ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπείες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (16 Σεπτεµβρίου 2010) EUCO 21/10

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα δοθεί νέα ώθηση στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, κάνοντας πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συµφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και µε πνεύµα αµοιβαιότητας και κοινού οφέλους τα συµφέροντα και τις αξίες της. Ως πρώτο βήµα, καθόρισε γενικούς προσανατολισµούς εν όψει ορισµένων σηµαντικών εκδηλώσεων κατά τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες. Αποφάσισε επίσης ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την Ειδική Οµάδα Οικονοµικής ιακυβέρνησης. I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ένας µεταβαλλόµενος κόσµος: µια πρόκληση για την ΕΕ 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις µέσα σε ένα κόσµο που µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς όλες οι προκλήσεις απαιτούν συντονισµένη διεθνή απάντηση. Η πρόσφατη οικονοµική και νοµισµατική κρίση έχει καταδείξει θεαµατικά το βαθµό στον οποίο η ευηµερία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων εξαρτώνται από εξωτερικές εξελίξεις. Η εµφάνιση νέων παραγόντων µε οικείες κοσµοθεωρίες και συµφέροντα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό νέο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί ουσιαστικός παγκόσµιος παράγων, έτοιµος να συµµεριστεί την ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον καθορισµό κοινών απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις. Μια σθεναρή οικονοµία και µια σθεναρή εσωτερική συνοχή θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να προβάλει την επιρροή της στον κόσµο. Η Ένωση µπορεί να βασιστεί, αφενός, στη βαθιά πίστη της στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση, ιδίως το ρόλο των Ηνωµένων Εθνών, τις παγκόσµιες αξίες και µια ανοικτή παγκόσµια οικονοµία, και, αφετέρου, στη µοναδική σειρά εργαλείων που διαθέτει. Παραµένει ο µεγαλύτερος χορηγός βοήθειας σε ενδεείς χώρες, είναι η πρώτη εµπορική δύναµη στον κόσµο και έχει αναπτύξει κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας υποστηριζόµενη από µέσα διαχείρισης κρίσεων τα οποία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. ιαδραµατίζει επίσης µείζονα σταθεροποιητικό ρόλο στις γειτονικές της περιοχές. Η Ένωση έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα στα υτικά Βαλκάνια, ιδίως µέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής που δίνεται στην εν λόγω περιοχή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε µεταγενέστερη σύνοδο. EUCO 21/10 1

3 3. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα ενεργούν περισσότερο µε γνώµονα τη στρατηγική, ώστε το πραγµατικό βάρος της Ευρώπης να έχει διεθνή επιρροή. Αυτό απαιτεί σαφή προσδιορισµό των στρατηγικών της συµφερόντων και στόχων σε κάθε δεδοµένη στιγµή και επικεντρωµένο προβληµατισµό όσον αφορά τα µέσα επιδίωξής τους µε µεγαλύτερη σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί βελτίωση των συνεργειών µεταξύ του επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών επιπέδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ θεσµικών παραγόντων, καλύτερη συνολοκλήρωση όλων των συναφών µέσων και πολιτικών και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των συναντήσεων κορυφής µε τρίτες χώρες, όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στο Παράρτηµα Ι. 4. Οι στρατηγικές συµπράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βασικούς παράγοντες σε παγκόσµιο επίπεδο παρέχουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την επιδίωξη των ευρωπαϊκών στόχων και συµφερόντων. Αυτό θα λειτουργήσει µόνον εφόσον υφίστανται αµφίδροµοι δίαυλοι µε βάση τα αµοιβαία συµφέροντα και οφέλη και την αναγνώριση ότι όλοι οι παίκτες έχουν τόσο δικαιώµατα όσο και καθήκοντα. Η πλήρης συµµετοχή των αναδυόµενων οικονοµιών στο διεθνές σύστηµα θα πρέπει να επιτρέψει να διανεµηθούν ισόρροπα τα οφέλη και να µοιρασθούν δίκαια οι ευθύνες. Εν προκειµένω, η ενίσχυση του εµπορίου µε τους στρατηγικούς εταίρους αποτελεί ζωτικό στόχο, ο οποίος συµβάλλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα ώστε να συναφθούν φιλόδοξες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά και να ενισχυθεί η ρυθµιστική συνεργασία µε τους µείζονες εµπορικούς εταίρους. Προσανατολισµοί για προσεχείς συναντήσεις 5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει κατά τις επόµενες εβδοµάδες ορισµένες σηµαντικές διεθνείς συναντήσεις. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει σήµερα αρχικούς προσανατολισµούς εν όψει των συναντήσεων αυτών. Στο µέλλον, θα συζητεί τακτικά τις εξωτερικές σχέσεις προκειµένου να χαράσσονται στρατηγικοί προσανατολισµοί πριν από τις βασικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται βασικά µηνύµατα για τους στόχους µας και για τους τρόπους επίτευξής τους. Γι'αυτό απαιτείται σαφής στρατηγική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει αποτελεσµατικής προετοιµασίας από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συµβούλιο. EUCO 21/10 2

4 6. Τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθούν σύνοδοι κορυφής µε την Κίνα και τη ηµοκρατία της Κορέας καθώς και η Ευρωασιατική Συνάντηση (ASEM), τις οποίες θα ακολουθήσει αργότερα εντός του έτους σύνοδος κορυφής µε την Ινδία. Πρόκειται για καλές ευκαιρίες σύσφιγξης σχέσεων µε βασικούς εταίρους σε ένα πολύ δυναµικό τµήµα του κόσµου. Στην ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνονται θέµατα όπως είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι για την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση και την επιδίωξη παγκόσµιων λύσεων σε παγκόσµιες προκλήσεις. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένα βήµατα σε τοµείς προτεραιότητας της συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπως η συνεργασία σε θέµατα αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προαγωγή αποτελεσµατικών και εξακριβώσιµων µειώσεων των εκποµπών, καθώς και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα επείγοντα θέµατα ασφάλειας, όπως είναι η διάδοση πυρηνικών όπλων, η τροµοκρατία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πειρατεία η συνεργασία σε περιφερειακά θέµατα όπως το Ιράν και η Βόρειος Κορέα καθώς και σε παγκόσµια θέµατα όπως η µετανάστευση, η ενέργεια και η πρόσβαση στις πρώτες ύλες η συνεργασία σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, των κανόνων εργασίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα ενόψει της διασκέψεως κορυφής ΕΕ/Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά τα στρατηγικά της συµφέροντα, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση του διµερούς εµπορίου, της πρόσβασης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και των όρων των επενδύσεων την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το άνοιγµα των αγορών δηµοσίων συµβάσεων τη βελτίωση της πειθαρχίας στον τοµέα των εξαγωγικών επιδοτήσεων και το διάλογο σχετικά µε τις συναλλαγµατικές πολιτικές. 7. Κατά τη διάρκεια των προσεχών µηνών θα τεθούν ορισµένα άλλα σηµαντικά θέµατα εξωτερικών σχέσεων τα οποία θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EUCO 21/10 3

5 α. Η σύνοδος της G 20 στη Σεούλ θα επιτρέψει την επανεξέταση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης και των δεσµεύσεων των µελών της G 20. Συγκεκριµένα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να τονίσει τη σηµασία της διατήρησης της ισχυρής ώθησης στον τοµέα της οικονοµικής µεταρρύθµισης εν προκειµένω, η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δέσµη χρηµατοπιστωτικής εποπτείας και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του ρυθµιστικού πλαισίου έως τα τέλη του 2011 ενισχύει το ρόλο της ΕΕ. Επίσης, η σύνοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να σταλεί σαφές µήνυµα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ντόχα και να εφαρµοσθεί το Πλαίσιο για Ισχυρή, Βιώσιµη και Ισόρροπη Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συζητήσει τη λεπτοµερή προετοιµασία της συνόδου της Σεούλ κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 και θα καθορίσει τη θέση της Ένωσης. Η G 8 και η G 20 θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σηµαντικά φόρα για τον καθορισµό συνολικών αντιδράσεων σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε η ΕΕ πρέπει να συµβάλει ενεργώς σε αυτό µέσω συντονισµένων θέσεων. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το φιλόδοξο στόχο της προσεχούς γαλλικής Προεδρίας, της G8 και της G20 το 2011 να χρησιµοποιήσει πλήρως τις εν λόγω οµάδες για το σκοπό αυτόν. β. Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του διεθνούς συστήµατος. Οι σηµερινές περιστάσεις απαιτούν να δοθεί νέα ώθηση στη σχέση αυτή και να εξετασθούν εκ νέου οι τρόποι δηµιουργίας αληθινής εταιρικής σχέσης βάσει των δυνάµεων και ιδιαιτεροτήτων µας. Η σύνοδος κορυφής µε τον Πρόεδρο Οµπάµα τον Νοέµβριο του 2010 αποτελεί πραγµατική ευκαιρία εν προκειµένω και απαιτεί προσεκτική προετοιµασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2010 θα συµφωνήσει τα βασικά πολιτικά µηνύµατα που θα µεταφέρουν οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη µείζονα συνάντηση κορυφής. Βάσει της ορθής κατανόησης των αµοιβαίων συµφερόντων και των αντίστοιχων συµβολών, η διατλαντική σύµπραξη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη µεγιστοποίηση των εν δυνάµει οφελών της οικονοµικής µας σχέσης, στη στενότερη συνεργασία όσον αφορά τα µείζονα διεθνή θέµατα και στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων της οικονοµίας και της ασφάλειας από κοινού, κατά τρόπο συντονισµένο. Εν προκειµένω, καλείται η Ύπατη Εκπρόσωπος να αναπτύξει ιδέες σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ για τη διαχείριση κρίσεων, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης και σεβασµό της αυτονοµίας τους για τη λήψη αποφάσεων, κατόπιν των συστάσεων για συγκεκριµένα µέτρα τις οποίες διαβίβασε η ΕΕ στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του EUCO 21/10 4

6 γ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τις προετοιµασίες της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιµατική αλλαγή κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και θα συµφωνήσει τη θέση της ΕΕ. Η εν λόγω διάσκεψη θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το κλίµα θα πρέπει να συµφωνηθούν συγκεκριµένα παραδόσιµα αποτελέσµατα για όλους τους συµµετέχοντες ώστε να δοθεί ώθηση και να συνεχισθεί η πορεία για µια φιλόδοξη τελική συµφωνία. δ. Ο προσεχής προβληµατισµός σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα αποτελέσει µια ευκαιρία για τη σύσφιγξη των σχέσεων µε τους ανατολικούς γείτονες της Ένωσης µέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης καθώς και µε τους νότιους γείτονές της. Με την απρόσκοπτη εφαρµογή σχεδίων που δροµολογούνται στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προβάλλονται οι αξίες της ΕΕ και προάγεται η νοµική, οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση των εν λόγω χωρών προς την ΕΕ. Η δεύτερη σύνοδος της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα δώσει εγκαίρως τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ευρωµεσογειακή συνεργασία και να υποστηριχθεί η επανέναρξη των άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών της Ειρηνευτικής ιαδικασίας στη Μέση Ανατολή. ε. Οι σχέσεις ΕΕ/Αφρικής έχουν αποκτήσει νέα δυναµική τα τελευταία έτη. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Νοτίου Αφρικής στις 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ΕΕ/Αφρικής στις 29/30 Νοεµβρίου 2010 θα πρέπει να οδηγήσουν σε προώθηση των σχέσεων. Η ΕΕ, σε συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ/Αφρικής. στ. Η συνεδρίαση της ολοµέλειας υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις Σεπτεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να υποστηρίξει την επίτευξη των ΑΣΧ παγκοσµίως µέχρι το 2015, από κοινού µε τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας. EUCO 21/10 5

7 ζ. Οι προσεχείς σύνοδοι κορυφής, µε την Ουκρανία τον Νοέµβριο και τη Ρωσία τον εκέµβριο, θα πρέπει να συµβάλουν στην εµβάθυνση της συνεργασίας στους τοµείς αµοιβαίου οφέλους, ούτως ώστε οι δύο αυτές σηµαντικές σχέσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιµότητα και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ειδικότερα, κατά τη σύνοδο κορυφής µε την Ουκρανία θα πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για τη Συµφωνία Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής και συνολικής συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και να τονιστεί ο ρόλος της ΕΕ στις οικονοµικές και δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις σε αυτή τη σηµαντική γειτονική χώρα. Η σύνοδος κορυφής µε τη Ρωσία θα αποτελέσει ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη Ρωσία και να συζητηθεί ειδικότερα το θεµατολόγιο εκσυγχρονισµού της. Θα πρέπει να ενδυναµωθεί η συνεργασία σε οικονοµικά θέµατα όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις και η καινοτοµία, σε θέµατα ασφάλειας, µεταξύ άλλων «παγωµένες» συγκρούσεις, καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, και σε περιβαλλοντικά θέµατα περιλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου θα επανέλθει στα βασικά µηνύµατα που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνόδους κορυφής ώστε να εξασφαλισθεί εποικοδοµητικό αποτέλεσµα. η. Η ΕΕ, µε βάση την επιτυχή σύνοδο κορυφής που πραγµατοποίησε εφέτος µε τους εταίρους της τής Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τις χώρες της περιοχής ανταποκρινόµενη στις παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. * * * EUCO 21/10 6

8 8. Η ανάπτυξη και η σταθερότητα στο Πακιστάν έχουν στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έδωσαν το παρών µε διµερείς και πολυµερείς αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση για το Πακιστάν (Παράρτηµα ΙΙ). 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει στις δεσµεύσεις της και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ενεργά, µέσω της Τετραµερούς µεταξύ άλλων, για την υποστήριξη και εξασφάλιση της επιτυχούς περάτωσης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (Παράρτηµα ΙΙΙ). ΙΙ. ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10. Βάσει της ενδιάµεσης έκθεσης του Προέδρου της Ειδικής Οµάδας Οικονοµικής ιακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, για την ανάπτυξη νέου πλαισίου µακροοικονοµικής εποπτείας για την έγκαιρη παρακολούθηση και διόρθωση µη βιώσιµων αποκλίσεων και ανισορροπιών στον ανταγωνισµό και όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση στη µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης και αναµένει να λάβει κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 την τελική έκθεση της Ειδικής Οµάδας, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της εντολής που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2010 και µε την οποία θα υποβληθεί συνολική δέσµη µέτρων για τον προσανατολισµό του νοµοθετικού έργου. EUCO 21/10 7

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εξετάζοντας συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάνει έκκληση για περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση, που να εξασφαλίζει την πλήρη και συνεκτική κινητοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών και εθνικών µέσων και πολιτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, προς υποστήριξη των στρατηγικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σηµασία θεµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή πολιτική, το εµπόριο, η ανάπτυξη ή τα θέµατα ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετανάστευσης και της πολιτικής των θεωρήσεων, σε διαπραγµατεύσεις µε εταίρους και σε πολυµερές επίπεδο πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις προετοιµασίες συνόδων κορυφής και διεθνών εκδηλώσεων. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Η πρακτική της διεξαγωγής συζητήσεων προσανατολισµού αρκετό χρόνο πριν από τις συνόδους κορυφής θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε ιδιαίτερη έµφαση στον καθορισµό προτεραιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριµένου έργου. β) Χρειάζεται να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διµερών σχέσεων των κρατών µελών µε τρίτες χώρες, ώστε, εφόσον απαιτείται, όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπληρώνουν και να ενισχύουν όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των κρατών µελών και αντιστρόφως. Θα πρέπει να γίνεται περισσότερο δραστήρια και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευση σχετικά µε τις εξελίξεις στα αντίστοιχα επίπεδα, µε βάση επάλληλο χρονοδιάγραµµα συναντήσεων κορυφής της ΕΕ και των κρατών µελών µε µείζονες στρατηγικούς εταίρους. γ) Απαιτείται στενός και τακτικός συντονισµός µεταξύ όλων των θεσµικών παραγόντων που εµπλέκονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι αντιπρόσωποι της ΕΕ µπορούν να υποστηρίξουν συνεπείς θέσεις για όλο το φάσµα στρατηγικών συµφερόντων και στόχων της Ένωσης. EUCO 21/10 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10 δ) Έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος κατά την προετοιµασία, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυµερών συνόδων κορυφής, ιδίως µέσω των πρακτικών διακανονισµών που έχουν επιτευχθεί µεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε την αντιπροσώπευση της ΕΕ στις δοµές της Οµάδας των 8 και της Οµάδας των 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τους καλεί να συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει τις απόψεις της σε τέτοια φόρα. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σαφή εικόνα των ιδιαίτερων θεµάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις µε κάθε κράτος εταίρο χωριστά. Πρέπει να αναπτύξει µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό που θα ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εν καιρώ ενώ κάθε σύνοδος κορυφής θα επικεντρώνεται σε ένα ή δύο κεντρικά θέµατα. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, να αξιολογήσει τις προοπτικές των σχέσεων µε όλους τους στρατηγικούς εταίρους και να εκθέσει ιδίως τα συµφέροντά µας και τα ενδεχόµενα µέσα πίεσης για την επίτευξή τους. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει µια πρώτη σχετική έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει στοχασµός σχετικά µε τη συχνότητα, τη µορφή και το αποτέλεσµα αυτών των συνόδων κορυφής, οι οποίες χρειάζεται να είναι καλύτερα στοχοθετηµένες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την Ύπατη Εκπρόσωπο, να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειµένου να βελτιωθεί η διαδικασία. στ) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης θα υποστηρίξει ουσιαστικά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, θα παρέχει, υπό την ηγεσία της Υπάτης Εκπροσώπου, υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισµό που απαιτούνται ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. EUCO 21/10 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ήλωση για το Πακιστάν 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει συγκλονιστεί από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πληµµυρών στο Πακιστάν οι οποίες εξακολουθούν να αφανίζουν ζωές και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η κλίµακα της καταστροφής δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία του Πακιστάν. Είναι τεράστιο το κόστος σε ανθρωπιστικές ανάγκες και η επιβάρυνση της ήδη ευάλωτης οικονοµίας της χώρας. εδοµένης της σοβαρότητας της κρίσης, απαιτείται άµεση και ουσιαστική απόκριση, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της στρατηγικής σηµασίας που έχει για την περιοχή η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα του Πακιστάν. Κατόπιν της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Πακιστάν που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα. Ένα σταθερό, δηµοκρατικό και ευηµερούν Πακιστάν αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων όπως η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η µη διάδοση πυρηνικών όπλων και η καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί επίσης ζωτικό παράγοντα για την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ (των κρατών µελών και της Επιτροπής) να αντιµετωπίσουν την κρίση, ειδικότερα µε την παροχή σηµαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναγνωρίζει ότι είναι σηµαντικό να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στο Πακιστάν ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση ανακούφιση του πληθυσµού αλλά και πιο µακροπρόθεσµη συνδροµή για ανάκαµψη και ανασυγκρότηση. 3. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να δώσει εντολή στους Υπουργούς να συµφωνήσουν επειγόντως µια συγκεντρωτική δέσµη βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων που θα συµβάλλουν στη στήριξη της ανασυγκρότησης και της µελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Στα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνεται σηµαντική πρόσθετη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και µεγαλόπνοα εµπορικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την οικονοµική ανάκαµψη και µεγέθυνση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την σθεναρή δέσµευσή του να χορηγήσει αποκλειστικά στο Πακιστάν αυξηµένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ µέσω της άµεσης και χρονικά περιορισµένης µείωσης των δασµών που επιβάλλονται σε βασικά προϊόντα εισαγόµενα από το Πακιστάν σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ, αρχής γενοµένης το συντοµότερο δυνατό, και επίσης να δεσµευθεί για την επιλεξιµότητα του Πακιστάν για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ+) για το 2014, υπό τον όρο ότι θα πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόµενες επιλογές µε εταίρους του ΠΟΕ και να υποβάλει την τελική της πρόταση τον Οκτώβριο, λαµβανοµένων υπόψη των µεληµάτων των ενδιαφεροµένων κλάδων στην ΕΕ. EUCO 21/10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την έναρξη άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεµβρίου 2010, και συγχαίρει τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστινίους και τις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και την Τετραµερή και τους άραβες εταίρους για τις προσπάθειές τους. Η απόφαση των µερών να διεξαγάγουν ουσιαστικές συνοµιλίες αποτελεί σηµαντικό βήµα για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του εκεµβρίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τονίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις αυτές για όλα τα θέµατα οριστικού καθεστώτος θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα µια λύση δύο κρατών που θα περιλαµβάνει το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δηµοκρατικό, εδαφικά συνεκτικό και βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος, τα οποία θα συνυπάρχουν µε ειρήνη και ασφάλεια. Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσουν ηρεµία και αυτοσυγκράτηση τα δύο µέρη και να αποφύγουν ενέργειες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Καλεί τα δύο µέρη να τηρήσουν τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν συνθήκες που θα ευνοούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι οικισµοί είναι παράνοµοι σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και ζητεί την παράταση της αναστολής που αποφάσισε το Ισραήλ. Εξακολουθεί να απευθύνει έκκληση ώστε να παύσει πλήρως κάθε µορφή βίας και ιδίως οι επιθέσεις µε ρουκέτες και οι τροµοκρατικές επιθέσεις. EUCO 21/10 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

13 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, από κοινού µε τους εταίρους της Τετραµερούς καθώς και τους άραβες εταίρους, ώστε να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για διεξαγωγή επιτυχών διαπραγµατεύσεων µε στόχο τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου εντός του έτους, προς όφελος Ισραηλινών και Παλαιστινίων των λαών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κύριο δωρητή για τους Παλαιστινίους και σηµαντικό πολιτικό και οικονοµικό εταίρο των δύο µερών καθώς και των γειτόνων τους. Τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά, µεταξύ άλλων µέσω της Τετραµερούς, τη στήριξη των διαπραγµατεύσεων και την εξασφάλιση της επιτυχίας τους, καλεί δε την Ύπατη Εκπρόσωπο να µεριµνήσει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συµµετέχει πάντοτε πλήρως στις συνεχιζόµενες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η Τετραµερής πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζει επίσης την καίρια σηµασία της περαιτέρω οικοδόµησης του Παλαιστινιακού Κράτους, που θα εξακολουθήσει να στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής του σχεδίου Φαγιάντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη Γάζα, υπογραµµίζει επίσης ότι, για να είναι βιώσιµη η ειρήνη, επιβάλλεται να εξευρεθεί διαρκής λύση για τη Γάζα. Επικροτεί τα πρόσφατα µέτρα που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση ως σηµαντικό βήµα. Ζητεί πλήρη εφαρµογή και συµπληρωµατικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που θα επιτρέψει την ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάκαµψη της Γάζας. Η ΕΕ προσέφερε τη συνδροµή της για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για µια λύση που θα λαµβάνει υπόψη τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει συνολικό χαρακτήρα, τονίζει δε και πάλι τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων κατά το πρότυπο εκείνων µεταξύ Ισραήλ-Συρίας και Ισραήλ-Λιβάνου. ===================== EUCO 21/10 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η ΕΕ όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Παραλήπτης: Αντιπροσωπίες Θέµα: Έκτακτη σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 3.6.2015 A8-0175/4. Τροπολογία. Yannick Jadot, Ska Keller εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 3.6.2015 A8-0175/4 4 Yannick Jadot, Ska Keller Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και ο βαθμός στον οποίο η TTIP θα επηρεάσει τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αβέβαια

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού

Αφρική. Νομική βάση. Η Συμφωνία του Κοτονού Αφρική Οι σχέσεις ΕΕ-Αφρικής διέπονται από εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενα πλαίσια πολιτικής. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι η Συμφωνία του Κοτονού (2000) και η Κοινή Στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (JAES). Αμφότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαιρετισμός Του κ. Α/ΓΕΣ, ως Εκπροσώπου του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στo Συνέδριο Χειρισμού Κρίσεων«ΑΘΗΝΑ 2011» Θεσσαλονίκη, 03 Ιουν 11 - 1 - Κύριοι πρέσβεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9.5.2014 L 136/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 472/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη (2015) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ

Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ο ρόλος των ΕΟΕΣ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Αντώνιος Καρβούνης, PhD, PMP Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΟΕΣ ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, Π.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13

Οµιλία Περιφερειάρχη στη Συνάντηση Εργασίας-ΤΕΕ 18-04-13 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΗΜΑΡΧΩΝ» Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Μια παγκόσμια δύναμη Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια παγκόσμια δύναμη Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρώπη σε εξέλιξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2004. Μια παγκόσμια δύναμη Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το μέγεθος και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα