Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών και για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περίτου βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 473/2002 της Επιτροπής ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 δεύτερη περίπτωση, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Κατ' εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, πρέπει να εκδοθείκανονισµός που θα προβλέπει τις απαιτήσεις σχετικά µε την επισήµανση και τον έλεγχο, καθώς και µέτρα προφύλαξης για τις ζωοτροφές, τις σύνθετες ζωοτροφές και τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, κατά το µέτρο που οι απαιτήσεις αυτές σχετίζονται µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. (2) Η αγορά τροφών που προορίζονται για τα ζώα συντροφιάς και τα γουνοφόρα ζώα διαχωρίζεται από την αγορά των τροφών που προορίζονται για τα λοιπά εκτρεφόµενα ζώα. Εξάλλου, οι κανόνες επισήµανσης παραγωγής και επιθεώρησης που προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 5, στο άρθρο 6 και στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 δεν εφαρµόζονται στα ζώα υδατοκαλλιέργειας ούτε στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Συνεπώς, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στις τροφές που προορίζονται για ζώα εκτρεφόµενα µε βιολογικό τρόπο και όχι στις ζωοτροφές που προορίζονται για τα ζώα συντροφιάς, τα γουνοφόρα ζώα και τα ζώα υδατοκαλλιέργειας. (3) Τα ειδικά µέτρα που αφορούν την επισήµανση των τροφών που προορίζονται για τα ζώα που εκτρέφονται µε βιολογικό τρόπο πρέπει να επιτρέπουν στους παραγωγούς να εξακριβώνουν τις τροφές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. Η ένδειξη που αναφέρεται στον βιολογικό τρόπο παραγωγής δεν πρέπει να παρουσιάζεται µε τρόπο που να εφιστά την προσοχή περισσότερο από την περιγραφή ή την ονοµασία των ζωοτροφών που αναφέρονται αντιστοίχως στην οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περίεµπορίας των συνθέτων ζωοτροφών ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 4 ), και στην οδηγία 96/25/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και για την κατάργηση ( 1 ) ΕΕ L 198 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L75της , σ. 21. ( 3 ) ΕΕ L86της , σ. 30. ( 4 ) ΕΕ L63της , σ. 23. της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 6 ). (4) Επιπλέον, το περιεχόµενο σε πρώτες ύλες που προέρχονται από βιολογική γεωργία, το περιεχόµενο από προϊόντα σε µεταβατικό στάδιο και το ολικό περιεχόµενο ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης πρέπει να αναγράφονται σε βάρος επί της ξηράς ουσίας, ώστε να µπορούν οι παραγωγοίνα τηρούν τις αναλογίες του ηµερήσιου σιτηρεσίου που προβλέπονται στο παράρτηµα I µέρος B του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει επίσης να προσαρµοστείτο παράρτηµα Ι µέρος Β του εν λόγω κανονισµού. (5) Πολλά εµπορικά σήµατα προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, φέρουν ενδείξεις, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν από τον επιχειρηµατία ως αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής. Είναι αναγκαίο να προβλεφθείµια µεταβατική περίοδος, για να δοθείη δυνατότητα στους κατόχους των σηµάτων αυτών να προσαρµοσθούν στους νέους κανόνες. Ωστόσο, η εν λόγω µεταβατική περίοδος πρέπει να ισχύει για τα σήµατα που φέρουν τις προαναφερθείσες ενδείξεις, µόνο εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρησης πριν από τη δηµοσίευση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1804/1999 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, ο οποίος τροποποίησε, µε σκοπό να συµπεριληφθείη ζωική παραγωγή, τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 7 ), και εφόσον ο επιχειρηµατίας ενηµερώνεται δεόντως για το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής. (6) Οι ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου, καθώς και τα µέτρα προφύλαξης που εφαρµόζονται στις µονάδες παρασκευής ζωοτροφών χρειάζονται την εφαρµογή ειδικών µέτρων, τα οποία πρέπει να ενταχθούν στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. (7) H αρχή να διαχωριστείόλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στις µονάδες που παρασκευάζουν ζωοτροφές που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία από τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στην ίδια µονάδα για τις σύνθετες ζωοτροφές συµβατικής παραγωγής θεωρείται ως αποτελεσµατικό µέσο για να εµποδιστείη παρουσία προϊόντων και ουσιών που δεν επιτρέπονται σύµφωνα µε τον τρόπο βιολογικής παραγωγής. Η αρχή αυτή θα πρέπει συνεπώς να ενσωµατωθείστις διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Η άµεση εφαρµογή της διατάξεως αυτής είναι πιθανόν να έχει σηµαντική οικονοµική επίπτωση στη βιοµηχανία συνθέτων ζωοτροφών σε πολλά κράτη µέλη και συνεπώς στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας. Για το λόγο αυτό, και για να είναι δυνατό να προσαρµοστεί ο ( 5 ) ΕΕ L 125 της , σ. 35. ( 6 ) ΕΕ L 234 της , σ. 55. ( 7 ) ΕΕ L 222 της , σ. 1.

2 L 31/ τοµέας της βιολογικής παραγωγής στο νέο κανόνα των ξεχωριστών αλυσίδων παραγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παρεκκλίσεως από τη διάταξη αυτή για περίοδο πέντε ετών. Επιπλέον, το θέµα αυτό πρέπει να επανεξεταστείσε βάθος στο εγγύς µέλλον µε βάση τις άλλες πληροφορίες και την πείρα που αποκτήθηκε. (8) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (9) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις ζωοτροφές, στις σύνθετες ζωοτροφές και στις πρώτες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, εφόσον τα προϊόντα αυτά φέρουν ή θα φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στον βιολογικό τρόπο παραγωγής. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς, για γουνοφόρα ζώα και για ζώα υδατοκαλλιέργειας. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζονται οι ορισµοίπου καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Επιπλέον, νοούνται ως: 1. «πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία»: οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία ή προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτές 2. «πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο»: οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που βρίσκονται στο στάδιο της µετατροπής ή παρασκευάζονται από αυτές. Άρθρο 3 1. Στην επισήµανση, στη διαφήµιση ή στα εµπορικά έγγραφα που αφορούν τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, µπορεί να γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής µόνον εφόσον: α) τα προϊόντα έχουν παραχθεί, παρασκευασθείή εισαχθείαπό επιχειρηµατίες που υπόκεινται στα µέτρα ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 β) τα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων υλών τους και κάθε άλλης ουσίας που χρησιµοποιείται για την παρασκευή των εν λόγω προϊόντων, δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιονίζουσα ακτινοβολία γ) πληρούνται, εφόσον χρειάζεται, οι όροι που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι µέρος Β, σηµεία 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17 και 4.18 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 δ) πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία δεν εισέρχονται ταυτόχρονα µε τις ίδιες πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος ε) πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο, δεν εισέρχονται ταυτόχρονα µε τις ίδιες πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής στη σύνθεση του προϊόντος. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, η αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται µόνο µε την ακόλουθη ένδειξη: α) «προέρχεται από τη βιολογική γεωργία», όταν τουλάχιστον το 95 % επί της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία β) «µπορείνα χρησιµοποιηθείστη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91», για τα προϊόντα που περιλαµβάνουν πρώτες ύλες προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία ή/και πρώτες ύλες προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο ή/και πρώτες ύλες συµβατικής παραγωγής σε διάφορες ποσότητες. Άρθρο 4 1. Η ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2: α) πρέπει να διαχωρίζεται από τις µνείες που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ ή στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/25/ΕΚ β) δεν µπορείνα εµφανίζεται µε χρώµα, σχήµα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εµφανέστερη από την περιγραφή ή την ονοµασία της ζωοτροφής που προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 96/ 25/ΕΚ γ) πρέπει να συνοδεύεται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, από µνεία εκφραζόµενη σε βάρος ξηράς ουσίας, η οποία αναφέρεται: i) στο περιεχόµενο σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία, ii) στο περιεχόµενο σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών προερχόµενες από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο, iii) στο συνολικό περιεχόµενο των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης δ) πρέπει να συνοδεύεται από τη µνεία του ονόµατος ή/και του κωδικού αριθµού της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου, στον οποίο υπάγεται ο επιχειρηµατίας που πραγµατοποίησε την τελευταία παρασκευή ε) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των ονοµασιών των πρώτων υλών για ζωοτροφές που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία στ) πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο των ονοµασιών των πρώτων υλών για ζωοτροφές που προέρχονται από προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο.

3 L 31/5 2. Η ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 µπορεί να συνοδεύεται από αναφορά στην υποχρέωση να χρησιµοποιούνται οι ζωοτροφές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος I µέρος B του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 που αφορούν τη σύνθεση του ηµερήσιου σιτηρεσίου. 3. Η επιλογή της µνείας του ονόµατος ή/και του κωδικού αριθµού της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), ανήκει στην αρµοδιότητα του κράτους µέλους, το οποίο κοινοποιεί τη µνεία αυτή στην Επιτροπή. Άρθρο 5 Τα εµπορικά σήµατα και οι ονοµασίες πώλησης που φέρουν ένδειξη αναφερόµενη στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον εάν τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από πρώτες ύλες ζωοτροφών προερχόµενες από τη βιολογική γεωργία. Άρθρο 6 Κατά παρέκκλιση των άρθρων 3, 4 και 5, τα εµπορικά σήµατα που φέρουν ένδειξη αναφερόµενη στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται έως την 1η Ιουλίου 2006 στην επισήµανση και στη διαφήµιση των προϊόντων, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) για την καταχώρηση του σήµατος υποβλήθηκε αίτηση πριν από τις 24 Αυγούστου 1999 και το σήµα είναι σύµφωνο προς την οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου ( 1 ) και β) το σήµα συνοδεύεται πάντοτε από σαφή, εµφανή και ευανάγνωστη ένδειξη, ότι τα προϊόντα δεν παράγονται σύµφωνα µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής που περιγράφεται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Άρθρο 7 Το παράρτηµα Ι µέρος Β και το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιούνται σύµφωνα µε το κείµενο του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 8 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµόζεται από τις 6 Αυγούστου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 5Φεβρουαρίου Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L40της , σ. 1.

4 L 31/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στο παράρτηµα Ι, µέρος Β, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, στο τέλος της παραγράφου 4.4 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Οι ανωτέρω αριθµητικές τιµές εκφράζονται σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης». 2. Το παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 τροποποιείται ως εξής: 2.1. Το κείµενο του σηµείου 2 των γενικών διατάξεων αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: «Οι επιχειρηµατίες που ασκούν ήδη δραστηριότητα κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2491/2001 υπόκεινται και στις διατάξεις που αναφέρονται στο σηµείο 3 και στις διατάξεις του αρχικού ελέγχου που προβλέπεται στα µέρη A, B, Γ, και Ε των ειδικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.» 2.2. Το κείµενο του σηµείου 4 των γενικών διατάξεων αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Ο υπεύθυνος επιχειρηµατίας πρέπει να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οργανισµό ή στην αρχή ελέγχου οποιαδήποτε αλλαγή στην περιγραφή ή στα συγκεκριµένα µέτρα που αναφέρονται στο σηµείο 3 και στις διατάξεις του αρχικού ελέγχου που προβλέπονται στα µέρη A, B, Γ, και Ε των ειδικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος.» 2.3. Στο σηµείο 3 παράγραφος 3 πρώτη περίπτωση των γενικών διατάξεων, µετά από το «άρθρο 11» προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «ή/και µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2003.» 2.4. Στο σηµείο 6, στο τέλος της δεύτερης περίπτωσης των γενικών διατάξεων, προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «και, ενδεχοµένως, τη σύνθεση των συνθέτων ζωοτροφών.» 2.5. Το κείµενο στο σηµείο 7 στοιχείο β) των γενικών διατάξεων αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «η ονοµασία του προϊόντος ή, στην περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών, η περιγραφή τους, που περιλαµβάνει αναφορά στη µέθοδο βιολογικής παραγωγής σύµφωνα, ανάλογα µε την περίπτωση, µε το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού ή µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2003.» 2.6. Ο τίτλος του µέρους Γ των ειδικών διατάξεων αντικαθίσταται από τον εξής: «Γ. Εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων, ζώων, ζωικών προϊόντων και τροφίµων που αποτελούνται από φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα, ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών από τρίτες χώρες» Προστίθεται το ακόλουθο µέρος E: «E ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται σε κάθε µονάδα που εµπλέκεται στην παρασκευή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 σηµείο 3, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για δικό της λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. 1. Αρχικός έλεγχος Η πλήρης περιγραφή της µονάδας που αναφέρεται στο σηµείο 3 των Γενικών ιατάξεων του παρόντος παραρτήµατος πρέπει: να αναφέρει τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραλαβή, την παρασκευή και την αποθήκευση των προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων πριν και µετά τις εργασίες, να αναφέρει τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση άλλων προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των ζωοτροφών, να αναφέρει τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης, να αναφέρει, ενδεχοµένως, την περιγραφή των σύνθετων ζωοτροφών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, τις οποίες σκοπεύει να παρασκευάσει ο επιχειρηµατίας, καθώς και το είδος ζώου ή την κατηγορία ζώων, για τα οποία προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή, να αναφέρει, ενδεχοµένως, την ονοµασία των πρώτων υλών για ζωοτροφές που σκοπεύει να παρασκευάσει ο επιχειρηµατίας. Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνει ο επιχειρηµατίας και αναφέρονται στο σηµείο 3 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος, για να διασφαλισθείη τήρηση του κανονισµού, πρέπει να περιλαµβάνουν: ιδίως, τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται για να µειωθούν οι κίνδυνοι µόλυνσης από µη επιτρεπόµενες ουσίες ή προϊόντα, καθώς και τα µέτρα καθαρισµού που εφαρµόζονται και τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς τους, τον προσδιορισµό κάθε πτυχής αυτών των δραστηριοτήτων που είναι καθοριστική για να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή η συµµόρφωση προς τον παρόντα κανονισµό και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2003 των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στοιχείο γ) και παρασκευάζονται στις εν λόγω µονάδες, την κατάρτιση, εφαρµογή, τήρηση και ενηµέρωση των κατάλληλων διαδικασιών, µε βάση τις αρχές του συστήµατος HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιµα σηµεία ελέγχου).

5 L 31/7 Η αρχή ή ο οργανισµός ελέγχου βασίζεται στις διαδικασίες αυτές, για να αξιολογήσει, σε γενικές γραµµές, τους κινδύνους που συνδέονται µε κάθε µονάδα παρασκευής και για να καταρτίσει σχέδιο ελέγχου. Το σχέδιο αυτό ελέγχου οφείλει να προβλέπει ελάχιστο αριθµό τυχαίων δειγµατοληψιών συναρτήσει των εν δυνάµει κινδύνων. 2. Λογιστικά βιβλία Για τον κατάλληλο έλεγχο των εργασιών τα λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο σηµείο 6 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση, τη φύση και τις ποσότητες των πρώτων υλών για ζωοτροφές και των προσθέτων, καθώς και πληροφορίες για τις πωλήσεις των τελικών προϊόντων. 3. Μονάδες παρασκευής Κατά την παρασκευή των προϊόντων, ο επιχειρηµατίας µεριµνά ώστε: α) οι ζωοτροφές που προέρχονται από βιολογικό τρόπο παραγωγής ή τα παράγωγα αυτών, οι ζωοτροφές βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο ή τα παράγωγα αυτών και οι ζωοτροφές συµβατικής παραγωγής να διαχωρίζονται φυσικά µε αποτελεσµατικό τρόπο β) όλος ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στις µονάδες που παρασκευάζουν σύνθετες ζωοτροφές που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό να είναι τελείως χωριστός από τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για τις σύνθετες ζωοτροφές που δεν υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, στοιχείο β), και µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2007, οι εργασίες µπορούν να πραγµατοποιούνται µε τον ίδιο εξοπλισµό, υπό τον όρο ότι: εξασφαλίζεται ο χρονικός διαχωρισµός και διενεργείται ο κατάλληλος καθαρισµός, η αποτελεσµατικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν αρχίσει η παρασκευή των προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό ο επιχειρηµατίας πρέπει να καταγράφει τις εργασίες αυτές, ο επιχειρηµατίας µεριµνά, ώστε να εφαρµόζονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, σε συνάρτηση µε τους κινδύνους που αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου 1, και, ενδεχοµένως, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά µε ένδειξη αναφερόµενη στη βιολογική γεωργία. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση του οργανισµού ή της αρχής ελέγχου. Η έγκριση αυτή µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες εργασίες παρασκευής. Η Επιτροπή θα προβείαπό τώρα και έως τις 31 εκεµβρίου 2003 στην εξέταση των διατάξεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Μετά από την εξέταση αυτή, η ηµεροµηνία της 31 εκεµβρίου 2007, µπορείενδεχοµένως να αναθεωρηθεί. 4. Επισκέψεις ελέγχου Επιπλέον του πλήρους ετησίου ελέγχου, ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου πρέπει να πραγµατοποιείστοχοθετηµένες επισκέψεις βασιζόµενες σε γενική αξιολόγηση των εν δυνάµει κινδύνων όσον αφορά τη µη συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου που εφαρµόζονται από τον επιχειρηµατία, για να κριθείεάν οι εργασίες παρακολούθησης και επαλήθευσης πραγµατοποιούνται όπως πρέπει όλοι οι χώροι που χρησιµοποιούνται από τον επιχειρηµατία για τη δραστηριότητά του µπορούν να επιθεωρούνται µε συχνότητα ανάλογη µε τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτούς. 5. Μεταφορά των προϊόντων προς άλλες µονάδες παραγωγής/παρασκευής ή χώρους αποθήκευσης Ο επιχειρηµατίας πρέπει να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) κατά τη µεταφορά, οι ζωοτροφές που προέρχονται από βιολογικό τρόπο παραγωγής ή τα παράγωγα αυτών, οι ζωοτροφές βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο ή τα παράγωγα αυτών και οι ζωοτροφές συµβατικής παραγωγής διαχωρίζονται φυσικά µε αποτελεσµατικό τρόπο β) τα οχήµατα ή/και οι περιέκτες, µε τους οποίους µεταφέρθηκαν προϊόντα που δεν υπάγονται στον παρόντα κανονισµό, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό, µόνον εάν: έχει διενεργηθείο κατάλληλος καθαρισµός, η αποτελεσµατικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν πραγµατοποιηθείη µεταφορά των προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό ο επιχειρηµατίας πρέπει να καταγράφει τις εργασίες αυτές, ο επιχειρηµατίας µεριµνά, ώστε να εφαρµόζονται όλα τα κατάλληλα µέτρα, σε συνάρτηση µε τους κινδύνους που αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου 1, και, ενδεχοµένως, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που δεν είναι σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά µε ένδειξη αναφερό- µενη στη βιολογική γεωργία, ο οργανισµός ή η αρχή ελέγχου του επιχειρηµατία έχει ενηµερωθεί για αυτές τις εργασίες µεταφοράς και έχει συµφωνήσει. Η συµφωνία αυτή µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες µεταφορές γ) τα τελικά προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισµός µεταφέρονται χωριστά, µε τοπικό ή χρονικό διαχωρισµό, από τα λοιπά τελικά προϊόντα δ) κατά τη µεταφορά, καταγράφονται η ποσότητα προϊόντων στην αρχή καθώς και οι ποσότητες που παραδόθηκαν σε κάθε παράδοση στη διάρκεια της µεταφοράς.

6 L 31/ Παραλαβή των προϊόντων Κατά την παραλαβή προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1, ο επιχειρηµατίας ελέγχει τη σφράγιση των συσκευασιών ή των περιεκτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται, και τις ενδείξεις που αναφέρονται στο σηµείο 7 των γενικών διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. Ο επιχειρηµατίας πρέπει να πραγµατοποιήσει διασταύρωση των στοιχείων που αναφέρονται στην επισήµανση που προβλέπεται στο σηµείο 7 των γενικών διατάξεων µε τα στοιχεία που αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Το αποτέλεσµα της επαλήθευσης αυτής πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια στα λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στο σηµείο 6 των γενικών διατάξεων.»

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.8.2003 L 206/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Αυγούστου 2003 για διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/6 11.7.2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2003 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I, IV και XI του κανονισµού (EΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16243/14 AGRILEG 239 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Νοεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0475 EL 01.07.1998 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουνίου 1982 περί καθορισµού των κατηγοριών M2 πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 04/04/2016 Revision No:14 Revision Date: 04/04/2016 Page 1 of 10 Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 3 2. Πεδίο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/3 6.8.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 205/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1292/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/10 Ο ΗΓΙΑ 2003/66/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουλίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/2/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1994 περί εφαρµογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13896/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 9.10.2013 2012/0260(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-27 Σχέδιο γνωµοδότησης Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.8.2008 COM(2008) 514 τελικό VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2182/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κωδικοποιημένο κείμενο)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κωδικοποιημένο κείμενο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2010 COM(2010) 506 τελικό 2010/0259 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11469/17 AGRILEG 144 DENLEG 60 VETER 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13611/15 DENLEG 138 AGRI 561 SAN 355 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Mαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Ιουλίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2092 EL 27.12.2007 029.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 02/02/2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:398/12333 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία της Διφαινυλ-2-όλη : ορθοφαινυλοφαινόλη 9 9 5 g/kg 1η Ιουλίου 2 0 1 7 3 0 Ιουνίου 2 0 2 7 Αριθ. EC: 2 0 1-9 9 3-5 Αριθ. CAS: 9 0-4 3-7 Τύπος 1 Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/19 ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2007 για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 380 final 2015/0165 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 για το καθεστώς βάσει του άρθρο 2 του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.12.2015 EL L 326/49 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2307 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση για τη νατριούχο διθειώδη μεναδιόνη και τη νικοτιναμιδική διθειώδη μεναδιόνη

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 909 τελικό 2006/0282 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D049730/04.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D049730/04. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11730/17 AGRILEG 154 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 21 Αυγούστου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D049730/04 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα