ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των ειδικών και τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της σύµβασης, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο που αναφέρεται στο 2ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ.Υ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. Οι βασικοί Γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Γ.Σ.Υ. για έργα ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθ. ΓΓ /257/659/Φ.4/ και εφαρµόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 2229/94, το Ν. 2940/01 και το Ν. 3212/03, του Π..609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 286/94, το Π.. 218/99, το Π..171/87, Π.. 23/93, Π.. 368/94, Ν. 2372/96 και του Π..609/85, όπως τροποποιήθηκε µε το Π. 286/94, Π.. 218/99, Π. 368/94 και 402/96, του Ν. 3263/2004 καθώς και κάθε Ν. και Π.. που έχει εκδοθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. Αντικείµενο Εργολαβίας Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Το τεχνικό αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής της παρούσας µελέτης. Γενική ισχύς Τιµολογίου Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο 1. Στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.. 609/85 Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 2. Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου «Τσιµεντοστρώσεις οδών ήµου Ηρακλείου» δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει, των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωση του, χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καµίας εκ των υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισµού. 1

2 Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ως και τα µεταφορικά µέσα που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ο Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών (ηµερολογιακών) από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π..609/85 χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Η υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) µέρες το χρονοδιάγραµµα µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη παραγ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε το Ν.2229/94 και ισχύει σήµερα. Για την σύνταξη έγκριση και αναθεώρηση του προγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π. 609/85. Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π. /τος 609/85 οι συµβατικές προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Eγγυήσεις καλής εκτέλεσης Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο 1. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης µε το 5% του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, (άρθρο 6 του Π. 368/94, άρθρο 27 Π. 609/85 ως ισχύει σήµερα). 2. Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύµβασης. 3. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο ποσό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου 15%, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή σύµφωνα µε την παραγρ.8 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο 2

3 Ηµερολόγιο έργου Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π. /τος 609/85 τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου. Επιµετρήσεις Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο 1. Για διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλει για έλεγχο στη ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού τις υπογράφει µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". 2. Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από τη βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από τη ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της. Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π..609/85. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ο Μέτρα για την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών 1. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για τη σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς 2. Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραιτήτων µέτρων ασφάλειας. Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ο Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από: 1. Τις διατάξεις του Ν.3263/2004 ''Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 " ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 2052/92, το Ν 2229/94, το Ν 2338/95, το Ν 2308/95, το Ν 2372/96 το Ν 2576/98, το Ν. 2940/01 και το Ν 3212/ Τις διατάξεις του Π..609/85 "Κατασκευή ηµοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 286/94, το Π.. 368/94, το Π.. 402/96, το Π.. 210/97, το Π.. 285/97 το Π.. 218/99, το Π.. 171/87, το Ν 2372/96 και το Ν 2376/ Τις διατάξεις του Π. /τος 472/ Τις διατάξεις του Π. /τος 171/87. Τις διατάξεις της απόφασης Ε 2α/01/27/ΦΝ Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων οδοποιίας της τέως /νσεως Γ3β του Υπ..Ε. που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά 7. Τις προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της τέως /νσεως Γ3β του Υπ..Ε. που δεν έχουν καταργηθεί. 8. Όλες τις Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρω που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για την εκτέλεση των ηµ.έργων. 3

4 Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ο Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους-χρηµατοδότηση-φόροι 1. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 19% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές του τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό. 2. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ και οι πληρωµές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του έργου. Έδρα της επιχείρησης - ιορισµός αντικλήτου Α Ρ Θ Ρ Ο 13 ο Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παράγρ. 4 του άρθρου 26 του Π. /τος 609/85 ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή /νση της και υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του κάτοικο Ηρακλείου. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 ο Υποκατάσταση αναδόχου - /νση Έργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα Ώρες Εργασίας 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. 2. Η /νση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παράγ.6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84 όπως ισχύει σήµερα. 3. Απαγορεύεται η κάλυψη αφανούς εργασίας ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, η οποία δεν µπορεί να καταµετρηθεί εκ των υστέρων, σε µέρες αργίας ή ώρες µη λειτουργίας της Υπηρεσίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 15 ο Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται µε την επωνυµία του Κυρίου του έργου ( ήµος Ηρακλείου), της ιευθύνουσας Υπηρεσίας ( /νση Τεχνικών Έργων), και του Τµήµατος της ιευθύνουσας Υπηρεσίας (Τµήµα Οδοποιίας). Για έργα που χρηµατοδοτούνται και από Κοινοτικούς πόρους θα τοποθετηθεί η πινακίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Προθεσµίες Παράταση Ποινικές ρήτρες Α Ρ Θ Ρ Ο 16 ο 1. Ολική και τµηµατικές προθεσµίες Η Προθεσµία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Μέσα στη παραπάνω προθεσµία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούµενες δοκιµασίες. Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται στο άρθρο 32 του Π.. 609/85 να υποβάλλει ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες α) 4

5 πενήντα (50) ηµέρες για την εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών, β) διακόσιες (200) ηµέρες για την εκτέλεση εργασιών διάστρωσης σκυροδέµατος. 2. Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του 2 ου εδαφίου της παραγ.4 του άρθρου 5 όπως ισχύει σήµερα µετά την ισχύ του Ν.2229/94 και των παραγ.2 και 3 του άρθρου10 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2229/94 και σύµφωνα µε το Ν.3263/ Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π. /τος 609/85. Αναθεώρηση τιµών Α Ρ Θ Ρ Ο 17 ο Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν.1418/84 όπως ισχύει σήµερα µε το Ν.2229/94, το άρθρο 41 του Π..609/85, το Π..286/94 και το Ν.2940/01 και ο Ν. 3263/2004 Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. Α Ρ Θ Ρ Ο 18 ο Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου - Οριστική παραλαβή του 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί τα έργα σε αρίστη κατάσταση µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνει µε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 παραγ.1 του Π.. 609/85 ο χρόνος εγγυήσεως του έργου καθορίζεται σε 15 µήνες. µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Π.. 609/ Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγυήσεως που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του 609/85 Π. /τος. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π. /τος 609/85 οριστική παραλαβή. 3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ αυτόν, όσο και τυχόν άλλων συµπληρωµατικών έργων που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα οδοστρωσίας ασφαλτικής επιστρώσεως, συµπληρωµατικής στρώσεως κ.λ.π.) πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεως και εφ όσον οι φθορές και οι ζηµιές που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων που έχουν αναληφθεί απ αυτόν. Α Ρ Θ Ρ Ο 19 ο Συµπληρωµατική Σύµβαση - Αυξοµειώσεις εργασιών & νέες εργασίες Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Αναλύσεις τιµών 1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 ως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/96, µε το Ν. 2940/01, µε το Ν. 3212/03 ως και το Π Το θέµα των ΤΜΝΕ και ΠΚΤΜΝΕ ρυθµίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.. 609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π..286/94 και το Π..402/96 3. Συµβατικά Τιµολόγια Ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια βάσει των οποίων κανονίζεται Τ.Μ.Ν.Ε κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π..609/85 όπως ισχύει σήµερα είναι µε σειρά ισχύος. Η Α.Τ.Ο.Ε. και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε7/1253/155/ απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του Υπ..Ε. 5

6 Η Α.Τ.Ε.Ο. και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο. που εγκρίθηκε µε την αριθ.γ3β/0/12/γ34-ω/1975 απόφαση τέως Υπ..Ε. Η Α.Τ.Υ Ρ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ.βμ5/ο/30317/ απόφαση Υπουργού.Ε ( ΦΕΚ 169/Β/ ). Η Α.Τ.Ο.Ε. Α.Τ.ΗΛΜ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε7/1253/155/ απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του Υπ..Ε. Για την σύνταξη των Νέων Τιµών Μονάδος Εργασιών ισχύουν και οι υπουργικές αποφάσεις µε αριθµούς : 1α/0/11/60/ /οικ/22172/ που αφορούν αναπροσαρµογή τιµών µονάδος της Α.Τ.Ε.Ο και της Α.Τ.Υ Ρ.Ε. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει µε συµπληρωµατική σύµβαση κατά τις διατάξεις του Ν.2372/96 και Π..402/96 κάθε εργασία που κατέστη αναγκαία από απρόβλεπτα γεγονότα ή δεν µπορεί να διαχωριστεί της κύριας σύµβασης. Η συµπληρωµατική σύµβαση συνάπτεται µέχρι δαπάνης 50% του ποσού της κύριας σύµβασης, ύστερα από σχετική διαπραγµάτευση µε την Προϊσταµένη Αρχή. Στο ποσό της κυρίας και συµπληρωµατικής σύµβασης προβλέπεται κονδύλιο για αµοιβή µελετών κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 της παρούσης. Α Ρ Θ Ρ Ο 20 ο Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογή του εδάφους Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί ότι τοπογραφικές εργασίες χρειάζονται για τη σωστή και άρτια εκτέλεση του έργου, καθώς και τις απαραίτητες εφαρµογές τοπογραφικών µετρήσεων και ε εφαρµογών στο έδαφος. Οποιοδήποτε κόστος για την εφαρµογή και την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρειαστεί βαρύνει τον ανάδοχο. Α Ρ Θ Ρ Ο 21 ο Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή των ηµοσίων Έργων (Απόφ - ΙΠΑ /889/02 ΦΕΚ 16/Β/ ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚεΤ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. Α Ρ Θ Ρ Ο 22 ο Σύστηµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ ΑΥΕ) (Απόφ - ΙΠΑ /889/02 ΦΕΚ 16/Β/ ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ ΑΥΕ ορίζονται τα εξής : 21.1 ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. 6

7 Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π -17/96, Π -305/96, Π -294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π - 95/99, Π -17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ) Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για : αναφορά ατυχήµατος διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης χρήση µέσων ατοµικής προστασίας εκπαίδευση προσωπικού ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 21.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής ιαδικασίες Επιθεωρήσεων Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά Άλλες προβλέψεις Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου ιατρού εργασίας Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπανώς για το ηµόσιο. 7

8 Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού Σύντοµη περιγραφή του έργου Ακριβής διεύθυνση του έργου Στοιχεία του κυρίου του έργου Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρηστών Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α Βοηθειών Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας που δεν µπορούν να αποφευχθούν Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του Αρθ. 12 του Π.. 305/96). Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής : 21.9.A Γενικά είδος έργου και χρήση αυτού ακριβής διεύθυνση έργου αριθµός αδείας στοιχεία του κυρίου του έργου στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ 21.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές µελέτης 8

9 τα σχέδια ''ως κατασκευάσθη'' 21.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου,π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει : Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 ο απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ (Απόφ - ΙΠΑ /889/02 ΦΕΚ 16/Β/ ) Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. Α Ρ Θ Ρ Ο 24 ο Πιστοποίηση Εργασιών Έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του Π..609/85 και στη παράγ.8 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως ισχύει σήµερα. 9

10 Β. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Υλικά εργασιών Απαιτήσεις - Μέθοδοι δοκιµασίας κλπ. Υλικά εργασιών 1. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο. 2. Κατά την παραγωγή των αργών υλικών σκυροκονιαµάτων οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνέχεια παρακολούθηση δειγµατοληψίας και έλεγχος της σκληρότητας, διαβαθµίσεως, πλαστικότητας και υδροφιλίας και να συντάσσονται σχετικά δελτία ελέγχου, στα ε πρωτόκολλα παραλαβής τόσο των υλικών όσο και των εργασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά έχουν ελεγχθεί και έχουν βρεθεί σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Ο ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές των πάσης φύσεως υλικών που χρησιµοποιούνται στις εργασίες αφού εξυπακούεται ότι µε την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών µε δοµικά υλικά. Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγµατοληψίες και για τον έλεγχο όλων των υλικών που χρησιµοποιούνται στο έργο, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ισχύοντες κανονισµοί. Εργαστηριακοί έλεγχοι µε τους αυτούς κανονισµούς και όρους γίνονται και στις εκτελούµενες εργασίες για να διαπιστωθεί εάν έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές εκτελέσεως αυτών. 3. Για την εκτέλεση των εργασιών Τεχνικών έργων οδοστρωσίας και ασφαλτικών θα χρησιµοποιηθούν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σύµφωνα και προς τα αναφερόµενα στις σχετικές Π.Τ.Π. τα κατάλληλα ασβστ/κα πετρώµατα βραχωδών εµφανίσεων και λατοµείων της περιοχής του έργου µε συντελεστή φθοράς σε τριβή και κρούση του προβλεποµένου από τις Π.Τ.Π. Η Υπηρεσία δεν θα υποδείξει στον ανάδοχο πηγές λήψεως υλικών. 4. Για την κατασκευή των επιχωµάτων θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα δάνεια αµµοχαλικώδους συστάσεως από τους χείµαρρους ή και δανειοθαλάµους ορυκτών υλικών της περιοχής του έργου µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου. Ο δείκτης πλαστικότητας των δανείων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5). 5. Ο ανάδοχος θα φροντίσει για ανεύρεση κατάλληλων πηγών λήψεως υλικών, είτε µισθώνοντας είτε αγοράζοντας τις κατάλληλες θέσεις είτε ακόµα προµηθευόµενος αυτά από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων που ήδη λειτουργούν στην περιοχή του έργου. Για την περίπτωση αυτή το δηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει κατάλληλες εκτάσεις που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την παραγωγή των υλικών. 6. Κατά συνέπεια στις τιµές που θα προσφέρει ο ανάδοχος για την κατασκευή του έργου θα συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία των αναγκαίων αργών υλικών ή για την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους. Επίσης στις τιµές της προσφοράς πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των δρόµων που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαµβάνονται. εν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης από τυχόν πρόσθετες µεταφορές ή δυσµενείς συνθήκες µισθώσεως. Σηµειώνεται ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου η αφαίρεση (µετά την αποκάλυψη του) ακαταλλήλου (κατά τη διαλογή) υλικού, η απαιτούµενη διαλογή ή πολλαπλή θραύση και το πλύσιµο του υλικού, ώστε το υλικό να ανταποκρίνεται στους όρους της αντίστοιχης Π.Τ.Π. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πηγή υλικών που θα διαλέξει να φροντίσει µε δαπάνη του να εξεταστεί το υλικό που παράγεται από αυτή από το Περιφ/κό 10

11 Εργαστήριο.Ε. για να διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο και σύµφωνα προς τις σχετικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο. Τούτο αποτελεί συµβατική υποχρέωση. 7. Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα σε οποιαδήποτε φάση του έργου να κάνει δειγµατοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών και των εργασιών χρησιµοποιώντας γι αυτό τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τα µέσα και το προσωπικό του αναδόχου ο οπoίος είναι υποχρεωµένος να θέσει χωρίς προφάσεις στη διάθεση της υπηρεσίας όλα αυτά καθώς και τυχόν απαιτούµενες δαπάνες που περιλαµβάνονται στα γενικά έξοδα του. Το γεγονός τούτο βέβαια δεν απαλλάσσει από την ευθύνη τον ανάδοχο, που είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα των εργασιών και το δοκίµιο των υλικών. 8. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να βρει µε δική του ευθύνη και δαπάνη τις κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση κάθε είδους υλικών που του είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. 1. Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος να προκληθούν ζηµιές σ αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας, την απόθεση υλικών για µεγάλο διάστηµα σε χώρους όπου παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε ο ανάδοχος θα αποθέσει ορισµένες µόνο ποσότητες υλικών, χωρίς να έχει το δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω προσθέτων ή πλαγίων µεταφορών φορτώσεων κλπ. οι οποίες περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας εργασιών. 10 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος λάβει εντολή να προµηθευτεί ο ίδιος την άσφαλτο που χρειάζεται στο έργο, τότε η πληρωµή του θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν µε βάση παραστατικά στοιχεία του κόστους και χωρίς προσαύξηση για αναθεώρηση, η τιµή µονάδας ε, που θα προκύπτει έτσι θα περιλαµβάνει την προµήθεια και τη µεταφορά της ασφάλτου µε τον πιο οικονοµικό για το ηµόσιο τρόπο. ίκτυα άλλων φορέων Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι σε µερικά τµήµατα µέσα στο πλάτος που καταλαµβάνει ο καινούργιος δρόµος πιθανώς να βρίσκονται δίκτυα της ΕΗ και του ΟΤΕ, σωλήνες υδρεύσεως κλπ. Θα πρέπει εποµένως παράλληλα µε τις εργασίες που θα εκτελούνται για την κατασκευή του δρόµου, να εκτελεσθούν και από τις αρµόδιες Εταιρείες ή Υπηρεσίες και εργασίες για την µετατόπιση των δικτύων ή την αποµάκρυνση των αγωγών κλπ. Με τις εργασίες αυτές δεν θα έχει ο εργολάβος καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη, είναι υποχρεωµένος όµως να φροντίζει ώστε οι εν λόγω εταιρείες ή Οργανισµοί να επιταχύνουν την αποµάκρυνση των εµποδίων αυτών και να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών χωρίς να έχει το δικαίωµα να αξιώσει οποιαδήποτε αποζηµίωση για καθυστερήσεις ή δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στο έργο που κατασκευάζει ο ίδιος εξ αιτίας των εργασιών που εκτελούνται παράλληλα για αποµάκρυνση δικτύων αγωγών κλπ. Αντίθετα είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου να πάρει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να µην προξενηθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των παραπάνω οργανισµών. Οποιαδήποτε βλάβη προξενηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι τρίτων. 11

12 Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο Σήµανση Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου να τοποθετεί,συντηρεί, ή αντικαθιστά όλα τα προσωρινά σήµατα που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και της Πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σήµανσης εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών ΒΜ5/30058 (ΦΕΚ 121/Τεύχος Β/ ) και σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών ΒΜ5/30428 (ΦΕΚ 589/Τεύχος Β/ ) καθώς και προσωπικό αν χρειαστεί για την ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία στον δρόµο στις παρακαµπτήριες, στις προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα, για την ασφαλή καθοδήγηση τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει εξ αιτίας της εκτελέσεως των έργων ακόµη και των εργασιών εκείνων που εκτελούνται απολογιστικά. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς την ανωτέρω σήµανση θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα, που δεν µπορεί να ανακληθεί από 15 ευρώ για κάθε σήµα που δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση που επιβάλλεται ή έχει τοποθετηθεί λάθος. Ποιοτικός έλεγχος υλικών-ποινικές ρήτρες Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο υλικών και το τρόπο εκτελέσεως όλων των εργασιών, θέση συµβατικού στοιχείου έχει η υπ αριθµ. Γ.1748/οικ / απόφαση ΥΠ..Ε. "περί συµπληρώσεως του άρθρου 7 παρ. 6 ΓΟΕΣΣΥ" περί εγκρίσεως και λειτουργίας εργοταξιακού εργαστηρίου των αναδόχων όπως αναθεωρήθηκε δια της Γ3γ/0/14/125-Ω/ αποφάσεως του Υπουργείου.Ε. Αναλυτικότερα οι έλεγχοι αυτοί είναι οι παρακάτω : Υποχρεωτικές δοκιµές Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών στην διενέργεια δοκιµών, µε δικά του έξοδα µέσω του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµ. Έργων. Ελάχιστος αριθµός εκτελεστέων δοκιµίων Α. Συµπυκνωτές 1. Σκάφης ορύγµατος έδρασης επιχωµάτων ανά 30µ µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος ανά κλάδο οδού ΟΚΙΜΗ Ι 2. Επιχωµάτων και στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 100µ3 συµπ. Όγκου ΟΚΙΜΗ Ι 3. Υποβάσεων και βάσεως µηχανικώς σταθεροποιούµενου δι εκάστη στρώση ανά 300µ µήκους κλάδου οδού ΟΚΙΜΗ Ι 4. Βάσεων σταθεροποιούµενων δια τσιµέντου ανά 200µ µήκους κλάδου οδού ΟΚΙΜΗ 1 5. Ασφαλτικές επιστρώσεις ανά 4000 µ2 ΟΚΙΜΗ Ι Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 1. Αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα) οδοστρωσία και ασφαλτικών ανά 500µ3 ή η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος από την µονάδα παραγωγής. ΟΚΙΜΗ Ι 12

13 2. Αδρανή στραγγιστηρίων ή άλλων υλικών κατασκευής, π.χ. C20/25, λεπτά σκυρ/τα ανά 200µ3. ΟΚΙΜΗ Ι Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 1. Αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300µ3 ΟΚΙΜΗ ΙΙΙ 2. Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500µ3 ΟΚΙΜΗ Ι 3. Στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000χµ3 ΟΚΙΜΗ Ι. Υγεία πετρωµάτων Για τα πάσης φύσεως αδρανή από την ίδια πηγή ανά µ3 ή κλάσµα αυτών αν πρόκειται για πηγή από την οποία λαµβάνεται υλικό σε µικρότερη ποσότητα ΟΚΙΜΗ Ι Ε. οκίµια σκυροδέµατος 1. Για σκυρ/τα παραγόµενα σε µόνιµη εγκατάσταση και δια µη οπλισµένα στοιχεία ανά 150µ3 οµάδα 6 δοκιµιών. 2. Οµοίως για οπλισµένα σκυροδέµατα ανά 50µ3 οµάδα 6 δοκιµιών. 3. Για προεντεταµένα σκυροδέµατα ανά 50µ3 ή κλάσµα αυτών, καλύπτον την ηµερήσια διάστρωση οµάδα 6 δοκιµιών. 4. Για σκυροδέµατα των ως άνω κατηγοριών παρασκευαζόµενα σε τοπικές εγκαταστάσεις για κάθε στοιχείο έργου, οµάδα τριών δοκιµιών. 5. Έλεγχος ποσού ασφάλτου και κοκκοµέτρησης ασφαλτοµίγµατος. Ανά τρίωρο παραγωγή. οκιµη Ι 6. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυρ/τος κατά MARSALL. Για κάθε ηµερήσια παραγωγή οκιµή Ι 7. Έλεγχος ισοδυνάµου άµµου αδρανλων ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος. Για κάθε ηµερήσια παραγωγή οκιµή Ι 8. Ειδικότερα καθορίζεται ποινική ρήτρα σε δρχ ανά δώδεκα των υποχρεωτικών ελέγχων και δοκιµών µικρότερη του ελαχίστου αριθµού που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητος και θα επιβάλλεται στον ανάδοχο µε απόφαση του Πρ/νου της /σας το έργο Υπηρεσίας και θα παρακρατείται από την πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί µετά την επιβολή της ποινικής ρήτρας. Ποιοτικός Έλεγχος Ασφαλτοµιγµάτων - Επιβολή περικοπών 1. Για τον ποιοτικό έλεγχο των ασφαλτοµιγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π. Α265 και ειδικότερα στις παραγράφους και Για τον έλεγχο του πάχους του ασφαλτοτάπητα θα λαµβάνεται ο µέσος όρος των παχών του εργαστηριακού ελέγχου για τα οποία ισχύει dmax-dmin < 1,5 και στη συνέχεια η παρ της Π.Τ.Π.α Επιφάνειες µε d<4 απορρίπτονται και δεν πιστοποιούνται οι αντίστοιχες ποσότητες ασφαλτοµίγµατος. 4. Εάν το εργαστηριακό αποτέλεσµα (µ.ο.) διαφέρει των ορίων των προδιαγραφών, αποτελεί το τελικό κριτήριο, µετά τον υπολογισµό και των αντοχών (+0,30) επιβάλλεται για κάθε απόκλιση, της τάξεως του -0,1 περικοπή 2% επί της συνολικής αξίας του έργου (ελεγχείσα επιφάνεια) και για κάθε απόκλιση της τάξεως του +0,1 περικοπή 3% αντιστοίχως. 5. Ποσοστά ασφάλτου µικρότερα ή µεγαλύτερα κατά µία (1) ή µισή (0,5) µονάδα αντίστοιχα των αποδεκτών (µε τις αντοχές) ποσοστών της ΠΤΠ Α265 έχουν σαν συνέπεια τον χαρακτηρισµό του 13

14 ελαττώµατος ως ουσιώδους και διατάσσεται η καθαίρεση και η επανακατασκευή ή δεν πιστοποιείται το σύνολο της εργασίας. 6. Για κάθε βαθµό µειωµένης συµπύκνωσης ασφαλτοτάπητα που αποδεικνύεται εργαστηριακά επιβάλλεται ποσοστό περικοπής 1% επί της συνολικής αξίας του έργου. 7. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελέσει το έργο µε βάση πρόσφατη µελέτη σύνθεσης την οποία οφείλει και να εφαρµόζει, η κρίση του ποιοτικά άρτιου έργου θα γίνεται από τα αρµόδια προς τούτα όργανα /νουσα Υπηρεσία - Προϊσταµένη Αρχή µε γνώµονα τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π.Α265, σε συνδυασµό µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, και στις ανωτέρω παραγράφους. Ηράκλειο ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ντης Τεχνικών Έργων Ο Συντάκτης Φωσκολάκης Βαγγέλης Αρχιτέκτων Μηχανικός µε Α βαθµό έσποινα Βαλύρη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 14

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ 15: ΑΡΘΡΟ 16: ΑΡΘΡΟ 17: ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΘΡΟ 19:

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Aμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Ν. Χαλκιδικής»

ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Aμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Ν. Χαλκιδικής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: «Υλοποίηση Aμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.929,00 ΕΥΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ : 2.700,00 Φ.Π.Α 23% : 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 3.321,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2010 Προϋπολογισµού: 50.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ» Κ.Μ. : Π 131/2014 Κ. Α. : 15.6261.0005 ΠΡΟΫΠ : 4.920,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 18/12/2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 85206 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ

Προϋπολογισµού: 106.584,00 σε ΕΥΡΩ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΗΜΟΣ: ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 40/2009 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Συντήρηση µη ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου του ήµου 2009

Διαβάστε περισσότερα

498.531,50 23% 613.193,75

498.531,50 23% 613.193,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 104/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 613.193,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου,

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η. Εκπαίδευση όλων των χρηστών στις αλλαγές των νέων εκδόσεων του ηµοτολογίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα