ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΠ-Η/Z / Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε./ ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους σε Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας των γραφείων του Πρακτορείου Φιλιατρών συνολικού εµβαδού 240 τ.µ. περίπου (τα κτίρια) για δύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους. ΑΡΘΡΟ 1 Ο Τίτλος ιεύθυνση Υπηρεσίας που εκδίδει την ιακήρυξη Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του ιαγωνισµού 1.1. Η Υπηρεσία που εκδίδει την ιακήρυξη είναι η ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, τηλ Τόπος υποβολής των προσφορών Ε ΗΕ Α.Ε./ ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αρτέµιδος Καλαµάτα,γραµµατεία πρωτόκολλο Λήξη προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η και ώρα 13:00µ.µ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις και ώρα: 13:00µ.µ στον γραφείο Τοµέα Υποστήριξης Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του ιαγωνιζόµενου και όλες οι τιµές µονάδας που προσφέρονται µε αυτό πρέπει να συµπληρωθούν ολογράφως και αριθµητικώς και το τίµηµα να είναι αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ. Αν υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ της ολόγραφης και αριθµητικής τιµής υπερισχύει η ολόγραφη. Η µη συµπλήρωση έστω και µιας τιµής µονάδας καθιστά την προσφορά άκυρη. Οι τιµές µονάδας που προσφέρει κάθε διαγωνιζόµενος στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαµβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του ιαγωνιζόµενου. ΑΡΘΡΟ 2 Ο ικαίωµα Συµµετοχής Γίνονται δεκτά, για υποβολή προσφοράς, µε τις προϋποθέσεις της παρούσας ιακήρυξης, Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν ανάλογη εµπειρία, η οποία θα γνωστοποιείται µε κατάθεση αντιστοίχων βεβαιώσεων για τις εργολαβίες που έχουν εκτελέσει. ΑΡΘΡΟ 3 Ο Τόπος, περιγραφή, ουσιώδη χαρακτηριστικά της εργασίας & προϋπολογισµός της εργασίας 3.1. Αντικείµενο της ιακήρυξης είναι η ανάθεση της εργασίας για την καθαριότητα των γραφειων του κτιρίου της ΠΠ-Η / ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ του ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα καθορισµένα στη Σύµβαση που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και τις εντολές, οδηγίες και υποδείγµατα της Επιχείρησης Τα µέσα και υλικά καθαρισµού βαρύνουν τον Ανάδοχο. Χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σακούλες απορριµµάτων και υγρό σαπούνι χεριών διατίθενται από τον Ε ΗΕ.

2 3.4. Για την καθαριότητα των γραφείων απαιτείται ένα άτοµα µε ελάχιστο τρίωρη απασχόληση καθηµερινά για πέντε ηµέρες, από ευτέρα έως και Παρασκευή, µέσα στο ωράριο εργασίας του προσωπικού του Ε ΗΕ για τους χώρους των γραφείων όπου θα γίνεται µετά το τέλος ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού Ε ΗΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο καθαρισµός στους χώρους αυτούς θα γίνεται µέσα στο ωράριο λειτουργίας του προσωπικού Ε ΗΕ Ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών για τη διετία, ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 πλέον ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 4 Ο ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης 1. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης ορίζεται να είναι δύο (2) έτη, δηλαδή από έως και µε δικαίωµα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος 2. Ο Ε ΗΕ δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως για αυτόν, την παρούσα Σύµβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συµφωνήθηκε, λόγω µη τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της Σύµβασης. 3. Επίσης ο Ε ΗΕ έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση αναιτίως και οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει γι αυτό τον Ανάδοχο 30 µέρες νωρίτερα, χωρίς να καταβάλει σ αυτόν οποιαδήποτε αποζηµίωση γι αυτό το λόγο. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Παραλαβή στοιχείων ιαγωνισµού ηµοσίευση και έξοδα δηµοσίευσης ιαγωνισµού Όλα τα τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας ιακήρυξης, τα υπό στοιχεία 1.1 έως 1.5 (συνολικά 5), διατίθενται χωρίς χρέωση σε έντυπη µορφή από την ΠΠ-Η,ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ οδός Αρτέµιδος Καλαµάτα,( Γραφείο Τοµέα Υποστήριξης ) και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα παραλάβουν, το αργότερο µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και την 18/06/2015, κάθε εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των ωρών 09:00 έως 13:00. Η Ανακοίνωση του ιαγωνισµού θα καταχωρηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ε ΗΕ και θα δηµοσιευθεί στο site του Ε ΗΕ (www.deddie.gr) και σε µια (1) τοπική εφηµερίδα της Καλαµάτας του νοµού Μεσσηνίας. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ιακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Περιεχόµενο Προσφοράς Κάθε ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω µέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της Εργασίας και στο πάνω µέρος αριστερά, ο τίτλος του διαγωνιζόµενου, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα, η διεύθυνση και τα τηλέφωνα του εκπροσώπου και του αντικλήτου του. Εντός του κυρίου αυτού φακέλου θα τοποθετηθούν δύο φάκελοι. Ο πρώτος φάκελος θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά µε όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί καθώς και την εγγύηση συµµετοχής και ο δεύτερος φάκελος θα περιέχει την οικονοµική προσφορά, δηλαδή το έντυπο «Οικονοµική Προσφορά», και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου και θα έχει συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα ιακήρυξη. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά:φακελοσ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ. ΠΠ-Η/Z / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΠ-Η ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ. ΠΠ-Η/Ζ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΠΠ-Η ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Επισηµαίνεται ότι η τιµή προσφοράς πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ ανά µήνα.

3 6.1 Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία (τυπικές προϋποθέσεις): Πιστοποιητικό (Απόσπασµα) Ποινικού Μητρώου όπου θα φαίνεται ότι ο ιαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί, ή αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ιαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή επικυρωµένη Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία ο ιαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα προαναφερόµενα αδικήµατα και ότι έχει υποβάλει αίτηση για την έκδοση Ποινικού Μητρώου, προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο της. Ο ιαγωνιζόµενος υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως, να υποβάλλει στην Υπηρεσία το Ποινικό Μητρώο αµέσως µετά την έκδοση του Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραµµατείας Πρωτοδικών της έδρας του ιαγωνιζόµενου, από το οποίο να προκύπτει ότι : εν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε εκκρεµεί εναντίον του αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης. εν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεµεί εναντίον του αίτηση για να τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση Συµπληρωµένη και υπογραµµένη Υπεύθυνη ήλωση, που χορηγήθηκε από τον Ε ΗΕ, σχετικά µε την πλήρη αποδοχή των όρων της ιακήρυξης και των τευχών της, καθώς και των τυχόν γραπτών τροποποιήσεων τους από τον Ε ΗΕ, σχετικά µε τη γνώση των τοπικών συνθηκών της εργασίας κλπ Σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν τροποποιήσεις, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα των τροποποιήσεων µονογεγραµµένα από αυτόν που υπογράφει την προσφορά Ο διαγωνιζόµενος θα δηλώσει την εµπειρία του, καταθέτοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις (βεβαιώσεις, τιµολόγια, ΑΠΥ) που περιγράφουν τα κυριότερα «έργα» που έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς την τελευταία, πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, πενταετία, όµοια ή παρεµφερή µε το δηµοπρατούµενο έργο. Επιπλέον ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, τιµολόγια, ΑΠΥ) ότι παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Ασφαλιστική ενηµερότητα από ΟΑΕΕ ή ΤΣΜΕ Ε ή οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό του υπεύθυνου ή των υπεύθυνων της ιαγωνιζόµενης εταιρίας ή ατοµικής επιχείρησης, που να είναι σε ισχύ την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών, (πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο). Επίσης ασφαλιστική ενηµερότητα της διαγωνιζόµενης εταιρίας ή ατοµικής επιχείρησης από το ΙΚΑ για το προσωπικό που απασχολούν, που να είναι σε ισχύ την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών,(πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο) Σχετικό εταιρικό αν είναι Ανώνυµη Εταιρία, ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ, ενώ αν είναι προσωπική Επιχείρηση θα προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο έναρξης λειτουργίας της,( επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τόσο για το εταιρικό, όσο και για το έγγραφο έναρξης λειτουργίας) Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει τα εξής : ότι θα διαθέσει προσωπικό ασφαλισµένο σε αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο (ΙΚΑ κλπ.), ότι το προσωπικό αυτό θα συνδέεται µε τον ίδιο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ότι θα χρησιµοποιεί το προσωπικό αυτό για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας προκήρυξης, ότι η παροχή των υπηρεσιών ή η εκτέλεση του Έργου δεν θα γίνεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τον ίδιο τον αντισυµβαλλόµενο µε τον Ε ΗΕ δια της προσωπικής του εργασίας, αλλά ότι για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτεί το Έργο ο αντισυµβαλλόµενος (Ανάδοχος) θα διαθέτει επαρκείς σε αριθµό υπαλλήλους ασφαλισµένους ως ανωτέρω, ότι θα εκτελεί έργα και θα παρέχει υπηρεσίες και σε άλλους εργοδότες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και όχι αποκλειστικά στον Ε ΗΕ και ότι υποχρεούται να εξακολουθήσει να πράττει τούτο σε όλη την διάρκεια της Σύµβασης ή τυχόν παράτασης της.

4 Έγραφα νοµιµοποίησης του ιαγωνιζόµενου ως εξής : Όταν είναι Α.Ε. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στα οποία δηµοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του. Επικυρωµένο απόσπασµα των πρακτικών σχετικά µε την συγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα. Επικυρωµένο απόσπασµα των πρακτικών συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου που να µνηµονεύει τους παρόντες Συµβούλους και να περιλαµβάνει απόφαση µε την οποία να παρέχεται εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον προκείµενο διαγωνισµό. Τα πρόσωπα που ορίζονται από το καταστατικό της να εκπροσωπούν την Εταιρεία. Βεβαίωση του Υπουργείου Εµπορίου ή της αρµόδιας /νσης Εµπορίου της Νοµαρχίας ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 ότι κανένα µέλος του.σ. και ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας δεν είναι βουλευτής Όταν είναι Ε.Π.Ε. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στα οποία δηµοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του. Βεβαίωση του αρµόδιου ικαστικού Γραµµατέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. Απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, µε την οποία παρέχεται η έγκριση συµµετοχής της εταιρείας στον διαγωνισµό. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 ότι στην Εταιρεία υπό την επωνυµία «...» καθήκοντα ιευθυντή, ιαχειριστή, ιοικητικού και Νοµικού Συµβούλου εκτελούν οι εξής : ιευθυντής ο κ. ιαχειριστές οι κ.κ... ιευθύνοντες Σύµβουλοι ή άλλοι ιοικητικοί Σύµβουλοι : οι κ.κ...,εκ των οποίων κανείς δεν είναι βουλευτής Όταν είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας και κάθε τροποποίησης του. Βεβαίωση του αρµόδιου ικαστικού Γραµµατέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. Έγκριση του ή των διαχειριστών για συµµετοχή της εταιρείας στον διαγωνισµό. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 ότι στην Εταιρεία υπό την επωνυµία «..» καθήκοντα ιευθυντή, ιαχειριστή, Εκπροσώπου ιοικητικού Συµβούλου εκτελούν οι εξής : Εκπρόσωπος και ιαχειριστής ο κ... ιευθυντής ο κ. Οµόρρυθµα µέλη ή Ετερόρρυθµα οι κ.κ... ιευθύνοντες Σύµβουλοι ή και άλλοι ιοικητικοί Σύµβουλοι : οι κ.κ..., εκ των οποίων κανείς δεν είναι βουλευτής Όταν είναι ατοµική επιχείρηση, Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 ότι το πρόσωπο στο οποίο ανήκει η εταιρεία δεν είναι Βουλευτής.

5 Ο διαγωνιζόµενος µαζί µε την προσφορά του πρέπει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, µπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Το κείµενο της ως άνω εγγυητικής θα είναι σύµφωνα µε το συνηµµένο ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ. Ο ιαγωνιζόµενος, εκτός των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι Εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (192,00). Η εν λόγω εγγυητική, εφόσον δεν θα υπάρξει κάποιος από τους αναφερόµενους στο άρθρο 157 παρ. 1.α. του ν. 4281/2014, λόγος να καταπέσει υπέρ Ε ΗΕ, θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. Σηµείωση: Η εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς Φορολογική ενηµερότητα της διαγωνιζόµενης εταιρίας ή ατοµικής επιχείρησης για συµµετοχή σε διαγωνισµό ή για κάθε νόµιµη χρήση που να είναι σε ισχύ την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών,(πρωτότυπη ή ακριβές φωτοαντίγραφο) 6.2 Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά : Συµπληρωµένο το συνηµµένο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 68 του Νόµου 3863/2010, ο κάθε συµµετέχων θα πρέπει, να δηλώσει εγγράφως τα κάτωθι στοιχεία : 1. Τον αριθµό των εργαζοµένων 2. Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 3. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 4. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 5. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 6. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Μη δήλωση των παραπάνω στοιχείων επιφέρει ποινή αποκλεισµού. Επιπροσθέτως, οι συµµετέχοντες θα πρέπει στην προσφορά τους να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Απόκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς. Μετά την κατάθεση του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από το αρµόδιο όργανο του Ε ΗΕ, που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποσφράγισης του ιαγωνισµού. Η συµπλήρωση του εντύπου αυτού πρέπει απαραίτητα να γίνει µε ευκρίνεια.

6 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΚΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ. Η Χαµηλότερη προσφορά, αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του Αναδόχου. Μειοδότρια Εταιρεία θα ανακηρυχθεί αυτή που θα έχει την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Παράδοση αποσφράγιση και αποκλεισµός Προσφορών Η Επιτροπή του ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ιακήρυξη στο Άρθρο 1. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω Όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια µε την παρακάτω διαδικασία : α) Αποσφραγίζεται ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και στη συνέχεια ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης και κατόπιν τοποθετείται, µαζί µε όλους τους υπόλοιπους φακέλους των άλλων προσφορών σ ένα νέο φάκελο, ο οποίος υπογράφεται, σφραγίζεται και φυλάσσεται από το παραπάνω Όργανο. β) Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε κάθε πρόσφορο µέσο (τηλεφωνικά, µε φαξ, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). γ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή τηρεί πρακτικά. Προσφορές που θα είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη συνοδευόµενες από το ζητούµενο ποσό εγγύησης ή µη σύµφωνες µε τους υποχρεωτικούς όρους της ιακήρυξης, απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, τεχνικής λύσης, κλπ) δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 1. υνατότητα υποβολής ενστάσεων έχουν µόνο οι απορριπτόµενοι και µόνο για τους λόγους που απορρίφθηκαν, όταν: - Η επιτροπή αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχοµένων του «ΦΑΚΕΛΟY ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» & του«φακελοy ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από ιαγωνιζόµενους για θέµατα που αφορούν σε άλλο ιαγωνιζόµενο ή που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται στην παρούσα ιακήρυξη, ότι δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων.

7 2. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του ιαγωνισµού µέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους. ιαµαρτυρία οποιασδήποτε άλλης µορφής, σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη µόνο στο εξουσιοδοτηµένο όργανο που θα κατακυρώσει το ιαγωνισµό. 3. Οι Ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» & του«φακελοy ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα γίνονται δεκτές µόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Έδρας / ΠΠ-Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ οδός Αρτέµιδος τκ Καλαµάτα, τηλ µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους διαγωνιζόµενους το αποτέλεσµα του ελέγχου του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» & του«φακελοy ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Η απόφαση επί των ενστάσεων θα λαµβάνεται από αρµόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης ( ιευθυντής Περιοχής), µετά από σχετική πρόταση της επιτροπής αποσφράγισης. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Με την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνονται δεκτές. Η Επιτροπή Προµηθειών όµως έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Ο Ανάδοχος οφείλει να δώσει µε την προσφορά του πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµηση τους κρίνονται ουσιώδεις. Ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να κρίνει τεχνικά µη αποδεκτή όποια προσφορά δεν πληροί τις τεχνικές της απαιτήσεις. Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ανακοίνωση στοιχείων των προσφορών δεν θα δίδεται δηµόσια ή ιδιαίτερα καµία πληροφορία για τα περιεχόµενα των προσφορών και των εγγράφων τους, εκτός αν συµφωνεί σ αυτό µε έγγραφο του ο ιαγωνιζόµενος για την προσφορά του οποίου ζητήθηκε η πληροφορία. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Εγγυήσεις συµµετοχής στο ιαγωνισµό Για τη συµµετοχή στο ιαγωνισµό, πρέπει να κατατεθεί από κάθε ιαγωνιζόµενο, εγγύηση συµµετοχής ύψους Εκατό ενενήντα δύο ευρώ (192,00 ). Η παραπάνω εγγύηση θα έχει τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ από την ηµέρα αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών του ιαγωνισµού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής επιστρέφονται στους διαγωνιζόµενους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη παράγραφο του άρθρου 6 της παρούσας ιακήρυξης. Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Κριτήρια για την ανάθεση της Εργασίας Κατακύρωση ιαγωνισµού Με τον διαγωνισµό επιδιώκεται η ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονοµική εκτέλεση της Εργασίας. Για την ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί κύριο κριτήριο η µικρότερη προσφορά, επίσης συνεκτιµάται κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής στοιχείο σχετικά µε την εµπειρία, ικανότητα και αξιοπιστία του διαγωνιζόµενου, για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της Εργασίας, είτε από τα στοιχεία που ο διαγωνιζόµενος έχει

8 υποβάλει µε την προσφορά του, είτε από αυτά που τυχόν θα συγκεντρώσει η Επιτροπή από δική της έρευνα. Η έγκριση του αποτελέσµατος του ιαγωνισµού υπόκειται στην κρίση της Προϊστάµενης Αρχής, όπως αυτή ορίζεται από τους Κανονισµούς της Επιχείρησης, και γίνεται µετά από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης θα γίνει εγγράφως προς τον Ανάδοχο από την Έδρα/ ΠΠ-Η. Στη Σύµβαση που θα συνταχθεί θα περιληφθούν : α) Οι όροι που αναφέρονται στην ιακήρυξη αυτή και τα παραρτήµατά της. β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουµένων. γ) Κάθε τι που τυχόν θα συµφωνηθεί πλέον της ιακήρυξης και της προσφοράς, µέχρι και την υπογραφή της Σύµβασης αυτής. ηλαδή η ιακήρυξη, τα επιπλέον προσφερθέντα, καθώς και τα όσα επιπλέον συµφωνηθούν, θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εν λόγω Σύµβασης έστω και αν τυχόν από παράλειψη δεν αναφερθούν σ αυτήν ρητά και θα υπερισχύουν σε περίπτωση αµφισβητήσεων. Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε νόµιµες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής κλπ.). ΑΡΘΡΟ 11 Ο Επιφυλάξεις και δικαιώµατα Ε ΗΕ Α.Ε Η συµµετοχή στο ιαγωνισµό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ιακήρυξης καθώς και όλων των άλλων στοιχείων και τευχών του ιαγωνισµού. Ο Ε ΗΕ επιφυλάσσεται να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη ιακήρυξη και τα έγγραφα και στοιχεία µε την προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση του δικαιώµατός του αυτού το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που θα υποβληθούν οι προσφορές. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται γραπτώς ή δια του τύπου σε όσους πήραν την ιακήρυξη και τα έγγραφα που την συνοδεύουν. Κατά συνέπεια έγγραφα των τροποποιήσεων, δεόντως µονογεγραµµένα απ αυτόν που υπογράφει και την προσφορά, θα υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά και θα αποτελούν µέρος της προσφοράς. Ο Ε ΗΕ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµιά περίπτωση, να αποζηµιώσει τους διαγωνιζόµενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους, ή θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί ή θα µαταιωθεί ο ιαγωνισµός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συµµετέχουν στο ιαγωνισµό και υποβάλλουν προσφορά ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωµα κατά του Ε ΗΕ από την ιακήρυξη αυτή και από την συµµετοχή τους στον ιαγωνισµό. Η προσφορά των διαγωνιζόµενων θεωρείται ως πρόταση προς τον Ε ΗΕ και όχι ως αποδοχή της πρότασής τους και συνεπώς τα υποδείγµατα του Συµφωνητικού και των υπολοίπων εγγράφων έχουν την έννοια ότι οι ιαγωνιζόµενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις των εν λόγω τευχών και εγγράφων, που αποτελούν στοιχείο αναπόσπαστο της προσφοράς τους. Οι όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος του Ε ΗΕ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ αυτούς, χωρίς αυτό να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους διαγωνιζόµενους ή σε άλλους τρίτους.

9 ΑΡΘΡΟ 12 Ο Υπογραφή Σύµβασης Κυρώσεις 1. Ο ιαγωνιζόµενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο ιαγωνισµός, υποχρεούται εντός δέκα (10)εργάσιµων ηµερών, αφότου λάβει την έγγραφη ειδοποίηση της Επιχείρησης, µε την οποία θα γνωστοποιείται σ αυτόν η απόφαση κατακύρωσης του ιαγωνισµού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε.), του εγκεκριµένου από την Επιχείρηση τύπου και ύψους ίσου µε το πέντε τοις εκατό (5%)της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ καθώς και τυχόν υποβληθέντα πιστοποιητικά κλπ. που θα ζητηθούν. 2. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω διαγωνιζόµενος δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή τα υπόλοιπα από τα ζητούµενα πιστοποιητικά κλπ., κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η κοινοποίηση καµίας ιδιαίτερης Πρόσκλησης και καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του στο ιαγωνισµό υπέρ της Επιχείρησης ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται µε απόφαση του ιευθυντή Περιοχής Καλαµάτας. Κατά της απόφασης ο ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (5)εργάσιµων ηµερών από της κοινοποίησης σ αυτόν της ανωτέρω απόφασης. Η υποβολή της ένστασης αναστέλλει την έκπτωση. Στην ένσταση αποφασίζει οριστικά ο ιευθυντής Περιοχής Καλαµάτας. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Τήρηση εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας από τον Ανάδοχο 1. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό του που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό του των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Εργολάβου/Αναδόχου που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό, διατηρουµένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύµβασης. Επιπροσθέτως, ο Ε ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών, να αποκλείσει, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της, από τις µελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύµβαση καταγγέλθηκε από τον Ε ΗΕ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 14 Ο Στοιχεία και έγγραφα συνηµµένα στη ιακήρυξη Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν τη ιακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της : 1.1. Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 1.2. Υπεύθυνη ήλωση αποδοχής όρων κλπ Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 1.4. Τύπος Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 1.5. Σχέδιο Σύµβασης Ε ΗΕ Α.Ε. / ΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρτέµιδος ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ: FAX:

10

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα