Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

2 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα πρόταση αφορά τον προσφάτως εκδοθέντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 («κανονισμός σχετικά με τα βιοκτόνα»), ο οποίος δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. Η ανάλυση του κανονισμού σχετικά με τα βιοκτόνα έδειξε ότι ορισμένες διατάξεις θα έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Το κύριο πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι ότι οι μεταβατικοί κανόνες του κανονισμού σχετικά με τα βιοκτόνα θα προκαλέσουν, χωρίς πρόθεση, καθήλωση της αγοράς διάρκειας έως έντεκα ετών για αντικείμενα κατεργασμένα με βιοκτόνες ουσίες οι οποίες είναι μεν νόμιμες στην αγορά της ΕΕ, αλλά δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Έχουν εντοπιστεί και άλλοι ακούσιοι φραγμοί της αγοράς για ορισμένες εταιρείες. Τέλος, ο κανονισμός σχετικά με τα βιοκτόνα δεν ορίζει περίοδο προστασίας των δεδομένων που αφορούν τα προϊόντα με τα πλέον ευνοϊκά χαρακτηριστικά κινδύνου. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες πραγματοποιήθηκε σε διάφορες συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων με την ονομασία «Αρμόδιες αρχές για τα βιοκτόνα». Η πρόταση υποστηρίχθηκε ευρέως στις συνεδριάσεις αυτές. 3. ΝΟΜΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η πρόταση περιέχει διατάξεις για την εξάλειψη των φραγμών της αγοράς για τους προμηθευτές νέων αντικειμένων κατεργασμένων με βιοκτόνα και για μεγάλο αριθμό προμηθευτών δραστικών ουσιών βιοκτόνων. Επίσης ορίζει περιόδους προστασίας των δεδομένων που αφορούν τα βιοκτόνα με τα καλύτερα χαρακτηριστικά. EL 2 EL

3 2013/0150 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/ απαγορεύει την χορήγηση άδειας για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, για χρήση τους από το ευρύ κοινό, εφόσον αυτά πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών («ΑΒΤ») ή ως άκρως ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων ουσιών («αααβ») σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ 3. Ωστόσο, τα κριτήρια αυτά ισχύουν μόνο για ουσίες, ενώ τα βιοκτόνα είναι συχνά μείγματα και, ορισμένες φορές, αντικείμενα. Συνεπώς, το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα πρέπει να αναφέρεται σε βιοκτόνα τα οποία αποτελούνται από ουσίες που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια ή τις περιέχουν ή τις παράγουν. (2) Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα όρια που πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα ΕΕ C 347 της , σ. 62. ΕΕ L 167 της , σ. 1. ΕΕ L 396 της , σ.1. EL 3 EL

4 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 4 είναι ειδικά όρια μετανάστευσης. (3) Δεδομένου ότι οι συγκριτικές αξιολογήσεις δεν ρυθμίζονται από το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παραπομπή του άρθρου 23 παράγραφος 3 του κανονισμού στο παράρτημα αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, στην περίπτωση που όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη καταλήγουν σε συμφωνία με το κράτος μέλος αναφοράς όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση, πρέπει να χορηγείται άδεια για το σχετικό προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 4 ή το άρθρο 34 παράγραφος 6. Ωστόσο, οι διατάξεις που αναφέρονται στις αποφάσεις όλων των εμπλεκόμενων κρατών μελών για τη χορήγηση αδειών μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 και στο άρθρο 34 παράγραφος 6. Συνεπώς, το άρθρο 35 παράγραφος 3 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (5) Το άρθρο 45 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 επιβάλλει να συνοδεύονται οι αιτήσεις για την ανανέωση άδειας της Ένωσης από τα καταβλητέα δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 1 τέλη. Ωστόσο, τα τέλη μπορούν να καταβάλλονται μόνο έπειτα από τη γνωστοποίηση του ύψους τους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (εφεξής «Οργανισμός») σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο. Για να εξασφαλιστεί επομένως η συνέπεια με το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και το άρθρο 43 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 45 παράγραφος 1 θα πρέπει να απαλειφθεί. (6) Το άρθρο 60 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 αναφέρεται στην αδειοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4, το άρθρο 34 παράγραφος 6 ή το άρθρο 44 παράγραφος 4. Ωστόσο, οι διατάξεις που αναφέρονται στις αποφάσεις χορήγησης άδειας προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1, στο άρθρο 33 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7, στο άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 44 παράγραφος 5. Επιπροσθέτως, το άρθρο 60 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο δεν αναφέρει περίοδο προστασίας των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) και περιλαμβάνονται στις υποβαλλόμενες σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 αιτήσεις. Συνεπώς, το άρθρο 60 παράγραφος 3 θα πρέπει να παραπέμπει στο άρθρο 26 παράγραφος 3, στο άρθρο 30 παράγραφος 1, στο άρθρο 33 παράγραφοι 3 και 4, στο άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7, στο άρθρο 36 παράγραφος 4, στο άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 44 παράγραφος 5. (7) Για να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας για προϊόντα το αργότερο έως την ημερομηνία έγκρισης μιας δραστικής ουσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 89 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η ηλεκτρονική πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τις δραστικές ουσίες, που προβλέπεται στο άρθρο 67 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να παρέχεται από την ημέρα κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει τον κανονισμό που προβλέπει την έγκριση της δραστικής ουσίας. (8) Το άρθρο 77 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 προβλέπει την άσκηση προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργανισμού που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2. Ωστόσο, δεδομένου ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 δεν εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό να λαμβάνει αποφάσεις, η 4 ΕΕ L 338 της , σ. 4. EL 4 EL

5 παραπομπή του άρθρου 77 παράγραφος 1 στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να απαλειφθεί. (9) Το άρθρο 86 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 αναφέρεται σε δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά 5. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις δραστικές ουσίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία σχετικά με την καταχώρησή τους στο εν λόγω παράρτημα, ότι για την έγκριση ισχύουν οι προϋποθέσεις καταχώρισης και ότι ως ημερομηνία έγκρισης θεωρείται η ημερομηνία καταχώρισης. (10) Το άρθρο 89 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το ισχύον σύστημά τους έως δύο έτη από την ημερομηνία έγκρισης μιας δραστικής ουσίας. Το άρθρο 89 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν τη χορήγηση, τροποποίηση ή ακύρωση αδειών για προϊόντα εντός δύο ετών από την έγκριση μιας δραστικής ουσίας. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, ιδίως σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση, η οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί και, συνεπώς, πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή για λήψη απόφασης, είναι σκόπιμο να παραταθούν οι προθεσμίες αυτές σε τρία έτη και να αποτυπωθεί η παράτασή τους στο άρθρο 37 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο. (11) Το άρθρο 89 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το ισχύον σύστημά τους στις υπάρχουσες δραστικές ουσίες. Ένα βιοκτόνο μπορεί να περιέχει συνδυασμό νέων δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί και υπαρχουσών δραστικών ουσιών που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Για να επιβραβεύεται η καινοτομία μέσω της παροχής στα προϊόντα αυτά πρόσβασης στην αγορά, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα ισχύοντα συστήματά τους στα εν λόγω προϊόντα έως την έγκριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας, η οποία συνεπάγεται ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τα κριτήρια αδειοδότησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012. (12) Το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 93 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 προβλέπουν προθεσμίες σταδιακής εξάλειψης των βιοκτόνων για τα οποία δεν χορηγείται άδεια. Θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες για τη σταδιακή εξάλειψη της υπάρχουσας μορφής ενός προϊόντος που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά, στην περίπτωση που χορηγείται άδεια αλλά οι όροι της άδειας απαιτούν αλλαγή του προϊόντος. (13) Στο άρθρο 93 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προβλεπόμενη σε αυτά τα εδάφια παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνο με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων των κρατών μελών. (14) Το άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 έχει ως στόχο να επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αντικειμένων κατεργασμένων με βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες, αν και δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, αξιολογούνται είτε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 είτε κατόπιν αίτησης που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1. Ωστόσο, η παραπομπή σε ολόκληρο το άρθρο 58 θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως παρέκκλιση χωρίς πρόθεση από τις απαιτήσεις 5 ΕΕ L 150 της , σ. 71. EL 5 EL

6 επισήμανσης και πληροφόρησης του άρθρου 58 παράγραφοι 3 και 4. Συνεπώς, το άρθρο 94 παράγραφος 1 θα πρέπει να παραπέμπει στο άρθρο 58 παράγραφος 2. (15) Το άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 εφαρμόζεται μόνο σε κατεργασμένα αντικείμενα που διατίθενται ήδη στην αγορά και, ως εκ τούτου, επιβάλλει ακούσια απαγόρευση των περισσότερων νέων κατεργασμένων αντικειμένων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως την έγκριση της τελευταίας από τις δραστικές ουσίες που περιέχουν τα αντικείμενα. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να διευρυνθεί για να περιλαμβάνει τα νέα κατεργασμένα αντικείμενα. Επίσης, το άρθρο 94 παράγραφος 1 θα πρέπει να προβλέπει προθεσμία σταδιακής εξάλειψης των κατεργασμένων αντικειμένων για τα οποία δεν θα υποβληθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 αίτηση έγκρισης της δραστικής ουσίας για τον οικείο τύπο προϊόντων. Για λόγους απλούστευσης, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 94 θα πρέπει να συγχωνευθούν. (16) Το άρθρο 95 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 προβλέπει την υποβολή πλήρους φακέλου για τις ουσίες. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εν λόγω πλήρης φάκελος επιτρέπεται να περιλαμβάνει δεδομένα αναφερόμενα στο παράρτημα IIIΑ ή IVΑ της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (17) Σκοπός του άρθρου 95 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 είναι η επέκταση του δικαιώματος παραπομπής σε δεδομένα κατά το άρθρο 63 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο σε όλες τις μελέτες που απαιτούνται για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον, ώστε να μπορούν τα μελλοντικά ενδιαφερόμενα πρόσωπα να περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2. Χωρίς αυτό το δικαίωμα παραπομπής σε δεδομένα, πολλά μελλοντικά ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν θα είχαν το χρόνο να συμμορφωθούν εμπρόθεσμα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 ώστε να έχουν εγγραφεί στον κατάλογο έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 3. Ωστόσο, στο άρθρο 95 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο δεν συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες της πορείας και της συμπεριφοράς στο περιβάλλον. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα μελλοντικά ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα καταβάλλουν τίμημα για να αποκτήσουν το δικαίωμα παραπομπής σε δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3, θα πρέπει να δικαιούνται να αντλούν όλα τα οφέλη που απορρέουν από το δικαίωμα αυτό, μεταβιβάζοντάς το σε αιτούντες άδεια για προϊόν. Συνεπώς, το άρθρο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (18) Σκοπός του άρθρου 95 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 είναι να περιοριστεί η περίοδος προστασίας των δεδομένων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 για τη συμμόρφωση με το άρθρο 95 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πριν από την κοινοχρησία τους για την τεκμηρίωση αιτήσεων χορήγησης άδειας για προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται τα δεδομένα σχετικά με συνδυασμούς ουσίας/τύπου προϊόντων για τους οποίους δεν έχει ληφθεί απόφαση καταχώρισης στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ την 1η Σεπτεμβρίου Συνεπώς, στο άρθρο 95 του κανονισμού θα πρέπει να αναφέρεται αυτή η ημερομηνία. (19) Σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ο κατάλογος που δημοσιεύει ο Οργανισμός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1. Στόχος της διάταξης είναι να παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω συμμετέχοντες να επωφεληθούν από τον μηχανισμό αντιστάθμισης κόστους που περιγράφεται στο άρθρο 95. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να παρέχεται σε όλα τα πρόσωπα που έχουν EL 6 EL

7 υποβάλει πλήρη φάκελο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ή με την οδηγία 98/8/ΕΚ ή επιστολή πρόσβασης σε τέτοιο φάκελο. Θα πρέπει να καλύπτει επίσης τους φακέλους που υποβάλλονται για ουσίες οι οποίες δεν είναι οι ίδιες δραστικές, αλλά παράγουν τέτοιες δραστικές ουσίες. (20) Το άρθρο 95 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες των οποίων ο παραγωγός ή εισαγωγέας («το ενδιαφερόμενο πρόσωπο») δεν περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στο εν λόγω άρθρο κατάλογο. Δυνάμει του άρθρου 89 παράγραφος 2 και του άρθρου 93 παράγραφος 2, ορισμένες δραστικές ουσίες θα κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά ως συστατικά βιοκτόνων, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί ακόμα πλήρης φάκελος. Η απαγόρευση δεν θα πρέπει να ισχύει για τις ουσίες αυτές. Επιπροσθέτως, όταν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο ο παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας για την οποία έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος, θα πρέπει να επιτρέπεται σε άλλο πρόσωπο να διαθέσει στην αγορά βιοκτόνα που περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία, με την επιφύλαξη της υποβολής φακέλου ή επιστολής πρόσβασης σε φάκελο από το πρόσωπο αυτό ή από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα του βιοκτόνου. (21) Η προθεσμία σταδιακής κατάργησης της χρήσης βιοκτόνων, που προβλέπεται στο άρθρο 95 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, θα πρέπει να εξαρτάται από το χρόνο καταχώρισης της ουσίας στον κατάλογο. (22) Το άρθρο 95 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ορίζει ότι το άρθρο 95 εφαρμόζεται σε δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, στην κατηγορία 6. Οι ουσίες αυτές έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα Ι βάσει υποβληθέντων πλήρων φακέλων, οι κάτοχοι των οποίων θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επωφεληθούν από τον μηχανισμό αντιστάθμισης κόστους που εγκαθιδρύθηκε με το άρθρο αυτό. Στο μέλλον ενδέχεται να καταχωριστούν και άλλες ουσίες στο παράρτημα Ι βάσει τέτοιων φακέλων. Συνεπώς, η κατηγορία 6 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει όλες τις σχετικές ουσίες. (23) Η περιγραφή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, θα πρέπει να συμφωνεί με την ορολογία που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. (24) Στο άρθρο 96 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οδηγία 98/8/ΕΚ καταργείται με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 που παραπέμπουν στην οδηγία 98/8/ΕΚ. (25) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 τροποποιείται ως εξής: (1) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο EL 7 EL

8 «ε) όταν είναι σκόπιμο, καθορίζονται για τις δραστικές ουσίες που περιέχει ένα βιοκτόνο ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων*, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης**, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης*** ή την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές****, ή ειδικά όρια μετανάστευσης για τις εν λόγω δραστικές ουσίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα*****. * ΕΕ L 37 της , σ. 1. ** ΕΕ L 70 της , σ. 1. *** ΕΕ L 152 της , σ. 11. **** ΕΕ L 140 της , σ. 10. ***** ΕΕ L 338 της , σ. 4.» β) στην παράγραφο 4, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο «γ) αποτελείται από ουσία που πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού ως ουσίας ΑΒΤ ή ως ουσίας αααβ, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ή περιέχει ή παράγει την εν λόγω ουσία» γ) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο «7. Όταν είναι σκόπιμο, ο μελλοντικός κάτοχος της άδειας ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση για τον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σε σχέση με τις δραστικές ουσίες που περιέχει ένα βιοκτόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 ή την οδηγία 2002/32/EΚ, ή για τον καθορισμό ειδικών ορίων μετανάστευσης σε σχέση με τις εν λόγω ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.». (2) Στο άρθρο 23 παράγραφος 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Η παραλήπτρια αρμόδια αρχή ή, στην περίπτωση απόφασης σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας της Ένωσης, η Επιτροπή απαγορεύει ή περιορίζει τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση του βιοκτόνου που περιέχει υποψήφια για υποκατάσταση δραστική ουσία, όταν η συγκριτική αξιολόγηση σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο άρθρο 24 σημειώσεις τεχνικής καθοδήγησης καταδεικνύει ότι πληρούνται και τα δύο ακόλουθα κριτήρια:». (3) Στο άρθρο 35 παράγραφος 3, η τέταρτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο EL 8 EL

9 «Τότε θεωρείται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και το κράτος μέλος αναφοράς και καθένα από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη χορηγούν άδεια για το βιοκτόνο σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 ή το άρθρο 34 παράγραφος 6, αναλόγως της περιπτώσεως.». (4) Στο άρθρο 37 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Ενώ η διαδικασία κατά το παρόν άρθρο βρίσκεται σε εξέλιξη, αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση του κράτους μέλους να χορηγήσει άδεια για βιοκτόνο εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.». (5) Στο άρθρο 45 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται. (6) Στο άρθρο 60 παράγραφος 3, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο «Η περίοδος προστασίας των δεδομένων που υποβάλλονται με σκοπό την αδειοδότηση βιοκτόνου που περιέχει μόνο υπάρχουσες δραστικές ουσίες λήγει 10 έτη μετά την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πρώτη απόφαση για την αδειοδότηση του προϊόντος η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 1, το άρθρο 33 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 3 ή το άρθρο 44 παράγραφος 5. Η περίοδος προστασίας των δεδομένων που υποβάλλονται με σκοπό την αδειοδότηση βιοκτόνου το οποίο περιέχει νέα δραστική ουσία λήγει 15 έτη μετά την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πρώτη απόφαση για την αδειοδότηση του προϊόντος η οποία έχει ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 30 παράγραφος 1, το άρθρο 33 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 34 παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 37 παράγραφοι 2 και 3 ή το άρθρο 44 παράγραφος 5.». (7) Στο άρθρο 67 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), δημοσιοποιούνται και διατίθενται εύκολα και δωρεάν οι ακόλουθες επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δραστική ουσία, τις οποίες έχει στην κατοχή του ο Οργανισμός ή η Επιτροπή:». (8) Στο άρθρο 67 παράγραφος 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), ο Οργανισμός θέτει στη διάθεση του κοινού δωρεάν τις ακόλουθες επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις δραστικές ουσίες, εκτός εάν ο προμηθευτής των δεδομένων έχει δηλώσει, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 4, τους λόγους για τους οποίους η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει τα εμπορικά συμφέροντά του ή άλλου ενδιαφερομένου και η αρμόδια αρχή ή ο Οργανισμός έχει αποδεχθεί τους λόγους αυτούς ως βάσιμους:». (9) Στο άρθρο 77 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο EL 9 EL

10 «Αρμόδιο για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων που λαμβάνει ο Οργανισμός κατ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 13 παράγραφος 3, του άρθρου 43 παράγραφος 2, του άρθρου 45 παράγραφος 3, του άρθρου 54 παράγραφοι 3, 4 και 5, του άρθρου 63 παράγραφος 3 και του άρθρου 64 παράγραφος 1 είναι το Συμβούλιο Προσφυγών που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.». (10) Το άρθρο 86 αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Άρθρο 86 Δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ Οι δραστικές ουσίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγία σχετικά με την καταχώρισή τους στο παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ, θεωρείται ότι εγκρίθηκαν δυνάμει του παρόντος κανονισμού κατά την ημερομηνία καταχώρισης και περιλαμβάνονται στον πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. Η έγκριση υπόκειται στους όρους των εν λόγω οδηγιών της Επιτροπής.». (11) Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφος 1 και το άρθρο 20 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, ένα κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης ενός συγκεκριμένου βιοκτόνου στην αγορά έως τρία έτη από την ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας από τις δραστικές ουσίες του εν λόγω βιοκτόνου που πρόκειται να εγκριθεί. Μπορεί να επιτρέπει, σύμφωνα με τους εθνικούς του κανόνες, τη διάθεση στην αγορά, στην επικράτειά του, μόνο βιοκτόνου που περιέχει μόνο υπάρχουσες δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ή αξιολογούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ*, αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντων, ή συνδυασμό τέτοιων ουσιών και δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. * ΕΕ L 325 της , σ. 3.» β) στην παράγραφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Μετά τη λήψη απόφασης για την έγκριση συγκεκριμένης δραστικής ουσίας για συγκεκριμένο τύπο προϊόντων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι άδειες για βιοκτόνα του εν λόγω τύπου προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία χορηγούνται, τροποποιούνται ή ακυρώνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης.» γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο «4. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους αποφασίζει να απορρίψει την αίτηση χορήγησης άδειας για βιοκτόνο που έχει υποβληθεί βάσει της παραγράφου 3 ή να μην χορηγήσει άδεια ή να χορηγήσει άδεια υπό όρους που καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή ενός προϊόντος, ισχύουν τα εξής: EL 10 EL

11 α) το βιοκτόνο για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια ή το οποίο δεν πληροί τους όρους της άδειας, κατά περίπτωση, δεν διατίθεται πλέον στην αγορά, με ισχύ 180 ημέρες μετά την ημερομηνία της απόφασης της αρχής β) η τελική διάθεση και η χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων του βιοκτόνου μπορούν να συνεχιστούν έως 365 ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης της αρχής.». (12) Στο άρθρο 93 παράγραφος 2, το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης στην αγορά βιοκτόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία της απόφασης με την οποία χορηγείται άδεια. Σε περίπτωση απόφασης μη χορήγησης άδειας ή χορήγησης άδειας υπό όρους που καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή ενός προϊόντος, το βιοκτόνο για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια ή το οποίο δεν πληροί τους όρους της άδειας, κατά περίπτωση, παύει να διατίθεται στην αγορά 180 ημέρες μετά τη σχετική απόφαση. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζει το ισχύον σε αυτό σύστημα ή πρακτική διάθεσης στην αγορά βιοκτόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έως 180 ημέρες από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.». (13) Τα άρθρα 94 και 95 αντικαθίστανται από το ακόλουθο «Άρθρο 94 Μεταβατικά μέτρα για τα κατεργασμένα αντικείμενα Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 2, η κυκλοφορία στην αγορά αντικειμένων τα οποία έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με βιοκτόνο που περιέχει μόνο δραστικές ουσίες αναφερόμενες στο άρθρο 89 παράγραφος 2 ή για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης για τον σχετικό τύπο προϊόντων, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016, ή περιέχει μόνο συνδυασμό τέτοιων ουσιών και δραστικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2, ή κατεργασμένων αντικειμένων στα οποία έχει ενσωματωθεί το εν λόγω βιοκτόνο, επιτρέπεται έως μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 1. εάν δεν υπάρχει απόφαση μη έγκρισης μίας από τις δραστικές ουσίες για την οικεία χρήση, έως την ημερομηνία έγκρισης της τελευταίας από τις δραστικές ουσίες που περιέχει το βιοκτόνο για τον σχετικό τύπο προϊόντων και την οικεία χρήση 2. εάν υπάρχει απόφαση μη έγκρισης μίας από τις δραστικές ουσίες για την οικεία χρήση, έως 180 ημέρες από την εν λόγω απόφαση. Κατά περαιτέρω παρέκκλιση από το άρθρο 58 παράγραφος 2, επιτρέπεται έως την 1η Μαρτίου 2017 η κυκλοφορία στην αγορά αντικειμένων τα οποία έχουν υποβληθεί σε κατεργασία με βιοκτόνο που περιέχει άλλες ουσίες εκτός από τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο ή στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή κατεργασμένων αντικειμένων στα οποία έχει ενσωματωθεί αυτό το βιοκτόνο. EL 11 EL

12 Άρθρο 95 Μεταβατικά μέτρα για την πρόσβαση στον φάκελο της δραστικής ουσίας 1. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ο Οργανισμός δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο με όλες τις δραστικές ουσίες και όλες τις ουσίες που παράγουν δραστική ουσία, για τις οποίες έχει υποβληθεί και έχει γίνει δεκτός ή επικυρωθεί από κράτος μέλος φάκελος που πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού ή του παραρτήματος IVA ή IIA της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, κατά περίπτωση, του παραρτήματος IIIA αυτής (εφεξής «πλήρης φάκελος ουσίας»), σύμφωνα με διαδικασία προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό ή στην εν λόγω οδηγία (εφεξής «σχετικές ουσίες»). Για κάθε σχετική ουσία, ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης όλα τα πρόσωπα που υπέβαλαν τον ανωτέρω φάκελο ή υπέβαλαν στον Οργανισμό τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και αναφέρει την ιδιότητά τους, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω εδάφιο, καθώς και την ημερομηνία καταχώρισης της ουσίας στον κατάλογο. Ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση, το οποίο παράγει ή εισάγει μια σχετική ουσία, είτε αυτοτελή είτε ως συστατικό βιοκτόνων (εφεξής «προμηθευτής ουσίας»), μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλει στον Οργανισμό πλήρη φάκελο ουσίας ή επιστολή πρόσβασης σε πλήρη φάκελο ουσίας ή παραπομπή σε πλήρη φάκελο ουσίας, για τον οποίο έχουν λήξει όλες οι περίοδοι προστασίας δεδομένων. Εάν στον αναφερόμενο στο πρώτο εδάφιο κατάλογο δεν περιλαμβάνεται προμηθευτής ουσίας για μια σχετική ουσία, τις πληροφορίες αυτές μπορεί να υποβάλει ένα εγκατεστημένο στην Ένωση πρόσωπο, το οποίο κατασκευάζει βιοκτόνο που αποτελείται από τη σχετική ουσία ή την περιέχει ή την παράγει ή το οποίο διαθέτει το εν λόγω βιοκτόνο στην αγορά (εφεξής «προμηθευτής προϊόντος»). Ο Οργανισμός ενημερώνει τον υποβάλλοντα προμηθευτή για τα καταβλητέα βάσει του άρθρου 80 παράγραφος 1 τέλη και απορρίπτει την αίτηση εάν ο αιτών δεν καταβάλει τα τέλη εντός 30 ημερών. Ενημερώνει τον υποβάλλοντα αναλόγως. Μετά την είσπραξη των καταβλητέων βάσει του άρθρου 80 παράγραφος 1 τελών, ο Οργανισμός εξακριβώνει αν η υποβολή είναι σύμφωνη με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και ενημερώνει τον υποβάλλοντα αναλόγως. 2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, βιοκτόνα που αποτελούνται από σχετικές ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο ή που περιέχουν ή παράγουν τις εν λόγω ουσίες δεν διατίθενται στην αγορά και δεν χρησιμοποιούνται, εκτός εάν είτε ο προμηθευτής της ουσίας είτε ο προμηθευτής του προϊόντος περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο. 3. Για τους σκοπούς της υποβολής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, το άρθρο 63 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται σε κάθε τοξικολογική και οικοτοξικολογική μελέτη, καθώς και μελέτη της πορείας και της συμπεριφοράς στο περιβάλλον, με αντικείμενο τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, συμπεριλαμβανομένων των μελετών αυτού του είδους που δεν συνεπάγονται δοκιμές σε σπονδυλωτά. 4. Ένας προμηθευτής ουσίας ή προμηθευτής προϊόντος που περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο και στον οποίο έχει χορηγηθεί επιστολή πρόσβασης για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ή έχει παραχωρηθεί δικαίωμα παραπομπής σε μελέτη σύμφωνα με την παράγραφο 3, δικαιούται να επιτρέπει σε αιτούντες άδεια για βιοκτόνο να παραπέμπουν στη συγκεκριμένη επιστολή πρόσβασης ή μελέτη για τους σκοπούς του άρθρου 20 παράγραφος 1. EL 12 EL

13 5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60, όλες οι περίοδοι προστασίας των δεδομένων για τους συνδυασμούς ουσίας/τύπου προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, αλλά για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2013, απόφαση καταχώρισης στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ, λήγουν την 31η Δεκεμβρίου Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η τελική διάθεση και η χρήση υφιστάμενων αποθεμάτων βιοκτόνων που αποτελούνται από σχετική ουσία για την οποία δεν περιλαμβάνεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο ούτε προμηθευτής ουσίας ούτε προμηθευτής προϊόντος ή που περιέχουν ή παράγουν την εν λόγω σχετική ουσία, μπορούν να συνεχιστούν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ή έως ένα έτος μετά την καταχώριση της ουσίας στον κατάλογο, εάν η δεύτερη ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. 7. Οι παράγραφοι 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται στις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα I στις κατηγορίες 1 έως 5 και 7, ούτε σε βιοκτόνα που περιέχουν μόνο τέτοιες ουσίες.». (14) Στο άρθρο 96, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Με την επιφύλαξη του άρθρου 86, των άρθρων 89 έως 93 και του άρθρου 95 του παρόντος κανονισμού, η οδηγία 98/8/ΕΚ καταργείται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.». (15) Στο παράρτημα Ι, η καταχώριση που καλείται Κατηγορία 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Κατηγορία 6 Ουσίες για τις οποίες έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος ουσίας». (16) Στο παράρτημα V, κάτω από την επικεφαλίδα «Τύπος προϊόντων 4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών», το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο «Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για ενσωμάτωση σε υλικά που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.». Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 13 EL

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας. ουσίας (') Γλουταραλ- Ονομασία IUPAC: g/kg ξηρού βά 1η Οκτωβρίου 3 0 Σεπτεμβρίου δεΰδη 1,5-πεντανοδιάλη

Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας. ουσίας (') Γλουταραλ- Ονομασία IUPAC: g/kg ξηρού βά 1η Οκτωβρίου 3 0 Σεπτεμβρίου δεΰδη 1,5-πεντανοδιάλη - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία της δρασηκής Γλουταραλ- : 9 5 0 g/kg ξηρού βά 1η Οκτωβρίου 3 0 Σεπτεμβρίου δεΰδη 1,5-πεντανοδιάλη ρους (9 5 %) 2 0 1 6 2 0 2 6 Αριθ. ΕΚ: 2 0 3-8 5 6-5 Αριθ. CAS: 1 1 1-3 0-8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/6 6.2.2018 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/172 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2015 COM(2015) 167 final 2015/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία της Διφαινυλ-2-όλη : ορθοφαινυλοφαινόλη 9 9 5 g/kg 1η Ιουλίου 2 0 1 7 3 0 Ιουνίου 2 0 2 7 Αριθ. EC: 2 0 1-9 9 3-5 Αριθ. CAS: 9 0-4 3-7 Τύπος 1 Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2017 EL L 25/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiabendazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 380 final 2015/0165 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 για το καθεστώς βάσει του άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 18.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 712/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11064/17 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Ιουλίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D050704/02 Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 6/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος I

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία λήξης της ΡΗΜΒ (1 6 0 0 1.8) [«ρο- : 9 5 6 g/kg (υπολογιζό 1η Ιουλίου 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό βάρος (Μη) το 1 6 0 0 και

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/12 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/147 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας iprovalicarb, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT 76 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 231/34 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethofumesate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/676/ΕΕ με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Error! Unknown document property name. EL

Error! Unknown document property name. EL Error! Unknown document property name. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 742 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 742 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0329 (COD) 15540/17 AGRI 686 AGRILEG 248 VETER 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με πρόταση για την κατάρτιση καταλόγου έργων ενεργειακών υποδομών της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I

P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I P7_TA(2010)0160 Ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ του Συμβουλίου) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2013 COM(2013) 102 final 2013/0062 (COD) C7-0047/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα