ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)"

Transcript

1 Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/ ) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : Το Π..373/2002 τίθεται ως κατωτέρω µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των : Π..112/2009, Π..1/2010, Π..51/2010, Π..101/2011, Π..113/2011, Π..133/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ, στ και η του ν.1481/1984 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α 49). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 (Α 41). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997 (Α 36). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 5. Την υπ αριθµ. 614/2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 1. ιάκριση. (1) «1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τοµέα ως εξής: Α. ΤΟΜΕΑΣ ιοικητικού - Οικονοµικού α. Νοµικοί. β. ιοικητικοί στους οποίους περιλαµβάνονται οι αξιωµατικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ιεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, ιοικητικής Επιστήµης, Ιστορικοί και Ιερείς πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου. γ. Οικονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι αξιωµατικοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου οικονοµικών επιστηµών ή οικονοµικής επιστήµης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήµης ή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήµης, φοροτεχνικών εφαρµογών, τραπεζικών εφαρµογών, λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής µε εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής µε εξειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική, στατιστικής και αναλογιστικών χρηµατοοικονοµικών µαθηµατικών, στατιστικής και οι οικονοµικοί υγείας. Β. ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής - Τεχνικών και Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων α. Πληροφορικής, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί υπολογιστών, µηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, µηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, διερευνητές ψηφιακών πειστηρίων και οι πληροφορικοί. β. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, χηµικοί µηχανικοί, πολιτικοί µηχανικοί, µηχανικοί ηλεκτρονικοί 1 Το άρθρο 1 του π.δ. 373/2002 (Α - 320) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 1

2 ραδιοεπικοινωνιών, τοπογράφοι µηχανικοί, ηλεκτρονικοί, ασυρµατιστές, µηχανολόγοι, πολιτικοί µηχανικοί δοµικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι. γ. Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι χηµικοί, βιοχηµικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, µεταλλουργοί µηχανικοί, µηχανικοί ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας Βλητικής, χηµικοί τοξικολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί υπολογιστών µε κατεύθυνση την ηλεκτρονική, τεχνολόγοι τροφίµων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής, φωτογράφοι και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων. Γ. ΤΟΜΕΑΣ Υγειονοµικού α. Υγειονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθοί µικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές. β. Αστυκτηνίατροι. 2. Για τους ανωτέρω αξιωµατικούς τηρείται από την ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα. Για το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που προάγεται σε αξιωµατικούς τηρείται επίσης αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα». Άρθρο 2. Προέλευση. (2) «1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας προέρχονται: α. Από ιδιώτες που διορίζονται κατά την αναφερόµενη στα επόµενα άρθρα διαδικασία, µε το βαθµό του Αστυνόµου Β οι ιατροί και µε το βαθµό του Υπαστυνόµου Α οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωµατικοί. β. Από µετάταξη ή ένταξη αστυνοµικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β, γ, δ και ε της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 6. Οι αξιωµατικοί µετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων µε το βαθµό που κατέχουν, όχι όµως κατώτερο από το βαθµό του Υπαστυνόµου Α, οι δε ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες µε το βαθµό του Υπαστυνόµου Α. Στις κατηγορίες µε εισαγωγικό βαθµό ανώτερο του Υπαστυνόµου Α, η µετάταξη ή ένταξη γίνεται µε τον ανώτερο αυτό βαθµό. γ. Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. δ. Από τη βαθµολογική εξέλιξη του αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του άρθρου 14 παράγραφος Ο κατά τα προαναφερόµενα διορισµός, η µετάταξη και η ένταξη στην κατηγορία των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, γίνεται µε την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγµατος. Οι αξιωµατικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα του εισαγωγικού βαθµού ύστερα από τους υπάρχοντες οµοιόβαθµους της οικείας κατηγορίας, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στον οικείο διαγωνισµό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β της παρ. 1». Άρθρο 3. Προσόντα Προϋποθέσεις. 1. «Ως αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων διορίζονται, µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:» (3) 2 Το άρθρο 2 του π.δ. 373/2002 (Α - 320) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.2 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 3 Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.3 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) PoliceNET of Greece 2

3 α. Να µην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 32ο έτος οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. β. «Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ως εξής»: (4) (1) Οι ιατροί, πτυχίο τµήµατος ιατρικής, καθώς και τίτλο ειδικότητας. (2) Οι οδοντίατροι, πτυχίο οδοντιατρικής σχολής. (3) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τµήµατος ψυχολογίας. (4) Οι αστυκτηνίατροι, πτυχίο τµήµατος Κτηνιατρικής, καθώς και πτυχίο Σχολής ηµόσιας Υγείας. (5) «Για την κατηγορία Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου Τµήµατος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας.» (5) «(6) «Οι οικονοµικοί πτυχίο Τµήµατος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τµήµα, πτυχίο οικονοµικού ή άλλου πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο τα οικονοµικά. Κατ εξαίρεση για τις ειδικότητες τραπεζικών και φοροτεχνικών εφαρµογών απαιτείται πτυχίο Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, ενώ για τους οικονοµικούς υγείας γίνεται δεκτό πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος». (6) (7) «Για την κατηγορία Πληροφορικής οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί - µηχανικοί υπολογιστών, οι µηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι µηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων πτυχίο αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου και οι λοιποί αξιωµατικοί πληροφορικής δίπλωµα ή πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο την πληροφορική». (7) «(8) Οι τεχνικοί, πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου Τµήµατος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και για την ειδικότητα των µηχανικών ηλεκτρονικών ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ή Τµήµατος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες. (9) Οι νοµικοί, πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου. (10) Οι αξιωµατικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού ή ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. (11) Οι αξιωµατικοί ιεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. (12) Οι ιστορικοί πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας. (13) Οι αξιωµατικοί ιοικητικής Επιστήµης, πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ηµόσιας ιοίκησης». (8) 4 Η εισαγωγική πρόταση της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.4 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 5 Τα στοιχεία (5) και (7) της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α 1) και στη συνέχεια µε το άρθρο 1 του π.δ. 51/2010 (Α 89) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 6 Το στοιχείο (6) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 (Α 320), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α 1) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το Π..51/ Τα στοιχεία (5) και (7) της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α 1) και στη συνέχεια µε το άρθρο 1 του π.δ. 51/2010 (Α 89) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 8 Στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (8), (9), (10), (11), (12) και (13) µε το άρθρο 3 παρ.6 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) PoliceNET of Greece 3

4 γ. Να γνωρίζουν τουλάχιστον µία (1) από τις ξένες γλώσσες : αγγλική, γαλλική, γερµανική ή ιταλική. δ. Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : (1) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, όχι όµως για λόγους υγείας. (2) Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση διαπιστούµενη από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία. (3) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να µην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (4) Να µην έχουν καταδικαστεί, έστω και µε οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, ψευδούς ανωµοτής κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχοµένης από αµέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήµισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεµπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών «και να µην εµπίπτουν στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3459/2006 (Α 103)» (9). Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό για τα ανωτέρω εγκλήµατα. Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόµενα εγκλήµατα µπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όµως αν µέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. (5) Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω και αν έχει λήξη ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. (6) Να µην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). (7) «Για τις ειδικότητες των κατηγοριών Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, Πληροφορικής, Τεχνικών, Οικονοµικών και των ειδικοτήτων Ιστορικών και ιεθνών και Βαλκανικών Σπουδών της κατηγορίας ιοικητικοί απαιτείται να κατέχουν πέραν του βασικού τίτλου σπουδών και µεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για τις ειδικότητες διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων και πληροφορικής της κατηγορίας πληροφορικής απαιτείται να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: - Πληροφοριακά Συστήµατα, - Επικοινωνίες και ίκτυα, - ιοίκηση Έργων Πληροφορικής, - Επιστήµης Υπολογιστών, - Ανάπτυξη λογισµικού - εφαρµογών, - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων και ικτύων. Επίσης, για την ειδικότητα φοροτεχνικών εφαρµογών πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, απαιτείται µεταπτυχιακός τίτλος µε αντικείµενο τη φορολογία και ελεγκτική ή τη λογιστική ή τη χρηµατοοικονοµική, ενώ για την ειδικότητα τραπεζικών εφαρµογών απαιτείται µεταπτυχιακός τίτλος µε αντικείµενο την τραπεζική ή τη λογιστική ή τη χρηµατοοικονοµική. (10) 9 Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου (4) της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 προστίθεται εδάφιο µε το άρθρο 3 παρ.7 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 10 Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.8 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 4

5 (8) Επίσης, οι χηµικοί, βιοχηµικοί και οι βιολόγοι να έχουν διετή τουλάχιστον ευδόκιµη εργαστηριακή πείρα, σε εργαστήρια Α.Ε.Ι. ή να έχουν εργαστεί επί διετία τουλάχιστον σε µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας σε Α.Ε.Ι. ή άλλα ερευνητικά κέντρα, στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους. (9) Οι ιατροί και οι οδοντίατροι να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και να έχουν εγγραφεί ως µέλη σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο. Επιπλέον οι ιατροί να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη, ενώ οι οδοντίατροι να έχουν δύο τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία ως οδοντίατροι. Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. (11) (10) Οι Ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της ειδικότητάς τους και διετή κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυχολόγου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (12) «(11) Οι νοµικοί να κατέχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τοµέα δηµοσίου δικαίου Πανεπιστηµίου. (12) Οι αξιωµατικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή δηµοσιογραφίας ή δηµοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. (13) Οι αξιωµατικοί ιοικητικής Επιστήµης να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοσίων οργανισµών και δηµοσίων επιχειρήσεων». (13) ε. «Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα ή στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τοµείς της προκηρυσσόµενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συµµετοχή σε συνέδρια ανάλογα µε την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρείται πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα διαλαµβανόµενα στα Παραρτήµατα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεµάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισµένες ή νοµίµως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού». (14) 2. «Η µετάταξη αστυνοµικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων ή η ένταξη του αστυνοµικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται µόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος: α) δεν τελεί σε διαθεσιµότητα για λόγους πειθαρχίας, β) δεν έχει παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου, γ) δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης και δ) κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, µε εξαίρεση την εγγραφή του στον 11 Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.8 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 12 Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.8 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 13 Στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (11), (12) και (13) µε το άρθρο 3 παρ.9 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 14 Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 ως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 1/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.10 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) PoliceNET of Greece 5

6 οικείο επαγγελµατικό σύλλογο εφόσον είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του αστυνοµικού». (15) 3. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, καθώς και ο τρόπος επιλογής και πρόσληψης των ιερέων καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.1481/1984 (Α 152). Άρθρο 4. Προκήρυξη. 1. «Για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας εκδίδει, ύστερα από πρόταση της ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας σχετική προκήρυξη στην οποία ορίζονται:»: (16) α. Οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν κατά κατηγορία και ειδικότητα. β. Τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις. γ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 2. Η προκήρυξη αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και στους οικείους επιστηµονικούς ή επαγγελµατικούς συλλόγους. ηµοσιεύεται δε σε τρεις (3) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών. 3. Από το σύνολο των ενιαίων οργανικών θέσεων των Ιατρών και Οδοντιάτρων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ποσοστό 10% καταλαµβάνουν οδοντίατροι. Τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα δεν υπολογίζονται. (17) Άρθρο 5. ικαιολογητικά υποψηφίων Υγειονοµική εξέταση. 1. Οι ιδιώτες, που επιθυµούν να προσληφθούν ως αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας υποβάλλουν, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά : α. Αίτηση συµµετοχής. β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως ορίζονται στο εδάφιο β, της παρ.1 του άρθρου 3. γ. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στις περιπτ. (6) και (9) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6. δ. Βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράµµατα έρευνας και η κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτ. (8) και (10) του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 3. ε. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, ή στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χηµικών, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις (9) και (10) του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 3. στ. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα. ζ. Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, µελέτες, επιστηµονικές εργασίες ή ανακοινώσεις, βεβαίωση προϋπηρεσίας σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα σε τοµείς της ειδικότητας τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, εφ όσον υπάρχουν. η. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους. θ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ποινικά, που εκδίδονται δύο (2) µήνες το πολύ πριν από την ηµεροµηνία υποβολής τους. ι. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, τύπου Α για τους άνδρες υποψήφιους. ια. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. 15 Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 ως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 1/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.10 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 16 Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.12 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 17 Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 373/2002 (Α 320) καταργήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.4 του Π..101/2011. Μετά το άρθρο 5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002. PoliceNET of Greece 6

7 2. «Οι αστυνοµικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που δικαιούνται και επιθυµούν να µεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (η) της προηγούµενης παραγράφου». (18) 3. Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, στα Αστυνοµικά Τµήµατα του τόπου διαµονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για µετάταξη αστυνοµικών. 4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά υποχρεούνται : α. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά για την εµπρόθεσµη υποβολή τους, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές. β. Μεριµνούν για τη συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλµάτων και υποβάλλουν ιεραρχικά, µέσα στις ορισθείσες προθεσµίες, όλα τα δικαιολογητικά στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 5. Η ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας µεριµνά για την παραποµπή όλων των ιδιωτών υποψηφίων προς εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτ. (2) του εδαφίου δ, της παρ. 1 του άρθρου 3. (19) Άρθρο 6. ιαδικασία αξιολόγησης Πίνακες επιτυχόντων. 1. Για την αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών υποψηφίων αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων συγκροτείται µε πρόταση της /νσης Αστυνοµικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. και απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, τριµελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούµενη από έναν (1) Αστυνοµικό ιευθυντή, ως πρόεδρο και δύο (2) Αστυνοµικούς Υποδιευθυντές, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αξιωµατικός του 2ου Τµήµατος της /νσης Αστυνοµικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. ως γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή δύναται να συµµετάσχει και αξιωµατικός ειδικών καθηκόντων της αντίστοιχης κατηγορίας των υποψηφίων για πρόσληψη, οριζόµενος µε την ίδια ως άνω απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. «Η επιτροπή αυτή είναι αρµόδια και για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυνοµικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων υποψηφίων αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων». (20) 2. «Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων συγκεντρώνονται στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, τα οποία παραλαµβάνει η ως άνω επιτροπή και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:» (21) α. «Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, µε τη συνεργασία της ιεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις». (22) β. Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ κατά κατηγορία και ειδικότητα µε βάση το βαθµό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόµενο επί δύο (2), στο οποίο γινόµενο προστίθενται µονάδες ως εξής : (1) Για κατοχή διδακτορικού διπλώµατος : ώδεκα (12) µονάδες για επίδοση «άριστα», δέκα (10) µονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και 18 Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.13 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 19 Η παρ. 5 του άρθρου 5 καταργήθηκε µε το άρθρο 6 του Π..1/ Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 προστίθεται εδάφιο µε το άρθρο 3 παρ.14 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 21 Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του π.δ. 1/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.15 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 22 Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ.2 του Π..1/2010. PoliceNET of Greece 7

8 οκτώ (8) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. (2) Για κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΣΤΕΡ ή άλλου ισότιµου : έκα (10) µονάδες για επίδοση «άριστα», οκτώ (8) µονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και έξι (6) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. (3) Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες διετή εργαστηριακή πείρα σε εργαστήρια Α.Ε.Ι., ή σε όσους έχουν εργαστεί επί διετία σε µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας στο γνωστικό τους αντικείµενο. Οι µονάδες αυτές αυξάνονται κατά µία (1) για κάθε επιπλέον εξάµηνο εργαστηριακής πείρας ή έρευνας. (4) Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε τοµείς της ειδικότητάς τους, αυξανόµενες κατά µία (1) µονάδα για κάθε επιπλέον εξάµηνο προϋπηρεσίας. (5) ύο (2) µονάδες σε όσους έχουν δηµοσιεύσει επιστηµονικές µελέτες ή έρευνες σε έγκυρα επιστηµονικά έντυπα σε τοµείς της ειδικότητάς τους. (23) (6) «Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) µονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και µία (1) µονάδα στους έχοντες γνώση κατώτερου επιπέδου της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α 39). (24) (7) Τέσσερις (4) µονάδες στους ιατρούς µε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και µία (1) µονάδα για κάθε πλήρες εξάµηνο από το χρόνο λήψης της ειδικότητάς τους. (8) Έξι (6) µονάδες στους κατόχους πτυχίου Σχολής ηµόσιας Υγείας, κτηνιάτρους µε επίδοση «άριστα», τέσσερις (4) µονάδες µε επίδοση «λίαν καλώς» και δύο (2) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. (9) ύο (2) µονάδες στους έχοντες άριστη γνώση και µία (1) µονάδα στους έχοντες πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 (Α 39)». (25) «(10) ύο (2) µονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής για κάθε ένα από τα διαλαµβανόµενα στα Παραρτήµατα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών. (26) (11) Μία (1) µονάδα στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συµµετοχές σε συνέδρια µε αντικείµενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήµατα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκµετάλλευσης αδυναµιών υπολογιστικών συστηµάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. (27) (12) Τέσσερις (4) µονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους, αυξανόµενες κατά µία (1) µονάδα για κάθε επιπλέον εξάµηνο 23 Μετά το άρθρο 5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/ Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 25 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 26 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 27 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 8

9 προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα». (28) γ. Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι και χιλιοστού της µονάδας και σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο µεταπτυχιακό του τίτλο. Αν προκύπτει νέα ισοβαθµία διενεργείται κλήρωση από την ίδια επιτροπή, στην οποία καλούνται και οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 3. «Στους πίνακες της περίπτωσης β της προηγούµενης παραγράφου καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθµολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των µη ικανών υπογράφονται από τα µέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου και αναρτώνται για ενηµέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος. Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύµφωνα µε την ως άνω συνολική τους βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 2. Αν προκύψει νέα ισοβαθµία διενεργείται κλήρωση από την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια µε διαταγή του Προϊστάµενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου υναµικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από µετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (2) του εδαφίου δ, της παρ. 1 του άρθρου 3». (29) 4. Οι επιµέρους και ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, καθώς και ο πίνακας µη ΙΚΑΝΩΝ υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται µε µέριµνα του προέδρου της, µαζί µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού, το οποίο µεριµνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την πρόσληψη των επιτυχόντων. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προσλαµβάνονται, καθώς και των κρινοµένων ως ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ επιστρέφονται σ αυτούς, µέσω των Αστυνοµικών Τµηµάτων του τόπου διαµονής τους. 5. «Οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες εντάσσονται στην οικεία επετηρίδα της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά περίπτωση». (30) 6. Εφόσον στις περιπτώσεις της µετάταξης ή ένταξης του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 2, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, µετατάσσεται ο έχων το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Εάν προκύπτει ισοβαθµία προηγείται ο έχων µεγαλύτερο βαθµό επίδοσης στο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αν προκύπτει νέα ισοβαθµία ενεργείται κλήρωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 2. (31) 28 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 29 Η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.4 του Π..1/ Η παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.5 του Π..1/ Μετά το άρθρο 5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002. PoliceNET of Greece 9

10 Άρθρο 7. Εξέλιξη - Υποχρεωτική υπηρεσία. 1. «Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από το προσωπικό του εποµένου άρθρου, εξελίσσονται ως εξής: Οι ιατροί, οι νοµικοί, οι οικονοµικοί, οι τεχνικοί και οι αξιωµατικοί διοικητικής επιστήµης, εγκληµατολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του Υποστρατήγου, ενώ οι λοιποί µέχρι και το βαθµό του Ταξιάρχου. Όσοι προέρχονται από το προσωπικό του εποµένου άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή». (32) 2. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνοµία για οκτώ (8) έτη από τότε που ονοµάστηκαν αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων ή µετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή προερχόµενοι από αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων ή από το προσωπικό του άρθρου 8, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του ν.1481/1984 και 51 παρ. 3 του π.δ.24/1997. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 8. ιάκριση. 1. Οι κατώτεροι αστυνοµικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες : α. Υγειονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι νοσηλευτές, βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί µικροβιολογικού εργαστηρίου, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές. β. Εγκληµατολογικών εργαστηρίων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι µηχανολόγοι µηχανικοί, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγοι τροφίµων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής και φωτογράφοι. γ. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρονικοί, ασυρµατιστές, µηχανολόγοι, κλωστοϋφαντουργοί, πολιτικοί µηχανικοί δοµικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι τεχνίτες τυπογραφείου, τεχνίτες ηλεκτρονικοί, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες υδραυλικοί, τεχνίτες δοµικών κατασκευών, τεχνίτες ψυκτικοί, τεχνίτες ξυλουργοί, τεχνίτες σιδεράδες, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, τεχνίτες αµαξωµάτων και µηχανικοί οχηµάτων. δ. Πληροφορικής. 2. Για το ανωτέρω προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας τηρείται από τη /νση Αστυνοµικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α. αντίστοιχη, κατά κατηγορία, επετηρίδα, ως ακολούθως: α. Υγειονοµικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. β. Εγκληµατολογικών εργαστηρίων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. γ. Τεχνικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δ. Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ε. Τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Άρθρο 9. Προέλευση. 1. Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας προέρχεται : α. Από ιδιώτες που προσλαµβάνονται κατά την αναφερόµενη στα επόµενα άρθρα διαδικασία, µε το βαθµό του αρχιφύλακα, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προσλαµβάνονται µε το βαθµό του αστυφύλακα. β. «Από µετάταξη ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που αποκτούν έναν από τους αναφερόµενους στο επόµενο άρθρο του παρόντος τίτλο σπουδών και συγκεντρώνουν τις αναφερόµενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις. Το ως άνω αστυνοµικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ειδικών καθηκόντων µε το βαθµό που κατέχει. Οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που 32 Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.17 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 10

11 µετατάσσονται σε ειδικότητες µε εισαγωγικό βαθµό αρχιφύλακα, εντάσσονται µε το βαθµό του αρχιφύλακα». (33) 2. Η κατά τα προαναφερόµενα, πρόσληψη ή µετάταξη στις κατηγορίες του άρθρου 8, γίνεται µε την έκδοση απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στην επετηρίδα, µετά από τους υπάρχοντες οµοιοβάθµους συναδέλφους της οικείας κατηγορίας κατά σειρά επιτυχίας στον διαγωνισµό εφόσον πρόκειται για πρόσληψη και κατά σειρά αρχαιότητος εφόσον πρόκειται για µετάταξη, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 6, εφαρµοζοµένης αναλόγως. Άρθρο 10. Προσόντα Προϋποθέσεις. 1. Ως κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων προσλαµβάνονται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα : α. Να µην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. β. Να κατέχουν τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, που να καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. (1) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) για τις κατηγορίες υγειονοµικών, εγκληµατολογικών εργαστηρίων, πληροφορικής, καθώς και της ειδικότητας ηλεκτρονικών, ασυρµατιστών, µηχανολόγων, κλωστοϋφαντουργών, πολιτικών µηχανικών δοµικών έργων, γραφιστών και ηλεκτρολόγων. (2) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.. ή πτυχίο Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής για τις λοιπές ειδικότητες της κατηγορίας των τεχνικών. γ. Να γνωρίζουν µία (1) τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική ή ιταλική. δ. Να κατέχουν την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και να είναι εγγεγραµµένοι στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις. ε. Να έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτ. (1) έως (6) του εδαφ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3. στ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, µελέτες, επιστηµονικές εργασίες ή ανακοινώσεις, προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα σε τοµείς της ειδικότητάς τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, ανάλογα µε την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο «Η µετάταξη ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, στις κατηγορίες του άρθρου 8 επιτρέπεται µόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος:» (34) α) έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας στο Σώµα, β) δεν τελεί σε διαθεσιµότητα για λόγους πειθαρχίας, γ) δεν έχει παραπεµφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου, δ) δεν έχει κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσµενώς από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων, ε) έχει αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία (γενικός χαρακτηρισµός) ως εξαίρετος και στα επιµέρους ουσιαστικά προσόντα έχει βαθµό τουλάχιστον εννέα (9) και στ) δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. 33 Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.18 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 34 Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 10 του Π.. 373/02 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Π..112/2009 (ΦΕΚ Α-146). PoliceNET of Greece 11

12 Άρθρο 11. Προκήρυξη Σύσταση θέσεων. Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κατώτερου αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων εκδίδεται προκήρυξη για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4. Άρθρο 12. ικαιολογητικά υποψηφίων - Υγειονοµική εξέταση 1. Οι ιδιώτες που επιθυµούν να προσληφθούν ως κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη, τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία (α), (γ), (στ), (η), (θ), (ι) και (ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 και επιπλέον : α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στο εδάφ. β της παρ. 1 του άρθρου 10. β. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τυχόν προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράµµατα έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, σε τοµείς που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης. γ. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. δ. Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, µελετών, διατριβών, επιστηµονικών εργασιών ή ανακοινώσεων, σχετικών µε την αντίστοιχη της προκηρυχθείσας θέσης, εξειδίκευσης, που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν αρµοδίως, µε προσαρτηµένη βεβαίωση του φορέα που το δέχθηκε ή το αξιολόγησε και αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, πέραν των αναφεροµένων στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος, εφόσον υπάρχουν. 2. Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων που επιθυµούν να µεταταγούν στην κατηγορία του αστυνοµικού προσωπικού του άρθρου 8, υποβάλουν ως δικαιολογητικά αίτηση συµµετοχής και αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή µετάταξη στο προσωπικό του άρθρου 8, υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά στα Αστυνοµικά Τµήµατα του τόπου διαµονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για µετάταξη. 4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποχρεούνται να ενεργήσουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 κατά λόγο αρµοδιότητας. Άρθρο 13. ιαδικασία πρόσληψης Πίνακες επιτυχόντων. Η αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών υποψηφίων κατώτερων αστυνοµικών ειδικών καθηκόντων, γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 6 µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα. «Εφόσον στις περιπτώσεις της µετάταξης ή ένταξης, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, µετατάσσεται ο έχων το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Εάν προκύπτει ισοβαθµία ενεργείται κλήρωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 6». (35) Άρθρο 14. Εξέλιξη - Υποχρεωτική Υπηρεσία. 1. «Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δύναται να εξελιχθεί µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3686/2008). Το προσωπικό αυτό µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών πραγµατικής υπηρεσίας στο βαθµό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγεται στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου και του Υπαστυνόµου Β, αντίστοιχα». (36) 35 Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.19 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 36 Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 373/2002 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 του Π..133/2012 (ΦΕΚ Α-241/ ) PoliceNET of Greece 12

13 2. Ειδικά οι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προάγονται µε τη συµπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών πραγµατικής υπηρεσίας στο βαθµό του αρχιφύλακα και µε τη συµπλήρωση εννέα (9) ετών στο βαθµό του αρχιφύλακα προάγονται στο βαθµό του ανθυπαστυνόµου. 3. Οι συµπληρούντες τα ανωτέρω τυπικά προς προαγωγή προσόντα, δεν προάγονται, αν αρχαιότεροί τους στην επετηρίδα δεν έχουν συµπληρώσει αυτά, εκτός αν η υπό των αρχαιοτέρων µη συµπλήρωση οφείλεται σε : α. Έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής. β. Προσωρινή κράτηση, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευµα ή αθωωτική απόφαση. γ. ιαθεσιµότητα, εφόσον επακολούθησε η επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής. δ. Έκτιση ποινής Αργίας µε απόλυση ή Αργίας µε πρόσκαιρη παύση. ε. Παράνοµη απουσία. στ. Άδεια άνευ αποδοχών. ζ. Εκπαιδευτική άδεια πέραν των δύο (2) ετών. η. Σε αποχή από την εκτέλεση της Υπηρεσίας για λόγους υγείας, πέραν του εντός (1) έτους, για τους ανθυπαστυνόµους και αρχιφύλακες και πέραν των δύο (2) ετών για τους αστυφύλακες. 4. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, οι ανθυπαστυνόµοι και οι αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων εξοµοιούνται µε ανθυπαστυνόµους και αρχιφύλακες, που προήχθησαν µε εξετάσεις και οι αξιωµατικοί µε τους αντίστοιχους του ν.δ.649/1970, χωρίς να µπορούν να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα. 5. Οι τεχνικοί απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δύναται να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ειδικών καθηκόντων, εφόσον αποκτήσουν όλα τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφ. β και στο άρθρο 10 παρ. 2 µόνο για πλήρωση κενής οργανικής θέσης. 6. Οι λοιπές διατάξεις νοµοθετηµάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρµόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων. 7. Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνοµία για οκτώ (8) έτη, από την πρόσληψή του ή τη µετάταξή του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.3 του ν.1481/ Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, που τίθεται σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, τίθεται εκτός οργανικών θέσεων και καταλαµβάνει θέση που συστήνεται αποκλειστικά για τον τιθέµενο στην κατάσταση αυτή, η οποία καταργείται µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο απόλυσή του από την Ελληνική Αστυνοµία. Άρθρο 14 Α. (37) Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος προεδρικού διατάγµατος τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως εξής: 37 Μετά το άρθρο 14 του π.δ. 373/2002 προστίθεται άρθρο 14Α µε το άρθρο 4 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 13

14 PoliceNET of Greece 14

15 PoliceNET of Greece 15

16 Άρθρο 15. Έναρξη Ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2002 PoliceNET of Greece 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 248 24 Νοεμβρίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ ώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41639 Fax: 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2001 τ. Β / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/07/2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2001 τ. Β / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/07/2011 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 001 τ. Β /08.09.011 ΑΔΑ: 4Α8ΛΗ-ΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Δ.Π.Ε ΕΞ - 16/11/ Επιλογή των υποψηφίων Οικο

Αριθμ. Δ.Π.Ε ΕΞ - 16/11/ Επιλογή των υποψηφίων Οικο Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων προυποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 06.04.2016 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 787 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αχαρναί, 13Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ΤΜHΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Αρµόδιος : Α/Υ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ Κων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ (Αριθµός 4Κ/2008) Πλήρωσης µε σειρά προτεραιότητας είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7 ο χιλιόµετρο της Εθνικής οδού Κοµοτηνής Ξάνθης και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Τµήµατα οκίµων Αστυφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΛΘΠ-ΤΔ9 FAX:

ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΛΘΠ-ΤΔ9 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Πέλλας /νση: Κολοκοτρώνη 18 Τ.Κ.: 58100 Τηλέφωνο: 23820 22503 FAX:23820 22503 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 3-9-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 5/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 5/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» Βόλος : 5/10/2016 Αριθ. Πρωτ.: 12827 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 3346/19-10 Αθήνα, 19/20/2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 31812 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή164 Τ.Κ.: 54248 Θεσσαλονίκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 8 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1201 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας Δ/νση: Βασιλέως Κων/νου 76 Αίγιο 25100 : 26910-26694 Fax: 26910-26694 Α Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 27905 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: 22943 20525 ΦΑΞ : 22943 20808

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:794ΘΩΛΞ-5ΔΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 16/09/2016 Αριθμ. Πρωτ. 60128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 28/09/2017 Αριθμ. Πρωτ. 65648 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Λ1-Ε3Γ Α Α : ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων»

ΑΔΑ: Β41Λ1-Ε3Γ Α Α : ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων» Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 11-07 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Bαθµ. Προτ/τας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 5/0/206 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ:64 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: 268073595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 3/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 3/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education Employ and Education Απόφαση 1016/109/149 α /2009/2009 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ Α Λαγκαδάς 13 Σεπτεµβρίου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη δύο (2) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 20.09.12 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 553 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταχ. Διεύθυνση : Λυκούργου 5 Ταχ. Κώδικας : 22 00, Τρίπολη Τηλέφωνο : 270 23490 Fax : 270 2349 e-mail : ptapeloponnisou@gmail.com Πληροφορίες : Γεώργιος Ρουμελιώτης ΤΡΙΠΟΛΗ..206 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 635 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΗΓΙ ΩΝ. Πτυχίο Κυβερνήτη Α Τάξεως. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

ΠΛΟΗΓΙ ΩΝ. Πτυχίο Κυβερνήτη Α Τάξεως. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ :30/08/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:M8415.3/02/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕ ΙΟΥ:5117 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 3/9/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:οικ236768/4049 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών) Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ Ν Ε Α Π Ο Λ Η Σ - Σ Υ Κ Ε Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / 2 0 1 4 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 13 εκεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 5183 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 1Γ/2010) Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ )

Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΦΕΚ 197/ ) ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ ΩΝ Πατητήρι, Τ.Κ. 37005 Αλόννησος Τηλ. 24240 66419 Fax: 24240 66376 Αλόννησος, 28/2/2011 Αριθµ. Πρωτ.: 187 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Βέροια 30 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/7 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA ΑΝΑΡΤHΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20775 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/8/217 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3474 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Περ.

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αγία Παρασκευή, 5-8-2016 Αριθμ. Πρωτ.: -1087- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Στρ. Σαράφη 1 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 329540 Συκιές, 02/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.: 1536 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 05.02.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 220 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα