e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο"

Transcript

1 Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά ςτοιχεία εκδοκζντων ΠΕΑ. e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Αναδρομικζσ αυξιςεισ ΕΤΑΑ και ζνταξθ ςτον ΕΟΠΠΥ. Απελευκζρωςθ επαγγζλματοσ Ενεργειακοφ Επικεωρθτι - παράταςθ προςωρινών αδειών. Θζςεισ ΣΜΗΒΕ επί του ςχεδίου Νόμου ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων. Μζκοδοσ ρφκμιςθσ τθσ τάςθσ ςε γραμμζσ ΧΤ με ΦΒ και οικιακοφσ καταναλωτζσ. Σφςτθμα εξοικονόμθςθσ νεροφ (CWC). Οικονομικι ςφγκριςθ ςυςτθμάτων κζρμανςθσ. Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α : Συνζντευξθ 4 Εκδόςεισ ΣΜΗΒΕ 6 Εκδθλώςεισ 7 Επικαιρότθτα 10 Επαγγελματικά Θζματα Νομοκεςία Νζοι Νόμοι Επιςτθμονικό Άρκρο Παραταξιακζσ Θζςεισ Τεχνικά Νζα 24 Επιςτολζσ 36

2 Σ Ε Λ Ι Δ Α 2 Κάλεσμα υμμετοχής Για Μέλη ΜΗΒΕ Για Εταιρείες - Βιομηχανίες υντακτική Επιτροπή: Μαρία Αντωνιάδου (Πρόεδρος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ, MSc) Ελένη Δημάκη (Αντιπρόεδρος Διπλ. Μηχ/ γος Μηχ/κός ΕΜΠ, Ομότιμο μέλος ΣΕΕ) Ηλίας Φομσίογλου (Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ) Ντόρα Σόδη (Μέλος Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/ κός ΑΠΘ, Ενεργειακός Επιθεωρητής) Νίκος Μανές (Μέλος Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ) Επιστημονική Επιτροπή: Θωμάς Ξένος (Καθηγητής Σομέα Σηλεπικοινωνιών, Σμήμα Ηλ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Τπολογιστών ΑΠΘ) Ιωάννης Σσιάφης (Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Σομέα, Σμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ) Γκάμπριελ Μανσούρ (Αναπλ. Καθηγητής Κατασκευαστικού Σομέα, Σμήμα Μηχ/γων Μηχ/κών ΑΠΘ) Γεώργιος Σρασανίδης (Διδάκτωρ Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΔΠΘ) Απόστολος Μιχόπουλος (Διδάκτωρ Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός ΑΠΘ) Οι συνάδελφοι, μέλη του ΜΗΒΕ, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε θέματα επαγγελματικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, εκπαίδευσης, κλπ. μπορούν να αποστέλλουν επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΗΒΕ Σο ύφος και η φρασεολογία του κειμένου οφείλει να είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Λειτουργίας του περιοδικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Δ.. του ΜΗΒΕ. ε κάθε περίπτωση τα κείμενα θα ελέγχονται από τη υντακτική Επιτροπή, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο περί της δημοσίευσης τους. Ο ΜΗΒΕ έχοντας ως βασική επιδίωξη τη διαρκή ενημέρωση των μελών του σε θέματα τεχνολογίας καλεί τις εταιρείες με εμπορική βιομηχανική δραστηριότητα σε θέματα Η/Μ, για συνεργασία σε επίπεδο εκδηλώσεων και κάθε άλλης δράσης που θα συμβάλλει στον σκοπό αυτό. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα προβολής προϊόντων και υπηρεσιών με διαφήμιση στο περιοδικό «e-τεχνολογια», στο ετήσιο ημερολόγιο του, καθώς και στις νέες εκδόσεις του. Οι εταιρείες που θα διαφημίζονται στο περιοδικό θα μπορούν να δημοσιεύουν ανακοινώσεις και για θέσεις εργασίας. Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σάς, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση. Η υντακτική Eπιτροπή του περιοδικού e-σεχνολογία : ευθύνεται για την έκδοση του περιοδικού μεριμνά για τη δημοσίευση στο περιοδικό της θεματολογίας, σύμφωνα με τις φιλοξενούμενες στήλες του μεριμνά για τη τήρηση των κανόνων δημοσίευσης στο περιοδικό συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με ειδοποίηση του προέδρου και στόχο την επιλογή της θεματολογίας του επόμενου τεύχους. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις είναι υ- ποχρεωτική. ε περίπτωση απουσίας μέλους για τρίτη συνεχόμενη φορά, τίθεται θέμα διαγραφής του από την επιτροπή. Οι αποφάσεις της υντακτικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. ε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό υμβούλιο του ΜΗΒΕ. Η Επιστημονική Eπιτροπή του περιοδικού e-σεχνολογία : ευθύνεται για την έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διάδραση Επιστήμης Μ-Η Μηχ/ κού» αξιολογεί τα Επιστημονικά Θέματα με κριτήριο την επικαιρότητα και τα αιτήματα ενημέρωσης των μελών του ΜΗΒΕ συνεργάζεται με τη υντακτική Επιτροπή κατόπιν ειδοποίησης του προέδρου της υντακτικής επιτροπής, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στην επιλογή θεματολογίας για τη στήλη Επιστημονικά Θέματα του περιοδικού e-σεχνολογία συνεργάζεται με τους συγγραφείς των επιστημονικών άρθρων ή ερευνητικών εργασιών για τη συνοπτική παρουσίαση του επιστημονικού θέματος με τα σημαντικότερα διαγράμματα ή φωτογραφίες, η οποία θα δημοσιεύεται στο e-σεχνολογία, καθώς και για το πλήρες άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ δε δεσμεύει με τις απόψεις της το διοικητικό συμβούλιο του ΜΗΒΕ. e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

3 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 3 Κανονισμός Λειτουργίας Περιοδικού Εισαγωγή Ο ΜΗΒΕ εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-σεχνολογία» κάθε δίμηνο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα μέλη του. κοπός του περιοδικού είναι: η ενημέρωση των μελών του ΜΗΒΕ σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου και, η καθιέρωσή του ως συνδετικός κρίκος ενημέρωσης σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες μεταξύ των μελών του και των τεχνικών εταιρειών-βιομηχανιών και κατασκευαστών της Βορείου Ελλάδος. Κανόνες Δημοσίευσης Άρθρων Επιστημονικές εργασίες και άρθρα για νέα προϊόντα και τεχνολογίες δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος του περιοδικού «e-σεχνολογία», από την αποστολή τους, εφόσον δε ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες (500 λέξεις). Για τη δημοσίευση εκτενέστερων άρθρων, θα πρέπει να αποστέλλεται αρχικά μια περίληψη του προς δημοσίευση άρθρου με τα κυριότερα σημεία και 2-3 ενδεικτικές φωτογραφίες ή διαγράμματα μέχρι 3000 χαρακτήρες. Η έγκριση της δημοσίευσης των επιστημονικών άρθρων γίνεται από την επιστημονική επιτροπή του ΜΗΒΕ σε συνεργασία με τον συγγραφέα. Η έγκριση της δημοσίευσης λοιπών άρθρων γίνεται από την υντακτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον συγγραφέα. Περιλήψεις άρθρων που αποστέλλονται 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκδοσης, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος. Άρθρα που ξεπερνούν τους 3000 χαρακτήρες δημοσιεύονται κατά την κρίση της συντακτικής επιτροπής σε συνεχή τεύχη ή δημοσιεύονται οι περιλήψεις αυτών στο προσεχές τεύχος και με άμεση παραπομπή με link στο πλήρες άρθρο που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΗΒΕ. Κανόνες Δημοσίευσης Διαφημίσεων Όσοι επιθυμούν να διαφημιστούν στο περιοδικό εκφράζουν το αίτημά τους γραπτώς, ή ηλεκτρονικά στο του υλλόγου ή τηλεφωνικώς. Οι διαφημιζόμενοι αποστέλλουν επιπλέον το λογότυπό τους και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους ή και το πλήρες κείμενο της διαφήμισής τους σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την κατάθεση της συνδρομής για τη διαφήμισή τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο διαφήμισης, ενημερώνουν σχετικά τη γραμματεία του ΜΗΒΕ. Οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να υπάρχει η καταχώρησή τους στο επόμενο τεύχος του «e-σεχνολογία» θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το αίτημά τους 15 ημέρες πριν την έκδοση του επόμενου τεύχους. Κανόνες Δημοσίευσης Αγγελιών Οι αγγελίες που αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο του ΜΗΒΕ έως 10 ημέρες πριν την έκδοση του περιοδικού, δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος. Σο κείμενο των αγγελιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30 λέξεις. Κανόνες Δημοσίευσης Επιστολών Αναγνωστών Οι επιστολές οφείλουν να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Δεοντολογίας και συγκεκριμένα να: είναι ενυπόγραφες (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη) είναι σχετικές με τους σκοπούς του περιοδικού μην έχουν υβριστικό περιεχόμενο μην υπερβαίνουν σε έκταση τις 500 λέξεις. Οι επιστολές αναγνωστών αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΗΒΕ και δημοσιεύονται στο περιοδικό με ευθύνη του συντάκτη τους. Σο Δ.. του ΜΗΒΕ διατηρεί το δικαίωμα απάντησης στις επιστολές αναγνωστών. Συχνόηηηα Διαθήμιζης Banner (Τμήμα ζελίδας) Μιζή ζελίδα Ολοζέλιδη 1 φορά φορές φορές * Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Υ.Π.Α. 23%

4 Σ Ε Λ Ι Δ Α 4 υνέντευξη υνέντευξη Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Μωυσή Κουρουζίδη Ερωτήσεις και απαντήσεις... Ερ.: Σι προγραμματίζετε σε συνεργασία με το Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων; Προβλέπεται εκ νέου επέκταση των αδειών προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων; Απ.: Οι εξετάσεις ετοιμάζονται αφενός μέσω τριών επιτροπών που ασχολούνται κυρίως με την ετοιμασία μιας βιβλιοθήκης με θέματα (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και μια «εικονική» επιθεώρηση σε κάποιο τύπο κτιρίου) και αφετέρου με το οργανωτικό μέρος, σε συνεργασία με το ΣΕΕ, για τις εξετάσεις (καταχώρηση των θεμάτων σε βάση δεδομένων από όπου με κλήρωση θα απευθύνονται σε κάθε εξεταζόμενο, και προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα για ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων από όπου, με αυτοματοποιημένο τρόπο θα βγαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης, χωρίς παρεμβάσεις και «εξωτερική» βοήθεια). Έχουμε δεσμευτεί ότι οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν εντός του προσεχούς Ιανουαρίου, και θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2013 θα συνυπάρχει ο κατάλογος των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών με τους μόνιμους που θα προκύπτουν από τις εξετάσεις. τη συνέχεια δικαίωμα έκδοσης ΠΕΑ θα έχουν μόνο οι μόνιμοι ενεργειακοί επιθεωρητές. Ερ.: Πού βρίσκεται το θέμα της στελέχωσης της ΕΤΕΠΕΝ σε συνδυασμό και με τις αρμοδιότητες της ως προς τους ελεγκτές δόμησης και το θέμα της εγκατάστασης του κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη, όπως προβλέπεται; Απ.: Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να λυθεί το θέμα της -πρώτης- στελέχωσης των υπηρεσιών αυτών στις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, με αποσπάσεις αλλά και με κάποια δραστικότερη λύση μέσα από μετακίνηση υπαλλήλων από οργανισμούς που έκλεισαν. Η δημιουργία του τομέα της Βόρειας Ελλάδας συνδέεται ακριβώς με αυτό. Η προηγούμενη πρόσκληση για αποσπάσεις δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, καθώς προέκυψε η αδυναμία μεταφοράς της πίστωσης για τη μισθοδοσία από ΟΣΑ και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι αιτήσεις για τον τομέα της Β. Ελλάδας προέρχονταν, σχεδόν αποκλειστικά (22 από τις 25 που είχαν επιλεγεί), από υπαλλήλους αυτών των οργανισμών. Ερ.: Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής από την ΕΤΕΠΕΝ, σε ότι αφορά το έργο των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων, και πόσοι προγραμματίζονται να γίνουν; Απ.: Οι έλεγχοι γίνονται και ηλεκτρονικά (έχουν εντοπιστεί πολλά λάθη), αλλά και με αυτοψίες, παρά τον περιορισμένο αριθμό των επιθεωρητών της ΕΤΕΠΕΝ. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα και ανακλήσεις αδειών επιθεωρητών για προφανή λάθη ή και παράβαση του νόμου για την απαγόρευση έκδοσης ΠΕΑ για ιδιόκτητα κτήρια του επιθεωρητή (η συνηθέστερη παράβαση). Οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι είναι εντατικοί (το σύνολο των ΠΕΑ ελέγχεται για ορισμένα βασικά στοιχεία τους -μηδενικές ή πολύ υψηλές καταναλώσεις, ασυμβίβαστα επιθεωρητών κλπ.-, επί της ουσίας έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από ΠΕΑ). Οι αυτοψίες, λίγες ακόμα λόγω του περιορισμένου αριθμού των επιθεωρητών της ΕΤΕΠΕΝ, θα συνεχιστούν όμως σε όλη την Ελλάδα με εντατικότερο ρυθμό, ώστε τελικά, να ελεγχθεί ένα ικανό δείγμα κτιρίων με βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό και κριτήρια (γεωγραφική κατανομή, είδος κτηρίου, αριθμός έκδοσης ΠΕΑ ανά επιθεωρητή, κλπ.). e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

5 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 5 Ερ.: ε ποιες ενέργειες προβλέπετε να προβείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», με δεδομένη την καταγγελία μεγάλων καθυστερήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους; Απ.: Η ευθύνη για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ανήκει στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία συνεργαζόμαστε και αυτό θα γίνει με πιο συγκεκριμένο τρόπο στο προσεχές μέλλον. Οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες, πράγματι, και γίνεται μια επανεξέταση ολόκληρου του πλαισίου ακριβώς για την επιτάχυνση των διαδικασιών και μια πιθανή επέκταση στους δικαιούχους, καθώς τα διαθέσιμα κονδύλια από το πρόγραμμα αυτό είναι ακόμα σημαντικά και αξιοποιήσιμα. Ερ.: Ποια είναι η μέχρι τώρα πορεία και λειτουργία της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων (έκδοση Π.Ε.Α) και του έργου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων; Απ.: Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τα ΠΕΑ και οι ρυθμοί είναι αυξητικοί. Από τα στατιστικά στοιχεία που δώσαμε πρόσφατα στη δημοσιότητα μπορούν να βγουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα, από όλους (http://www.ypeka.gr/default.aspx? tabid=389&sni[524]=2045&language=el-gr). Είναι μια πρώτη περίοδος ενός νέου θεσμού και εντοπίζονται και λάθη και ίσως αδυναμίες και ελλείψεις και στο νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που προσπαθούμε να λύσουμε μέσω του νέου για την εξοικονόμηση στα κτίρια που πολύ σύντομα, έως τις αρχές Νοεμβρίου, θα είναι νόμος του κράτους. Η γενική μας εκτίμηση είναι ότι ο θεσμός ξεκίνησε καλά, αποδίδει θετικά και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και στην αγορά ακινήτων, αλλά και, κυρίως, στη μεγάλη προσπάθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπάταλου κτιριακού αποθέματος της χώρας. Ερ.: Πως βλέπετε την καθιέρωση έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στα πλαίσια ανανέωσης αδειών κτιρίων διαφόρων χρήσεων, όπως: ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, κλπ; Απ.: Η έκδοση του σχετικού νόμου αλλά και ο θεσμός αυτός των ενεργειακών επιθεωρήσεων, αποτελεί μια, αναγκαία και χρήσιμη, προσαρμογή σε κοινοτικές οδηγίες. Η ευρωπαϊκή πρακτική δεν έχει φτάσει ακόμα στο να συμπεριλάβει και τις κατηγορίες αυτές που αναφέρετε στο ερώτημά σας. Ο γενικός μας στόχος είναι να επεκταθεί ο θεσμός της υποχρεωτικής έκδοσης ΠΕΑ για κάθε υφιστάμενο -και νέο, φυσικά- κτήριο, αλλά αυτό απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής και αντικείμενο μελέτης για μια επόμενη φάση του θεσμού. Ερ.: Για ποιο λόγο στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων θεσπίζονται ανώτατα όρια αμοιβών διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων, ενώ υφίσταται το καθεστώς της απελευθέρωσης των αμοιβών; Απ.: Η ρύθμιση αυτή ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αλλά ήδη καταλήξαμε σε μια τροπολογία που θα ψηφιστεί τις προσεχείς μέρες σε άλλο νομοσχέδιο, όπου προβλέπεται ότι το σύνολο των εισφορών και των άλλων επιβαρύνσεων, θα υπολογίζεται αποκλειστικά επί της αμοιβής που θα έχουν συμφωνήσει τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε ανώτατου ή κατώτατου ορίου. Ερ.: Για ποιο λόγο μετατίθεται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού για το χρονικό διάστημα ; Τπενθυμίζουμε ότι αρκετοί συνάδελφοι Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι έχουν πληρώσει και έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά υποχρεωτικά σεμινάρια. Απ.: Με τον προτεινόμενο νόμο, από 1 Ιανουαρίου 2013, και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες για την καταχώρηση των επιθεωρήσεων στο αρχείο επιθεώρησης, θα είναι δυνατή η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. Αυτό που υιοθετούμε στον προτεινόμενο νόμο είναι ότι, από 1 Ιανουαρίου του 2014, σε όσες πράξεις είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ, να είναι απαραίτητη η προηγούμενη επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

6 Σ Ε Λ Ι Δ Α 6 Εκδόσεις ΜΗΒΕ Ο ΜΗΒΕ εδώ και χρόνια συνεργάζεται με έγκριτους συναδέλφους πανεπιστημιακούς και μη και με εταιρείες βιομηχανικών προϊόντων, σε συνεργασία με τους οποίους έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου, συναφών με την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Πληροφορίες για τις εκδόσεις υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υλλόγου (www.smhbe.gr). ας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε τα βιβλία από τα γραφεία του υλλόγου μας (Εθνικής Αμύνης 25). (1) (2) (3) (4) (5) Για παραγγελίεσ: Εθνικήσ Αμύνησ 25, Τ.Κ Θεςςαλονίκη Τηλ - fax: (6) (7) (8) (9) Λοιπζσ εκδόςεισ ΣΜΗΒΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΕΚΔΟΕΨΝ ΜΗΒΕ Βιβλίο Κόστος (1), (2), (3) Από (1), (2), (3), (5) Από (2), (3), (4), (5) Από (2), (3), (4), (6), (7) Από (2), (3), (4), (5), (6) Από (2), (3), (5), (6), (7) Από (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) Από (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Από e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

7 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 7 Εκδηλώσεις υνάντηση με Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση του υλλόγου Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος με το Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. τράτο ιμόπουλο. τη συνάντηση, που έγινε με πρωτοβουλία του υλλόγου μας, συμμετείχαν εκπροσωπώντας τον ΜΗΒΕ ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κολότσιος και η Γενική Γραμματέας κ. Μαρία Αντωνιάδου, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος του ΜΗΒΕ και μέλος Δ.. του ΠΔΜ-Η κ. Ηλίας Φομσίογλου. Οι εκπρόσωποι ζήτησαν να ενημερωθούν σχετικά με τα κάτωθι θέματα: Νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων. Πορεία δημοσίων έργων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Μετρό, Κόμβος Κ-16, κλπ). Θέματα που αφορούν τον κλάδο των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, όπως η αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων (Ν. 3982/2011) και το πρόσφατο σχέδιο Π.Δ. που αφορά το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Ν. 3982/2011. Λοιπά θέματα του κλάδου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον τομέα ευθύνης του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων. Για κάποια από τα θέματα συζήτησης υπήρξε άμεση ενημέρωση από τον Γ.Γ. Δημοσίων Έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Ξεμπλοκάρισμα του έργου που αφορά στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 (κόμβος στη συμβολή ΠΑΘΕ και Περιφερειακής). Τπό σκέψη η κατάργηση ανάθεσης έργων με σύστημα μελέτη κατασκευή. τους διαγωνισμούς δημοσίων έργων υπάρχει περίπτωση να ισχύει το μειοδοτικό και όχι η ανάθεση με μαθηματικό τύπο. Ζητήθηκε από τον ΜΗΒΕ η συμμετοχή ΗΜ εργολήπτη σε κάθε έργο που περιλαμβάνει ΗΜ εγκαταστάσεις σε μηδενική βάση και ανεξάρτητα του ποσοστού των ΗΜ στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου. το τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε από κοινού να υπάρχει τακτική επικοινωνία και αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να προωθηθούν δίκαια τα θέματα του κλάδου μας. Σεχνολογίες Θέρμανσης Η θερμαντική περίοδος πλησιάζει και η ανάγκη για μείωση των δαπανών θέρμανσης αποτελεί κύρια μέριμνα για πολλά νοικοκυριά, εξαιτίας της ανοδικής πορείας της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε συνδυασμό και με τη δυσχερή οικονομική κατάστασης που βιώνει η χώρα μας. Ο ΜΗΒΕ επιθυμεί να πραγματοποιήσει το Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Σεχνολογίες θέρμανσης με διαφορετικές πηγές ενέργειας». Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα προϊόντα τους και να διανείμουν διαφημιστικό υλικό, με στόχο την ενημέρωση στις διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης, στα κόστη εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας αυτών και στην εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν. Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές για τα μέλη του ΜΗΒΕ, για Μηχανικούς πέραν των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, για φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, αλλά και για το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε εταιρεία ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του υλλόγου για περαιτέρω διευκρινήσεις (τηλ ).

8 Σ Ε Λ Ι Δ Α 8 Εκδηλώσεις εμινάρια μικρής διάρκειας Σο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το ύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος θα οργανώσουν σεμινάρια μικρής διάρκειας, σε επίκαιρα θέματα και σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Σα σεμινάρια θα απευθύνονται και σε μη μέλη του ΜΗΒΕ, όπως: φοιτητές Πολυτεχνικών σχολών, απόφοιτοι ΣΕΙ, μέλη των σωματείων τεχνικών, κλπ. Σόπος διεξαγωγής Σα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν θα επαναληφθούν στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανά σεμινάριο θα επιμορφώνονται 25 έως 30 άτομα. Θεματολογία Ενδεικτικά η θεματολογία των σεμιναρίων θα περιλαμβάνει τα εξής: Νέα Τπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΤΔΕ) χεδιασμός και εγκατάσταση Υ/Β σε στέγες έως 10 kw Νέος κανονισμός Υυσικού Αερίου Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ανελκυστήρες Πυρασφάλεια Τγραέριο Η σειρά, με την οποία θα υλοποιηθούν τα προαναφερθέντα σεμινάρια, θα συμφωνηθεί από κοινού με το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε. και θα εξαρτηθεί κυρίως από το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε αυτά. Εάν στην πορεία προκύψουν λοιπά θέματα επείγουσας σημασίας, αυτά θα ενταχθούν στον προγραμματισμό των σεμιναρίων με σειρά, η οποία θα συμφωνείται κατά περίπτωση. Φρόνος Η έναρξη του πρώτου σεμιναρίου προγραμματίζεται για το Νοέμβριο του Αφού ολοκληρωθεί το σεμινάριο αυτό θα ακολουθήσει η υλοποίηση των επόμενων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα θεματολογία. Διάρκεια Σα σεμινάρια με τόπο διεξαγωγής τη Θεσσαλονίκη θα έχουν διάρκεια ώρες. Η διάρκεια των αντίστοιχων σεμιναρίων εκτός Θεσσαλονίκης θα είναι 10 ώρες. Σα σεμινάρια θα γίνονται τις καθημερινές κατά τις απογευματινές ώρες και πρωινές το άββατο. Κόστος Σο κόστος παρακολούθησης των σεμιναρίων δεν θα ξεπερνά τα 100 / σεμινάριο. Εισηγητές Ο ΜΗΒΕ αναλαμβάνει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εύρεση εισηγητών, που θα διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο στα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων. Εκπαιδευτικό υλικό Σο διδακτικό υλικό και οι τυχόν σημειώσεις του εκάστοτε σεμιναρίου θα διατίθενται στους εκπαιδευόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε σεμιναρίου θα χορηγείται από το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε. στους συμμετέχοντες σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης θα ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν το έντυπο αξιολόγησης του σεμιναρίου, το οποίο τηρεί το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Σ.Ε.Ε., προκειμένου να αποτυπώσει τον βαθμό ικανοποίησης τους σε ό,τι αφορά στην ύλη του σεμιναρίου, στους εισηγητές, στη χρησιμοποιούμενη υλικοτεχνική υποδομή, κλπ. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Νέα Τπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΤΔΕ)», καθώς και οποιοδήποτε άλλο από την προαναφερθείσα θεματολογία, να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΜΗΒΕ (τηλ ). e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

9 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 9 υνάντηση με Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας τις 11 επτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. πυρίδωνα Ευσταθόπουλου στην Αθήνα, με τους εκπροσώπους του κλάδου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. υγκεκριμένα τον κλάδο εκπροσώπησαν εκ μέρους του ΜΗΒΕ ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Κολότσιος και από τον ΠΔΜ-Η ο Προεδρεύων κ. Αναστάσιος Ευσταθίου και τα μέλη Δ.. κύριοι Ηλίας Φομσίογλου, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Απόστολος Ευθυμιάδης. Από πλευράς Γ.Γ. Βιομηχανίας παρευρέθησαν πέραν του Γενικού Γραμματέα και στελέχη της Γενικής Γραμματείας και συγκεκριμένα οι κύριοι Απόστολος Ζαρκάδας και Γεώργιος Ρασιάς και η κα Φαριτώ Πιπεροπούλου. Κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν ο Νόμος 3982/2011 περί αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και τα σχετικά σχέδια Π.Δ. που τέθηκαν πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση και αφορούν: στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Νόμου 3982/2011, στην εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης συζητήθηκε το χέδιο Τ.Α. με θέμα: "Απαιτήσεις για την Ασφαλή Εγκατάσταση, Λειτουργία, Περιοδικό Έλεγχο & υντήρηση των Κυλιόμενων Κλιμάκων & Κυλιόμενων Πεζόδρομων" που είχε τεθεί και αυτό σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούλιο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εξέφρασαν επανειλημμένα τις έντονες ενστάσεις τους με την κατά συρροή έκδοση πρόχειρων σχεδίων Π.Δ. και Τ.Α., όπως το προαναφερθέντα, τα οποία τίθενται σε εξπρές δημόσια διαβούλευση, χωρίς καν να ζητείται η άποψη των αρμόδιων Επιστημονικών υλλόγων Μηχανικών. Επίσης τόνισαν ότι τα προαναφερθέντα Π.Δ. και Τ.Α. λησμονούν χρόνων κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και μοιράζουν χωρίς καμία λογική αντίστοιχα δικαιώματα σε άσχετες ειδικότητες (Υυσικοί, Μαθηματικοί, Φημικοί, κλπ). Ο ΜΗΒΕ κατέθεσε επισήμως τις θέσεις και προτάσεις του, τις οποίες υπέβαλε στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Π.Δ. που αφορά στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών του Νόμου 3982/2011. Από πλευράς του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και των συνεργατών του υπήρξε η υπόσχεση ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του κλάδου μας και ότι θα μελετηθούν. Ο ΜΗΒΕ προτρέπει τα μέλη του να γίνουν εθελοντές αιμοδότες, ενισχύοντας την τράπεζα αίματος που διατηρεί εδώ και χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΦΕΠΑ. Εκτός από τα μέλη του ΜΗΒΕ μπορούν να δώσουν αίμα τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπά τους, καθώς και όποιος άλλος επιθυμεί, αρκεί να είναι υγιής και να είναι ηλικίας από χρονών. Πέραν των δυο ετήσιων προγραμματισμένων αιμοδοσιών μπορεί κανείς να δίνει αίμα από Δευτέρα - Παρασκευή 8:30-13:30 & 17:30-19:30 και τα /Κ και τις αργίες 9:00-12:00 στο κέντρο Αιμοδοσίας του ΑΦΕΠΑ. Η εθελοντική αιμοδοσία σώζει ζωές Πρόσφερε αίμα και κάνε μια καρδιά να χτυπά Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης

10 Σ Ε Λ Ι Δ Α 10 Επικαιρότητα τατιστικά στοιχεία εκδοθέντων ΠΕΑ Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σο ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΤΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του επιθεωρούμενου κτιρίου (εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η). Ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, σε σχέση με το κόστος που μπορεί αυτή να συνεπάγεται. το κείμενο που ακολουθεί παρατίθενται από την Ειδική Τπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας μερικά αρχικά στατιστικά στοιχεία για τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί, από τη βάση δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων. υγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου ΠΕΑ. Σα στοιχεία που παρατίθενται ακολούθως αναφέρονται σε μικρότερο πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ και συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα από έως Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων, ως εξής: Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. Τφιστάμενα: Από : για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου. Από : για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη, ΜΟ- ΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» και στα δυο στάδια του Προγράμματος. ύμφωνα με τα εκδοθέντα ΠΕΑ προκύπτει ότι το 25% αυτών εκδόθηκαν με σκοπό την πώληση και το 58% για λόγους ενοικίασης. Επίσης το 12% των ΠΕΑ εκδόθηκαν στη φάση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης, στα πλαίσια υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον», και μόλις το 4% κατά τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση που απαιτεί το Πρόγραμμα. Η σημαντική αυτή απόκλιση οφείλεται στις μεγάλες καθυστερήσεις στη ροή του Προγράμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση ΠΕΑ για νέα κτίρια αγγίζει μόλις το 0,4% και για ριζικά ανακαινιζόμενα το 1,5%. Σο πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά λόγο έκδοσης απεικονίζεται στο διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά λόγο έκδοσης. Η πλειοψηφία των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορούν σε χρήσεις κατοικίας (πολυκατοικία, μονοκατοικία) και καταστήματα και έχουν διενεργηθεί κυρίως εντός της Ν. Αθηνών (64.157), στο Ν. Θεσσαλονίκης (25.805), στη Ν. Πειραιά (10.394) και στη Ν. Ανατολικής Αττικής (9.503). Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων διενεργείται με σκοπό την αποτύπωση της ενεργειακής του ταυτότητας. υνολικά υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες, από Α+ έως Η. Βάσει των οριστικά υποβληθέντων ΠΕΑ το 27% των επιθεωρούμενων κτιρίων είναι ενεργειακής κατηγορίας Η (δυσμενέστερη) και το 20% κατηγορίας Δ. Ακολουθούν κτίρια κατηγοριών Γ (18%), Ε (16%) και Ζ (15%). Εκδοθέντα ΠΕΑ κατηγορίας Β συναντώνται σε ποσοστό 4% και των υπόλοιπων κατηγοριών (Β+, Α, Α+) σε πολύ μικρά ποσοστά (διάγραμμα 2). Διάγραμμα 2: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά ενεργ. κατηγορία. e - Τ Ε Φ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α

11 Ε Τ Ο Σ 2 - Τ Ε Υ Φ Ο Σ 7 Σ Ε Λ Ι Δ Α 11 Για το σύνολο των εκδοθέντων ΠΕΑ συγκεντρώθηκαν επίσης πληροφορίες που αφορούν στο έτος κατασκευής των επιθεωρούμενων κτιρίων, το οποίο και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Πιστοποιητικού. ύμφωνα με αυτές το 28% των ΠΕΑ αφορούν ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία , το 20% τη δεκαετία και το 15% τη δεκαετία Ανάλογα με την χρονική περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας των κτιρίων διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 1η Κατηγορία: περιλαμβάνει κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ, 1979). 2η Κατηγορία: περιλαμβάνει κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε κατά την περίοδο (ισχύς ΚΘΚ). 3η Κατηγορία: περιλαμβάνει κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, 2010). Λαμβάνοντας υπόψη τα εκδοθέντα ΠΕΑ διαπιστώνεται ότι το 45% αυτών αφορούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων πριν την ισχύ του ΚΘΚ, το 47% αυτών επιθεωρήσεις κτιρίων κατά την περίοδο ισχύς του ΚΘΚ και μόλις το 2% ΠΕΑ κατά την ισχύ του ΚΕΝΑΚ. την πίτα που ακολουθεί απεικονίζεται αναλυτικά το ποσοστό των εκδοθέντων ΠΕΑ, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων. Διάγραμμα 3: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων. Ση χρονικό περίοδο το 44% των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων ενεργειακής κατηγορίας Η, το 23% Ζ και το 17% Ε. Αντίστοιχα το χρονικό διάστημα έχουν επιθεωρηθεί κυρίως κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Γ και Δ σε ποσοστό 31% και Ε σε ποσοστό 16%. ε ότι αφορά την περίοδο ισχύος του ΚΕΝΑΚ προκύπτει ότι το 25% των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορούν κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Β και το 49% κατηγορίας Γ. ύμφωνα με όσα ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ η ενεργειακή κατάταξη των νέων και ριζικώς ανακαινιζόμενων κτιρίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατηγορίας Β (δηλαδή Β, Β+, Α, Α+). Αναλυτικά το πλήθος των ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία και συγκεκριμένες περιόδους κατασκευής των κτιρίων παρατίθενται στο διάγραμμα 4. Διάγραμμα 4: Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων. Μέχρι στιγμής οι ενεργειακές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο του ΤΠΕΚΑ, κατόπιν των δυο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τπουργείου που έλαβαν χώρα (Πρώτη - Α.Π.: 1650/ , Δεύτερη - Α.Π.: οικ.387/ ). Σο 19% των προσωρινών Επιθεωρητών έχει ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, το 10% Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, το 17% Μηχανολόγου Μηχανικού και το 40% Πολιτικού Μηχανικού. Οι προσωρινοί επιθεωρητές και όσοι διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, θα αποκτήσουν την άδεια του μόνιμου επιθεωρητή, αφού παρακολουθήσουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης και επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν από το ΣΕΕ. Σα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα διενεργούνται εδώ και καιρό και αναμένεται η προκήρυξη των εξετάσεων από το ΣΕΕ. ε ότι αφορά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων» και σύντομα θα κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση. Η πλήρης παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων των εκδοθέντων ΠΕΑ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΠΕΚΑ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Είναι σημαντική η καταγραφή και η αξιολόγηση των πληροφοριών που δηλώνονται στα εκδοθέντα ΠΕΑ, ώστε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η αξιολόγηση αυτή θα συμβάλλει και στον εντοπισμό μη αντιπροσωπευτικών ΠΕΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η λειτουργία της ΕΤΕΠΕΝ και στη Βόρεια Ελλάδα, η στελέχωση της οποίας εκκρεμεί εδώ και καιρό. Μαρία Αντωνιάδου (Διπλ. Μηχ/λόγος Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc) E - mail:

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 157 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο Tο Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥ τεύχος 94. Σημείωμα Προέδρου. Συνάδελφοι,

ΤΑΥ τεύχος 94. Σημείωμα Προέδρου. Συνάδελφοι, ΤΑΥ τεύχος 94 Σημείωμα Προέδρου ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΑΠΟ 1.1.2011 ΕΩΣ 28.2.2011) 4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 33 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 34 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 38 ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ: ΝΟΗΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 40 ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα