ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου του παρόντος Ασφαλιστηρίου (κατά την έκταση που δεν τροποποιούνται με το παρόν), το παρόν Ασφαλιστήριο επεκτείνεται και καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο / Λήπτη της Ασφάλισης για ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα, που προέρχεται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους στο οποίο βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα. Προϋποθέσεις : Η παρούσα κάλυψη ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι : α) ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία για οποιαδήποτε κατασκευή ή κατεδάφιση ή μετατροπή ή επισκευή υπάρχουσας κατασκευής ή κατεδάφιση ή ανασκαφή ή εκσκαφή ή χωματουργική εργασία πο πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε όμορο οικόπεδο, αμέσως όταν αυτός λάβει σχετική γνώσ β) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας ασφάλισης ή να την ακυρώσει. Ειδικές Εξαιρέσεις : Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο ζημιές : 1. Σε εξωτερικές αυλές, πεζοδρόμια, φράκτες και περιφράξεις εκτός εάν η ζημιά έχει επηρρεάσει και την ίδια την ασφαλισμένη οικοδομή ή την οικοδομή στην οποία στεγάζονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα. 2. Που προκαλούνται από το φυσιολογικό κατακάθισμα των νέων κατασκευών λόγω του βάρους αυτών. 3. Που προκαλούνται από την εγκατάσταση, κατακάθιση, μετακίνηση ή επιχωμάτωση τεχνητού εδάφους. 4. Που προκαλούνται από διάβρωση ακτών ή όχθης ποταμών. 5. Που προκαλούνται από λανθασμένο σχεδιασμό ή ελαττωματική κατασκευή ή χρήση ελαττωματικών υλικών. 6. Που προκαλούνται από πυρκαγιά, υπόγειο πύρ, έκρηξη, σεισμό ή διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή, εγκατάσταση ή σωλήνα. 7. Των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της παρούσας ασφάλισης 8. Που είναι αποτέλεσμα ανακατανομής των τάσεων λόγω κατασκευής ή της κατεδάφισης, της μετατροπής ή της επισκευής υπάρχουσας κατασκευής, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζομένου 9. Που είναι αποτέλεσμα ανασκαφών ή εκσκαφών ή χωματουργικών εργασιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης/ Ασφαλισμένου. Απαλλαγές : Για κάθε ζημιά ορίζεται η απαλλαγή που αναφέρεται στο σώμα του ασφαλιστηρίου.

2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-035) Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προκαλούνται άμεσα από ΣΕΙΣΜΟ και/ή ΚΛΟΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ ή/και τυχόν ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις : 1. Ζημιές που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από προγενέστερες της παρούσης ασφάλισης καταπονήσεις και/ή ζημιές στο ασφαλισμένο κτίριο, ή ζημιές που δεν έχουν επισκευαστεί ή έχουν επισκευαστεί μεν, αλλά όχ σύμφωνα με όσα ορίζουν οι κανονισμοί. 2. Ζημιές, που προκλήθηκαν ή προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα ή έμμεσα από κατασκευαστικό ελάττωμα του ασφαλισμένου κτιρίου. 3. Ζημιές σε ασφαλισμένα κτίρια ή ασφαλιζόμενα αντικείμενα που βρίσκονται εντός κτιρίων κατασκευής προ του 1960-εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή εάν η μελέτη και ανέγερση του ασφαλισμένου κτιρίου δεν έγινε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του κτιρίου. 4. Ζημιές από απώλεια εισοδήματος ή οποιαδήποτε έμμεση και/ή αποθετική ζημιά. Προϋποθέσεις : 1. Ο ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσει το κτίριο και/ή το περιεχόμενο, σε καλή κατάσταση και συντήρηση. Εφ'όσον το απαιτήσουν οι περιστάσεις, θα πρέπει να λάβει και πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη ζημιάς, εάν οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί στην ασφαλιζόμενη ιδιοκτησία. Προϋποθέσεις : Η παρούσα ασφάλιση, υπόκειται σε απαλλαγή, όπως αυτή ορίζεται στο ασφαλιστήριο και η εταιρεία ευθύνεται μόνο για το ποσό της ζημιάς που υπερβαίνει αυτή την απαλλαγή.

3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ/ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ(17-048) Ο Ασφαλιστής ευθύνεται για κάθε ζημιά (του χρηματοκιβωτίου ή της ταμειακής μηχανής) ή απώλεια χρημάτων, επιταγών γραμματίων, αντιγράφων πώλησης μέσω πιστωτικών καρτών συνεπεία: α) Κλοπής μετά από διάρρήξη σε ώρες μη λειτουργίας της επιχείρησης, ρητά μόνο εφόσον φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο. β) Ληστείας (με χρήση όπλου ή απειλή όπλου, ή με χρήση βίας ή απειλής η οποία μπορεί να αποδειχθεί), σε ώρες λειτουργίας τη επιχειρήσης. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ του Ασφαλιστή κατά περίπτωση και ετησίως, τα ποσά που αναφέρονται στο σώμα του ασφαλιστηρίου: α) Εντός χρηματοκιβωτίου (συνέπεια διαρρήξεως ή ληστείας) & β) Ληστείας (hold-up) ταμείου και κλοπή χρημάτων από την ταμειακή μηχανή. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : α) Το Χρηματοκιβώτιο θα πρέπει να είναι πακτωμένο σε χώρο μη εμφανή, να είναι πάντοτε κλειδωμένο και τα κλειδιά να φυλάσσονται πάντα προσωπικά από τον Ασφαλιζόμενο ή υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης, εκτός του χώρου που βρίσκεται το Χρηματοκιβώτιο. β) Ταμείο, νοείται η ταμειακή μηχανή ή το μεταλλικό κυτίο, το οποίο θα πρέπει να φυλάσσεται σε μη εμφανές σημείο του ασφαλιζομένου χώρου και να διατηρείται πάντοτε κλειδωμένο. γ) Προκειμένου περί κλοπής ή απώλειας μεταχρονολογημένων επιταγών από το χρηματοκιβώτιο με διάρρηξη ή ληστεία από το ταμείο ή το χρηματοκιβώτιο, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει το αργότερο εντός 48 ωρών να φροντίσει μέσω του εκδότη των απωλεσθεισών επιταγών να ειδοποιήσει την Τράπεζα για την απώλεια τους. Ο Ασφαλιζόμενος, υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο εκτός του χρηματοκιβωτίου, στο οποίο να καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία των επιταγών (Τράπεζα, Αριθμός, ποσό κλπ). Καταβολή αποζημίωσης για επιταγές, πραγματοποιείται μόνο εφόσον οι επιταγές εξαργυρωθούν δολίως από την Τράπεζα, διαφορετικά καλύπτονται μόνο τα έξοδα ακύρωσης και αντικατάστασης των επιταγών που εκλάπησαν. δ) Ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των χρημάτων Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, θα πρέπει να πράξει τα κάτωθι: - Να δηλώσει το συμβάν άμεσα στις Αστυνομικές Αρχές. - Να υποβάλει γραπτή αναγγελία του συμβάντος δήλωση στον Ασφαλιστή άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών. - Να διατηρεί όλα τα νόμιμα αναγκαία παραστατικά για την απόδειξη ύπαρξης των απολεσθέντων/ζημιωθέντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα υποβάλει στην Εταιρεία εφόσον του ζητηθούν.

4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (17-053) Αφορά την καταβολή επιδομάτων στον Ασφαλιζόμενο ή Λήπτη της Ασφάλισης για το διάστημα που η ασφαλισμένη επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας λόγω επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 12 (δώδεκα) μήνες κατά ανώτατο όριο από την ημερομηνία της ζημιάς ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Ως αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, παράγραφος "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ" ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Ως αναφέρεται στην παράγραφο "ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ" ΕΞAΙΡΕΣΕΙΣ - Αν Νόμος, Διάταγμα ή Κανονισμός, που προέρχεται από Δημοτική ή άλλη Αρχή και ρυθμίζει τη ρυμοτομία ή την επισκευή, δόμηση, και ανοικοδόμηση, εμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την επισκευή ή ανοικοδόμηση ή προκαλέσει την αναβολή ή αργοπορία των εργασιών για το σκοπό αυτό, ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται, ούτε έχει υπόχρέωση για καταβολή αποζημίωσης, γι'αυτή την παρεμπόδιση ή χρονοτριβή. - Λόγω καταστροφής, απώλειας ή ζημιάς χρημάτων, τίτλων, χρεογράφων, εγγράφων, σχεδίων λογιστικών βιβλίων, δισκετών, μαγνητοταινιών και λοιπών ανάλογων ειδών. - Επειδή ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος μετά την επέλευση καλυπτόμενης υλικής ζημιάς, δε διαθέτει έγκαιρα τα απαραίτητα κεφάλαια για την επαναφορά της ασφαλιζόμενης επιχείρησης σε κατάσταση λειτουργίας. ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ: Ο Ασφαλιζόμενος να διαθέσει άμεσα μετά την επέλευση του κινδύνου τα απαραίτητα κεφάλαια για την επαναφορά της επιχείρησης σε λειτουργία και να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (17-055) Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου όπως προβλέπεται από το νόμο, για Σωματικές Βλάβες, Θάνατο, και Υλικές Ζημιές πρός τρίτους από ατυχήματα που θα προέλθουν αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία των χώρων που ασκεί τη δραστηριότητα του ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - Ως αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης, παράγραφος "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - Στα καθοριζόμενα κατά περίπτωση ανώτατα όρια ευθύνης, όποιος και αν είναι ο αριθμός των ζημιογόνων γεγονότων εντός της ασφαλιστικής περιόδου, περιλαμβάνονται : 1. τα ποσά που καταβάλει ο "Ασφαλιστής" ως αποζημίωση σε τρίτους, 2. τα ποσά της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, 3. τους τυχόν τόκους υπερημερίας, 4. τα δικαστικά έξοδα και τις δαπάνες, οι οποίοι επιδικάστηκαν σε βάρος του Ασφαλιζομένου. ΕΔΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ - Το "Ασφαλιστήριο" αυτό, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη γραπτή συμφωνία, καλύπτει γεγονότα που θα συμβούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι Ασφαλιστές ουδεμία ευθύνη φέρουν ή έχουν υποχρέωη αποζημίωσης, από το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ρητώς απαλάσσονται από αυτές στις εξής περιπτώσεις : - Από πράξεις ή παραλείψεις εκ προθέσεως, είτε από το Συμβαλλόμενο / Ασφαλιζόμενο είτε από τον Δικαιούχο του Ασφαλίσματος ή τα πρόσω πα που συνοικούν μαζί τους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, είτε από πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση μίσθωσης έργου ή έχουν την ιδιότητα του προστιθέντος - Από περιστατικά ή καταστάσεις, οποιασδήποτε φύσεως που συνέβησαν ή υπήρχαν πρίν την έναρξη ισχύος της παρούσας ασφάλισης και ήταν γνωστά (ή έπρεπε να είναι γνωστά λόγω της φύσης αυτών) στο Συμβαλλόμενο ή / και στον Ασφαλιζόμενο. - Από οποιαδήποτε φύσης συμβατικές δεσμεύσεις, τις οποίες έχει αναλάβει ο Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλιζόμενος και οι οποίες διευρύνουν τη νομική του ευθύνη. Η παρούσα εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε περιπτλωσεις όπου ο Ασφαλιζόμενος θα έφερε ευθύνη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των ώς άνω συμβατικών δεσμεύσεων - Για οποιαδήποτε νόμιμη ευθύνη, πάσης φύσεως, που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά, είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτίων, ή που προέρχεται από ακτινοβολία ιόντων ή από μόλυνση λόγω ραδιενέργειας, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιδήποτε πυρηνικό απόρριμα ή κατάλοιπο της καύσης πυρηνικών καυσίμων. Υπό την έννοια της παρούσας εξαίρεσης και μόνο, η καύση περιλαμβάνει και κάθε αυτενεργό λειτουργία πυρηνικής σχέσης. - Από τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά ή παραλαβή πραγμάτων και γενικά αντικειμένων από κάθε είδους μεταφορικά μέσα καθώ και ζημιές σε αυτά τα ίδια τα μεταφερόμενα αντικείμενα. - Κατά τη διάρκεια ή ώς συνέπεια παράνομης ή αξιόποινης πράξης που καταλογίζεται σε βάρος του Συμβαλλόμενου/Ασφαλιζόμενου ως ποινικό αδίκημα ή αστική, παράνομη και υπαίτια πράξη που έγινε με δόλο - Ως συνέπεια ή κατά τη διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από το Συμβαλλόμενο/Ασφαλιζόμενο. - Σε αυτόν τον ίδιο το Συμβαλλόμενο/Ασφαλιζόμενο, σε νόμιμους εκπροσώπους ή ομόρρυθμους εταίρους ή διαχειριστές ή μετόχους του Συμβαλλομένου/Ασφαλιζομένου, στον ή στη σύζυγο και στους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και σε άτομα που κατοικούν μόνιμα κάτω από την ίδια στέγη. - Σε πρόσωπα που τελούν σε εργασιακή σχέση με τον Συμβαλλόμενο/Ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμ αυτήν ή πρόσωπα τα οποία συνδέονται με αυτόν με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εχουν την ιδιότητα του προοτιθέντος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οπότε θα επεκτείνεται η Ασφαλιστική Σύμβαση με τον Ειδικο όρο ευθύνης Εργοδότη - Για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του Λήπτη της Ασφάλισης / Ασφαλιζομένου ή για ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτου που έχουν μισθωθεί ή ενοικιαστεί ή με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) έχουν παραχωρηθεί στο Λήπτη Ασφάλισης Ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από την κατοχή, έλεγχο, φύλαξη, φροντίδα ή εποπτεία του Λήπτη Ασφάλισης/ Ασφαλιζομένου. - Από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών καθώς και ανέγερσης νέων οικοδομικών εγκαταστάσεων, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο - Για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. - Η τροφική δηλητηρίαση, όταν πρόκειται για επιχείρηση που μπορεί από τη δραστηριότητα της να προκαλέσει ανάλογο συμβάν εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την Εταιρεία. - Για τυχόν ζημιές που έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλιζομένου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο πρόσωπο συνδέεται με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου ή έχει την ιδιότητα του προστιθέντος του, για λάθη και παραλείψεις κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, μελέτη, σχεδιασμό, καθορισμό προδιαγραφών ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - Δεν καλύπτεται οποιαδήποτε καθαρώς οικονομική ζημιά, δηλαδή οικονομική ζημιά η οποία δε σχετίζεται ούτε με κάποια Υλική Ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ούτε με κάποια Σωματική Βλάβη / θάνατο, που απορρέουν από ζημιογόνο γεγονός καλυπτόμενο βάσει της παρούσας Ασφαλιστικής Σύμβασης. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ Ο Ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση, με ποινή ακυρότητας του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου:

6 - Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στους υπαλλήλους ή τους πραγματογνώμονες του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή, εάν αυτοί θέλουν να ενεργήσουν επιθεώρηση του κινδύνου, για να επαληθεύσουν την ειλικρίνεια της δήλωσης του Ασφαλιζόμενου. - Να δηλώνει στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή κάθε μεταβολή ή επίταση του κινδύνου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. - Να επιλέγει με προσοχή τους υπαλλήλους, μεταξύ των προσώπων που είναι κατάλληλα για την εργασία αυτή. Τα κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κλπ. που χρησιμοποιούνται στην εργασία του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση κα κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται. - Να τηρεί πλήρως τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέτρα ασφαλείας, καθώς και όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες υποχρεώσεις σε περίπτωση ατυχήματος. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής, εάν αυτός το ζητήσει, μόλις αναγγελθεί σε αυτόν το ατύχημα, έχει μόνος του τη διεύθυνση, στο όνομα του Ασφαλιζομένου, κάθε δικάστικης υπόθεσης, καθώς και το δικαίωμα να κλαίνει συμβιβασμούς, με ποινή δε ακυρότητας του συμβολαίου και έκπτωση από τα διακιώματα του, ο Ασφαλιζόμενος, έχει την υποχρέωση να παρέχει την αναγκαία πληρεξουσιότητα, στο δικηγόρο που θα υποδείξει ο εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής. Εάν δε γίνει δυνατό να επιτευχθεί εξώδικος συμβιβασμός του εξουσιοδοτημένου ανταποκριτή με τον παθόντα και στην περίπτωση που θα ασκηθεί αγωγή, ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να παραδώσει το ταχύτερο δυνατό στον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή, επί αποδείξει, κάθε έγγραφο που θα κοινοποιηθεί σε αυτόν, δικαστικό ή εξώδικο. Να βοηθήσει επίσης τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή στην εξακρίβωση τη ευθύνης του ατυχήματος και της έκτασης των ζημιών, να δώσει πλήρη τα στοιχεία των μαρτύρων και να φροντίσει για να έλθουν αυτοί στο Δικαστήριο ή κατα τη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων. Εάν γίνει ποινική δίωξη σε βάρος του ασφαλιζομένου και πάλι αυτός οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, ώστε αυτός, εάν κρίνει αυτό σκόπιμο, να αναθέσει σε δικηγόρο δικής του επιλογής την υπεράσπιση του Ασφαλιζομένου κατά την προδικασία και τη δίκη στο δικαστήριο. Η παράβαση όσων στον όρο αυτό συμφωνούνται, έχει σαν συνέπεια την απαλλαγή των Ασφαλιστών, έναντι του Ασφαλιζομένου, απ κάθε υποχρέωση προς αποζημίωση.

7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (17-056) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Καλύπτεται η Νόμιμη Γενική Αστική Ευθύνη των Ασφαλιζομένων έναντι τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού κώδικα περί αδικοπραξίας (παράγραφοι 914 εώς 932). Ήτοι, καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες που θα προκληθούν από πράξεις των Ασφαλιζομένων έναντι τρίτων. Ασφαλιζόμενοι νοούνται όσοι προκαλέσουν ζημιά καθόσον χρόνο κατοικούν στο χώρο της ασφαλιζομένης κατοικίας, καθώς και τα τυχόν κατοικίδια ιδιοκτησίας της οικογένειας που κατοικεί μονίμως στην ασφαλιζομένη κατοικία. Εξαιρούνται ζημιές που σχετίζονται με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και την ιδιότητα τους ώς οδηγών. ΠΑΡΟΧΕΣ / ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ Σωματικές Βλάβες : ,00 Υλικές Ζημιές : 5.000,00 Ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας κατ'έτος : ,00 Απαλλαγή: 150,00 εφ'εκάστης υλικής ζημιάς

8 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ (17-057) Καλύπτεται η απώλεια ενοικίων του Ασφαλιζομένου σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του ασφαλιζομένου κτιρίου, συνεπεία ζημιάς από καλυπτόμενο από το παρόν κίνδυνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: - Το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση από τις Αρμόδιες Αρχές ή από τις σχετικές εκθέσεις πραγματογνωμόνων. - Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι αυτό που ορίζεται στον πίνακα ασφαλίσεως, και δε δύναται να υπερβεί το ποσό αυτό διαιρούμενο ισόποσα και καταβαλλόμενο σε μηνιαίες και άτοκες δόσεις για όσους μήνες αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης. - Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή από τον Ασφαλισμένο των Νόμιμων παραστατικών που θα αποδεικνύουν το νόμιμο μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλει ο μισθωτής. - Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλιζόμενος, να είναι ιδιοκτήτης της Ασφαλιζομένης οικοδομής και να μην τη χρησιμοποιεί ο ίδιος. - Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό εκείνο διάστημα που απαιτείται για την επισκευή ή ανοικοδόμηση του κτιρίου με βάση τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και με ανώτατο όριο τους μήνες που αναγράφονται στον πίνακα ασφάλισης. - Σε περίπτωση που το κτίριο δεν ήταν μισθωμένο εν όλω ή εν μέρει κατά τη στιγμή της επέλευσης της ζημιάς, η παρούσα κάλυψη δεν ισχύει ή ισχύει μόνο για το μισθωμένο μέρος. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι αν έπειτα από σχετική εντολή των αρμόδιων Δημοσίων Αρχών εμποδιστεί με οποιοδήποτε τρόπο η επισκευή, ανοικοδόμηση του κτιρίου η οποία θα προκαλέσει την καθυστέρηση ή επιβράδυνση των εργασιών επισκευής ή ανοικοδόμησης, η Εταιρεία δε θα ευθύνεται να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο για το χρονικό διάστημα αυτής της καθυστέρησης ή επιβράδυνσης.

9 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (17-058) Καλύπτεται ο τραυματισμός του Ασφαλιζομένου ή μέλους της οικογενείας του που διαμένει μόνιμα στην ασφαλιζομένη κατοικία και που θα προέλθει από τυχαίο γεγονός που θα συμβεί αποκλειστικά εντός της οικίας. Ειδικότερα Καλύπτονται : Θάνατος, υπό την προϋπόθεση ότι ο θάνατος θα επέλθει εντός 12 μηνών από την ημέρα του ατυχήματος, Απώλεια ενός ή και των δύο ματιών, ή απώλεια ενός ή περισσοτέρων άκρων, Μόνιμη ολική αναπηρία που σας καθιστά εσάς ή μέλος της οικογένειας σας ιατρικά ανίκανο για την εργασία που κάνετε. Ανώτατο όριο αποζημίωσης ,00 ανά περιστατικό, ανά άτομο και για όλη την περίοδο ασφάλισης εκτός αν τροποποιείται στον Πίνακα Ασφάλισης. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται ζημιές που προέρχονται από : 1. αλκοολισμό, χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων, 2. παράνοια, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ανεξάρτητα απο τη διανοητική κατάσταση, 3. η παρούσα ασφάλιση καλύπτει μόνο τα πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των τριών (3) ετών και μικρότερης των εβδομήντα (70 ετών.

10 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (17-062) Εύρος Κάλυψης: - Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο κτιρίου ίσο με το ποσό του Στεγαστικού Δανείου, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της εκάστοτε κατασκευαστικής του αξίας αντικαταστάσεως σαν καινουργούς και καλύπτεται απο ασφαλιζόμενο κίνδυνο που απέφερε ολική καταστροφή. - Η Εταιρεία, θα αποζημιώνει το υπερβάλον ασφαλιζόμενο ποσό του Στεγαστικού Δανείου μειωμένο κατά το πιθανό ποσό της απαλλαγής. Βασικές Προϋποθέσεις κάλυψης / αποζημίωσης: - Η ολική καταστροφή του κτιρίου, θα επιβεβαιώνεται από επίσημους φορείς που θα το κρίνουν κατεδαφιστεό. - Ο δικαιούχος της αποζημίωσης, θα είναι ρητά ο ασκών απαίτηση και αίτημα προς αποζημίωση φορέας δανειοδότησης. - Η αποζημίωση, αφορά ρητά το οφειλόμενο ποσό προς το φορέα δανειοδότησης βάσει επίσημων στοιχείων και λειτουργεί ανεξάρτητα απο την ασφαλιστέα αξία για της οποίας το ύψος ευθύνεται αποκλειστικά ο ασφαλιζόμενος.

11 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝ ΥΠΑΙΘΡΩ (17-063) Καλύπτεται ζημιά ή απώλεια, που θα επέλθει από ασφαλιζόμενο κίνδυνο, με ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρείας σε: - σταθερές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της ασφαλιζόμενης οικοδομής και εν υπαίθρω, ήτοι φράχτες, μαντρότοιχοι, κιόσκια, πέργκολες, barbeque (bbq), γήπεδα, τέντες με έτος αγοράς ρητά μικρότερο των 5 ετών, κ.λ.π - κινητό εξοπλισμό, που βρίσκεται σε υπαίθριους αλλά περιφραγμένους χώρους της ασφαλιζομένης οικοδομής, ή στις βεράντες αυτής. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: - Για φράχτες, μαντρότοιχους, αυλόπορτες, η πρόσκρουση οχήματος και οι κακόβουλες βλάβες (της εξαίρεσης δεν περιλαμβάνοντα τα πακτωμένα στοιχεία κουδούνια, θυροτηλέφωνα). - Για κινητό εξοπλισμό ή κλοπή - Οι ζημιές συνεπεία φθοράς, παλαιότητας και κακοτεχνίας - Σεισμός και πυρκαιά εκ σεισμού ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ο κινητός εξοπλισμός σε περίπτωση που η κατοικία μένει ακατοίκητη για διάστημα άνω των 45 ημερών, θα πρέπει να είνα τοποθετημένος σε κλειστό χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ΑΠΑΛΛΑΓΗ: ΕΥΡΩ 500,00 για κάθε ζημιά.

12 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (17-064) Καλύπτεται ζημιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της ασφαλιζομένης κατοικίας, με ανώτατο όριο ευθυνης της εταιρείας Η αποζημίωση καταβάλλεται και αφορά: - Σε τιμή αξίας αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς η οποία ρητά δεν πρέπει να εμπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγματική αξία σαν μεταχειρισμένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ημερομηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά μέχρι και 5 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. - Σε αντίστοιχα αντικείμενα από πλευράς δυναμικότητας, μεγέθους, προέλευσης, μάρκας, υφής. - Της παρούσης κάλυψης εξαιρούνται τα κινητά τηλέφωνα. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: ΕΥΡΩ 150,00 για κάθε ζημιά. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλιζομένου αντικειμένου σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ήτοι (μοντέλο, serial number, ίντσες, ισχύς, μάρκα, καθώς και η ημερομηνία αγοράς του).

13 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ (17-065) (παρέχεται μόνο στα πακέτα SECURE HOME A & SECURE HOME A Plus και αφορά μόνο σε μόνιμες κατοικίες) Καλύπτεται ζημιά ή απώλεια απο καλυπτομένους κινδύνους, (της κλοπής περιλαμβανομένης, ανεξάρτητα εάν έχει επιλεγεί ή όχι για το υπόλοιπο περιεχόμενο). ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: μέχρι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η κάλυψη, ισχύει μόνο όταν: - Έχουν δηλωθεί και καταγραφεί αναλυτικά σε λίστα ως σχετικό έντυπο και έχουν προσκομισθεί φωτογραφίες απο ψηφιακή μηχανή - Υπάρχει εκτίμηση ή πιστοποιητικό αγοράς, διαφορετικά θα ισχύσει ο ειδικός όρος ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΑΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ. - Φύλαξη εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου με συνδυασμό, τοποθετημένου σε μη εμφανές σημείο εντός κατοικίας Σε περίπτωση που επιλεγεί η παρούσα ασφάλιση, η ασφαλιζόμενη κατοικία είναι υποχρεωτικό να έχει κατ'ελάχιστον πόρτα και κουφώματα ασφαλέιας. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Το 25% εντός ασφαλιζόμενης αξίας ενόε εκάστου κοσμήματος ανα ζημιά.

14 ΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (17-066) Καλύπτεται ζημιά που θα επέλθει από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της ασφαλιζομένης επιχείρησης, με ανώτατο όριο ευθυνης της εταιρείας το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης (Πρόσθετες Προαιρετικές Καλύψεις) Η αποζημίωση καταβάλλεται και αφορά: - Σε τιμή αξίας αντικατάστασης με καινούργιο, εφόσον έχει αγοραστεί μέχρι 3 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς η οποία ρητά δεν πρέπει να εμπίπτει στους όρους εγγύησης. - Σε τρέχουσα πραγματική αξία σαν μεταχειρισμένου, εφόσον έχει αγοραστεί σε ημερομηνία προγενέστερη των 3 χρόνων και ρητά μέχρι και 5 χρόνια από την ημερομηνία επέλευσης της ζημιάς. - Σε αντίστοιχα αντικείμενα από πλευράς δυναμικότητας, μεγέθους, προέλευσης, μάρκας, υφής. ΑΠΑΛΛΑΓΗ: ΕΥΡΩ 150,00 για κάθε ζημιά. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε ασφαλιζομένου αντικειμένου σύμφωνα με τη σχετική λίστα, ήτοι (μοντέλο, serial number, ίντσες, ισχύς, μάρκα, καθώς και η ημερομηνία αγοράς του).

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΚΕ» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΛΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΚΕ» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΛΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ 11170 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΠΤΚΕ» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΛΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS / NEA ΚΑΤΟΙΚΙΑ PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των 5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ I' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ I' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-20 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και πόντιση δύο (2) Υ/Β καλωδίων ισχύος, τάσεως 20 kv με μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 Α) ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1156 ΤΕΥΧΟΣ 8. «Αποξήλωση 5 πυλώνων στη Γραμμή Μεταφοράς 150 KV Λαμία Πτολεμαΐδα» ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1156 ΤΕΥΧΟΣ 8. «Αποξήλωση 5 πυλώνων στη Γραμμή Μεταφοράς 150 KV Λαμία Πτολεμαΐδα» ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1156 ΤΕΥΧΟΣ 8 «Αποξήλωση 5 πυλώνων στη Γραμμή Μεταφοράς 150 KV Λαμία Πτολεμαΐδα» ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Ασφάλιση Κύριας Κατοικίας ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Κεραυνός Καπνός Έκρηξη (Συμπεριλαμβάνονται και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ H «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.» αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο ή / και Συμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικός όρος Πυρκαγιάς (ΕΟ 301)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Ειδικός όρος Πυρκαγιάς (ΕΟ 301) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ειδικός όρος Πυρκαγιάς (ΕΟ 301) Άρθρο 1, Ορισμός: Πυρκαγιά είναι η φωτιά (καύση που συνοδεύεται από φλόγα) που προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή που εγκατέλειψε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Οδηγός Ασφάλισης Secure Fit & Beauty Αντικείμενα Ασφάλισης Αισθητικής Ινστιτούτα Γυμναστήρια Καταστήματα πώλησης Επαγγελματικών Ειδών Κομμωτηρίου & Καλλυντικών Κέντρα αρωματοθεραπείας, βοτανοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Προγράμματα Αστικής Ευθύνης PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. Καρύστου 5, 11523 Αθήνα Τηλ. 210 69 96 690 Fax: 210 69 96 682 E-mail: property@personal-insurance.gr Site: www.personal-insurance.gr ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel 4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT 18-19 Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel Η έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Security & ο ρόλος της Ασφαλιστικής Κάλυψης Γιώργος Κουτίνας k Εμπειρογνώμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα