ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου». Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,09 και υπάρχουν εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµού του ήµου Αλεξ/πολης για το 2014 στους ΚΑ , και Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ..Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και µε τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και την υπ αρίθµ. 15/2014 µελέτη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον ήµο το αργότερο µέχρι 09/05/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού από ώρα 10:30 µέχρι 11:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι της προηγούµενης του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα δηλαδή την 08/05/2014. ήµος Αλεξανδρούπολης - Λ. ηµοκρατίας Αλεξανδρούπολη. Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα. ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας, γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας είτε για τη ηµοτική Ενότητα που επιθυµούν είτε για ορισµένα µόνο από τα είδη της προµήθειας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προµήθειας, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στο φάκελό τους υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει µε σαφήνεια για ποια είδη / δηµοτικές ενότητες υποβάλλουν προσφορά. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσουν τα παρακάτω: α) Εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της συνολικής (µε το ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόµενων ειδών.

2 β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. γ) Υπεύθυνη ήλωση στην οποία θα αναφέρονται: - Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. - Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.). - Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. - Εάν η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. - Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα ε) Φορολογική ενηµερότητα στ) Τεχνική προσφορά ζ) Οικονοµική προσφορά ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του καθαρού συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η παράδοση των προσφεροµένων ειδών θα γίνει στην αποθήκη του ήµου Αλεξανδρούπολης ενώπιον της επιτροπής παραλαβής, όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της µελέτης, τµηµατικά και σύµφωνα µε τις παραγγελίες, στη διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει τµηµατικά ανάλογα µε τις παραδόσεις των ειδών µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατά τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες, πρόκειται να προβεί στην προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου. Συγκεκριµένα, θα προµηθευτεί χαρτί Α4 και Α3, χαρτί χηµικό διπλότυπο, χαρτί plotter, φακέλους, στυλό, µολύβια, συρραπτικά και λοιπά υλικά γραφείου. Επίσης, ο ήµος θα προµηθευτεί ορισµένα είδη βιβλιοπωλείου για τη δηµοτική Κατασκήνωση (παιδικές εξοχές Μάκρης) για την περίοδο λειτουργίας της µέσα στο Συγκεκριµένα θα αγοραστούν διάφορα υλικά για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες των παιδιών (χαρτόνια, µπογιές, µαρκαδόροι κλπ). Η συνολική δαπάνη της προµήθειας θα ανέλθει στο ποσό των ,09. Υπάρχουν δε εξασφαλισµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµού του ήµου Αλεξ/πολης για το 2014 στους ΚΑ , (για τα είδη της κατασκήνωσης) και Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Η Συντάξασα Τάτσιλη Αθανασία

4 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α Είδος - Προδιαγραφές Μ.Μ 1 CD εγγράψιµα σε συσκευασία 10. Συσκ. 2 DVD εγγράψιµα σε συσκευασία 50. Συσκ. 3 Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες (διάφορα µεγέθη) 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) 5 Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης 6 Βάσεις ηµερολογίων για επιτραπέζια χρήση (ξύλινες ή µεταλλικές) 7 Βιβλία πρωτοκόλλου 200 φύλλων µε σκληρό εξώφυλλο 8 Γοµολάστιχες για µολύβι Κυτ. 9 Γωνίες θήκες για αρχειοθέτηση διαστάσεων 28Χ34Χ8cm 10 ιακοσµητικές πέτρες 14 γραµ. 11 ιαχωριστικά πλαστικά Α-Ω αρχειοθέτησης Χρωµατιστά Σετ 12 ιορθωτικά ταινίας περίπου 5mmX8m 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες αυτοκόλλητες διαστάσεων 70*37mm 24 σελίδων, κουτί εκτυπώσιµες 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις Συσκ. 100Χ148mm, 40 φύλλα-ετικέτες 16 Ζελατίνα πλαστικοποίησης εγγράφων. 17 Ζελατίνες εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες) Α4 µε πάνω άνοιγµα και τρύπες για κλασέρ 18 Ηµερολόγια επιτραπέζια (του 2015) 19 Θήκες χάρτινες για CD + DVD Tεµ. 20 Καλαθάκια απορριµµάτων γραφείου 21 Κάρτες παρουσίας προσωπικού διαστάσεων 85mmΧ192mm (3900) και 85mmX185mm (900) (η εκτύπωση θα γίνεται σύµφωνα µε δείγµατα που θα λαµβάνονται µαζί µε την παραγγελία από το ήµο) 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) σετ 23 Κλασέρ αρχειοθέτησης πλαστικά 8/32 Τεµ 24 Κλιπς για συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 Κυτ ) 25 Κόλλα stick 26 Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 27 Κοµπιουτεράκια απλά 28 Κοπίδια φαρδιά 29 Λάστιχα µεγάλα χοντρά Κιλά 30 Μαρκαδόροι µπλε-µαύροι (12 ) ανεξίτηλοι Κυτ. 31 Μαρκαδόροι µπλε-µαύροι για πίνακα (10 ) κυτ.

5 32 Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) (κίτρινο Κυτ. πορτοκαλί - πράσινο γαλάζιο) 33 Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 34 Μελάνι για ταµπόν µπλε τουλάχιστον 30cc 35 Μελάνι σφραγίδων µπλε τουλάχιστον 30cc 36 Μολύβια. 37 Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.) αλκαλικές. 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.) αλκαλικές. 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 40 Μπλοκ σηµειώσεων σε Α4 µε γραµµές 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) Κυτ. 42 Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ35 cm 43 Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο 44 Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 45 Ξύστρες µεταλλικές 46 Περφορατέρ (διακορευτής) 16 φύλλων 47 Περφορατέρ (διακορευτής) 65 φύλλων 48 Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 50 Σελοτέϊπ 12Χ33mm διαφανές Κυτ. 51 Στυλό απλά µπλε-µαύρο-κόκκινο 52 Συρραπτικό µεγάλο επιτραπέζιο επαγγελµατικό έως 200 φύλλων µε βάθος συρραφής 25cm 53 Συρραπτικό ως 25 φύλλα για σύρραπτρα 24/6 54 Σύρραπτρα συραπτ. µηχ. Νο 24/6 Κυτ 55 Σύρραπτρα συραπτ. µηχ. Νο 24/6 Κυτ 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη. Θα παραδίδεται έτοιµη για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε. Θα παραδίδονται έτοιµες για χρήση, µε αναγραφή όσων ζητούνται από την υπηρεσία (ανάλογα µε την παραγγελία). 61 Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ για MICROLINE 182/183/192/193/280/320/321/3320/3321 (9PIN) OKI mat Ταινία συσκευασίας διαφανής διαστάσεων 48mmΧ60m 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. Σετ 65 Τετράδια 150 φύλλων µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 230Χ115mm δεξί παράθυρο (µε αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 mm λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά (µε αυτοκόλλητο για το κλείσιµο)

6 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 mm (κίτρινες σακούλες) (µε Τεµ αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 mm (κίτρινες σακούλες) (µε αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί διαστάσεων 19*20cm (µε Τεµ αυτοκόλλητο για το κλείσιµο) 72 Φάκελοι απλοί (για µερίδες δηµοτολογίων) (πακέτο 50 ) 73 Φάκελοι κασετίνα κουτί µε λάστιχο (ράχη 8 cm) 74 Φάκελοι µε αυτιά (πακέτο 50 αχίων) Τεµ, 75 Φάκελοι µε λάστιχο (πακέτο 10.) Τεµ 76 Φάκελοι µισοί µε έλασµα (πακέτο 50.) 77 Φωτοτυπικό χαρτί Α3, κατάλληλο για φωτοτυπικά και Κυτ εκτυπωτές, µε λευκότητα µεγαλύτερη του 85%, αδιαφάνεια µεγαλύτερη του 85%, πάχος 100_+10mm, µάζα 160gr/m2, περιεκτικότητα σε υγρασία 4,5_+0,9%. Κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις. 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4, κατάλληλο για φωτοτυπικά, φαξ και Κυτ εκτυπωτές, µε λευκότητα µεγαλύτερη του 85%, αδιαφάνεια µεγαλύτερη του 85%, πάχος 100_+10mm, µάζα 80g/m2, περιεκτικότητα σε υγρασία 4,5_+0,9%. Κατάλληλο για εκτύπωση και στις δύο όψεις. 79 Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 χοντρό, κατάλληλο για εκτυπωτή, Κυτ µάζας160gr/m2 (διάφορα χρώµατα) 80 Χαρτάκια αυτοκόλλητα σηµειώσεων έγχρωµα 75Χ75(50 Τεµ φύλλων) 81 Χαρτάκια σηµειώσεων λευκά 75Χ75 (κύβοι) Τεµ 82 Χαρτί plotter λευκό διαστάσεων 0,914Χ50µ ρολ 83 Χαρτί χηµικό διπλότυπο µε τρύπες για εκτύπωση διπλοτύπων κουτ ταµείου 84 Χαρτόνια γκοφρέ 85 Χαρτόνια κάνσον 220 gr 86 Χρώµατα για ζωγραφική σώµατος 10. σετ 87 Ψαλίδια χαρτιού 21εκατ. Συσκ. Όλα τα φωτοτυπικά χαρτιά θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασµένα ώστε να µη επηρεάζονται από µεγάλο διάστηµα αποθήκευσης κάτω από τις συνήθεις κλιµατολογικές συνθήκες. Σε περίπτωση που τα παραπάνω είδη προσφέρονται σε συσκευασίες µε διαφορετικό αριθµό αχίων από αυτά που περιγράφονται παραπάνω οι προσφορές γίνονται δεκτές εφόσον προσφέρεται ο συνολικός αριθµός των ζητούµενων αχίων και στην περίπτωση αυτή η σύγκριση θα γίνεται στην τιµή του αχίου (και όχι της συσκευασίας). Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Θεωρήθηκε Ο /ντης Οικ/κών Υπηρεσιών Η Συντάξασα Κατσιάνης Αθανάσιος Τάτσιλη Αθανασία

7 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15 /2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε. ΑΛΕΞ.- ΤΡΑΙΑΝ. 1 CD σε συσκευασία 10 Συσκ.. 2 DVD σε συσκευασία Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) Συσκ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε. ΑΛΕΞ.-.Ε. ΤΡΑΙΑΝ. ΦΕΡΩΝ ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ 40 2, ,5 5 13, , , , Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης 1 95, Βάσεις ηµερολογίων 10 2, ,5 3 7,5 7 Βιβλία πρωτοκόλλου 200 φύλ , Γοµολάστιχες για µολύβι Κυτ. 10 4, Γωνίες θήκες 28Χ34Χ8cm 80 5, ιακοσµητικές πέτρες 14γραµ. 50 1, ιαχωριστικά πλαστικά Α-Ω Χρωµέ Σετ 12 ιορθωτικά ταινίας 5mmX8m 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες αυτοκόλλητες 70*37mm 24 σελ εκτυπώσιµες κουτί 10 2, ,5 3 7, , , ,

8 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις 100Χ148µµ, 40 φύλλα-ετικέτες 16 Ζελατίνα πλαστικοποίησης εγγράφων 17 Ζελατίνες εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες)α4 πάνω άνοιγµα 18 Ηµερολόγια επιτραπέζια 2015) (του 19 Θήκες χάρτινες για CD + DVD 20 Καλαθάκια απορριµ.γραφείου 21 Κάρτες παρουσίας προσωπικού 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) 23 Κλασέρ πλαστικά 8/32 24 Κλιπς για συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 ) Συσκ.. Tεµ. σετ Τεµ Κυτ 10 1, , , , , , , , , ,90 4,5 5 4, , , Κόλλα stick 50 0, Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 30 0,56 16, , Κοµπιουτεράκια 20 8, Κοπίδια φαρδιά 100 0, ,8 10 3,2 29 Λαστιχα µεγάλα Κιλά 3 5, Μαρκαδόροι µπλέ- µαύροι (12 ) Κυτ. 12 4, Μαρκαδόροι µπλε- µαυροι για πίνακα (10 ) κυτ , Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) Κυτ. 60 4, Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 100 1, Μελάνι για ταµπόν 20 0, Μελάνι σφραγίδων 50 2, Μολύβια ,

9 37 Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.) 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.) 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) 42 Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ35 43 Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο.. Κυτ. 25 1,50 37, ,5 30 1, ,5 9 13, , , ,5 5 2,5 5 0, , , Ξυλοµπογιές (σετ 12 σετ χρωµ.) 200 0, Ξύστρες µεταλλικές 30 0, ,8 6 1,2 46 Περφορατέρ 16 φύλλων 20 5, Περφορατέρ 65 φύλλων 5 22, Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 400 0, Πλαστελίνες (σετ 11 σετ χρωµ.) 50 1, Σελοτέϊπ 12Χ33mm Κυτ. 50 1, Στυλό µπλέ-µαύροκόκκινο , Συρραπτικό µεγάλο επαγγελµατικό 3 80, Συρραπτικό ως 25 φύλλα για σύρραπτρα 24/6 55 7, Σύρραπτρα Κυτ συραπτ.µηχ. Νο 24/6 55 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ.νο 24/6 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε Κυτ 50 4, , , , , , , ,

10 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε 20 13, Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ 10 10, Ταινία συσκευασίας διαφανής 48mmΧ60m 25 0, ,2 6 4,8 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 60 0, Τέµπερες σετ 12 Σετ χρωµ , Τετράδια 150 φυλ. µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 δεξί παράθυρο (µε αυτοκολλητο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά αυτοκόλ. 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 (κίτρινες σακκούλες) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 (κίτρινες σακούλες) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 19*20cm 72 Φάκελοι απλοί (για µερίδες δηµοτολογίων) (πακετο 50 ) 73 Φάκελοι κασετίνα (ράχη 8 cm) 74 Φάκελοι µε αυτιά (πακέτο 50 αχίων) 75 Φάκελοι µε λάστιχο (πακέτο 10.) 76 Φάκελοι µισοί µε έλασµα (πακέτο 50.) 77 Φωτοτυπικό χαρτί Α3 160gr/m2 Τεµ Τεµ Τεµ, Τεµ Κυτ 15 5, , , , , , , , , , , , , , ,

11 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr/m2 79 Φωτοτυπικό Χαρτί Α4 χοντρό 160gr/m2 (διάφορα χρώµατα) 80 Χαρτάκια αυτοκόλ. Έγχρωµα 75Χ75(50 φύλλων) 81 Χαρτάκια σηµειώσεων λευκά 75Χ75 (κύβοι) Κυτ Κυτ Τεµ Τεµ , , , Χαρτί plotter λευκό 0,914Χ50 ρολ 200 0, , Χαρτί χηµικό κουτ διπλότυπο µε τρύπες 30 25, Χαρτόνια γκοφρέ 50 0, Χαρτόνια κάνσον 220 gr 300 0, Χρώµατα για σετ ζωγραφική σώµατος , Ψαλίδια 21εκατ. Συσκ. 20 1, ,6 2 2,4 ΣΥΝΟΛΟ ,80 Φ.Π.Α. 23% 7.442,29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,09 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΑΛ.- ΤΡ ,70 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΦΕΡΩΝ 5.977,10 ΦΠΑ 23% 6.067,56 ΦΠΑ 23% 1.374,73 ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΑΛ.- ΤΡ ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΦΕΡΩΝ 7.351,83 Τα παραπάνω είδη διακρίνονται σε δύο οµάδες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η οµάδα Α αφορά τα είδη που προορίζονται για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου και η οµάδα Β αυτά που προορίζονται για την Κατασκήνωση: Οµάδα Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε. ΑΛΕΞ.- ΤΡΑΙΑΝ. 1 CD σε συσκευασία DVD σε συσκευασία Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) 5 Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης Συσκ. 40 2,70 108,00 Συσκ ,00 720, ,00 80, ,50 45, ,00 95,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΤ..Ε..Ε. ΑΛΕΞ.- ΦΕΡΩΝ ΤΡΑΙΑΝ. ΑΠΑΝΗ.Ε. ΦΕΡΩΝ 35 94,5 5 13,

12 6 Βάσεις ηµερολογίων 10 2,50 25, ,5 3 7,5 7 Βιβλία 10 17,00 170,00 πρωτοκόλλου 200 φύλ Γοµολάστιχες για Κυτ. 10 4,00 40,00 µολύβι Γωνίες θήκες 80 5,00 400,00 28Χ34Χ8cm ιακοσµητικές 0 1,10 0,00 πέτρες 14γραµ. 11 ιαχωριστικά Σετ 10 2,50 25,00 πλαστικά Α-Ω Χρωµέ 7 17,5 3 7,5 12 ιορθωτικά ταινίας 500 1,70 850,00 5mmX8m Επιτραπέζια 0 14,00 0,00 παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες κουτί 40 7, ,00 αυτοκόλλητες 70*37mm 24 σελ εκτυπώσιµες Ετικέτες Συσκ. 10 1,20 12,00 αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις 100Χ148µµ, 40 φύλλα-ετικέτες Ζελατίνα , ,00 πλαστικοποίησης εγγράφων , ,5 17 Ζελατίνες ,02 200,00 εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες)α4 πάνω άνοιγµα Ηµερολόγια 300 0,85 255,00 επιτραπέζια (του 2015) Θήκες χάρτινες για Tεµ , ,00 CD + DVD Καλαθάκια 10 3,00 30,00 απορριµ.γραφείου Κάρτες παρουσίας ,14 672,00 προσωπικού Κιµωλίες σετ 0 0,90 0,00 χρωµατιστές (σετ 100 ) 23 Κλασέρ πλαστικά Τεµ 600 1,50 900,00 8/ Κλιπς για Κυτ 20 2,00 40,00 συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 ) Κόλλα stick 50 0,80 40, Κόλλες γλασσέ 0 0,56 0,00 µπλοκ 10 φύλλων 27 Κοµπιουτεράκια 20 8,00 160,

13 28 Κοπίδια φαρδιά 100 0,32 32, ,8 10 3,2 29 Λαστιχα µεγάλα Κιλά 3 5,00 15, Μαρκαδόροι µπλέ-µαύροι (12 ) Κυτ. 10 4,00 40, Μαρκαδόροι µπλε- µαυροι για πίνακα (10 ) κυτ ,00 100, Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) Κυτ. 60 4,50 270, Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 0 1,20 0,00 34 Μελάνι για ταµπόν 20 0,50 10, Μελάνι σφραγίδων 50 2,00 100, Μολύβια ,10 60, Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.). 25 1,50 37, ,5 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.). 30 1,50 45, ,5 9 13,5 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 0 0,80 0,00 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 20 0,50 10, ,5 5 2,5 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) Κυτ. 5 0,60 3, Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ , , Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο 500 0,15 75, Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 0 0,80 0,00 45 Ξύστρες µεταλλικές 30 0,20 6, ,8 6 1,2 46 Περφορατέρ 16 φύλλων 20 5,00 100, Περφορατέρ 65 φύλλων 5 22,00 110, Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 0 0,25 0,00 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 0 1,30 0,00 50 Σελοτέϊπ 12Χ33mm Κυτ. 50 1,00 50, Στυλό µπλέ- µαύρο-κόκκινο ,20 400, Συρραπτικό µεγάλο επαγγελµατικό 3 80,00 240, Συρραπτικό ως ,00 385,00 φύλλα για σύρραπτρα 24/

14 54 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ. Νο 24/6 55 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ.νο 24/6 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε 61 Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ 62 Ταινία συσκευασίας διαφανής 48mmΧ60m 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. 65 Τετράδια 150 φυλ. µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 δεξί παράθυρο (µε αυτοκολλητο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά αυτοκόλ. 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 (κίτρινες σακκούλες) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 (κίτρινες σακούλες) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας Κυτ 50 4,00 200,00 Κυτ 50 3,50 175, ,00 150, ,00 140, ,00 180, ,00 200, ,00 260, ,00 100, ,80 20, ,50 30,00 Σετ 0 2,00 0, ,00 75,00 0 0,40 0, , , , ,00 Τεµ ,06 600, ,07 70,00 Τεµ , , , , ,2 6 4, , ,

15 λευκοί 19*20cm 72 Φάκελοι απλοί (για 30 7,00 210,00 µερίδες δηµοτολογίων) (πακετο 50 ) Φάκελοι κασετίνα 550 1,50 825,00 (ράχη 8 cm) Φάκελοι µε αυτιά Τεµ, 30 10,00 300,00 (πακέτο 50 αχίων) Φάκελοι µε Τεµ 250 0,50 125,00 λάστιχο (πακέτο 10.) Φάκελοι µισοί µε 40 11,00 440,00 έλασµα (πακέτο 50.) Φωτοτυπικό χαρτί Κυτ 45 30, ,00 Α3 160gr/m Φωτοτυπικό χαρτί Κυτ , ,00 Α4 80gr/m Φωτοτυπικό Χαρτί Κυτ 12 36,00 432,00 Α4 χοντρό 160gr/m2 (διάφορα χρώµατα) Χαρτάκια αυτοκόλ. Τεµ 200 0,30 60,00 Έγχρωµα 75Χ75(50 φύλλων) Χαρτάκια Τεµ 200 0,70 140,00 σηµειώσεων λευκά 75Χ75 (κύβοι) Χαρτί plotter ρολ 50 10,00 500,00 λευκό 0,914Χ Χαρτί χηµικό κουτ 30 25,00 750,00 διπλότυπο µε τρύπες Χαρτόνια γκοφρέ 0 0,20 0, Χαρτόνια κάνσον 220 gr 0 0,25 0,00 86 Χρώµατα για σετ 0 2,35 0,00 ζωγραφική σώµατος Ψαλίδια 21εκατ. Συσκ. 20 1,20 24, ,6 2 2,4 ΣΥΝΟΛΟ ,50 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΑΛ.- ΤΡ ,40 ΣΥΝΟΛΟ.Ε. ΦΕΡΩΝ 5.977,10 Φ.Π.Α. 23% 7.068,94 ΦΠΑ 23% 5.694,20 ΦΠΑ 23% 1.374,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,44 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΑΛ.-ΤΡ ,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.Ε. ΦΕΡΩΝ 7.351,83

16 Οµάδα Β: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΜΑΚΡΗΣ Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ 10 ιακοσµητικές πέτρες 14γραµ. 50 1,10 55,00 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 30 14,00 420,00 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) σετ 5 0,90 4,50 26 Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 30 0,56 16,80 30 Μαρκαδόροι µπλέ-µαύροι ανεξίτηλοι (12 ) Κυτ. 2 4,00 8,00 33 Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 100 1,20 120,00 36 Μολύβια ,10 20,00 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 200 0,80 160,00 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 0 0,50 0,00 44 Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 200 0,80 160,00 48 Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 400 0,25 100,00 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 50 1,30 65,00 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. Σετ 100 2,00 200,00 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 100 0,40 40,00 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr/m2 Κυτ 5 15,00 75,00 84 Χαρτόνια γκοφρέ 50 0,20 10,00 85 Χαρτόνια κάνσον 220 gr 300 0,25 75,00 86 Χρώµατα για ζωγραφική σώµατος 10. σετ 40 2,35 94,00 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 ΣΥΝΟΛΟ A 1.623,30 Φ.Π.Α. 23% 373,36 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.996,66 Ο ιευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

17 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθµ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο συγγραφής Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της προµήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του ήµου Αλεξανδρούπολης. Άρθρο 2 ο ιατάξεις που ισχύουν Η παρούσα προµήθεια εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 3 ο Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειράν ισχύος είναι: 1. Η ιακήρυξη του διαγωνισµού 2. Η Τεχνική περιγραφή 3. Ο Προϋπολογισµός (ενδεικτικός) 4. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 4 ο Παράδοση των υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη προµηθειών του ήµου Αλεξανδρούπολης, τµηµατικά στη διάρκεια δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει τις ποσότητες και ολόκληρη την αξία της σύµβασης αλλά οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες του. Ωστόσο, αν ο ήµος ζητήσει τις συνολικές ποσότητες ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει την απαίτηση. Άρθρο 5 ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις και έξοδα δηµοσίευσης διαγωνισµού Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Επιπλέον, ο ανάδοχος βαρύνεται µε τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού. Άρθρο 6 ο Εγγύηση καλής λειτουργίας

18 Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία των υλικών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παραλαβής της προµήθειας από τη αρµόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των ελαττωµατικών ειδών και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζηµιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωµα ή πρόβληµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση της ελαττωµατικής ποσότητας χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για το ήµο Αλεξανδρούπολης. Αν κατά τη σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωµατικά προϊόντα που ξεπερνούν το 20% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προµηθευτής υποχρεούται σε άµεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Άρθρο 7 ο Πληρωµή Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται µε την εξόφληση του τιµολογίου του, που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή ήµου. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Ο ιευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολη 28/03/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΤΣΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

19 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ (για επιλογή σηµειώστε Χ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ Της επιχείρησης.., έδρα, οδός..., αριθµός, τηλέφωνο.., fax. Α/Α Είδος Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 1 CD σε συσκευασία 10. Συσκ. 2 DVD σε συσκευασία 50. Συσκ. 3 Ανταλλακτικά ταµπόν για αυτόµατες σφραγίδες 4 Αποσυρραπτικά (τανάλια) 5 Αριθµοµηχανή µεγάλη µε χηµική ταινία εκτύπωσης 6 Βάσεις ηµερολογίων 7 Βιβλία πρωτοκόλλου 200 φύλ. 8 Γοµολάστιχες για µολύβι Κυτ. 9 Γωνίες θήκες 28Χ34Χ8cm 10 ιακοσµητικές πέτρες 14γραµ. 11 ιαχωριστικά πλαστικά Α-Ω Χρωµέ Σετ 12 ιορθωτικά ταινίας 5mmX8m 13 Επιτραπέζια παιχνίδια διάφορα 14 Ετικέτες αυτοκόλλητες 70*37mm 24 σελ εκτυπώσιµες 15 Ετικέτες αυτοκόλλητες απλές για φακέλους, διαστάσεις 100Χ148µµ, 40 φύλλα-ετικέτες κουτί Συσκ. 16 Ζελατίνα πλαστικοποίησης εγγράφων. 17 Ζελατίνες εγγράφων για κλασέρ ( ιαφάνειες)α4 πάνω άνοιγµα 18 Ηµερολόγια επιτραπέζια (του 2015) 19 Θήκες χάρτινες για CD + DVD Tεµ. 20 Καλαθάκια απορριµ.γραφείου 21 Κάρτες παρουσίας προσωπικού 22 Κιµωλίες χρωµατιστές (σετ 100 ) σετ 23 Κλασέρ πλαστικά 8/32 Τεµ

20 24 Κλιπς για συγκράτηση εγγράφων (µανταλάκια µεγάλα) (12 ) Κυτ 25 Κόλλα stick 26 Κόλλες γλασσέ µπλοκ 10 φύλλων 27 Κοµπιουτεράκια 28 Κοπίδια φαρδιά 29 Λαστιχα µεγάλα Κιλά 30 Μαρκαδόροι µπλέ-µαύροι (12 ) Κυτ. 31 Μαρκαδόροι µπλε-µαυροι για πίνακα (10 ) 32 Μαρκαδόροι υπογράµµισης έγχρωµοι (12 ) κυτ. Κυτ. 33 Μαρκαδόροι χρωµατιστοί χοντροί (σετ 12 χρώµ.) σετ 34 Μελάνι για ταµπόν 35 Μελάνι σφραγίδων 36 Μολύβια. 37 Μπαταρίες ΑΑ (συσκ.4.). 38 Μπαταρίες ΑΑΑ(συσκ.4.). 39 Μπλοκ ζωγραφικής 40 φύλλων 40 Μπλόκ σηµειώσεων σε Α4 41 Μύτες για µεταλλικά µολύβια (διάφορα µεγέθη) 42 Ντοσιέ µε κορδόνια µε πλαστική ράχη 25Χ35 43 Ντοσιέ πλαστικά µε έλασµα και διαφανές εξώφυλλο Κυτ. 44 Ξυλοµπογιές (σετ 12 χρωµ.) σετ 45 Ξύστρες µεταλλικές 46 Περφορατέρ 16 φύλλων 47 Περφορατέρ 65 φύλλων 48 Πινέλα ζωγραφικής διάφορα µεγέθη 49 Πλαστελίνες (σετ 11 χρωµ.) σετ 50 Σελοτέϊπ 12Χ33mm Κυτ. 51 Στυλό µπλέ-µαύρο-κόκκινο 52 Συρραπτικό µεγάλο επαγγελµατικό

21 53 Συρραπτικό ως 25 φύλλα για σύρραπτρα 24/6 54 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ. Νο 24/6 Κυτ 55 Σύρραπτρα συραπτ.µηχ.νο 24/6 Κυτ 56 Σφραγίδα µηχανική στρόγγυλη 57 Σφραγίδες µηχανικές 38Χ14mm µε 58 Σφραγίδες µηχανικές 47Χ18mm µε 59 Σφραγίδες µηχανικές 58Χ22mm µε 60 Σφραγίδες µηχανικές 70Χ25mm µε 61 Ταινία εκτυπωτή ΟΚΙ 62 Ταινία συσκευασίας διαφανής 48mmΧ60m 63 Ταινίες αριθµοµηχανής χηµικές 64 Τέµπερες σετ 12 χρωµ. Σετ 65 Τετράδια 150 φυλ. µε χοντρό εξώφυλλο 66 Τετράδια µπλε απλά 50 φύλλων 67 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 δεξί παράθυρο (µε αυτοκολλητο) 68 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ115 λευκοί µε άνοιγµα στην µικρή πλευρά αυτοκόλ. 69 Φάκελοι αλληλογραφίας 230Χ330 (κίτρινες σακκούλες) 70 Φάκελοι αλληλογραφίας 300Χ400 (κίτρινες σακούλες) 71 Φάκελοι αλληλογραφίας λευκοί 19*20cm Τεµ Τεµ 72 Φάκελοι απλοί (για µερίδες δηµοτολογίων) (πακετο 50 ) 73 Φάκελοι κασετίνα (ράχη 8 cm) 74 Φάκελοι µε αυτιά (πακέτο 50 αχίων) Τεµ, 75 Φάκελοι µε λάστιχο (πακέτο 10.) Τεµ 76 Φάκελοι µισοί µε έλασµα (πακέτο 50.) 77 Φωτοτυπικό χαρτί Α3 160gr/m2 Κυτ 78 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 80gr/m2 Κυτ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 07/12/2011 Αρ.Πρωτ.: 81546/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ. Αρ. Μελέτης: 63/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ. Αρ. Μελέτης: 63/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης: 63/2012 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια µεταλλικών ελασµάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Αρ. Πρ. :44490 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 106 ΧΕΝΙΑ/ 24-06-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν τους τα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Φ.Π.Α. 23%: 6.912,79 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 36.968,39 ΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 0.055, Φ.Π.Α. %: 6.9,9 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 6.96,9 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Πρόσκληση υ οβολής ροσφοράς για την ροµήθεια γραφικής ύλης»

Θέµα: «Πρόσκληση υ οβολής ροσφοράς για την ροµήθεια γραφικής ύλης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Φλώρινας ήµος Φλώρινας ηµοτική Ε ιχείρηση Ύδρευσης & Α οχέτευσης Φλώρινας (.Ε.Υ.Α.Φ.) Τεχνική Υ ηρεσία Σ ηλιάδου 14 53 100 Φλώρινα Τηλ. 2385024555 & 2385024606 Α.Π. 6078 Φλώρινα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - CPV 30192700-8 ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 248.112,79 με ΦΠΑ ΚΑΕ 1261 ΒΕΝΙΖΕΛΕΙ Ο ΠΑΓΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡ Α ΝΕΑΠΟΛ Η ΡΕΘΥΜΝΟ A/A Κωδικός είδους Περιγραφή Προδιαγραφές Kωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 3 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 27/ 02/ 2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10368 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: 2132042716 FAX: 2132042714 e-mail :dperiouspromhth@gmail.com 14SYMV001941488

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την 12 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29-Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Πουρνιάς Αλέξανδρος, Δ/ντής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθµ.Πρωτ.: 78453 / 2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μεταξύ του ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και της εταιρείας ΕΥΑΓ. ΓΕΡ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. Για «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Προµήθεια ελαστικών

Έργο : «Προµήθεια ελαστικών Aρ. Πρωτ. : 42967 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ρόδος,15/12/2016 Αριθμ. Πρωτ:2/105885 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 16-09-2016 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ:2/77921 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 5 Απριλίου 07 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 745 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ. Κ. 40 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: απάνες για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών (γραφική ύλη, έντυπα, λοιπά υλικά γραφείων εκλογ. τµηµάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 12 /2013 Έργο:«Προµήθεια υλικών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13REQ001649579 2013-10-04

13REQ001649579 2013-10-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Έργο: Προµήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και ειδών Μηχανοργάνωσης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6612 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡ.Π:37174 / 31-03-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 89/2017 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προµήθεια πιάτων και ποτηριών για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 31/05/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Αρ.πρωτ.:620/24/2016

Ημερομηνία: 31/05/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο. Αρ.πρωτ.:620/24/2016 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 31/05/2016 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κοζάνη, 16 / 02/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη 501 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια μουσικών οργάνων Ωδείου Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 71/ 49886/ 03/09/2015 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προµήθεια Γραφικής ύλης έτους 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του ήµου. ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα