ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)"

Transcript

1 Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/ ) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : Το Π..373/2002 τίθεται ως κατωτέρω µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των : Π..112/2009, Π..1/2010, Π..51/2010, Π..101/2011, Π..113/2011, Π..133/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ, στ και η του ν.1481/1984 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α 49). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 (Α 41). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997 (Α 36). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 5. Την υπ αριθµ. 614/2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 1. ιάκριση. (1) «1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κατά τοµέα ως εξής: Α. ΤΟΜΕΑΣ ιοικητικού - Οικονοµικού α. Νοµικοί. β. ιοικητικοί στους οποίους περιλαµβάνονται οι αξιωµατικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ιεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, ιοικητικής Επιστήµης, Ιστορικοί και Ιερείς πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου. γ. Οικονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι αξιωµατικοί πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου οικονοµικών επιστηµών ή οικονοµικής επιστήµης, διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και αναλογιστικής επιστήµης ή στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήµης, φοροτεχνικών εφαρµογών, τραπεζικών εφαρµογών, λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής µε εξειδίκευση στη λογιστική, λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής µε εξειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική, στατιστικής και αναλογιστικών χρηµατοοικονοµικών µαθηµατικών, στατιστικής και οι οικονοµικοί υγείας. Β. ΤΟΜΕΑΣ Πληροφορικής - Τεχνικών και Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων α. Πληροφορικής, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί υπολογιστών, µηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, µηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων, διερευνητές ψηφιακών πειστηρίων και οι πληροφορικοί. β. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, χηµικοί µηχανικοί, πολιτικοί µηχανικοί, µηχανικοί ηλεκτρονικοί 1 Το άρθρο 1 του π.δ. 373/2002 (Α - 320) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 1

2 ραδιοεπικοινωνιών, τοπογράφοι µηχανικοί, ηλεκτρονικοί, ασυρµατιστές, µηχανολόγοι, πολιτικοί µηχανικοί δοµικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι. γ. Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι χηµικοί, βιοχηµικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, µεταλλουργοί µηχανικοί, µηχανικοί ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας Βλητικής, χηµικοί τοξικολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και µηχανικοί υπολογιστών µε κατεύθυνση την ηλεκτρονική, τεχνολόγοι τροφίµων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής, φωτογράφοι και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων. Γ. ΤΟΜΕΑΣ Υγειονοµικού α. Υγειονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, βοηθοί ακτινολογικών εργαστηρίων, βοηθοί µικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές. β. Αστυκτηνίατροι. 2. Για τους ανωτέρω αξιωµατικούς τηρείται από την ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα. Για το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που προάγεται σε αξιωµατικούς τηρείται επίσης αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα». Άρθρο 2. Προέλευση. (2) «1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας προέρχονται: α. Από ιδιώτες που διορίζονται κατά την αναφερόµενη στα επόµενα άρθρα διαδικασία, µε το βαθµό του Αστυνόµου Β οι ιατροί και µε το βαθµό του Υπαστυνόµου Α οι οδοντίατροι και οι λοιποί αξιωµατικοί. β. Από µετάταξη ή ένταξη αστυνοµικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των εδαφ. β, γ, δ και ε της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται ενιαίος πίνακας επιτυχόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 6. Οι αξιωµατικοί µετατάσσονται ή εντάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων µε το βαθµό που κατέχουν, όχι όµως κατώτερο από το βαθµό του Υπαστυνόµου Α, οι δε ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες µε το βαθµό του Υπαστυνόµου Α. Στις κατηγορίες µε εισαγωγικό βαθµό ανώτερο του Υπαστυνόµου Α, η µετάταξη ή ένταξη γίνεται µε τον ανώτερο αυτό βαθµό. γ. Από αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. δ. Από τη βαθµολογική εξέλιξη του αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων του άρθρου 14 παράγραφος Ο κατά τα προαναφερόµενα διορισµός, η µετάταξη και η ένταξη στην κατηγορία των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, γίνεται µε την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγµατος. Οι αξιωµατικοί αυτοί εντάσσονται στην επετηρίδα του εισαγωγικού βαθµού ύστερα από τους υπάρχοντες οµοιόβαθµους της οικείας κατηγορίας, κατά τη σειρά επιτυχίας τους στον οικείο διαγωνισµό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης β της παρ. 1». Άρθρο 3. Προσόντα Προϋποθέσεις. 1. «Ως αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων διορίζονται, µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:» (3) 2 Το άρθρο 2 του π.δ. 373/2002 (Α - 320) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.2 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 3 Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.3 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) PoliceNET of Greece 2

3 α. Να µην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 32ο έτος οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. β. «Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ως εξής»: (4) (1) Οι ιατροί, πτυχίο τµήµατος ιατρικής, καθώς και τίτλο ειδικότητας. (2) Οι οδοντίατροι, πτυχίο οδοντιατρικής σχολής. (3) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τµήµατος ψυχολογίας. (4) Οι αστυκτηνίατροι, πτυχίο τµήµατος Κτηνιατρικής, καθώς και πτυχίο Σχολής ηµόσιας Υγείας. (5) «Για την κατηγορία Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου Τµήµατος αντίστοιχου της κατά περίπτωσης ειδικότητας.» (5) «(6) «Οι οικονοµικοί πτυχίο Τµήµατος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και, εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τµήµα, πτυχίο οικονοµικού ή άλλου πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο τα οικονοµικά. Κατ εξαίρεση για τις ειδικότητες τραπεζικών και φοροτεχνικών εφαρµογών απαιτείται πτυχίο Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, ενώ για τους οικονοµικούς υγείας γίνεται δεκτό πτυχίο ή δίπλωµα οποιουδήποτε Τµήµατος». (6) (7) «Για την κατηγορία Πληροφορικής οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί - µηχανικοί υπολογιστών, οι µηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι µηχανικοί τηλεπικοινωνιών και δικτύων πτυχίο αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου και οι λοιποί αξιωµατικοί πληροφορικής δίπλωµα ή πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο την πληροφορική». (7) «(8) Οι τεχνικοί, πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου Τµήµατος αντίστοιχου της κατά περίπτωση ειδικότητας και για την ειδικότητα των µηχανικών ηλεκτρονικών ραδιοεπικοινωνιών, πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ή Τµήµατος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο τις ραδιοεπικοινωνίες ή τηλεπικοινωνίες ή ραδιοτηλεπικοινωνίες. (9) Οι νοµικοί, πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου. (10) Οι αξιωµατικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού ή ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. (11) Οι αξιωµατικοί ιεθνών και Βαλκανικών Σπουδών, πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. (12) Οι ιστορικοί πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Φιλολογίας. (13) Οι αξιωµατικοί ιοικητικής Επιστήµης, πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ηµόσιας ιοίκησης». (8) 4 Η εισαγωγική πρόταση της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.4 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 5 Τα στοιχεία (5) και (7) της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α 1) και στη συνέχεια µε το άρθρο 1 του π.δ. 51/2010 (Α 89) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 6 Το στοιχείο (6) της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 (Α 320), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α 1) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το Π..51/ Τα στοιχεία (5) και (7) της περίπτ. β της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 1/2010 (Α 1) και στη συνέχεια µε το άρθρο 1 του π.δ. 51/2010 (Α 89) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 8 Στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (8), (9), (10), (11), (12) και (13) µε το άρθρο 3 παρ.6 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) PoliceNET of Greece 3

4 γ. Να γνωρίζουν τουλάχιστον µία (1) από τις ξένες γλώσσες : αγγλική, γαλλική, γερµανική ή ιταλική. δ. Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : (1) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, όχι όµως για λόγους υγείας. (2) Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση διαπιστούµενη από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία. (3) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να µην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (4) Να µην έχουν καταδικαστεί, έστω και µε οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, ψευδούς ανωµοτής κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχοµένης από αµέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήµισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεµπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών «και να µην εµπίπτουν στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3459/2006 (Α 103)» (9). Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό για τα ανωτέρω εγκλήµατα. Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόµενα εγκλήµατα µπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όµως αν µέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. (5) Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω και αν έχει λήξη ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. (6) Να µην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). (7) «Για τις ειδικότητες των κατηγοριών Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων, Πληροφορικής, Τεχνικών, Οικονοµικών και των ειδικοτήτων Ιστορικών και ιεθνών και Βαλκανικών Σπουδών της κατηγορίας ιοικητικοί απαιτείται να κατέχουν πέραν του βασικού τίτλου σπουδών και µεταπτυχιακό τίτλο αντίστοιχο της κατά περίπτωση ειδικότητας ή εξειδίκευσης. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για τις ειδικότητες διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων και πληροφορικής της κατηγορίας πληροφορικής απαιτείται να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα: - Πληροφοριακά Συστήµατα, - Επικοινωνίες και ίκτυα, - ιοίκηση Έργων Πληροφορικής, - Επιστήµης Υπολογιστών, - Ανάπτυξη λογισµικού - εφαρµογών, - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων και ικτύων. Επίσης, για την ειδικότητα φοροτεχνικών εφαρµογών πέραν του βασικού τίτλου σπουδών, απαιτείται µεταπτυχιακός τίτλος µε αντικείµενο τη φορολογία και ελεγκτική ή τη λογιστική ή τη χρηµατοοικονοµική, ενώ για την ειδικότητα τραπεζικών εφαρµογών απαιτείται µεταπτυχιακός τίτλος µε αντικείµενο την τραπεζική ή τη λογιστική ή τη χρηµατοοικονοµική. (10) 9 Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου (4) της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 προστίθεται εδάφιο µε το άρθρο 3 παρ.7 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 10 Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.8 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 4

5 (8) Επίσης, οι χηµικοί, βιοχηµικοί και οι βιολόγοι να έχουν διετή τουλάχιστον ευδόκιµη εργαστηριακή πείρα, σε εργαστήρια Α.Ε.Ι. ή να έχουν εργαστεί επί διετία τουλάχιστον σε µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας σε Α.Ε.Ι. ή άλλα ερευνητικά κέντρα, στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους. (9) Οι ιατροί και οι οδοντίατροι να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και να έχουν εγγραφεί ως µέλη σε Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο. Επιπλέον οι ιατροί να κατέχουν την ειδικότητα που καθορίζεται στην προκήρυξη, ενώ οι οδοντίατροι να έχουν δύο τουλάχιστον έτη προϋπηρεσία ως οδοντίατροι. Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. (11) (10) Οι Ψυχολόγοι να έχουν επιπλέον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχο της ειδικότητάς τους και διετή κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυχολόγου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (12) «(11) Οι νοµικοί να κατέχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τοµέα δηµοσίου δικαίου Πανεπιστηµίου. (12) Οι αξιωµατικοί Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή δηµοσιογραφίας ή δηµοσίων σχέσεων ή επικοινωνίας, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. (13) Οι αξιωµατικοί ιοικητικής Επιστήµης να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού ή διοίκησης υπηρεσιών για στελέχη ή οργάνωσης και διοίκησης δηµοσίων υπηρεσιών, δηµοσίων οργανισµών και δηµοσίων επιχειρήσεων». (13) ε. «Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα ή στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τοµείς της προκηρυσσόµενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας και συµµετοχή σε συνέδρια ανάλογα µε την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6. Για τους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής θεωρείται πρόσθετο προσόν η κατοχή ενός από τα διαλαµβανόµενα στα Παραρτήµατα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεµάτων πληροφορικής τα οποία προέρχονται από αναγνωρισµένες ή νοµίµως λειτουργούσες σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού». (14) 2. «Η µετάταξη αστυνοµικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων ή η ένταξη του αστυνοµικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται µόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος: α) δεν τελεί σε διαθεσιµότητα για λόγους πειθαρχίας, β) δεν έχει παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου, γ) δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης και δ) κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, µε εξαίρεση την εγγραφή του στον 11 Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.8 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 12 Τα στοιχεία (7), (9) και (10) της περίπτωσης δ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002, όπως το στοιχείο (7) αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 1/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.8 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 13 Στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 373/2002 προστίθενται στοιχεία (11), (12) και (13) µε το άρθρο 3 παρ.9 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 14 Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 ως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 1/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.10 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) PoliceNET of Greece 5

6 οικείο επαγγελµατικό σύλλογο εφόσον είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του αστυνοµικού». (15) 3. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, καθώς και ο τρόπος επιλογής και πρόσληψης των ιερέων καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.1481/1984 (Α 152). Άρθρο 4. Προκήρυξη. 1. «Για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας εκδίδει, ύστερα από πρόταση της ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας σχετική προκήρυξη στην οποία ορίζονται:»: (16) α. Οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν κατά κατηγορία και ειδικότητα. β. Τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις. γ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 2. Η προκήρυξη αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και στους οικείους επιστηµονικούς ή επαγγελµατικούς συλλόγους. ηµοσιεύεται δε σε τρεις (3) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών. 3. Από το σύνολο των ενιαίων οργανικών θέσεων των Ιατρών και Οδοντιάτρων, που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, ποσοστό 10% καταλαµβάνουν οδοντίατροι. Τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα δεν υπολογίζονται. (17) Άρθρο 5. ικαιολογητικά υποψηφίων Υγειονοµική εξέταση. 1. Οι ιδιώτες, που επιθυµούν να προσληφθούν ως αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας υποβάλλουν, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά : α. Αίτηση συµµετοχής. β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως ορίζονται στο εδάφιο β, της παρ.1 του άρθρου 3. γ. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στις περιπτ. (6) και (9) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6. δ. Βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράµµατα έρευνας και η κλινική πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτ. (8) και (10) του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 3. ε. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, ή στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χηµικών, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις (9) και (10) του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 3. στ. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα. ζ. Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, µελέτες, επιστηµονικές εργασίες ή ανακοινώσεις, βεβαίωση προϋπηρεσίας σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα σε τοµείς της ειδικότητας τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, εφ όσον υπάρχουν. η. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους. θ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ποινικά, που εκδίδονται δύο (2) µήνες το πολύ πριν από την ηµεροµηνία υποβολής τους. ι. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, τύπου Α για τους άνδρες υποψήφιους. ια. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. 15 Η περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.373/2002 ως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 1/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.10 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 16 Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.12 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 17 Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 373/2002 (Α 320) καταργήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.4 του Π..101/2011. Μετά το άρθρο 5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002. PoliceNET of Greece 6

7 2. «Οι αστυνοµικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που δικαιούνται και επιθυµούν να µεταταγούν ή ενταχθούν στην κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (η) της προηγούµενης παραγράφου». (18) 3. Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, στα Αστυνοµικά Τµήµατα του τόπου διαµονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για µετάταξη αστυνοµικών. 4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά υποχρεούνται : α. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά για την εµπρόθεσµη υποβολή τους, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές. β. Μεριµνούν για τη συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλµάτων και υποβάλλουν ιεραρχικά, µέσα στις ορισθείσες προθεσµίες, όλα τα δικαιολογητικά στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 5. Η ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας µεριµνά για την παραποµπή όλων των ιδιωτών υποψηφίων προς εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτ. (2) του εδαφίου δ, της παρ. 1 του άρθρου 3. (19) Άρθρο 6. ιαδικασία αξιολόγησης Πίνακες επιτυχόντων. 1. Για την αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών υποψηφίων αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων συγκροτείται µε πρόταση της /νσης Αστυνοµικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. και απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, τριµελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούµενη από έναν (1) Αστυνοµικό ιευθυντή, ως πρόεδρο και δύο (2) Αστυνοµικούς Υποδιευθυντές, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αξιωµατικός του 2ου Τµήµατος της /νσης Αστυνοµικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. ως γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Στην επιτροπή δύναται να συµµετάσχει και αξιωµατικός ειδικών καθηκόντων της αντίστοιχης κατηγορίας των υποψηφίων για πρόσληψη, οριζόµενος µε την ίδια ως άνω απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. «Η επιτροπή αυτή είναι αρµόδια και για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυνοµικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων υποψηφίων αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων». (20) 2. «Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων συγκεντρώνονται στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, τα οποία παραλαµβάνει η ως άνω επιτροπή και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:» (21) α. «Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, µε τη συνεργασία της ιεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά κατηγορία και ειδικότητα που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις». (22) β. Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ κατά κατηγορία και ειδικότητα µε βάση το βαθµό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόµενο επί δύο (2), στο οποίο γινόµενο προστίθενται µονάδες ως εξής : (1) Για κατοχή διδακτορικού διπλώµατος : ώδεκα (12) µονάδες για επίδοση «άριστα», δέκα (10) µονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και 18 Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.13 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 19 Η παρ. 5 του άρθρου 5 καταργήθηκε µε το άρθρο 6 του Π..1/ Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 προστίθεται εδάφιο µε το άρθρο 3 παρ.14 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) 21 Η εισαγωγική πρόταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του π.δ. 1/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.15 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 22 Η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ.2 του Π..1/2010. PoliceNET of Greece 7

8 οκτώ (8) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. (2) Για κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΣΤΕΡ ή άλλου ισότιµου : έκα (10) µονάδες για επίδοση «άριστα», οκτώ (8) µονάδες για επίδοση «λίαν καλώς» και έξι (6) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. (3) Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες διετή εργαστηριακή πείρα σε εργαστήρια Α.Ε.Ι., ή σε όσους έχουν εργαστεί επί διετία σε µεταπτυχιακά προγράµµατα έρευνας στο γνωστικό τους αντικείµενο. Οι µονάδες αυτές αυξάνονται κατά µία (1) για κάθε επιπλέον εξάµηνο εργαστηριακής πείρας ή έρευνας. (4) Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε τοµείς της ειδικότητάς τους, αυξανόµενες κατά µία (1) µονάδα για κάθε επιπλέον εξάµηνο προϋπηρεσίας. (5) ύο (2) µονάδες σε όσους έχουν δηµοσιεύσει επιστηµονικές µελέτες ή έρευνες σε έγκυρα επιστηµονικά έντυπα σε τοµείς της ειδικότητάς τους. (23) (6) «Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) µονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και µία (1) µονάδα στους έχοντες γνώση κατώτερου επιπέδου της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α 39). (24) (7) Τέσσερις (4) µονάδες στους ιατρούς µε προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και µία (1) µονάδα για κάθε πλήρες εξάµηνο από το χρόνο λήψης της ειδικότητάς τους. (8) Έξι (6) µονάδες στους κατόχους πτυχίου Σχολής ηµόσιας Υγείας, κτηνιάτρους µε επίδοση «άριστα», τέσσερις (4) µονάδες µε επίδοση «λίαν καλώς» και δύο (2) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. (9) ύο (2) µονάδες στους έχοντες άριστη γνώση και µία (1) µονάδα στους έχοντες πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.50/2001 (Α 39)». (25) «(10) ύο (2) µονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής για κάθε ένα από τα διαλαµβανόµενα στα Παραρτήµατα 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών. (26) (11) Μία (1) µονάδα στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συµµετοχές σε συνέδρια µε αντικείµενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήµατα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα εκµετάλλευσης αδυναµιών υπολογιστικών συστηµάτων ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. (27) (12) Τέσσερις (4) µονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληµατολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών ή µηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους, αυξανόµενες κατά µία (1) µονάδα για κάθε επιπλέον εξάµηνο 23 Μετά το άρθρο 5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/ Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 25 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 26 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 27 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 8

9 προϋπηρεσίας. Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα». (28) γ. Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι και χιλιοστού της µονάδας και σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο µεταπτυχιακό του τίτλο. Αν προκύπτει νέα ισοβαθµία διενεργείται κλήρωση από την ίδια επιτροπή, στην οποία καλούνται και οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 3. «Στους πίνακες της περίπτωσης β της προηγούµενης παραγράφου καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθµολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των µη ικανών υπογράφονται από τα µέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου και αναρτώνται για ενηµέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος. Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύµφωνα µε την ως άνω συνολική τους βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 2. Αν προκύψει νέα ισοβαθµία διενεργείται κλήρωση από την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια µε διαταγή του Προϊστάµενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου υναµικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από µετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωµατικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (2) του εδαφίου δ, της παρ. 1 του άρθρου 3». (29) 4. Οι επιµέρους και ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, καθώς και ο πίνακας µη ΙΚΑΝΩΝ υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται µε µέριµνα του προέδρου της, µαζί µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού, το οποίο µεριµνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την πρόσληψη των επιτυχόντων. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προσλαµβάνονται, καθώς και των κρινοµένων ως ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ επιστρέφονται σ αυτούς, µέσω των Αστυνοµικών Τµηµάτων του τόπου διαµονής τους. 5. «Οι κατά τα ανωτέρω προσληφθέντες εντάσσονται στην οικεία επετηρίδα της παρ. 2 του άρθρου 1 κατά περίπτωση». (30) 6. Εφόσον στις περιπτώσεις της µετάταξης ή ένταξης του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 2, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, µετατάσσεται ο έχων το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Εάν προκύπτει ισοβαθµία προηγείται ο έχων µεγαλύτερο βαθµό επίδοσης στο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αν προκύπτει νέα ισοβαθµία ενεργείται κλήρωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 2. (31) 28 Τα στοιχεία (6), (9), (10), (11) και (12) της περίπτ.β της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002 όπως τα στοιχεία (10) έως (12) προστέθηκαν µε το άρθρο 5 του π.δ.1/2010 (Α 1) τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.16 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 29 Η παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.4 του Π..1/ Η παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.5 του Π..1/ Μετά το άρθρο 5 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248) καταργήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 και οι παράγραφοι 2 περίπτωση β στοιχείο (5) και 6 του άρθρου 6 του π.δ.373/2002. PoliceNET of Greece 9

10 Άρθρο 7. Εξέλιξη - Υποχρεωτική υπηρεσία. 1. «Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων, πλην αυτών που προέρχονται από το προσωπικό του εποµένου άρθρου, εξελίσσονται ως εξής: Οι ιατροί, οι νοµικοί, οι οικονοµικοί, οι τεχνικοί και οι αξιωµατικοί διοικητικής επιστήµης, εγκληµατολογικών εργαστηρίων και πληροφορικής, εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του Υποστρατήγου, ενώ οι λοιποί µέχρι και το βαθµό του Ταξιάρχου. Όσοι προέρχονται από το προσωπικό του εποµένου άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή». (32) 2. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνοµία για οκτώ (8) έτη από τότε που ονοµάστηκαν αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων ή µετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή προερχόµενοι από αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων ή από το προσωπικό του άρθρου 8, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του ν.1481/1984 και 51 παρ. 3 του π.δ.24/1997. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Άρθρο 8. ιάκριση. 1. Οι κατώτεροι αστυνοµικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες : α. Υγειονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι νοσηλευτές, βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί µικροβιολογικού εργαστηρίου, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές. β. Εγκληµατολογικών εργαστηρίων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι µηχανολόγοι µηχανικοί, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, τεχνολόγοι τροφίµων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής και φωτογράφοι. γ. Τεχνικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρονικοί, ασυρµατιστές, µηχανολόγοι, κλωστοϋφαντουργοί, πολιτικοί µηχανικοί δοµικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι τεχνίτες τυπογραφείου, τεχνίτες ηλεκτρονικοί, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες υδραυλικοί, τεχνίτες δοµικών κατασκευών, τεχνίτες ψυκτικοί, τεχνίτες ξυλουργοί, τεχνίτες σιδεράδες, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, τεχνίτες αµαξωµάτων και µηχανικοί οχηµάτων. δ. Πληροφορικής. 2. Για το ανωτέρω προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας τηρείται από τη /νση Αστυνοµικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α. αντίστοιχη, κατά κατηγορία, επετηρίδα, ως ακολούθως: α. Υγειονοµικών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. β. Εγκληµατολογικών εργαστηρίων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. γ. Τεχνικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δ. Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ε. Τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Άρθρο 9. Προέλευση. 1. Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας προέρχεται : α. Από ιδιώτες που προσλαµβάνονται κατά την αναφερόµενη στα επόµενα άρθρα διαδικασία, µε το βαθµό του αρχιφύλακα, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που προσλαµβάνονται µε το βαθµό του αστυφύλακα. β. «Από µετάταξη ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που αποκτούν έναν από τους αναφερόµενους στο επόµενο άρθρο του παρόντος τίτλο σπουδών και συγκεντρώνουν τις αναφερόµενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις. Το ως άνω αστυνοµικό προσωπικό εντάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία ειδικών καθηκόντων µε το βαθµό που κατέχει. Οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που 32 Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.17 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 10

11 µετατάσσονται σε ειδικότητες µε εισαγωγικό βαθµό αρχιφύλακα, εντάσσονται µε το βαθµό του αρχιφύλακα». (33) 2. Η κατά τα προαναφερόµενα, πρόσληψη ή µετάταξη στις κατηγορίες του άρθρου 8, γίνεται µε την έκδοση απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το ανωτέρω προσωπικό εντάσσεται στην επετηρίδα, µετά από τους υπάρχοντες οµοιοβάθµους συναδέλφους της οικείας κατηγορίας κατά σειρά επιτυχίας στον διαγωνισµό εφόσον πρόκειται για πρόσληψη και κατά σειρά αρχαιότητος εφόσον πρόκειται για µετάταξη, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 6, εφαρµοζοµένης αναλόγως. Άρθρο 10. Προσόντα Προϋποθέσεις. 1. Ως κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων προσλαµβάνονται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα : α. Να µην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. β. Να κατέχουν τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, που να καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. (1) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) για τις κατηγορίες υγειονοµικών, εγκληµατολογικών εργαστηρίων, πληροφορικής, καθώς και της ειδικότητας ηλεκτρονικών, ασυρµατιστών, µηχανολόγων, κλωστοϋφαντουργών, πολιτικών µηχανικών δοµικών έργων, γραφιστών και ηλεκτρολόγων. (2) Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.. ή πτυχίο Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Σχολής για τις λοιπές ειδικότητες της κατηγορίας των τεχνικών. γ. Να γνωρίζουν µία (1) τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική ή ιταλική. δ. Να κατέχουν την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και να είναι εγγεγραµµένοι στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις. ε. Να έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτ. (1) έως (6) του εδαφ. δ της παρ. 1 του άρθρου 3. στ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, µελέτες, επιστηµονικές εργασίες ή ανακοινώσεις, προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα σε τοµείς της ειδικότητάς τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, ανάλογα µε την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο «Η µετάταξη ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, στις κατηγορίες του άρθρου 8 επιτρέπεται µόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος:» (34) α) έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας στο Σώµα, β) δεν τελεί σε διαθεσιµότητα για λόγους πειθαρχίας, γ) δεν έχει παραπεµφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου, δ) δεν έχει κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσµενώς από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων, ε) έχει αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία (γενικός χαρακτηρισµός) ως εξαίρετος και στα επιµέρους ουσιαστικά προσόντα έχει βαθµό τουλάχιστον εννέα (9) και στ) δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης. 33 Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.18 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 34 Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 10 του Π.. 373/02 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Π..112/2009 (ΦΕΚ Α-146). PoliceNET of Greece 11

12 Άρθρο 11. Προκήρυξη Σύσταση θέσεων. Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κατώτερου αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων εκδίδεται προκήρυξη για την οποία εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4. Άρθρο 12. ικαιολογητικά υποψηφίων - Υγειονοµική εξέταση 1. Οι ιδιώτες που επιθυµούν να προσληφθούν ως κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, υποβάλλουν, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη, τα δικαιολογητικά υπό στοιχεία (α), (γ), (στ), (η), (θ), (ι) και (ια) της παρ. 1 του άρθρου 5 και επιπλέον : α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στο εδάφ. β της παρ. 1 του άρθρου 10. β. Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει τυχόν προϋπηρεσία σε εργαστήρια ή προγράµµατα έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, σε τοµείς που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης. γ. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελµατικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. δ. Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, µελετών, διατριβών, επιστηµονικών εργασιών ή ανακοινώσεων, σχετικών µε την αντίστοιχη της προκηρυχθείσας θέσης, εξειδίκευσης, που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν αρµοδίως, µε προσαρτηµένη βεβαίωση του φορέα που το δέχθηκε ή το αξιολόγησε και αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, πέραν των αναφεροµένων στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος, εφόσον υπάρχουν. 2. Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων που επιθυµούν να µεταταγούν στην κατηγορία του αστυνοµικού προσωπικού του άρθρου 8, υποβάλουν ως δικαιολογητικά αίτηση συµµετοχής και αντίγραφο του τίτλου σπουδών. 3. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ή µετάταξη στο προσωπικό του άρθρου 8, υποβάλουν αυτοπροσώπως τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά στα Αστυνοµικά Τµήµατα του τόπου διαµονής τους, όταν πρόκειται για πρόσληψη ιδιωτών και στην Υπηρεσία που υπηρετούν, όταν πρόκειται για µετάταξη. 4. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποχρεούνται να ενεργήσουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 κατά λόγο αρµοδιότητας. Άρθρο 13. ιαδικασία πρόσληψης Πίνακες επιτυχόντων. Η αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών υποψηφίων κατώτερων αστυνοµικών ειδικών καθηκόντων, γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 6 µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα. «Εφόσον στις περιπτώσεις της µετάταξης ή ένταξης, υποβάλλονται αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, µετατάσσεται ο έχων το µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Εάν προκύπτει ισοβαθµία ενεργείται κλήρωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 6». (35) Άρθρο 14. Εξέλιξη - Υποχρεωτική Υπηρεσία. 1. «Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δύναται να εξελιχθεί µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3686/2008). Το προσωπικό αυτό µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών πραγµατικής υπηρεσίας στο βαθµό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου, ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων, προάγεται στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου και του Υπαστυνόµου Β, αντίστοιχα». (36) 35 Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 του π.δ. 373/2002 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.19 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). 36 Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του π.δ. 373/2002 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 του Π..133/2012 (ΦΕΚ Α-241/ ) PoliceNET of Greece 12

13 2. Ειδικά οι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προάγονται µε τη συµπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών πραγµατικής υπηρεσίας στο βαθµό του αρχιφύλακα και µε τη συµπλήρωση εννέα (9) ετών στο βαθµό του αρχιφύλακα προάγονται στο βαθµό του ανθυπαστυνόµου. 3. Οι συµπληρούντες τα ανωτέρω τυπικά προς προαγωγή προσόντα, δεν προάγονται, αν αρχαιότεροί τους στην επετηρίδα δεν έχουν συµπληρώσει αυτά, εκτός αν η υπό των αρχαιοτέρων µη συµπλήρωση οφείλεται σε : α. Έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής. β. Προσωρινή κράτηση, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευµα ή αθωωτική απόφαση. γ. ιαθεσιµότητα, εφόσον επακολούθησε η επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής. δ. Έκτιση ποινής Αργίας µε απόλυση ή Αργίας µε πρόσκαιρη παύση. ε. Παράνοµη απουσία. στ. Άδεια άνευ αποδοχών. ζ. Εκπαιδευτική άδεια πέραν των δύο (2) ετών. η. Σε αποχή από την εκτέλεση της Υπηρεσίας για λόγους υγείας, πέραν του εντός (1) έτους, για τους ανθυπαστυνόµους και αρχιφύλακες και πέραν των δύο (2) ετών για τους αστυφύλακες. 4. Για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, οι ανθυπαστυνόµοι και οι αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων εξοµοιούνται µε ανθυπαστυνόµους και αρχιφύλακες, που προήχθησαν µε εξετάσεις και οι αξιωµατικοί µε τους αντίστοιχους του ν.δ.649/1970, χωρίς να µπορούν να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα. 5. Οι τεχνικοί απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δύναται να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα ειδικών καθηκόντων, εφόσον αποκτήσουν όλα τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις, που καθορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 εδάφ. β και στο άρθρο 10 παρ. 2 µόνο για πλήρωση κενής οργανικής θέσης. 6. Οι λοιπές διατάξεις νοµοθετηµάτων, που ισχύουν κάθε φορά για τους ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες και αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, εφαρµόζονται ανάλογα και για το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων. 7. Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνοµία για οκτώ (8) έτη, από την πρόσληψή του ή τη µετάταξή του, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 παρ.3 του ν.1481/ Το κατώτερο αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων, που τίθεται σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, τίθεται εκτός οργανικών θέσεων και καταλαµβάνει θέση που συστήνεται αποκλειστικά για τον τιθέµενο στην κατάσταση αυτή, η οποία καταργείται µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο απόλυσή του από την Ελληνική Αστυνοµία. Άρθρο 14 Α. (37) Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος προεδρικού διατάγµατος τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως εξής: 37 Μετά το άρθρο 14 του π.δ. 373/2002 προστίθεται άρθρο 14Α µε το άρθρο 4 του Π..113/2011 (ΦΕΚ Α-248). PoliceNET of Greece 13

14 PoliceNET of Greece 14

15 PoliceNET of Greece 15

16 Άρθρο 15. Έναρξη Ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2002 PoliceNET of Greece 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 248 24 Νοεμβρίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 5/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 5/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» Βόλος : 5/10/2016 Αριθ. Πρωτ.: 12827 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2016. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταχ. Διεύθυνση : Λυκούργου 5 Ταχ. Κώδικας : 22 00, Τρίπολη Τηλέφωνο : 270 23490 Fax : 270 2349 e-mail : ptapeloponnisou@gmail.com Πληροφορίες : Γεώργιος Ρουμελιώτης ΤΡΙΠΟΛΗ..206 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 635 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 3/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 3/2016 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 4/1995

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 4/1995 Τελευταία ενηµέρωση : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 4/1995 (ΦΕΚ Α'-1 της 10-1-1995) Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

κειµένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθµός 1Γ/2010) Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βύρωνας 13 εκεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 5183 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ωροµίσθιου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει :

Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι ενδιαφερόµενοι για συνεργασία πρέπει : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αγία Παρασκευή, 5-8-2016 Αριθμ. Πρωτ.: -1087- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23-08 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αριθ. Φακ.. 4213.3/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 9-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 11477 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ 11477/ 2016 «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε Αδελφών Νοσοκόµων 3 12 µήνες Ε Κοινωνικών Φροντιστών ή Επι-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε Αδελφών Νοσοκόµων 3 12 µήνες Ε Κοινωνικών Φροντιστών ή Επι- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ράµα : 28-12-2012 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ.Πρωτ : 4716 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΡΑΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ Ταχ. /νση : ιογένους 1 Τ.Κ : 66 100 ράµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 Ο Π. Κανελλοπούλου 4 101 77

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ. οικ. :1594/16-9-2016 Ημερομηνία: 16 / 9 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 97 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Αποδέκτες Πίνακα «B9» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΤΕΣΑΦ - ΕΛ ΥΚΟ-3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα