«ηµιουργώντας υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ηµιουργώντας υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες»"

Transcript

1 «ηµιουργώντας υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες» Χαρίκλεια Μινώτου 1, Ιωάννης. Παντής 2, Στέφανος Παρασκευόπουλος 3 1. Υποψήφια ιδάκτωρ του ΠΜΣ του Τµήµατος Αειφορικής ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 2. Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας ΑΠΘ 3. Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ) αποτελεί εργαλείο για την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση για θέµατα που άπτονται του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αποτελεί κοινωνική προτεραιότητα τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες ηµέρες που διανύουµε και η αξία του πρέπει να αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες χρησιµοποιεί προσαρµοσµένο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και καινοτόµα επιστηµονικά πεδία για την ευκολότερη εφαρµογή του. Στην παρούσα έρευνα, διδακτορική διατριβή, διερευνάται η δηµιουργία και εφαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για άτοµα µε προβλήµατα όρασης, ακοής και κίνησης. Ως εργαλεία δηµιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού χρησιµοποιούνται οι αρχές της ακουστικής οικολογίας και της εκπαίδευσης για τη διαχείριση και διατήρηση βιολογικών συστηµάτων. Ως αποτέλεσµα έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό: παρατήρησης (οπτικό), απτικό και ακουστικό. Η ένταξη ειδικών οµάδων στη διαδικασία εκµάθησης για θέµατα περιβάλλοντος δίνει µία ιδιαίτερα σηµαντική κοινωνική διάσταση στην ΠΕ. Ως περίπτωση µελέτης στην παρούσα έρευνα έχει επιλεχθεί η περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στην οποία το κύριο προστατευόµενο είδος είναι η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σηµαντικό τοµέα εκµάθησης για θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον και την προστασία του. Συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευοµένων, στην κατανόηση των περιβαλλοντικών θεµάτων και στη διαµόρφωση διάθεσης συµµετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις µε σκοπό τη διαχείριση και διατήρηση των βιολογικών συστηµάτων (conservation education). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση παράλληλα συντελεί σε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση συµµετοχής και δράσης σε επίκαιρα και σηµαντικά προβλήµατα της σύγχρονης εποχής. Ταυτόχρονα όταν απευθύνεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες εκτός από τους προαναφερόµενους στόχους και σκοπούς στοχεύει στην κοινωνική ενσωµάτωση των ειδικών οµάδων συµβάλλοντας στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, στην αύξηση της αυτοεκτίµησης, στην εναλλακτική πρόταση συµµετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις. Η δυνατότητα εκµάθησης περιβαλλοντικών θεµάτων, συµµετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και η κατανόηση του πολύπλοκου συστήµατος της φύσης από ειδικές οµάδες, αναγάγει τη περιβαλλοντική εκπαίδευση σε εργαλείο αυτοαντίληψης, αυτοαξιοσύνης µε έντονα χαρακτηριστικά αυτοσυναισθήµατος (Πεντοβούλου- Ζιάκα Αναστασία, Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης,2007).

2 Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενεργοποίηση των αισθήσεων και στη µεταφορά γνώσης µέσω αισθητηριακών ερεθισµάτων. Η εικόνα, ο ήχος και η αφή µεµονωµένα ή συνδυαστικά αποτελούν τα εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία. Η αντίληψη και η προσήλωση οδηγούν στη µάθηση. Η αντίληψη και η προσοχή δεν είναι αυτόµατες ή εύκολες. Η αντίληψη καταπονείται σταθερά από πολλά ανταγωνιστικά ερεθίσµατα. Τρεις βασικές αρχές διέπουν την αντίληψη και την προσοχή: α. Οι πληροφορίες (ακουστικές, οπτικές, απτικές) πρέπει να είναι εύκολο να προσληφθούν, β. Η θέση (διαστηµική ή γήινη) των πληροφοριών επηρεάζει την προσήλωσή µας σε αυτές και την αντίληψη για αυτές, γ. Οι διαφορές και αλλαγές αποσπούν και συντηρούν την προσήλωσή µας (Stephen M. Alessi & Stanley R. Trollip, 2001). Στις ειδικές οµάδες η συγκίνηση και το συναίσθηµα κυριαρχούν. Ο όρος συναίσθηµα (sentiment) χρησιµοποιείται για να αποδώσουµε ότι αισθανόµαστε στο συνειδητό επίπεδο, µε τον όρο συγκίνηση (emotion) αναφερόµαστε στις περιπτώσεις που το συναίσθηµα έχει και σωµατικές παραµέτρους και τον όρο συναίσθηµα (affect) όταν αναφερόµαστε σε αρχαϊκά συναισθήµατα στο ασυνείδητο (Alain Blanchet, Alain Trognon, 1997). Η απτική, ακουστική, κινητική προσέγγιση των ειδικών οµάδων συνιστά ένα αυτόνοµο και πολυσύνθετο σύστηµα αναγνώρισης και απόκτησης εµπειριών που οδηγεί τελικά στη διαµόρφωση γνωστικών δοµών όπως απτικήακουστική-κινητική αντίληψη, απτική-ακουστική-κινητική µνήµη, αντιληπτικός χάρτης (Αργυρόπουλος Βασίλης, Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής,2004). Οι ειδικές οµάδες συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η προσβασιµότητα των προστατευόµενων περιοχών µε την ευρύτερη έννοια δηλαδή προσβασιµότητα σε σχέση µε την επισκεψιµότητα, προσβασιµότητα στην πληροφορία, προσβασιµότητα στις οικο- δραστηριότητες, προσβασιµότητα στο υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ύπαρξη δοµών και προτάσεων προσαρµοσµένων στις ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ αποτελεί και την πρόταση της συγκεκριµένης επιστηµονικής έρευνας. Ως ειδικός δε στόχος µπορεί να αναφερθεί η κατανόηση του περιβάλλοντος µέσω της ενεργοποίησης των αισθήσεων, επιτυγχάνοντας µία ολιστική προσέγγιση στον τοµέα της γνώσης, της συµµετοχής και της κατανόησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Απευθύνεται σε οµάδες µε αισθητηριακά προβλήµατα (όρασης, ακοής) καθώς και σε άτοµα µε προβλήµατα κίνησης. Οι ηλικίες που απευθύνεται είναι σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η σκοπιµότητα της έρευνας είναι η απόκτηση περιβαλλοντικής γνώσης και η διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξοικείωση µε την προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ώστε να κατανοηθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, να βρεθούν διαχειριστικές λύσεις και να αναπτυχθούν δεξιότητες για την επίλυση των προβληµάτων. Με την απόκτηση διαχειριστικής σκέψης δίνεται η δυνατότητα ενσωµάτωσης των ατόµων µε αισθητηριακά προβλήµατα σε κοινωνικό και φυσικό επίπεδο επιτυγχάνοντας την κοινωνικοποίησή τους και τη συµµετοχή τους σε περιβαλλοντικές δράσεις. Το υλικό στηρίζεται στη χρήση της ακοής, της αφής και της όρασης, συνδυαστικά, ώστε οι αισθήσεις να αποτελέσουν εργαλεία προσδιορισµού του οικοσυστήµατος και των χωροχρονικών χαρακτηριστικών του. Η χρήση ακουστικών αρχείων σε συνέχεια όπως για πχ η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας µέσω των ήχων που παράγονται: αναπνοή χελώνας, σύρσιµο στην άµµο, σκάψιµο φωλιάς, ο ήχος των αυγών, το σκέπασµα της φωλιάς και η επιστροφή στη θάλασσα αποτελούν

3 εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχουν αµεσότητα στην πληροφορία και ταυτόχρονα καινοτοµία αφού η συνέχεια των ήχων δηµιουργεί εκπαιδευτικά σενάρια.. Η συµµετοχή σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες µέρες που διανύουµε. Οι ειδικές οµάδες και η κοινωνικοποίησή τους µέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για τη διαχείριση και την προστασία των βιολογικών συστηµάτων (conservation education) αποτελεί καινοτόµο πρόταση. Η διαχείριση και παρακολούθηση οικολογικών παραµέτρων γίνεται εφικτή µέσω του εκπαιδευτικού υλικού. Μέσω της έρευνας δύναται επίσης να ενδυναµωθούν: - Η κοινωνικοποίηση και η συµµετοχή ειδικών οµάδων. - H βιωµατική γνώση και δράση, οι θετικές αντιδράσεις και η θετική στάση για το περιβάλλον - Η ενεργοποίηση των αισθήσεων και του αυθορµητισµού - Η ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησης, της βελτίωση της φυσικής, της κοινωνικής, της επαγγελµατικής και της ψυχικής ανάπτυξης - Η απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικής προσέγγισης και συµπεριφοράς - Ο σεβασµός στη φύση και στα µοναδικά χαρακτηριστικά της - Η αύξηση της συνεργατικότητας Η ερµηνεία του εκπαιδευτικού υλικού είναι τόσο κοινωνική όσο και περιβαλλοντική. Μέσω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επιδιώκεται η απόκτηση στάσεων φιλικών προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα η αύξηση του ενδιαφέροντος συµµετοχής σε διαχειριστικές δράσεις προστασίας. Σε ότι αφορά την κοινωνική διάσταση οι ειδικές οµάδες ενσωµατώνονται στο κοινωνικό σύνολο, τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης περιβαλλοντικής γνώσης αλλά και συµµετοχής, εφόσον το επιθυµούν και το επιλέξουν, σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η έρευνα αποτελεί καινοτόµο εργαλείο εκµάθησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εφαρµογή των επιστηµονικών πεδίων της εκπαίδευσης για τη προστασία και διαχείριση βιολογικών συστηµάτων και της ακουστικής οικολογίας (conservation education and acoustic ecology) και ο συνδυασµός τους για την παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ΑΜΕΑ αποτελεί πρωτοποριακή πρόταση. Τα κριτήρια επιλογής του θέµατος και του περιεχοµένου έγιναν ώστε να επιτευχθεί: 1. Ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέµατα 2. Συµµετοχή σε δραστηριότητες µε στόχο την διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (conservation education) 3. Κοινωνικοποίηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και αύξηση της αυτοεκτίµησης 4. Εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων εκπαίδευσης (acoustic ecology- conservation education) ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ηµιουργώντας εκπαιδευτικό υλικό για ΑΜΕΑ εξετάστηκαν και συνυπολογίστηκαν πολλές και διαφορετικές παράµετροι. Τα µέσα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν, οι διδακτικές µέθοδοι και η απλούστευση του υλικού επισηµαίνονται ως οι σηµαντικότερες. Στην παρούσα έρευνα δηµιουργήθηκε µία µακέτα ξενάγησης της προστατευόµενης περιοχής µε πιστή απεικόνιση του τοπίου, της ανάπτυξης, των γεωµορφολογικών

4 χαρακτηριστικών, της ανθρώπινης παρουσίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα, της τουριστικής ανάπτυξης, των οικοσυστηµάτων και των ειδών που συναντώνται σε αυτή. Τη µακέτα συνοδεύει πίνακας διαχειριστικών συµβουλών που καθοδηγεί στην απόκτηση φιλοπεριβαλλοντικής συµπεριφοράς και στάσης. Η µακέτα αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο µέσω της παρατήρησης όσο και µέσω της αφής (Εικόνα 1). Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στις διαστάσεις της και στα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν. Εικόνα 1: Μακέτα Επίσης δηµιουργήθηκαν παρουσιάσεις προβολών µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και υπότιτλους. Οι εικόνες µεταφέρουν τον εκπαιδευόµενο στην προστατευόµενη περιοχή, του εξηγούν τα χαρακτηριστικά της και του προβάλλουν τις ιδιαίτερες διαχειριστικές ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία της. Τα χρώµατα, ο τύπος της γραµµατοσειράς, το µέγεθος των υπότιτλων αποτελούν σηµαντικά κριτήρια για το αν το υλικό θα είναι προσβάσιµο στις ειδικές οµάδες. Ταυτόχρονα ένα κείµενοοδηγός που µπορεί αφηγηµατικά να χρησιµοποιηθεί, για τα ίδια µε τις παρουσιάσεις θέµατα, δίνει τη δυνατότητα µεταφοράς της πληροφορίας σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Η προσβασιµότητα του υλικού µε ηχητικές αφηγήσεις και υπότιτλους σε συνδυασµό µε τον τρόπο παρουσίασης της υφιστάµενης στην προστατευόµενη περιοχή κατάστασης µεταφέρει εικονικά τους εκπαιδευόµενους και τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα εν δυνάµει προβλήµατα(εικόνα 2). Θαλάσσια χελώνα Λιβάδια ποσειδωνίας (φύκια) -Είναι ερπετό -Τρία είδη θαλάσσιων χελωνών στην πατρίδα µας, µόνο η Caretta caretta γεννά στην Ελλάδα -Ζει στη θάλασσα και βγαίνει στις αµµώδεις παραλίες µόνο για να γεννήσει Εικόνα 2: Παρουσιάσεις διαφανειών

5 Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έχουν δηµιουργηθεί κουτιά δραστηριοτήτων µε φυσικά και µη φυσικά υλικά που συναντώνται στην περιοχή όπου µέσω της αφής ή της παρατήρησης δίνουν τη δυνατότητα συζήτησης και εκµάθησης για τα είδη, τη βιοποικιλότητα, τις δραστηριότητες, τη βλάστηση κ.α (Εικόνα 3,4). Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στη δυνατότητα περιγραφής της προστατευόµενης περιοχής (ΠΠ) µέσω των στοιχείων που περιέχουν καθώς και στη δυνατότητα καταγραφής και συζήτησης των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στην ΠΠ πχ δίκτυα, πλαστικά κ.α Εικόνα 3: Κουτιά δραστηριοτήτων µε φυσικά υλικά Εικόνα 4: Κουτιά δραστηριοτήτων µε µη φυσικά υλικά Η παραγωγή βίντεο µε εικόνα και ήχο µεταφέρουν τον εκπαιδευόµενο στην περιοχή, τον εξοικειώνουν µε τα προστατευόµενα είδη και τον µεταφέρουν µε αµεσότητα στο περιβάλλον της προστατευόµενης περιοχής. Η αναπνοή της θαλάσσιας χελώνας, το σύρσιµο πάνω στην άµµο, το σκάψιµο της φωλιάς, τα αυγά που τη γεµίζουν και η επιστροφή προς τη θάλασσα µε εικόνα, ήχο, υπότιτλους δίνουν την ευκαιρία στον εκπαιδευόµενο να παρακολουθήσει και κατανοήσει άµεσα βιολογικές δραστηριότητες των υπό προστασίας ειδών. Επίσης έχουν παραχθεί πολλές δραστηριότητες παρατήρησης, ακουστικές και αφής όπως παζλ, κάρτες µε φωτογραφικό υλικό, ακουστικά αρχεία, µέσω των οποίων ο εκπαιδευόµενος µεταφέρεται χωροχρονικά.

6 Η εφαρµογή εκπαιδευτικού υλικού για ΑΜΕΑ για τις Προστατευόµενες περιοχές µπορεί να επηρεάσει θετικά την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ιδιαιτερότητες. Ταυτόχρονα µπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα συµµετοχής σε δραστηριότητες διαχείρισης και εκµάθησης του φυσικού περιβάλλοντος. Η έννοια της προστασίας και του προσανατολισµού αποκτούν διττή σηµαία και µπορεί να αποτελέσουν σηµεία αναφοράς τόσο για τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες όσο και για το περιβάλλον και την προστασία του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Alessi Stephen M-Stanley R. Trollip, 2001, Πολυµέσα και εκπαίδευση», Εκδόσεις Γκιούρδας 2. Blanchet Alain-AlainTrognon, 1997, «Ψυχολογία Οµάδων», Εκδόσεις Σαββάλας 3. Γεωργόπουλος Α-Τσαλίκη Ε (2003): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκδόσεις Gutemberg 4. Γεωργόπουλος Α (2002): Περιβαλλοντική Ηθική, Εκδόσεις Gutemberg 5. Cohen L- Manion (1994): Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Εκδόσεις Μεταίχµιο 6. ροσινού, Μ. (2008). Προσέγγιση του Περιβάλλοντος µε διδακτικά προγράµµατα συναισθηµατικής οργάνωσης σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Υπό δηµοσίευση από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. 7. Dietze L- Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, 2000: Learning is living: Acoustic Ecology as a Pedagogical Ground 8. Helm Judy Harris, Lilian Katz: Μέθοδος Project και προσχολική εκπαίδευση, Μικροί Ερευνητές, Εκδόσεις Μεταίχµιο 9. Hildegard Westerkamp, Organised Sound, 2002 Cambridge Univ Press, Linking soundscape composition and acoustic ecology 10. Jakobson S K- Environmental Management, Vol 15, 1991,Springer: Evaluation Model for Developing Implementing and Assessing Conservation Education Programs: Examples from Belize and Costa Rica 11. Jakobson S K, Environmental Conservation, Vol 14, 1987: Conservation education programmes: Evaluate and improve them ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, 2007, «Η Eιδική Αγωγή στην κοινωνία της γνώσης», Εκδόσεις Γρηγόρη 13. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο,2004, «Η Ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής», University Studio Press 14. Τζουριάδου Μ (1995): Παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εκδόσεις Προµηθέας 15. Truax B, Contemporary Music Review, Vol15, 1996, Taylor&Francis: Soundscape Acoustic communication and environmental sound composition 16. Tilstone Christina- Lyn Layton: Child development and teaching pupils with special educational needs Εκδόσεις RoutledgeFalmer 17. Simmons Deborah A: The Journal of Environmental Education, 1991: Are We Meeting the Goal of Responsible Environmental Behavior? 18. Soundscape journal, Vol ΥΠΕΠΘ ΠΙ. (1996). Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής. Προεδρικό ιάταγµα. 20. ΥΠΕΠΘ ΠΙ. (2003). ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. α) Προφορικός λόγος, β) Ψυχοκινητικότητα, γ) Νοητικές Ικανότητες, δ)

7 Συναισθηµατική Οργάνωση. Βιβλίο για το δάσκαλο. Αθήνα. ΟΕ Β. Εκδ. Γ ISBN ΥΠΕΠΘ ΠΙ. (2003). Συναισθηµατική Οργάνωση. Βιβλιοτετράδιο για το Μαθητή. ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Αυτοσυναίσθηµα Ενδιαφέρον για τη µάθηση- Συνεργασία µε τους άλλους. Αθήνα. Ο.Ε..Β. Εκδ. Β. ISBN ΥΠΕΠΘ ΠΙ. (2003). Νοητικές Ικανότητες. Βιβλιοτετράδιο για το Μαθητή. ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Οπτική µνήµη- Ακουστική µνήµη- Λειτουργική µνήµη- Συγκέντρωση προσοχής-λογικοµαθηµατική σκέψη-b Συλλογισµοί. Αθήνα. Ο.Ε..Β. Εκδ. Β. ISBN ΥΠΕΠΘ ΠΙ. (2003). Προφορικός λόγος. Βιβλιοτετράδιο για το Μαθητή. ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Ακρόαση- Συµµετοχή στο διάλογο - Έκφραση σαφής και ακριβής. Αθήνα. Ο.Ε..Β.Εκδ. Β.. ISBN ΥΠΕΠΘ ΠΙ. (2003). Ψυχοκινητικότητα. Βιβλιοτετράδιο για το Μαθητή. ραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιµότητας. Γενική και λεπτή κινητικότητα- Προσανατολισµός στο χώρο Ο ρυθµός και ο χρόνος Πλευρίωση. Αθήνα. Ο.Ε..Β. Εκδ. Β.. ISBN Wrightson K - The Journal of Acoustic Ecology, 2000: An introduction to Acoustic Ecology. Soundscape

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εικονικές βιβλιοθήκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Αναστασία Τσουμπρακάκου ΟΤΕ ΑΕ atsoubrakak@gmail.com Δέσποινα Μανωλοπούλου Βιβλιοθήκη Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης dm@med.auth.gr Πανωραία

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αρετή Ζακολίκου

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα