ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου». Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,09 και υπάρχουν εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµού του ήµου Αλεξ/πολης για το 2014 στους ΚΑ , και Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ..Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και µε τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και την υπ αρίθµ. 15/2014 µελέτη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον ήµο το αργότερο µέχρι 09/05/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού από ώρα 10:30 µέχρι 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα δηλαδή την 08/05/2014. ήµος Αλεξανδρούπολης - Λ. ηµοκρατίας Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα. ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας, γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για τη ηµοτική Ενότητα που επιθυµούν είτε για ορισµένα µόνο από τα είδη της προµήθειας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στο φάκελό τους υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει µε σαφήνεια για ποια είδη / δηµοτικές ενότητες υποβάλλουν προσφορά. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσουν τα παρακάτω: α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής (µε το ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόµενων ειδών.

2 β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. γ) Υπεύθυνη ήλωση στην οποία θα αναφέρονται: - Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. - Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.). - Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. - Εάν η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. - Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα ε) Φορολογική ενηµερότητα στ) Τεχνική προσφορά ζ) Οικονοµική προσφορά ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του καθαρού συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφεροµένων ειδών θα γίνει στην αποθήκη του ήµου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, τµηµατικά και σύµφωνα µε τις παραγγελίες, στη διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει τµηµατικά ανάλογα µε τις παραδόσεις των ειδών µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατά τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες, πρόκειται να προβεί στην προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου. Συγκεκριµένα, θα προµηθευτεί χαρτί Α4 και Α3, χαρτί χηµικό διπλότυπο, χαρτί plotter, φακέλους, στυλό, µολύβια, συρραπτικά και λοιπά υλικά γραφείου. Επίσης, ο ήµος θα προµηθευτεί ορισµένα είδη βιβλιοπωλείου για τη δηµοτική Κατασκήνωση (παιδικές εξοχές Μάκρης) για την περίοδο λειτουργίας της µέσα στο Συγκεκριµένα θα αγοραστούν διάφορα υλικά για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των παιδιών (χαρτόνια, µπογιές, µαρκαδόροι κλπ). Η συνολική δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των ,09. Υπάρχουν δε εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµού του ήµου Αλεξ/πολης για το 2014 στους ΚΑ , (για τα είδη της κατασκήνωσης) και Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Η Συντάξασα Τάτσιλη Αθανασία

4 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α Είδος - Προδιαγραφές Μ.Μ 1 CD εγγράψιµα σε συσκευασία 10. Συσκ. 2 DVD εγγράψιµα σε συσκευασία 50. Συσκ. 3 Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες (διάφορα µεγέθη) 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) 5 Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης 6 Βάσεις ηµερολογίων για επιτραπέζια χρήση (ξύλινες ή µεταλλικές) 7 Βιβλία πρωτοκόλλου 200 φύλλων µε σκληρό εξώφυλλο 8 Γοµολάστιχες για µολύβι Κυτ. 9 Γωνίες θήκες για αρχειοθέτηση διαστάσεων 28Χ34Χ8cm 10 ιακοσµητικές πέτρες 14 γραµ. 11 ιαχωριστικά πλαστικά Α-Ω αρχειοθέτησης Χρωµατιστά Σετ 12 ιορθωτικά ταινίας περίπου 5mmX8m 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες αυτοκόλλητες διαστάσεων 70*37mm 24 σελίδων, κουτί εκτυπώσιµες 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις Συσκ. 100Χ148mm, 40 φύλλα-ετικέτες 16 Ζελατίνα πλαστικοποίησης εγγράφων. 17 Ζελατίνες εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες) Α4 µε πάνω άνοιγµα και τρύπες για κλασέρ 18 Ηµερολόγια επιτραπέζια (του 2015) 19 Θήκες χάρτινες για CD + DVD Tεµ. 20 Καλαθάκια απορριµµάτων γραφείου 21 Κάρτες παρουσίας προσωπικού διαστάσεων 85mmΧ192mm (3900) και 85mmX185mm (900) (η εκτύπωση θα γίνεται σύµφωνα µε δείγµατα που θα λαµβάνονται µαζί µε την παραγγελία από το ήµο) 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) σετ 23 Κλασέρ αρχειοθέτησης πλαστικά 8/32 Τεµ 24 Κλιπς για συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 Κυτ ) 25 Κόλλα stick 26 Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 27 Κοµπιουτεράκια απλά 28 Κοπίδια φαρδιά 29 Λάστιχα µεγάλα χοντρά Κιλά 30 Μαρκαδόροι µπλε-µαύροι (12 ) ανεξίτηλοι Κυτ. 31 Μαρκαδόροι µπλε-µαύροι για πίνακα (10 ) κυτ.

5 32 Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) (κίτρινο Κυτ. πορτοκαλί - πράσινο γαλάζιο) 33 Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 34 Μελάνι για ταµπόν µπλε τουλάχιστον 30cc 35 Μελάνι σφραγίδων µπλε τουλάχιστον 30cc 36 Μολύβια. 37 Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.) αλκαλικές. 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.) αλκαλικές. 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 40 Μπλοκ σηµειώσεων σε Α4 µε γραµµές 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) Κυτ. 42 Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ35 cm 43 Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο 44 Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 45 Ξύστρες µεταλλικές 46 Περφορατέρ (διακορευτής) 16 φύλλων 47 Περφορατέρ (διακορευτής) 65 φύλλων 48 Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 50 Σελοτέϊπ 12Χ33mm διαφανές Κυτ. 51 Στυλό απλά µπλε-µαύρο-κόκκινο 52 Συρραπτικό µεγάλο επιτραπέζιο επαγγελµατικό έως 200 φύλλων µε βάθος συρραφής 25cm 53 Συρραπτικό ως 25 φύλλα για σύρραπτρα 24/6 54 Σύρραπτρα συραπτ. µηχ. Νο 24/6 Κυτ 55 Σύρραπτρα συραπτ. µηχ. Νο 24/6 Κυτ 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη. Θα παραδίδεται έτοιµη για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 61 Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ για MICROLINE 182/183/192/193/280/320/321/3320/3321 (9PIN) OKI mat Ταινία συσκευασίας διαφανής διαστάσεων 48mmΧ60m 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. Σετ 65 Τετράδια 150 φύλλων µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 230Χ115mm δεξί παράθυρο (µε αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 mm λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά (µε αυτοκόλλητο για το κλείσιµο)

6 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 mm (κίτρινες σακούλες) (µε Τεµ αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 mm (κίτρινες σακούλες) (µε αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί διαστάσεων 19*20cm (µε Τεµ αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 72 Φάκελοι απλοί (για µερίδες δηµοτολογίων) (πακέτο 50 ) 73 Φάκελοι κασετίνα κουτί µε λάστιχο (ράχη 8 cm) 74 Φάκελοι µε αυτιά (πακέτο 50 αχίων) Τεµ, 75 Φάκελοι µε λάστιχο (πακέτο 10.) Τεµ 76 Φάκελοι µισοί µε έλασµα (πακέτο 50.) 77 Φωτοτυπικό χαρτί Α3, κατάλληλο για φωτοτυπικά και Κυτ εκτυπωτές, µε λευκότητα µεγαλύτερη του 85%, αδιαφάνεια µεγαλύτερη του 85%, πάχος 100_+10mm, µάζα 160gr/m2, περιεκτικότητα σε υγρασία 4,5_+0,9%. Κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις. 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4, κατάλληλο για φωτοτυπικά, φαξ και Κυτ εκτυπωτές, µε λευκότητα µεγαλύτερη του 85%, αδιαφάνεια µεγαλύτερη του 85%, πάχος 100_+10mm, µάζα 80g/m2, περιεκτικότητα σε υγρασία 4,5_+0,9%. Κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις. 79 Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 χοντρό, κατάλληλο για εκτυπωτή, Κυτ µάζας160gr/m2 (διάφορα χρώµατα) 80 Χαρτάκια αυτοκόλλητα σηµειώσεων έγχρωµα 75Χ75(50 Τεµ φύλλων) 81 Χαρτάκια σηµειώσεων λευκά 75Χ75 (κύβοι) Τεµ 82 Χαρτί plotter λευκό διαστάσεων 0,914Χ50µ ρολ 83 Χαρτί χηµικό διπλότυπο µε τρύπες για εκτύπωση διπλοτύπων κουτ ταµείου 84 Χαρτόνια γκοφρέ 85 Χαρτόνια κάνσον 220 gr 86 Χρώµατα για ζωγραφική σώµατος 10. σετ 87 Ψαλίδια χαρτιού 21εκατ. Συσκ. Όλα τα φωτοτυπικά χαρτιά θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα ώστε να µη επηρεάζονται από µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης κάτω από τις συνήθεις κλιµατολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση που τα παραπάνω είδη προσφέρονται σε συσκευασίες µε διαφορετικό αριθµό αχίων από αυτά που περιγράφονται παραπάνω οι προσφορές γίνονται δεκτές εφόσον προσφέρεται ο συνολικός αριθµός των ζητούµενων αχίων και στην περίπτωση αυτή η σύγκριση θα γίνεται στην τιµή του αχίου (και όχι της συσκευασίας). Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Θεωρήθηκε Ο /ντης Οικ/κών Υπηρεσιών Η Συντάξασα Κατσιάνης Αθανάσιος Τάτσιλη Αθανασία

7 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15 /2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε. ΑΛΕΞ.- ΤΡΑΙΑΝ. 1 CD σε συσκευασία 10 Συσκ.. 2 DVD σε συσκευασία Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) Συσκ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε. ΑΛΕΞ.-.Ε. ΤΡΑΙΑΝ. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ 40 2, ,5 5 13, , , , Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης 1 95, Βάσεις ηµερολογίων 10 2, ,5 3 7,5 7 Βιβλία πρωτοκόλλου 200 φύλ , Γοµολάστιχες για µολύβι Κυτ. 10 4, Γωνίες θήκες 28Χ34Χ8cm 80 5, ιακοσµητικές πέτρες 14γραµ. 50 1, ιαχωριστικά πλαστικά Α-Ω Χρωµέ Σετ 12 ιορθωτικά ταινίας 5mmX8m 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες αυτοκόλλητες 70*37mm 24 σελ εκτυπώσιµες κουτί 10 2, ,5 3 7, , , ,

8 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις 100Χ148µµ, 40 φύλλα-ετικέτες 16 Ζελατίνα πλαστικοποίησης εγγράφων 17 Ζελατίνες εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες)α4 πάνω άνοιγµα 18 Ηµερολόγια επιτραπέζια 2015) (του 19 Θήκες χάρτινες για CD + DVD 20 Καλαθάκια απορριµ.γραφείου 21 Κάρτες παρουσίας προσωπικού 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) 23 Κλασέρ πλαστικά 8/32 24 Κλιπς για συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 ) Συσκ.. Tεµ. σετ Τεµ Κυτ 10 1, , , , , , , , , ,90 4,5 5 4, , , Κόλλα stick 50 0, Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 30 0,56 16, , Κοµπιουτεράκια 20 8, Κοπίδια φαρδιά 100 0, ,8 10 3,2 29 Λαστιχα µεγάλα Κιλά 3 5, Μαρκαδόροι µπλέ- µαύροι (12 ) Κυτ. 12 4, Μαρκαδόροι µπλε- µαυροι για πίνακα (10 ) κυτ , Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) Κυτ. 60 4, Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 100 1, Μελάνι για ταµπόν 20 0, Μελάνι σφραγίδων 50 2, Μολύβια ,

9 37 Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.) 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.) 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) 42 Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ35 43 Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο.. Κυτ. 25 1,50 37, ,5 30 1, ,5 9 13, , , ,5 5 2,5 5 0, , , Ξυλοµπογιές (σετ 12 σετ χρωµ.) 200 0, Ξύστρες µεταλλικές 30 0, ,8 6 1,2 46 Περφορατέρ 16 φύλλων 20 5, Περφορατέρ 65 φύλλων 5 22, Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 400 0, Πλαστελίνες (σετ 11 σετ χρωµ.) 50 1, Σελοτέϊπ 12Χ33mm Κυτ. 50 1, Στυλό µπλέ-µαύροκόκκινο , Συρραπτικό µεγάλο επαγγελµατικό 3 80, Συρραπτικό ως 25 φύλλα για σύρραπτρα 24/6 55 7, Σύρραπτρα Κυτ συραπτ.µηχ. Νο 24/6 55 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ.νο 24/6 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε Κυτ 50 4, , , , , , , ,

10 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε 20 13, Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ 10 10, Ταινία συσκευασίας διαφανής 48mmΧ60m 25 0, ,2 6 4,8 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 60 0, Τέµπερες σετ 12 Σετ χρωµ , Τετράδια 150 φυλ. µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 δεξί παράθυρο (µε αυτοκολλητο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά αυτοκόλ. 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 (κίτρινες σακκούλες) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 (κίτρινες σακούλες) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 19*20cm 72 Φάκελοι απλοί (για µερίδες δηµοτολογίων) (πακετο 50 ) 73 Φάκελοι κασετίνα (ράχη 8 cm) 74 Φάκελοι µε αυτιά (πακέτο 50 αχίων) 75 Φάκελοι µε λάστιχο (πακέτο 10.) 76 Φάκελοι µισοί µε έλασµα (πακέτο 50.) 77 Φωτοτυπικό χαρτί Α3 160gr/m2 Τεµ Τεµ Τεµ, Τεµ Κυτ 15 5, , , , , , , , , , , , , , ,

11 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr/m2 79 Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 χοντρό 160gr/m2 (διάφορα χρώµατα) 80 Χαρτάκια αυτοκόλ. Έγχρωµα 75Χ75(50 φύλλων) 81 Χαρτάκια σηµειώσεων λευκά 75Χ75 (κύβοι) Κυτ Κυτ Τεµ Τεµ , , , Χαρτί plotter λευκό 0,914Χ50 ρολ 200 0, , Χαρτί χηµικό κουτ διπλότυπο µε τρύπες 30 25, Χαρτόνια γκοφρέ 50 0, Χαρτόνια κάνσον 220 gr 300 0, Χρώµατα για σετ ζωγραφική σώµατος , Ψαλίδια 21εκατ. Συσκ. 20 1, ,6 2 2,4 ΣΥΝΟΛΟ ,80 Φ.Π.Α. 23% 7.442,29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,09 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΑΛ.- ΤΡ ,70 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΦΕΡΩΝ 5.977,10 ΦΠΑ 23% 6.067,56 ΦΠΑ 23% 1.374,73 ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΑΛ.- ΤΡ ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΦΕΡΩΝ 7.351,83 Τα παραπάνω είδη διακρίνονται σε δύο οµάδες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η οµάδα Α αφορά τα είδη που προορίζονται για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου και η οµάδα Β αυτά που προορίζονται για την Κατασκήνωση: Οµάδα Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε. ΑΛΕΞ.- ΤΡΑΙΑΝ. 1 CD σε συσκευασία DVD σε συσκευασία Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) 5 Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης Συσκ. 40 2,70 108,00 Συσκ ,00 720, ,00 80, ,50 45, ,00 95,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε..Ε. ΑΛΕΞ.- ΦΕΡΩΝ ΤΡΑΙΑΝ. ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ 35 94,5 5 13,

12 6 Βάσεις ηµερολογίων 10 2,50 25, ,5 3 7,5 7 Βιβλία 10 17,00 170,00 πρωτοκόλλου 200 φύλ Γοµολάστιχες για Κυτ. 10 4,00 40,00 µολύβι Γωνίες θήκες 80 5,00 400,00 28Χ34Χ8cm ιακοσµητικές 0 1,10 0,00 πέτρες 14γραµ. 11 ιαχωριστικά Σετ 10 2,50 25,00 πλαστικά Α-Ω Χρωµέ 7 17,5 3 7,5 12 ιορθωτικά ταινίας 500 1,70 850,00 5mmX8m Επιτραπέζια 0 14,00 0,00 παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες κουτί 40 7, ,00 αυτοκόλλητες 70*37mm 24 σελ εκτυπώσιµες Ετικέτες Συσκ. 10 1,20 12,00 αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις 100Χ148µµ, 40 φύλλα-ετικέτες Ζελατίνα , ,00 πλαστικοποίησης εγγράφων , ,5 17 Ζελατίνες ,02 200,00 εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες)α4 πάνω άνοιγµα Ηµερολόγια 300 0,85 255,00 επιτραπέζια (του 2015) Θήκες χάρτινες για Tεµ , ,00 CD + DVD Καλαθάκια 10 3,00 30,00 απορριµ.γραφείου Κάρτες παρουσίας ,14 672,00 προσωπικού Κιµωλίες σετ 0 0,90 0,00 χρωµατιστές (σετ 100 ) 23 Κλασέρ πλαστικά Τεµ 600 1,50 900,00 8/ Κλιπς για Κυτ 20 2,00 40,00 συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 ) Κόλλα stick 50 0,80 40, Κόλλες γλασσέ 0 0,56 0,00 µπλοκ 10 φύλλων 27 Κοµπιουτεράκια 20 8,00 160,

13 28 Κοπίδια φαρδιά 100 0,32 32, ,8 10 3,2 29 Λαστιχα µεγάλα Κιλά 3 5,00 15, Μαρκαδόροι µπλέ-µαύροι (12 ) Κυτ. 10 4,00 40, Μαρκαδόροι µπλε- µαυροι για πίνακα (10 ) κυτ ,00 100, Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) Κυτ. 60 4,50 270, Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 0 1,20 0,00 34 Μελάνι για ταµπόν 20 0,50 10, Μελάνι σφραγίδων 50 2,00 100, Μολύβια ,10 60, Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.). 25 1,50 37, ,5 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.). 30 1,50 45, ,5 9 13,5 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 0 0,80 0,00 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 20 0,50 10, ,5 5 2,5 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) Κυτ. 5 0,60 3, Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ , , Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο 500 0,15 75, Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 0 0,80 0,00 45 Ξύστρες µεταλλικές 30 0,20 6, ,8 6 1,2 46 Περφορατέρ 16 φύλλων 20 5,00 100, Περφορατέρ 65 φύλλων 5 22,00 110, Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 0 0,25 0,00 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 0 1,30 0,00 50 Σελοτέϊπ 12Χ33mm Κυτ. 50 1,00 50, Στυλό µπλέ- µαύρο-κόκκινο ,20 400, Συρραπτικό µεγάλο επαγγελµατικό 3 80,00 240, Συρραπτικό ως ,00 385,00 φύλλα για σύρραπτρα 24/

14 54 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ. Νο 24/6 55 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ.νο 24/6 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε 61 Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ 62 Ταινία συσκευασίας διαφανής 48mmΧ60m 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. 65 Τετράδια 150 φυλ. µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 δεξί παράθυρο (µε αυτοκολλητο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά αυτοκόλ. 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 (κίτρινες σακκούλες) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 (κίτρινες σακούλες) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας Κυτ 50 4,00 200,00 Κυτ 50 3,50 175, ,00 150, ,00 140, ,00 180, ,00 200, ,00 260, ,00 100, ,80 20, ,50 30,00 Σετ 0 2,00 0, ,00 75,00 0 0,40 0, , , , ,00 Τεµ ,06 600, ,07 70,00 Τεµ , , , , ,2 6 4, , ,

15 λευκοί 19*20cm 72 Φάκελοι απλοί (για 30 7,00 210,00 µερίδες δηµοτολογίων) (πακετο 50 ) Φάκελοι κασετίνα 550 1,50 825,00 (ράχη 8 cm) Φάκελοι µε αυτιά Τεµ, 30 10,00 300,00 (πακέτο 50 αχίων) Φάκελοι µε Τεµ 250 0,50 125,00 λάστιχο (πακέτο 10.) Φάκελοι µισοί µε 40 11,00 440,00 έλασµα (πακέτο 50.) Φωτοτυπικό χαρτί Κυτ 45 30, ,00 Α3 160gr/m Φωτοτυπικό χαρτί Κυτ , ,00 Α4 80gr/m Φωτοτυπικό Χαρτί Κυτ 12 36,00 432,00 Α4 χοντρό 160gr/m2 (διάφορα χρώµατα) Χαρτάκια αυτοκόλ. Τεµ 200 0,30 60,00 Έγχρωµα 75Χ75(50 φύλλων) Χαρτάκια Τεµ 200 0,70 140,00 σηµειώσεων λευκά 75Χ75 (κύβοι) Χαρτί plotter ρολ 50 10,00 500,00 λευκό 0,914Χ Χαρτί χηµικό κουτ 30 25,00 750,00 διπλότυπο µε τρύπες Χαρτόνια γκοφρέ 0 0,20 0, Χαρτόνια κάνσον 220 gr 0 0,25 0,00 86 Χρώµατα για σετ 0 2,35 0,00 ζωγραφική σώµατος Ψαλίδια 21εκατ. Συσκ. 20 1,20 24, ,6 2 2,4 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΑΛ.- ΤΡ ,40 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΦΕΡΩΝ 5.977,10 Φ.Π.Α. 23% 7.068,94 ΦΠΑ 23% 5.694,20 ΦΠΑ 23% 1.374,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,44 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΑΛ.-ΤΡ ,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΦΕΡΩΝ 7.351,83

16 Οµάδα Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ 10 ιακοσµητικές πέτρες 14γραµ. 50 1,10 55,00 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 30 14,00 420,00 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) σετ 5 0,90 4,50 26 Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 30 0,56 16,80 30 Μαρκαδόροι µπλέ-µαύροι ανεξίτηλοι (12 ) Κυτ. 2 4,00 8,00 33 Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 100 1,20 120,00 36 Μολύβια ,10 20,00 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 200 0,80 160,00 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 0 0,50 0,00 44 Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 200 0,80 160,00 48 Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 400 0,25 100,00 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 50 1,30 65,00 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. Σετ 100 2,00 200,00 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 100 0,40 40,00 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr/m2 Κυτ 5 15,00 75,00 84 Χαρτόνια γκοφρέ 50 0,20 10,00 85 Χαρτόνια κάνσον 220 gr 300 0,25 75,00 86 Χρώµατα για ζωγραφική σώµατος 10. σετ 40 2,35 94,00 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 ΣΥΝΟΛΟ A 1.623,30 Φ.Π.Α. 23% 373,36 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.996,66 Ο ιευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

17 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του ήµου Αλεξανδρούπολης. Άρθρο 2 ο ιατάξεις που ισχύουν Η παρούσα προµήθεια εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 3 ο Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειράν ισχύος είναι: 1. Η ιακήρυξη του διαγωνισµού 2. Η Τεχνική περιγραφή 3. Ο Προϋπολογισµός (ενδεικτικός) 4. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 4 ο Παράδοση των υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη προµηθειών του ήµου Αλεξανδρούπολης, τµηµατικά στη διάρκεια δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει τις ποσότητες και ολόκληρη την αξία της σύµβασης αλλά οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες του. Ωστόσο, αν ο ήµος ζητήσει τις συνολικές ποσότητες ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει την απαίτηση. Άρθρο 5 ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις και έξοδα δηµοσίευσης διαγωνισµού Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επιπλέον, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο Εγγύηση καλής λειτουργίας

18 Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία των υλικών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από τη αρµόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των ελαττωµατικών ειδών και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζηµιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση της ελαττωµατικής ποσότητας χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για το ήµο Αλεξανδρούπολης. Αν κατά τη σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωµατικά προϊόντα που ξεπερνούν το 20% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Άρθρο 7 ο Πληρωµή Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται µε την εξόφληση του τιµολογίου του, που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή ήµου. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Ο ιευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

19 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ (για επιλογή σηµειώστε Χ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ Της επιχείρησης.., έδρα, οδός..., αριθµός, τηλέφωνο.., fax. Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 1 CD σε συσκευασία 10. Συσκ. 2 DVD σε συσκευασία 50. Συσκ. 3 Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) 5 Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης 6 Βάσεις ηµερολογίων 7 Βιβλία πρωτοκόλλου 200 φύλ. 8 Γοµολάστιχες για µολύβι Κυτ. 9 Γωνίες θήκες 28Χ34Χ8cm 10 ιακοσµητικές πέτρες 14γραµ. 11 ιαχωριστικά πλαστικά Α-Ω Χρωµέ Σετ 12 ιορθωτικά ταινίας 5mmX8m 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες αυτοκόλλητες 70*37mm 24 σελ εκτυπώσιµες 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις 100Χ148µµ, 40 φύλλα-ετικέτες κουτί Συσκ. 16 Ζελατίνα πλαστικοποίησης εγγράφων. 17 Ζελατίνες εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες)α4 πάνω άνοιγµα 18 Ηµερολόγια επιτραπέζια (του 2015) 19 Θήκες χάρτινες για CD + DVD Tεµ. 20 Καλαθάκια απορριµ.γραφείου 21 Κάρτες παρουσίας προσωπικού 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) σετ 23 Κλασέρ πλαστικά 8/32 Τεµ

20 24 Κλιπς για συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 ) Κυτ 25 Κόλλα stick 26 Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 27 Κοµπιουτεράκια 28 Κοπίδια φαρδιά 29 Λαστιχα µεγάλα Κιλά 30 Μαρκαδόροι µπλέ-µαύροι (12 ) Κυτ. 31 Μαρκαδόροι µπλε-µαυροι για πίνακα (10 ) 32 Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) κυτ. Κυτ. 33 Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 34 Μελάνι για ταµπόν 35 Μελάνι σφραγίδων 36 Μολύβια. 37 Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.). 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.). 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) 42 Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ35 43 Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο Κυτ. 44 Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 45 Ξύστρες µεταλλικές 46 Περφορατέρ 16 φύλλων 47 Περφορατέρ 65 φύλλων 48 Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 50 Σελοτέϊπ 12Χ33mm Κυτ. 51 Στυλό µπλέ-µαύρο-κόκκινο 52 Συρραπτικό µεγάλο επαγγελµατικό

21 53 Συρραπτικό ως 25 φύλλα για σύρραπτρα 24/6 54 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ. Νο 24/6 Κυτ 55 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ.νο 24/6 Κυτ 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε 61 Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ 62 Ταινία συσκευασίας διαφανής 48mmΧ60m 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. Σετ 65 Τετράδια 150 φυλ. µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 δεξί παράθυρο (µε αυτοκολλητο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά αυτοκόλ. 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 (κίτρινες σακκούλες) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 (κίτρινες σακούλες) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 19*20cm Τεµ Τεµ 72 Φάκελοι απλοί (για µερίδες δηµοτολογίων) (πακετο 50 ) 73 Φάκελοι κασετίνα (ράχη 8 cm) 74 Φάκελοι µε αυτιά (πακέτο 50 αχίων) Τεµ, 75 Φάκελοι µε λάστιχο (πακέτο 10.) Τεµ 76 Φάκελοι µισοί µε έλασµα (πακέτο 50.) 77 Φωτοτυπικό χαρτί Α3 160gr/m2 Κυτ 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr/m2 Κυτ

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002707962 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα