ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 16 Σεπτεµβρίου 2010 EUCO 21/10 CO EUR 16 CONCL 3 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπείες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπείες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (16 Σεπτεµβρίου 2010) EUCO 21/10

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα δοθεί νέα ώθηση στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, κάνοντας πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συµφώνησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προάγει σθεναρότερα και µε πνεύµα αµοιβαιότητας και κοινού οφέλους τα συµφέροντα και τις αξίες της. Ως πρώτο βήµα, καθόρισε γενικούς προσανατολισµούς εν όψει ορισµένων σηµαντικών εκδηλώσεων κατά τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες. Αποφάσισε επίσης ορισµένα συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την Ειδική Οµάδα Οικονοµικής ιακυβέρνησης. I. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Ένας µεταβαλλόµενος κόσµος: µια πρόκληση για την ΕΕ 1. Η Ευρώπη αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις µέσα σε ένα κόσµο που µεταβάλλεται µε ταχείς ρυθµούς όλες οι προκλήσεις απαιτούν συντονισµένη διεθνή απάντηση. Η πρόσφατη οικονοµική και νοµισµατική κρίση έχει καταδείξει θεαµατικά το βαθµό στον οποίο η ευηµερία, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων εξαρτώνται από εξωτερικές εξελίξεις. Η εµφάνιση νέων παραγόντων µε οικείες κοσµοθεωρίες και συµφέροντα αποτελεί ένα ακόµη σηµαντικό νέο στοιχείο του διεθνούς περιβάλλοντος. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί ουσιαστικός παγκόσµιος παράγων, έτοιµος να συµµεριστεί την ευθύνη για την παγκόσµια ασφάλεια και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον καθορισµό κοινών απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις. Μια σθεναρή οικονοµία και µια σθεναρή εσωτερική συνοχή θα ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να προβάλει την επιρροή της στον κόσµο. Η Ένωση µπορεί να βασιστεί, αφενός, στη βαθιά πίστη της στην αποτελεσµατική πολυµερή προσέγγιση, ιδίως το ρόλο των Ηνωµένων Εθνών, τις παγκόσµιες αξίες και µια ανοικτή παγκόσµια οικονοµία, και, αφετέρου, στη µοναδική σειρά εργαλείων που διαθέτει. Παραµένει ο µεγαλύτερος χορηγός βοήθειας σε ενδεείς χώρες, είναι η πρώτη εµπορική δύναµη στον κόσµο και έχει αναπτύξει κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας υποστηριζόµενη από µέσα διαχείρισης κρίσεων τα οποία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. ιαδραµατίζει επίσης µείζονα σταθεροποιητικό ρόλο στις γειτονικές της περιοχές. Η Ένωση έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα στα υτικά Βαλκάνια, ιδίως µέσω της ευρωπαϊκής προοπτικής που δίνεται στην εν λόγω περιοχή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριµένο ζήτηµα σε µεταγενέστερη σύνοδο. EUCO 21/10 1

3 3. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της θα ενεργούν περισσότερο µε γνώµονα τη στρατηγική, ώστε το πραγµατικό βάρος της Ευρώπης να έχει διεθνή επιρροή. Αυτό απαιτεί σαφή προσδιορισµό των στρατηγικών της συµφερόντων και στόχων σε κάθε δεδοµένη στιγµή και επικεντρωµένο προβληµατισµό όσον αφορά τα µέσα επιδίωξής τους µε µεγαλύτερη σιγουριά. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί βελτίωση των συνεργειών µεταξύ του επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών επιπέδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ θεσµικών παραγόντων, καλύτερη συνολοκλήρωση όλων των συναφών µέσων και πολιτικών και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των συναντήσεων κορυφής µε τρίτες χώρες, όπως περιγράφεται λεπτοµερέστερα στο Παράρτηµα Ι. 4. Οι στρατηγικές συµπράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βασικούς παράγοντες σε παγκόσµιο επίπεδο παρέχουν ένα χρήσιµο εργαλείο για την επιδίωξη των ευρωπαϊκών στόχων και συµφερόντων. Αυτό θα λειτουργήσει µόνον εφόσον υφίστανται αµφίδροµοι δίαυλοι µε βάση τα αµοιβαία συµφέροντα και οφέλη και την αναγνώριση ότι όλοι οι παίκτες έχουν τόσο δικαιώµατα όσο και καθήκοντα. Η πλήρης συµµετοχή των αναδυόµενων οικονοµιών στο διεθνές σύστηµα θα πρέπει να επιτρέψει να διανεµηθούν ισόρροπα τα οφέλη και να µοιρασθούν δίκαια οι ευθύνες. Εν προκειµένω, η ενίσχυση του εµπορίου µε τους στρατηγικούς εταίρους αποτελεί ζωτικό στόχο, ο οποίος συµβάλλει στην οικονοµική ανάκαµψη και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να λάβουµε συγκεκριµένα µέτρα ώστε να συναφθούν φιλόδοξες συµφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά και να ενισχυθεί η ρυθµιστική συνεργασία µε τους µείζονες εµπορικούς εταίρους. Προσανατολισµοί για προσεχείς συναντήσεις 5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγµατοποιήσει κατά τις επόµενες εβδοµάδες ορισµένες σηµαντικές διεθνείς συναντήσεις. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει σήµερα αρχικούς προσανατολισµούς εν όψει των συναντήσεων αυτών. Στο µέλλον, θα συζητεί τακτικά τις εξωτερικές σχέσεις προκειµένου να χαράσσονται στρατηγικοί προσανατολισµοί πριν από τις βασικές εκδηλώσεις, ούτως ώστε να καθορίζονται βασικά µηνύµατα για τους στόχους µας και για τους τρόπους επίτευξής τους. Γι'αυτό απαιτείται σαφής στρατηγική καθοδήγηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει αποτελεσµατικής προετοιµασίας από τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συµβούλιο. EUCO 21/10 2

4 6. Τον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθούν σύνοδοι κορυφής µε την Κίνα και τη ηµοκρατία της Κορέας καθώς και η Ευρωασιατική Συνάντηση (ASEM), τις οποίες θα ακολουθήσει αργότερα εντός του έτους σύνοδος κορυφής µε την Ινδία. Πρόκειται για καλές ευκαιρίες σύσφιγξης σχέσεων µε βασικούς εταίρους σε ένα πολύ δυναµικό τµήµα του κόσµου. Στην ηµερήσια διάταξη θα περιλαµβάνονται θέµατα όπως είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι για την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση και την επιδίωξη παγκόσµιων λύσεων σε παγκόσµιες προκλήσεις. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν συγκεκριµένα βήµατα σε τοµείς προτεραιότητας της συνεργασίας µεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπως η συνεργασία σε θέµατα αλλαγής του κλίµατος, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προαγωγή αποτελεσµατικών και εξακριβώσιµων µειώσεων των εκποµπών, καθώς και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα επείγοντα θέµατα ασφάλειας, όπως είναι η διάδοση πυρηνικών όπλων, η τροµοκρατία, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η πειρατεία η συνεργασία σε περιφερειακά θέµατα όπως το Ιράν και η Βόρειος Κορέα καθώς και σε παγκόσµια θέµατα όπως η µετανάστευση, η ενέργεια και η πρόσβαση στις πρώτες ύλες η συνεργασία σε θέµατα αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, των κανόνων εργασίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα ενόψει της διασκέψεως κορυφής ΕΕ/Κίνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά τα στρατηγικά της συµφέροντα, µεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση του διµερούς εµπορίου, της πρόσβασης προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και των όρων των επενδύσεων την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το άνοιγµα των αγορών δηµοσίων συµβάσεων τη βελτίωση της πειθαρχίας στον τοµέα των εξαγωγικών επιδοτήσεων και το διάλογο σχετικά µε τις συναλλαγµατικές πολιτικές. 7. Κατά τη διάρκεια των προσεχών µηνών θα τεθούν ορισµένα άλλα σηµαντικά θέµατα εξωτερικών σχέσεων τα οποία θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. EUCO 21/10 3

5 α. Η σύνοδος της G 20 στη Σεούλ θα επιτρέψει την επανεξέταση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάκαµψης και των δεσµεύσεων των µελών της G 20. Συγκεκριµένα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να τονίσει τη σηµασία της διατήρησης της ισχυρής ώθησης στον τοµέα της οικονοµικής µεταρρύθµισης εν προκειµένω, η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δέσµη χρηµατοπιστωτικής εποπτείας και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης του ρυθµιστικού πλαισίου έως τα τέλη του 2011 ενισχύει το ρόλο της ΕΕ. Επίσης, η σύνοδος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ώστε να σταλεί σαφές µήνυµα ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ για το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Ντόχα και να εφαρµοσθεί το Πλαίσιο για Ισχυρή, Βιώσιµη και Ισόρροπη Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα συζητήσει τη λεπτοµερή προετοιµασία της συνόδου της Σεούλ κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 και θα καθορίσει τη θέση της Ένωσης. Η G 8 και η G 20 θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σηµαντικά φόρα για τον καθορισµό συνολικών αντιδράσεων σε πολλές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε η ΕΕ πρέπει να συµβάλει ενεργώς σε αυτό µέσω συντονισµένων θέσεων. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει το φιλόδοξο στόχο της προσεχούς γαλλικής Προεδρίας, της G8 και της G20 το 2011 να χρησιµοποιήσει πλήρως τις εν λόγω οµάδες για το σκοπό αυτόν. β. Η διατλαντική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του διεθνούς συστήµατος. Οι σηµερινές περιστάσεις απαιτούν να δοθεί νέα ώθηση στη σχέση αυτή και να εξετασθούν εκ νέου οι τρόποι δηµιουργίας αληθινής εταιρικής σχέσης βάσει των δυνάµεων και ιδιαιτεροτήτων µας. Η σύνοδος κορυφής µε τον Πρόεδρο Οµπάµα τον Νοέµβριο του 2010 αποτελεί πραγµατική ευκαιρία εν προκειµένω και απαιτεί προσεκτική προετοιµασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου του 2010 θα συµφωνήσει τα βασικά πολιτικά µηνύµατα που θα µεταφέρουν οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη µείζονα συνάντηση κορυφής. Βάσει της ορθής κατανόησης των αµοιβαίων συµφερόντων και των αντίστοιχων συµβολών, η διατλαντική σύµπραξη θα πρέπει να επικεντρωθεί στη µεγιστοποίηση των εν δυνάµει οφελών της οικονοµικής µας σχέσης, στη στενότερη συνεργασία όσον αφορά τα µείζονα διεθνή θέµατα και στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων της οικονοµίας και της ασφάλειας από κοινού, κατά τρόπο συντονισµένο. Εν προκειµένω, καλείται η Ύπατη Εκπρόσωπος να αναπτύξει ιδέες σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία ΕΕ/ΝΑΤΟ για τη διαχείριση κρίσεων, σύµφωνα µε το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε πνεύµα αµοιβαίας κατανόησης και σεβασµό της αυτονοµίας τους για τη λήψη αποφάσεων, κατόπιν των συστάσεων για συγκεκριµένα µέτρα τις οποίες διαβίβασε η ΕΕ στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του EUCO 21/10 4

6 γ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τις προετοιµασίες της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιµατική αλλαγή κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και θα συµφωνήσει τη θέση της ΕΕ. Η εν λόγω διάσκεψη θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στις διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε το κλίµα θα πρέπει να συµφωνηθούν συγκεκριµένα παραδόσιµα αποτελέσµατα για όλους τους συµµετέχοντες ώστε να δοθεί ώθηση και να συνεχισθεί η πορεία για µια φιλόδοξη τελική συµφωνία. δ. Ο προσεχής προβληµατισµός σχετικά µε την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας θα αποτελέσει µια ευκαιρία για τη σύσφιγξη των σχέσεων µε τους ανατολικούς γείτονες της Ένωσης µέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης καθώς και µε τους νότιους γείτονές της. Με την απρόσκοπτη εφαρµογή σχεδίων που δροµολογούνται στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προβάλλονται οι αξίες της ΕΕ και προάγεται η νοµική, οικονοµική και κοινωνική προσέγγιση των εν λόγω χωρών προς την ΕΕ. Η δεύτερη σύνοδος της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα δώσει εγκαίρως τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ευρωµεσογειακή συνεργασία και να υποστηριχθεί η επανέναρξη των άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ των µερών της Ειρηνευτικής ιαδικασίας στη Μέση Ανατολή. ε. Οι σχέσεις ΕΕ/Αφρικής έχουν αποκτήσει νέα δυναµική τα τελευταία έτη. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ/Νοτίου Αφρικής στις 28 Σεπτεµβρίου 2010 και ΕΕ/Αφρικής στις 29/30 Νοεµβρίου 2010 θα πρέπει να οδηγήσουν σε προώθηση των σχέσεων. Η ΕΕ, σε συνεργασία µε τις χώρες της Αφρικής, θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της οικονοµικής ανάπτυξης, της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής ΕΕ/Αφρικής. στ. Η συνεδρίαση της ολοµέλειας υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις Σεπτεµβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσµευθεί να υποστηρίξει την επίτευξη των ΑΣΧ παγκοσµίως µέχρι το 2015, από κοινού µε τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας. EUCO 21/10 5

7 ζ. Οι προσεχείς σύνοδοι κορυφής, µε την Ουκρανία τον Νοέµβριο και τη Ρωσία τον εκέµβριο, θα πρέπει να συµβάλουν στην εµβάθυνση της συνεργασίας στους τοµείς αµοιβαίου οφέλους, ούτως ώστε οι δύο αυτές σηµαντικές σχέσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιµότητα και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ειδικότερα, κατά τη σύνοδο κορυφής µε την Ουκρανία θα πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για τη Συµφωνία Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής και συνολικής συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, και να τονιστεί ο ρόλος της ΕΕ στις οικονοµικές και δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις σε αυτή τη σηµαντική γειτονική χώρα. Η σύνοδος κορυφής µε τη Ρωσία θα αποτελέσει ευκαιρία για να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη Ρωσία και να συζητηθεί ειδικότερα το θεµατολόγιο εκσυγχρονισµού της. Θα πρέπει να ενδυναµωθεί η συνεργασία σε οικονοµικά θέµατα όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις και η καινοτοµία, σε θέµατα ασφάλειας, µεταξύ άλλων «παγωµένες» συγκρούσεις, καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, και σε περιβαλλοντικά θέµατα περιλαµβανοµένης της αλλαγής του κλίµατος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου θα επανέλθει στα βασικά µηνύµατα που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις συνόδους κορυφής ώστε να εξασφαλισθεί εποικοδοµητικό αποτέλεσµα. η. Η ΕΕ, µε βάση την επιτυχή σύνοδο κορυφής που πραγµατοποίησε εφέτος µε τους εταίρους της τής Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά µε τις χώρες της περιοχής ανταποκρινόµενη στις παγκόσµιες προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. * * * EUCO 21/10 6

8 8. Η ανάπτυξη και η σταθερότητα στο Πακιστάν έχουν στρατηγική σηµασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις καταστροφικές πληµµύρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της έδωσαν το παρών µε διµερείς και πολυµερείς αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση για το Πακιστάν (Παράρτηµα ΙΙ). 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει στις δεσµεύσεις της και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες ενεργά, µέσω της Τετραµερούς µεταξύ άλλων, για την υποστήριξη και εξασφάλιση της επιτυχούς περάτωσης των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε δήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (Παράρτηµα ΙΙΙ). ΙΙ. ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10. Βάσει της ενδιάµεσης έκθεσης του Προέδρου της Ειδικής Οµάδας Οικονοµικής ιακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ιδίως όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο, για την ανάπτυξη νέου πλαισίου µακροοικονοµικής εποπτείας για την έγκαιρη παρακολούθηση και διόρθωση µη βιώσιµων αποκλίσεων και ανισορροπιών στον ανταγωνισµό και όσον αφορά την ενίσχυση των εθνικών δηµοσιονοµικών πλαισίων. 11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ώθηση στη µεταρρύθµιση της ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης και αναµένει να λάβει κατά τη σύνοδο του Οκτωβρίου του 2010 την τελική έκθεση της Ειδικής Οµάδας, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι πτυχές της εντολής που έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2010 και µε την οποία θα υποβληθεί συνολική δέσµη µέτρων για τον προσανατολισµό του νοµοθετικού έργου. EUCO 21/10 7

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ α) Εξετάζοντας συγκεκριµένα µέτρα για τη γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάνει έκκληση για περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση, που να εξασφαλίζει την πλήρη και συνεκτική κινητοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών και εθνικών µέσων και πολιτικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Συνθηκών, προς υποστήριξη των στρατηγικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σηµασία θεµάτων όπως είναι η κλιµατική αλλαγή, η ενεργειακή πολιτική, το εµπόριο, η ανάπτυξη ή τα θέµατα ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετανάστευσης και της πολιτικής των θεωρήσεων, σε διαπραγµατεύσεις µε εταίρους και σε πολυµερές επίπεδο πρέπει να λαµβάνεται πλήρως υπόψη κατά τις προετοιµασίες συνόδων κορυφής και διεθνών εκδηλώσεων. Εν προκειµένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνάφεια και τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Η πρακτική της διεξαγωγής συζητήσεων προσανατολισµού αρκετό χρόνο πριν από τις συνόδους κορυφής θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, µε ιδιαίτερη έµφαση στον καθορισµό προτεραιοτήτων και στην ανάθεση συγκεκριµένου έργου. β) Χρειάζεται να αναπτυχθούν συνέργειες µεταξύ των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διµερών σχέσεων των κρατών µελών µε τρίτες χώρες, ώστε, εφόσον απαιτείται, όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµπληρώνουν και να ενισχύουν όσα πραγµατοποιούνται στο επίπεδο των κρατών µελών και αντιστρόφως. Θα πρέπει να γίνεται περισσότερο δραστήρια και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και διαβούλευση σχετικά µε τις εξελίξεις στα αντίστοιχα επίπεδα, µε βάση επάλληλο χρονοδιάγραµµα συναντήσεων κορυφής της ΕΕ και των κρατών µελών µε µείζονες στρατηγικούς εταίρους. γ) Απαιτείται στενός και τακτικός συντονισµός µεταξύ όλων των θεσµικών παραγόντων που εµπλέκονται στον καθορισµό και την εφαρµογή των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι αντιπρόσωποι της ΕΕ µπορούν να υποστηρίξουν συνεπείς θέσεις για όλο το φάσµα στρατηγικών συµφερόντων και στόχων της Ένωσης. EUCO 21/10 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10 δ) Έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος κατά την προετοιµασία, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολυµερών συνόδων κορυφής, ιδίως µέσω των πρακτικών διακανονισµών που έχουν επιτευχθεί µεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά µε την αντιπροσώπευση της ΕΕ στις δοµές της Οµάδας των 8 και της Οµάδας των 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τους καλεί να συνεχίσουν τις εργασίες για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει τις απόψεις της σε τέτοια φόρα. ε) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σαφή εικόνα των ιδιαίτερων θεµάτων που προκύπτουν από τις σχέσεις µε κάθε κράτος εταίρο χωριστά. Πρέπει να αναπτύξει µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό που θα ορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν εν καιρώ ενώ κάθε σύνοδος κορυφής θα επικεντρώνεται σε ένα ή δύο κεντρικά θέµατα. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, να αξιολογήσει τις προοπτικές των σχέσεων µε όλους τους στρατηγικούς εταίρους και να εκθέσει ιδίως τα συµφέροντά µας και τα ενδεχόµενα µέσα πίεσης για την επίτευξή τους. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να υποβάλει µια πρώτη σχετική έκθεση προόδου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει στοχασµός σχετικά µε τη συχνότητα, τη µορφή και το αποτέλεσµα αυτών των συνόδων κορυφής, οι οποίες χρειάζεται να είναι καλύτερα στοχοθετηµένες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τον Πρόεδρό του, σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την Ύπατη Εκπρόσωπο, να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία προκειµένου να βελτιωθεί η διαδικασία. στ) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ράσης θα υποστηρίξει ουσιαστικά τις προσπάθειες ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, θα παρέχει, υπό την ηγεσία της Υπάτης Εκπροσώπου, υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή όσον αφορά τη στρατηγική εποπτεία και το συντονισµό που απαιτούνται ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. EUCO 21/10 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ήλωση για το Πακιστάν 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει συγκλονιστεί από τις καταστροφικές επιπτώσεις των πληµµυρών στο Πακιστάν οι οποίες εξακολουθούν να αφανίζουν ζωές και κοινότητες σε όλη τη χώρα. Η κλίµακα της καταστροφής δεν έχει προηγούµενο στην ιστορία του Πακιστάν. Είναι τεράστιο το κόστος σε ανθρωπιστικές ανάγκες και η επιβάρυνση της ήδη ευάλωτης οικονοµίας της χώρας. εδοµένης της σοβαρότητας της κρίσης, απαιτείται άµεση και ουσιαστική απόκριση, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της στρατηγικής σηµασίας που έχει για την περιοχή η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η σταθερότητα του Πακιστάν. Κατόπιν της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Πακιστάν που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει την πρόθεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία σε πολιτικά ζητήµατα. Ένα σταθερό, δηµοκρατικό και ευηµερούν Πακιστάν αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιµετώπιση παγκόσµιων ζητηµάτων όπως η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η µη διάδοση πυρηνικών όπλων και η καταπολέµηση των ναρκωτικών. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί επίσης ζωτικό παράγοντα για την ταχεία ανασυγκρότηση της χώρας. 2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ (των κρατών µελών και της Επιτροπής) να αντιµετωπίσουν την κρίση, ειδικότερα µε την παροχή σηµαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναγνωρίζει ότι είναι σηµαντικό να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στο Πακιστάν ώστε να εξασφαλιστεί η άµεση ανακούφιση του πληθυσµού αλλά και πιο µακροπρόθεσµη συνδροµή για ανάκαµψη και ανασυγκρότηση. 3. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει να δώσει εντολή στους Υπουργούς να συµφωνήσουν επειγόντως µια συγκεντρωτική δέσµη βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων που θα συµβάλλουν στη στήριξη της ανασυγκρότησης και της µελλοντικής ανάπτυξης του Πακιστάν. Στα µέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνεται σηµαντική πρόσθετη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια καθώς και µεγαλόπνοα εµπορικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την οικονοµική ανάκαµψη και µεγέθυνση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει την σθεναρή δέσµευσή του να χορηγήσει αποκλειστικά στο Πακιστάν αυξηµένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ µέσω της άµεσης και χρονικά περιορισµένης µείωσης των δασµών που επιβάλλονται σε βασικά προϊόντα εισαγόµενα από το Πακιστάν σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ, αρχής γενοµένης το συντοµότερο δυνατό, και επίσης να δεσµευθεί για την επιλεξιµότητα του Πακιστάν για το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων (ΣΓΠ+) για το 2014, υπό τον όρο ότι θα πληροί τα αναγκαία κριτήρια. Καλείται η Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόµενες επιλογές µε εταίρους του ΠΟΕ και να υποβάλει την τελική της πρόταση τον Οκτώβριο, λαµβανοµένων υπόψη των µεληµάτων των ενδιαφεροµένων κλάδων στην ΕΕ. EUCO 21/10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ήλωση σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την έναρξη άµεσων διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον στις 2 Σεπτεµβρίου 2010, και συγχαίρει τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστινίους και τις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς και την Τετραµερή και τους άραβες εταίρους για τις προσπάθειές τους. Η απόφαση των µερών να διεξαγάγουν ουσιαστικές συνοµιλίες αποτελεί σηµαντικό βήµα για την επίτευξη δίκαιης, βιώσιµης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του εκεµβρίου σχετικά µε την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τονίζει ότι οι διαπραγµατεύσεις αυτές για όλα τα θέµατα οριστικού καθεστώτος θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα µια λύση δύο κρατών που θα περιλαµβάνει το Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δηµοκρατικό, εδαφικά συνεκτικό και βιώσιµο Παλαιστινιακό Κράτος, τα οποία θα συνυπάρχουν µε ειρήνη και ασφάλεια. Εν προκειµένω η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσουν ηρεµία και αυτοσυγκράτηση τα δύο µέρη και να αποφύγουν ενέργειες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Καλεί τα δύο µέρη να τηρήσουν τις αναληφθείσες δεσµεύσεις και να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν συνθήκες που θα ευνοούν την επιτυχή έκβαση των διαπραγµατεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οι οικισµοί είναι παράνοµοι σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και ζητεί την παράταση της αναστολής που αποφάσισε το Ισραήλ. Εξακολουθεί να απευθύνει έκκληση ώστε να παύσει πλήρως κάθε µορφή βίας και ιδίως οι επιθέσεις µε ρουκέτες και οι τροµοκρατικές επιθέσεις. EUCO 21/10 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

13 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι δυνατό, από κοινού µε τους εταίρους της Τετραµερούς καθώς και τους άραβες εταίρους, ώστε να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για διεξαγωγή επιτυχών διαπραγµατεύσεων µε στόχο τη σύναψη συµφωνίαςπλαισίου εντός του έτους, προς όφελος Ισραηλινών και Παλαιστινίων των λαών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον κύριο δωρητή για τους Παλαιστινίους και σηµαντικό πολιτικό και οικονοµικό εταίρο των δύο µερών καθώς και των γειτόνων τους. Τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να επιδιώκει ενεργά, µεταξύ άλλων µέσω της Τετραµερούς, τη στήριξη των διαπραγµατεύσεων και την εξασφάλιση της επιτυχίας τους, καλεί δε την Ύπατη Εκπρόσωπο να µεριµνήσει ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συµµετέχει πάντοτε πλήρως στις συνεχιζόµενες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η Τετραµερής πρέπει να συνεχίσει να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζει επίσης την καίρια σηµασία της περαιτέρω οικοδόµησης του Παλαιστινιακού Κράτους, που θα εξακολουθήσει να στηρίζεται ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανοµένης της εφαρµογής του σχεδίου Φαγιάντ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιουνίου 2010 σχετικά µε τη Γάζα, υπογραµµίζει επίσης ότι, για να είναι βιώσιµη η ειρήνη, επιβάλλεται να εξευρεθεί διαρκής λύση για τη Γάζα. Επικροτεί τα πρόσφατα µέτρα που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση ως σηµαντικό βήµα. Ζητεί πλήρη εφαρµογή και συµπληρωµατικά µέτρα προκειµένου να επιτευχθεί ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που θα επιτρέψει την ανασυγκρότηση και την οικονοµική ανάκαµψη της Γάζας. Η ΕΕ προσέφερε τη συνδροµή της για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για µια λύση που θα λαµβάνει υπόψη τις νόµιµες ανησυχίες του Ισραήλ όσον αφορά την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να έχει συνολικό χαρακτήρα, τονίζει δε και πάλι τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων κατά το πρότυπο εκείνων µεταξύ Ισραήλ-Συρίας και Ισραήλ-Λιβάνου. ===================== EUCO 21/10 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε.

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για την Προεδρία της Ε.Ε., Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45)

EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ. Κείµενο στρατηγικής 2002-2006. (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) EΛ ΣΑΛΒΑ ΟΡ Κείµενο στρατηγικής 2002-2006 (Κείµενο της 16/05/02 10:56:45) ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΛΒΑ ΟΡ...6 1.1. Γενικοί στόχοι...6 1.2. Περιφερειακοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΧΩΡΊΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎΣ ΝΈΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΕΕ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΉΣ ΠΕΡΊΛΗΨΗ E U R O P Ä I S C ENTWICKLUNGSB ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα