ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )"

Transcript

1 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011, Ν.4058/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Σύσταση οργανικών θέσεων 1. Συνιστώνται οργανικές θέσεις αξιωµατικών που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων ως εξής : - αστυνοµικοί υποδιευθυντές 10 - αστυνόµοι α 42 - αστυνόµοι β Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Θέσεις αξιωµατικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων: - αστυνοµικοί υποδιευθυντές 10 θέσεις - αστυνόµοι α 46 θέσεις - αστυνόµοι β 118 θέσεις - υπαστυνόµοι α και β 355 θέσεις». Άρθρο 2 Εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων 1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από ανθυπαστυνόµους εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή. 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 εφαρµόζονται ανάλογα και για το αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Άρθρο 3 Κρίσεις προαγωγές αρχαιότητα 1. Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των υπαρχιφυλάκων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους αστυφύλακες. 2. Οι προαγωγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7, 9, 10 παρ. 2 και 11 ενεργούνται ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Συµβουλίου Κρίσεων. 3. Για το αστυνοµικό προσωπικό των άρθρων 7 παρ. 7, 9, 10 και 11 τηρείται αντίστοιχη επετηρίδα. Η αρχαιότητα του προσωπικού αυτού σε κάθε βαθµό προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθµού. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθµού, οι υπαστυνόµοι β και υπαστυνόµοι α που προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 είναι νεότεροι από τους οµοιοβάθµους τους αξιωµατικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και από τους οµοιοβάθµους τους αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176/Α ) που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, ενώ οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι νεότεροι των οµοιοβάθµων τους ανακριτικών υπαλλήλων.

2 2 Άρθρο 4 Μεταθέσεις (1) Οι αστυνοµικοί που προάγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα ή ανθυπαστυνόµου αρχιφύλακα, µετατίθενται ανεξάρτητα από τον κατεχόµενο βαθµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.100/2003.» Άρθρο 5 Αύξηση οργανικών θέσεων ανώτατων και ανώτερων αξιωµατικών Οι οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, όπως ισχύει, αυξάνονται κατά έντεκα (11) στο βαθµό του ταξιάρχου αστυνοµίας, σαράντα (40) στο βαθµό του αστυνοµικού διευθυντή και εκατόν µία (101) στο βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή και διαµορφώνονται ως εξής: ταξίαρχοι αστυνοµίας 65, αστυνοµικοί διευθυντές 230, αστυνοµικοί υποδιευθυντές 500. Άρθρο 6 Προαγωγές αστυνόµων α και αστυνοµικών υποδιευθυντών 1. Αστυνόµοι α και αστυνοµικοί υποδιευθυντές προερχόµενοι από τη Σχολή Αξιωµατικών, οι οποίοι κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, λόγω συµπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας του βαθµού τους, προάγονται εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας εκτός οργανικών θέσεων, στους βαθµούς του αστυνοµικού υποδιευθυντή και αστυνοµικού διευθυντή οι αστυνόµοι α και στους βαθµούς του αστυνοµικού διευθυντή και ταξιάρχου οι αστυνοµικοί υποδιευθυντές, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας και αποστρατεύονται, ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες, µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν. 2. Οι αστυνόµοι α που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας προάγονται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις προς προαγωγή προϋποθέσεις, στο βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, µε τη συµπλήρωση 18 ετών πραγµατικής συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού. Οι δικαιούµενοι προαγωγής κατ εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας προάγονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους Στον ίδιο χρόνο προάγονται και όσοι αποκτούν τις προϋποθέσεις προαγωγής µέχρι τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του έτους αυτού. Άρθρο 7 Βαθµολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόµων 1. Oι ανθυπαστυνόµοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθµό του υπαστυνόµου β µετά την αποφοίτησή τους από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.), στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους. 2. Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου εφόσον έχει συµπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθµό του, το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) έτος της ηλικίας του, κατά την 31η εκεµβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. 3. Τον Ιανουάριο κάθε έτους µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων των αξιωµατικών, που θα πληρωθούν µέσα στο επόµενο έτος µε προαγωγή αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α.. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 12%, ούτε µεγαλύτερος του 20% του συνόλου των οργανικών θέσεων των αξιωµατικών της κατηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. 4. Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταζόµενα µαθήµατα και τα λοιπά συναφή θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 190/1996 (ΦΕΚ 153/Α ) και του π.δ. 82/2006 (ΦΕΚ 86/Α ). Σε περίπτωση ισοβαθµίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όσοι ισοβαθµούν στη θέση αυτή. 5. Ανθυπαστυνόµοι που καλούνται προς φοίτηση, κωλυόµενοι κατά το χρόνο εισόδου στη Σχολή, για λόγους υγείας ή κύησης ή λοχείας ή άδειας µητρότητας ή άδειας άνευ αποδοχών ή 1 Το άρθρο 4 του ν. 3686/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 παρ.1 του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/ )

3 3 διαθεσιµότητας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν επακολούθησε επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής, καλούνται προς φοίτηση στην επόµενη, µετά την άρση του κωλύµατος, εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα απαιτούµενα προσόντα. Αν αποφοιτήσουν, εντάσσονται, ανάλογα µε το βαθµό επίδοσής τους, στην επετηρίδα µαζί µε τους αποφοιτήσαντες συναδέλφους τους κατά την εκπαιδευτική περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν για πρώτη φορά να φοιτήσουν. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τους ανθυπαστυνόµους των οποίων η φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α. διακόπτεται για τους ίδιους ως άνω λόγους. Για τους τελούντες στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί κώλυµα για πρόταση προς φοίτηση ή συµµετοχή στις εξετάσεις, οι καλούµενοι, όµως, προς φοίτηση παραπέµπονται στην Υγειονοµική Επιτροπή του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985 (ΦΕΚ 205/Α ), για να αποφανθεί αν η υγεία τους επιτρέπει, ακινδύνως, την παρακολούθηση του προγράµµατος. Αν δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση. 6. Οι ανθυπαστυνόµοι που προάγονται επ ανδραγαθία στο βαθµό του υπαστυνόµου β εισάγονται, ύστερα από αίτησή τους, στο Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, κατά την πρώτη µετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική σειρά και εξελίσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τους αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176/Α ). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τους προαγόµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 9 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α ), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α ). 7. Οι ανθυπαστυνόµοι της παραγράφου 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, προάγονται µε τη συµπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθµό του υπαστυνόµου β, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µόνο µία (1) φορά, τον εκέµβριο του προηγούµενου έτους αυτού εντός του οποίου συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. «Στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β προάγονται επίσης µε την ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόµενοι Ανθυπαστυνόµοι οι οποίοι συµπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους, που προάγονται λόγω συµπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγµατικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω Υπαστυνόµοι Β εξοµοιώνονται µε Αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970 και µε τη συµπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθµό τους, προάγονται στο βαθµό του Υπαστυνόµου Α, χωρίς να δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής µε την επιφύλαξη των διατάξεων, των παραγράφων 8 και 9». (2) εν προάγονται οι ανθυπαστυνόµοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου ή σε δίκη για κακούργηµα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεµεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, µετά την άρση του κωλύµατος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, αναδροµικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους. 8. Οι υπαστυνόµοι β και υπαστυνόµοι α της προηγούµενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθµού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόµου και µετατίθενται, αποσπώνται και µετακινούνται ως ανθυπαστυνόµοι. Όταν καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται, οι µεν υπαστυνόµοι β στους βαθµούς του υπαστυνόµου α και αστυνόµου β, οι δε υπαστυνόµοι α στο βαθµό του αστυνόµου β, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ηµέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η εκεµβρίου του ίδιου έτους, µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωµατικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α ). 9. Στους υπαστυνόµους β και υπαστυνόµους α, που προάγονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7, απονέµεται εν όψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, ο αµέσως επόµενος βαθµός εν αποστρατεία, εφόσον συµπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό και κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους. 2 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 (Α 158) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63)

4 4 10. Οι ανθυπαστυνόµοι που δεν προάγονται κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Οι ανθυπαστυνόµοι της παραγράφου 6 που προάγονται στο βαθµό του υπαστυνόµου β και δεν εισάγονται ή δεν αποφοιτούν ευδόκιµα από το Τ.Ε.Μ.Α., όταν καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται στους βαθµούς του υπαστυνόµου α και αστυνόµου β, εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8. Άρθρο 8 Εξέλιξη αποφοίτων Τµήµατος Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.) 1. Οι υπαστυνόµοι β απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή. 2. Οι αξιωµατικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συµπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, µέχρι το βαθµό ο µισθός του οποίου τους απονεµήθηκε, όχι όµως πέραν του βαθµού του αστυνοµικού διευθυντή οι αστυνόµοι α και οι αστυνοµικοί υποδιευθυντές, και πέραν του βαθµού του αστυνοµικού υποδιευθυντή οι υπαστυνόµοι β, υπαστυνόµοι α και αστυνόµοι β, και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόµενοι αστυνόµοι α και αστυνοµικοί υποδιευθυντές στο βαθµό του αστυνοµικού διευθυντή λαµβάνουν πλήρη το βασικό µισθό ταξιάρχου, έναν (1) µήνα πριν την αποστρατεία τους. Άρθρο 9 Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν. 2226/ Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/ 1994 (ΦΕΚ 122/Α ) προάγονται στο βαθµό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόµου µε τη συµπλήρωση 10, 15 και 25 ετών πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα. 2. Οι ανθυπαστυνόµοι της προηγούµενης παραγράφου, που καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους βαθµούς του υπαστυνόµου β και υπαστυνόµου α εκτός οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν, εξοµοιούµενοι µε αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για ανθυπαστυνόµους προερχόµενους από αρχιφύλακες µη ανακριτικούς υπαλλήλους που προήχθησαν επ ανδραγαθία ή µε βάση άλλες ειδικές διατάξεις. 3. Οι υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόµοι της παραγράφου 1 καταλαµβάνουν οργανική θέση αστυφύλακα και µετατίθενται, αποσπώνται και µετακινούνται ως αστυφύλακες. Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες εκτελούν καθήκοντα αστυφύλακα και οι ανθυπαστυνόµοι καθήκοντα του βαθµού τους. Άρθρο 10 Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων υπαρχιφυλάκων αρχιφυλάκων 1. Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθµό του αρχιφύλακα, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθµού τους. 2. Οι αρχιφύλακες της προηγούµενης παραγράφου προάγονται στο βαθµό του ανθυπαστυνόµου µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό τους. Κατ εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθµό του ανθυπαστυνόµου εφόσον συµπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθµό, αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθµό του αρχιφύλακα. Άρθρο 11

5 5 Εξέλιξη αστυφυλάκων µη ανακριτικών υπαλλήλων 1. Οι αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου προάγονται στο βαθµό του υπαρχιφύλακα και του αρχιφύλακα µε τη συµπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως. 2. Οι αρχιφύλακες της προηγούµενης παραγράφου που συµπληρώνουν τριάντα τρία (33) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και αποστρατεύονται µε αίτησή τους ή καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας, όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθµούς του ανθυπαστυνόµου και υπαστυνόµου β, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν, εξοµοιούµενοι µε αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τους αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί στο βαθµό αυτόν επ ανδραγαθία. 3. Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες της παραγράφου 1 καταλαµβάνουν οργανική θέση αστυφύλακα, εκτελούν καθήκοντα του βαθµού αυτού και µετατίθενται, αποσπώνται και µετακινούνται ως αστυφύλακες. Άρθρο 12 Σύσταση βαθµού υπαρχιφύλακα 1. Στην κλίµακα της ιεραρχίας των βαθµών του αστυνοµικού προσωπικού, συνιστάται βαθµός υπαρχιφύλακα µεταξύ των βαθµών του αστυφύλακα και του αρχιφύλακα. 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2800/2000, µετά τη λέξη «αρχιφύλακας» και πριν τη λέξη «αστυφύλακας», προστίθεται η λέξη «υπαρχιφύλακας». 3. Για την εφαρµογή του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.1481/1984 ο βαθµός του υπαρχιφύλακα αντιστοιχεί στο βαθµό του επιλοχία στην κλίµακα της ιεραρχίας του Στρατού Ξηράς. Άρθρο 13 Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνοµικό προσωπικό 1. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συµπληρώνουν τριετή πραγµατική υπηρεσία, από την ηµεροµηνία µονιµοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, µε το βαθµό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώµατα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθµού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. Η δήλωση ένταξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο στην Υπηρεσία που υπηρετεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη συµπλήρωση της τριετούς πραγµατικής υπηρεσίας και αποστέλλεται στη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι εντασσόµενοι ως αστυφύλακες καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθµού αυτού. Η µεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Η ένταξη γίνεται µε διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας καταργούνται οι οργανικές θέσεις των εντασσόµενων ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθµες οργανικές θέσεις αστυφυλάκων. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις προβλεπόµενες από το άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 2800/2000, όπως ισχύει. Οι υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και οι οργανικές θέσεις των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται. Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν την ένταξη ή δεν υποβάλουν δήλωση ένταξης λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση απόλυσης και απολύονται. 2. Οι εντασσόµενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συµπληρωµατική εκπαίδευση. Το πρόγραµµα της εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόµενό της, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εκπαιδευόµενοι δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας αποζηµίωση, εφόσον η εκπαίδευσή τους αυτή πραγµατοποιείται εντός του νοµού, όπου υπηρετούν. 3. «Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνοµικό προσωπικό, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρµόζονται και για τους εντασσόµενους, κατά τα ανωτέρω, ως αστυφύλακες. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή µε βάση το χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός για τους εντασσόµενους υπολογίζεται από τη χρονολογία κατάταξής τους, ως ειδικών φρουρών ή συνοριακών φυλάκων, στο οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Κατά τις µεταθέσεις, για τον υπολογισµό των αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια)

6 6 του άρθρου 3 του π.δ.100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία µονιµοποίησής τους. Οι αστυφύλακες που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.100/2003, εφόσον, εντός του έτους έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων, συµπληρώνουν τουλάχιστον έντεκα (11) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους. Για τους αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης µετάθεσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία ένταξής τους.». (3) 4. Οι εντασσόµενοι στο αστυνοµικό προσωπικό, κατά τα ανωτέρω, λαµβάνουν από την ηµεροµηνία της ένταξής τους πλήρεις αποδοχές και µισθολογικές προαγωγές αστυφύλακα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α ), όπως ισχύουν. Για τις µισθολογικές προαγωγές προσµετράται και ο χρόνος υπηρεσίας, ως ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα, καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάµεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2838/ Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων που συνιστώνται µε την πράξη ένταξης κατανέµονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000, στις Υπηρεσίες όπου ήταν κατανεµηµένες οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που καταργούνται. Οι εντασσόµενοι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ως αστυφύλακες, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες που υπηρετούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Οι αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες υπηρετούν υποχρεωτικά για πέντε (5) έτη στις ανωτέρω Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και ίωξης Λαθροµετανάστευσης. Κατά το χρονικό διάστηµα που υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες δεν εφαρµόζονται σε αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνοµικών. Οι αστυφύλακες αυτοί, στο διάστηµα του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής, µπορούν να µετατεθούν µόνον όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκτακτης µετάθεσης που προβλέπονται από τον κανονισµό µεταθέσεων του αστυνοµικού προσωπικού. «εν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισµούς οι αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ.100/2003, ανεξαρτήτως αν υπάρχει κενή οργανική θέση στην Υπηρεσία µετάθεσης.» (4) 6. Οι ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες, που τελούν σε κατάσταση µονίµου διαθεσιµότητας, µετά την ένταξή τους ως αστυφύλακες, εξελίσσονται περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνοµικό προσωπικό της κατηγορίας αυτής. «7. Το χρονικό όριο των πέντε (5) ετών, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 5, δεν ισχύει για το αστυνοµικό προσωπικό που προέρχεται από συνοριακούς φύλακες και µετατίθεται, αποσπάται ή µετακινείται ύστερα από αίτησή του σε Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ιευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Α ωδεκανήσου και Β ωδεκανήσου. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ορίζονται και άλλες Αστυνοµικές ιευθύνσεις όπου επιτρέπεται η απόσπαση, µετακίνηση ή µετάθεση του εν λόγω προσωπικού.» (5) Άρθρο 14 Ρύθµιση θεµάτων κατάταξης και µεταθέσεων αστυνοµικού προσωπικού 1. Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας είναι παραγωγικές σχολές. Ως παραγωγικές σχολές θεωρούνται και οι Σχολές Χωροφυλάκων, Ενωµοταρχών και Ανθυποµοιράρχων του πρώην Σώµατος της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην Σώµατος της Αστυνοµίας Πόλεων. 2.α. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122/Α ) αντικαθίστανται µε εδάφιο, ως εξής: 3 Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 παρ.2 του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/ ) 4 Το εντός εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 19 παρ.3 του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/ ) 5 Στο άρθρο 13 του ν. 3686/2008 (Α 158) προστίθεται παράγραφος 7 ως ανωτέρω µε το άρθρο 28 παρ.12 του Ν.4033/2011

7 7 «Από τον αριθµό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωµατικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ εξάµηνο.» β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α εφαρµόζονται από το επόµενο, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκπαιδευτικό έτος. 3.α. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι αστυνοµικοί της ως άνω Υπηρεσίας µετά τη λήξη της θητείας τους µετατίθενται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται ακόµη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής µετάθεσης.» β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α εφαρµόζονται για το αστυνοµικό προσωπικό που µετατίθεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Άρθρο 15 Μεταβατικές Τελικές διατάξεις 1. Για τις προαγωγές του αστυνοµικού προσωπικού στους βαθµούς του υπαστυνόµου β και άνω, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 7, καθώς και των άρθρων 9 και 11, και ενεργούνται από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, έχουν πραγµατική υπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών από τη µονιµοποίησή τους, υποβάλλουν τη δήλωση ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 13 εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 3. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες στους οποίους απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους, εντάσσονται στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του υπαρχιφύλακα και λογίζεται ότι έχουν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο υπηρεσίας για τη συµµετοχή τους στις προαγωγικές εξετάσεις του π.δ. 82/ Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες για τους οποίους, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχει παρέλθει η προθεσµία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 241/1999 (ΦΕΚ 200/Α ) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο ηλικίας του 55ου έτους, µπορεί να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας αυτό µε έγγραφη δήλωσή τους, που υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 5 θα γίνει κατά τις τακτικές κρίσεις των αξιωµατικών του έτους Οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν προαγωγές προσωπικού δεν ισχύουν αναδροµικά, δεν θεµελιώνουν δικαίωµα λήψης αναδροµικών αποδοχών και δεν δηµιουργούν δικαίωµα αναδροµικών κρίσεων και προαγωγών, σε καµία περίπτωση. 7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 16 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 28 του ν. 1481/ 1984(ΦΕΚ 152/Α ). β. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α ). Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

8 8 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ν. 2226/1994. ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ από

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ν. 2226/1994. ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ από ΕΤΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ν. 2226/1994 Ε.Χ.Υ. ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 3 8 ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 770 5 12 2/3 ΑΡΧ/ΚΑ 787,66 8 16 ΑΡΧ/ΚΑ 796,50 10 20 ΑΡΧ/ΚΑ 796,50 ΣΕ ΥΠΑΡΧ/ΚΑ 11 24

Διαβάστε περισσότερα

Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι Βαθμολογική και Μισθολογική εξέλιξη (Ν.2226/1994)

Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι Βαθμολογική και Μισθολογική εξέλιξη (Ν.2226/1994) Αστυφύλακες Ανακριτικοί Υπάλληλοι (Ν.2226/1994) 3 8 Υπαρ/κας 770 5 12 2/3 Αρχ/κα 787,66 8 16 Αρχ/κα 796,50 10 20 Αρχ/κα 796,50 Προαγωγή σε Υπαρχ/κα 11 24 2/3 Ανθ/μου 813,50 14 28 Ανθ/μου 822,00 15 32 Υ/Β

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7605 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 403 25 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 11 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο)

Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Υποχρεωτικές µεταθέσεις (Σχέδιο) Σε υποχρεωτικές µεταθέσεις θα υποβάλλονται από τη νέα σχολική χρονιά δάσκαλοι και καθηγητές που θεωρούνται υπεράριθµοι και δεν συµπληρώνουν το 75% του υποχρεωτικού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 24 / 1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 24 / 1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 24 / 1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : Το Π..24/1997 τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Εργασίας Προσωπικού της. Ελληνικής Αστυνομίας.

Χρόνος Εργασίας Προσωπικού της. Ελληνικής Αστυνομίας. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 Χρόνος Εργασίας Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 1. Ο Χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο18 Ν.2800/2000), ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την Υπηρεσία που υπηρετεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6747 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 108 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 64. Καθιέρωση της 21ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 16...21 Γενικά τυπικά προσόντα προαγωγής...21 Άρθρο 17...21 Χρόνος παραμονής στο βαθμό...21 Άρθρο 18...24 Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής...

Άρθρο 16...21 Γενικά τυπικά προσόντα προαγωγής...21 Άρθρο 17...21 Χρόνος παραμονής στο βαθμό...21 Άρθρο 18...24 Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής... Σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Ιεραρχία, προαγωγές, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 ΙΕΡΑΡΧΙΑ -ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Προς: Πρόεδρο Επιτροπής αναθεώρησης Υπαλληλικού Κώδικα Κοιν: Γενικό Γραµµατέα ηµόσιας ιοίκησης και Ηλ. ιακυβέρνησης Κύριε πρόεδρε Καταθέτουµε καταρχήν τις προτάσεις µας αποκλειστικά και µόνο για τον διακριτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 373/2002 (ΦΕΚ Α-320/18.12.2002) Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA ΑΝΑΡΤHΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αχαρναί, 13Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ΤΜHΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Αρµόδιος : Α/Υ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ Κων.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )»

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (II) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης «Πλοίαρχου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Αρχιπλοίαρχου»

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (II) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης «Πλοίαρχου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Αρχιπλοίαρχου» Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 3209 Κ.Δ.Π. 313/2002 Αρ. 3616, 28.6.2002 Αριθμός 313 Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ. Κείμενο Αρθρου (Παραλείπεται ως μη ισχύον). Αρθρο: 2 Ημ/νία: 29.02.2000. Τίτλος Αρθρου: Γενική διάρθρωση ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1481 Έτος: 1984 ΦΕΚ: Α 152 19841008 Τέθηκε σε ισχύ: 08.10.1984 Ημ.Υπογραφής: 01.10.1984 Τίτλος: Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Προοίμιο: Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 31-12-2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και παρέμειναν στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος νόµος

Τι προβλέπει ο νέος νόµος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2388, Κ.Δ.Π. 52/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2388, Κ.Δ.Π. 52/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2388, 3.3.89 179 Κ.Δ.Π. 52/89 Αριθμός 52 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα 13 και 13Α του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφ. 285, και αφού κατατέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ Στρ. Σαράφη 1 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2313 329540 Συκιές, 02/05/2017 Αριθµ. Πρωτ.: 1536 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210-3744383

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΤ «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/194/346836

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΙΦΜΙ-Σ8Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1994 01.02.07 1(7) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1994 Αθήνα, σήμερα στις 09.06.94 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε. ΕΤΩΝ 2004 2005 Στην Αθήνα σήµερα την 22.06.2004 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε. (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφενός του κ. ΣΤ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης". ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 28/ΤΕΥΧΟΣ Α'/ 3-3-94 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Αρμόδιος: Υ/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Έννοια όρων. Για την εφαρμογή του παρόντος:

Άρθρο 2 Έννοια όρων. Για την εφαρμογή του παρόντος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 100 της 15.04.2003 (ΦΕΚ 94/22.04.2003, τ. Α ) Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος προαγωγής. Δ 4 έτη 4 έτη 6 έτη 10 έτη. Γ 4 έτη 4 έτη 8 έτη. Β 6 έτη 8 έτη

Χρόνος προαγωγής. Δ 4 έτη 4 έτη 6 έτη 10 έτη. Γ 4 έτη 4 έτη 8 έτη. Β 6 έτη 8 έτη Εγκύκλιος 1 η ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / 27-10-2011) Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας».

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για το νέο σύστημα αξιολόγησης αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 73(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4447 Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014 511 Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ω Ν

Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ω Ν Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Στην Αθήνα σήµερα 3/12/2001 οι υπογράφοντες, αφ ενός µεν ο Τριαντάφυλλος Eλισσαίου Λυσιµάχου, ως /νων Σύµβουλος της εδρεύουσας στη Ν. Σµύρνη (Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2719/1999. Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2719/1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡ. 2719 ΦΕΚ Α` 106/26.5.1999 Κύρωση της ιεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/270/364550

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Διορισμού διδακτικού προσωπικού Γ εξαμήνου Δοκίμων Αστυφυλάκων 2 ης εκπαιδευτικής περιόδου, εκπαιδευτικής σειράς

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Διορισμού διδακτικού προσωπικού Γ εξαμήνου Δοκίμων Αστυφυλάκων 2 ης εκπαιδευτικής περιόδου, εκπαιδευτικής σειράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. : ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2. α. Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 προστίθεται παράγραφος 15, ως εξής: «15. α. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 248 24 Νοεμβρίου 2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline...

https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline... Page 1 of 6 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 432 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4302, 26.2.2016 Ν. 19(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4464/2017. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4464/2017. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4464/2017 Κύρωση της Συμφωνίας Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 Ο Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα