9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως έχει στο Παράρτημα. 9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλει στην προστασία των ευρωπαίων πολιτών έναντι των αυξανόμενων απειλών, ιδίως, από την τρομοκρατία και το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 26ης και 27ης Ιουνίου , όταν καθόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ, ζήτησε επανεξέταση και ενημέρωση της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας μέχρι τα μέσα του 2015, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση της Ρίγας της 29ης-30ής Ιανουαρίου 2015 όπου υπογραμμίζονται η ανάγκη και η σημασία της αποτελεσματικά συντονισμένης και συνεκτικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια με σκοπό την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων και αλληλένδετων απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου εν προκειμένω τονίζεται ο ρόλος της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δήλωση της 12ης Φεβρουαρίου 2015 στην οποία προέβησαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου υπογράμμισαν τη δέσμευση να ενισχύσουν περαιτέρω τη δράση κατά των τρομοκρατικών απειλών, σεβόμενοι απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και έδωσαν προσανατολισμούς για τις εργασίες με στόχο την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών, την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη διαφύλαξη των αξιών καθώς και τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 12ης Μαρτίου , όπου εντοπίστηκαν τέσσερις τομείς άμεσης προτεραιότητας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ήτοι η ενισχυμένη εφαρμογή του πλαισίου του Σένγκεν, η ενίσχυση δυνατοτήτων αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων, καθώς και η επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας, 1 2 EUCO 79/ / /15 ΔΛ/μκ 2

3 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ και ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ τη συνέχεια των δράσεων που περιέχονται στη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Προς ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας» 3 το οποίο επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Μαρτίου 2010, στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της EE στην πράξη: Πέντε βήματα για μια ασφαλέστερη Ευρώπη» 4, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις Φεβρουαρίου 2011, 5 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ειδικότερα τις κατευθυντήριες αρχές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας, ΜΕ ΒΑΣΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης-5ης Δεκεμβρίου , σχετικά με την ανάπτυξη της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προβλέπουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο αρχών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου , ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το σημαντικό έργο που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, καθώς η εθνική ασφάλεια παραμένει αποκλειστική ευθύνη κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι πρέπει να εστιαστεί η προσοχή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις οι οποίες αποφέρουν σαφή προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΟΓΡΑΜΜIΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη σεβασμού και προαγωγής των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των αρχών που διατυπώνονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες τις εργασίες που επιτελούνται για τη δημιουργία και διατήρηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, / / / / / /15 ΔΛ/μκ 3

4 ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι καίριας σημασίας να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το απόρρητο της επικοινωνίας και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της νομιμότητας για όλα τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Μόνιμη Επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (COSI) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση, εντός της Ένωσης, της επιχειρησιακής συνεργασίας για την εσωτερική ασφάλεια, όπως ορίζει το άρθρο 71 της ΣΛΕΕ, και προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου , καθώς επίσης και στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υπογραμμίζεται στα κύρια σημεία σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της COSI 9, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το σημαντικό ρόλο των οργανισμών ΔΕΥ στη συμβολή στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να παρασχεθούν επαρκείς πόροι, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού της Ένωσης, για την εφαρμογή της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και στρατηγικά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων πολιτικής για τη βιομηχανική ασφάλεια και την εφαρμογή των μέσων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση κρίσεων, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο κύκλος πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση του οργανωμένου και του σοβαρού διεθνούς εγκλήματος 10 για την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και κατ αυτόν τον τρόπο τη σημαντική συμβολή του στην υλοποίηση της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην εξασφάλιση εν προκειμένω μιας ενεργητικής προσέγγισης με άξονα τις εμπιστευτικές πληροφορίες για την εγκληματικότητα, /131/ΕΕ 7843/3/ΕΕ 15358/ /15 ΔΛ/μκ 4

5 ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα αποτελέσματα της συζήτησης της 26ης Μαρτίου 2015 στην COSI και την έντονη ανάγκη για τη συνέχιση των εργασιών με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ 2014 και , καθώς και τις συζητήσεις σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της COSI στις 7 Μαΐου 2015 στη Ρίγα, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής «Το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ τις προσπάθειες της Επιτροπής ώστε να ληφθούν υπόψη στην ανακοίνωσή της τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη της ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 4ης-5ης Δεκεμβρίου 2014, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης-5ης Δεκεμβρίου σχετικά με την ανάπτυξη της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ και τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τις αρχές που περιγράφονται κατωτέρω βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» ανανεώνουν τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο , Επισημαίνει ότι η ανάπτυξη και η εγγύηση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κοινό πρόγραμμα του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Συμβούλιο στην κοινή αυτή προσπάθεια, ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανανέωση της Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι η Ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει συνολικό και ρεαλιστικό κοινό πρόγραμμα του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΘΕΩΡΕΙ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική και λειτουργική προσέγγιση κατά την εφαρμογή της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, / /15 ΔΛ/μκ 5

6 ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει, κατά την εφαρμογή της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ληφθούν πλήρως υπόψη και να διασφαλισθούν η συνάφεια και η συνοχή με τα σχετικά στοιχεία της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση», της κοινής ανακοίνωσης της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου με τίτλο «Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ανοικτός, Ασφαλής και Προστατευμένος Κυβερνοχώρος» και άλλων σχετικών εγγράφων πολιτικής, καθώς και, στον τομέα της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής ασφάλειας, με την εν εξελίξει διαδικασία στρατηγικού προβληματισμού υπό την ηγεσία της Ύπατης Εκπροσώπου με στόχο την ανάπτυξη ευρείας ευρωπαϊκής στρατηγικής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και το μελλοντικό έργο της Ύπατης Εκπροσώπου ώστε να παρουσιαστεί ένα κοινό πλαίσιο με εφαρμόσιμες προτάσεις για να βοηθηθεί η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια ταχεία και ευέλικτη προσέγγιση βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, δίνοντας τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδρά με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο για την αντιμετώπιση αναδυόμενων απειλών, περιλαμβανομένων των υβριδικών απειλών, και άλλων προκλήσεων για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό όλοι οι σχετικοί φορείς, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θετικών συνθηκών ασφάλειας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και να προωθούν προληπτικά μέτρα, μέσω ιδίως μιας πολυτομεακής και ολοκληρωμένης προσέγγισης, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι πρέπει να διευκολυνθεί η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης, με στόχο την πρόληψη εγκληματικών φαινομένων, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ τις ακόλουθες προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αντιμετώπιση και αποτροπή της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία και της στρατολόγησης καθώς και της χρηματοδότησης που αφορά την τρομοκρατία, με ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των ξένων τρομοκρατών μαχητών, ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων μέσω συστηματικών και συντονισμένων ελέγχων σύμφωνα με τις σχετικές βάσεις δεδομένων βάσει της εκτίμησης κινδύνων και ενσωμάτωση των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, βάσει του κύκλου πολιτικής της ΕΕ, πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, καθώς και βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 9798/15 ΔΛ/μκ 6

7 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη για προστασία των ατόμων, ιδίως των πιο ευάλωτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα θύματα της τρομοκρατίας και του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να εφαρμοσθούν ταχέως οι ενισχυμένοι κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ότι πρέπει όλες οι αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τη δράση για τον εντοπισμό των χρηματοδοτικών ροών και την αποτελεσματική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη για μια σφαιρική προσέγγιση στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των βασικών υποδομών και ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να διασφαλισθούν η ανθεκτικότητα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ο πολιτικός συντονισμός με σκοπό την αντίδραση, την αντιμετώπιση και το μετριασμό κρίσεων και φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων ώστε να καλύπτονται όλες οι πτυχές της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ως σημαντικού βασικού στοιχείου για τη διατήρηση και την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει τη σημασία του σεβασμού των εθνικών αρμοδιοτήτων, ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη για ενοποίηση και βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων νομικών εργαλείων καθώς και συνεχή, συνεκτική, αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων από όλα τα κράτη μέλη και την ανάπτυξη, όπου ενδείκνυται, νέων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ΤΠΕ, με βάση μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης της αναγκαιότητας και της προστιθέμενης αξίας τέτοιων εργαλείων με σκοπό την ενίσχυση του τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9798/15 ΔΛ/μκ 7

8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τους αυξανόμενους δεσμούς μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθώντας ολοκληρωτική και συμπληρωματική προσέγγιση με στόχο τη μείωση της αλληλεπικάλυψης και την αποφυγή επικαλύψεων: ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τις βασικές τρίτες χώρες και εταίρους για θέματα ασφάλειας αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως στον τομέα της επιχειρησιακής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων, μέσω του κύκλου πολιτικής της ΕΕ καθώς και να βελτιωθεί η ικανότητα ελέγχου των συνόρων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένω, καλεί την COSI και την Επιτροπή να συμβάλουν ενεργά στους υφιστάμενους διαλόγους πολιτικής με θέμα την ασφάλεια με τις βασικές τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων, καθιερώνοντας σχέδια κοινής δράσης για την επιχειρησιακή συνεργασία σε στενό συντονισμό με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την επιτακτική ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της ανάπτυξης για τη δημιουργία σταθερών κοινωνιών και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γειτονικές χώρες, εταίρους λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και να διασφαλισθεί η καλύτερη συνοχή μεταξύ των αποστολών και των επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και των δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πολιτικής για την εξωτερική συνεργασία, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την έκκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Μαΐου 2015 για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της ΚΠΑΑ και των αρμόδιων φορέων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και ΚΑΛΕΙ όλους τους συμμετέχοντες φορείς να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους και να στηρίξουν την εφαρμογή των αρχών που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας «Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΚΠΑΑ και του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης», 9798/15 ΔΛ/μκ 8

9 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη να εξασφαλιστεί συνέργεια μεταξύ της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εν εξελίξει διαδικασίας στρατηγικού προβληματισμού υπό την ηγεσία της Ύπατης Εκπροσώπου με στόχο την ανάπτυξη ευρείας ευρωπαϊκής στρατηγικής σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ΚΑΛΕΙ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη την ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλα έγγραφα πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πολιτική των εξωτερικών σχέσεων, την ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή πολιτική, ΚΑΛΕΙ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να συνεργασθούν στενά με το Συμβούλιο, ιδιαίτερα μέσω της COSI και της ΕΠΑ, για τη διασύνδεση της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεωρεί ότι, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που αποσκοπούν στα εξής: βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και της προσβασιμότητας σε αυτές, εξασφαλίζοντας ιδίως τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων πληροφοριών και ενθαρρύνοντας την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή του σχετικού διαύλου ανταλλαγής πληροφοριών εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας, ενίσχυση της πρόληψης και της έρευνας αξιόποινων πράξεων, με ιδιαίτερη προσοχή στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις, καθώς και τρομοκρατικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και της διαφύλαξης των αξιών με την προώθηση της ανεκτικότητας, της αποφυγής των διακρίσεων, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, βελτίωση της κατάρτισης, της χρηματοδότησης, της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως περαιτέρω ανάπτυξη αυτόνομης πολιτικής βιομηχανικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο τομέων, όπως του ελέγχου των συνόρων, της διαλειτουργικότητας του εξοπλισμού ασφαλείας και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, 9798/15 ΔΛ/μκ 9

10 ανάπτυξη και προώθηση της διαθεσιμότητας και της χρήσης ασφαλών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας και άλλων μέσων βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σοβαρή απειλή που συνιστούν τα παράνομα πυροβόλα όπλα για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΤΟΝΙΖΕΙ την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα πυροβόλα όπλα, τον περιορισμό της πρόσβασης σε παράνομα πυροβόλα όπλα, τον παροπλισμό και την απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων, καθώς και τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για τα πυροβόλα όπλα το συντομότερο δυνατό, μεταξύ άλλων, μέσω ισχυρών ελάχιστων προτύπων για την απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων και ταχείας αναθεώρησης της οδηγίας 2008/51/ΕΚ σχετικά με τα πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με τις αρχές των παρόντων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τους συννομοθέτες να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα ισχυρό και αποτελεσματικό ενωσιακό σύστημα PNR με ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων, και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της για την εξεύρεση νομικά βάσιμης και βιώσιμης λύσης για την ανταλλαγή δεδομένων PNR με τρίτες χώρες, ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ COSI: να καταρτίσει σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, με τη συμμετοχή άλλων αρμόδιων φορέων, όπως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των οργανισμών ΔΕΥ, ένα καλά στοχευμένο έγγραφο πρακτικής εφαρμογής με κατάλογο δράσεων προτεραιότητας για την εφαρμογή της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ταχύτερο δυνατό και έως τον Δεκέμβριο του 2015 το αργότερο, να παρακολουθεί, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, μόλις λάβει τη συμβολή των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, με την υποστήριξη άλλων αρμόδιων φορέων, όπως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των οργανισμών ΔΕΥ, την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του εγγράφου πρακτικής εφαρμογής σε τακτική βάση και να το επικαιροποιεί αναλόγως, 9798/15 ΔΛ/μκ 10

11 να υποβάλλει σε τακτική βάση έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του εγγράφου πρακτικής εφαρμογής, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και άλλα έγγραφα πολιτικής που αφορούν τον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι συμβολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλισθούν η συνοχή και η συνεκτικότητα κατά την κατάρτιση του εγγράφου πρακτικής εφαρμογής, ΣΥΜΦΩΝΕΙ να πραγματοποιήσει ενδιάμεση επανεξέταση σχετικά με την Ανανεωμένη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τη συμμετοχή των φορέων, όπως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των οργανισμών ΔΕΥ, ΚΑΛΕΙ όλα τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ καθώς και τους οργανισμούς ΔΕΥ να κινητοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και να αφιερώσουν τους απαραίτητους πόρους για να εξασφαλιστεί ουσιαστική αντίδραση τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο προς την κατεύθυνση της επιτυχούς υλοποίησης του εγγράφου πρακτικής εφαρμογής της Ανανεωμένης Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9798/15 ΔΛ/μκ 11

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

15670/14 ΧΓ/νκ 1 DG D 1 C

15670/14 ΧΓ/νκ 1 DG D 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15670/14 JAI 895 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 14186/6/14 REV

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) 8654/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 8420/2/17 REV 2 Θέμα: COSI 85 ENFOPOL 203 CRIMORG 90 ENFOCUSTOM 109

Διαβάστε περισσότερα

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A

15349/16 ΔΙ/νικ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.9.2011 2010/0273(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14629/16 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 3501η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9454/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9039/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COSI 109 ASIM 54 ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

6122/15 ΣΠΚ/νικ 1 DG D 1C

6122/15 ΣΠΚ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6122/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες CYBER 5 RELEX 114 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10125/16 ΔΑ/σα 1 DGD 1C

10125/16 ΔΑ/σα 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10125/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

7323/17 ΔΙ/νκ/ΜΙΠ 1 DG D 1 A

7323/17 ΔΙ/νκ/ΜΙΠ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7323/17 FRONT 122 FAUXDOC 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1

10137/17 ΠΜ/μκ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10137/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ C 56/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.2.2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγρ. 5620/11 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της , σ. 1.

Έγγρ. 5620/11 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της , σ. 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 20 (08.06) (OR. en) 075/ JAI 364 COSI 42 COPS 233 CIVCOM 269 PESC 675 RELEX 567 JAIEX 50 ENFOPOL 73 COTER 5 PROCIV 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10152/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.11.2007 SEC(2007) 1425 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοδευτικό έγγραφο Πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

7093/17 ΔΠ/ακι 1 DGD 1C

7093/17 ΔΠ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7093/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 47 ENFOPOL 105 CRIMORG 51 ENFOCUSTOM 60 GENVAL 25 FRONT 126

Διαβάστε περισσότερα

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την

1. Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0366 (NLE) 14997/16 COASI 219 ASIE 89 NZ 5 POLGEN 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

9448/17 ΔΑ/γομ/ΕΠ 1 DGD 1C

9448/17 ΔΑ/γομ/ΕΠ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9448/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9132/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COSI 106 FRONT 233

Διαβάστε περισσότερα

C 101/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 101/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 101/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.4.2011 Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B

14045/15 ΣΠΚ/ακι/ΘΛ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14045/15 ATO 72 SAN 376 PROCIV 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 25.6.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (66/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της ισπανικής Βουλής και της ισπανικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 50 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

15623/14 ΓΒ/γπ 1 DG D 1C

15623/14 ΓΒ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15623/14 ENFOPOL 369 AGRI 709 DENLEG 173 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.3.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6693/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 16.5.2012 2012/2016(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31 Salvatore Iacolino (PE487.917v01-00) σχετικά με την εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13638/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 99 RELEX 883 DEVGEN 226 COMPET 540 ENFOCUSTOM 172 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.9.2012 2012/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017 (OR. EN) Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα