e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο"

Transcript

1 Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά ςτοιχεία εκδοκζντων ΠΕΑ. e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Αναδρομικζσ αυξιςεισ ΕΤΑΑ και ζνταξθ ςτον ΕΟΠΠΥ. Απελευκζρωςθ επαγγζλματοσ Ενεργειακοφ Επικεωρθτι - παράταςθ προςωρινών αδειών. Θζςεισ ΣΜΗΒΕ επί του ςχεδίου Νόμου ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων. Μζκοδοσ ρφκμιςθσ τθσ τάςθσ ςε γραμμζσ ΧΤ με ΦΒ και οικιακοφσ καταναλωτζσ. Σφςτθμα εξοικονόμθςθσ νεροφ (CWC). Οικονομικι ςφγκριςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ. Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α : Συνζντευξθ 4 Εκδόςεισ ΣΜΗΒΕ 6 Εκδθλώςεισ 7 Επικαιρότθτα 10 Επαγγελματικά Θζματα Νομοκεςία Νζοι Νόμοι Επιςτθμονικό Άρκρο Παραταξιακζσ Θζςεισ Τεχνικά Νζα 24 Επιςτολζσ 36

2 Σ Ε Λ Ι Δ Α 2 Κάλεσμα υμμετοχής Για Μέλη ΜΗΒΕ Για Εταιρείες - Βιομηχανίες υντακτική Επιτροπή: Μαρία Αντωνιάδου (Πρόεδρος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ, MSc) Ελένη Δημάκη (Αντιπρόεδρος Διπλ. Μηχ/ γος Μηχ/κός ΕΜΠ, Ομότιμο μέλος ΣΕΕ) Ηλίας Φομσίογλου (Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ) Ντόρα Σόδη (Μέλος Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/ κός ΑΠΘ, Ενεργειακός Επιθεωρητής) Νίκος Μανές (Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ) Επιστημονική Επιτροπή: Θωμάς Ξένος (Καθηγητής Σομέα Σηλεπικοινωνιών, Σμήμα Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Τπολογιστών ΑΠΘ) Ιωάννης Σσιάφης (Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Σομέα, Σμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ) Γκάμπριελ Μανσούρ (Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Σομέα, Σμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ) Γεώργιος Σρασανίδης (Διδάκτωρ Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΔΠΘ) Απόστολος Μιχόπουλος (Διδάκτωρ Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ) Οι συνάδελφοι, μέλη του ΜΗΒΕ, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα επαγγελματικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, εκπαίδευσης, κλπ. μπορούν να αποστέλλουν επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΗΒΕ Σο ύφος και η φρασεολογία του κειμένου οφείλει να είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Λειτουργίας του περιοδικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.. του ΜΗΒΕ. ε κάθε περίπτωση τα κείμενα θα ελέγχονται από τη υντακτική Επιτροπή, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο περί της δημοσίευσης τους. Ο ΜΗΒΕ έχοντας ως βασική επιδίωξη τη διαρκή ενημέρωση των μελών του σε θέματα τεχνολογίας καλεί τις εταιρείες με εμπορική βιομηχανική δραστηριότητα σε θέματα Η/Μ, για συνεργασία σε επίπεδο εκδηλώσεων και κάθε άλλης δράσης που θα συμβάλλει στον σκοπό αυτό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα προβολής προϊόντων και υπηρεσιών με διαφήμιση στο περιοδικό «e-τεχνολογια», στο ετήσιο ημερολόγιο του, καθώς και στις νέες εκδόσεις του. Οι εταιρείες που θα διαφημίζονται στο περιοδικό θα μπορούν να δημοσιεύουν ανακοινώσεις και για θέσεις εργασίας. Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σάς, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση. Η υντακτική Eπιτροπή του περιοδικού e-σεχνολογία : ευθύνεται για την έκδοση του περιοδικού μεριμνά για τη δημοσίευση στο περιοδικό της θεματολογίας, σύμφωνα με τις φιλοξενούμενες στήλες του μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων δημοσίευσης στο περιοδικό συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με ειδοποίηση του προέδρου και στόχο την επιλογή της θεματολογίας του επόμενου τεύχους. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι υ- ποχρεωτική. ε περίπτωση απουσίας μέλους για τρίτη συνεχόμενη φορά, τίθεται θέμα διαγραφής του από την επιτροπή. Οι αποφάσεις της υντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. ε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό υμβούλιο του ΜΗΒΕ. Η Επιστημονική Eπιτροπή του περιοδικού e-σεχνολογία : ευθύνεται για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διάδραση Επιστήμης Μ-Η Μηχ/ κού» αξιολογεί τα Επιστημονικά Θέματα με κριτήριο την επικαιρότητα και τα αιτήματα ενημέρωσης των μελών του ΜΗΒΕ συνεργάζεται με τη υντακτική Επιτροπή κατόπιν ειδοποίησης του προέδρου της υντακτικής επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην επιλογή θεματολογίας για τη στήλη Επιστημονικά Θέματα του περιοδικού e-σεχνολογία συνεργάζεται με τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων ή ερευνητικών εργασιών για τη συνοπτική παρουσίαση του επιστημονικού θέματος με τα σημαντικότερα διαγράμματα ή φωτογραφίες, η οποία θα δημοσιεύεται στο e-σεχνολογία, καθώς και για το πλήρες άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό συμβούλιο του ΜΗΒΕ. e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

3 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 3 Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικού Εισαγωγή Ο ΜΗΒΕ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-σεχνολογία» κάθε δίμηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του. κοπός του περιοδικού είναι: η ενημέρωση των μελών του ΜΗΒΕ σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και, η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενημέρωσης σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες μεταξύ των μελών του και των τεχνικών εταιρειών-βιομηχανιών και κατασκευαστών της Βορείου Ελλάδος. Κανόνες Δημοσίευσης Άρθρων Επιστημονικές εργασίες και άρθρα για νέα προϊόντα και τεχνολογίες δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «e-σεχνολογία», από την αποστολή τους, εφόσον δε ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες (500 λέξεις). Για τη δημοσίευση εκτενέστερων άρθρων, θα πρέπει να αποστέλλεται αρχικά μια περίληψη του προς δημοσίευση άρθρου με τα κυριότερα σημεία και 2-3 ενδεικτικές φωτογραφίες ή διαγράμματα μέχρι 3000 χαρακτήρες. Η έγκριση της δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων γίνεται από την επιστημονική επιτροπή του ΜΗΒΕ σε συνεργασία με τον συγγραφέα. Η έγκριση της δημοσίευσης λοιπών άρθρων γίνεται από την υντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον συγγραφέα. Περιλήψεις άρθρων που αποστέλλονται 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκδοσης, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος. Άρθρα που ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες δημοσιεύονται κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής σε συνεχή τεύχη ή δημοσιεύονται οι περιλήψεις αυτών στο προσεχές τεύχος και με άμεση παραπομπή με link στο πλήρες άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ. Κανόνες Δημοσίευσης Διαφημίσεων Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στο περιοδικό εκφράζουν το αίτημά τους γραπτώς, ή ηλεκτρονικά στο του υλλόγου ή τηλεφωνικώς. Οι διαφημιζόμενοι αποστέλλουν επιπλέον το λογότυπό τους και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους ή και το πλήρες κείμενο της διαφήμισής τους σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την κατάθεση της συνδρομής για τη διαφήμισή τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο διαφήμισης, ενημερώνουν σχετικά τη γραμματεία του ΜΗΒΕ. Οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να υπάρχει η καταχώρησή τους στο επόμενο τεύχος του «e-σεχνολογία» θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το αίτημά τους 15 ημέρες πριν την έκδοση του επόμενου τεύχους. Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών Οι αγγελίες που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο του ΜΗΒΕ έως 10 ημέρες πριν την έκδοση του περιοδικού, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος. Σο κείμενο των αγγελιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 λέξεις. Κανόνες Δημοσίευσης Επιστολών Αναγνωστών Οι επιστολές οφείλουν να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Δεοντολογίας και συγκεκριμένα να: είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη) είναι σχετικές με τους σκοπούς του περιοδικού μην έχουν υβριστικό περιεχόμενο μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 500 λέξεις. Οι επιστολές αναγνωστών αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΗΒΕ και δημοσιεύονται στο περιοδικό με ευθύνη του συντάκτη τους. Σο Δ.. του ΜΗΒΕ διατηρεί το δικαίωμα απάντησης στις επιστολές αναγνωστών. Συχνόηηηα Διαθήμιζης Banner (Τμήμα ζελίδας) Μιζή ζελίδα Ολοζέλιδη 1 φορά φορές φορές * Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Υ.Π.Α. 23%

4 Σ Ε Λ Ι Δ Α 4 υνέντευξη υνέντευξη Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μωυσή Κουρουζίδη Ερωτήσεις και απαντήσεις... Ερ.: Σι προγραμματίζετε σε συνεργασία με το Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων; Προβλέπεται εκ νέου επέκταση των αδειών προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων; Απ.: Οι εξετάσεις ετοιμάζονται αφενός μέσω τριών επιτροπών που ασχολούνται κυρίως με την ετοιμασία μιας βιβλιοθήκης με θέματα (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και μια «εικονική» επιθεώρηση σε κάποιο τύπο κτιρίου) και αφετέρου με το οργανωτικό μέρος, σε συνεργασία με το ΣΕΕ, για τις εξετάσεις (καταχώρηση των θεμάτων σε βάση δεδομένων από όπου με κλήρωση θα απευθύνονται σε κάθε εξεταζόμενο, και προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα για ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων από όπου, με αυτοματοποιημένο τρόπο θα βγαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης, χωρίς παρεμβάσεις και «εξωτερική» βοήθεια). Έχουμε δεσμευτεί ότι οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν εντός του προσεχούς Ιανουαρίου, και θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 θα συνυπάρχει ο κατάλογος των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών με τους μόνιμους που θα προκύπτουν από τις εξετάσεις. τη συνέχεια δικαίωμα έκδοσης ΠΕΑ θα έχουν μόνο οι μόνιμοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Ερ.: Πού βρίσκεται το θέμα της στελέχωσης της ΕΤΕΠΕΝ σε συνδυασμό και με τις αρμοδιότητες της ως προς τους ελεγκτές δόμησης και το θέμα της εγκατάστασης του κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη, όπως προβλέπεται; Απ.: Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να λυθεί το θέμα της -πρώτης- στελέχωσης των υπηρεσιών αυτών στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, με αποσπάσεις αλλά και με κάποια δραστικότερη λύση μέσα από μετακίνηση υπαλλήλων από οργανισμούς που έκλεισαν. Η δημιουργία του τομέα της Βόρειας Ελλάδας συνδέεται ακριβώς με αυτό. Η προηγούμενη πρόσκληση για αποσπάσεις δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς προέκυψε η αδυναμία μεταφοράς της πίστωσης για τη μισθοδοσία από ΟΣΑ και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι αιτήσεις για τον τομέα της Β. Ελλάδας προέρχονταν, σχεδόν αποκλειστικά (22 από τις 25 που είχαν επιλεγεί), από υπαλλήλους αυτών των οργανισμών. Ερ.: Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής από την ΕΤΕΠΕΝ, σε ότι αφορά το έργο των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων, και πόσοι προγραμματίζονται να γίνουν; Απ.: Οι έλεγχοι γίνονται και ηλεκτρονικά (έχουν εντοπιστεί πολλά λάθη), αλλά και με αυτοψίες, παρά τον περιορισμένο αριθμό των επιθεωρητών της ΕΤΕΠΕΝ. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα και ανακλήσεις αδειών επιθεωρητών για προφανή λάθη ή και παράβαση του νόμου για την απαγόρευση έκδοσης ΠΕΑ για ιδιόκτητα κτήρια του επιθεωρητή (η συνηθέστερη παράβαση). Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι είναι εντατικοί (το σύνολο των ΠΕΑ ελέγχεται για ορισμένα βασικά στοιχεία τους -μηδενικές ή πολύ υψηλές καταναλώσεις, ασυμβίβαστα επιθεωρητών κλπ.-, επί της ουσίας έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ΠΕΑ). Οι αυτοψίες, λίγες ακόμα λόγω του περιορισμένου αριθμού των επιθεωρητών της ΕΤΕΠΕΝ, θα συνεχιστούν όμως σε όλη την Ελλάδα με εντατικότερο ρυθμό, ώστε τελικά, να ελεγχθεί ένα ικανό δείγμα κτιρίων με βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό και κριτήρια (γεωγραφική κατανομή, είδος κτηρίου, αριθμός έκδοσης ΠΕΑ ανά επιθεωρητή, κλπ.). e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

5 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 5 Ερ.: ε ποιες ενέργειες προβλέπετε να προβείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», με δεδομένη την καταγγελία μεγάλων καθυστερήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους; Απ.: Η ευθύνη για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ανήκει στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία συνεργαζόμαστε και αυτό θα γίνει με πιο συγκεκριμένο τρόπο στο προσεχές μέλλον. Οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες, πράγματι, και γίνεται μια επανεξέταση ολόκληρου του πλαισίου ακριβώς για την επιτάχυνση των διαδικασιών και μια πιθανή επέκταση στους δικαιούχους, καθώς τα διαθέσιμα κονδύλια από το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμα σημαντικά και αξιοποιήσιμα. Ερ.: Ποια είναι η μέχρι τώρα πορεία και λειτουργία της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων (έκδοση Π.Ε.Α) και του έργου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων; Απ.: Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα ΠΕΑ και οι ρυθμοί είναι αυξητικοί. Από τα στατιστικά στοιχεία που δώσαμε πρόσφατα στη δημοσιότητα μπορούν να βγουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, από όλους (http://www.ypeka.gr/default.aspx? tabid=389&sni[524]=2045&language=el-gr). Είναι μια πρώτη περίοδος ενός νέου θεσμού και εντοπίζονται και λάθη και ίσως αδυναμίες και ελλείψεις και στο νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που προσπαθούμε να λύσουμε μέσω του νέου για την εξοικονόμηση στα κτίρια που πολύ σύντομα, έως τις αρχές Νοεμβρίου, θα είναι νόμος του κράτους. Η γενική μας εκτίμηση είναι ότι ο θεσμός ξεκίνησε καλά, αποδίδει θετικά και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στην αγορά ακινήτων, αλλά και, κυρίως, στη μεγάλη προσπάθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπάταλου κτιριακού αποθέματος της χώρας. Ερ.: Πως βλέπετε την καθιέρωση έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στα πλαίσια ανανέωσης αδειών κτιρίων διαφόρων χρήσεων, όπως: ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, κλπ; Απ.: Η έκδοση του σχετικού νόμου αλλά και ο θεσμός αυτός των ενεργειακών επιθεωρήσεων, αποτελεί μια, αναγκαία και χρήσιμη, προσαρμογή σε κοινοτικές οδηγίες. Η ευρωπαϊκή πρακτική δεν έχει φτάσει ακόμα στο να συμπεριλάβει και τις κατηγορίες αυτές που αναφέρετε στο ερώτημά σας. Ο γενικός μας στόχος είναι να επεκταθεί ο θεσμός της υποχρεωτικής έκδοσης ΠΕΑ για κάθε υφιστάμενο -και νέο, φυσικά- κτήριο, αλλά αυτό απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής και αντικείμενο μελέτης για μια επόμενη φάση του θεσμού. Ερ.: Για ποιο λόγο στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων θεσπίζονται ανώτατα όρια αμοιβών διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων, ενώ υφίσταται το καθεστώς της απελευθέρωσης των αμοιβών; Απ.: Η ρύθμιση αυτή ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά ήδη καταλήξαμε σε μια τροπολογία που θα ψηφιστεί τις προσεχείς μέρες σε άλλο νομοσχέδιο, όπου προβλέπεται ότι το σύνολο των εισφορών και των άλλων επιβαρύνσεων, θα υπολογίζεται αποκλειστικά επί της αμοιβής που θα έχουν συμφωνήσει τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε ανώτατου ή κατώτατου ορίου. Ερ.: Για ποιο λόγο μετατίθεται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού για το χρονικό διάστημα ; Τπενθυμίζουμε ότι αρκετοί συνάδελφοι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι έχουν πληρώσει και έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά υποχρεωτικά σεμινάρια. Απ.: Με τον προτεινόμενο νόμο, από 1 Ιανουαρίου 2013, και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες για την καταχώρηση των επιθεωρήσεων στο αρχείο επιθεώρησης, θα είναι δυνατή η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. Αυτό που υιοθετούμε στον προτεινόμενο νόμο είναι ότι, από 1 Ιανουαρίου του 2014, σε όσες πράξεις είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ, να είναι απαραίτητη η προηγούμενη επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

6 Σ Ε Λ Ι Δ Α 6 Εκδόσεις ΜΗΒΕ Ο ΜΗΒΕ εδώ και χρόνια συνεργάζεται με έγκριτους συναδέλφους πανεπιστημιακούς και μη και με εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων, σε συνεργασία με τους οποίους έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου, συναφών με την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Πληροφορίες για τις εκδόσεις υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υλλόγου (www.smhbe.gr). ας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία από τα γραφεία του υλλόγου μας (Εθνικής Αμύνης 25). (1) (2) (3) (4) (5) Για παραγγελίεσ: Εθνικήσ Αμύνησ 25, Τ.Κ Θεςςαλονίκη Τηλ - fax: (6) (7) (8) (9) Λοιπζσ εκδόςεισ ΣΜΗΒΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΕΚΔΟΕΨΝ ΜΗΒΕ Βιβλίο Κόστος (1), (2), (3) Από (1), (2), (3), (5) Από (2), (3), (4), (5) Από (2), (3), (4), (6), (7) Από (2), (3), (4), (5), (6) Από (2), (3), (5), (6), (7) Από (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) Από (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Από e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

7 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 7 Εκδηλώσεις υνάντηση με Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση του υλλόγου Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος με το Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. τράτο ιμόπουλο. τη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του υλλόγου μας, συμμετείχαν εκπροσωπώντας τον ΜΗΒΕ ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κολότσιος και η Γενική Γραμματέας κ. Μαρία Αντωνιάδου, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος του ΜΗΒΕ και μέλος Δ.. του ΠΔΜ-Η κ. Ηλίας Φομσίογλου. Οι εκπρόσωποι ζήτησαν να ενημερωθούν σχετικά με τα κάτωθι θέματα: Νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων. Πορεία δημοσίων έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Μετρό, Κόμβος Κ-16, κλπ). Θέματα που αφορούν τον κλάδο των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, όπως η αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων (Ν. 3982/2011) και το πρόσφατο σχέδιο Π.Δ. που αφορά το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Ν. 3982/2011. Λοιπά θέματα του κλάδου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον τομέα ευθύνης του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων. Για κάποια από τα θέματα συζήτησης υπήρξε άμεση ενημέρωση από τον Γ.Γ. Δημοσίων Έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Ξεμπλοκάρισμα του έργου που αφορά στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 (κόμβος στη συμβολή ΠΑΘΕ και Περιφερειακής). Τπό σκέψη η κατάργηση ανάθεσης έργων με σύστημα μελέτη κατασκευή. τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων υπάρχει περίπτωση να ισχύει το μειοδοτικό και όχι η ανάθεση με μαθηματικό τύπο. Ζητήθηκε από τον ΜΗΒΕ η συμμετοχή ΗΜ εργολήπτη σε κάθε έργο που περιλαμβάνει ΗΜ εγκαταστάσεις σε μηδενική βάση και ανεξάρτητα του ποσοστού των ΗΜ στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου. το τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε από κοινού να υπάρχει τακτική επικοινωνία και αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να προωθηθούν δίκαια τα θέματα του κλάδου μας. Σεχνολογίες Θέρμανσης Η θερμαντική περίοδος πλησιάζει και η ανάγκη για μείωση των δαπανών θέρμανσης αποτελεί κύρια μέριμνα για πολλά νοικοκυριά, εξαιτίας της ανοδικής πορείας της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε συνδυασμό και με τη δυσχερή οικονομική κατάστασης που βιώνει η χώρα μας. Ο ΜΗΒΕ επιθυμεί να πραγματοποιήσει το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Σεχνολογίες θέρμανσης με διαφορετικές πηγές ενέργειας». Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να διανείμουν διαφημιστικό υλικό, με στόχο την ενημέρωση στις διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης, στα κόστη εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας αυτών και στην εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν. Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές για τα μέλη του ΜΗΒΕ, για Μηχανικούς πέραν των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, για φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, αλλά και για το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε εταιρεία ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του υλλόγου για περαιτέρω διευκρινήσεις (τηλ ).

8 Σ Ε Λ Ι Δ Α 8 Εκδηλώσεις εμινάρια μικρής διάρκειας Σο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το ύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος θα οργανώσουν σεμινάρια μικρής διάρκειας, σε επίκαιρα θέματα και σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Σα σεμινάρια θα απευθύνονται και σε μη μέλη του ΜΗΒΕ, όπως: φοιτητές Πολυτεχνικών σχολών, απόφοιτοι ΣΕΙ, μέλη των σωματείων τεχνικών, κλπ. Σόπος διεξαγωγής Σα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν θα επαναληφθούν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανά σεμινάριο θα επιμορφώνονται 25 έως 30 άτομα. Θεματολογία Ενδεικτικά η θεματολογία των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει τα εξής: Νέα Τπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΤΔΕ) χεδιασμός και εγκατάσταση Υ/Β σε στέγες έως 10 kw Νέος κανονισμός Υυσικού Αερίου Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ανελκυστήρες Πυρασφάλεια Τγραέριο Η σειρά, με την οποία θα υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα σεμινάρια, θα συμφωνηθεί από κοινού με το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε. και θα εξαρτηθεί κυρίως από το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε αυτά. Εάν στην πορεία προκύψουν λοιπά θέματα επείγουσας σημασίας, αυτά θα ενταχθούν στον προγραμματισμό των σεμιναρίων με σειρά, η οποία θα συμφωνείται κατά περίπτωση. Φρόνος Η έναρξη του πρώτου σεμιναρίου προγραμματίζεται για το Νοέμβριο του Αφού ολοκληρωθεί το σεμινάριο αυτό θα ακολουθήσει η υλοποίηση των επόμενων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα θεματολογία. Διάρκεια Σα σεμινάρια με τόπο διεξαγωγής τη Θεσσαλονίκη θα έχουν διάρκεια ώρες. Η διάρκεια των αντίστοιχων σεμιναρίων εκτός Θεσσαλονίκης θα είναι 10 ώρες. Σα σεμινάρια θα γίνονται τις καθημερινές κατά τις απογευματινές ώρες και πρωινές το άββατο. Κόστος Σο κόστος παρακολούθησης των σεμιναρίων δεν θα ξεπερνά τα 100 / σεμινάριο. Εισηγητές Ο ΜΗΒΕ αναλαμβάνει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εύρεση εισηγητών, που θα διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο στα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων. Εκπαιδευτικό υλικό Σο διδακτικό υλικό και οι τυχόν σημειώσεις του εκάστοτε σεμιναρίου θα διατίθενται στους εκπαιδευόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου θα χορηγείται από το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε. στους συμμετέχοντες σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης θα ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης του σεμιναρίου, το οποίο τηρεί το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε., προκειμένου να αποτυπώσει τον βαθμό ικανοποίησης τους σε ό,τι αφορά στην ύλη του σεμιναρίου, στους εισηγητές, στη χρησιμοποιούμενη υλικοτεχνική υποδομή, κλπ. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Νέα Τπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΤΔΕ)», καθώς και οποιοδήποτε άλλο από την προαναφερθείσα θεματολογία, να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΜΗΒΕ (τηλ ). e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

9 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 9 υνάντηση με Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας τις 11 επτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. πυρίδωνα Ευσταθόπουλου στην Αθήνα, με τους εκπροσώπους του κλάδου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. υγκεκριμένα τον κλάδο εκπροσώπησαν εκ μέρους του ΜΗΒΕ ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κολότσιος και από τον ΠΔΜ-Η ο Προεδρεύων κ. Αναστάσιος Ευσταθίου και τα μέλη Δ.. κύριοι Ηλίας Φομσίογλου, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Απόστολος Ευθυμιάδης. Από πλευράς Γ.Γ. Βιομηχανίας παρευρέθησαν πέραν του Γενικού Γραμματέα και στελέχη της Γενικής Γραμματείας και συγκεκριμένα οι κύριοι Απόστολος Ζαρκάδας και Γεώργιος Ρασιάς και η κα Φαριτώ Πιπεροπούλου. Κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν ο Νόμος 3982/2011 περί αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και τα σχετικά σχέδια Π.Δ. που τέθηκαν πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση και αφορούν: στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Νόμου 3982/2011, στην εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης συζητήθηκε το χέδιο Τ.Α. με θέμα: "Απαιτήσεις για την Ασφαλή Εγκατάσταση, Λειτουργία, Περιοδικό Έλεγχο & υντήρηση των Κυλιόμενων Κλιμάκων & Κυλιόμενων Πεζόδρομων" που είχε τεθεί και αυτό σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εξέφρασαν επανειλημμένα τις έντονες ενστάσεις τους με την κατά συρροή έκδοση πρόχειρων σχεδίων Π.Δ. και Τ.Α., όπως το προαναφερθέντα, τα οποία τίθενται σε εξπρές δημόσια διαβούλευση, χωρίς καν να ζητείται η άποψη των αρμόδιων Επιστημονικών υλλόγων Μηχανικών. Επίσης τόνισαν ότι τα προαναφερθέντα Π.Δ. και Τ.Α. λησμονούν χρόνων κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μοιράζουν χωρίς καμία λογική αντίστοιχα δικαιώματα σε άσχετες ειδικότητες (Υυσικοί, Μαθηματικοί, Φημικοί, κλπ). Ο ΜΗΒΕ κατέθεσε επισήμως τις θέσεις και προτάσεις του, τις οποίες υπέβαλε στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Π.Δ. που αφορά στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Νόμου 3982/2011. Από πλευράς του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και των συνεργατών του υπήρξε η υπόσχεση ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του κλάδου μας και ότι θα μελετηθούν. Ο ΜΗΒΕ προτρέπει τα μέλη του να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, ενισχύοντας την τράπεζα αίματος που διατηρεί εδώ και χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΦΕΠΑ. Εκτός από τα μέλη του ΜΗΒΕ μπορούν να δώσουν αίμα τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπά τους, καθώς και όποιος άλλος επιθυμεί, αρκεί να είναι υγιής και να είναι ηλικίας από χρονών. Πέραν των δυο ετήσιων προγραμματισμένων αιμοδοσιών μπορεί κανείς να δίνει αίμα από Δευτέρα - Παρασκευή 8:30-13:30 & 17:30-19:30 και τα /Κ και τις αργίες 9:00-12:00 στο κέντρο Αιμοδοσίας του ΑΦΕΠΑ. Η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές Πρόσφερε αίμα και κάνε μια καρδιά να χτυπά Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης

10 Σ Ε Λ Ι Δ Α 10 Επικαιρότητα τατιστικά στοιχεία εκδοθέντων ΠΕΑ Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σο ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΤΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του επιθεωρούμενου κτιρίου (εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η). Ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, σε σχέση με το κόστος που μπορεί αυτή να συνεπάγεται. το κείμενο που ακολουθεί παρατίθενται από την Ειδική Τπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας μερικά αρχικά στατιστικά στοιχεία για τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί, από τη βάση δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων. υγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου ΠΕΑ. Σα στοιχεία που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται σε μικρότερο πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από έως Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων, ως εξής: Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. Τφιστάμενα: Από : για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. Από : για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη, ΜΟ- ΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» και στα δυο στάδια του Προγράμματος. ύμφωνα με τα εκδοθέντα ΠΕΑ προκύπτει ότι το 25% αυτών εκδόθηκαν με σκοπό την πώληση και το 58% για λόγους ενοικίασης. Επίσης το 12% των ΠΕΑ εκδόθηκαν στη φάση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης, στα πλαίσια υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον», και μόλις το 4% κατά τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση που απαιτεί το Πρόγραμμα. Η σημαντική αυτή απόκλιση οφείλεται στις μεγάλες καθυστερήσεις στη ροή του Προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση ΠΕΑ για νέα κτίρια αγγίζει μόλις το 0,4% και για ριζικά ανακαινιζόμενα το 1,5%. Σο πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά λόγο έκδοσης απεικονίζεται στο διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά λόγο έκδοσης. Η πλειοψηφία των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορούν σε χρήσεις κατοικίας (πολυκατοικία, μονοκατοικία) και καταστήματα και έχουν διενεργηθεί κυρίως εντός της Ν. Αθηνών (64.157), στο Ν. Θεσσαλονίκης (25.805), στη Ν. Πειραιά (10.394) και στη Ν. Ανατολικής Αττικής (9.503). Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων διενεργείται με σκοπό την αποτύπωση της ενεργειακής του ταυτότητας. υνολικά υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες, από Α+ έως Η. Βάσει των οριστικά υποβληθέντων ΠΕΑ το 27% των επιθεωρούμενων κτιρίων είναι ενεργειακής κατηγορίας Η (δυσμενέστερη) και το 20% κατηγορίας Δ. Ακολουθούν κτίρια κατηγοριών Γ (18%), Ε (16%) και Ζ (15%). Εκδοθέντα ΠΕΑ κατηγορίας Β συναντώνται σε ποσοστό 4% και των υπόλοιπων κατηγοριών (Β+, Α, Α+) σε πολύ μικρά ποσοστά (διάγραμμα 2). Διάγραμμα 2: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά ενεργ. κατηγορία. e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

11 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 11 Για το σύνολο των εκδοθέντων ΠΕΑ συγκεντρώθηκαν επίσης πληροφορίες που αφορούν στο έτος κατασκευής των επιθεωρούμενων κτιρίων, το οποίο και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Πιστοποιητικού. ύμφωνα με αυτές το 28% των ΠΕΑ αφορούν ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία , το 20% τη δεκαετία και το 15% τη δεκαετία Ανάλογα με την χρονική περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας των κτιρίων διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 1η Κατηγορία: περιλαμβάνει κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ, 1979). 2η Κατηγορία: περιλαμβάνει κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε κατά την περίοδο (ισχύς ΚΘΚ). 3η Κατηγορία: περιλαμβάνει κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, 2010). Λαμβάνοντας υπόψη τα εκδοθέντα ΠΕΑ διαπιστώνεται ότι το 45% αυτών αφορούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων πριν την ισχύ του ΚΘΚ, το 47% αυτών επιθεωρήσεις κτιρίων κατά την περίοδο ισχύς του ΚΘΚ και μόλις το 2% ΠΕΑ κατά την ισχύ του ΚΕΝΑΚ. την πίτα που ακολουθεί απεικονίζεται αναλυτικά το ποσοστό των εκδοθέντων ΠΕΑ, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων. Διάγραμμα 3: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων. Ση χρονικό περίοδο το 44% των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ενεργειακής κατηγορίας Η, το 23% Ζ και το 17% Ε. Αντίστοιχα το χρονικό διάστημα έχουν επιθεωρηθεί κυρίως κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Γ και Δ σε ποσοστό 31% και Ε σε ποσοστό 16%. ε ότι αφορά την περίοδο ισχύος του ΚΕΝΑΚ προκύπτει ότι το 25% των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορούν κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β και το 49% κατηγορίας Γ. ύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ η ενεργειακή κατάταξη των νέων και ριζικώς ανακαινιζόμενων κτιρίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β (δηλαδή Β, Β+, Α, Α+). Αναλυτικά το πλήθος των ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία και συγκεκριμένες περιόδους κατασκευής των κτιρίων παρατίθενται στο διάγραμμα 4. Διάγραμμα 4: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων. Μέχρι στιγμής οι ενεργειακές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του ΤΠΕΚΑ, κατόπιν των δυο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τπουργείου που έλαβαν χώρα (Πρώτη - Α.Π.: 1650/ , Δεύτερη - Α.Π.: οικ.387/ ). Σο 19% των προσωρινών Επιθεωρητών έχει ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, το 10% Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, το 17% Μηχανολόγου Μηχανικού και το 40% Πολιτικού Μηχανικού. Οι προσωρινοί επιθεωρητές και όσοι διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, θα αποκτήσουν την άδεια του μόνιμου επιθεωρητή, αφού παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης και επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από το ΣΕΕ. Σα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα διενεργούνται εδώ και καιρό και αναμένεται η προκήρυξη των εξετάσεων από το ΣΕΕ. ε ότι αφορά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων» και σύντομα θα κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση. Η πλήρης παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων των εκδοθέντων ΠΕΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΠΕΚΑ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Είναι σημαντική η καταγραφή και η αξιολόγηση των πληροφοριών που δηλώνονται στα εκδοθέντα ΠΕΑ, ώστε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η αξιολόγηση αυτή θα συμβάλλει και στον εντοπισμό μη αντιπροσωπευτικών ΠΕΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η λειτουργία της ΕΤΕΠΕΝ και στη Βόρεια Ελλάδα, η στελέχωση της οποίας εκκρεμεί εδώ και καιρό. Μαρία Αντωνιάδου (Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc) E - mail:

12 Σ Ε Λ Ι Δ Α 12 Επικαιρότητα ΣΑ ΔΙΚΑ Α είναι ΔΙΚΑ ΜΑ Κατά την εφαρμογή από το ΕΣΑΑ των άρθρων 44 του Ν.3986/11 και 20 του Ν.4019/2011 προέκυψαν αντικρουόμενες και αδιασαφήνιστες νομικές διατάξεις με το ήδη υπάρχον νομικό καθεστώς για το ΕΣΑΑ, ως προς την: κατάταξη νέων ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές κατηγορίες που δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους μισθωτούς και αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς. κατάταξη νέων ασφαλισμένων στην ειδική προσαύξηση, που γίνεται επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας που εντάσσεται ο ασφαλισμένος βάσει του χρόνου ασφάλισης. μηνιαία εισφορά των 10 που θα αποδίδεται από τους ασφαλισμένους του ΕΣΑΑ στον ΟΑΕΔ, για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς ανεξάρτητα απασχολουμένων. Κατά τη συνεδρίαση 169/ , το Δ.. του ΕΣΑΑ αποφάσισε ομόφωνα: Να εφαρμοστούν τα άρθρα 44 του Ν.3986/11 και 20 του Ν.4019/2011 συνολικά για όλους τους ασφαλισμένους μηχανικούς, μόνο μετά την επίλυση των θεμάτων που παρέθεσε το ΕΣΑΑ στο εποπτεύον Τπουργείο με σχετικό έγγραφο. Να μην συμπεριληφθεί στα ειδοποιητήρια του α εξαμήνου η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι να οριστούν τα κριτήρια που θα προσδιορίζουν νομοθετικά την έννοια του άνεργου μηχανικού και ο τρόπος λήψης του επιδόματος ανεργίας και από τους δικαιούχους μηχανικούς. Να μην ενταχτούν οι μηχανικοί σε ασφαλιστικές κατηγορίες και να μη γίνει η σχετική αύξηση στις εισφορές τους μέχρι να υπάρξουν οι αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις επί των νόμων. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε άμεσα, στο Εποπτεύον Τπουργείο, στις και για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε τελικά συνάντηση, μετά την ανταλλαγή εγγράφων του ΕΣΑΑ και του Εποπτεύοντος Τπουργείου. υγκεκριμένα η συνάντηση έλαβε χώρα στις στο Τπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου τέθηκε η άποψη του ΕΣΑΑ και συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που προκύπτουν. Παρά όμως το συμπέρασμα των πολύωρων συζητήσεων που επακολούθησαν και τη δέσμευση των παραγόντων του Τπουργείου για άμεση αποστολή νέου εγγράφου, με το οποίο θα τροποποιείται το από 17/07/2012 έγγραφο του Τπουργείου και θα γίνεται δεκτό ότι: 1. ο διανυθείς χρόνος έμμισθου ασφαλισμένου μηχανικού δε συνυπολογίζεται στο συνολικό χρόνο ασφάλισης για την υποχρεωτική ένταξη σε ασφαλιστική κατηγορία, 2. όσον αφορά την ειδική προσαύξηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρεωτική μετάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες, 3. για την εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ είναι απαραίτητη η προηγούμενη αποσαφήνιση του όρου άνεργος μηχανικός και προς τούτο θα ζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις από το ΕΣΑΑ, το Σαμείο ΕΣΑΑ δεν λαμβάνει κάποιο αντίστοιχο έγγραφο. Αντί αυτού δε, αιφνιδιαστικά, στις λαμβάνει από τη Γενική Διεύθυνση του Τπουργείου Οικονομικών έγγραφο (Υ80000/ΟΙΚ.17598/3682) για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3986/2011. Σο έγγραφο αυτό επισημαίνει ότι επειδή έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες δημοσιονομικές αποδόσεις εντός του έτους 2012, η περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή του Νόμου θα δημιουργήσει δημοσιονομικό έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό και θα πληγεί η αξιοπιστία της χώρας. Επιπρόσθετα, ορίζει τη δέσμευση στο ΕΣΑΑ να εφαρμοστούν οι διατάξεις των νόμων το αργότερο μέχρι Μετά την κοινοποίηση στο ΕΣΑΑ του εγγράφου αυτού, το Δ.. του ΕΣΑΑ αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση 193/ , να εφαρμοστούν ο Ν.3986/2011 σύμφωνα με τις εντολές του Τπουργείου Οικονομικών ενώ καταγράφεται ότι η απόφαση αυτή είναι εντολή του Τπουργείου προς το ΕΣΑΑ και αντίθετη της άποψης της ολομέλειας της διεύθυνσης νομικών υποθέσεων του ΕΣΑΑ και των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής των Σομέων Μηχανικών και ΕΔΕ και του Δ του ΕΣΑΑ. Λόγω δε της εντολής αυτής του Τπουργείου προς το ΕΣΑΑ θα σταλούν συμπληρωματικά ειδοποιητήρια στους ασφαλισμένους του για το β εξάμηνο και το Διοικητικό υμβούλιο δεν φέρει ευθύνη στην παράνομη αυτή εντολή που του κοινοποιήθηκε. Επίσης e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

13 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 13 δεν φέρει την ευθύνη για τη ζημιά που θα υποστεί το Σαμείο και οι ασφαλισμένοι του από την εφαρμογή αυτής της εντολής. Αν συμπληρωματικά ληφθεί υπόψη και η αιφνιδιαστική απόφαση της διυπουργικής επιτροπής για την υποχρεωτική ένταξη του ΕΣΑΑ στον ΕΟΠΠΤ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα συμφωνηθέντα με το Τπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι τον Ιούνιο, γίνεται αντιληπτή μια άμεση προσπάθεια στοχοποίησης του Σαμείου ΕΣΑΑ. Σο ΕΣΑΑ πλέον καλείται να στηρίξει άλλα προβληματικά Σαμεία ενός πλήρως χρεοκοπημένου και εξαρχής καταδικασμένου σε αποτυχία συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Με δελτίο τύπου του ΣΕΕ στις 28 επτεμβρίου 2012, ανακοινώθηκε η προσφυγή του ΣΕΕ στο υμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αυξήσεων στο ΕΣΑΑ και για την κάλυψη των ανέργων μηχανικών με το επίδομα που επιβάλλεται να προεισπράττεται και από τους ίδιους υπέρ ΟΑΕΔ. Ήδη για τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές του Τπουργείου έχουν λάβει θέση από της 26 επτεμβρίου και ο Δικηγορικός ύλλογος. Απαιτείται η δε η συσπείρωση όλων των υλλόγων που πλήττονται με τους χειρισμούς αυτούς για την προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων του ΕΣΑΑ. Ο ΜΗΒΕ αποφάσισε σε πρόσφατο Δ.. να πραγματοποιήσει ανοιχτή Γενική υνέλευση, στην οποία καλεί όλους τους υλλόγους και Ενώσεις Μηχανικών Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: ΣΜΕΔΕ αναδρομικές αυξήσεις εισφορών προβλήματα του κλάδου. υγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου Παντεχνική υνέλευση, στο αμφιθέατρο του ΣΕΕ/ΣΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Ν. Παραλία). Πέραν του ασφαλιστικού στη υνέλευση συζητήθηκαν και οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία των Μηχανικών. Ο ύλλογος έχει πάρει ήδη απόφαση για δυναμικές κινητοποιήσεις και καλεί όλο τον κλάδο των Μηχανικών για συμμετοχή, κοινή οργάνωση και συντονισμό. Επίσης, σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο ύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΔΜ-Η) έχει αποφασιστεί και χρήση κάθε νομικού μέσου προς τη κατεύθυνση αυτή. τόχος του ΜΗΒΕ είναι η εφ όλης της ύλης ανακίνηση του θέματος του ΣΜΕΔΕ (εισφορές, κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ). Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη καθόσον η τελευταία εξέλιξη θα είναι και το καθοριστικό χτύπημα στο κλάδο. Ελένη Δημάκη (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.) E - mail: Απελευθέρωση Επαγγέλματος Εν. Επιθεωρητή Με την υπ Αρ. Πρωτ: 2297/ Εγκύκλιο του ΤΠΕΚΑ καταργούνται οι κατώτατες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι ανώτατες αμοιβές περιλαμβάνονται στο σχέδιου Νόμου με θέμα «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων», η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 14 επτεμβρίου. ύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ανώτατες αμοιβές των εν. επιθεωρητών καθορίζονται ως εξής: α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, 2,5 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και ευρώ στο σύνολο. β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, 2 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και ευρώ στο σύνολο. Όσον αφορά στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, το νομοσχέδιο θεσπίζει ανώτατες τιμές, βάσει της εγκατεστημένης ισχύος, ως εξής: - έως και 200kW, 250 ευρώ - από 201 έως και 400 kw, 400 ευρώ - από 401 και άνω, 800 ευρώ Επίσης βάσει της Εγκυκλίου οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές αντί για αίτηση χορήγησης άδειας, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στην Ειδική Τπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας του ΤΠΕΚΑ, δήλωση αναγγελίας έναρξης και τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία (στοιχεία ταυτότητας, πτυχία, βεβαίωση παρακολούθησης του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών). Η υπηρεσία θα ελέγχει τα δικαιολογητικά και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες. Σο ΤΠΕΚΑ ανακοίνωσε με Δελτίο Σύπου στις 04/10 την παράταση της διάρκειας ισχύος των προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, δηλαδή έως Σο Τπουργείο ολοκληρώνει επίσης τις απαραίτητες διαδικασίες για τις εξετάσεις των υποψηφίων (εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων: Ιανουάριος 2013).

14 Σ Ε Λ Ι Δ Α 14 Επαγγελματικά Θέματα χέδιο Νόμου ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Ο ΜΗΒΕ κατέθεσε επίσημα τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νόμου με θέμα «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων», η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 επτεμβρίου το κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα σχόλια και οι επίσημες θέσεις του ΜΗΒΕ, ανά άρθρο του σχεδίου Νόμου, όπως κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση. Άρθρο 2 Καλοδεχούμενος ο ορισμός του «Κτηρίου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση» αν και πρέπει να είναι πιο σαφής ορίζοντας την μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργεια του κτιρίου αναφοράς π.χ. 10 KWh/m² και της «ριζικής ανακαίνισης». Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης πως οι Αντλίες θερμότητας εκμεταλλεύονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο ως προς ένα ποσοστό αυτών, αναλόγως του παράγοντα μέσης εποχιακής απόδοσης SPF (βλ. παράρτημα VII Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/28/EK). Ψς εκ τούτου οι αντλίες θερμότητας για να θεωρηθούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο SPF π.χ. >3,3. Η προερχόμενη από δασοπονία βιομάζα αν και αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας δεν συνεισφέρει ιδιαίτερα στην αειφόρο ανάπτυξη. Είναι σωστό να μην πριμοδοτείται όπως η ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, αεροθερμική ενέργεια. Ψς συσκευές χαρακτηρίζονται τα στοιχεία του Η/Μ εξοπλισμού που δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη. Εάν διαθέτουν κινούμενα μέρη (κινητήρα), τότε χαρακτηρίζονται μηχανήματα. Έτσι ο λέβητας είναι μία συσκευή - εναλλάκτης, νερού καυσαερίων. Άλλο πράγμα είναι ο καυστήρας (μηχανή για την καύση του εκάστοτε καυσίμου). Άρθρο 6 Η παραγωγή ενέργειας για ΖΝΦ από ηλιοθερμικά συστήματα σε ποσοστό 60% είναι ένα πρόβλημα σε παραδοσιακούς οικισμού (βλ. Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης). ύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία κάθε νέο σπίτι σε παραδοσιακό οικισμό που αδυνατεί να τοποθετήσει ηλιοθερμικά συστήματα θα πρέπει να τοποθετήσει αντλία θερμότητας (υδρόψυκτη ή αερόψυκτη) για παραγωγή ΖΝΦ ή να εκμεταλλευτεί άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (λέβητας βιομάζας). Θα πρέπει το θέμα να εξεταστεί σε συνάρτηση με την νομοθεσία και τις απαιτήσεις για τους παραδοσιακούς οικισμούς. Τπάρχουν προϊόντα που μπορούν ενσωματωθούν στις κεραμοσκεπές (διάφανα κεραμίδια ή ειδικοί συλλέκτες) τα οποία δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της περιοχής, περισσότερο από ότι η τοποθέτηση μίας εξωτερικής μονάδας Αντλίας Θερμότητας. Άρθρο 9 Αναμένεται ο ακριβής ορισμός του κτηρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Εν' όψει και του νέου ΓΟΚ που προβλέπει πριμοδότηση αυτών των κτηρίων πρέπει να οριστεί επακριβώς το κτήριο με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Άρθρο 12 Ο έλεγχος της έκδοσης ΠΕΑ μόνο μέσω της μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου αφήνει εκτός πληθώρα κτηρίων (κατοικίες και κυρίως επαγγελματικούς χώρους - ειδικά κτήρια). Όπως ορθά επισημαίνει ο κος ωτήρης Χημμένος θα πρέπει η έκδοση ΠΕΑ να ελέγχεται και από άλλες διαδικασίες αδειοδότησης. Άρθρο 13 Εφόσον όλα τα Κτήρια με ωφέλιμη επιφάνεια >50 τ.μ. απαιτούν την έκδοση ΠΕΑ, για ποιο λόγο μόνο τα μεγαλύτερα των 500 ή 250 τ.μ. θα πρέπει να το αναρτήσουν σε περίοπτη θέση; Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα προς μίμηση αναρτώντας σε όλα τα κτήρια ή τμήματα κτηρίων που χρησιμοποιεί, το ΠΕΑ. Άρθρο 14 και 15 Η διαδικασία επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού θα πρέπει να συνδεθεί με το ΠΕΑ για το κτήριο/τμήμα κτηρίου. Διαφορετικά πολλοί είναι αυτοί που δεν θα θελήσουν να προβούν στην επιθεώρηση του συστήματος τους αφού μπορούν να το αποφύγουν. Άρθρο 17 Για τη βελτίωση της διαδικασίας καταργείται ο διαχωρισμός σε Α και Β τάξης. Ήταν μία αρκετά καλή πρόβλεψη του ΠΔ e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

15 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α /10 για το σαφή διαχωρισμό μικρών και μεγάλων (κατά κανόνα πολύπλοκων εγκαταστάσεων). Από την μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία στην εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και της σχετικής νομοθεσίας για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορούν όλες οι ειδικότητες των μηχανικών να διενεργήσουν μία ενεργειακή επιθεώρηση. Απαιτείται γνώση των στοιχείων και χαρακτηριστικών του κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτηρίων. Ση γνώση αυτή διαθέτουν κυρίως (αν όχι αποκλειστικά και μόνο) οι Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Όταν υπάρχει ελεύθερη οικονομία και ο μηχανικός μπορεί να διαπραγματευτεί την αμοιβή του, με ποιο ακριβώς σκεπτικό καθορίζεται μέγιστη αμοιβή. Ψς ύλλογος Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος επιθυμούμε να λάβουμε γνώση της οικονομικής ανάλυσης που οδήγησε στα νούμερα που αναφέρονται στη νομοθεσία ως μέγιστα επιτρεπτά. Σέλος αναφορικά με τις εξετάσεις σας παραπέμπουμε στο ιδιαίτερα εύστοχο σχόλιο του Κου ταμάτη Περδίου. «Αν ισχύσουν οι εξετάσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις και: α) οι δικηγόροι όταν αλλάζουν οι νόμοι, β) οι χειρούργοι επειδή άλλαξαν οι μέθοδοι χειρουργικής (π.χ λαπαροσκόπηση, ρομποτική), γ) οι πολιτικοί μηχανικοί επειδή άλλαξε ο αντισεισμικός κανονισμός και δ) όσοι μηχανικοί κάνουν μελέτες νέων κτιρίων αφού ισχύει πλέον ο ΚΕΝΑΚ και οι οποίοι μπορούν να κάνουν μελέτες από την επόμενη απόκτησης του πτυχίου τους. Μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να πιστεύει ότι η επιθεώρηση είναι δυσκολότερη από την μελέτη». Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ν.3982 Σην 24η Αυγούστου ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση, καταθέτοντας τις θέσεις του για το σχέδιο Π.Δ. για το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Νόμου 3982/2011. Πέραν του σχολιασμού του περιεχομένου του σχεδίου Π.Δ. ο ΜΗΒΕ εκφράζει την αντίδραση του σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής της Διαβούλευσης, σε ότι αφορά τον τρόπο κατάθεσης των σχολίων και την χρονική περίοδο διεξαγωγής αυτής. υγκεκριμένα θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιήθηκε ο δικτυακός τόπος διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) για την κοινοποίηση των σχολίων επί του Π.Δ. και αντί αυτού επιλέχθηκε η αποστολή αυτών σε προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις στελεχών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας; Ποια η έννοια λοιπόν της Δημόσιας Διαβούλευσης και πως μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όλων όσων συμμετείχαν στην Διαβούλευση; Γιατί για άλλη μια φορά επιλέγεται ως χρόνος Δημόσιας Διαβούλευσης μήνας καλοκαιρινών διακοπών; Ο ΜΗΒΕ από την μέχρι σήμερα εμπειρία του κρίνει ότι η αδυναμία ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών προκαλεί την κατά συρροή έκδοση πρόχειρων σχεδίων Π.Δ., όπως το παρόν, τα οποία τίθενται σε εξπρές δημόσια διαβούλευση, χωρίς καν να ζητείται η άποψη των αρμόδιων Επιστημονικών υλλόγων Μηχανικών και του Σεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σα σχέδια Π.Δ. λησμονούν χρόνων κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μοιράζουν χωρίς καμία λογική αντίστοιχα δικαιώματα σε άσχετες ειδικότητες (Υυσικοί, Μαθηματικοί, Φημικοί, κλπ). το κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα σχόλια και οι επίσημες θέσεις του ΜΗΒΕ, ανά άρθρο του σχεδίου Π.Δ., όπως κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση. Άρθρο 3 παρ. 2α: Ο καθ ύλην αρμόδιος επιστήμονας για την έκδοση μίας άδειας λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών επιχειρήσεων είναι ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είναι τουλάχιστον άστοχο ο αρμόδιος για τον έλεγχο επιθεώρηση της άδειας λειτουργίας να είναι διαφορετικής ειδικότητας μηχανικός, πόσο μάλλον να είναι μη μηχανικός (π.χ. Υυσικός, Φημικός, Μαθηματικός). Άρθρο 3 παρ. 2β: Αποδεδειγμένη εμπειρία σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (π.χ. δικτύων συλλογής και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων) δεν συνεπάγεται απαραίτητα εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν σύνθετο και υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Άρθρο 3 παρ. 2γ: Ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος εκφράζει για μία ακόμη φορά την αντίθεση του στην διεξαγωγή εξετάσεων προκειμένου να πιστοποιηθούν

16 Σ Ε Λ Ι Δ Α 16 Επαγγελματικά Θέματα Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ν.3982 τα προσόντα που έχουν αποκτήσει οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μετά από πενταετείς σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. ε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν και ηθικά θεμιτό μία εξέταση 100 ερωτήσεων σε διάστημα δύο ωρών να υποκαταστήσει πενταετείς σπουδές. Άρθρο 3 παρ.4: Δεν αποκλείονται σαφώς από το μητρώο πιστοποιημένων επιθεωρητών οι Μόνιμοι Δημόσιοι Τπάλληλοι. Άρθρο 5 παρ.2: Η ανάθεση της εξεταστικής διαδικασίας, γενικά, σε Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό. ε κάθε περίπτωση οι εξεταστικές διαδικασίες θα πρέπει να διοργανώνονται από τη Δημόσια Διοίκηση και το Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που αποτελεί και τον θεσμοθετημένο Σεχνικό σύμβουλο του Κράτους (εκτός εάν η αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων δεν αποτελεί τεχνικό θέμα). Άρθρο 6 παρ. 2: Η σύσταση της επιτροπής δεν θα πρέπει να επαφίεται σε απόφαση του Τπουργού σε περίπτωση που δεν οριστεί εντός (1) μηνός εκπρόσωπος από τους αναφερθέντες φορείς. Αντ αυτού μπορεί να προβλεφθεί η συμμετοχή στην επιτροπή του Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα του φορέα που δεν θα ορίσει εκπρόσωπο. Άρθρο 6 παρ. 8: Σα μέλη της επιτροπής δεν θα πρέπει να διενεργούν καθόλου επιθεωρήσεις είτε κατά την θητεία τους είτε μετέπειτα καθώς αυτό θα στοιχειοθετεί αθέμιτο ανταγωνισμό. Άρθρο 7: ε όλους τους εμπλεκόμενους με την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων είναι σαφές ότι χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών που τίθεται μεταξύ δύο επιθεωρήσεων είναι πολύ μεγάλο. Προτείνεται η διενέργεια επιθεώρησης κατά μέγιστο ανά τρία (3) έτη, χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιούνται πολλές αλλαγές είτε στις εγκαταστάσεις (κτιριακά ή Η/Μ εξοπλισμός) είτε στην παραγωγική διαδικασία. Αναφέρεται ότι όπου είναι εφικτό οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων συνδυάζονται με τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 10β του Ν. 4014/2011 (Α 209). ύμφωνα όμως με τον προαναφερθέντα Νόμο καθόλα αρμόδιοι για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, για τους οποίους μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. Υανταζόμαστε ότι θα προκύψει κάποιο αντίστοιχο σχέδιο Π.Δ. σε διαβούλευση μερικών εικοσιτετραώρων, η γνωστή τακτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Άρθρο 9 παρ. 2: Η αμοιβή των επιθεωρητών δεν είναι δυνατό να καθορίζεται μόνο με βάση την κινητήρια και θερμική ισχύ. Τπάρχουν βιομηχανίες όπως οι χημικές βιομηχανίες που διαθέτουν πολύ μικρή εγκατεστημένη ισχύ αλλά οι εγκαταστάσεις τους (δεξαμενές, αντιδραστήρια, επικίνδυνα διαβρωτικά εκρηκτικά υλικά, εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας, ιδιαιτερότητες λυμάτων και εγκαταστάσεων εξουδετέρωσης) απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους επιθεωρητές. Θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση τουλάχιστον ανάλογα με το βαθμό όχλησης και την κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Άρθρο 9 παρ. 4: Επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι θεμιτό οι Δημόσιοι Τπάλληλοι να διενεργούν επιθεωρήσεις. Άρθρο 12 παρ. 1: Η αναγραφή και υποβολή ανακριβών στοιχείων από τον επιθεωρητή δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο καθώς όπως έχει προαναφερθεί τα στοιχεία των εγκαταστάσεων αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς. Π.χ. Μπορεί στο χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ της επιθεώρησης και του ελέγχου να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί Η/Μ εξοπλισμός. Ψς αναφέρεται και στη σχετική νομοθεσία αδειοδότησης μπορεί να δοθεί ένα περιθώριο «σφάλματος» 10%-20% της εγκατεστημένης ισχύος. Γενικά Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην εμφανιστούν τα φαινόμενα των Ενεργειακών επιθεωρητών όπου εσφαλμένα, όλες οι ειδικότητες μηχανικών, ασχολήθηκαν με ενεργειακά θέματα, τα οποία αποτελούν πεδίο των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μόνο. Η ενασχόληση άσχετων με το θέμα επιστημόνων έχει ήδη οδηγήσει στην μερική απαξίωση των ενεργειακών πιστοποιητικών, τα οποία περιγράφονται από το ευρύ κοινό ως ένα επιπλέον έγγραφο. Έχοντας την εμπειρία της περίπτωσης των ενεργειακών επιθεωρητών αλλά και των επιθεωρητών δόμησης, όπου πολλοί μηχανικοί (κυρίως Πολιτικοί και Αρχιτέκτονες) δεν διαθέτουν το γνωστικό υπόβαθρο για να ελέγξουν μία θεμελιακή γείωση e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

17 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 17 που κατασκευάζεται στη φάση θεμελίωσης της κατασκευής, είναι δυνατό να αποφευχθούν τα ίδια σφάλματα. Κρίνεται επομένως απαραίτητο: Α. Επιθεωρητές αδειών λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων και συναφών δραστηριοτήτων να είναι μόνο Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Σεχνολογικής εκπαίδευσης (μόνο για εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης). Β. Να αποκλειστούν από το σχετικό μητρώο οι μόνιμοι Δημόσιοι Τπάλληλοι ή εργαζόμενοι στον Ευρύτερο Δημόσιο Σομέα. Γ. Σο χρονικό διάστημα μεταξύ των επιθεωρήσεων να είναι τρία και όχι πέντε έτη. Δ. Η αμοιβή των επιθεωρητών να προσαρμοστεί αναλόγως της κατηγορίας όχλησης και της περιβαλλοντικής κατάταξης π.χ. 10% προσαύξηση για κατάταξη Α2 15% προσαύξηση για Α1 και 10% προσαύξηση για μέσης όχλησης 20% για μεγάλης όχλησης. Μπλοκ φύλλων καυσαερίων Ο ΜΗΒΕ έχει εκδόσει μπλοκ φύλλων συντήρησης, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος I της Τ.Α /11 ΥΕΚ Β 2654/ , και το οποίο διατίθενται στα μέλη του σε προσιτή τιμή (5, συμπεριλαμβάνεται ΥΠΑ 23%). Όσοι επιθυμούν μπορούν να προμηθεύονται το μπλοκ από τα γραφεία του υλλόγου (Εθνικής Αμύνης 25, 1 ος όροφος, Σηλ: ). Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών ε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία οι Μηχανικοί επένδυσαν οικονομικά αλλά και χρονικά για να παρακολουθήσουν τον υποχρεωτικό κύκλο σεμιναρίων στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συναδέλφων που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τα τέλη Μαρτίου, με σκοπό την άμεση απόκτηση της άδειας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Βέβαια αυτό δεν συνέβη, καθόσον μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει οριστική απάντηση σχετικά με τον ακριβή χρόνο, τόπο και τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί Μηχανικοί έχουν παρακολουθήσει εκτός από τα σεμινάρια για την Ενερ. Επιθεώρηση των κτιρίων και τα αντίστοιχα για την επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Και για αυτές τις δυο παραπάνω κατηγορίες αδειών δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση σε ότι αφορά τις εξετάσεις. Ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος τοποθετήθηκε εξαρχής επί του θέματος (Π.Δ. 100/ ), θεωρώντας το Δίπλωμα του Μηχανικού ως αποκλειστικά ικανή & αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη των Μηχανικών στο Μητρώο Ενερ. Επιθεωρητών, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Παρά τις όποιες αντιδράσεις, το Τ.Π.Ε.Κ.Α. προχώρησε στη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων από διάφορα Κ.Ε.Κ. και σταμάτησε τη διαδικασία εκεί, εφαρμόζοντας μερικώς τις διατάξεις του Π.Δ. 100/ Ο ΜΗΒΕ, παρότι παραμένει πιστός στις θέσεις του, δεδομένης της ολοκλήρωσης μεγάλου αριθμού των επιμορφωτικών σεμιναρίων, θεωρεί απαράδεκτη την καθυστέρηση της διεξαγωγής των εξετάσεων και αιτεί την άμεση διενέργειά τους προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν οι επιτυχόντες Μηχανικοί στις Ενερ. Επιθεωρήσεις και να καταρτιστεί το μητρώο των μόνιμων Ενερ. Επιθεωρητών. ύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010 (ΥΕΚ 85 Α ), για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας ενεργειακού επιθεωρητή, καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο φορέα που τις διενεργεί, δηλαδή στο Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος θεωρεί υπερβολικό το παραπάνω παράβολο των 150 ευρώ, δεδομένου του ήδη υψηλού κόστους παρακολούθησης των σεμιναρίων, ιδίως όταν αυτό αφορά την παρακολούθηση και των τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις κλιματισμού), αλλά και της γενικότερης δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Ο ΜΗΒΕ αιτεί να διαμορφωθεί το παράβολο των εξέταστρων σε χαμηλότερη τιμή, η οποία να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των εξετάσεων, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των συμμετεχόντων σε αυτές. Σα παραπάνω στάλθηκαν στις 27/08 και επισήμως με μορφή επιστολής στο ΤΠΕΚΑ και κοινοποιήθηκαν στο ΣΕΕ, στο ΣΕΕ/ ΣΚΜ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απάντηση στην επιστολή.

18 Σ Ε Λ Ι Δ Α 18 Νομοθεσία - Νέοι Νόμοι Βαθμοί όχλησης δραστηριοτήτων Η Τ.Α. οικ. 3137/191/Υ. 15/2012 (ΥΕΚ 1048 Β/ ) περιλαμβάνει την αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης (Τψηλή, Μέση, Φαμηλή) που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/2011 και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη κατηγορία. Όπου στις πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «μη οχλούσες εγκαταστάσεις» νοείται ότι αυτές υπάγονται στην κατηγορία της χαμηλής όχλησης. ε περίπτωση που κάποια δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, αυτή κατατάσσεται με κοινή απόφαση των Τπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η 13727/724 (ΥΕΚ Β 1087) κοινή υπουργική απόφαση. Διαβούλευση προσχεδίου Πυρ/κής Διάταξης Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού ώματος Ελλάδος σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου πίεσης λειτουργίας μέχρι και 500 mbar». Η υποβολή των προτάσεων επί του κειμένου θα γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ( ), στη διεύθυνση του Σμήματος Πυροσβεστικών Κανονισμών και Διατάξεων το αργότερο μέχρι τις Εύρεση χώρου γραφείων υλλόγων Ζητείται χώρος επιφάνειας τ.μ, με δυνατότητα εσωτερικής διαμόρφωσης, με σκοπό τη στέγαση του υλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος και λοιπών υλλόγων Μηχανικών. Ψς προτιμητέες περιοχές θεωρούνται το κέντρο και η Ανατολική Θεσσαλονίκη (περιοχές κοντά στο κέντρο). Μέγιστο ύψος μισθώματος 800 ευρώ. Ο χώρος μπορεί να είναι ισόγειος ή και υπόγειος, με την προϋπόθεση όμως να μην διέρχονται από αυτόν σωληνώσεις του αποχετευτικού δικτύου. ε περίπτωση εύρεσης χώρου, ο οποίος πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΜΗΒΕ (τηλ: , Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες: 11.π.μ μ.μ.). e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

19 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 19 Επιστημονικά Θέματα Μέθοδος ρύθμισης της τάσης σε γραμμές ΦΣ με ΥΒ και οικιακούς καταναλωτές Περίληψη Κυριακή-Νεφέλη Μαλαμάκη, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. ΗΤ Φάρης Δημουλιάς, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ., Επ. Καθηγητής ΑΠΘ Η είσοδος των Υωτοβολταϊκών (ΥΒ), τα οποία αποτελούν ενεργά φορτία, προκαλεί, κάποιες φορές, στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αντίστροφη ροή ενεργού ισχύος για σημαντικά χρονικά διαστήματα, ενώ ήταν σχεδιασμένα να λειτουργούν με μονόδρομη ροή ενέργειας, δηλαδή από τις πηγές έως το φορτίο. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει την ανύψωση της τάσης πάνω από τα επιτρεπτά όρια που καθορίζει το πρότυπο ΕΝ50160 (το οποίο προσδιορίζει ότι η ενεργός (RMS) τιμή της τάσης, σε επίπεδο 10λέπτου, θα πρέπει να είναι στο ± 10% της ονομαστικής τιμής της για το 95% του χρόνου μέσα σε μια εβδομάδα). Αυτό το πρόβλημα είναι πιο έντονο σε γραμμές Φαμηλής Σάσης, καθώς εμφανίζουν πιο μεγάλη σύνθετη αντίδραση, ιδιαίτερα όταν η παραγωγή των ΥΒ είναι πολύ μεγαλύτερη από την κατανάλωση των παθητικών φορτίων σε μια καλοκαιρινή μέρα με πολλή ηλιοφάνεια. Ο διαχειριστής του δικτύου θέλησε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με μείωση της διείσδυσης των ΥΒ σε περιοχές με οικιακά φορτία που εμφανίζουν προβλήματα υπέρτασης, δηλαδή θεωρώντας ότι δεν πρέπει να γίνεται ανταλλαγή άεργης ισχύος με το δίκτυο. Αν γίνει ανταλλαγή άεργου ισχύος με το δίκτυο, κάθε οικιακός καταναλωτής με ΥΒ εγκατάσταση θα μπορεί να ρυθμίζει την τάση που θα έχει, χωρίς να χρειάζεται κεντρικός έλεγχος από το διαχειριστή του δικτύου. Οι μετατροπείς στα σπίτια θα λειτουργούν και ως πηγές άεργου ισχύος, γεγονός που οδηγεί στην υπερδιαστασιολόγησή τους. Με τη μέθοδο που προτείνεται εδώ, κάθε μετατροπέας θα προσαρμόζει την άεργο ισχύ του για να πετύχει την προϋπολογισμένη από τη μέθοδο τάση αναφοράς που του έχει τεθεί εφ άπαξ πριν από την εγκατάστασή του. Έτσι το προφίλ της τάσης σε κάθε κόμβο του δικτύου θα είναι σε κάθε περίπτωση μέσα στα όρια του προτύπου ΕΝ50160, χωρίς το ρεύμα των κλάδων της γραμμής ΦΣ να υπερβαίνει το θερμικό όριο της εκάστοτε γραμμής. υνεπώς, η ρύθμιση της τάσης στις υπαίθριες γραμμές που τροφοδοτούν οικιακά φορτία θα πρέπει να εξεταστεί υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: i) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ΥΒ ισχύ σε κάθε κόμβο θα πρέπει να είναι η ίδια για λόγους δικαιοσύνης μεταξύ των οικιακών καταναλωτών. ii) Η ανάγκη για άεργο ισχύ από τους ΥΒ μετατροπείς οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγησή τους, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια για όλους τους φωτοβολταϊκους μετατροπείς, ώστε να επηρεαστεί το ίδιο η ενεργειακή απόδοσή τους. iii) Η ροή της άεργου ισχύος στη γραμμή ΦΣ θα αυξήσει τα ρεύματα των κλάδων. Σο ρεύμα σε οποιοδήποτε κλάδο θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το θερμικό όριο της γραμμής. αν παράδειγμα, σε μία υπαίθρια γραμμή χαμηλής τάσης ACSR 16mm² μήκους 600 μέτρων, με 10 οικιακά φορτία και ΥΒ που ισαπέχουν μεταξύ τους, προσδιορίζουμε, με βάση απλές μαθηματικές σχέσεις, την φασική τάση σε κάθε κόμβο για κάθε μέγεθος φορτίου, καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Τπολογίζουμε τη μέγιστη ενεργό και άεργη ισχύ που ανταλλάσσουν οι ΥΒ μετατροπείς με δίκτυο, ώστε το προφίλ τάσης να είναι εντός ορίων του προτύπου ΕΝ50160 και τα ρεύματα κλάδων χαμηλότερα από τα θερμικά όρια της γραμμής. Αποδεικνύεται ότι είναι δυνατή η ρύθμιση τάσης σε γραμμές ΦΣ με οικιακά φορτία και ΥΒ, χωρίς να χρειάζεται κεντρικός έλεγχος των μετατροπέων από το δίκτυο προσδιορίζοντας: μια τάση αναφοράς που εισάγεται εφ άπαξ στους μετατροπείς. την υπερδιαστασιολόγηση των μετατροπέων. τις οριακές συνθήκες άεργου ισχύος ανά μετατροπέα και κόμβο. το λόγο σπειρών του Μ 20/0,4kV. Μπορούμε με αυτό τον τρόπο ανταλλαγής άεργου ισχύος με το δίκτυο σε αυτή τη γραμμή ΦΣ που μελετήθηκε, να επιτευχθεί διείσδυση ΥΒ μεγαλύτερη από 80%, καθώς η εγκατεστημένη ενεργός ισχύς που μπορεί να επιτευχθεί στους 10 κόμβους είναι 81kW, ενώ αν δεν ανταλλάσουμε άεργο ισχύ με το δίκτυο, το επίπεδο διείσδυσης ήταν 40% με 4,2kW ανά κόμβο, δηλαδή περίπου η μισή. Σο πλήρες άρθρο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ

20 Σ Ε Λ Ι Δ Α 20.Μ.Η.Β.Ε. ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος Ο ύλλογος Ο ύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1965 και αποτελείται από το Διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του. Πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής στο ύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ. Όπως αναγράφεται και στο καταστατικό του συλλόγου σκοπός της ίδρυσης του είναι: Η οργανωμένη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με την Επιστήμη, την Σεχνική, την Παιδεία και το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων, η βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και όρων άσκησης του επαγγέλματος των διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων μηχανικών. Η προώθηση της βιομηχανίας ανάπτυξης, για την οποία όμως πρέπει να υπάρχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων, που αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει στο φυσικό περιβάλλον και στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου. Η ενεργοποίηση για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο ύλλογος προβάλλει με τρόπο οργανωμένο τα αιτήματα, τις απόψεις και τις θέσεις του με δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις και χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο. O ύλλογος προωθεί τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του για την μαζική και ενιαία αντιμετώπιση των αιτημάτων τους και επιδιώκει τη συνεργασία με άλλους συλλόγους τεχνικών, επιστημόνων και λοιπών εργαζομένων. ε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των μελών του. Επίσης, σε συνεργασία με έγκριτους συναδέλφους πανεπιστημιακούς και μη και με εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου, συναφών με την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Διοικητικό υμβούλιο: Αθανάσιος Κολότσιος (Πρόεδρος) Νικόλαος Δαλέζιος (Αντιπρόεδρος) Μαρία Αντωνιάδου (Γενική Γραμματέας) τοιχεία επικοινωνίας ΜΗΒΕ : Εθνικής Αμύνης 25, Σ.Κ , Θεσσαλονίκη, Σηλ./fax: , Βασίλειος Αργυρόπουλος (Σαμίας) Αριστείδης Μυτάκος (Ειδικός Γραμματέας) Γεώργιος Σρασανίδης (Μέλος) Γρηγόριος Κώνστας (Μέλος) Αλέξανδρος Αλεβίζος (Μέλος) Ιωάννης Λανταβός (Μέλος) ε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στον ΜΗΒΕ (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ), παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του υλλόγου Επιτροπές ΜΗΒΕ: Επαγγελματικών Θεμάτων Βιομηχανίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος Επιμόρφωσης και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Επιστημονική Επιτροπή e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: κ. Σπ. Ευσταθόπουλο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Τηλ.:210 6969823, 6969824 Fax: 210 6969301 Ερμούπολη, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 14277 Κοινοποίηση κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΚ1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Τζογάνης Θεόδωρος Μηχ/γος Μηχ/κὀς ΕΜΠ Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ Κ.Θ.Κ ΚΕΝΑΚ Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017 Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017 Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη & Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.κώστα Γαβρόγλου ΠΟΡΙΣΜΑ Θέµα: Αδυναµία απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 Στατιστικά στοιχεία εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Για την ορθότερη ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΚ1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

κτιρίων άνω εάν δεν 1. Τι είναι το ΠΕΑ; Επιθεωρητή και για ήτων

κτιρίων άνω εάν δεν 1. Τι είναι το ΠΕΑ; Επιθεωρητή και για ήτων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεωρήσης Συχνές ερωτήσεις Από 9 Ιανουαρίου 2012, για κάθε αγοραπωλησία κτιρίου και για τηη μίσθωση τμημάτων ή ενιαίων κτιρίων άνω των πενήντα (50) τ.μ αφενός οι Δ.Ο.Υ. αρνούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Δεκ. 14-12-2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΑ ΣΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Καταγραφή των σχετικών διατάξεων νόμων και εγκυκλίων, οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση προσάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1. Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές 1. Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Επιθεωρητές; Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 3 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 29-2-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 3586 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Τεχνοοικονομική πραγματογνωμοσύνη παρεμβάσεων εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 16-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ. Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές 1. Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Ελεγκτές; Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α 143), Ενεργειακοί Ελεγκτές μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «Α» ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» Στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων και Δράσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη χρονική περίοδο 2010-2013, της 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Constandinos Xichilos Energy Service

Constandinos Xichilos Energy Service ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Υφιστάµενη κατάσταση 2. Απαιτήσεις της Οδηγίας 3. Ενέργειες για Εναρµόνιση 4. Ετοιµασία Νοµοθεσίας 5. Κύρια Σηµεία του Νοµοσχεδίου 1. Υφιστάµενη κατάσταση Σήµερα στην Κύπρο δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Νομοθετικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων «SERPENTE Ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοφίνου 3 Δεκεμβρίου 2014 Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 26-07-2017 Α.Π. 17634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της με αρ.386/24.07.2017 λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010)

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010) Νομοθεσία Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010) Ο κτηριακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο Κατάρτισης Σκοπός: Είναι να καταρτίσει τεχνικά τους ενδιαφερόμενους για το σημαντικό ζήτημα της θερμομόνωσης κελύφους κτιρίων, αναλύοντας νομοθετικές απαιτήσεις, τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ν. 4412/2016 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ν. 4412/2016 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ν. 4412/2016 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) -Εισηγητής: Κωτσοβίνος Βασίλειος - Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός - Νομικός - MSc Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές

Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Χρηµατοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές για την Υλοποίηση και Παρακολούθηση ράσεων Εξοικονόµησης Ενέργειας Ενεργειακό νομοθετικό πλαίσιο και προοπτικές Δημήτρης Αθανασίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc, ΕΣΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203 e-mail: exams@central.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.:448 Αθήνα, 08 /01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2010 Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2010. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 6777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :.325,38 Φ.Π.Α. 23% : 304,84 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ :.630,22 ΕΥΡΩ C:\p26\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 205\ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 205.doc ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016 Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-12-2012 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003:

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2016 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ταχ. Δ/νση : 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών:

Α.Ενδεικτικός προϋπολογισμός- Επιμέτρηση εργασιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 2105537 236 Fax: 2105537 268 Email:prom@elefsina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 15-10-2015 ΤΜΗΜΑ Οικονοµικό Α.Π: 13442 ΓΡΑΦΕΙΟ: ιαγωνισµών Αναρτητέα στη ιαύγεια Περιοχή Νεάπολης ΤΚ 67100 Τηλ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρβια 31/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αρ. Πρ. 28806 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ :50500 Σέρβια Τηλ.: 24643 50117 Fax : 24640 24655 14SYMV002256935 2014-08-26 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 246/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΚΜ, ΑΠΘ,, 11.3.2009 Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ1 Διοικητικού ΤΜΗΜΑ : Διοίκησης Προσωπικού Πληροφορίες : Αχτύπη Αποστολία Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρήστου Λαδά 6, 10561 Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε 2017 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής και Ποιότητας Υπηρεσιών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα