ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπείες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (16 Σεπτεµβρίου 2010) EUCO 21/10

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα δοθεί νέα ώθηση στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, κάνοντας πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συµφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και µε πνεύµα αµοιβαιότητας και κοινού οφέλους τα συµφέροντα και τις αξίες της. Ως πρώτο βήµα, καθόρισε γενικούς προσανατολισµούς εν όψει ορισµένων σηµαντικών εκδηλώσεων κατά τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες. Αποφάσισε επίσης ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την Ειδική Οµάδα Οικονοµικής ιακυβέρνησης. I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ένας µεταβαλλόµενος κόσµος: µια πρόκληση για την ΕΕ 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις µέσα σε ένα κόσµο που µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς όλες οι προκλήσεις απαιτούν συντονισµένη διεθνή απάντηση. Η πρόσφατη οικονοµική και νοµισµατική κρίση έχει καταδείξει θεαµατικά το βαθµό στον οποίο η ευηµερία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων εξαρτώνται από εξωτερικές εξελίξεις. Η εµφάνιση νέων παραγόντων µε οικείες κοσµοθεωρίες και συµφέροντα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό νέο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί ουσιαστικός παγκόσµιος παράγων, έτοιµος να συµµεριστεί την ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον καθορισµό κοινών απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις. Μια σθεναρή οικονοµία και µια σθεναρή εσωτερική συνοχή θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να προβάλει την επιρροή της στον κόσµο. Η Ένωση µπορεί να βασιστεί, αφενός, στη βαθιά πίστη της στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση, ιδίως το ρόλο των Ηνωµένων Εθνών, τις παγκόσµιες αξίες και µια ανοικτή παγκόσµια οικονοµία, και, αφετέρου, στη µοναδική σειρά εργαλείων που διαθέτει. Παραµένει ο µεγαλύτερος χορηγός βοήθειας σε ενδεείς χώρες, είναι η πρώτη εµπορική δύναµη στον κόσµο και έχει αναπτύξει κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας υποστηριζόµενη από µέσα διαχείρισης κρίσεων τα οποία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. ιαδραµατίζει επίσης µείζονα σταθεροποιητικό ρόλο στις γειτονικές της περιοχές. Η Ένωση έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα στα υτικά Βαλκάνια, ιδίως µέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής που δίνεται στην εν λόγω περιοχή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε µεταγενέστερη σύνοδο. EUCO 21/10 1

3 3. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα ενεργούν περισσότερο µε γνώµονα τη στρατηγική, ώστε το πραγµατικό βάρος της Ευρώπης να έχει διεθνή επιρροή. Αυτό απαιτεί σαφή προσδιορισµό των στρατηγικών της συµφερόντων και στόχων σε κάθε δεδοµένη στιγµή και επικεντρωµένο προβληµατισµό όσον αφορά τα µέσα επιδίωξής τους µε µεγαλύτερη σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί βελτίωση των συνεργειών µεταξύ του επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών επιπέδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ θεσµικών παραγόντων, καλύτερη συνολοκλήρωση όλων των συναφών µέσων και πολιτικών και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των συναντήσεων κορυφής µε τρίτες χώρες, όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στο Παράρτηµα Ι. 4. Οι στρατηγικές συµπράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βασικούς παράγοντες σε παγκόσµιο επίπεδο παρέχουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την επιδίωξη των ευρωπαϊκών στόχων και συµφερόντων. Αυτό θα λειτουργήσει µόνον εφόσον υφίστανται αµφίδροµοι δίαυλοι µε βάση τα αµοιβαία συµφέροντα και οφέλη και την αναγνώριση ότι όλοι οι παίκτες έχουν τόσο δικαιώµατα όσο και καθήκοντα. Η πλήρης συµµετοχή των αναδυόµενων οικονοµιών στο διεθνές σύστηµα θα πρέπει να επιτρέψει να διανεµηθούν ισόρροπα τα οφέλη και να µοιρασθούν δίκαια οι ευθύνες. Εν προκειµένω, η ενίσχυση του εµπορίου µε τους στρατηγικούς εταίρους αποτελεί ζωτικό στόχο, ο οποίος συµβάλλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα ώστε να συναφθούν φιλόδοξες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά και να ενισχυθεί η ρυθµιστική συνεργασία µε τους µείζονες εµπορικούς εταίρους. Προσανατολισµοί για προσεχείς συναντήσεις 5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει κατά τις επόµενες εβδοµάδες ορισµένες σηµαντικές διεθνείς συναντήσεις. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει σήµερα αρχικούς προσανατολισµούς εν όψει των συναντήσεων αυτών. Στο µέλλον, θα συζητεί τακτικά τις εξωτερικές σχέσεις προκειµένου να χαράσσονται στρατηγικοί προσανατολισµοί πριν από τις βασικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται βασικά µηνύµατα για τους στόχους µας και για τους τρόπους επίτευξής τους. Γι'αυτό απαιτείται σαφής στρατηγική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει αποτελεσµατικής προετοιµασίας από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συµβούλιο. EUCO 21/10 2

4 6. Τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθούν σύνοδοι κορυφής µε την Κίνα και τη ηµοκρατία της Κορέας καθώς και η Ευρωασιατική Συνάντηση (ASEM), τις οποίες θα ακολουθήσει αργότερα εντός του έτους σύνοδος κορυφής µε την Ινδία. Πρόκειται για καλές ευκαιρίες σύσφιγξης σχέσεων µε βασικούς εταίρους σε ένα πολύ δυναµικό τµήµα του κόσµου. Στην ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνονται θέµατα όπως είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι για την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση και την επιδίωξη παγκόσµιων λύσεων σε παγκόσµιες προκλήσεις. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένα βήµατα σε τοµείς προτεραιότητας της συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπως η συνεργασία σε θέµατα αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προαγωγή αποτελεσµατικών και εξακριβώσιµων µειώσεων των εκποµπών, καθώς και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα επείγοντα θέµατα ασφάλειας, όπως είναι η διάδοση πυρηνικών όπλων, η τροµοκρατία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πειρατεία η συνεργασία σε περιφερειακά θέµατα όπως το Ιράν και η Βόρειος Κορέα καθώς και σε παγκόσµια θέµατα όπως η µετανάστευση, η ενέργεια και η πρόσβαση στις πρώτες ύλες η συνεργασία σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, των κανόνων εργασίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα ενόψει της διασκέψεως κορυφής ΕΕ/Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά τα στρατηγικά της συµφέροντα, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση του διµερούς εµπορίου, της πρόσβασης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και των όρων των επενδύσεων την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το άνοιγµα των αγορών δηµοσίων συµβάσεων τη βελτίωση της πειθαρχίας στον τοµέα των εξαγωγικών επιδοτήσεων και το διάλογο σχετικά µε τις συναλλαγµατικές πολιτικές. 7. Κατά τη διάρκεια των προσεχών µηνών θα τεθούν ορισµένα άλλα σηµαντικά θέµατα εξωτερικών σχέσεων τα οποία θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EUCO 21/10 3

5 α. Η σύνοδος της G 20 στη Σεούλ θα επιτρέψει την επανεξέταση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης και των δεσµεύσεων των µελών της G 20. Συγκεκριµένα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να τονίσει τη σηµασία της διατήρησης της ισχυρής ώθησης στον τοµέα της οικονοµικής µεταρρύθµισης εν προκειµένω, η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δέσµη χρηµατοπιστωτικής εποπτείας και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του ρυθµιστικού πλαισίου έως τα τέλη του 2011 ενισχύει το ρόλο της ΕΕ. Επίσης, η σύνοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να σταλεί σαφές µήνυµα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ντόχα και να εφαρµοσθεί το Πλαίσιο για Ισχυρή, Βιώσιµη και Ισόρροπη Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συζητήσει τη λεπτοµερή προετοιµασία της συνόδου της Σεούλ κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 και θα καθορίσει τη θέση της Ένωσης. Η G 8 και η G 20 θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σηµαντικά φόρα για τον καθορισµό συνολικών αντιδράσεων σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε η ΕΕ πρέπει να συµβάλει ενεργώς σε αυτό µέσω συντονισµένων θέσεων. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το φιλόδοξο στόχο της προσεχούς γαλλικής Προεδρίας, της G8 και της G20 το 2011 να χρησιµοποιήσει πλήρως τις εν λόγω οµάδες για το σκοπό αυτόν. β. Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του διεθνούς συστήµατος. Οι σηµερινές περιστάσεις απαιτούν να δοθεί νέα ώθηση στη σχέση αυτή και να εξετασθούν εκ νέου οι τρόποι δηµιουργίας αληθινής εταιρικής σχέσης βάσει των δυνάµεων και ιδιαιτεροτήτων µας. Η σύνοδος κορυφής µε τον Πρόεδρο Οµπάµα τον Νοέµβριο του 2010 αποτελεί πραγµατική ευκαιρία εν προκειµένω και απαιτεί προσεκτική προετοιµασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2010 θα συµφωνήσει τα βασικά πολιτικά µηνύµατα που θα µεταφέρουν οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη µείζονα συνάντηση κορυφής. Βάσει της ορθής κατανόησης των αµοιβαίων συµφερόντων και των αντίστοιχων συµβολών, η διατλαντική σύµπραξη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη µεγιστοποίηση των εν δυνάµει οφελών της οικονοµικής µας σχέσης, στη στενότερη συνεργασία όσον αφορά τα µείζονα διεθνή θέµατα και στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων της οικονοµίας και της ασφάλειας από κοινού, κατά τρόπο συντονισµένο. Εν προκειµένω, καλείται η Ύπατη Εκπρόσωπος να αναπτύξει ιδέες σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ για τη διαχείριση κρίσεων, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης και σεβασµό της αυτονοµίας τους για τη λήψη αποφάσεων, κατόπιν των συστάσεων για συγκεκριµένα µέτρα τις οποίες διαβίβασε η ΕΕ στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του EUCO 21/10 4

6 γ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τις προετοιµασίες της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιµατική αλλαγή κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και θα συµφωνήσει τη θέση της ΕΕ. Η εν λόγω διάσκεψη θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το κλίµα θα πρέπει να συµφωνηθούν συγκεκριµένα παραδόσιµα αποτελέσµατα για όλους τους συµµετέχοντες ώστε να δοθεί ώθηση και να συνεχισθεί η πορεία για µια φιλόδοξη τελική συµφωνία. δ. Ο προσεχής προβληµατισµός σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα αποτελέσει µια ευκαιρία για τη σύσφιγξη των σχέσεων µε τους ανατολικούς γείτονες της Ένωσης µέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης καθώς και µε τους νότιους γείτονές της. Με την απρόσκοπτη εφαρµογή σχεδίων που δροµολογούνται στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προβάλλονται οι αξίες της ΕΕ και προάγεται η νοµική, οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση των εν λόγω χωρών προς την ΕΕ. Η δεύτερη σύνοδος της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα δώσει εγκαίρως τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ευρωµεσογειακή συνεργασία και να υποστηριχθεί η επανέναρξη των άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών της Ειρηνευτικής ιαδικασίας στη Μέση Ανατολή. ε. Οι σχέσεις ΕΕ/Αφρικής έχουν αποκτήσει νέα δυναµική τα τελευταία έτη. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Νοτίου Αφρικής στις 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ΕΕ/Αφρικής στις 29/30 Νοεµβρίου 2010 θα πρέπει να οδηγήσουν σε προώθηση των σχέσεων. Η ΕΕ, σε συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ/Αφρικής. στ. Η συνεδρίαση της ολοµέλειας υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις Σεπτεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να υποστηρίξει την επίτευξη των ΑΣΧ παγκοσµίως µέχρι το 2015, από κοινού µε τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας. EUCO 21/10 5

7 ζ. Οι προσεχείς σύνοδοι κορυφής, µε την Ουκρανία τον Νοέµβριο και τη Ρωσία τον εκέµβριο, θα πρέπει να συµβάλουν στην εµβάθυνση της συνεργασίας στους τοµείς αµοιβαίου οφέλους, ούτως ώστε οι δύο αυτές σηµαντικές σχέσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιµότητα και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ειδικότερα, κατά τη σύνοδο κορυφής µε την Ουκρανία θα πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για τη Συµφωνία Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής και συνολικής συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και να τονιστεί ο ρόλος της ΕΕ στις οικονοµικές και δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις σε αυτή τη σηµαντική γειτονική χώρα. Η σύνοδος κορυφής µε τη Ρωσία θα αποτελέσει ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη Ρωσία και να συζητηθεί ειδικότερα το θεµατολόγιο εκσυγχρονισµού της. Θα πρέπει να ενδυναµωθεί η συνεργασία σε οικονοµικά θέµατα όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις και η καινοτοµία, σε θέµατα ασφάλειας, µεταξύ άλλων «παγωµένες» συγκρούσεις, καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, και σε περιβαλλοντικά θέµατα περιλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου θα επανέλθει στα βασικά µηνύµατα που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνόδους κορυφής ώστε να εξασφαλισθεί εποικοδοµητικό αποτέλεσµα. η. Η ΕΕ, µε βάση την επιτυχή σύνοδο κορυφής που πραγµατοποίησε εφέτος µε τους εταίρους της τής Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τις χώρες της περιοχής ανταποκρινόµενη στις παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. * * * EUCO 21/10 6

8 8. Η ανάπτυξη και η σταθερότητα στο Πακιστάν έχουν στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έδωσαν το παρών µε διµερείς και πολυµερείς αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση για το Πακιστάν (Παράρτηµα ΙΙ). 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει στις δεσµεύσεις της και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ενεργά, µέσω της Τετραµερούς µεταξύ άλλων, για την υποστήριξη και εξασφάλιση της επιτυχούς περάτωσης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (Παράρτηµα ΙΙΙ). ΙΙ. ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10. Βάσει της ενδιάµεσης έκθεσης του Προέδρου της Ειδικής Οµάδας Οικονοµικής ιακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, για την ανάπτυξη νέου πλαισίου µακροοικονοµικής εποπτείας για την έγκαιρη παρακολούθηση και διόρθωση µη βιώσιµων αποκλίσεων και ανισορροπιών στον ανταγωνισµό και όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση στη µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης και αναµένει να λάβει κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 την τελική έκθεση της Ειδικής Οµάδας, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της εντολής που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2010 και µε την οποία θα υποβληθεί συνολική δέσµη µέτρων για τον προσανατολισµό του νοµοθετικού έργου. EUCO 21/10 7

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εξετάζοντας συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάνει έκκληση για περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση, που να εξασφαλίζει την πλήρη και συνεκτική κινητοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών και εθνικών µέσων και πολιτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, προς υποστήριξη των στρατηγικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σηµασία θεµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή πολιτική, το εµπόριο, η ανάπτυξη ή τα θέµατα ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετανάστευσης και της πολιτικής των θεωρήσεων, σε διαπραγµατεύσεις µε εταίρους και σε πολυµερές επίπεδο πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις προετοιµασίες συνόδων κορυφής και διεθνών εκδηλώσεων. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Η πρακτική της διεξαγωγής συζητήσεων προσανατολισµού αρκετό χρόνο πριν από τις συνόδους κορυφής θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε ιδιαίτερη έµφαση στον καθορισµό προτεραιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριµένου έργου. β) Χρειάζεται να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διµερών σχέσεων των κρατών µελών µε τρίτες χώρες, ώστε, εφόσον απαιτείται, όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπληρώνουν και να ενισχύουν όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των κρατών µελών και αντιστρόφως. Θα πρέπει να γίνεται περισσότερο δραστήρια και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευση σχετικά µε τις εξελίξεις στα αντίστοιχα επίπεδα, µε βάση επάλληλο χρονοδιάγραµµα συναντήσεων κορυφής της ΕΕ και των κρατών µελών µε µείζονες στρατηγικούς εταίρους. γ) Απαιτείται στενός και τακτικός συντονισµός µεταξύ όλων των θεσµικών παραγόντων που εµπλέκονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι αντιπρόσωποι της ΕΕ µπορούν να υποστηρίξουν συνεπείς θέσεις για όλο το φάσµα στρατηγικών συµφερόντων και στόχων της Ένωσης. EUCO 21/10 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10 δ) Έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος κατά την προετοιµασία, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυµερών συνόδων κορυφής, ιδίως µέσω των πρακτικών διακανονισµών που έχουν επιτευχθεί µεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε την αντιπροσώπευση της ΕΕ στις δοµές της Οµάδας των 8 και της Οµάδας των 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τους καλεί να συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει τις απόψεις της σε τέτοια φόρα. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σαφή εικόνα των ιδιαίτερων θεµάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις µε κάθε κράτος εταίρο χωριστά. Πρέπει να αναπτύξει µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό που θα ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εν καιρώ ενώ κάθε σύνοδος κορυφής θα επικεντρώνεται σε ένα ή δύο κεντρικά θέµατα. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, να αξιολογήσει τις προοπτικές των σχέσεων µε όλους τους στρατηγικούς εταίρους και να εκθέσει ιδίως τα συµφέροντά µας και τα ενδεχόµενα µέσα πίεσης για την επίτευξή τους. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει µια πρώτη σχετική έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει στοχασµός σχετικά µε τη συχνότητα, τη µορφή και το αποτέλεσµα αυτών των συνόδων κορυφής, οι οποίες χρειάζεται να είναι καλύτερα στοχοθετηµένες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την Ύπατη Εκπρόσωπο, να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειµένου να βελτιωθεί η διαδικασία. στ) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης θα υποστηρίξει ουσιαστικά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, θα παρέχει, υπό την ηγεσία της Υπάτης Εκπροσώπου, υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισµό που απαιτούνται ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. EUCO 21/10 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ήλωση για το Πακιστάν 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει συγκλονιστεί από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πληµµυρών στο Πακιστάν οι οποίες εξακολουθούν να αφανίζουν ζωές και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η κλίµακα της καταστροφής δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία του Πακιστάν. Είναι τεράστιο το κόστος σε ανθρωπιστικές ανάγκες και η επιβάρυνση της ήδη ευάλωτης οικονοµίας της χώρας. εδοµένης της σοβαρότητας της κρίσης, απαιτείται άµεση και ουσιαστική απόκριση, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της στρατηγικής σηµασίας που έχει για την περιοχή η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα του Πακιστάν. Κατόπιν της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Πακιστάν που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα. Ένα σταθερό, δηµοκρατικό και ευηµερούν Πακιστάν αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων όπως η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η µη διάδοση πυρηνικών όπλων και η καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί επίσης ζωτικό παράγοντα για την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ (των κρατών µελών και της Επιτροπής) να αντιµετωπίσουν την κρίση, ειδικότερα µε την παροχή σηµαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναγνωρίζει ότι είναι σηµαντικό να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στο Πακιστάν ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση ανακούφιση του πληθυσµού αλλά και πιο µακροπρόθεσµη συνδροµή για ανάκαµψη και ανασυγκρότηση. 3. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να δώσει εντολή στους Υπουργούς να συµφωνήσουν επειγόντως µια συγκεντρωτική δέσµη βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων που θα συµβάλλουν στη στήριξη της ανασυγκρότησης και της µελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Στα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνεται σηµαντική πρόσθετη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και µεγαλόπνοα εµπορικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την οικονοµική ανάκαµψη και µεγέθυνση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την σθεναρή δέσµευσή του να χορηγήσει αποκλειστικά στο Πακιστάν αυξηµένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ µέσω της άµεσης και χρονικά περιορισµένης µείωσης των δασµών που επιβάλλονται σε βασικά προϊόντα εισαγόµενα από το Πακιστάν σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ, αρχής γενοµένης το συντοµότερο δυνατό, και επίσης να δεσµευθεί για την επιλεξιµότητα του Πακιστάν για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ+) για το 2014, υπό τον όρο ότι θα πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόµενες επιλογές µε εταίρους του ΠΟΕ και να υποβάλει την τελική της πρόταση τον Οκτώβριο, λαµβανοµένων υπόψη των µεληµάτων των ενδιαφεροµένων κλάδων στην ΕΕ. EUCO 21/10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την έναρξη άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεµβρίου 2010, και συγχαίρει τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστινίους και τις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και την Τετραµερή και τους άραβες εταίρους για τις προσπάθειές τους. Η απόφαση των µερών να διεξαγάγουν ουσιαστικές συνοµιλίες αποτελεί σηµαντικό βήµα για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του εκεµβρίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τονίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις αυτές για όλα τα θέµατα οριστικού καθεστώτος θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα µια λύση δύο κρατών που θα περιλαµβάνει το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δηµοκρατικό, εδαφικά συνεκτικό και βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος, τα οποία θα συνυπάρχουν µε ειρήνη και ασφάλεια. Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσουν ηρεµία και αυτοσυγκράτηση τα δύο µέρη και να αποφύγουν ενέργειες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Καλεί τα δύο µέρη να τηρήσουν τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν συνθήκες που θα ευνοούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι οικισµοί είναι παράνοµοι σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και ζητεί την παράταση της αναστολής που αποφάσισε το Ισραήλ. Εξακολουθεί να απευθύνει έκκληση ώστε να παύσει πλήρως κάθε µορφή βίας και ιδίως οι επιθέσεις µε ρουκέτες και οι τροµοκρατικές επιθέσεις. EUCO 21/10 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

13 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, από κοινού µε τους εταίρους της Τετραµερούς καθώς και τους άραβες εταίρους, ώστε να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για διεξαγωγή επιτυχών διαπραγµατεύσεων µε στόχο τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου εντός του έτους, προς όφελος Ισραηλινών και Παλαιστινίων των λαών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κύριο δωρητή για τους Παλαιστινίους και σηµαντικό πολιτικό και οικονοµικό εταίρο των δύο µερών καθώς και των γειτόνων τους. Τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά, µεταξύ άλλων µέσω της Τετραµερούς, τη στήριξη των διαπραγµατεύσεων και την εξασφάλιση της επιτυχίας τους, καλεί δε την Ύπατη Εκπρόσωπο να µεριµνήσει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συµµετέχει πάντοτε πλήρως στις συνεχιζόµενες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η Τετραµερής πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζει επίσης την καίρια σηµασία της περαιτέρω οικοδόµησης του Παλαιστινιακού Κράτους, που θα εξακολουθήσει να στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής του σχεδίου Φαγιάντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη Γάζα, υπογραµµίζει επίσης ότι, για να είναι βιώσιµη η ειρήνη, επιβάλλεται να εξευρεθεί διαρκής λύση για τη Γάζα. Επικροτεί τα πρόσφατα µέτρα που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση ως σηµαντικό βήµα. Ζητεί πλήρη εφαρµογή και συµπληρωµατικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που θα επιτρέψει την ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάκαµψη της Γάζας. Η ΕΕ προσέφερε τη συνδροµή της για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για µια λύση που θα λαµβάνει υπόψη τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει συνολικό χαρακτήρα, τονίζει δε και πάλι τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων κατά το πρότυπο εκείνων µεταξύ Ισραήλ-Συρίας και Ισραήλ-Λιβάνου. ===================== EUCO 21/10 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017 (OR. EN) Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012 (19.09) (OR. en) 13439/12 CO EUR-PREP 33 POLGEN 144 ENV 686 ENER 366 MI 541 RECH 328 COMPET 536 IND 134 ECOFIN 758 SOC 715 EDUC 253 TECOM

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ. 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. ελτίο EL - PE 305. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 15 και 16 Ιουνίου 2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ήλωση για την πρόληψη της διάδοσης βαλλιστικών πυραύλων...

Διαβάστε περισσότερα

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1

8832/16 ΜΑΚ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8832/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2025(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 2017/2025(INI) 4.4.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία (2017/2025(INI)) Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

P7_TA(2013)0028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, P7_TA(2013)0028 Συστάσεις της ιάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη µη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δηµιουργία Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα µαζικής καταστροφής Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23 23 Παράγραφος 6 6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2013 COM(2013) 865 final 2013/0420 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0184(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 8.7.2016 2016/0184(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη,

Διαβάστε περισσότερα

7770/11 GA/ag,nm TEFS

7770/11 GA/ag,nm TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2011 (OR. en) 7770/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14/15

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /15 ΑΙ/μκ/ΔΛ 1 DG C 1A LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE

PUBLIC /15 ΑΙ/μκ/ΔΛ 1 DG C 1A LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3430 η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα της 30ής συνόδου του Συµβουλίου του ΕΟΧ

Συµπεράσµατα της 30ής συνόδου του Συµβουλίου του ΕΟΧ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Το Συµβούλιο του ΕΟΧ Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2008 ΕΕΕ 1610/08 (Presse 332) (OR. en) Συµπεράσµατα της 30ής συνόδου του Συµβουλίου του ΕΟΧ Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2008 1. Η δέκατη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3463η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με το ανωτέρω θέμα ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου EPSCO στις 7 Μαρτίου 2016.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με το ανωτέρω θέμα ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου EPSCO στις 7 Μαρτίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6232/16 SOC 78 EMPL 47 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Νέα αρχή για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπείες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25/26 Μαρτίου 2010).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπείες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25/26 Μαρτίου 2010). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2010 EUCO 7/10 CO EUR 4 CONCL 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τις αντιπροσωπείες ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 25/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14045/15 ATO 72 SAN 376 PROCIV 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B

12807/16 ΧΦ/μκρ 1 DG E 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12807/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς

Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και Καναδάς Διατλαντικές σχέσεις: ΗΠΑ και ς Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι βορειοαμερικανοί εταίροι της, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο ς, μοιράζονται κοινές αξίες στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.9.2012 2012/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 SN 97/16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, την Κύπρο και την Ουκρανία (15 Δεκεμβρίου 2016) I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 15510/14 PE 382 INST 562 POLGEN 163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του: κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Frans Timmermans,

Διαβάστε περισσότερα

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10137/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα