ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2863 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Θέματα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: Διοικητική και Δημοσιονομική αυτοτέλεια Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Διοικητική και Δημοσιονομική αυτοτέλεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

2 1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) είναι ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο. 2. Το Ε.Σ.Ρ. έχει δικό του προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. διαθέτει τις πιστώσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, καταρτίζει συμβάσεις και διενεργεί τις δαπάνες της αρχής σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η εκκαθάριση, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής των δαπανών του Ε.Σ.Ρ. διενεργούνται από την οικεία υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου. Για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από το Ε.Σ.Ρ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο. Αρθρο: 2 Ημ/νία: Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Συγκρότηση Σχόλια Το εντός ( ) εδάφ. γ της παρ. 2 και η παρ. 4 καταργήθηκαν με την παρ. 9 του άρ. 5 του ν.3051/2002 (Α 220/ ). 1. Το Ε.Σ.Ρ. συγκροτείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων ένας (1) ορίζεται ως Πρόεδρος και ένας (1) ορίζεται ως Αντιπρόεδρος. 2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5). (Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων διαβιβάζει την απόφαση επιλογής στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος εκδίδει την απόφαση διορισμού των μελών του Ε.Σ.Ρ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Η διαδικασία επιλογής κινείται μετά από σχετικό ερώτημα που απευθύνει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 3. Ως μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική κατάρτισή τους ή την επαγγελματική εμπειρία τους ή την προσφορά τους στο δημόσιο βίο, ιδίως σε τομείς που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με την αποστολή και το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων της αρχής. 4.(παραλείπεται ως μη ισχύουσα). Αρθρο: 3 Ημ/νία:

3 Νομικό καθεστώς των μελών του Ε.Σ.Ρ. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Νομικό καθεστώς μελών Σχόλια - Η παρ. 5 καταργήθηκε με την παρ. 9 του άρ. 5 τοτ ν. 3051/2002 (Α 220/ ). 1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα ή μη, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση καθήκοντα με την ιδιότητα μέλους Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Α.Ε.I. υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης. Τα άλλα μέλη είναι πλήρους απασχόλησης και υποχρεούνται να συμμετέχουν ανελλιπώς στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και στις εν γένει εργασίες του Ε.Σ.Ρ. 2. Η καταδίκη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, διασποράς δια του τύπου ψευδών ειδήσεων, καθώς και για αδίκημα που αποτελεί έγκλημα κατά των ηθών ή κακούργημα, αποτελεί κώλυμα διορισμού στη θέση μέλους του Ε.Σ.Ρ. 3. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ρ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Βουλευτή, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του στρατιωτικού εν ενεργεία, του υπηρετούντος στα σώματα ασφαλείας, του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και με την ανάληψη αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. 4. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή και με οποιαδήποτε νομική σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση της οποίας οι δραστηριότητες υπάγονται, αμέσως ή εμμέσως, στην εποπτεία του Ε.Σ.Ρ. Η παραβίαση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβε το μέλος του Ε.Σ.Ρ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 5.(παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων. Η αστική ευθύνη των μελών του Ε.Σ.Ρ. διέπεται από τις διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και του Υπαλληλικού Κώδικα. 7. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον στα αρμόδια δικαστήρια και στις ειδικές επιτροπές της Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, λήξη της θητείας τους στο Ε.Σ.Ρ. 8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

4 καθορίζονται οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των άλλων μελών του Ε.Σ.Ρ., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη. Για τον καθορισμό αυτόν, λαμβάνεται υπόψη η φύση της απασχόλησης των μελών, καθώς και το ύψος και το είδος των αποδοχών και των αποζημιώσεων που χορηγούνται στα μέλη των άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών. Στα μέλη του Ε.Σ.Ρ. καταβάλλεται το τριάντα τοις εκατό (30%) των ετήσιων αποδοχών τους για τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της πλήρους θητείας τους. 9. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στα άρθρα 24 επ. του ν. 2429/1996, όπως ισχύουν. Αρθρο: 4 Ημ/νία: Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρμοδιότητες Σχόλια Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 11 του παρόντος νόμου, η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στην παρ. 2 άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220/ ).** Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3491/2006 (Α 207/ ). 1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της παροχής Ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα: α) χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998 (άρθρα 1-12) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, για την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, β) ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, γ) διασφαλίζει την πολιτική και πολιτιστική πολυμέρεια και πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δ) ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας,

5 ε) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει, και 12 και 15 παρ. 3 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α'), στ) εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του αν που, που διαβιβάζονται σε αυτό από τις οικείες επιτροπές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α'). 2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτεπαγγέλτως ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις, υποδείξεις, ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και να ζητά για την εφαρμογή αυτή τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε άλλης, ημεδαπής Υ ή αλλοδαπής, διοικητικής και δικαστικής αρχής. «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει προς τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις σχετικά με την αντικειμενική και με ίσους όρους εμφάνιση των συνδυασμών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς κατά την περίοδο των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. Η μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο ε' της παρ. 1 του άρθρου αυτού.»** 3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του άρθρου αυτού το Ε.Σ.Ρ., εφόσον κρίνει ότι ανακύπτει η ανάγκη εξέτασης ζητημάτων που ενδιαφέρουν συγκεκριμένες ή και ευρύτερες κοινωνικές ή επαγγελματικές ομάδες, ζητά τη διατύπωση σχετικής γνώμης, από εκπροσώπους ή συλλογικούς φορείς των ομάδων αυτών. 4. Το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, η οποία συζητείται και εγκρίνεται σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της αρχής και υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 5. Το Ε.Σ.Ρ., εκτός των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, ασκεί κάθε άλλη γνωμοδοτική ή αποφασιστική αρμοδιότητα που προβλέπεται σε ειδική διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. "6. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για την έκδοση : α) των προκηρύξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 2 εδαφ. α και 7 παρ. 2 εδαφ. α του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), β) της προκήρυξης η οποία εκδίδεται σε εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α')." Αρθρο: 5 Ημ/νία: Κανόνες λειτουργίας - Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ.

6 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Κανόνες λειτουργίας, Αποφάσεις Σχόλια - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005 (Α 30/ ).- Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005 (βλ. σχετικά) μέσω της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3414/2005 (Α 2798/ /βλ. σχετικά) που προσέθεσε την παρ Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αποφασιστικές και λοιπές αρμοδιότητές του ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Για τη λειτουργία του και τις αποφάσεις που εκδίδει, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και συμπληρωματικά ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, τον οποίο καταρτίζει το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο των διατάξεων του ανωτέρω Κώδικα και του παρόντος νόμου. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία του από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, όπως αυτό κατανέμεται και οργανώνεται στο πλαίσιο των τμημάτων του άρθρου 7. «3. Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί σε ολομέλεια ή σε ειδικά κλιμάκια, τα οποία μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση της ολομέλειας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή ευρύτερων θεμάτων. Στα κλιμάκια αυτά μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση της ολομέλειας μπορούν να μεταβιβάζονται επί συγκεκριμένων θεμάτων ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμοδιότητες στα κλιμάκια, εφόσον ο νομοθέτης για τα θέματα αυτά δεν έχει αναθέσει αρμοδιότητα στην ολομέλεια. Τα κλιμάκια υποχρεούνται να παραπέμπουν στην ολομέλεια όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι μείζονος σπουδαιότητας.» 4. Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπείται ενώπιον κα διοικητικής αρχής από τον Πρόεδρό του. Με εξαίρεση τη δικαστική εκπροσώπηση, ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.Σ.Ρ. σε άλλο μέλος του ή σε επιστημονικό συνεργάτη. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. συνεργάζεται σε πάγια και ή βάση με τον Αντιπρόεδρο και τα άλλα μέλη του Ε.Σ.Ρ., συγκαλεί εκτάκτως την ολομέλεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο, επιβλέπει τις εργασίες των επί μέρους τμημάτων ου Ε.Σ.Ρ. και παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο επιστημονικό προσωπικό. Ο Πρόεδρος υπογράφει τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. και επικοινωνεί με όλους τους δημόσιους φορείς, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και ενημερώνει τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και κάθε άλλο φορέα και αρχή, σχετικά με τη λειτουργία και το έργο του Ε.Σ.Ρ. «5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του, όταν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να τις ασκήσει ή απουσιάζει από την έδρα της Αρχής. Με απόφαση της Ολομέλειας επιτρέπεται η εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Ε.Σ.Ρ.. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος οριζόμενο από την Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. προεδρεύει στα Κλιμάκια που συγκροτούνται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2863/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005». 6. Το Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει στην έδρα του ή και εκτός αυτής, αν αυτό έχει ορισθεί προηγουμένως, τουλάχιστον τρεις (3) φορές το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη. Το Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Η ψήφος των μελών είναι πάντοτε ονομαστική, φανερή και αιτιολογημένη. Οταν διαμορφώνονται περισσότερες από δύο απόψεις, η ασθενέστερη προσχωρεί σε μία από τις ισχυρότερες μέχρι να διαμορφωθεί πλειοψηφία. Διαφοροποιήσεις ως προς την αιτιολογία της ψήφου καταγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

7 7. Οι αποφάσεις που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και να τελούν σε πλήρη αντιστοιχία με το περιεχόμενο των πρακτικών που τηρήθηκαν για την αντίστοιχη συνεδρίαση. 8. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με εξαίρεση αυτές που εκδίδονται στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, καθώς και εκτελεστούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, τίτλους. Το Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί τις αποφάσεις του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυγές. Ενδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Ε.Σ.Ρ. έχει αυτοτελώς την ικανότητα του παρίστασθε σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων ή των παραλείψεών του. Αρθρο: 6 Ημ/νία: Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Ε.Σ.Ρ. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Διοικητικό και Επιστημονικό Προσωπικό 1. Για τη στελέχωση του Ε.Σ.Ρ. συνιστώνται συνολικά (50) πενήντα θέσεις, από τις οποίες είκοσι (20) είναι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και οι τριάντα (30) είναι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. 2. Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων και κατανέμεται στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται με το παρόν άρθρο, βάσει του Οργανισμού του προσωπικού που καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ρ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορούν να πληρωθούν και με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιφυλασσομένων των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπονται στο άρθρο 68 του ν. 2683/1999. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων μπορεί να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ρ. 3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τη διάρκεια της απασχόλησης που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Ως προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'), με επιστημονική εξειδίκευση που προσιδιάζει στην αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Το Ε.Σ.Ρ. προκηρύσσει τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού καθορίζοντας και την απαιτούμενη, κατά την κρίση του, για την κατοχή των θέσεων αυτών, εξειδίκευση ή εμπειρία. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας και ευρείας

8 κυκλοφορίας. β) Ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκροτείται από το Ε.Σ.Ρ., στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη του και ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως πρόεδρος, προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν. Στη διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. γ) Η ειδική επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους επιλεγέντες, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υποψηφιοτήτων και της διαδικασίας αξιολόγησης. δ) Μετά την επικύρωση του πίνακα ή σε περίπτωση μη διενέργειας από το Α.Σ.Ε.Π. του προβλεπόμενου ελέγχου εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του, το Ε.Σ.Ρ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων. Δέκα (10) από τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού μπορούν, επίσης, να πληρωθούν με αποσπάσεις η μετατάξεις ειδικών επιστημόνων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από ειδική αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. 4. Η απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού είναι πλήρης και αποκλειστική. Οι δικηγόροι που απασχολούνται σε θέση επιστημονικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. με οποιαδήποτε νομική σχέση, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή ασκήσεως του επαγγέλματός τους. Από την αναστολή αυτή δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των δικηγόρων. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1868/1999 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως και για τους δικηγόρους που υπηρετούν στο Ε.Σ.Ρ. και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ασυμβίβαστες δραστηριότητες και ιδιότητες των μελών του Ε.Σ.Ρ. και τις επιβαλλόμενες σε αυτά ποινικές κυρώσεις ισχύουν και για το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό του για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και για τέσσερα (4) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησης αυτής. Η μη τήρηση από το επιστημονικό προσωπικό των υποχρεώσεων και των περιορισμών της παραγράφου αυτής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεώς τους. 5. Το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό που απασχολείται στο Ε.Σ.Ρ. δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό αδίκημα. Ο πειθαρχικός έλεγχος του επιστημονικού προσωπικού γίνεται από ειδικά πειθαρχικά συμβούλια που συγκροτούνται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και λειτουργούν με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του. 6. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη. Για τις αποδοχές του διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), όπως ισχύουν. 7. Το απασχολούμενο στο Ε.Σ.Ρ. επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον στα αρμόδια δικαστήρια και στις ειδικές επιτροπές της Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που περιέχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της απασχόλησής τους στο Ε.Σ.Ρ. Αρθρο: 7 Ημ/νία:

9 Διοικητική οργάνωση του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήματα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Διοικητική οργάνωση, Τμήματα Σχόλια Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταργήθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178).** Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 (: διαδικασία ελέγχου) του νόμου 3310/2005 (Α 30/ ) περί βασικού μετόχου, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) διασταυρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλονται σε αυτό με τα στοιχεία των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που τηρούνται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 2 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και του άρθρου 10α (βλ. οικεία σχόλια) του πδ 213/1995 (ΦΕΚ 112 Α ), Η διασταύρωση των στοιχείων καταλαμβάνει και τον έλεγχο της μεταβολής αυτών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.====================================*** Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3592/2007 (Α 161/ ), οι υφιστάμενες θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. προσαυξάνονται κατά δεκαπέντε (15) και δεκαπέντε (15) θέσεις αντίστοιχα, καθώς και κατά μία θέση Διευθυντού, η πλήρωση της οποίας γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου. Η πλήρωση των ως άνω τριάντα (30) θέσεων επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3051/2002 (βλ. οικεία σχόλια). 1. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία κατανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής. 2. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούντα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών: i. για τη λήψη των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κατέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. β)** Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, με αντικείμενο την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10α του π.δ. 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο ι παρ. 2 του π.δ. 310/1996, και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 310/1996.** γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων, με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και για την εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9 του π.δ. 100/ δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για:

10 i. την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ., iii.την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ., iν. την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού. (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. μπορούν να ανατίθενται στο επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό εργασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο περισσότερων τμημάτων. 3*** (βλ. σχόλια). Με τον οργανισμό του Ε.Σ.Ρ. συνιστάται μία οργανική θέση Διευθυντή στην οποία επιλέγεται και τοποθετείται δημόσιος υπάλληλος με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 2683/1999. Ο Διευθυντής συντονίζει το διοικητικό έργο των τμημάτων, επιβλέπει την υπηρεσιακή κατάσταση και τη διεκπεραίωση των εργασιών του υπηρετούντος στα τμήματα διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού, μεριμνά με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με τις υπηρεσίες των λοιπών δημόσιων φορέων και αρχών και λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του κοινού με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ. 4. Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων και ο Διευθυντής του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται με τον Οργανισμό Προσωπικού της αρχής. Αρθρο: 8 Ημ/νία: Συμβάσεις Αυτοδέσμευσης - Επιτροπές Δεοντολογίας Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου, Συμβάσεις αυτοδέσμευσης, Επιτροπές δεοντολογίας Σχόλια - Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (Α 161/ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου 1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών οφείλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν πολυμερείς συμβάσεις αυτοδέσμευσης με τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι φορείς θα καθορίζουν από κοινού τους κανόνες και τις αρχές δεοντολογίας που θα εφαρμόζουν, στο πλαίσιο της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης και προβολής των κάθε είδους ενημερωτικών και ψυχαγωγικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης μπορούν να καταρτίζονται από δύο μόνο φορείς οι οποίοι στη συνέχεια προσκαλούν άλλους φορείς να προσχωρήσουν σε αυτήν. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα για ανεπιφύλακτη προσχώρηση στη σύμβαση αυτοδέσμευσης, που έχει

11 καταρτιστεί από άλλους φορείς, είναι υποχρεωτική. Η μη κατάρτιση ή προσχώρηση σε συμβάσεις αυτοδέσμευσης συνιστά παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επισύρει την επιβολή από το Ε.Σ.Ρ. της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή της τρίμηνης αναστολής της ισχύος της. 2. Οι κανόνες και οι αρχές δεοντολογίας που συνομολογούνται με τις συμβάσεις αυτοδέσμευσης δεν επιτρέπεται να είναι αντίθετοι ούτε να άγουν σε καταστρατήγηση των οικείων διατάξεων της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 3. Οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης περιλαμβάνουν ειδικούς όρους για τον έλεγχο της τήρησης του περιεχομένου τους από ειδική Επιτροπή Δεοντολογίας την οποία συγκροτούν από κοινού οι αντισυμβαλλόμενοι φορείς. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες, που επιλέγονται από τους συμβαλλομένους. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται με κλήρωση από κατάλογο προσώπων που καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ρ. Επιτρέπεται η συγκρότηση αυτοτελούς Επιτροπής Δεοντολογίας για κάθε είδος ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος. 4. Σε περίπτωση που οι Επιτροπές Δεοντολογίας διαπιστώσουν παραβίαση των κανόνων και των αρχών που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτοδέσμευσης επιβάλλουν κυρώσεις ηθικού περιεχομένου, όπως η μετάδοση ειδικών εκπομπών ή μηνυμάτων και η διοργάνωση ειδικών ημερίδων ή εκδηλώσεων. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ. εντός πέντε (5) ημερών. Η συμμόρφωση στις κυρώσεις ηθικού περιεχομένου που επιβάλλονται από τις Επιτροπές Δεοντολογίας είναι υποχρεωτική για τους αντισυμβαλλόμενους φορείς και η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, η οποία επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. 5. Οι συμβάσεις αυτοδέσμευσης κοινοποιούνται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. και το περιεχόμενό τους δημοσιεύεται, κάθε έτος, σε τρεις (3) τουλάχιστον εφημερίδες με ευρεία κυκλοφορία, στη γεωγραφική περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κάθε αντισυμβαλλόμενου φορέα. «6. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Δεοντολογίας λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του.» Αρθρο: 9 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Αστική εταιρεία ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων - Επιτροπές κατάταξης και σήμανσης τηλεοπτικών προγραμμάτων - Επιτροπές εξέτασης αιτήσεων επανόρθωσης Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου, Αστική εταιρεία ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων, Επιτροπές κατάταξης και σήμανσης τηλεοπτικών προγραμμάτων, Επιτροπές εξέτασης αιτήσεων επανόρθωσης 1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η Ενωση

12 Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και κάθε άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση διαφημιστών και διαφημιζομένων, καταρτίζουν, από κοινού, κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης και προβολής από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Το περιεχόμενο του κώδικα δεν πρέπει να είναι αντίθετο ούτε να άγει σε καταστρατήγηση των οικείων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 2. Η Ενωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και κάθε άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση διαφημιστών και διαφημιζομένων ιδρύουν αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, με βάση τις οικείες διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και του κώδικα δεοντολογίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. 3. Στην αστική εταιρεία ελέγχου διαφημιστικών μηνυμάτων μπορούν να συμμετέχουν παραγωγοί διαφημιστικών μηνυμάτων και κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και οι συλλογικοί φορείς αυτών. Επίσης, σε περίπτωση που στο καταστατικό της εταιρείας περιληφθεί ως πρόσθετος σκοπός ο έλεγχος των διαφημιστικών μηνυμάτων που καταχωρούνται σε έντυπα, μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της εταιρείας και εκπρόσωποι των ιδιοκτητών εφημερίδων και περιοδικών. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα να καταστεί μέλος της αστικής εταιρείας είναι υποχρεωτική, εφόσον ο φορέας αυτός έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η αποχώρηση από την εταιρεία είναι απολύτως ελεύθερη και δεν επιτρέπεται να περιοριστεί από το καταστατικό της. 4. Η αστική εταιρεία εξετάζει τα διαφημιστικά μηνύματα, που της υποβάλλονται προς έλεγχο από τα μέλη της, πριν από τη μετάδοσή τους από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο καταστατικό της. Επίσης, η εταιρεία μπορεί να ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων και μετά την πρώτη μετάδοσή τους, ύστερα από ειδική αίτηση μέλους της ή φορέα ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης. Η άρνηση ενός φορέα ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης να μεταδώσει διαφημιστικό μήνυμα, το περιεχόμενο του οποίου κρίθηκε, από την αστική εταιρεία, ότι δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεν συνιστά παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 5. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να συγκροτήσουν εσωτερικές επιτροπές για την κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της 6138/Ε/ απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 345 Β'). Οι επιτροπές κατάταξης και σήμανσης απαρτίζονται από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη των φορέων που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, το σχεδιασμό και τη διάρθρωση του προγράμματος. Η συγκρότηση της κάθε επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. Επιτρέπεταί η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής για δύο ή περισσότερους φορείς. 6. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να συγκροτήσουν εσωτερικές επιτροπές, που απαρτίζονται από αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες και ανώτερα στελέχη τους, για την εξέταση των αιτήσεων επανόρθωσης που προβλέπονται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α'). Οι φορείς μπορούν να αναθέτουν το έργο της εξέτασης των

13 αιτήσεων επανόρθωσης στις Επιτροπές Δεοντολογίας του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. 7. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τις ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. Αρθρο: 10 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 1. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης διαμορφώνει την πολιτική του Κράτους και λαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ανήκει η αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για την παροχή κάθε είδους ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για τη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ζητά τη γνώμη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και προβαίνει σε σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις. 2. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης απευθύνει στην ανεξάρτητη αρχή του τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ερωτήματα, οδηγίες, καθώς και ερμηνευτικές εγκυκλίους, για την εφαρμογή των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων. 3. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας και προβαίνει στις αναγκαίες συντονιστικές και ρυθμιστικές ενέργειες για την προσαρμογή της εθνικής οπτικοακουστικής πολιτικής. Αρθρο: 11 Ημ/νία: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

14 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 4, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την έκδοση, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, οι διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας με τις οποίες παρέχεται, για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων σε άλλα διοικητικά όργανα, καταργούνται ως προς την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται: α) Η αρμοδιότητα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να εκδίδει τις άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998 προκηρύξεις. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η αρμοδιότητα του ελέγχου νομιμότητας που προβλέπεται στα άρθρα 14 παρ. 25 του ν. 2328/1995 και 20 παρ. 4 του ν. 2644/1998. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δεν εκδώσει την άδεια παροχής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ.Ρ., η σχετική διοικητική πράξη εκδίδεται από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τα οριζόμενα για το περιεχόμενο της πράξης αυτής στις οικείες διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που διαβιβάζεται στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης περιέχει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία στοιχεία των αντίστοιχων διοικητικών αδειών. β) Η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 εδαφ. γ, 7 παρ. 3 εδαφ. β' και 9 παρ. 1 και 5 του ν. 2644/ γ) Η αρμοδιότητα έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και των αποφάσεων ή άλλων πράξεων που εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν. 3. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που έχουν εκδοθεί μετά την , κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995, όπως ισχύουν, και για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος στις ίδιες διατάξεις έλεγχος νομιμότητας, είναι άμεσα εκτελεστές. Οι αποφάσεις αυτές, εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κοινοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στους αποδέκτες τους. Από την ημερομηνία της κοινοποίησης αρχίζει ο υπολογισμός των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία προθεσμιών για την άσκηση των ενδίκων μέσων και των διοικητικών προσφυγών. 4. Η αληθής έννοια των διατάξεων των εδαφίων γ' και δ' της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995 είναι ότι οι προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν υπηρεσιακές εκθέσεις με παρατηρήσεις σχετικά με την πληρότητα του φακέλου της αιτήσεως ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, το περιεχόμενο των οποίων δε δεσμεύει το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση της αντίστοιχης αρμοδιότητας της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. 5. Η θητεία του Προέδρου και του αναπληρωτή του, καθώς και των άλλων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που υπηρετούν στο Ε.Σ.Ρ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

15 λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος. Το διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ε.Σ.Ρ. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατατάσσεται αυτοδικαίως στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου. 7. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο των διατάξεων αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΝΟΜΟΣ: 2328/1995 ΦΕΚ: Α 159/03.08.1995 ΤΙΤΛΟΣ: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 17 ης Ιουνίου 2012 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4/29.05.2012 Σήμερα ημέρα Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική με τις κρίσεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ νομοθεσία

Η σχετική με τις κρίσεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ νομοθεσία Η σχετική με τις κρίσεις/εξελίξεις μελών ΔΕΠ νομοθεσία Ν.4009/2011 Άρθρο 19 Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών 1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων και διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη:

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχοντας υπόψη: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 1/09.09.2010 Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 12:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας του Προέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το διορισμό ενός (1) μέλους λόγω λήξης θητείας του Προέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο:

Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη:

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη: Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, το σχέδιο απόφασης για την προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αριθμ. 51961/6826 (ΦΕΚ Β 1884/14.9.2007) Καθιέρωση συστήματος κυρώσεων των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών, Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν της έναρξης ισχύος των άρθρων όγδοο, ένατο και δέκατο Ν. 4506/2017, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Κατόπιν της έναρξης ισχύος των άρθρων όγδοο, ένατο και δέκατο Ν. 4506/2017, σας ενημερώνουμε για τα εξής: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός και επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εξ. επείγον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Αθήνα 20 Μαρτίου 2017 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

β) Γνωμοδοτεί υποχρεωτικά επί σχεδίων διατάξεων που αφορούν το νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα:

β) Γνωμοδοτεί υποχρεωτικά επί σχεδίων διατάξεων που αφορούν το νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα: ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» Άρθρο 1 Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Συνιστάται Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ως ανεξάρτητη αρχή για τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Η Ακαδημία Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.:126558/15-6-17 έχοντας υπ όψιν: Η Ακαδημία Αθηνών 1. Το άρθρο 6 του Ν. 2909/2001(ΦΕΚ 90 τ.α /2-5-01)

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 10.6.2014 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Α. Τι είναι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που καταθέτει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης 19/4/2016 Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης Διοικητικές προσφυγές Αναφορά Νομική βάση: άρθρο 27 ΚΔΔ/σίας Ασκείται αν δεν είναι δυνατή η άσκηση απλής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Άρθρο 1 Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός Συνιστάται Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχουσα την κεντρική αρμοδιότητα για την προαγωγή της εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2719/1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡ. 2719 ΦΕΚ Α` 106/26.5.1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΝ/ΝΙΑΣ Ημερομηνία 13-5-2016 Αριθμ.Πρωτ.: 10320 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 17671 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9569815 ΦΑΞ : 210 9531321

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 6: Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- Αρμοδιότητες Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η παρούσα 4 η έκδοση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Ίδρυση Αποστολή

Άρθρο 1 - Ίδρυση Αποστολή Ιδρυτικός νόμος της Ανεξάρτητης Αρχής «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» (ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείο Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α 259/23-12-2004), όπως ισχύει μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) Ταχ. Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198 Τ.Κ.: 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πληροφορίες: Β. Ξαρχουλάκου Τηλ.: 2132141216 Αθήνα, 18-10-2017 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και τις διαδικασίες έκδοσης των αποφάσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα