8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 8793/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: TELECOM 75 AUDIO 56 MI 320 CODEC 633 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8207/16 TELECOM 60 AUDIO 48 MI 258 CODEC COR 1 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 5814/16 TELECOM 13 AUDIO 6 MI 61 CODEC 125 +ADD1 +ADD2 Θέμα: Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση - Γενική προσέγγιση 1. Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε και διαβίβασε στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προαναφερόμενη πρόταση, η οποία προβλέπει την εκχώρηση από τα κράτη μέλη της χρήσης της ζώνης συχνοτήτων των MHz («700 MHz») για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου Αυτό θα διευκολύνει την προβλεπόμενη εξάπλωση της τεχνολογίας 5G από το Το χαμηλότερο μέρος της ζώνης UHF ( MHz) θα παραμείνει διαθέσιμο για την επίγεια παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης, και για τη χρήση ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). 2. Μετά από διαδικασία διαβούλευσης με ευρωπαϊκούς φορείς, η Επιτροπή εκπόνησε στρατηγική της Ένωσης για τη μακροπρόθεσμη χρήση της ζώνης UHF. Η στρατηγική θα προωθήσει την ενιαία ψηφιακή αγορά και θα διασφαλίσει την αποδοτική διαχείριση του ραδιοφάσματος στη ζώνη UHF, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 1 DGE 2B EL

2 3. Τον Φεβρουάριο του 2016, η Ομάδα «Τηλεπικοινωνίες και Κοινωνία της πληροφορίας» άρχισε την εξέταση της προαναφερόμενης πρότασης και αξιολόγησε επίσης την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής. Μετά από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαφόρων συνεδριάσεων της Ομάδας, η Προεδρία τροποποίησε διάφορα σημεία της πρότασης της Επιτροπής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προβληματισμοί των κρατών μελών. Οι αιτιολογικές σκέψεις προσαρμόσθηκαν επίσης στις ουσιαστικές διατάξεις. 4. Στις 11 Μαΐου 2016, υποβλήθηκε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) το σχέδιο γενικής προσέγγισης. Κατά την συνεδρίαση της ΕΜΑ, οι αντιπροσωπίες κατέληξαν σε συμφωνία επί του κειμένου που παρατίθεται στο Παράρτημα, υποστηρίζοντας την διατήρηση της λεπτής ισορροπίας της συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας. Προς το παρόν, μία αντιπροσωπία έχει εκφράσει αποχή όσον αφορά τη γενική προσέγγιση και μια άλλη αντιπροσωπεία έχει διατυπώσει επιφύλαξη κοινοβουλευτικής εξέτασης. 5. Η Επιτροπή επιθυμεί την επίτευξη γενικής προσέγγισης κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει θέση σχετικά με την πρόταση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας. 6. Το Συμβούλιο TTE (Τηλεπικοινωνίες) καλείται να εγκρίνει, κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2016, τη γενική προσέγγιση για την πρόταση ως έχει στο παράρτημα. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 2 DGE 2B EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2016/0027 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 2, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 1 2 ΕΕ C της, σ.. ΕΕ C της, σ /16 ΠΧΚ/γπ 3

4 (1) Στο πολυετές πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα που θεσπίστηκε με την απόφαση 243/2012/ΕΕ 3, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν τους στόχους του προσδιορισμού ραδιοφάσματος τουλάχιστον 1200 MHz, το οποίο θα είναι κατάλληλο για υπηρεσίες ασύρματων, ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση έως το 2015, της υποστήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων μέσω της εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για τη δορυφορική και επίγεια παροχή αυτών των υπηρεσιών, εφόσον τεκμηριωθεί σαφώς η σχετική ανάγκη, και της εξασφάλισης επαρκούς ραδιοφάσματος για τις υπηρεσίες παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). (1α) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, τα οποία επιδιώκουν στόχους γενικού συμφέροντος που έχουν σχέση με το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. (2) Στη στρατηγική της για την ενιαία ψηφιακή αγορά 4, η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της ζώνης συχνοτήτων των MHz («700 MHz») για τη διασφάλιση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές και τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη αποδέσμευση αυτής της ζώνης συχνοτήτων, μέσω της παράλληλης κάλυψης των ειδικών αναγκών διανομής υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. 3 4 Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81 της , σ. 7). Βλ /16 ΠΧΚ/γπ 4

5 (3) Το ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων των MHz αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη ασύρματων δικτύων με καθολική κάλυψη. Αυτό το ραδιοφάσμα χρησιμοποιείται σήμερα στην Ένωση για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση (DTT) και τον ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). Συμβάλλει στην ανάπτυξη των τομέων των μέσων επικοινωνίας, της δημιουργίας και του πολιτισμού, οι οποίοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό για την ασύρματη παροχή περιεχομένου στους τελικούς χρήστες. (4) Στην περιοχή 1, η οποία περιλαμβάνει την Ένωση, οι κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) που εκδόθηκαν από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών του 2015 κατανέμουν τη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz στην υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και στην υπηρεσία κινητών επικοινωνιών (με την εξαίρεση της κινητής αεροναυτικής υπηρεσίας) σε εξίσου πρωτεύουσα βάση ενώ η ζώνη συχνοτήτων των MHz («κάτω των 700 MHz») συνεχίζει να κατανέμεται αποκλειστικά στην υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, σε πρωτεύουσα βάση, και στη χρήση ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE ), σε δευτερεύουσα βάση. (5) Η ταχέως αναπτυσσόμενη κίνηση στο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο καθιστά αναγκαία την ύπαρξη βελτιωμένης χωρητικότητας ασύρματου δικτύου. Το ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz προσφέρει τόσο πρόσθετη χωρητικότητα όσο και καθολική κάλυψη, ιδίως για τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, σε προκαθορισμένους εθνικούς τομείς προτεραιότητας, π.χ. κατά μήκος σημαντικών χερσαίων οδών μεταφορών και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για μεγάλου εύρους επικοινωνίες μεταξύ μηχανημάτων (MTC). Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ληφθούν συνεκτικά μέτρα για υψηλής ποιότητας επίγεια ασύρματη κάλυψη σε ολόκληρη την Ένωση, βάσει βέλτιστων εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις άδειες των φορέων εκμετάλλευσης, τα οποία θα στοχεύουν στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP) να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών σε ευρυζωνικές ταχύτητες τουλάχιστον 30 Mb/s έως το Κατ αυτόν τον τρόπο, τα μέτρα θα προωθούν καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και θα εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 5

6 (6) Η κοινή χρήση του ραδιοφάσματος εντός μιας κοινής ζώνης συχνοτήτων μεταξύ της δικατευθυντικής ασύρματης ευρυζωνικής χρήσης για κάλυψη ευρείας περιοχής (ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη), αφενός, και της μονοκατευθυντικής χρήσης για τηλεοπτικές μεταδόσεις ή υπηρεσία ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE), αφετέρου, εγείρει προβλήματα από τεχνική άποψη σε περίπτωση που οι περιοχές κάλυψης αλληλοεπικαλύπτονται ή είναι κοντά. Αυτό σημαίνει ότι η αναδιάθεση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες δικατευθυντικών επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα στερήσει στους χρήστες της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης και της υπηρεσίας ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού PMSE ένα μέρος των πόρων τους σε ραδιοφάσμα. Επομένως, οι τομείς της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DTT) και παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) χρειάζονται μακροπρόθεσμη ρυθµιστική προβλεψιµότητα σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρκούς ραδιοφάσματος, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν τη βιώσιμη παροχή και ανάπτυξη των υπηρεσιών τους, ιδίως τηλεοπτικών υπηρεσιών που εκπέμπονται δωρεάν, και να διασφαλίζουν τις επενδύσεις τους. Ενδέχεται να απαιτούνται μέτρα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης ώστε να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι ραδιοφάσματος για χρήση από την υπηρεσία ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού PMSE εκτός της ζώνης συχνοτήτων των MHz. (7) Στην έκθεσή του προς την Επιτροπή («έκθεση Lamy») 5, ο Pascal Lamy, πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz, συνέστησε η ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz να διατεθεί για το ασύρματο ευρυζωνικό δικτύου το 2020 (+/- δύο έτη). Αυτή η ενέργεια θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της μακροπρόθεσμης ρυθμιστικής προβλεψιμότητας για την πρόσβαση της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης στη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 700 MHz έως το 2030, παρόλο που ο συγκεκριμένος στόχος πρέπει να επανεξεταστεί το Έκθεση που εκπονήθηκε από τον κ. Pascal Lamy, διαθέσιμη στη διεύθυνση: /16 ΠΧΚ/γπ 6

7 (8) Η ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG) συνέστησε στη γνώμη που εξέδωσε σχετικά με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση («γνώμη της ομάδας για την πολιτική ραδιοφάσματος») την υιοθέτηση συντονισμένης προσέγγισης σε ολόκληρη την Ένωση ώστε να καταστεί η ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz διαθέσιμη για αποτελεσματική χρήση από τις υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο τέλος του 2020 σημειώνοντας ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν για δεόντως αιτιολογημένους λόγους να καθυστερήσουν τη διαθεσιμότητα της ζώνης το πολύ για δύο χρόνια. Αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας έως το 2030 της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. Η ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος συνιστά ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να χρησιμοποιούν τη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 700 MHz για υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών «με την προϋπόθεση ότι αυτή η χρήση είναι συμβατή με τις ανάγκες των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και δεν δημιουργεί πρόβλημα στις υπηρεσίες της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης σε γειτονικές χώρες». (9) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει ή ολοκληρώσει εθνική διαδικασία για την αδειοδότηση της χρήσης της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες δικατευθυντικών επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση για τη μελλοντική χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz, η οποία θα εξασφαλίζει επίσης ρυθμιστική προβλεψιμότητα, θα εξισορροπεί τις διαφορές στα κράτη μέλη μέσω στόχων ενιαίας αγοράς και θα προάγει τον ευρωπαϊκό ηγετικό ρόλο στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να αναδιαθέσουν τη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz εγκαίρως, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 7

8 (9α) Τα κράτη μέλη που δεν είναι σε θέση να επιτρέψουν τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz για επίγεια συστήματα παροχής ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τις 30 Ιουνίου 2020 θα πρέπει να δικαιολογήσουν δεόντως τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Οι λόγοι καθυστέρησης μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανεπίλυτα προβλήματα διασυνοριακού συντονισμού, ανεπίλυτες επιζήμιες παρεμβολές, την ανάγκη να διασφαλιστεί η τεχνική μετάβαση σε προηγμένα πρότυπα ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης δεδομένου του μεγάλου αριθμού ατόμων που θίγεται από τη διαδικασία, το οικονομικό κόστος της μετάβασης που υπερβαίνει τα έσοδα που αναμένονται από τις διαδικασίες ανάθεσης ή λόγους ανωτέρας βίας. Τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως μέσω των εθνικών χαρτών πορείας που δημοσιεύονται δυνάμει της παρούσας απόφασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν τις προκαλούμενες παρεμβολές στα γειτονικά κράτη μέλη. (10) Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz από άλλες εφαρμογές σε χώρες εκτός της Ένωσης, η οποία επιτρέπεται από διεθνείς συμφωνίες, ή σε μέρη της εθνικής επικράτειας εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου των αρχών του κράτους μέλους, μπορεί να περιορίζει τη χρήση της ζώνης για υπηρεσίες επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ορισμένα κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να εμποδίζει αυτά τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με το κοινό χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί σε επίπεδο Ένωσης. Τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η διάρκεια και η γεωγραφική έκταση αυτών των περιορισμών και να ζητούν τη συνδρομή της Ένωσης, όπου είναι απαραίτητο, δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Πρέπει να ενημερώνουν επίσης την Επιτροπή για τέτοιου είδους περιορισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7, και οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 6. 6 Απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (ΕΕ L 108 της , σ. 1). 8793/16 ΠΧΚ/γπ 8

9 (11) Η χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς ευέλικτης αδειοδότησης το συντομότερο δυνατό. Το καθεστώς αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα των κατόχων δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος να εμπορεύονται και να μισθώνουν τα υφιστάμενα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 9, 9α και 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ 7. (12) Είναι σημαντικό να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη ρυθμιστική προβλεψιμότητα για την πρόσβαση της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DTT) στη ζώνη συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών του Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν μια ευέλικτη προσέγγιση όπου είναι δυνατόν και μπορούν να επιτρέπουν την εισαγωγή εναλλακτικών χρήσεων σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες και την κατά προτεραιότητα κατανομή της εν λόγω ζώνης σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων βάσει του κανονισμού ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Στις περιπτώσεις που επιτρέπουν εναλλακτική χρήση εντός της ζώνης συχνοτήτων κάτω των 700 MHz, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η εν λόγω χρήση να μην προκαλεί επιζήμια παρεμβολή σε ψηφιακές επίγειες τηλεοπτικές μεταδόσεις σε γειτονικά κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που συνάφθηκε στην περιφερειακή διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του Οδηγία 2002/21/ΕΚ, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της , σ. 33). Περιφερειακή διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2006 για τον σχεδιασμό της υπηρεσίας ψηφιακής επίγειας τηλεοπτικής μετάδοσης σε τμήματα των περιοχών 1 και 3 στις ζώνες συχνοτήτων των MHz και των MHz στη Γενεύη. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 9

10 (13) (διαγράφεται) (14) Τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν συνεκτικούς εθνικούς χάρτες πορείας για να διευκολύνουν τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 700 MHz για υπηρεσίες επίγειων ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών τηλεοπτικής μετάδοσης που αποσύρονται από τη ζώνη. Μόλις τα κράτη μέλη εκδώσουν τους χάρτες πορείας, πρέπει να τους κοινοποιήσουν, με διαφανή διαδικασία, σε ολόκληρη την Ένωση. Οι χάρτες πορείας πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες και χρονοδιαγράμματα για τον επανασχεδιασμό των συχνοτήτων, τις τεχνικές εξελίξεις όσον αφορά τον εξοπλισμό του δικτύου και των τελικών χρηστών, τη συνύπαρξη μεταξύ ραδιοηλεκτρικού και μη ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού, τα υφιστάμενα και τα νέα καθεστώτα αδειοδότησης και πληροφορίες για τη δυνατότητα αντιστάθμισης του κόστους μετάβασης, όπου ανακύπτει τέτοιο κόστος, ώστε να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, το κόστος για τους τελικούς χρήστες ή τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη σκοπεύουν να διατηρήσουν την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, οι χάρτες πορείας πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα διευκόλυνσης των αναβαθμίσεων του εξοπλισμού μετάδοσης σε τεχνολογίες περισσότερο αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, όπως προηγμένοι μορφότυποι βίντεο (π.χ. κωδικοποίηση αρχείων βίντεο υψηλής απόδοσης (EVC)) ή τεχνολογίες μετάδοσης σήματος (π.χ. ψηφιακή επίγεια τηλεόραση δεύτερης γενιάς (DVB- T2)). (15) Το πεδίο εφαρμογής και ο μηχανισμός της πιθανής αποζημίωσης για την ολοκλήρωση της μετάβασης όσον αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διατάξεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ 9, και να συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ. 9 Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) (EE L 108 της , σ. 21). 8793/16 ΠΧΚ/γπ 10

11 (16) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η διασφάλιση της συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση του ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των MHz στην Ένωση σύμφωνα με κοινούς στόχους, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, κατά συνέπεια, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρα. ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8793/16 ΠΧΚ/γπ 11

12 Άρθρο 1 (1) Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2020 τα κράτη μέλη θα έχουν επιτρέψει τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνον υπό εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 676/2002/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, να καθυστερήσουν τη διαθεσιμότητα της ζώνης για δύο έτη. Εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να καθυστερήσουν τη διαθεσιμότητα της ζώνης, ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή μέσω του εθνικού χάρτη πορείας που προβλέπεται στο άρθρο 5. Εφόσον είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία αδειοδότησης ή τροποποιούν σχετικά υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ ώστε να επιτρέπουν την εν λόγω χρήση. (2) Για να επιτρέπεται η χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη οφείλουν να συνάψουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, όλες τις απαραίτητες διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού συχνότητας εντός της Ένωσης. (3) Τα κράτη μέλη δεν δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δεν έχει επιλυθεί ακόμα το ζήτημα του συντονισμού συχνοτήτων με τρίτες χώρες, εφόσον τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιούν τη διάρκεια και τη γεωγραφική έκταση του εν λόγω ανεπίλυτου συντονισμού και υποβάλλουν ετησίως τα αποτελέσματα στην Επιτροπή, έως ότου να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα συντονισμού. Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης για τα προβλήματα συντονισμού του ραδιοφάσματος στην Κυπριακή Δημοκρατία τα οποία προξενούνται επειδή η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου από την Κυβέρνηση της Κύπρου παρεμποδίζεται σε μέρος της επικράτειας της χώρας. (3α) Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα τους για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 12

13 Άρθρο 2 Κατά την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης της ζώνης των MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταβίβαση ή τη μίσθωσή τους. Άρθρο 3 Οσάκις τα κράτη μέλη εγκρίνουν τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz ή τροποποιούν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης αυτής της ζώνης συχνοτήτων, λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ευκαιρία να βελτιώσουν το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών και την κάλυψη του πληθυσμού και της επικρατείας τους μέσω υπηρεσιών που προσφέρονται στη ζώνη, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών σε προκαθορισμένους εθνικούς τομείς προτεραιότητας όπου αυτό απαιτείται, π.χ. κατά μήκος σημαντικών χερσαίων οδών μεταφορών. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που διευκολύνουν ή ενθαρρύνουν την κοινή χρήση της υποδομής δικτύου ή του ραδιοφάσματος σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη αξιολογούν την ανάγκη επιβολής όρων στα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων εντός της ζώνης των MHz και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πραγματοποιούν διαβούλευση με αρμόδιους φορείς. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 13

14 Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διαθεσιμότητα τουλάχιστον έως το 2030 της ζώνης συχνοτήτων των MHz για την επίγεια παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης ελεύθερης πρόσβασης, και για χρήση από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE), βάσει των εθνικών αναγκών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε άλλη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην επικράτειά τους να είναι συμβατή με τις εθνικές ανάγκες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στο οικείο κράτος μέλος και να μην προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στην επίγεια παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων σε γειτονικό κράτος μέλος ούτε να χρειάζεται προστασία από αυτήν. Η εν λόγω χρήση γίνεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες, όπως οι διασυνοριακές συμφωνίες συντονισμού συχνότητας. Άρθρο 5 Έως τις 30 Ιουνίου 2018 κάθε κράτος μέλος οφείλει να έχει εκδώσει και δημοσιεύσει εθνικό σχέδιο και χρονοδιάγραμμα («εθνικός χάρτης πορείας») για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει των άρθρων 1 έως 4 της παρούσας απόφασης. Για να εξασφαλίζεται η χρήση της ζώνης συχνοτήτων MHz σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς χάρτες πορείας τους, κατά περίπτωση, πληροφορίες για μέτρα που περιορίζουν τον αντίκτυπο της επερχόμενης διαδικασίας μετάβασης στο κοινό και στους χρήστες ασύρματου ακουστικού εξοπλισμού παραγωγής προγράμματος και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) και διευκολύνουν την έγκαιρη διαθεσιμότητα διαλειτουργικού εξοπλισμού δικτύου τηλεοπτικής μετάδοσης και δεκτών στην εσωτερική αγορά. 8793/16 ΠΧΚ/γπ 14

15 Άρθρο 5(α) Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, να διασφαλίζουν ότι το άμεσο κόστος της μετάβασης ή της εκ νέου κατανομής της χρήσης φάσματος αντισταθμίζεται κατάλληλα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Άρθρο 6 (διαγράφεται) Άρθρο 7 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 8 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος 8793/16 ΠΧΚ/γπ 15

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

A8-0327/ Πρόταση απόφασης (COM(2016)0043 C8-0020/ /0027(COD)) Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 10.3.2017 A8-0327/ 001-033 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-033 κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση Patrizia Toia Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση A8-0327/2016 (COM(2016)0043

Διαβάστε περισσότερα

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TELECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2016/0027 (COD) PE-CONS 5/17 TECOM 15 AUDIO 4 MI 59 CODEC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 15.3.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0027 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Μαρτίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

7237/17 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DRI

7237/17 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0027 (COD) 7237/17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CODEC

Διαβάστε περισσότερα

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B

13460/15 ΓΒ/γπ/ΔΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0119 (NLE) 13460/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των MHz στην Ένωση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2016 COM(2016) 43 final 2016/0027 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

9901/17 ΣΙΚ/γομ 1 DGD 2A

9901/17 ΣΙΚ/γομ 1 DGD 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 9901/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9641/17 + ADD 1 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2007/0174(COD) 20.12.2007 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 7.12.2010 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0258 (NLE) 13583/17 UD 241 CID 6 TRANS 426 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Η προτεινόμενη οδηγία περί αφερεγγυότητας υπάγεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

2. Η προτεινόμενη οδηγία περί αφερεγγυότητας υπάγεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0359 (COD) 9316/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία ΕΜΑ/Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 14875/16 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 REX 949 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016.

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0368 (COD) 8025/1/17 REV 1 TRANS 139 MAR 70 CODEC 561 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A

9332/15 ΔΑ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0119 (COD) 9332/15 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16350/12 ΑΓΚ/γπ 1 DG D 2A

16350/12 ΑΓΚ/γπ 1 DG D 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2012 (03.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0204 (COD) 16350/12 JUSTCIV 335 CODEC 2706 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14045/15 ATO 72 SAN 376 PROCIV 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 169 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6538/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 100 EMPL 59 ECOFIN 152 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0252(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 14.2.2011 2010/0252(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

6187/17 ΙΑ/μκ 1 DG G 3 A

6187/17 ΙΑ/μκ 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7120/17 LIMITE PUBLIC FISC 62 ECOFIN 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 15377/12 DCL 1 PI 129 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: ST 15377/12 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Με ημερομηνία: 29 Οκτωβρίου 2012 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

14589/17 ΙΑ/γπ 1 DG G 2A

14589/17 ΙΑ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 207 (OR. en) 4589/7 FIN 740 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 9804/7 FIN

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 304 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 304 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0288 (COD) 12252/16 ADD 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

9324/17 ΓΕΧ/σα 1 DG E2B

9324/17 ΓΕΧ/σα 1 DG E2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0003 (COD) 9324/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία TECOM 127 COMPET 416 MI 428 DATAPROTECT 101 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 374 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0156 (NLE) 11275/17 NT 4 AGRI 404 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1

Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 Προοπτικές και Δυναμικό που απορρέουν από την αξιολόγηση της Απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ η σύνοδος του Συµβουλίου (Τηλεπικοινωνίες) που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 εκεµβρίου 2000

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ η σύνοδος του Συµβουλίου (Τηλεπικοινωνίες) που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 22 εκεµβρίου 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2001 (05.02) (OR. en) 14776/00 LIMITE PV/CONS 90 ECO 396 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέµα : 2325η σύνοδος του Συµβουλίου (Τηλεπικοινωνίες) που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

8867/17 ΘΚ/νικ 1 DG E - 1C

8867/17 ΘΚ/νικ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0304 (COD) 8867/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: EDUC 168 SOC 311 EMPL 234 MI 380 ECOFIN 332 DIGIT 120 JEUN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0114 (COD) 9672/17 ADD 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

12696/16 ΧΜΑ/γπ/ΚΚ 1 DGE 1 B

12696/16 ΧΜΑ/γπ/ΚΚ 1 DGE 1 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0230 (COD) 2016/0231 (COD) 12696/16 CLIMA 124 ENV 618 ENER 339 TRANS 366 AGRI 511 FORETS 50 COMPET 512

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

6492/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΘΛ 1 GIP 1B

6492/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΘΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6492/17 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 7 COMPET 108 IND 42 RECH 48 ESPACE 13 3519η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9479/17 ΜΑΚ/μκρ/ΚΚ DGG 1C

9479/17 ΜΑΚ/μκρ/ΚΚ DGG 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0363 (COD) 9479/17 EF 102 ECOFIN 433 DRS 31 CODEC 872 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

9949/16 ΘΚ/σα 1 DG B 3A

9949/16 ΘΚ/σα 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0070 (COD) 9949/16 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο SOC 394 EMPL 261

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

14662/16 ΣΠΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 A

14662/16 ΣΠΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0152 (COD) 14662/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο MI 738 TECOM 244 DIGIT 136 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A

13231/16 ΣΠΚ/γπ/ΘΛ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13231/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 12390/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου TRANS 387

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 664 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14507/17 TRANS 495 CH 43 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6159/16 SOC 70 EMPL 45 ECOFIN 109 EDUC 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδας «Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0011 (CNS) 8899/16 LIMITE PUBLIC FISC 75 ECOFIN 397 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

13286/1/14 REV 1 ΓΒ/γομ 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 ΓΒ/γομ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 ΤΤ/σα 1 DGB 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0313 (COD) 7645/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Απριλίου 2016 Θέμα: FRONT 160 MAR

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2010/0252(COD) 15.3.2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0287 (COD) PE-CONS 28/17 TELECOM 158 FC 54 CODEC 1008

DGE 2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0287 (COD) PE-CONS 28/17 TELECOM 158 FC 54 CODEC 1008 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016/0287 (COD) PE-CONS 28/17 Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) TECOM 158 FC 54 CODEC 1008 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8537/15 ΑΝ/σα 1 DG G 3 A

8537/15 ΑΝ/σα 1 DG G 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0246 (COD) 8537/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CONSOM 74 MI 286 TOUR 5 JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2018 (OR. en) 2017/0350 (COD) PE-CONS 1/18 EF 2 ECOFIN 8 SURE 2 CODEC 11 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

16367/14 ΔΑ/γπ 1 DG B 1

16367/14 ΔΑ/γπ 1 DG B 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2014/0032 (COD) 2014/0033 (COD) 16367/14 AGRI 759 VETER 113 AGRILEG 247 ANIMAUX 59 CODEC 2415 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0287 (COD) 14442/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B

5199/14 ADD 1 ΔΙ/νκ 1 DGG 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0207(COD) 5199/14 ADD 1 EF 7 ECOFIN 23 CODEC 50 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 7429/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 15251/15 Θέμα: JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα