Έµφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές οµάδες ανέργων οι οϖοίες αναλύονται ως εξής : άνεργοι ϖου βρίσκονται στο στάδιο ϖλησίον της σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έµφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές οµάδες ανέργων οι οϖοίες αναλύονται ως εξής : άνεργοι ϖου βρίσκονται στο στάδιο ϖλησίον της σ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙ ΙΚΟ ΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο Οργανισµός Αϖασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..), κ α λ ε ί τις ιδιωτικές εϖιχειρήσεις ϖου θέλουν να αϖασχολήσουν ανέργους ηλικίας ετών, να υϖοβάλουν ϖροτάσεις στο ϖλαίσιο της ϖράξης «ΕΙ ΙΚΟ ΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Η ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ», η οϖοία συγχρηµατοδοτείται αϖό το Ευρωϖαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάϖτυξη του Ανθρώϖινου υναµικού», Θεµατικός Άξονας 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «ιευκόλυνση της ϖρόσβασης στην αϖασχόληση». Σκοϖός του ϖρογράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε την εϖιχορήγηση µέρους του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, ϖου αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, ϖου ως βάση υϖολογισµού λαµβάνονται οι αϖοδοχές ϖου αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όϖως ορίζεται κάθε φορά αϖό την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές εϖιχειρήσεις, ως κίνητρο για την ϖρόσληψη άνεργων, για ϖλήρη αϖασχόληση. 1

2 Έµφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές οµάδες ανέργων οι οϖοίες αναλύονται ως εξής : άνεργοι ϖου βρίσκονται στο στάδιο ϖλησίον της σύνταξης και στους οϖοίους υϖολείϖονται µέχρι ηµέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συµϖλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεµελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γυναίκες µακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών ϖολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών Το ϖρόγραµµα αϖευθύνεται σε ιδιωτικές εϖιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, µε ϖροτεραιότητα στις µικρές εϖιχειρήσεις ϖου αϖασχολούν έως 50 άτοµα κατά την ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ϖρόγραµµα, και ιδιαίτερα εκείνες ϖου δραστηριοϖοιούνται σε καινοτόµους κλάδους όϖως η ϖράσινη οικονοµία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της αϖασχόλησης, ϖρόσθετες εκείνων ϖου τυχόν δηµιουργούνται στο ϖλαίσιο εϖενδυτικού σχεδίου ενταγµένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων. Οι δαϖάνες για την εφαρµογή του ϖρογράµµατος ϖροβλέϖεται να συγχρηµατοδοτηθούν αϖό την Ευρωϖαϊκή Ένωση (Ευρωϖαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και αϖό εθνικούς ϖόρους (Π Ε του Υϖουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο ϖλαίσιο του Θεµατικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 : «ιευκόλυνση της ϖρόσβασης στην αϖασχόληση» του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάϖτυξη του Ανθρώϖινου υναµικού» Η µέγιστη δαϖάνη θα ανέλθει συνολικά στο ϖοσό των ,00 ευρώ. Η αναλογούσα Εθνική Συµµετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδροµή της ϖράξης, θα καλυφθεί αϖό το Πρόγραµµα ηµοσίων Εϖενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ Οι σχετικές εισροές των ϖόρων του Ε.Κ.Τ. θα αϖοτελέσουν έσοδα του Προγράµµατος ηµοσίων Εϖενδύσεων και θα εκταµιεύονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό ϖλαίσιο. Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως εϖιλέξιµες γεωγραφικές ϖεριοχές του Ε.Π «Ανάϖτυξη του Ανθρώϖινου υναµικού» ορίστηκαν και οι 13 ϖεριφέρειες της χώρας. Οι Άξονες Προτεραιότητας εξειδικεύουν τις στρατηγικές ϖαρεµβάσεις του Ε.Π. στην ακόλουθη χωρική κλίµακα: Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήϖειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελοϖόννησος, Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία, Άξονας Προτεραιότητας 9 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα. 2

3 Η µέγιστη δηµόσια δαϖάνη θα ανέλθει συνολικά στο ϖοσό των ,00, ο αριθµός των θέσεων ϖου θα καλυφθούν θα ανέλθει σε και κατανέµονται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: Εϖιχειρησιακό Πρόγραµµα Ε.Π «Ανάϖτυξη Ανθρώϖινου υναµικού»- Άξονας Προτεραιότητας 7 Ε.Π «Ανάϖτυξη Ανθρώϖινου υναµικού»- Άξονας Προτεραιότητας 8 Περιφέρειες Ποσό Θέσεις (8) Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήϖειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα και Πελοϖόννησος, (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία Ε.Π «Ανάϖτυξη Ανθρώϖινου υναµικού»- Άξονας Προτεραιότητας 9 (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα Σύνολο: Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το ϖρόγραµµα υλοϖοιείται στο ϖλαίσιο του µε αριθµ. 3614/ Νόµου, όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει για τη «ιαχείριση, έλεγχο και εφαρµογή αναϖτυξιακών ϖαρεµβάσεων για την ϖρογραµµατική ϖερίοδο » και σύµφωνα µε την µε αριθµό 6248/244/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 364/Β/ ). Σύµφωνα µε τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α 258), µεταξύ των σκοϖών του ΟΑΕ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώϖινου δυναµικού της χώρας στην αγορά εργασίας, και σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) ο Ο.Α.Ε.. µϖορεί να εϖιδοτεί µέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για ϖροσλαµβανόµενους µισθωτούς σε εϖιχειρήσεις και γενικά εργοδότες. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 ϖαρ. 1 του Ν. 3614/2007 όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισµός Αϖασχόλησης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), στο ϖλαίσιο του ϖρογράµµατος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ). Με την µε αριθµό 53672/4775/ ΥΑ, όϖως τροϖοϖοιήθηκε µε τις µε αριθµό /οικ / ΥΑ και /οικ.6.733/ , εκχωρήθηκαν αρµοδιότητες διαχείρισης για ϖράξεις του Ε.Π. «Ανάϖτυξη Ανθρώϖινου υναµικού» στον ΟΑΕ. Για την ϖράξη αυτή δικαιούχοι είναι οι εϖιχειρήσεις ϖου εντάσσονται στο ως άνω ϖρόγραµµα. 3

4 Οι ενισχύσεις ϖου ϖροβλέϖονται στην ϖαρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Εϖιτροϖής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η ενίσχυση ϖου θα λάβει µια εϖιχείρηση βάσει της ϖαρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε οϖοιαδήϖοτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η εϖιχείρηση, δεν ϖρέϖει να υϖερβαίνει το ϖοσό των ευρώ σε οϖοιαδήϖοτε ϖερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό ϖοσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας ϖου χορηγείται σε µια εϖιχείρηση ϖου δραστηριοϖοιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν ϖρέϖει να υϖερβαίνει το ϖοσό των ευρώ σε οϖοιαδήϖοτε ϖερίοδο τριών οικονοµικών ετών. Γ. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Εϖιχειρήσεις ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές εϖιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Για να υϖαχθεί µια ιδιωτική εϖιχείρηση στο ϖρόγραµµα, δεν θα ϖρέϖει να έχει ϖροβεί, κατά τη διάρκεια του εξαµήνου ϖριν την αίτηση υϖαγωγής στο ϖρόγραµµα, σε µείωση ϖροσωϖικού λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Σε ϖερίϖτωση αϖόλυσης η εϖιχείρηση θα ϖρέϖει να έχει ϖροβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υϖοβολής της αίτησης συµµετοχής στο ϖρόγραµµα. Η ανωτέρω ϖροϋϖόθεση ισχύει και για εϖιχειρήσεις ϖου δηµιουργηθήκαν µετά αϖό µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και εϖαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας. εν υϖάγονται: Όλες οι εϖιχειρήσεις ϖου διέϖονται, όσον αφορά στην ϖρόσληψη του ϖροσωϖικού τους, αϖό τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/ ) και του ν (ΦΕΚ 234/Α/ ). Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες ϖροσωρινής αϖασχόλησης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), για µισθωτούς τους ϖου ϖαρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης). Οι εϖιχειρήσεις ϖαροχής υϖηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. Οι εϖιχειρήσεις ϖου δραστηριοϖοιούνται στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην ϖρωτογενή ϖαραγωγή γεωργικών ϖροϊόντων, οι εϖιχειρήσεις ϖου ασχολούνται µε την µεταϖώληση σε µεταϖράτες ή εµϖόρους ή χαρακτηρίζονται ως ϖροβληµατικές. Ατοµικές εϖιχειρήσεις για άτοµα ϖου είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε α βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον εϖιχειρηµατία. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους οµόρρυθµους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα µέλη του.σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας αυτών. Οι συνεταιρισµοί για τα µέλη τους. 4

5 Όταν το αντικείµενο εργασιών µίας εϖιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα αϖό τα αντικείµενα εξαιρείται του ϖρογράµµατος. 2. Άνεργοι Τα ωφελούµενα άτοµα ϖου θα ϖροσληφθούν αϖό τις εϖιχειρήσεις ϖου θα ενταχθούν στο ϖρόγραµµα ϖρέϖει: να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ να είναι έλληνες ϖολίτες ή ϖολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ϖου έχουν δικαίωµα διαµονής και αϖασχόλησης στη χώρα µας. να έχουν συµϖληρώσει το τυϖοϖοιηµένο έντυϖο εξατοµικευµένης ϖροσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. εν είναι δυνατή η υϖαγωγή: Για τα άτοµα ϖου κατά το τελευταίο 12µηνο, ϖριν αϖό την ηµεροµηνία υϖαγωγής τους στο ϖρόγραµµα, είχαν αϖασχοληθεί καθ οιονδήϖοτε τρόϖο στην ίδια εϖιχείρηση ή σε εϖιχειρήσεις ϖου µεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και εϖαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας, αϖό τις οϖοίες ϖροέκυψε νέα διάδοχος εϖιχείρηση ή σε συνδεδεµένες εϖιχειρήσεις. Για άτοµα ϖου τοϖοθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως ϖοσό εϖιχορήγησης ορίζεται το ϖοσό ϖου αντιστοιχεί στο ύψος των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της εϖικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων ϖου το ΙΚΑ εισϖράττει ή συνεισϖράττει υϖέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους εργαζόµενους, ϖου αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Εϖικουρικά Ταµεία, ως ϖοσό εϖιχορήγησης ορίζεται το ϖοσό ϖου αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των αντίστοιχων Εϖικουρικών Ταµείων, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων ϖου το ΙΚΑ εισϖράττει ή συνεισϖράττει υϖέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Εϖίσης, ως ϖοσό εϖιχορήγησης ορίζεται εϖιϖλέον το ϖοσό ϖου αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των εϖιδοµάτων αδείας, για τους µήνες ϖου αυτά καταβάλλονται. Ως βάση για τον ϖοσοστιαίο υϖολογισµό των ανωτέρω ϖοσών εϖιχορήγησης λαµβάνονται οι ϖραγµατικές ακαθάριστες αϖοδοχές των εργαζοµένων/ 5

6 εϖιχορηγουµένων ϖου αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όϖως ορίζεται κάθε φορά αϖό την ΕΓΣΣΕ. Τα αναφερόµενο ϖόσο εϖιχορήγησης αϖοδίδεται µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ-ΟΑΕ και της αντίστοιχης ϖίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη, σε ϖοσοστό: α) για τους κοινούς άνεργους, ογδόντα τοις εκατό (80%) για το ϖρώτο έτος και εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος, αϖό την κάθε ϖρόσληψη. β) για τους νέους και τις ειδικές οµάδες ανέργων, όϖως ϖεριγράφονται στο άρθρο 1, ογδόντα τοις εκατό (80%) για το ϖρώτο έτος και ογδόντα τοις εκατό (80% για το δεύτερο έτος, αϖό την κάθε ϖρόσληψη. Η διάρκεια της εϖιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Μετά τη λήξη της εϖιχορήγησης οι εϖιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το ϖροσωϖικό για δώδεκα (12) µήνες ακόµα. Στο ϖρώτο τρίµηνο κάθε έτους, µέρος του αναφερόµενου συνολικού ϖοσού εϖιχορήγησης ϖου έχει αϖοδοθεί µέσω του αλληλόχρεου στο ϖροηγούµενο έτος και αφορά σε ϖοσό ϖου αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήµα και εϖαγγελµατικού κίνδυνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σε χρήµα και ταυτόχρονα ϖιστώνεται ισόϖοσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρµόδιες Υϖηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρµόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση µε αναλυτικά στοιχεία των εϖιχορηγούµενων εϖιχειρήσεων και των ασφαλισµένων, ϖου έχουν υϖαχθεί στο ϖρόγραµµα. Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα ϖαραϖάνω ϖοσά της εϖιχορήγησης ϖου δεν ικανοϖοιούνται µέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται αϖευθείας στην εϖιχείρηση (θεραϖεία ενστάσεων, κλϖ). Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Προθεσµία και διαδικασία υϖοβολής «αίτησης υϖαγωγής στο ϖρόγραµµα υϖεύθυνης δήλωσης» Οι εϖιχειρήσεις ϖου εϖιθυµούν να ενταχθούν στο ϖρόγραµµα υϖοβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στην ειδική ϖεριοχή του δικτυακού τόϖου του ΟΑΕ ( Οι αιτήσεις υϖοβάλλονται, εφόσον υϖάρχουν κενές θέσεις, στην Υϖηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, ϖου βρίσκεται ϖλησιέστερα στην ϖεριοχή έδρας της εϖιχείρησης εϖιλέγοντας αϖό τη σχετική στήλη. Εάν η εϖιχείρηση διατηρεί υϖοκαταστήµατα, τότε η αίτηση θα υϖοβάλλεται στην 6

7 Υϖηρεσία, στην αρµοδιότητα της οϖοίας υϖάγεται η έδρα ή το υϖοκατάστηµα ϖου θα αϖασχοληθεί το ϖρος εϖιχορήγηση ϖροσωϖικό. Η υϖοβολή των αιτήσεων µϖορεί να ϖραγµατοϖοιηθεί µέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην ϖερίϖτωση ϖου η εϖιχείρηση δεν έχει ϖρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι υϖοψήφιοι µϖορούν να υϖοβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αϖό 09/04/2010. Η ηµεροµηνία λήξης της υϖοβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο ϖρόγραµµα, θα καθοριστεί µε σχετική αϖόφαση του ιοικητή του ΟΑΕ. 2. Προέγκριση αίτησης - ιαδικασία σύζευξης ϖροσφοράς και ζήτησης εργασίας 2.1 Μετά την ϖροέγκριση ϖραγµατοϖοιείται εϖιτόϖιος έλεγχος ύστερα αϖό την αϖόφαση ανάθεσης, αϖό την αρµόδια ιεύθυνση ιοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών, ϖροκειµένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υϖαγωγής της εϖιχείρησης στο ϖρόγραµµα (λειτουργία της εϖιχείρησης, µείωση ϖροσωϖικού λόγω αϖόλυσης κατά το ϖροηγούµενο 6µηνο κ.λ.ϖ.). Ακολουθεί η αϖόφαση έγκρισης αϖό τον Προϊστάµενο της Υϖηρεσίας για την υϖαγωγή της εϖιχείρησης στο ϖρόγραµµα, η οϖοία θα κοινοϖοιείται στο Υϖοκατάστηµα του ΙΚΑ, ϖου ανήκει η έδρα της εϖιχείρησης. 2.2 Ύστερα αϖό την εγκριτική αϖόφαση θα ελέγχεται άµεσα αϖό τον αρµόδιο υϖάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού, σύµφωνα µε τις ϖροϋϖοθέσεις ϖου έχουν καθορισθεί για τις θέσεις αϖασχόλησης ϖου ζητά η εϖιχείρηση, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προϊστάµενο και όλους τους εργασιακούς συµβούλους της Υϖηρεσίας. 2.3 Μέσα αϖό τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστηµα ϖροσφοράς ζήτησης εργασίας, και ύστερα αϖό την διαδικασία εξατοµικευµένης ϖροσέγγισης και σύµφωνα µε τις ϖροτάσεις ϖου ϖεριέχονται στα ατοµικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η ϖαραϖοµϖή τους στις εϖιχειρήσεις αϖό τους εργασιακούς συµβούλους των Υϖηρεσιών, µε στόχο τη σύζευξη ϖροσφοράς και ζήτησης. 2.4 Μετά την εγκριτική αϖόφαση, η εϖιχείρηση οφείλει να ϖροχωρήσει στην ϖρόσληψη εντός τριάντα ϖέντε (35) ηµερών αϖό την εγκριτική αϖόφαση. Εάν δεν υϖάρχει διαθέσιµο εργατικό δυναµικό η αίτηση τίθεται σε «αναµονή» διάρκειας εϖτά (7) ηµερών µετά το ϖέρας των τριάντα ϖέντε (35) ηµερών αϖό την ϖροέγκριση. Η ϖρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά αϖό την εϖιχείρηση. Σε ϖερίϖτωση ϖου οι θέσεις, ϖου έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω ϖροθεσµίας θεωρούνται άκυρες. 2.5 Μετά την εξατοµικευµένη ϖροσέγγιση των ανέργων, την υϖόδειξή τους στις ενδιαφερόµενες εϖιχειρήσεις και την τελευταία ϖρόσληψη, ο υϖεύθυνος διαχειριστής ενηµερώνει το σύστηµα ότι η αίτηση ϖερνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστηµα. 7

8 ΣΤ. ΕΝΑΡΞΗ, KAI ΟΡΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1. ικαιολογητικά Η αρµόδια Υϖηρεσία θα ϖροβαίνει στην, αναφερόµενη στο άρθρο 7, καταβολή της εϖιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά ϖου η εϖιχορηγούµενη εϖιχείρηση υϖοβάλλει : 1) Έντυϖη κατάσταση ϖου θα ϖεριλαµβάνει: το ονοµατεϖώνυµο των ϖροσληφθέντων βάσει του ϖρογράµµατος, τη χρονολογία ϖρόσληψης, τα ηµεροµίσθια ϖου ϖραγµατοϖοιήθηκαν κατά µήνα, το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ϖοσό ϖου δικαιούται ο εργαζόµενος, το οϖοίο δε θα είναι κατώτερο του ϖροβλεϖόµενου αϖό τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.), το ϖοσό ϖου αντιστοιχεί στις µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές µε τα αντίστοιχα ϖοσοστά εισφορών, όϖως εµφανίζονται στις ΑΠ, το µηνιαίο ϖοσό εϖιχορήγησης, µε το οϖοίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασµός ΙΚΑ-ΟΑΕ, σύµφωνα µε το ϖρόγραµµα, στη στήλη της υϖεύθυνης δήλωσης, τις υϖογραφές των ϖροσληφθέντων µισθωτών, ότι αϖασχολήθηκαν και ϖληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οϖοίο ζητείται η εϖιχορήγηση. 2) Αναλυτικές ϖεριοδικές δηλώσεις (Α.Π..),οι οϖοίες µϖορούν να υϖοβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υϖεύθυνη δήλωση στην οϖοία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία ϖου εµϖεριέχονται είναι αληθή. 3) Κατάσταση ϖροσωϖικού και ωρών εργασίας θεωρηµένη αϖό το Σ.Ε.Π.Ε. 4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όϖου αϖαιτείται. Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ΙΑ Π/Α/10067/2007 και ΙΑ Π/Φ.Α.1.1/2407/ ΚΥΑ τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεϖάγγελτα αϖό την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής ϖράξης Υϖηρεσία. Σύµφωνα µε την ϖαρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007 όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει, το ϖοσό της εϖιχορήγησης δεν ϖαρακρατείται και δεν εκχωρείται. 5) Τιµολόγιο µε το ϖοσό ϖου αντιστοιχεί στο ϖοσό εϖιχορήγησης 2. ιαδικασία καταβολή εϖιχορήγησης Εντός των ϖρώτων τριάντα (30) ηµερών, ϖου ακολουθούν τη λήξη της ϖροθεσµίας υϖοβολής της Α.Π.. του κάθε τριµήνου, η εϖιχείρηση υϖοβάλλει την αίτηση µε τα αϖαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της εϖιχορήγησης, όϖως αναφέρονται στην ανωτέρω ϖαράγραφο. Η Υϖηρεσία εκδίδει άµεσα την εγκριτική αϖόφαση για την καταβολή της εϖιχορήγησης, εφόσον έχει ϖροηγηθεί θετικός εϖιτόϖιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του 8

9 τριµήνου και µέχρι την ηµεροµηνία υϖοβολής της αίτησης. Στις ϖεριϖτώσεις ϖου δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος µέχρι την υϖοβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται ϖριν την έκδοση εγκριτικής αϖόφασης. Στη συνέχεια, η Υϖηρεσία κοινοϖοιεί την εγκριτική αϖόφαση για την καταβολή της εϖιχορήγησης στο Υϖοκατάστηµα του ΙΚΑ, ϖου ανήκει η έδρα της εϖιχείρησης, και ταυτόχρονα υϖοβάλλει στην αρµόδια Περιφερειακή ιεύθυνση για ενταλµατοϖοίηση της δαϖάνης. την εγκριτική αϖόφαση µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υϖοκατάστηµα του ΙΚΑ θα κοινοϖοιεί στο ΚΠΑ χρηµατικό κατάλογο στον οϖοίο θα αϖοτυϖώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ϖου αντιστοιχεί στο ϖοσό της εϖιχορήγησης, για την ϖίστωση του λογαριασµού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασµού (ΙΚΑ ΟΑΕ ). 3. Όροι Κάθε άτοµο ϖου υϖάγεται στο ϖρόγραµµα εϖιχορηγείται αϖό την ηµεροµηνία ϖρόσληψής του. Η εϖιχορήγηση θα υϖολογίζεται για κάθε µήνα ϖλήρους αϖασχόλησης για τους µισθωτούς και για τους ηµεροµισθίους, εφόσον υϖάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, ϖου αντιστοιχούν σε ϖλήρες ωράριο εργασίας. Εφόσον το ϖροηγούµενο ϖροσωϖικό της εϖιχείρησης εργαζόταν λιγότερο αϖό είκοσι (20) ηµέρες το µήνα και εξακολουθεί να εφαρµόζεται το ίδιο καθεστώς αϖασχόλησής του και µετά την υϖαγωγή της εϖιχείρησης στο ϖρόγραµµα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η εϖιχορήγηση. Σε αντίθετη όµως ϖερίϖτωση (ϖλήρης αϖασχόληση του µη εϖιχορηγούµενου ϖροσωϖικού) η εϖιχείρηση υϖοχρεούται να το αϖασχολεί τουλάχιστον για είκοσι (20) ηµεροµίσθια κατά µήνα. Κατά τη διάρκεια της δέσµευσης ϖρέϖει να υϖάρχουν είκοσι (20) τουλάχιστον ηµεροµίσθια κατά µήνα για κάθε µισθωτό εϖιχορηγούµενο ή µη. Κατά τη διάρκεια του συνολικού ϖρογράµµατος (διάρκεια εϖιχορήγησης και ϖερίοδος δέσµευσης) είναι δυνατόν ο µισθωτός, εϖιχορηγούµενος ή µη, να ϖραγµατοϖοιήσει µόνο για (3) τρεις µήνες κατ έτος, κάτω των είκοσι (20) ηµεροµισθίων. Ως τρίµηνα, για την υλοϖοίηση του συγκεκριµένου ϖρογράµµατος θεωρούνται τα τρίµηνα για τα οϖοία υϖάρχει υϖοχρέωση του εργοδότη υϖοβολής Α.Π.. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Αϖρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεϖτέµβριος, Οκτώβριος έως εκέµβριος). 4. Χρόνος Υϖοχρεωτικής Αϖασχόλησης - εσµεύσεις Οι εϖιχειρήσεις υϖοχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (ϖαλαιές και νέες) καθ όλη τη διάρκεια του συνολικού ϖρογράµµατος, ϖου ανέρχονται συνολικά σε τριάντα έξι (36) µήνες. 9

10 Σε ϖερίϖτωση ϖου η εϖιχείρηση µειώσει το ϖροσωϖικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, το ϖρόγραµµα θα διακόϖτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το ϖροσωϖικό. Ως δεσµευόµενο µη εϖιχορηγούµενο ϖροσωϖικό (ϖαλαιές θέσεις) θεωρείται ο αριθµός του ϖροσωϖικού ϖου είχε η εϖιχείρηση κατά την ηµεροµηνία υϖοβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Είναι δυνατή η εϖιµήκυνση της ως άνω ϖροθεσµίας, κατά τριάντα (30) ηµέρες, µετά αϖό αϖόφαση του Προϊσταµένου της Υϖηρεσίας. Σε ϖερίϖτωση µη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (ϖου θα διαϖιστώνεται αϖό την Υϖηρεσία) σε εϖιχορηγούµενη θέση θα διακόϖτεται η εϖιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες εϖιϖτώσεις για τον εργοδότη. Ως ειδικότητα νοείται η ειδικότητα του εϖιχορηγούµενου ατόµου ϖου αϖοχώρησε (λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχέσης). Κατά συνέϖεια, όταν η εϖιχείρηση αναζητά αντικατάσταση µε διαφορετική ειδικότητα αϖό εκείνη του αϖοχωρήσαντα, η Υϖηρεσία, εφόσον δεν υϖάρχει η δυνατότητα υϖόδειξης ατόµου µε τη νέα ειδικότητα και η θέση ϖαραµείνει κενή, θα διακόϖτει το ϖρόγραµµα. Στην ϖερίϖτωση ϖου η Υϖηρεσία ϖροτείνει άνεργο της νέας ειδικότητας ϖου έχει ζητηθεί και η ϖρόσληψη ϖραγµατοϖοιηθεί, το ϖρόγραµµα θα συνεχίζεται κανονικά. Εϖισηµαίνεται ότι και για την αντικατάσταση εϖιχορηγούµενου ατόµου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατοµικευµένης ϖαρέµβασης. Ως µείωση ϖροσωϖικού θεωρείται η καταγγελία σύµβαση εργασίας. 5. Εϖιµήκυνση Προγράµµατος Είναι δυνατή η εϖιµήκυνση του χρόνου εϖιχορήγησης κατά τριάντα (30) το ϖολύ ηµέρες µε ισόχρονη δέσµευση της εϖιχείρησης, για µη αϖόλυση ϖροσωϖικού, σε ϖερίϖτωση: α) δικαιολογηµένης ασθένειας εργαζοµένου, β) µη λειτουργίας της εϖιχείρησης λόγω θερινών διακοϖών, γ) άδειας άνευ αϖοδοχών ϖου χορηγείται µετά αϖό αίτηση του εργαζοµένου. Η εϖιµήκυνση γίνεται µετά αϖό αίτηση της εϖιχείρησης και αϖόφαση του Προϊσταµένου της κατά τόϖον αρµόδιας Υϖηρεσίας του ΟΑΕ. Εϖίσης σε ϖερίϖτωση αντικατάστασης µισθωτού µέσα στην ϖροθεσµία των τριάντα (30) ηµερών είναι δυνατή η εϖιµήκυνση του χρόνου εϖιχορήγησης και δέσµευσης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ηµέρες για κάθε άτοµο ϖου αντικαταστάθηκε, µετά αϖό αίτηση του εργοδότη και αϖόφαση του αρµόδιου Προϊσταµένου της Υϖηρεσίας Αϖασχόλησης. 6. ιακοϖή εϖιχορήγησης Σε ϖερίϖτωση ϖου διαϖιστωθεί ϖαράβαση όρου ή όρων ή ϖροϋϖοθέσεων, µετά αϖό οϖοιαδήϖοτε καταβολή ϖοσού της εϖιχορήγησης στην εϖιχείρηση µε αϖόδοση µέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρµόζονται οι ϖαράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 10

11 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ), για την διακοϖή της εϖιχορήγησης. Στην ϖερίϖτωση ϖου το ϖοσό της δαϖάνης έχει καταβληθεί αϖό τον ΟΑΕ αχρεωστήτως αϖευθείας στην εϖιχείρηση, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ), όϖως ισχύει, για την αϖόδοση στον ΟΑΕ. Για το ϖοσό ϖου θα αϖοδοθεί στον ΟΑΕ, και στις δυο ανωτέρω ϖεριϖτώσεις, αϖοφασίζει ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υϖηρεσίας, ϖου αϖοφαίνεται µε αιτιολογηµένη αϖόφασή του για τη διακοϖή της εϖιχορήγησης µε εϖιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ϖοσού. Αχρεωστήτως καταβληθέν ϖοσό είναι το αναλογούν ϖοσό ϖου ϖροκύϖτει αϖό τον υϖολογισµό του καταβληθέντος ϖοσού εϖί των µηνών ϖου δεν τήρησε η εϖιχείρηση τους όρους του ϖρογράµµατος δια των µηνών του συνολικού ϖρογράµµατος. 7. Παραγραφή αξίωσης Σε ϖερίϖτωση εκϖρόθεσµης υϖοβολής των δικαιολογητικών για καταβολή της εϖιχορήγησης ϖέραν της ϖροθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών του µήνα ϖου ακολουθεί τη λήξη της ϖροθεσµίας υϖοβολής της Α.Π.. του κάθε τριµήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκριµένο ϖοσό ϖαραγράφεται χωρίς διακοϖή της εϖιχορήγησης, µε αϖόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Υϖηρεσίας Αϖασχόλησης του Οργανισµού, εφόσον η εϖιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και ϖροϋϖοθέσεις του συνολικού ϖρογράµµατος. Είναι δυνατή η εϖιµήκυνση της ως άνω ϖροθεσµίας, κατά τριάντα (30) ηµέρες, µετά αϖό αϖόφαση του Προϊσταµένου της Υϖηρεσίας. 8. Ανάκληση υϖαγωγής στο ϖρόγραµµα Υστέρα αϖό τη λήξη της ϖροθεσµίας των σαράντα δυο (42) ηµερών για την ϖρόσληψη, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υϖηρεσίας Αϖασχόλησης ϖροβαίνει στην ολική ανάκληση της εγκριτικής αϖόφασης, στην ϖερίϖτωση ϖου η εϖιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή σε µερική ανάκληση στην ϖερίϖτωση ϖου η εϖιχείρηση κάλυψε µέρος των αιτηθεισών θέσεων. 9. Εϖίλυση διαφορών Οϖοιαδήϖοτε διαφορά ϖροκύψει µεταξύ των ενταγµένων στο συνολικό ϖρόγραµµα και των Υϖηρεσιών Αϖασχόλησης του ΟΑΕ, θα εϖιλύεται µε αϖόφαση της Ειδικής Εϖιτροϖής. Οι ενστάσεις θα υϖοβάλλονται στη ιοίκηση του ΟΑΕ µέσω της Υϖηρεσίας στην οϖοία έχει κατατεθεί η αίτηση για ένταξη της εϖιχείρησης στο ϖρόγραµµα µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες αϖό την κοινοϖοίηση της αϖόρριψης του αιτήµατος αϖό την Υϖηρεσία ή της αϖορριϖτικής αϖόφασης. Κάθε διαφορά ϖου τυχόν ϖροκύψει µεταξύ του ΟΑΕ και του οικείου ασφαλιστικού 11

12 φορέα ως ϖρος το ύψος του ϖοσού ϖου ϖρέϖει να αϖοδοθεί στον ΟΑΕ εϖιλύεται µε Αϖόφαση του Υϖουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Z. ιαδικασία ϖαρακολούθησης & ελέγχου του ϖρογράµµατος Ο ΟΑΕ ασκεί τους ϖροβλεϖόµενους αϖό το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της ϖράξης του συνολικού ϖρογράµµατος οϖοιαδήϖοτε χρονική στιγµή, ϖροκειµένου να διαϖιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού ϖρογράµµατος. Οι έλεγχοι θα ϖραγµατοϖοιούνται ϖριν την υϖοβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της εϖιχορήγησης και οϖωσδήϖοτε µέσα στο τρίµηνο αναφοράς. Για τους εϖιτόϖιους ελέγχους ϖου ϖραγµατοϖοιούνται κατά τη διάρκεια υλοϖοίησης του συνολικού ϖρογράµµατος, η αρµόδια Υϖηρεσία του Ο.Α.Ε.. συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οϖοίες διατηρεί στο φάκελο της εϖιχείρησης ή του φορέα και στις οϖοίες καταγράφονται µε λεϖτοµέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης ϖαραδίδεται στον φορέα ή στην εϖιχείρηση. Για τον έλεγχο των όρων υλοϖοίησης και την εϖίτευξη των στόχων του ϖρογράµµατος, ο Ο.Α.Ε.. τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε εϖιχείρηση ϖου εντάσσεται στο ϖρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υϖηρεσίες Αϖασχόλησης του Ο.Α.Ε.. και ϖεριλαµβάνει όλα τα στοιχεία ϖου αφορούν τη σχέση της εϖιχείρησης µε το συνολικό ϖρόγραµµα, ξεκινώντας αϖό την αίτηση και µέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του ϖροσωϖικού (δικαιολογητικά υϖαγωγής και καταβολής της εϖιχορήγησης, ϖαραστατικά δαϖανών τόσο της αναδόχου εϖιχείρησης όσο και της Υϖηρεσίας ϖου καταβάλλει την εϖιχορήγηση, διοικητικές ϖράξεις της Υϖηρεσίας όϖως εγκριτικές αϖοφάσεις, αϖοφάσεις έναντι ϖιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λ.ϖ.) Οι ελεγχόµενες εϖιχειρήσεις υϖοχρεούνται : Να ϖαρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υϖαλλήλους. Να τηρούν τα αϖοδεικτικά στοιχεία και έγγραφα ϖου αναφέρονται στην ϖαρούσα αϖόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια αϖό την αϖοϖληρωµή του ϖρογράµµατος. Για την οµαλή ϖορεία των ϖρογραµµάτων την εϖίτευξη των στόχων τους, θα ϖαρακολουθούνται κάθε µήνα: οι δεσµευθείσες θέσεις οι καλυφθείσες θέσεις, οι οϖοίες ϖροκύϖτουν µετά την έκδοση των εγκριτικών αϖοφάσεων η καταβολή των εϖιχορηγήσεων κ.λ.ϖ. Η οικονοµική διαχείριση του ϖρογράµµατος διενεργείται, στην Υϖηρεσία υλοϖοίησης του ϖρογράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην οϖοία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε εϖιχορηγούµενη εϖιχείρηση, όλες οι ϖληρωµές ϖου ϖραγµατοϖοιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ϖαραστατικών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός ϖαραστατικού, κατηγορία, ϖοσό και αιτιολογία δαϖάνης). 12

13 Η Ειδική Υϖηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ «Ανάϖτυξη Ανθρώϖινου υναµικού» διατηρεί το δικαίωµα να ϖραγµατοϖοιεί ελέγχους στον ΟΑΕ, ως ϖρος την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης. Έλεγχοι σύµφωνα µε τα ϖροβλεϖόµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει, διενεργούνται αϖό την Αρχή Πιστοϖοίησης, την Αρχή Ελέγχου (Ε ΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Οι έλεγχοι του ϖρογράµµατος θα διενεργούνται αϖό υϖαλλήλους του ΟΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υϖουργική Αϖόφαση υϖ αριθµ. 2/34255/0022/ , όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει, καθώς και της µε αριθµό 2854/ Αϖόφασης του.σ. του ΟΑΕ. Οι εϖιτόϖιες εϖαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην εϖαλήθευση της ϖαράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων υϖηρεσιών και της ϖραγµατοϖοίησης των δαϖανών, ϖου δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε τους όρους της αϖόφασης ένταξης των ϖράξεων, του συµφώνου αϖοδοχής όρων της αϖόφασης ένταξης και της υϖογραφείσας σύµβασης, καθώς και τη συµµόρφωση των εµϖλεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ όλη την ϖερίοδο υλοϖοίησης του συνολικού ϖρογράµµατος, οι οϖοίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των Εϖιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υϖουργική Αϖόφαση του Συστήµατος µε αρ. ϖρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ540/Β), όϖως τροϖοϖοιήθηκε και ισχύει. H. Τήρηση όρων ϖληροφόρησης και δηµοσιότητας 1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Εϖιτροϖής, ο κατάλογος των δικαιούχων του ϖαρόντος ϖρογράµµατος (µε αναφορά στην ονοµασία της ϖράξης και στο ϖοσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης ϖου χορηγείται στην ϖράξη) δηµοσιοϖοιείται στην ιστοσελίδα 2. Σε κάθε ϖερίϖτωση δηµοσιοϖοίησης/δηµοσίευσης των ϖράξεων, εκ µέρους του ΟΑΕ, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωϖαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωϖαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ελληνικού ηµοσίου και ειδικότερα του Υϖουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο ϖλαίσιο του Εϖιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάϖτυξη Ανθρώϖινου υναµικού» Όλοι οι εµϖλεκόµενοι φορείς είναι υϖοχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Εϖιτροϖής της 8ης εκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υϖηρεσίας και τις αϖαιτήσεις των ϖράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν: Σε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων Σε δεδοµένα για ευάλωτες οµάδες ωφελουµένων Στο µορφωτικό εϖίϖεδο ωφελουµένων 13

14 Όλοι οι φορείς υϖοχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας ϖου υλοϖοιούν, ως ϖρος το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο. 14

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών ει

Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών ει Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

To ανωτέρω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία:

To ανωτέρω πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ως προς τα κάτωθι σημεία: Friday October 29, 2010 08:45 AM Ξεκινά σήμερα Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤ ΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤ ΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Τ ΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 ΑΝΕΡΓΩΝ Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 21-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1194/70 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων.

ΘΕΜΑ: Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 31 Μαρτίου 2010 Αριθμ. Πρωτ: 6251/245 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας»

«Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ν. Γαρδέλη

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ν. Γαρδέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 21-01-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 25602/974 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 27-01 - 2011 Αριθμ. Πρωτ: 1573/86 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82 Τηλ: 2131516093

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:34

Αιτήσεις για επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:15 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 01 Νοέμβριος 2010 12:34 Άρχισε από την περασμένη εβδομάδα η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που προβλέπει την επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών για εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Το πρόγραμμα αφορά στην επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.

«Πρόγραµµα. Επιχορήγησης Επιχειρήσεων. Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α. «Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ωφελουµένων των ΤΟΠΕΚΟ και ΤοπΣΑ» Παπαδηµητρίου Γιάννης ιευθύνων Σύµβουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε Το Πρόγραµµα Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα: Αριθµ. Πρωτ: 30874 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 5242942 ΤΗΛ: 5295227 Πληροφορίες:Ελισάβετ ανιήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 15 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 13251/531 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων

Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Συνδυασµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση επιδοτούµενων ανέργων 1 Κ.Υ.Α. 30593/22-6-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 12-09-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 8926/327 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. 4589/182/8.11.2011 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ: 19721/790 Ταχ. /νση: Τ.Κ.: Τηλ: Fax: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 15624/563 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΛ-7Θ8. Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΔΑ: 45ΒΣΛ-7Θ8. Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: FAX: ΤΗΛ: Πληροφορίες: Ελισάβετ Δανιήλ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 12-9- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14354/522 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ: 19721/790 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 101-82

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τις επιδοτήσεις.

Τα πάντα για τις επιδοτήσεις. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Θεσσαλονίκη 17.11.15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΛ-Μ6Ψ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΛ-Μ6Ψ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 15648/273 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40, Αθήνα Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-11-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 9892/364 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010)

20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) Ε.Κ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης εργοδοτών µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-8 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 27068/413 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 11 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 11 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ DIKAIOLOGITIKA.GR Το Αντικείμενο και ο στόχος του προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. O ΟΑΕΔ ενημερώνει ότι από τις 23-7-2010 έως και τις 14-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Business & Information Technology

Business & Information Technology ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ με Επιδότηση 100% ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ (δημοσιεύτηκε στην Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012) Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν νέοι επιστήμονες που είναι: - ιατροί - οδοντίατροι - κτηνίατροι - φαρμακοποιοί - δικηγόροι - μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ * 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 2 3/7/2014 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:

Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: 1) «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ.

Αθήνα / /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Αριθμ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα / /2013 Αριθμ. Πρωτ: Θέμα: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : 4ΙΞΞΛ-1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ: 20537/752

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : 4ΙΞΞΛ-1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ: 20537/752 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Fαx : 2105295403

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/

ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω2-2ΗΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : Β143513/08-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/νση Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερωτικό Δελτίο. 19 Φεβρουαρίου 2015 Ενημερωτικό Δελτίο. Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» 19 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού: 1)«Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΘΕΜΑ: Kαταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων. συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΘΕΜΑ: Kαταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων. συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691Ω2-ΙΗΨ. Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691Ω2-ΙΗΨ. Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659 Ηµερ. 17-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 22659 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πρόγραμμα Νέων MIA AΡΧΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Νοέμβριος 2008 1 1. Αντικείμενο προγράμματος - δράσεις Οι προβλεπόμενες δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

364/Β ) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Γυναικών, ηλικίας ετών με το δ

364/Β ) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Γυναικών, ηλικίας ετών με το δ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 6252/246/31.3.2010 (ΦΕΚ 364/Β ) απόφασης «Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 4122/92/ 2017 Τροποποίηση της

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 4122/92/ 2017 Τροποποίηση της Πίνακας περιεχομένων Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 4122/92/ 2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 100855/15-12-2015

Αρ. Πρωτ. 100855/15-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3115 10 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 4122/92 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 66 ετών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30 66 ετών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 5023/119 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2014 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ. ανέργων ηλικίας ετών»

Αρ. Πρωτ. ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2014 ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ. ανέργων ηλικίας ετών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. Αρ. Πρωτ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ν.1346/1983 (Α' 46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων»

2. Τις διατάξεις του ν.1346/1983 (Α' 46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» Κ.Υ.Α. Αριθμ. 20537/752/18.10.2010 Κατάρτιση Ειδικού Τ ριετούς Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ 1. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο πραγµατοποιείται ως εξής για τους µαθητευόµενους των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Αθήνα 30-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 15623/562 Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ µε τη µε αρ. 3214/55/11-11-2014 Απόφαση του, αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ µε τη µε αρ. 3214/55/11-11-2014 Απόφαση του, αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Ηµερ. 17-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 97274 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕ Τριετές Πρόγραµµα Επιδότησης για 2200 Νεους Επαγγελµατίες

ΟΑΕ Τριετές Πρόγραµµα Επιδότησης για 2200 Νεους Επαγγελµατίες ΟΑΕ Τριετές Πρόγραµµα Επιδότησης για 2200 Νεους Επαγγελµατίες Ξεκινάει το τριετές πρόγραµµα επιδότησης για νέους επαγγελµατίες ηλικίας 22-64 ετών µε το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ.

Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. Ευρώ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας ετών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας ετών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/ 09 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 31172/490 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 1) ΓΕΝΙΚΑ

Χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 1) ΓΕΝΙΚΑ Χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας 1) ΓΕΝΙΚΑ Με την με αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 02-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 103328

Ηµερ. 02-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 103328 Ηµερ. 02-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 103328 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. 357/07/9.2.2016 Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών Αριθμ. 357/07/09-02-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2-5-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ: 3647/139 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27Φ-132 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ27Φ-132 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education ΑΠΟΦΑΣΗ 27626/898(3)/2009 Τροποποίηση της υπ αριθµ. 54072/837/3.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραµµα Νέων Θέσεων Εργασίας για ανέργους, ηλικίας 31 έως 44 ετών, έτους 2008» ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Τ.Κ.: 10110 Fax: 210-5295400

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013

Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. πρωτ.: Β149113/20.12.2012 Όροι και προϋποθέσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις έτους 2012-2013 Αρ. Πρωτ.: Β149113/20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Το κείμενο αποτελεί πρόταση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ με αντικείμενο δύο νέα προγράμματα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα