Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΠ: 665/5 ΑΠΟΦΑΣΗ Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (EMA) από την εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α. το νόμο 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ), ιδίως τα άρθρα 3, 12, στοιχ. (α), (ι), (ια), (ιβ), 16, 17, 38, 41 έως 54, και 79, παρ. 3 και 7 αυτού, β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα Κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L337/37, , ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 14, 15 και 16 αυτής, γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (Οδηγία για την Πρόσβαση), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, «για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών», L 337/37, , ιδίως δε τo άρθρο 7 αυτής, 1

2 δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 αναφορικά με σχετικές Αγορές Προϊόντων και Υπηρεσιών στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5406], (OJ L344/65, ), (εφεξής Νέα Σύσταση), ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Δίκτυα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (2002/C 165/0, ΕΕ C165/6, ), στ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) [2010/572/EE, EE L 251/35, ], ζ. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΕΕ L 336 της 30ης ), η. τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2005/698/ΕΚ, EE L 266/64, ), θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/ «Μεθοδολογίες/ Αρχές Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθεισών στον ΟΤΕ ρυθμιστικών υποχρεώσεων ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 1151/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/011/ , (ΦΕΚ 1348/Β/ ), ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/B/ ), ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/ Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1814/Β/ ), ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/ «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με 2

3 ιγ. ιδ. ιε. ιστ. ιζ. ιη. ιθ. σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 533/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/11/ «Ορισμός των εθνικών αγορών: (α) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και (β) λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές, και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1907/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1983/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/013/ «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (3ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1908/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 631/023/ «Έγκριση τιμολογίων ΟΤΕ για τις υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω δικτύου χαλκού και οπτικής ίνας (VDSL)» (ΦΕΚ 2967/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 612/025/2011: «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/ αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/ » (ΦΕΚ 1338/Β/ ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 580/010/ (ΦΕΚ 1814/Β/ )» (ΦΕΚ 1952/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/11/2012 με θέμα «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2011 για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 614/12/ (ΦΕΚ 1983/Β/ )» (ΦΕΚ 1846/Β/ ), την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/10/ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών ΟΤΕ 2012» (ΦΕΚ 1833/Β/ ), κ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 640/016/ «Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2012 (με απολογιστικά στοιχεία 2010) για τις υπό ρύθμιση αγορές χονδρικής και λιανικής στις οποίες έχει επιβληθεί 3

4 κα. κβ. κγ. υποχρέωση ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 755/ ), την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ: 4021/ επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε., την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4001/Φ. 960/ επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε., την από συνάντηση εργασίας της Διοίκησης της ΕΕΤΤ και των εκπροσώπων των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε, FORTHNET A.E., HOL A.E., CYTA A.E., WIND HELLAS και ON TELECOMS, κδ. τις υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 28320/ (WIND), 28445/ (HOL), 28436/ (FORTHNET) και 4020/Φ.960/ (CYTA), επιστολές των ανωτέρω παροχών αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών VDSL, κε. κστ. κζ. κη. την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4065/Φ. 960/ επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε., τα από πρακτικά της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε η κατ αρχήν αποδοχή της πρότασης του ΟΤΕ με την ειδική εντολή να προσδιορισθούν με την κείμενη Απόφαση της ΕΕΤΤ οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω πρότασης, την από Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση των κ.κ. Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ Κωνσταντίνου Σ. Δεληκωστόπουλου) και Προέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ Λεωνίδα Ι. Κανέλλου), το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ. Επειδή: Α. Σύντομο Ιστορικό Η εταιρεία ΟΤΕ Α. Ε.: 1. με την υπ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 3831/Φ.960/ (αρ. πρωτ. ΟΤΕ 804/ΕΜΠ. 42/ ) επιστολή της, υπέβαλε τις κατωτέρω δύο (2) προσφορές VDSL λιανικής στα: 30Mbps, στην τιμή των 19,90 (με ΦΠΑ) 50Mbps, στην τιμή των 29,90 (με ΦΠΑ) 4

5 2. με την υπ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 4021/Φ.960/ (αρ. πρωτ. ΟΤΕ ΕΜΠ. 97/ ) επιστολή της, υπέβαλε τα κατωτέρω τέσσερα (4) συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα με την ονομασία OTE DOUBLE PLAY 30 GR OTE DOUBLE PLAY 50 GR OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS 3. με την υπ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 4065/Φ.960/ (αρ. πρωτ. ΟΤΕ ΕΜΠ. 17/ ) επιστολή της υπέβαλε ένα συνδυασμένο προϊόν χονδρικής αδεσμοποίητου βρόχου και χονδρικής πρόσβασης V-DSL με την ονομασία ΕΜΑ ή VPU. Περιγραφή των υποβληθέντων συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων Τα υποβληθέντα συνδυαστικά οικονομικά προγράμματα με υπηρεσίες VDSL με την ονομασία «OTE DOUBLE PLAY 30 GR», «OTE DOUBLE PLAY 50 GR», «OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS» και «OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS» περιλαμβάνουν τα κάτωθι: (α) τηλεφωνική σύνδεση PSTN ή ISDN Bra, (β) ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 30 ή 50 Mbps (γ) φωνητικές κλήσεις, (δ) κλήσεις προς εθνικά κινητά OTE DOUBLE PLAY 30 GR και OTE DOUBLE PLAY 50 GR Στην τιμή του κάθε προγράμματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN ή ISDN Bra Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 30 ή 50 Mbps Απεριόριστες αστικο-υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ Οι κλήσεις προς κινητά θα χρεώνονται με 0,0984 /λεπτό με ΦΠΑ (0,080 /λεπτό χωρίς ΦΠΑ) και βήμα χρέωσης το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα του λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Η τιμή διάθεσης του κάθε προγράμματος είναι: PSTN OTE DOUBLE PLAY 30 GR Αρχικοί 6 μήνες μειωμένη τιμή Τιμή ( ) με ΦΠΑ Τιμή ( ) χωρίς ΦΠΑ 36,90 30,00 5

6 Υπόλοιποι 6 μήνες κανονική τιμή 41,90 34,07 Η τιμή για ISDN Bra θα αυξάνεται κατά τη διαφορά των δύο βασικών μηνιαίων τελών σύνδεσης PSTN OTE DOUBLE PLAY 50 GR Αρχικοί 6 μήνες μειωμένη τιμή Υπόλοιποι 6 μήνες κανονική τιμή Τιμή ( ) με ΦΠΑ Τιμή ( ) χωρίς ΦΠΑ 46,90 38,13 51,90 42,20 Η τιμή για ISDN Bra θα αυξάνεται κατά τη διαφορά των δύο βασικών μηνιαίων τελών σύνδεσης Η ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη από την εγγραφή του στο κάθε πρόγραμμα είναι 12 μήνες. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος νωρίτερα από τους 12 μήνες θα εφαρμόζεται τέλος αποδέσμευσης 110 με ΦΠΑ (ή 89,43 χωρίς ΦΠΑ). Η διάρκεια διάθεσης του κάθε προγράμματος είναι έξι (6) μήνες. Επιθυμητή έναρξη διάθεσης του κάθε προγράμματος είναι ο Οκτώβριος του Οι αναμενόμενοι πελάτες ανέρχονται αντίστοιχα σε. για το OTE DOUBLE PLAY 30 GR και. για το OTE DOUBLE PLAY 50 GR. Τέλος ενεργοποίησης για το κάθε πρόγραμμα δεν υφίσταται. Επιπρόσθετος (extra) εξοπλισμός δεν παρέχεται. Επισημαίνεται ότι ο τερματικός εξοπλισμός (modem) για την παροχή της υπηρεσίας θα αποτελεί πάγιο του ΟΤΕ και σε περίπτωση μη επιστροφής του σε καλή κατάσταση κατά τη λήξη του προγράμματος, ο συνδρομητής θα χρεώνεται με ΦΠΑ. OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS και OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS Στην τιμή του κάθε προγράμματος περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Βασικό μηνιαίο τέλος τηλεφωνικής σύνδεσης PSTN ή ISDN Bra Ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο ταχύτητας 30 ή 50 Mbps Απεριόριστες αστικο-υπεραστικές κλήσεις εντός και εκτός δικτύου ΟΤΕ 6

7 60 λεπτά κλήσεων προς εθνικά κινητά όλων των ΕΚΤ. Μετά την εξάντληση του προπληρωμένου χρόνου, όλες οι κλήσεις προς εθνικά κινητά θα χρεώνονται με ενιαία τιμή 0,080 /min χωρίς ΦΠΑ - 0,0984 /min με ΦΠΑ 23%. To βήμα χρέωσης για την κίνηση εντός και εκτός του κάθε προγράμματος θα είναι το λεπτό, ενώ τυχόν κλάσμα λεπτού, σε κάθε κλήση, θα υπολογίζεται ως ακέραιο λεπτό. Η τιμή διάθεσης του κάθε προγράμματος είναι: PSTN OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS Αρχικοί 6 μήνες μειωμένη τιμή Υπόλοιποι 6 μήνες κανονική τιμή Τιμή ( ) με ΦΠΑ Τιμή ( ) χωρίς ΦΠΑ 40,90 33,25 45,90 37,31 Η τιμή για ISDN Bra θα αυξάνεται κατά τη διαφορά των δύο βασικών μηνιαίων τελών σύνδεσης PSTN OTE DOUBLE PLAY 50 GR Αρχικοί 6 μήνες μειωμένη τιμή Υπόλοιποι 6 μήνες κανονική τιμή Τιμή ( ) με ΦΠΑ Τιμή ( ) χωρίς ΦΠΑ 50,90 41,38 55,90 45,45 Η τιμή για ISDN Bra θα αυξάνεται κατά τη διαφορά των δύο βασικών μηνιαίων τελών σύνδεσης Η ελάχιστη περίοδος παραμονής του πελάτη από την εγγραφή του στο κάθε πρόγραμμα είναι 12 μήνες. Σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη για διακοπή του προγράμματος νωρίτερα από τους 12 μήνες θα εφαρμόζεται τέλος αποδέσμευσης 110 με ΦΠΑ (ή 89,43 χωρίς ΦΠΑ). Η διάρκεια διάθεσης του κάθε προγράμματος είναι έξι (6) μήνες. Επιθυμητή έναρξη διάθεσης του κάθε προγράμματος είναι ο Οκτώβριος του Οι αναμενόμενοι πελάτες ανέρχονται αντίστοιχα σε.. για το OTE DOUBLE 30 PLUS και.. για το OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS. Δεν υφίσταται τέλος ενεργοποίησης για το κάθε πρόγραμμα. Επιπρόσθετος (extra) εξοπλισμός δεν παρέχεται. Επισημαίνεται ότι ο τερματικός εξοπλισμός (modem) για την παροχή της υπηρεσίας θα 7

8 αποτελεί πάγιο του ΟΤΕ και σε περίπτωση μη επιστροφής του σε καλή κατάσταση κατά τη λήξη του προγράμματος ο συνδρομητής θα χρεώνεται. με ΦΠΑ. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του του Ν.4070/12 (ΦΕΚ 82/ ), διότι προκύπτουν από εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Κατά την 664η Συνεδρίασή της, που έγινε στις , η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, μετά από εκτενή συζήτηση, εξήτασε (θέμα 10) και κατέληξε στην κατ αρχήν αποδοχή της παροχής υπηρεσίας VDSL από τον ΟΤΕ, επιφυλασσόμενη να προσδιορίσει στην επόμενη (665 η ) Συνεδρίασή της, με σχετική Απόφαση, τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω υπηρεσίας. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τίθενται με την παρούσα Απόφαση. Β. Νομική Εκτίμηση 1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο που στοχεύει αφενός στην επίτευξη της τήρησης, κατά το μέτρο του δυνατού, της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και αφετέρου στην προστασία και προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των πολιτικών διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, 2. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 4070/2012, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΤΤ πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες τους που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε ανταγωνιστές τους. 3. Κατόπιν της ανταλλαγείσης (υπό στοιχεία κα έως κε ανωτέρω) αλληλογραφίας και των διενεργηθεισών συναντήσεων μεταξύ παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών προέκυψε ότι αποτελεί πλέον απαίτηση του συνόλου της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών η δημιουργία ενός συνδυασμένου προϊόντος για την παροχή της υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (x-dsl) και πλήρως αποδεσμοποίητου ΤοΒ. Το εν λόγω προϊόν υπάγεται στις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/12/ Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (ΦΕΚ 1983/Β ) και ΑΠ 614/13/ Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Παροχής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου (συμπεριλαμβανομένης 8

9 μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά και Υποχρεώσεις αυτών (ΦΕΚ 1908/Β ). Περαιτέρω, οι πάροχοι, όπως αναφέρουν και στις επιστολές που απέστειλαν στην ΕΕΤΤ, δηλώνουν ότι επιθυμούν να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα ανάλογα με αυτά που θα προσφέρει ο ΟΤΕ στους συνδρομητές του. Ειδικότερα, επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης τεχνολογίας VDSL, λαμβάνοντας χονδρική ευρυζωνική πρόσβαση από τον ΟΤΕ, σε συνδυασμό με υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, μέσω αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου, δηλαδή κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που σχεδιάζει να παρέχει ο ΟΤΕ τις αντίστοιχες υπηρεσίες στους καταναλωτές. 4. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ παρακολουθώντας τις εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη οικονομική συγκυρία της Xώρας και την επιτακτική ανάγκη ενθάρρυνσης των επενδύσεων για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, δύναται να λαμβάνει μέτρα για τη ρύθμιση της κατάστασης, με στόχο τη μετάβαση σε προηγμένες δικτυακές υποδομές νέας γενιάς, χωρίς απαξίωση των υφιστάμενων επενδύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά, σύμφωνα και με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 της Ευρώπης. 5. Στο πλαίσιο της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων, η υπαγωγή του ανωτέρω συνδυασμένου προϊόντος για την παροχή της υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (x-dsl) και πλήρως αποδεσμοποιημένου ΤοΒ στις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/12/ ΑΠ 614/13/ , προϋποθέτει τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης αυτού από τον ΟΤΕ ως οργανισμό παρέχοντα πρόσβαση. Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ, με την από επιστολή του (κε σχετικό), προτείνει να προσφέρει σε επίπεδο χονδρικής το ανωτέρω προϊόν (λαμβάνοντας άλλωστε υπόψη ότι αντίστοιχη δυνατότητα δίδεται από τον ΟΤΕ και στο λιανικό άκρο αυτού), θα πρέπει εν συνεχεία να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κατωτέρω επιμέρους κανονιστικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ. 6. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/ και ΑΠ 614/013/ , ο ΟΤΕ ορίστηκε ως πάροχος με Σημαντική Ισχύ σε δύο αγορές, ήτοι στις Αγορές Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Χονδρικής Παροχής (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης και πλήρως αποδεσμοποιημένης πρόσβασης) σε σταθερή θέση. Ως εκ τούτου, του επιβλήθηκαν οι κάτωθι υποχρεώσεις : Υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου 9

10 Υποχρέωση αμεροληψίας Υποχρέωση διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης δημοσίευσης προσφοράς αναφοράς διασύνδεσης με ορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού Υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης Υποχρέωση περιορισμού φασματικών παρεμβολών των διαφόρων τεχνολογιών xdsl μόνο στην περίπτωση της αγοράς χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 7. Σύμφωνα με το άρθρο της Απόφασης ΑΠ 614/13/ , ο ΟΤΕ φέρει την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους μέσω της πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης και της μεριζόμενης πρόσβασης, ενώ αντίστοιχα στα άρθρα 3.1.1, και της Απόφασης ΑΠ 614/12/ ο ΟΤΕ φέρει την υποχρέωση να προσφέρει Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση τύπου Α, Β και Γ. 8. Σύμφωνα με το άρθρο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/13/ , η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ την «υποχρέωση διαπραγμάτευσης με καλή πίστη και ικανοποίησης όλων των εύλογων αιτημάτων των παρόχων αναφορικά με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, συνεγκατάστασης και συναφείς ευκολίες». Σύμφωνα με το άρθρο της Απόφασης ΑΠ 614/12/ , ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα των παρόχων αναφορικά με επιπρόσθετες ευκολίες σχετικά με τη Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση. 9. Σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/13/ , επιβλήθηκε στον ΟΤΕ υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης (υποχρέωση αμεροληψίας) για όλες τις υποχρεώσεις πρόσβασης, σύμφωνα με την οποία υποχρεούται α) να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και β) να παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει ο ίδιος και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο της Απόφασης ΑΠ 614/12/ επιβλήθηκε στον ΟΤΕ υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης σύμφωνα με την οποία οφείλει α) να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και β) να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους (ιδίως τιμολογιακούς και τεχνικούς) και 10

11 της ιδίας ποιότητας, με αυτές που παρέχει και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων). 10. Σύμφωνα με το άρθρο (iii) της Απόφασης ΑΠ 614/12/ , δυνάμει της υποχρέωσης μη διακριτικής μεταχείρισης στις υπηρεσίες χονδρικής, η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει την ταυτόχρονη εξέταση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρικής και των αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφορών της ΟΤΕ ΑΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει την δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων να «επαναλάβουν» (replicate) τις αντίστοιχες σχετικές λιανικές προσφορές του ΟΤΕ, σε σχέση με τις διαθέσιμες σε αυτούς, προσφορές στην αγορά χονδρικής. Εάν αυτή η δυνατότητα επανάληψης (replicability) μεταξύ των διαθέσιμων προσφορών στην αγορά χονδρικής και των αντίστοιχων/ σχετικών λιανικών προσφορών δεν αποδεικνύεται, η ΕΕΤΤ δύναται ιδίως και με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων της για την (ex post) εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού: - να επιβάλει τροποποιήσεις στις αντίστοιχες προσφορές χονδρικής, ή /και - να επιβάλει κυρώσεις στην ΟΤΕ ΑΕ εφόσον διαπιστωθεί η παραβίαση της υποχρέωσης της μη διακριτικής μεταχείρισης. 11. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης ΑΠ 614/13/ , η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ υποχρέωση διαφάνειας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υποχρέωση δημοσίευσης σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, με καθορισμένο ελάχιστο περιεχόμενο. Η προσφορά υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ και αποτελεί την βάση για την σύναψη συμφωνιών παροχής των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην αγορά πρόσβασης σε φυσική υποδομή δικτύου. Η ως άνω υποχρέωση διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και σαφείς διαδικασίες, στις οποίες δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της Απόφασης ΑΠ 614/12/ , η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ υποχρέωση διαφάνειας, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δημοσίευση σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ και αποτελεί την βάση για τη σύναψη συμφωνιών για την παροχή χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (ΧΕΠ). Η ως άνω υποχρέωση διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και σαφείς διαδικασίες, στις οποίες δεν θα είχαν πρόσβαση εάν δεν υπήρχε η υποχρέωση Προσφοράς Αναφοράς. 12. Σύμφωνα με το άρθρο (iii) της Απόφασης ΑΠ 614/13/ , στην περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η 11

12 ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής της Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εάν η Προσφορά Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για την πρόσβαση σε φυσική υποδομή δικτύου στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Σύμφωνα με το άρθρο (iv) της ίδιας Απόφασης, στην περίπτωση όπου η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς, κρίνει ότι απαιτείται αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. Η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για την πρόσβαση σε φυσική υποδομή δικτύου στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Η ΕΕΤΤ δύναται να διεξάγει, κατά την κρίση της, δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της Αναθεωρημένης Προσφοράς Αναφοράς θα παρέχεται εύλογο χρονικό διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές. 13. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο της Απόφασης ΑΠ 614/12/ , στην περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης υποβάλλεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο προγενέστερης εφαρμογής της Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εάν η Προσφορά Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ανάλογα με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και τις συναφείς ευκολίες στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Η ΕΕΤΤ, δύναται κατά την κρίση της να διεξάγει δημόσια διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. 12

13 14. Στη Σύσταση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη ρυθμιζόμενη πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) (2010/572/ΕΕ), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Η συνέπεια των ρυθμιστικών προσεγγίσεων των ΕΡΑ είναι θεμελιώδους σημασίας για να αποφευχθούν στρεβλώσεις της ενιαίας αγοράς και για να δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για όλες τις επιχειρήσεις που επενδύουν. Επομένως, ενδείκνυται να δοθούν κατευθύνσεις στις ΕΡΑ που θα στοχεύουν στην πρόληψη τυχόν ακατάλληλων αποκλίσεων στις ρυθμιστικές προσεγγίσεις, επιτρέποντας παράλληλα στις ΕΡΑ να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις εθνικές συνθήκες κατά το σχεδιασμό των κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων. Το κατάλληλο φάσμα επανορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται από μια ΕΡΑ οφείλει να αντανακλά την αναλογική εφαρμογή της αρχής της επενδυτικής κλίμακας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το κεφάλαιο με τίτλο «Χονδρική αγορά πρόσβασης σε φυσική υποδομή δικτύου (Αγορά 4)» (παράγραφοι και 29 30), της ως άνω Σύστασης προβλέπεται ότι «14. Οι ΕΡΑ οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα υπάρχοντα τεχνικά έργα υποδομής παρέχεται σε κοστοστρεφείς τιμές, σύμφωνα με το παράρτημα Ι.» 15. Στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 614/13/ είχε ήδη επισημανθεί ότι «η ανάλυση της σχετικής αγοράς είναι μελλοντοστρεφής «forward looking», δηλαδή η σχετική αγορά που ορίζεται με σκοπό την ειδική τομεακή ρύθμιση και η ανάλυση του ανταγωνισμού σε αυτήν, γίνεται σε προοπτική βάση, συμπεριλαμβάνοντας στην αξιολόγηση την εκτίμηση των μελλοντικών εξελίξεων της αγοράς (βλ. κατευθυντήριες γραμμές, παρ. 27), ήτοι εν προκειμένω την προοπτική ανάπτυξης από τον ΟΤΕ δικτύου πρόσβασης αρχιτεκτονικής FTTH». 16. Στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/ «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές και υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 533/Β/ ), και αναφορικά με την υποχρέωση ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώτατου ορίου τιμής (price cap), προβλέπεται ότι «ο ΟΤΕ... υποχρεούται να τηρεί Ανώτατο Όριο Τιμής (price cap) σε καθένα από τα παρακάτω...: i. Τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής...». Επισημαίνεται ότι για την επιβολή τέλους παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου της ανωτέρω Απόφασης. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω διάταξη, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παραγράφους και αναφέρεται ότι «Η απαγόρευση υπερβολικής (excessive) τιμολόγησης και υποχρεώσεις που έχουν τεθεί ώστε να προληφθεί η παρεμπόδιση του ανταγωνισμού που 13

14 προκαλείται από αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές εφαρμόζονται τόσο για τα προϊόντα/ υπηρεσίες που προσφέρονται χωριστά, όσο και για τα προϊόντα/ υπηρεσίες που παρέχονται ως δέσμη προϊόντων/υπηρεσιών». Η διάταξη αυτή, υπερισχύει, ως ειδικότερη, της παραγράφου της ανωτέρω Απόφασης και δεν εμπίπτει στον απαγορευτικό κανόνα αυτής, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ότι «Στον έλεγχο του ανώτατου ορίου τιμής υπόκεινται μόνο τα τιμολόγια των λιανικών προϊόντων τηλεφωνικών κλήσεων και των τελών παρακράτησης του ΟΤΕ, εξαιρουμένων τυχόν εκπτωτικών πακέτων/ προσφορών περιορισμένης διάρκειας, ιδίως δεδομένου ότι ο κύριος στόχος του ανώτατου ορίου τιμής είναι να διασφαλίσει ότι ο ΟΤΕ δεν θα προβαίνει σε υπερβολική τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών, ενώ τα τιμολόγια που παρέχουν εκπτώσεις ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ανταγωνισμού με τη μορφή ληστρικής τιμολόγησης ή συμπίεσης περιθωρίου, τα οποία σε στενά οριζόμενες αγορές δεν αντιμετωπίζονται δια της επιβολής ενός ανώτατου ορίου τιμής». Σε κάθε δε περίπτωση, ο ΟΤΕ φέρει το βάρος της απόδειξης, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, ότι η πρότασή του δεν προκαλεί επιθετική τιμολόγηση ή συμπίεση περιθωρίου κέρδους. 17. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/ , δίδεται η αρμοδιότητα στην ΕΕΤΤ, μετά από έλεγχο, να εγκρίνει υπό όρους/ τροποποιήσεις την εκάστοτε πρόταση του ΟΤΕ. 18. Ειδικότερα και αναφορικά με την παροχή, κατόπιν υποβολής συνδυασμένου αιτήματος, της υπηρεσίας χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης (x-dsl) και πλήρως αποδεσμοποιημένου ΤοΒ, η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα αιτήματα των εμπλεκομένων Παρόχων (αιτούντων την πρόσβαση Παρόχων και ΟΤΕ), καταλήγει στα εξής: (α) Κατά δήλωση του ΟΤΕ, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4065/Φ.960/ εμπιστευτικού πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ επιστολή του, η διάθεση του ανωτέρω προϊόντος χονδρικής, εξασφαλίζει πλήρως τη μη διακριτική μεταχείριση των παρόχων και την επαναληψιμότητα (replicability) των προσφορών λιανικής VDSL του ΟΤΕ. Κατά τούτο, η παροχή του ανωτέρω προϊόντος είναι εύλογη και αναλογική υπό την προϋπόθεση ότι συνάδει με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στον ΟΤΕ με τις προαναφερθείσες Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ 614/012/ και ΑΠ 614/013/ (β) Ο ΟΤΕ δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στην εμπορική διάθεση των ανωτέρω λιανικών υπηρεσιών πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν χονδρικής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Eικονικά Mερικά Aποδεσμοποίητος Bρόχος EMA τύπου Β» (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της προαναφερθείσας υπ 14

15 αριθμ. 4065/Φ960/ επιστολής του) είναι διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό προς τους εναλλακτικούς παρόχους, τόσο για υφιστάμενους όσο και για νέους συνδρομητές. Ο ανωτέρω όρος πληρούται εφόσον έχουν δοθεί από τον ΟΤΕ στους εναλλακτικούς παρόχους αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση εκ μέρους τους των τεχνικών ελέγχων. Το προϊόν «ΕΜΑ τύπου Γ» πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο και λειτουργικό, όχι μόνο για υφιστάμενους συνδρομητές, όπως αναφέρεται στην πρόταση του ΟΤΕ, αλλά και για νέους συνδρομητές μέχρι τις , σύμφωνα με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Τα νέα χονδρικά προϊόντα ΕΜΑ τύπου Γ, και όπου είναι τεχνικά εφικτό τύπου Β, μέχρι την πρέπει να εξασφαλίζουν, μέσω των συνδέσεων VDSL επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, που να ικανοποιεί το εύλογο αίτημα των εναλλακτικών παρόχων να προσφέρουν στους συνδρομητές τους πρόσβαση ιδίως σε υπηρεσίες VoIP και περιεχομένου, τύπου IPTV. Σε κάθε περίπτωση, ο ΟΤΕ οφείλει να εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας ανάλογο με αυτό που παρέχεται στο λιανικό του άκρο προς τους δικούς του πελάτες. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω, ο ΟΤΕ και οι πάροχοι ενημερώνουν εγγράφως την ΕΕΤΤ για τη διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα των προϊόντων χονδρικής, καθώς και για την επάρκεια του χρόνου για την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται δυνατός και ο αναγκαίος από την ΕΕΤΤ έλεγχος εφαρμογής των αναλυτικά οριζομένων υποχρεώσεων στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 636/37/ «Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης» (ΦΕΚ 729/Β / ). (γ) Στην παρούσα φάση, αν και η παροχή υπηρεσιών VDSL είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο και η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει την επίδραση των προτεινόμενων από τον ΟΤΕ τιμών χονδρικής στην αγορά, ωστόσο η ΕΕΤΤ προσδοκά ότι οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής θα διευκολύνουν τους εναλλακτικούς παρόχους να «επαναλάβουν» (replicate) τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ προς όφελος των καταναλωτών. Ειδικότερα, κατά δήλωση του ΟΤΕ, η οποία περιέχεται στην προαναφερόμενη υπ αριθμ. 4065/Φ.960/ επιστολή του, η διάθεση του ανωτέρω προϊόντος χονδρικής,...η μείωση των 3 Ευρώ αντιπροσωπεύει την κοστοστρεφή τιμολόγηση του νέου συνδυασμένου προϊόντος ΕΜΑ.... Δεδομένου ότι ο ΟΤΕ φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του περί τήρησης της αρχής της κοστοστρέφειας, θα πρέπει να κληθεί να 15

16 αποδείξει, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ότι οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής είναι κοστοστρεφείς. Προς το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ δύναται να κάνει κατ αρχάς αποδεκτές τις ανωτέρω τιμές, υπό τον όρο ότι ο ΟΤΕ, εντός διμήνου από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι: i) οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής θα επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους να επαναλάβουν τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ και ii) οι εν λόγω τιμές είναι προσανατολισμένες στο κόστος. (δ) Η ΕΕΤΤ, ανά πάσα στιγμή και σε κάθε περίπτωση εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρακολουθώντας την εξέλιξη των όγκων της υπηρεσίας VDSL λιανικής, και έχοντας συλλέξει στοιχεία από τον ΟΤΕ και τους εναλλακτικούς παρόχους για τη διείσδυση στο καταναλωτικο κοινό και την εν γένει εμπορική διάθεση στην αγορά του νέου προϊόντος χονδρικής και των λιανικών υπηρεσιών VDSL, δύναται να εξετάσει, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, την κοστοστρέφεια των τιμών χονδρικής και τη δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων να επαναλάβουν τις προσφορές λιανικής του ΟΤΕ. (ε) Στην παρούσα φάση, όπου, αφενός μεν, δεν έχει αρχίσει η παροχή υπηρεσιών VDSL και συνεπώς δεν υπάρχουν στοιχεία για την πραγματική ζήτηση από πλευράς συνδρομητών, αφετέρου δε, ο ΟΤΕ δεν έχει υποβάλει όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία κόστους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία (γ) και (δ), η ΕΕΤΤ δεν είναι σε θέση να ελέγξει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία και τις προβλέψεις την ύπαρξη ή μη πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου κέρδους. Η ανωτέρω δυσχέρεια ελέγχου ενισχύεται από το γεγονός ότι εξαιτίας της πρόσφατης υποβολής από τον ΟΤΕ των νέων προϊόντων χονδρικών υπηρεσιών «ΕΜΑ»με την από επιστολή του (υπό σχετικό κε ανωτέρω), αυτά δεν έχουν ενσωματωθεί στο οικονομοτεχνικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η ΕΕΤΤ για τον έλεγχο πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου κέρδους. Ενόψει των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων και αύξησης των ταχυτήτων ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα, προς επίτευξη και των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020, προς όφελος του τελικού καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας, δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία των προτεινόμενων από τον ΟΤΕ πακέτων υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο ΟΤΕ θα προσκομίσει όλα τα υπό (γ) και (δ) ανωτέρω στοιχεία. 16

17 Για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, ο ΟΤΕ οφείλει να υποβάλλει προς την ΕΕΤΤ σε διμηνιαία βάση στοιχεία: α) για την εξέλιξη του αριθμού πελατών VDSL χονδρικής και λιανικής β) τον αριθμό πελατών ανά καμπίνα καθώς και γ) τα απολογιστικά στοιχεία, που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/13/ , και είναι αναγκαία για την εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων. Οποτεδήποτε δε και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης παροχής λιανικών υπηρεσιών VDSL, η ΕΕΤΤ, έχοντας συλλέξει όλα τα αναγκαία στοιχεία πραγματικής λειτουργίας της υπηρεσίας (υποστηρικτικά και απολογιστικά) θα εξετάσει την ύπαρξη ή μη πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου κέρδους, επιφυλασσόμενη να ασκήσει, κατά την κρίση της, τις αρμοδιότητές της για τον ex post έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. (στ) σε ότι αφορά τον έλεγχο των υποβαλλομένων εκπτωτικών προγραμμάτων λιανικής, και ιδίως το προβλεπόμενο σε αυτά τέλος παρακράτησης για κλήσεις από συνδρομητές ΟΤΕ προς συνδρομητές παρόχων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ισχύουν οι Αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/ και ΑΠ 640/16/ (υπό στοιχεία ιβ και κ ανωτέρω). Η ΑΠ 640/16/ καθορίζει ανώτατο όριο τιμής (price cap) για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητά. Πλην όμως, το προβλεπόμενο στα ως άνω υποβληθέντα εκπτωτικά προγράμματα τέλος παρακράτησης υπερβαίνει το ορισθέν σε αυτή ανώτατο όριο τιμής (price cap). Συνεπώς, ο ΟΤΕ θα πρέπει να κληθεί να υποβάλει εκ νέου τα προγράμματα τροποποιώντας τις προτάσεις του αναφορικά με το τέλος παρακράτησης, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/013/ συμμορφούμενος ιδίως με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις των παραγράφων , 2.5, και αυτής, (περί ελέγχου τιμών με προσέγγιση ανώτατου ορίου τιμής, περί αλληλένδετης πώλησης προϊόντων στη λιανική, καθώς και περί απαγόρευσης επιθετικής τιμολόγησης και συμπίεσης περιθωρίου), Αποφασίζει: 1. Αποδέχεται την πρόταση της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» για την εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυαστικών οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL, και για την παροχή χονδρικής υπηρεσίας με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)», υπό τους παρακάτω όρους που πρέπει να πληρούνται από την ΟΤΕ Α.Ε.: 17

18 α) η εμπορική διάθεση των προτεινόμενων λιανικών υπηρεσιών θα αρχίσει από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία το προϊόν χονδρικής, το οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)» θα είναι διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό προς τους εναλλακτικούς παρόχους, σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. β) θα υποβάλλει στην ΕΕΤΤ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, i) τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης καθώς και ii) της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, προκειμένου να ενταχθεί σε αυτές η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας χονδρικής με την ονομασία «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)» ή «Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ)», σύμφωνα με τα σημεία (α) και (β) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. γ) θα προσκομίσει στην ΕΕΤΤ, εντός διμήνου από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα απαραίτητα υποστηρικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι: i) οι προτεινόμενες τιμές χονδρικής επιτρέπουν στους εναλλακτικούς παρόχους να επαναλάβουν τις προσφορές λιανικής VDSL του ΟΤΕ και ii) οι εν λόγω τιμές είναι προσανατολισμένες στο κόστος, σύμφωνα με το σημείο (γ) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. δ) θα υποβάλλει στην ΕΕΤΤ σε διμηνιαία βάση στοιχεία για την εξέλιξη του αριθμού πελατών VDSL χονδρικής και λιανικής και τον αριθμό πελατών ανά καμπίνα, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα το Παράρτημα 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 595/13/ , τα οποία είναι αναγκαία για την εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το σημείο (ε) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. ε) θα υποβάλει εκ νέου στην ΕΕΤΤ, εφόσον επιθυμεί την κυκλοφορία τους, τα οικονομικά προγράμματα: «OTE DOUBLE PLAY 30 GR», «OTE DOUBLE PLAY 50 GR», «OTE DOUBLE PLAY 30 PLUS» και «OTE DOUBLE PLAY 50 PLUS» λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο σημείο (στ) της παραγράφου 18 της Ενότητας Β, του αιτιολογικού της παρούσας. στ) μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου έξι μηνών (6) μηνών από την εκκίνηση παροχής λιανικών υπηρεσιών VDSL και σε κάθε περίπτωση μέχρι η ΕΕΤΤ να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στην αγορά, σύμφωνα με τα 18

19 αναφερόμενα στο αιτιολογικό της παρούσας, η εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε δεν θα υποβάλλει, στην ΕΕΤΤ προς έγκριση και δεν θα διαθέσει στην αγορά νέα πακέτα VDSL ή τροποποιήσεις των ιδίων, με την εξαίρεση των προγραμμάτων του προηγουμένου υπό ε στοιχείου. 2. Οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πάροδο ενός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης παροχής λιανικών υπηρεσιών VDSL, η ΕΕΤΤ, έχοντας συλλέξει όλα τα αναγκαία στοιχεία πραγματικής λειτουργίας της υπηρεσίας (υποστηρικτικά και απολογιστικά), θα εξετάσει την ύπαρξη ή μη πρακτικών συμπίεσης περιθωρίου, επιφυλασσόμενη να ασκήσει και τις σχετικές αρμοδιότητές της για τον ex post έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. 3. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)». 4. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του ν. 4070/12, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 5. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αποδεσμοποίητος Βρόχος (ΕΜΑ) Το προϊόν Virtual Partially Unbundled Loop (VPU ή εικονικά μερικά αποδεσμοποίητος βρόχος - ΕΜΑ) θα συνδυάζει το υφιστάμενο προϊόν πλήρως αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου (ΠΤοΒ) με το προϊόν V-ARYS από καμπίνα (τύπου Β και τύπου Γ) και θα δίνει την δυνατότητα στους εναλλακτικούς παρόχους να λαμβάνουν στον χώρο φυσικής συνεγκατάστασης τις υπηρεσίες φωνής μέσω του αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου και επιπρόσθετα τις υπηρεσίες των δεδομένων όπως αυτές θα παρέχονται από το δίκτυο νέας γενιάς VDSL/FTTC του ΟΤΕ. H υπηρεσία ΕΜΑ δίνει τη δυνατότητα στους εναλλακτικούς παρόχους να παρέχουν στον Τελικό Χρήστη VDSL συνδέσεις μέσω του αντίστοιχου εξοπλισμού του ΟΤΕ (VDSL-DSLAM στο KV OTE) και υπηρεσίες φωνής μέσω του αντίστοιχου ΠΤοΒ και προκύπτει από τον συνδυασμό των υφιστάμενων υπηρεσιών χονδρικής ΠΤοΒ και V-Α.Ρ.Υ.Σ [K/V]. Αναλυτικότερα, η υπηρεσία ΕΜΑ τύπου Β παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας VDSL μεταξύ: του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και του BRAS του ΟΤΕ, στο οποίο δρομολογείται η κίνηση από το V- DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης) σε συνδυασμό με υπηρεσίες φωνής, μέσω του υφιστάμενου ΠΤοΒ. Η υπηρεσία παρέχεται μόνο στα σημεία που ο VDSL εξοπλισμός είναι εγκαταστημένος στην υπαίθρια καμπίνα (όπως αυτά επεκτείνονται σταδιακά στα πλαίσια παροχής της υφιστάμενης υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.[KV]). Η πληροφορία σχετικά με τη σταδιακή επέκταση (roll-out) του δικτύου VDSL [KV] θα παρέχεται μέσω του Π/Σ W-VDSL. Η υπηρεσία ΕΜΑ, διατίθεται σε δύο πακέτα ταχυτήτων, όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα: ΠΑΚΕΤΑ Download (Mbps) Upload(Mbps) Standard up to 30 up to 2,5 20

21 Premium up to 50 up to 5 Πίνακας: Προσφερόμενα Πακέτα Ταχυτήτων H υπηρεσία ΕΜΑ τύπου Γ θα συνδυάζεται και με τις υπηρεσίες V-Α.ΡΥ.Σ. DSLAM [KV] σύμφωνα με τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή ο εναλλακτικός πάροχος θα πρέπει να λαμβάνει υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α τύπου Γ ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου Γ. Ειδικότερα, ο εναλλακτικός πάροχος προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης και μεταφοράς κίνησης από και προς το δίκτυό του σε Τελικούς Χρήστες, συνδέει το δίκτυό του με τον κόμβο πολυπλεξίας του Α/Κ στο οποίο υπάγονται τα V- DSLAMs KV, όπου είναι συνδεδεμένοι οι Τελικοί Χρήστες. Ο εναλλακτικός πάροχος συνδέεται με φυσική διεπαφή Gigabit Ethernet. Σε κάθε εναλλακτικό πάροχο παρέχεται λογική διασύνδεση (VLAN) χωρίς τη χρήση πρωτοκόλλου L2TP, ενώ η χωρητικότητα της σύνδεσης θα καθορίζεται κατά περίπτωση με εφαρμογή του επιθυμητού από αυτόν C.A.R. (Committed Access Rate). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 21

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 10 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 665/5 Εμπορική διάθεση υπηρεσιών VDSL λιανικής, συνδυα στικών οικονομικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/24 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στην είσοδο του κτιρίου (B.E.P.)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Μαρούσι, 16.11.2017 ΑΠ. 835/25 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Τιμών για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής FTTH για σύνδεση στον όροφο κτιρίου (Floor Box)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58857 15 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25863 2 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25125 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24989 26 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2316 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38021 25 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3797 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 18-06-2013 Αριθ. Πρωτ.:694/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35363 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3452 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 26-05-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ «Εξέταση του με ΑΡ.ΠΡ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2320/Φ960/13-5-2009 αιτήματος της εταιρείας «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37875 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3782 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.04.07 08:34:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη απόφασης αναφορικά με τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προγράμματα της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη απόφασης αναφορικά με τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προγράμματα της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία: Μαρούσι, 15-01-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/043/A ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης αναφορικά με τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προγράμματα της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία: 1. ΟΤΕ DP2 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLUS (προωθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 11-07-2013 ΑΠ: 696/119 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29777 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2792 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 00000/0000 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη απόφασης αναφορικά με τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προγράμματα της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη απόφασης αναφορικά με τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προγράμματα της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία: Μαρούσι, 20-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 676/040 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης αναφορικά με τα υποβληθέντα προς έλεγχο οικονομικά προγράμματα της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία: 1. ΟΤΕ DOUBLE PLAY 2 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 2. ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.04.27 08:54:47 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 657/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/009 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business Double Play Static 2» και «OTE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23 /06/2009 ΑΡ. ΑΠ. 528/076 ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του τροποποιημένου οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ work-plus»

Μαρούσι, 23 /06/2009 ΑΡ. ΑΠ. 528/076 ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του τροποποιημένου οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ work-plus» Μαρούσι, 23 /06/2009 ΑΡ. ΑΠ. 528/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του τροποποιημένου οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ «conn-x@ work-plus» H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ: 644/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ: 644/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 644/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «ΟΛΗ ΜΕΡΑ & 60 ΚΙΝΗΤΑ 4+8 (ΟΤΕ TALK 24/7+60F2M 4+8)» Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.02.28 09:42:23 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/046 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επανεξέταση των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ «OTΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα», κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36595 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3621 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 778/02 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28449 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΤΕ DOUBLE PLAY 4 BASIC»

«ΟΤΕ DOUBLE PLAY 4 BASIC» Μαρούσι, 27-08-2013 Α Π: 699/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ DOUBLE PLAY 4 BASIC» και «ΟΤΕ DOUBLE PLAY 4 ECONOMY» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5277 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35559 27 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3477 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 779/04 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ:645/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσης προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την ονομασία «Conn-x Internet & ΟΜΙΛΙΑ 2 Mbps ΟΛΗ ΜΕΡΑ και τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/72 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Conn-x 4» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37289 15 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3695 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29741 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 773/09 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33501 6 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3219 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 776/04 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29761 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2790 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 773/08 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/12 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου στην εταιρεία SVP Αdvisors αναφορικά με το μοντέλο συμπίεσης περιθωρίου (price squeeze) για την εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 699/68 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 699/68 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-08-2013 ΑΠ: 699/68 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ Business Double Play 4 Basic», «ΟΤΕ Business Double Play 4 Web

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 638/ 011 ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος παράτασης

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 638/ 011 ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος παράτασης Μαρούσι, 02-02-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 638/ 011 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ Σταθερά & Κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25357 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2489 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Μαρούσι, 05-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE Business DP Plus» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας. οικονομικών προγραμμάτων με την ονομασία «ΟΤΕ Business Double Play

ΑΠΟΦΑΣΗ. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας. οικονομικών προγραμμάτων με την ονομασία «ΟΤΕ Business Double Play Μαρούσι, 04-06-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με την ονομασία «ΟΤΕ Business Double Play με ενδοεταιρικά κινητά 6+6».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 58/2006 20 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 640/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 640/015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 21-02-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 640/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για παράταση της περιόδου διάθεσης του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/007 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «ΟΤΕ Business Πακέτα Χρόνου» Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28597 25 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2649 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Διασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29589 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2838 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29769 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 773/11 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 07.07.2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης αναφορικά με την παράταση διάθεσης του οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε με την ονομασία «Σταθερά + Κινητά 165 (ή ΟΤΕ 150+15 F2M)».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.10.12 12:16:51 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-8-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 448/206 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισμός της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25653 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2361 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), . Μαρούσι, 08-09-2016 AΠ: 776/9 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2015 (με απολογιστικά στοιχεία 2013) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3087 10 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 388 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 791/08 Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

AΠ: 825/03. Μαρούσι, ΑΠΟΦΑΣΗ

AΠ: 825/03. Μαρούσι, ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 07-09-2017 AΠ: 825/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ετών 2016 & 2017 (με απολογιστικά στοιχεία 2014, 2015) για τις υπό ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28941 30 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2699 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι,12-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο οικονομικού προγράμματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «Conn-x Internet & Ομιλία Mixed 300 (ή Conn-x 24mbps +250+50F2M)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Α.Π. 845/3 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Α.Π. 845/3 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-3- 2018 Α.Π. 845/3 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ Ανάθεσης), αναφορικά με την κατάργηση εξήντα πέντε υπαίθριων καμπινών από το πλάνο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.03.24 09:29:04 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 1 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Αποφ. 522/028 Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017 Νοέμβριος 2017 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33301 5 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3200 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 776/9 Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα