14294/16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 1 DG B 1C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14294/16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 1 DG B 1C"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14294/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 688 EMPL 471 ANTIDISCRIM 67 GENDER 41 JAI 934 EDUC 364 JEUN 97 FREMP 183 COHOM 141 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12825/16 REV 2 SOC 586 EMPL 388 ANTIDISCRIM 59 GENDER 39 JAI 794 EDUC 315 JEUN 70 FREMP 155 COHOM 120 Θέμα: Επιταχύνοντας τη διαδικασία ένταξης των Ρομά - Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου 1. Το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά θεσπίστηκε το 2011 με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά και του γενικού πληθυσμού. Το 2013, το Συμβούλιο επίσης εξέδωσε σύσταση για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών και της διακρατικής συνεργασίας /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 1

2 2. Στις 27 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την «αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και της σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη » 3. Η σλοβακική Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων ως απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής, το οποίο εξετάστηκε και αναθεωρήθηκε στην ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις», η οποία κατέληξε σε συμφωνία επί του κειμένου. 4. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να διαβιβάσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο EPSCO προς έγκριση κατά τη σύνοδό του στις 8 Δεκεμβρίου /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 2

3 Επιταχύνοντας τη διαδικασία ένταξης των 1 Ρομά - Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 1. Η ισότητα αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων είναι ένα από τα ειδικά της καθήκοντα. 2. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 3. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Άσκησε την εξουσία αυτή κατά την έκδοση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, η οποία θεσπίζει πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά την απασχόληση και την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία (συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης), τις κοινωνικές παροχές, καθώς και την πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. 1 Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων, ο όρος «Ρομά» χρησιμοποιείται, όπως και σε άλλα πολιτικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, ως γενικός όρος, ο οποίος περικλείει και άλλες ομάδες ανθρώπων που έχουν λίγο έως πολύ παρόμοια πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως οι Σίντι, οι Ταξιδευτές, οι Καλέ, οι Νομάδες (Gens du voyage), κλπ., είτε είναι μόνιμα εγκατεστημένοι είτε μετακινούμενοι /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 3

4 4. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει οιαδήποτε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ενώ, σύμφωνα με τον Χάρτη, η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο και στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. 5. Τα παρόντα συμπεράσματα βασίζονται σε προηγούμενες εργασίες και πολιτικές δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και σε εργασίες λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ άλλων στα έγγραφα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι. 6. Το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά 2 μέχρι το 2020 θεσπίστηκε το 2011 με την έκδοση από την Επιτροπή ανακοίνωσης για ένα «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», η οποία ενέταξε το θέμα μεταξύ των προτεραιοτήτων της ατζέντας της ΕΕ και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020», ενώ, αμέσως μετά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την ταχεία εφαρμογή των συμπερασμάτων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 7. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τις αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές ή ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων πολιτικής για την ένταξη των Ρομά στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων τους για την κοινωνική ένταξη και σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση. 2 Στα συμπεράσματα αυτά, ο όρος «στρατηγικές» αναφέρεται τόσο σε «ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων πολιτικής» όσο και σε στρατηγικές /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 4

5 8. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι το μέγεθος και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του πληθυσμού Ρομά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και ότι, συνεπώς, οι εθνικές προσεγγίσεις για την ένταξη των Ρομά θα πρέπει να είναι ανάλογες με τις ιδιαίτερες περιστάσεις και τις επιτόπιες ανάγκες και προσαρμοσμένες σε αυτές. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι απαιτήσεις του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά πλαίσια και πλαίσια πολιτικής των κρατών μελών. 9. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σύσταση του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά που εκδόθηκε το 2013 και η οποία ενίσχυσε το πλαίσιο της ΕΕ και κάλεσε τα κράτη μέλη να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με τη σύσταση και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών τους ή των ολοκληρωμένων δεσμών μέτρων πολιτικής για την ένταξη των Ρομά στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων τους για την κοινωνική ένταξη. 10. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ και της σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΛΥΠΗ ότι, όπως ρητά επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρά τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη, ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε στην προώθηση της ένταξης των Ρομά, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, στην απουσία δέσμευσης από πλευράς τοπικών αρχών, καθώς και στο γεγονός ότι η χρήση των διαθέσιμων πόρων είναι αναποτελεσματική ενώ συνεχίζονται οι διακρίσεις σε βάρος των Ρομά. 11. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την τρέχουσα προσφυγική κρίση η οποία θέτει νέες προκλήσεις για τα κράτη μέλη και δημιουργεί την ανάγκη να διεξαχθεί συζήτηση και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ τη διαρκή ανάγκη για ολοκληρωμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των περιθωριοποιημένων και μειονεκτουσών ομάδων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και των Ρομά /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 5

6 12. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ τη δέσμευσή του στη διαδικασία ένταξης των Ρομά, στην οποία εντάσσεται μεταξύ άλλων και η εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ όπως θεσπίστηκε το 2011 και συμπληρώθηκε με την σύσταση του Συμβουλίου του 2013, και την απόφασή του να διασφαλίσει ότι όλα τα υφιστάμενα μέσα άσκησης πολιτικής, καθώς και τα νομικά και τα χρηματοδοτικά μέσα αξιοποιούνται στο έπακρο για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Ρομά και μη Ρομά. 13. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για το αποτέλεσμα της εκδήλωσης υψηλού επιπέδου για τη χειραφέτηση των νέων Ρομά που συνδιοργανώθηκε από τη σλοβακική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία επανεπιβεβαίωσε την επείγουσα ανάγκη ενδυνάμωσης των νέων Ρομά και ενεργού συμμετοχής τους στην πολιτική ένταξης των Ρομά. Στην εκδήλωση τονίστηκε επίσης μετ επιτάσεως η ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου των νέων Ρομά στη διαμόρφωση των οριζόντιων πολιτικών που τους αφορούν. Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν την ελπίδα να στηρίξουν τη νεολαία Ρομά ώστε να καταστεί κινητήρια δύναμη της ένταξης των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να αυξήσουν την ενεργό συμμετοχή νέων Ρομά σε προγράμματα και σε μέτρα που στοχεύουν στους νέους. ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 14. Να επιταχύνουν την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ή δεσμών ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής για την ένταξη των Ρομά για τα οποία έχουν δεσμευτεί εντός του πλαισίου της ΕΕ, σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου και στην κατάσταση των νέων Ρομά. 15. Να ενισχύσουν τις προσπάθειες για βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των Ρομά, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. 16. Συνεκτιμώντας τις εθνικές πρακτικές, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των εθνικών στρατηγικών τους για την ένταξη των Ρομά και να τις ενημερώνουν τακτικά, να ορίζουν σαφείς δράσεις και να θέτουν μετρήσιμους στόχους και ορόσημα, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώνονται στα παρόντα συμπεράσματα /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 6

7 17. Να διασφαλίσουν, μέσω οριζόντιων πολιτικών ή στοχευμένων μέτρων, ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση ώστε να επιτρέψουν σε όλους τους Ρομά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, απαιτούνται συνέργειες μεταξύ πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία, η κινητικότητα και η απασχολησιμότητα των ανέργων Ρομά. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. 18. Να υποστηρίξουν την απασχολησιμότητα των νέων Ρομά με την ανάπτυξη, σύμφωνα προς τις εθνικές πρακτικές, προγραμμάτων σχεδιασμένων να τους επιτρέπουν να εισέλθουν επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Να προωθήσουν πολιτικές όπως προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας, υπηρεσίες ατομικής παροχής συμβουλών, προγράμματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πρώτης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και αυξημένες ευκαιρίες εργασίας στον δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να προληφθεί η μεταβίβαση της φτώχειας από γενιά σε γενιά στις κοινότητες των Ρομά. Να διασφαλίσουν ότι οι νέοι Ρομά μπορούν να ωφεληθούν, σε ισότιμη βάση με άλλους, από μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και των Εγγυήσεων για τη νεολαία. 19. Να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση των νέων Ρομά προωθώντας τους μηχανισμούς συμμετοχικής χάραξης πολιτικής, ώστε οι νέοι αυτοί να έχουν λόγο σε τομείς πολιτικής που τους επηρεάζουν άμεσα. 20. Να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση των νέων Ρομά αντιμετωπίζεται με βασικές πολιτικές για τους νέους ή με στοχευμένα μέτρα. 21. Να διασφαλίσουν ότι η κατάσταση των παιδιών Ρομά αντιμετωπίζεται με οριζόντιες πολιτικές ή με στοχευμένα μέτρα. 22. Να διασφαλίσουν ότι η ειδική θέση των γυναικών και κοριτσιών Ρομά στην κοινωνία αντιμετωπίζεται με βασικές πολιτικές φύλου ή με στοχευμένα μέτρα και να περιλάβουν τα εν λόγω μέτρα στις εθνικές στρατηγικές ή ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων πολιτικής για την ένταξη των Ρομά /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 7

8 23. Να διευκολύνουν μια προορατική και συμμετοχική προσέγγιση για την ένταξη μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και των γυναικών Ρομά και των νέων Ρομά, στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο πολιτικών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με παρεμβάσεις που στοχεύουν στους Ρομά. Να συλλέξουν απόψεις εμπλεκομένων φορέων, ιδιαίτερα τις απόψεις των Ρομά σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με την πρόοδο της ένταξης των Ρομά και με τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν. 24. Να αναπτύξουν περαιτέρω τη συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση και τις μεθοδολογίες υποβολής εκθέσεων, όπου αρμόζει, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικές τεκμηριωμένες πολιτικές. Οι μεθοδολογίες για τη συγκέντρωση δεδομένων κατά εθνότητα θα πρέπει να επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών και να συνάδουν προς το εθνικό νομικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους καθώς και προς την αρχή της επικουρικότητας. Όπου δεν είναι νομικώς εφικτή η συλλογή δεδομένων με βάση την εθνοτική καταγωγή ή όπου τέτοια δεδομένα είναι περιορισμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλες μεθοδολογίες για την απόκτηση εναλλακτικών αξιόπιστων δεδομένων. Να διατηρήσουν ένα ισχυρό σύστημα για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών. Να διασφαλίσουν ότι η οικονομική υποστήριξη φτάνει στους τελικούς δικαιούχους και ότι ο αντίκτυπος στοχευμένων και/ή οριζόντιων μέτρων σχετικά με τους Ρομά καταγράφεται επαρκώς και μπορεί να αξιολογηθεί κατάλληλα. 25. Να ενισχύσουν τις προσπάθειες εξάλειψης όλων των μορφών διαχωρισμού στην εκπαίδευση με την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία για τα παιδιά των Ρομά. Να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά ωφελούνται πλήρως από το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Να εξαλείψουν τον διαχωρισμό των παιδιών Ρομά λόγω της τοποθέτησής τους σε ειδικά σχολεία, καθώς συνιστά μια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Να παρέχουν ποιοτική πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση για τα παιδιά των Ρομά σε συμμετοχικά συνήθη πλαίσια και να προωθήσουν σθεναρά την αποτελεσματική μετάβασή τους από το σχολείο στη συμπληρωματική εκπαίδευση ή στην απασχόληση. 26. Να διασφαλίσουν, μέσω βασικών πολιτικών ή στοχευμένων μέτρων, ισότιμη πρόσβαση για τους Ρομά σε καθολικές πρωτοβάθμιες και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Εάν χρειαστεί, να διασφαλίσουν χρηματοδότηση για προγράμματα διαμεσολαβητών υγειονομικής περίθαλψης για τους Ρομά. Να διευρύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για την υγειονομική περίθαλψη και βελτιώνοντας την πρόσβαση στον εμβολιασμό και στην προληπτική υγειονομική περίθαλψη στις κοινότητες Ρομά /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 8

9 27. Να προλάβουν περαιτέρω αδικαιολόγητες αναγκαστικές εξώσεις Ρομά διασφαλίζοντας ότι οι αναγκαστικές εξώσεις πραγματοποιούνται πάντοτε σε πλήρη συμφωνία με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να διασφαλίσουν ότι στα εμπλεκόμενα πρόσωπα παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια και επαρκής πληροφόρηση, καθώς και ότι προσφέρεται κατάλληλη εναλλακτική κατοικία στις οικογένειες που υπέστησαν έξωση από τα σπίτια τους, συμφώνως προς την εθνική νομοθεσία. 28. Να αναγνωρίσουν τις διακρίσεις και τον ρατσισμό εις βάρος των Ρομά και, λαμβάνοντάς τα υπόψη, να λάβουν μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να εφαρμόσουν και να επιβάλουν νομικές εγγυήσεις κατά των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με το άρθρο 21 και με την απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Να καταπολεμήσουν κάθε μορφή ρατσισμού κατά των Ρομά, οι οποίες καλούνται συχνά αθιγγανοφοβία, καθώς συνιστούν βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού τους και των διακρίσεων σε βάρος τους. 29. Να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις εναντίον των Ρομά μέσω μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αποδέκτες τον γενικό πληθυσμό, για παράδειγμα, με την προώθηση μιας θετικής εικόνας των Ρομά ή με την προώθηση της κουλτούρας, της γλώσσας ή της ιστορίας των Ρομά, μέσω των σχολικών προγραμμάτων διδασκαλίας, των μέσων ενημέρωσης, των ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών ή της έρευνας. 30. Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική έμπρακτη εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί φυλετικής ισότητας, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οικείοι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί διοικητικοί κανονισμοί δεν προβαίνουν σε διακρίσεις και δεν οδηγούν σε πρακτικές κοινωνικού διαχωρισμού. 31. Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα 2015/2615 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ρομά που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τις εθνικές τους πρακτικές. 32. Να ενισχύσουν τα εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά διασφαλίζοντας ότι έχουν τους απαραίτητους πόρους και τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας, καθώς και παρέχοντάς τους προσήκουσα εντολή ώστε να επιτελούν τα καθήκοντά τους αναφορικά με τον συντονισμό /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 9

10 ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 33. Να διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά ως το 2020 και να προτείνει μια στρατηγική για την ένταξη των Ρομά μετά το 2020, στην οποία να περιλαμβάνεται πρόταση για αναθεώρηση της σύστασης του Συμβουλίου. 34. Να εξετάσει τρόπους που να διασφαλίζουν ότι αξιοποιούνται οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των νέων ανέργων Ρομά μέσω πολιτικών απασχόλησης προσανατολισμένων στη νεολαία. 35. Να συνεχίσει να παρέχει στήριξη, καθοδήγηση και χρηματοδότηση στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, στην κοινωνία των πολιτών των Ρομά και σε άλλους σχετικούς φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της ένταξης των Ρομά, ιδιαίτερα σε τοπικούς φορείς που εργάζονται απευθείας με τις κοινότητες των Ρομά και υποστηρίζουν τη δημιουργία ικανοτήτων σε αυτές ώστε να προωθήσουν την ενεργό κινητοποίησή τους. 36. Να προωθήσει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, μεταξύ άλλων μέσω των εθνικών πλατφορμών για την ένταξη των Ρομά καθώς και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενσωμάτωση των Ρομά. ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, σε στενή συνεργασία και σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους 37. Να προωθήσουν τη χειραφέτηση, την ενεργό εμπλοκή και τη δέουσα συμμετοχή των Ρομά, ιδιαίτερα των νέων Ρομά, σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης πολιτικής, λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και στην εκπαίδευση. 38. Να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ένταξης των Ρομά θα γίνουν αναπόσπαστο τμήμα όλων των σχετικών τομέων πολιτικής, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 10

11 39. Να διασφαλίσουν ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πόρων και των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, με ολοκληρωμένο και συμπληρωματικό τρόπο. Επιπλέον, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε κονδύλια που είναι διαθέσιμα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, μεταξύ των οποίων και των Ρομά, και να αυξήσουν το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στις χώρες με τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρομά και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά. 40. Να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες έρευνες και αναλύσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τον καθορισμό δεικτών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων οι οποίοι να είναι προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν όλες τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν τη διαφανή, υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση δημοσίων πόρων που διατίθενται για την ένταξη των Ρομά. 41. Να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα ένταξης των Ρομά. 42. Να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν υφιστάμενα εργαλεία και μηχανισμούς σε επίπεδο ΕΕ, όπως το δίκτυο των εθνικών σημείων επαφής για τους Ρομά, η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ενσωμάτωση των Ρομά, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και το σύστημα υποβολής εκθέσεων που θεσπίστηκε βάσει του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το Να αξιολογήσουν και, αν χρειαστεί, να βελτιώσουν τα εν λόγω εργαλεία σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών πολιτικών /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πηγές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: - Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23/24 Ιουνίου 2011) EUCO 23/1/11 REV 1, σ. 13. Συμβούλιο: - Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το ΕΕ C 258 της , σ Σύσταση του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη. ΕΕ C 378 της , σ. 1. Επιτροπή: - Ανακοίνωση σχετικά με το «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020». 8727/11. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Timmermans και της επιτρόπου κας Jourová. - Ανακοίνωση σχετικά με την «Έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». 7276/16 - Ανακοίνωση σχετικά με την «αξιολόγηση της εφαρμογής του πλαισίου της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και της σύστασης του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη.» 10800/16 + ADD 1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: - Έκθεση για τη στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την ένταξη των Ρομά. A7-0043/ Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά. 2013/2066(INI). A7-0349/ Ψήφισμα της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. P8_TA(2015)0095. Άλλα: - Έκθεση του Ευρωπαϊκού ινστιτούτου για την ισότητα των φύλων (EIGE) με τίτλο «Φτώχεια, φύλο και διασταυρούμενες ανισότητες στην ΕΕ: Αναθεώρηση της εφαρμογής του τομέα Α: Γυναίκες και φτώχεια της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου (12132/16 ADD 1)» /16 ΜΜ/γομ/ΔΛ 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9948/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 393 GENDER 26 ANTIDISCRIM 39 FREMP 107 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9481/17 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7051/17 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Απριλίου 2015 (OR. en) 8407/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

6902/16 ΕΜ/μκρ/ΘΛ 1 DG B 3A

6902/16 ΕΜ/μκρ/ΘΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6902/16 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 12 SOC 140 EMPL 93 SAN 87 CONSOM 58 3453η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 378/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6538/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 100 EMPL 59 ECOFIN 152 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές διαβουλεύσεις (Δημόσια σύσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Νομοθετικές διαβουλεύσεις (Δημόσια σύσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. fr) 14689/15 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 71 SOC 693 EMPL 452 SAN 408 CONSOM 206 3434η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12255/17 AGRI 481 DEVGEN 199 ENV 752 ONU 115 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Η Ειδική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14983/16 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Θέμα: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 3507η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13361/17 ΔΠ/μκρ 1 DG E - 1C

13361/17 ΔΠ/μκρ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0100 (NLE) 13361/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 372 JEUN 124 EMPL

Διαβάστε περισσότερα

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13638/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 99 RELEX 883 DEVGEN 226 COMPET 540 ENFOCUSTOM 172 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1

9381/17 ΔΛ/μκρ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9381/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6159/16 SOC 70 EMPL 45 ECOFIN 109 EDUC 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδας «Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0238/2017 30.3.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5740/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 13593/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 133 EDUC 385 SPORT 84 EMPL 517 SOC 674 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12664/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 10826/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 602

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής

Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής Η Ατζέντα 2030 Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι σχετικοί με αυτήν 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) & 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013 (18.11) (OR. en) 15757/13 SPORT 100 JEUN 107 EDUC 422 SOC 896

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013 (18.11) (OR. en) 15757/13 SPORT 100 JEUN 107 EDUC 422 SOC 896 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2013 (18.11) (OR. en) 15757/13 SPORT 100 JEUN 107 EDUC 422 SOC 896 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς: το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

16891/14 ΓΒ/νικ 1 DG B 4A

16891/14 ΓΒ/νικ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16891/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες SOC 867 EGC 60 EMPL 203 CONUN 208 ONU 164

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13432/17 SPORT 78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

11/19/13. Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 1 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Ε.Ε. Ελλάδα 30 27.4 25 24.2 20 17.7 15 10 8.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 ΔΙ/σα 1 DG B 1C - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9291/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291 COMPET 394 ENV 493 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6068/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 5783/1/16

Διαβάστε περισσότερα