ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με το παρόν), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται και καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο / Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα, που προέρχεται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα. Προϋποθέσεις : Η παρούσα κάλυψη ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι : α) ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία για οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση ή μετατροπή ή επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή κατεδάφιση ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωματουργική εργασία πο πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο, αμέσως όταν αυτός λάβει σχετική γνώσ β) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ασφάλισης ή να την ακυρώσει. Ειδικές Εξαιρέσεις : Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο ζημιές : 1. Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράκτες και περιφράξεις εκτός εάν η ζημιά έχει επηρρεάσει και την ίδια την ασφαλισμένη οικοδομή ή την οικοδομή στην οποία στεγάζονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα. 2. Που προκαλούνται από το φυσιολογικό κατακάθισμα των νέων κατασκευών λόγω του βάρους αυτών. 3. Που προκαλούνται από την εγκατάσταση, κατακάθιση, μετακίνηση ή επιχωμάτωση τεχνητού εδάφους. 4. Που προκαλούνται από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών. 5. Που προκαλούνται από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρήση ελαττωματικών υλικών. 6. Που προκαλούνται από πυρκαγιά, υπόγειο πύρ, έκρηξη, σεισμό ή διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή, εγκατάσταση ή σωλήνα. 7. Των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της παρούσας ασφάλισης 8. Που είναι αποτέλεσμα ανακατανομής των τάσεων λόγω κατασκευής ή της κατεδάφισης, της μετατροπής ή της επισκευής υπάρχουσας κατασκευής, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζομένου 9. Που είναι αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωματουργικών εργασιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλισμένου. Απαλλαγές : Για κάθε ζημιά ορίζεται η απαλλαγή που αναφέρεται στο σώμα του ασφαλιστηρίου.

2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-035) Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προκαλούνται άμεσα από ΣΕΙΣΜΟ και/ή ΚΛΟΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ ή/και τυχόν ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις : 1. Ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της παρούσης ασφάλισης καταπονήσεις και/ή ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο, ή ζημιές που δεν έχουν επισκευαστεί ή έχουν επισκευαστεί μεν, αλλά όχ σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κανονισμοί. 2. Ζημιές, που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα του ασφαλισμένου κτιρίου. 3. Ζημιές σε ασφαλισμένα κτίρια ή ασφαλιζόμενα αντικείμενα που βρίσκονται εντός κτιρίων κατασκευής προ του 1960-εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή εάν η μελέτη και ανέγερση του ασφαλισμένου κτιρίου δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου. 4. Ζημιές από απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημιά. Προϋποθέσεις : 1. Ο ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει το κτίριο και/ή το περιεχόμενο, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ'όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να λάβει και πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη ζημιάς, εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία. Προϋποθέσεις : Η παρούσα ασφάλιση, υπόκειται σε απαλλαγή, όπως αυτή ορίζεται στο ασφαλιστήριο και η εταιρεία ευθύνεται μόνο για το ποσό της ζημιάς που υπερβαίνει αυτή την απαλλαγή.

3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ/ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ(17-048) Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για κάθε ζημιά (του χρηματοκιβωτίου ή της ταμειακής μηχανής) ή απώλεια χρημάτων, επιταγών γραμματίων, αντιγράφων πώλησης μέσω πιστωτικών καρτών συνεπεία: α) Κλοπής μετά από διάρρήξη σε ώρες μη λειτουργίας της επιχείρησης, ρητά μόνο εφόσον φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο. β) Ληστείας (με χρήση όπλου ή απειλή όπλου, ή με χρήση βίας ή απειλής η οποία μπορεί να αποδειχθεί), σε ώρες λειτουργίας τη επιχειρήσης. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ του Ασφαλιστή κατά περίπτωση και ετησίως, τα ποσά που αναφέρονται στο σώμα του ασφαλιστηρίου: α) Εντός χρηματοκιβωτίου (συνέπεια διαρρήξεως ή ληστείας) & β) Ληστείας (hold-up) ταμείου και κλοπή χρημάτων από την ταμειακή μηχανή. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : α) Το Χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να είναι πακτωμένο σε χώρο μη εμφανή, να είναι πάντοτε κλειδωμένο και τα κλειδιά να φυλάσσονται πάντα προσωπικά από τον Ασφαλιζόμενο ή υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης, εκτός του χώρου που βρίσκεται το Χρηματοκιβώτιο. β) Ταμείο, νοείται η ταμειακή μηχανή ή το μεταλλικό κυτίο, το οποίο θα πρέπει να φυλάσσεται σε μη εμφανές σημείο του ασφαλιζομένου χώρου και να διατηρείται πάντοτε κλειδωμένο. γ) Προκειμένου περί κλοπής ή απώλειας μεταχρονολογημένων επιταγών από το χρηματοκιβώτιο με διάρρηξη ή ληστεία από το ταμείο ή το χρηματοκιβώτιο, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει το αργότερο εντός 48 ωρών να φροντίσει μέσω του εκδότη των απωλεσθεισών επιταγών να ειδοποιήσει την Τράπεζα για την απώλεια τους. Ο Ασφαλιζόμενος, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο εκτός του χρηματοκιβωτίου, στο οποίο να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία των επιταγών (Τράπεζα, Αριθμός, ποσό κλπ). Καταβολή αποζημίωσης για επιταγές, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι επιταγές εξαργυρωθούν δολίως από την Τράπεζα, διαφορετικά καλύπτονται μόνο τα έξοδα ακύρωσης και αντικατάστασης των επιταγών που εκλάπησαν. δ) Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των χρημάτων Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, θα πρέπει να πράξει τα κάτωθι: - Να δηλώσει το συμβάν άμεσα στις Αστυνομικές Αρχές. - Να υποβάλει γραπτή αναγγελία του συμβάντος δήλωση στον Ασφαλιστή άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών. - Να διατηρεί όλα τα νόμιμα αναγκαία παραστατικά για την απόδειξη ύπαρξης των απολεσθέντων/ζημιωθέντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υποβάλει στην Εταιρεία εφόσον του ζητηθούν.

4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (17-053) Αφορά την καταβολή επιδομάτων στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης για το διάστημα που η ασφαλισμένη επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας λόγω επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 12 (δώδεκα) μήνες κατά ανώτατο όριο από την ημερομηνία της ζημιάς ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, παράγραφος "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ" ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Ως αναφέρεται στην παράγραφο "ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ" ΕΞAΙΡΕΣΕΙΣ - Αν Νόμος, Διάταγμα ή Κανονισμός, που προέρχεται από Δημοτική ή άλλη Αρχή και ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση, και ανοικοδόμηση, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των εργασιών για το σκοπό αυτό, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται, ούτε έχει υπόχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, γι'αυτή την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή. - Λόγω καταστροφής, απώλειας ή ζημιάς χρημάτων, τίτλων, χρεογράφων, εγγράφων, σχεδίων λογιστικών βιβλίων, δισκετών, μαγνητοταινιών και λοιπών ανάλογων ειδών. - Επειδή ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος μετά την επέλευση καλυπτόμενης υλικής ζημιάς, δε διαθέτει έγκαιρα τα απαραίτητα κεφάλαια για την επαναφορά της ασφαλιζόμενης επιχείρησης σε κατάσταση λειτουργίας. ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ: Ο Ασφαλιζόμενος να διαθέσει άμεσα μετά την επέλευση του κινδύνου τα απαραίτητα κεφάλαια για την επαναφορά της επιχείρησης σε λειτουργία και να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (17-055) Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου όπως προβλέπεται από το νόμο, για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο, και Υλικές Ζημιές πρός τρίτους από ατυχήματα που θα προέλθουν αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία των χώρων που ασκεί τη δραστηριότητα του ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - Ως αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης, παράγραφος "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - Στα καθοριζόμενα κατά περίπτωση ανώτατα όρια ευθύνης, όποιος και αν είναι ο αριθμός των ζημιογόνων γεγονότων εντός της ασφαλιστικής περιόδου, περιλαμβάνονται : 1. τα ποσά που καταβάλει ο "Ασφαλιστής" ως αποζημίωση σε τρίτους, 2. τα ποσά της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, 3. τους τυχόν τόκους υπερημερίας, 4. τα δικαστικά έξοδα και τις δαπάνες, οι οποίοι επιδικάστηκαν σε βάρος του Ασφαλιζομένου. ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ - Το "Ασφαλιστήριο" αυτό, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή συμφωνία, καλύπτει γεγονότα που θα συμβούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι Ασφαλιστές ουδεμία ευθύνη φέρουν ή έχουν υποχρέωη αποζημίωσης, από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ρητώς απαλάσσονται από αυτές στις εξής περιπτώσεις : - Από πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως, είτε από το Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο είτε από τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος ή τα πρόσω πα που συνοικούν μαζί τους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, είτε από πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση μίσθωσης έργου ή έχουν την ιδιότητα του προστιθέντος - Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσεως που συνέβησαν ή υπήρχαν πρίν την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στο Συμβαλλόμενο ή / και στον Ασφαλιζόμενο. - Από οποιαδήποτε φύσης συμβατικές δεσμεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος και οι οποίες διευρύνουν τη νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε περιπτλωσεις όπου ο Ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ώς άνω συμβατικών δεσμεύσεων - Για οποιαδήποτε νόμιμη ευθύνη, πάσης φύσεως, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά, είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτίων, ή που προέρχεται από ακτινοβολία ιόντων ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιδήποτε πυρηνικό απόρριμα ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικών καυσίμων. Υπό την έννοια της παρούσας εξαίρεσης και μόνο, η καύση περιλαμβάνει και κάθε αυτενεργό λειτουργία πυρηνικής σχέσης. - Από τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά ή παραλαβή πραγμάτων και γενικά αντικειμένων από κάθε είδους μεταφορικά μέσα καθώ και ζημιές σε αυτά τα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα. - Κατά τη διάρκεια ή ώς συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης που καταλογίζεται σε βάρος του Συμβαλλόμενου/Ασφαλιζόμενου ως ποινικό αδίκημα ή αστική, παράνομη και υπαίτια πράξη που έγινε με δόλο - Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Συμβαλλόμενο/Ασφαλιζόμενο. - Σε αυτόν τον ίδιο το Συμβαλλόμενο/Ασφαλιζόμενο, σε νόμιμους εκπροσώπους ή ομόρρυθμους εταίρους ή διαχειριστές ή μετόχους του Συμβαλλομένου/Ασφαλιζομένου, στον ή στη σύζυγο και στους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και σε άτομα που κατοικούν μόνιμα κάτω από την ίδια στέγη. - Σε πρόσωπα που τελούν σε εργασιακή σχέση με τον Συμβαλλόμενο/Ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμ αυτήν ή πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτόν με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εχουν την ιδιότητα του προοτιθέντος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα επεκτείνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση με τον Ειδικο όρο ευθύνης Εργοδότη - Για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτου που έχουν μισθωθεί ή ενοικιαστεί ή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) έχουν παραχωρηθεί στο Λήπτη Ασφάλισης Ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από την κατοχή, έλεγχο, φύλαξη, φροντίδα ή εποπτεία του Λήπτη Ασφάλισης/ Ασφαλιζομένου. - Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών καθώς και ανέγερσης νέων οικοδομικών εγκαταστάσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο - Για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. - Η τροφική δηλητηρίαση, όταν πρόκειται για επιχείρηση που μπορεί από τη δραστηριότητα της να προκαλέσει ανάλογο συμβάν εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την Εταιρεία. - Για τυχόν ζημιές που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζομένου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο πρόσωπο συνδέεται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου ή έχει την ιδιότητα του προστιθέντος του, για λάθη και παραλείψεις κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, μελέτη, σχεδιασμό, καθορισμό προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε καθαρώς οικονομική ζημιά, δηλαδή οικονομική ζημιά η οποία δε σχετίζεται ούτε με κάποια Υλική Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ούτε με κάποια Σωματική Βλάβη / θάνατο, που απορρέουν από ζημιογόνο γεγονός καλυπτόμενο βάσει της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Ο Ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση, με ποινή ακυρότητας του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου:

6 - Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή τους πραγματογνώμονες του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, εάν αυτοί θέλουν να ενεργήσουν επιθεώρηση του κινδύνου, για να επαληθεύσουν την ειλικρίνεια της δήλωσης του Ασφαλιζόμενου. - Να δηλώνει στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. - Να επιλέγει με προσοχή τους υπαλλήλους, μεταξύ των προσώπων που είναι κατάλληλα για την εργασία αυτή. Τα κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κλπ. που χρησιμοποιούνται στην εργασία του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση κα κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται. - Να τηρεί πλήρως τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέτρα ασφαλείας, καθώς και όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήματος. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής, εάν αυτός το ζητήσει, μόλις αναγγελθεί σε αυτόν το ατύχημα, έχει μόνος του τη διεύθυνση, στο όνομα του Ασφαλιζομένου, κάθε δικάστικης υπόθεσης, καθώς και το δικαίωμα να κλαίνει συμβιβασμούς, με ποινή δε ακυρότητας του συμβολαίου και έκπτωση από τα διακιώματα του, ο Ασφαλιζόμενος, έχει την υποχρέωση να παρέχει την αναγκαία πληρεξουσιότητα, στο δικηγόρο που θα υποδείξει ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής. Εάν δε γίνει δυνατό να επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή με τον παθόντα και στην περίπτωση που θα ασκηθεί αγωγή, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή, επί αποδείξει, κάθε έγγραφο που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν, δικαστικό ή εξώδικο. Να βοηθήσει επίσης τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή στην εξακρίβωση τη ευθύνης του ατυχήματος και της έκτασης των ζημιών, να δώσει πλήρη τα στοιχεία των μαρτύρων και να φροντίσει για να έλθουν αυτοί στο Δικαστήριο ή κατα τη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. Εάν γίνει ποινική δίωξη σε βάρος του ασφαλιζομένου και πάλι αυτός οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, ώστε αυτός, εάν κρίνει αυτό σκόπιμο, να αναθέσει σε δικηγόρο δικής του επιλογής την υπεράσπιση του Ασφαλιζομένου κατά την προδικασία και τη δίκη στο δικαστήριο. Η παράβαση όσων στον όρο αυτό συμφωνούνται, έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή των Ασφαλιστών, έναντι του Ασφαλιζομένου, απ κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση.

7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (17-056) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Καλύπτεται η Νόμιμη Γενική Αστική Ευθύνη των Ασφαλιζομένων έναντι τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού κώδικα περί αδικοπραξίας (παράγραφοι 914 εώς 932). Ήτοι, καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες που θα προκληθούν από πράξεις των Ασφαλιζομένων έναντι τρίτων. Ασφαλιζόμενοι νοούνται όσοι προκαλέσουν ζημιά καθόσον χρόνο κατοικούν στο χώρο της ασφαλιζομένης κατοικίας, καθώς και τα τυχόν κατοικίδια ιδιοκτησίας της οικογένειας που κατοικεί μονίμως στην ασφαλιζομένη κατοικία. Εξαιρούνται ζημιές που σχετίζονται με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και την ιδιότητα τους ώς οδηγών. ΠΑΡΟΧΕΣ / ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Σωματικές Βλάβες : ,00 Υλικές Ζημιές : 5.000,00 Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας κατ'έτος : ,00 Απαλλαγή: 150,00 εφ'εκάστης υλικής ζημιάς

8 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ (17-057) Καλύπτεται η απώλεια ενοικίων του Ασφαλιζομένου σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του ασφαλιζομένου κτιρίου, συνεπεία ζημιάς από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση από τις Αρμόδιες Αρχές ή από τις σχετικές εκθέσεις πραγματογνωμόνων. - Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι αυτό που ορίζεται στον πίνακα ασφαλίσεως, και δε δύναται να υπερβεί το ποσό αυτό διαιρούμενο ισόποσα και καταβαλλόμενο σε μηνιαίες και άτοκες δόσεις για όσους μήνες αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης. - Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή από τον Ασφαλισμένο των Νόμιμων παραστατικών που θα αποδεικνύουν το νόμιμο μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλει ο μισθωτής. - Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος, να είναι ιδιοκτήτης της Ασφαλιζομένης οικοδομής και να μην τη χρησιμοποιεί ο ίδιος. - Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό εκείνο διάστημα που απαιτείται για την επισκευή ή ανοικοδόμηση του κτιρίου με βάση τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και με ανώτατο όριο τους μήνες που αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης. - Σε περίπτωση που το κτίριο δεν ήταν μισθωμένο εν όλω ή εν μέρει κατά τη στιγμή της επέλευσης της ζημιάς, η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει ή ισχύει μόνο για το μισθωμένο μέρος. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι αν έπειτα από σχετική εντολή των αρμόδιων Δημοσίων Αρχών εμποδιστεί με οποιοδήποτε τρόπο η επισκευή, ανοικοδόμηση του κτιρίου η οποία θα προκαλέσει την καθυστέρηση ή επιβράδυνση των εργασιών επισκευής ή ανοικοδόμησης, η Εταιρεία δε θα ευθύνεται να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο για το χρονικό διάστημα αυτής της καθυστέρησης ή επιβράδυνσης.

9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (17-058) Καλύπτεται ο τραυματισμός του Ασφαλιζομένου ή μέλους της οικογενείας του που διαμένει μόνιμα στην ασφαλιζομένη κατοικία και που θα προέλθει από τυχαίο γεγονός που θα συμβεί αποκλειστικά εντός της οικίας. Ειδικότερα Καλύπτονται : Θάνατος, υπό την προϋπόθεση ότι ο θάνατος θα επέλθει εντός 12 μηνών από την ημέρα του ατυχήματος, Απώλεια ενός ή και των δύο ματιών, ή απώλεια ενός ή περισσοτέρων άκρων, Μόνιμη ολική αναπηρία που σας καθιστά εσάς ή μέλος της οικογένειας σας ιατρικά ανίκανο για την εργασία που κάνετε. Ανώτατο όριο αποζημίωσης ,00 ανά περιστατικό, ανά άτομο και για όλη την περίοδο ασφάλισης εκτός αν τροποποιείται στον Πίνακα Ασφάλισης. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται ζημιές που προέρχονται από : 1. αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων, 2. παράνοια, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα απο τη διανοητική κατάσταση, 3. η παρούσα ασφάλιση καλύπτει μόνο τα πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των τριών (3) ετών και μικρότερης των εβδομήντα (70 ετών.

10 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (17-062) Εύρος Κάλυψης: - Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου ίσο με το ποσό του Στεγαστικού Δανείου, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της εκάστοτε κατασκευαστικής του αξίας αντικαταστάσεως σαν καινουργούς και καλύπτεται απο ασφαλιζόμενο κίνδυνο που απέφερε ολική καταστροφή. - Η Εταιρεία, θα αποζημιώνει το υπερβάλον ασφαλιζόμενο ποσό του Στεγαστικού Δανείου μειωμένο κατά το πιθανό ποσό της απαλλαγής. Βασικές Προϋποθέσεις κάλυψης / αποζημίωσης: - Η ολική καταστροφή του κτιρίου, θα επιβεβαιώνεται από επίσημους φορείς που θα το κρίνουν κατεδαφιστεό. - Ο δικαιούχος της αποζημίωσης, θα είναι ρητά ο ασκών απαίτηση και αίτημα προς αποζημίωση φορέας δανειοδότησης. - Η αποζημίωση, αφορά ρητά το οφειλόμενο ποσό προς το φορέα δανειοδότησης βάσει επίσημων στοιχείων και λειτουργεί ανεξάρτητα απο την ασφαλιστέα αξία για της οποίας το ύψος ευθύνεται αποκλειστικά ο ασφαλιζόμενος.

11 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ (17-063) Καλύπτεται ζημιά ή απώλεια, που θα επέλθει από ασφαλιζόμενο κίνδυνο, με ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας σε: - σταθερές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της ασφαλιζόμενης οικοδομής και εν υπαίθρω, ήτοι φράχτες, μαντρότοιχοι, κιόσκια, πέργκολες, barbeque (bbq), γήπεδα, τέντες με έτος αγοράς ρητά μικρότερο των 5 ετών, κ.λ.π - κινητό εξοπλισμό, που βρίσκεται σε υπαίθριους αλλά περιφραγμένους χώρους της ασφαλιζομένης οικοδομής, ή στις βεράντες αυτής. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: - Για φράχτες, μαντρότοιχους, αυλόπορτες, η πρόσκρουση οχήματος και οι κακόβουλες βλάβες (της εξαίρεσης δεν περιλαμβάνοντα τα πακτωμένα στοιχεία κουδούνια, θυροτηλέφωνα). - Για κινητό εξοπλισμό ή κλοπή - Οι ζημιές συνεπεία φθοράς, παλαιότητας και κακοτεχνίας - Σεισμός και πυρκαιά εκ σεισμού ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο κινητός εξοπλισμός σε περίπτωση που η κατοικία μένει ακατοίκητη για διάστημα άνω των 45 ημερών, θα πρέπει να είνα τοποθετημένος σε κλειστό χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ΑΠΑΛΛΑΓΗ: ΕΥΡΩ 500,00 για κάθε ζημιά.

12 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (17-064) Καλύπτεται ζημιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της ασφαλιζομένης κατοικίας, με ανώτατο όριο ευθυνης της εταιρείας Η αποζημίωση καταβάλλεται και αφορά: - Σε τιμή αξίας αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς η οποία ρητά δεν πρέπει να εμπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγματική αξία σαν μεταχειρισμένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ημερομηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά μέχρι και 5 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. - Σε αντίστοιχα αντικείμενα από πλευράς δυναμικότητας, μεγέθους, προέλευσης, μάρκας, υφής. - Της παρούσης κάλυψης εξαιρούνται τα κινητά τηλέφωνα. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: ΕΥΡΩ 150,00 για κάθε ζημιά. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλιζομένου αντικειμένου σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ήτοι (μοντέλο, serial number, ίντσες, ισχύς, μάρκα, καθώς και η ημερομηνία αγοράς του).

13 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (17-065) (παρέχεται μόνο στα πακέτα SECURE HOME A & SECURE HOME A Plus και αφορά μόνο σε μόνιμες κατοικίες) Καλύπτεται ζημιά ή απώλεια απο καλυπτομένους κινδύνους, (της κλοπής περιλαμβανομένης, ανεξάρτητα εάν έχει επιλεγεί ή όχι για το υπόλοιπο περιεχόμενο). ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: μέχρι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η κάλυψη, ισχύει μόνο όταν: - Έχουν δηλωθεί και καταγραφεί αναλυτικά σε λίστα ως σχετικό έντυπο και έχουν προσκομισθεί φωτογραφίες απο ψηφιακή μηχανή - Υπάρχει εκτίμηση ή πιστοποιητικό αγοράς, διαφορετικά θα ισχύσει ο ειδικός όρος ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ. - Φύλαξη εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου με συνδυασμό, τοποθετημένου σε μη εμφανές σημείο εντός κατοικίας Σε περίπτωση που επιλεγεί η παρούσα ασφάλιση, η ασφαλιζόμενη κατοικία είναι υποχρεωτικό να έχει κατ'ελάχιστον πόρτα και κουφώματα ασφαλέιας. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Το 25% εντός ασφαλιζόμενης αξίας ενόε εκάστου κοσμήματος ανα ζημιά.

14 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (17-066) Καλύπτεται ζημιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της ασφαλιζομένης επιχείρησης, με ανώτατο όριο ευθυνης της εταιρείας το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης (Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις) Η αποζημίωση καταβάλλεται και αφορά: - Σε τιμή αξίας αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς η οποία ρητά δεν πρέπει να εμπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγματική αξία σαν μεταχειρισμένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ημερομηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά μέχρι και 5 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. - Σε αντίστοιχα αντικείμενα από πλευράς δυναμικότητας, μεγέθους, προέλευσης, μάρκας, υφής. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: ΕΥΡΩ 150,00 για κάθε ζημιά. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλιζομένου αντικειμένου σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ήτοι (μοντέλο, serial number, ίντσες, ισχύς, μάρκα, καθώς και η ημερομηνία αγοράς του).

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13.

Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13. Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα