ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπείες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (16 Σεπτεµβρίου 2010) EUCO 21/10

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα δοθεί νέα ώθηση στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, κάνοντας πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συµφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και µε πνεύµα αµοιβαιότητας και κοινού οφέλους τα συµφέροντα και τις αξίες της. Ως πρώτο βήµα, καθόρισε γενικούς προσανατολισµούς εν όψει ορισµένων σηµαντικών εκδηλώσεων κατά τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες. Αποφάσισε επίσης ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την Ειδική Οµάδα Οικονοµικής ιακυβέρνησης. I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ένας µεταβαλλόµενος κόσµος: µια πρόκληση για την ΕΕ 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις µέσα σε ένα κόσµο που µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς όλες οι προκλήσεις απαιτούν συντονισµένη διεθνή απάντηση. Η πρόσφατη οικονοµική και νοµισµατική κρίση έχει καταδείξει θεαµατικά το βαθµό στον οποίο η ευηµερία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων εξαρτώνται από εξωτερικές εξελίξεις. Η εµφάνιση νέων παραγόντων µε οικείες κοσµοθεωρίες και συµφέροντα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό νέο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί ουσιαστικός παγκόσµιος παράγων, έτοιµος να συµµεριστεί την ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον καθορισµό κοινών απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις. Μια σθεναρή οικονοµία και µια σθεναρή εσωτερική συνοχή θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να προβάλει την επιρροή της στον κόσµο. Η Ένωση µπορεί να βασιστεί, αφενός, στη βαθιά πίστη της στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση, ιδίως το ρόλο των Ηνωµένων Εθνών, τις παγκόσµιες αξίες και µια ανοικτή παγκόσµια οικονοµία, και, αφετέρου, στη µοναδική σειρά εργαλείων που διαθέτει. Παραµένει ο µεγαλύτερος χορηγός βοήθειας σε ενδεείς χώρες, είναι η πρώτη εµπορική δύναµη στον κόσµο και έχει αναπτύξει κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας υποστηριζόµενη από µέσα διαχείρισης κρίσεων τα οποία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. ιαδραµατίζει επίσης µείζονα σταθεροποιητικό ρόλο στις γειτονικές της περιοχές. Η Ένωση έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα στα υτικά Βαλκάνια, ιδίως µέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής που δίνεται στην εν λόγω περιοχή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε µεταγενέστερη σύνοδο. EUCO 21/10 1

3 3. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα ενεργούν περισσότερο µε γνώµονα τη στρατηγική, ώστε το πραγµατικό βάρος της Ευρώπης να έχει διεθνή επιρροή. Αυτό απαιτεί σαφή προσδιορισµό των στρατηγικών της συµφερόντων και στόχων σε κάθε δεδοµένη στιγµή και επικεντρωµένο προβληµατισµό όσον αφορά τα µέσα επιδίωξής τους µε µεγαλύτερη σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί βελτίωση των συνεργειών µεταξύ του επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών επιπέδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ θεσµικών παραγόντων, καλύτερη συνολοκλήρωση όλων των συναφών µέσων και πολιτικών και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των συναντήσεων κορυφής µε τρίτες χώρες, όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στο Παράρτηµα Ι. 4. Οι στρατηγικές συµπράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βασικούς παράγοντες σε παγκόσµιο επίπεδο παρέχουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την επιδίωξη των ευρωπαϊκών στόχων και συµφερόντων. Αυτό θα λειτουργήσει µόνον εφόσον υφίστανται αµφίδροµοι δίαυλοι µε βάση τα αµοιβαία συµφέροντα και οφέλη και την αναγνώριση ότι όλοι οι παίκτες έχουν τόσο δικαιώµατα όσο και καθήκοντα. Η πλήρης συµµετοχή των αναδυόµενων οικονοµιών στο διεθνές σύστηµα θα πρέπει να επιτρέψει να διανεµηθούν ισόρροπα τα οφέλη και να µοιρασθούν δίκαια οι ευθύνες. Εν προκειµένω, η ενίσχυση του εµπορίου µε τους στρατηγικούς εταίρους αποτελεί ζωτικό στόχο, ο οποίος συµβάλλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα ώστε να συναφθούν φιλόδοξες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά και να ενισχυθεί η ρυθµιστική συνεργασία µε τους µείζονες εµπορικούς εταίρους. Προσανατολισµοί για προσεχείς συναντήσεις 5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει κατά τις επόµενες εβδοµάδες ορισµένες σηµαντικές διεθνείς συναντήσεις. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει σήµερα αρχικούς προσανατολισµούς εν όψει των συναντήσεων αυτών. Στο µέλλον, θα συζητεί τακτικά τις εξωτερικές σχέσεις προκειµένου να χαράσσονται στρατηγικοί προσανατολισµοί πριν από τις βασικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται βασικά µηνύµατα για τους στόχους µας και για τους τρόπους επίτευξής τους. Γι'αυτό απαιτείται σαφής στρατηγική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει αποτελεσµατικής προετοιµασίας από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συµβούλιο. EUCO 21/10 2

4 6. Τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθούν σύνοδοι κορυφής µε την Κίνα και τη ηµοκρατία της Κορέας καθώς και η Ευρωασιατική Συνάντηση (ASEM), τις οποίες θα ακολουθήσει αργότερα εντός του έτους σύνοδος κορυφής µε την Ινδία. Πρόκειται για καλές ευκαιρίες σύσφιγξης σχέσεων µε βασικούς εταίρους σε ένα πολύ δυναµικό τµήµα του κόσµου. Στην ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνονται θέµατα όπως είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι για την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση και την επιδίωξη παγκόσµιων λύσεων σε παγκόσµιες προκλήσεις. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένα βήµατα σε τοµείς προτεραιότητας της συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπως η συνεργασία σε θέµατα αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προαγωγή αποτελεσµατικών και εξακριβώσιµων µειώσεων των εκποµπών, καθώς και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα επείγοντα θέµατα ασφάλειας, όπως είναι η διάδοση πυρηνικών όπλων, η τροµοκρατία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πειρατεία η συνεργασία σε περιφερειακά θέµατα όπως το Ιράν και η Βόρειος Κορέα καθώς και σε παγκόσµια θέµατα όπως η µετανάστευση, η ενέργεια και η πρόσβαση στις πρώτες ύλες η συνεργασία σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, των κανόνων εργασίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα ενόψει της διασκέψεως κορυφής ΕΕ/Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά τα στρατηγικά της συµφέροντα, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση του διµερούς εµπορίου, της πρόσβασης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και των όρων των επενδύσεων την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το άνοιγµα των αγορών δηµοσίων συµβάσεων τη βελτίωση της πειθαρχίας στον τοµέα των εξαγωγικών επιδοτήσεων και το διάλογο σχετικά µε τις συναλλαγµατικές πολιτικές. 7. Κατά τη διάρκεια των προσεχών µηνών θα τεθούν ορισµένα άλλα σηµαντικά θέµατα εξωτερικών σχέσεων τα οποία θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EUCO 21/10 3

5 α. Η σύνοδος της G 20 στη Σεούλ θα επιτρέψει την επανεξέταση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης και των δεσµεύσεων των µελών της G 20. Συγκεκριµένα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να τονίσει τη σηµασία της διατήρησης της ισχυρής ώθησης στον τοµέα της οικονοµικής µεταρρύθµισης εν προκειµένω, η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δέσµη χρηµατοπιστωτικής εποπτείας και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του ρυθµιστικού πλαισίου έως τα τέλη του 2011 ενισχύει το ρόλο της ΕΕ. Επίσης, η σύνοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να σταλεί σαφές µήνυµα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ντόχα και να εφαρµοσθεί το Πλαίσιο για Ισχυρή, Βιώσιµη και Ισόρροπη Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συζητήσει τη λεπτοµερή προετοιµασία της συνόδου της Σεούλ κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 και θα καθορίσει τη θέση της Ένωσης. Η G 8 και η G 20 θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σηµαντικά φόρα για τον καθορισµό συνολικών αντιδράσεων σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε η ΕΕ πρέπει να συµβάλει ενεργώς σε αυτό µέσω συντονισµένων θέσεων. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το φιλόδοξο στόχο της προσεχούς γαλλικής Προεδρίας, της G8 και της G20 το 2011 να χρησιµοποιήσει πλήρως τις εν λόγω οµάδες για το σκοπό αυτόν. β. Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του διεθνούς συστήµατος. Οι σηµερινές περιστάσεις απαιτούν να δοθεί νέα ώθηση στη σχέση αυτή και να εξετασθούν εκ νέου οι τρόποι δηµιουργίας αληθινής εταιρικής σχέσης βάσει των δυνάµεων και ιδιαιτεροτήτων µας. Η σύνοδος κορυφής µε τον Πρόεδρο Οµπάµα τον Νοέµβριο του 2010 αποτελεί πραγµατική ευκαιρία εν προκειµένω και απαιτεί προσεκτική προετοιµασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2010 θα συµφωνήσει τα βασικά πολιτικά µηνύµατα που θα µεταφέρουν οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη µείζονα συνάντηση κορυφής. Βάσει της ορθής κατανόησης των αµοιβαίων συµφερόντων και των αντίστοιχων συµβολών, η διατλαντική σύµπραξη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη µεγιστοποίηση των εν δυνάµει οφελών της οικονοµικής µας σχέσης, στη στενότερη συνεργασία όσον αφορά τα µείζονα διεθνή θέµατα και στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων της οικονοµίας και της ασφάλειας από κοινού, κατά τρόπο συντονισµένο. Εν προκειµένω, καλείται η Ύπατη Εκπρόσωπος να αναπτύξει ιδέες σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ για τη διαχείριση κρίσεων, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης και σεβασµό της αυτονοµίας τους για τη λήψη αποφάσεων, κατόπιν των συστάσεων για συγκεκριµένα µέτρα τις οποίες διαβίβασε η ΕΕ στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του EUCO 21/10 4

6 γ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τις προετοιµασίες της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιµατική αλλαγή κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και θα συµφωνήσει τη θέση της ΕΕ. Η εν λόγω διάσκεψη θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το κλίµα θα πρέπει να συµφωνηθούν συγκεκριµένα παραδόσιµα αποτελέσµατα για όλους τους συµµετέχοντες ώστε να δοθεί ώθηση και να συνεχισθεί η πορεία για µια φιλόδοξη τελική συµφωνία. δ. Ο προσεχής προβληµατισµός σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα αποτελέσει µια ευκαιρία για τη σύσφιγξη των σχέσεων µε τους ανατολικούς γείτονες της Ένωσης µέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης καθώς και µε τους νότιους γείτονές της. Με την απρόσκοπτη εφαρµογή σχεδίων που δροµολογούνται στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προβάλλονται οι αξίες της ΕΕ και προάγεται η νοµική, οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση των εν λόγω χωρών προς την ΕΕ. Η δεύτερη σύνοδος της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα δώσει εγκαίρως τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ευρωµεσογειακή συνεργασία και να υποστηριχθεί η επανέναρξη των άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών της Ειρηνευτικής ιαδικασίας στη Μέση Ανατολή. ε. Οι σχέσεις ΕΕ/Αφρικής έχουν αποκτήσει νέα δυναµική τα τελευταία έτη. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Νοτίου Αφρικής στις 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ΕΕ/Αφρικής στις 29/30 Νοεµβρίου 2010 θα πρέπει να οδηγήσουν σε προώθηση των σχέσεων. Η ΕΕ, σε συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ/Αφρικής. στ. Η συνεδρίαση της ολοµέλειας υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις Σεπτεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να υποστηρίξει την επίτευξη των ΑΣΧ παγκοσµίως µέχρι το 2015, από κοινού µε τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας. EUCO 21/10 5

7 ζ. Οι προσεχείς σύνοδοι κορυφής, µε την Ουκρανία τον Νοέµβριο και τη Ρωσία τον εκέµβριο, θα πρέπει να συµβάλουν στην εµβάθυνση της συνεργασίας στους τοµείς αµοιβαίου οφέλους, ούτως ώστε οι δύο αυτές σηµαντικές σχέσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιµότητα και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ειδικότερα, κατά τη σύνοδο κορυφής µε την Ουκρανία θα πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για τη Συµφωνία Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής και συνολικής συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και να τονιστεί ο ρόλος της ΕΕ στις οικονοµικές και δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις σε αυτή τη σηµαντική γειτονική χώρα. Η σύνοδος κορυφής µε τη Ρωσία θα αποτελέσει ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη Ρωσία και να συζητηθεί ειδικότερα το θεµατολόγιο εκσυγχρονισµού της. Θα πρέπει να ενδυναµωθεί η συνεργασία σε οικονοµικά θέµατα όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις και η καινοτοµία, σε θέµατα ασφάλειας, µεταξύ άλλων «παγωµένες» συγκρούσεις, καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, και σε περιβαλλοντικά θέµατα περιλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου θα επανέλθει στα βασικά µηνύµατα που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνόδους κορυφής ώστε να εξασφαλισθεί εποικοδοµητικό αποτέλεσµα. η. Η ΕΕ, µε βάση την επιτυχή σύνοδο κορυφής που πραγµατοποίησε εφέτος µε τους εταίρους της τής Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τις χώρες της περιοχής ανταποκρινόµενη στις παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. * * * EUCO 21/10 6

8 8. Η ανάπτυξη και η σταθερότητα στο Πακιστάν έχουν στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έδωσαν το παρών µε διµερείς και πολυµερείς αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση για το Πακιστάν (Παράρτηµα ΙΙ). 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει στις δεσµεύσεις της και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ενεργά, µέσω της Τετραµερούς µεταξύ άλλων, για την υποστήριξη και εξασφάλιση της επιτυχούς περάτωσης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (Παράρτηµα ΙΙΙ). ΙΙ. ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10. Βάσει της ενδιάµεσης έκθεσης του Προέδρου της Ειδικής Οµάδας Οικονοµικής ιακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, για την ανάπτυξη νέου πλαισίου µακροοικονοµικής εποπτείας για την έγκαιρη παρακολούθηση και διόρθωση µη βιώσιµων αποκλίσεων και ανισορροπιών στον ανταγωνισµό και όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση στη µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης και αναµένει να λάβει κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 την τελική έκθεση της Ειδικής Οµάδας, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της εντολής που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2010 και µε την οποία θα υποβληθεί συνολική δέσµη µέτρων για τον προσανατολισµό του νοµοθετικού έργου. EUCO 21/10 7

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εξετάζοντας συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάνει έκκληση για περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση, που να εξασφαλίζει την πλήρη και συνεκτική κινητοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών και εθνικών µέσων και πολιτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, προς υποστήριξη των στρατηγικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σηµασία θεµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή πολιτική, το εµπόριο, η ανάπτυξη ή τα θέµατα ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετανάστευσης και της πολιτικής των θεωρήσεων, σε διαπραγµατεύσεις µε εταίρους και σε πολυµερές επίπεδο πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις προετοιµασίες συνόδων κορυφής και διεθνών εκδηλώσεων. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Η πρακτική της διεξαγωγής συζητήσεων προσανατολισµού αρκετό χρόνο πριν από τις συνόδους κορυφής θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε ιδιαίτερη έµφαση στον καθορισµό προτεραιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριµένου έργου. β) Χρειάζεται να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διµερών σχέσεων των κρατών µελών µε τρίτες χώρες, ώστε, εφόσον απαιτείται, όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπληρώνουν και να ενισχύουν όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των κρατών µελών και αντιστρόφως. Θα πρέπει να γίνεται περισσότερο δραστήρια και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευση σχετικά µε τις εξελίξεις στα αντίστοιχα επίπεδα, µε βάση επάλληλο χρονοδιάγραµµα συναντήσεων κορυφής της ΕΕ και των κρατών µελών µε µείζονες στρατηγικούς εταίρους. γ) Απαιτείται στενός και τακτικός συντονισµός µεταξύ όλων των θεσµικών παραγόντων που εµπλέκονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι αντιπρόσωποι της ΕΕ µπορούν να υποστηρίξουν συνεπείς θέσεις για όλο το φάσµα στρατηγικών συµφερόντων και στόχων της Ένωσης. EUCO 21/10 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10 δ) Έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος κατά την προετοιµασία, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυµερών συνόδων κορυφής, ιδίως µέσω των πρακτικών διακανονισµών που έχουν επιτευχθεί µεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε την αντιπροσώπευση της ΕΕ στις δοµές της Οµάδας των 8 και της Οµάδας των 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τους καλεί να συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει τις απόψεις της σε τέτοια φόρα. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σαφή εικόνα των ιδιαίτερων θεµάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις µε κάθε κράτος εταίρο χωριστά. Πρέπει να αναπτύξει µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό που θα ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εν καιρώ ενώ κάθε σύνοδος κορυφής θα επικεντρώνεται σε ένα ή δύο κεντρικά θέµατα. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, να αξιολογήσει τις προοπτικές των σχέσεων µε όλους τους στρατηγικούς εταίρους και να εκθέσει ιδίως τα συµφέροντά µας και τα ενδεχόµενα µέσα πίεσης για την επίτευξή τους. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει µια πρώτη σχετική έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει στοχασµός σχετικά µε τη συχνότητα, τη µορφή και το αποτέλεσµα αυτών των συνόδων κορυφής, οι οποίες χρειάζεται να είναι καλύτερα στοχοθετηµένες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την Ύπατη Εκπρόσωπο, να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειµένου να βελτιωθεί η διαδικασία. στ) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης θα υποστηρίξει ουσιαστικά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, θα παρέχει, υπό την ηγεσία της Υπάτης Εκπροσώπου, υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισµό που απαιτούνται ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. EUCO 21/10 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ήλωση για το Πακιστάν 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει συγκλονιστεί από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πληµµυρών στο Πακιστάν οι οποίες εξακολουθούν να αφανίζουν ζωές και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η κλίµακα της καταστροφής δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία του Πακιστάν. Είναι τεράστιο το κόστος σε ανθρωπιστικές ανάγκες και η επιβάρυνση της ήδη ευάλωτης οικονοµίας της χώρας. εδοµένης της σοβαρότητας της κρίσης, απαιτείται άµεση και ουσιαστική απόκριση, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της στρατηγικής σηµασίας που έχει για την περιοχή η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα του Πακιστάν. Κατόπιν της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Πακιστάν που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα. Ένα σταθερό, δηµοκρατικό και ευηµερούν Πακιστάν αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων όπως η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η µη διάδοση πυρηνικών όπλων και η καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί επίσης ζωτικό παράγοντα για την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ (των κρατών µελών και της Επιτροπής) να αντιµετωπίσουν την κρίση, ειδικότερα µε την παροχή σηµαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναγνωρίζει ότι είναι σηµαντικό να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στο Πακιστάν ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση ανακούφιση του πληθυσµού αλλά και πιο µακροπρόθεσµη συνδροµή για ανάκαµψη και ανασυγκρότηση. 3. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να δώσει εντολή στους Υπουργούς να συµφωνήσουν επειγόντως µια συγκεντρωτική δέσµη βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων που θα συµβάλλουν στη στήριξη της ανασυγκρότησης και της µελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Στα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνεται σηµαντική πρόσθετη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και µεγαλόπνοα εµπορικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την οικονοµική ανάκαµψη και µεγέθυνση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την σθεναρή δέσµευσή του να χορηγήσει αποκλειστικά στο Πακιστάν αυξηµένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ µέσω της άµεσης και χρονικά περιορισµένης µείωσης των δασµών που επιβάλλονται σε βασικά προϊόντα εισαγόµενα από το Πακιστάν σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ, αρχής γενοµένης το συντοµότερο δυνατό, και επίσης να δεσµευθεί για την επιλεξιµότητα του Πακιστάν για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ+) για το 2014, υπό τον όρο ότι θα πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόµενες επιλογές µε εταίρους του ΠΟΕ και να υποβάλει την τελική της πρόταση τον Οκτώβριο, λαµβανοµένων υπόψη των µεληµάτων των ενδιαφεροµένων κλάδων στην ΕΕ. EUCO 21/10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την έναρξη άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεµβρίου 2010, και συγχαίρει τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστινίους και τις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και την Τετραµερή και τους άραβες εταίρους για τις προσπάθειές τους. Η απόφαση των µερών να διεξαγάγουν ουσιαστικές συνοµιλίες αποτελεί σηµαντικό βήµα για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του εκεµβρίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τονίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις αυτές για όλα τα θέµατα οριστικού καθεστώτος θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα µια λύση δύο κρατών που θα περιλαµβάνει το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δηµοκρατικό, εδαφικά συνεκτικό και βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος, τα οποία θα συνυπάρχουν µε ειρήνη και ασφάλεια. Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσουν ηρεµία και αυτοσυγκράτηση τα δύο µέρη και να αποφύγουν ενέργειες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Καλεί τα δύο µέρη να τηρήσουν τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν συνθήκες που θα ευνοούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι οικισµοί είναι παράνοµοι σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και ζητεί την παράταση της αναστολής που αποφάσισε το Ισραήλ. Εξακολουθεί να απευθύνει έκκληση ώστε να παύσει πλήρως κάθε µορφή βίας και ιδίως οι επιθέσεις µε ρουκέτες και οι τροµοκρατικές επιθέσεις. EUCO 21/10 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

13 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, από κοινού µε τους εταίρους της Τετραµερούς καθώς και τους άραβες εταίρους, ώστε να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για διεξαγωγή επιτυχών διαπραγµατεύσεων µε στόχο τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου εντός του έτους, προς όφελος Ισραηλινών και Παλαιστινίων των λαών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κύριο δωρητή για τους Παλαιστινίους και σηµαντικό πολιτικό και οικονοµικό εταίρο των δύο µερών καθώς και των γειτόνων τους. Τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά, µεταξύ άλλων µέσω της Τετραµερούς, τη στήριξη των διαπραγµατεύσεων και την εξασφάλιση της επιτυχίας τους, καλεί δε την Ύπατη Εκπρόσωπο να µεριµνήσει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συµµετέχει πάντοτε πλήρως στις συνεχιζόµενες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η Τετραµερής πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζει επίσης την καίρια σηµασία της περαιτέρω οικοδόµησης του Παλαιστινιακού Κράτους, που θα εξακολουθήσει να στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής του σχεδίου Φαγιάντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη Γάζα, υπογραµµίζει επίσης ότι, για να είναι βιώσιµη η ειρήνη, επιβάλλεται να εξευρεθεί διαρκής λύση για τη Γάζα. Επικροτεί τα πρόσφατα µέτρα που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση ως σηµαντικό βήµα. Ζητεί πλήρη εφαρµογή και συµπληρωµατικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που θα επιτρέψει την ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάκαµψη της Γάζας. Η ΕΕ προσέφερε τη συνδροµή της για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για µια λύση που θα λαµβάνει υπόψη τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει συνολικό χαρακτήρα, τονίζει δε και πάλι τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων κατά το πρότυπο εκείνων µεταξύ Ισραήλ-Συρίας και Ισραήλ-Λιβάνου. ===================== EUCO 21/10 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και ς Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βορειοαμερικανοί εταίροι της, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο ς, μοιράζονται κοινές αξίες στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12807/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 15510/14 PE 382 INST 562 POLGEN 163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του: κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Frans Timmermans,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016 (OR. en) EUCO 26/16 CO EUR 5 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2288(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2012/2288(INI) 10.6.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η ΕΕ όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Νότιοι Εταίροι. Νομική βάση. Μέσα

Νότιοι Εταίροι. Νομική βάση. Μέσα Νότιοι Εταίροι Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) καλύπτει δέκα από τις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ, και βρίσκονται στις ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010 (14.07) (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010 (14.07) (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010 (14.07) (OR. en) EUCO 13/1/10 REV 1 CO EUR 9 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final 2014/0267 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Οκτωβρίου 2011).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Οκτωβρίου 2011). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2011 EUCO 52/11 CO EUR 17 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 9 ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 21 Σεπτεµβρίου 2001 11 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί. EL Ομιλία Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2016 Ομιλία του κ. Vítor Caldeira, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2016 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 2012 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 2012 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2005 (OR. en) 15744/05 ASIM 66 REX 761 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 15582/05 ASIM 64 REX 747 Θέμα : Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11 ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19 Οκτωβρίου 2001 13 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en) EUCO 104/13 EXT 1 CO EUR 9 CONCL 6 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης : Οι αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.5.2012 2012/2016(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31 Salvatore Iacolino (PE487.917v01-00) σχετικά με την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0437(COD) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/0437(COD) 4.7.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα της Προεδρίας Βρυξέλλες, 11 και 12 εκεµβρίου 2008

Συµπεράσµατα της Προεδρίας Βρυξέλλες, 11 και 12 εκεµβρίου 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2009 (18.02) (OR. fr) 17271/1/08 REV 1 CONCL 5 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2015 COM(2015) 44 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα