ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 428/ΓΔ2 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α'/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ. Α'/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) του άρθρου 58 παρ. 4 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ 220 τ. Α'/ ), δ) του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ. Α'/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ε) του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ. Α'/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», στ) του π.δ.125/2016 (ΦΕΚ 210 τ. Α'/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Την αριθ. 2/16570/0026/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (ΦΕΚ 1381 τ.β'/ ΑΔΑ: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'). 4. Την αρ. Υ29/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β'). 5. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθ. 2/51290/0026/ με θέμα την παροχή οδηγιών επί της αριθ. 2/16570/0026/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ) και αριθ. 2/ 77786/0026/ με θέμα «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών» (ΑΔΑ: 6ΞΓΑΗ-ΦΒΑ). 6. Τη με αρ. πρωτ /ΓΔ2/ Εισήγηση περί δημοσιονομικών επιπτώσεων της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου δαπανών από Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Κατανέμουμε τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αρ. 2/16570/0026 κοινής υπουργικής απόφασης και ανακατανέμουμε τις υφιστάμενες αρμοδιότητες μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), η οποία για το σκοπό αυτό αναδιοργανώνεται ως ακολούθως: Α. 1) Η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων που λειτουργεί ως Τμήμα υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως έχει συσταθεί με το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.α'/ ) καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτής μεταφέρονται στο Τμήμα Α' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων. 2) Το Τμήμα Γ' Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, όπως έχει συσταθεί με το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.α'/ ) καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται στο Τμήμα Β' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης. 3) Το Τμήμα Ε' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, όπως έχει συσταθεί με το

2 68 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 13/ π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.α'/ ) καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται στο Τμήμα Δ' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας της ίδιας Διεύθυνσης. 4) Το Τμήμα Ζ' Εγγραφών Προβλέψεων θέσεων, οδηγιών και λοιπών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, όπως έχει συσταθεί με το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.α'/ ) καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται α) στο Τμήμα Α' Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και β) στο συνιστώμενο με την παρούσα Τμήμα ΣΤ' Επεξεργασίας Δικαστικών Αποφάσεων και λοιπών θεμάτων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων. Β. 1) Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού μετονομάζεται σε Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων. 2) Το Τμήμα Α' Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μετονομάζεται σε Τμήμα Α' Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 3) Το Τμήμα Β' Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μετονομάζεται σε Τμήμα Β' Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 4) Το Τμήμα Γ' Εκτέλεσης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μεταφέρεται στη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 5) Το Τμήμα Ε' Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μετονομάζεται σε Τμήμα Γ' Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Αποζημιώσεων, Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 6) Το Τμήμα ΣΤ' Καταβολής Δαπανών Εξετάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μετονομάζεται σε Τμήμα Ε' Επιχορηγήσεων-Χρηματοδοτήσεων, Καταβολής Επιμισθίου, Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, Έκδοσης Συμψηφιστικών Ενταλμάτων και λοιπών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης. 7) Το Τμήμα Β' Κατάρτισης Οικονομικών Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μετονομάζεται σε Τμήμα Β' Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων. 8) Το Τμήμα Α' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων μετονομάζεται σε Τμήμα Α' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων. 9) Το Τμήμα Β' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων μετονομάζεται σε Τμήμα Β' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστήμιων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ. 10) Το Τμήμα Δ' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων μετονομάζεται σε Τμήμα Γ' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 11) Το Τμήμα ΣΤ' Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων μετονομάζεται σε Τμήμα Δ' Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων. Γ. 1) Συνιστάται στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων Τμήμα Γ' Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων, Τμήμα Δ' Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών Εξετάσεων, Αποζημιώσεων και λοιπών θεμάτων και Τμήμα Ε' Επεξεργασίας Δικαστικών Αποφάσεων και λοιπών θεμάτων. 2) Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών. 3) Συνιστάται Γραφείο Πρωτοκόλλου στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης. 2. Συνεπεία των παραπάνω αντικαθίστανται τα άρθρα 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.α'/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως ακολούθως: «Άρθρο 12 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων, τον έλεγχο, την εκκαθάριση, τη λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου, της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και των Ανεξάρτητων Αρχών. 2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) β) Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων γ) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων δ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

3 Τεύχος Β 13/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ε) Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών. Άρθρο 13 Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι η εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η αποτελεσματική διαχείριση του και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). 2. Η Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τμήμα Α' Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού β. Τμήμα Β' Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων γ. Τμήμα Γ' Κατάρτισης Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δ. Τμήμα Δ' Εκτέλεσης Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 3. Το Τμήμα Α' Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για: α) τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων σε ετήσια βάση και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάθος τετραετίας, κατόπιν υποβολής προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, β) την κατανομή ανωτάτων ορίων πιστώσεων προϋπολογισμού του Υπουργείου ανά μείζονα κατηγορία δαπάνης και Κωδικό Αριθμό Εξόδου, γ) τα αιτήματα μεταβολών Προϋπολογισμού, ποσοστών διάθεσης και έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεταβολών Προϋπολογισμού, κατόπιν αιτιολογημένων σχετικών αιτημάτων των άλλων Διευθύνσεων. δ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ, ε) τη σύνταξη εισηγήσεων του άρθρου 24 του ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών και λοιπών αποφάσεων. στ) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή υπερωριών των Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε γραφεία Βουλευτών, ζ) την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων κ.λπ., που αφορούν σε διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου Τμήματος, η) την παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ, θ) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ι) την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα, ια) την παρακολούθηση των μεταβολών του προϋπολογισμού του Μητρώου Δεσμεύσεων, όπως αυτό τηρείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις, ιβ) την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ) και παροχή γνώμης, ιγ) την παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών, ιδ) την κοινοποίηση εγκυκλίων οικονομικού περιεχομένου, ιε), την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για την καταβολή των μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ιστ) τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας, τη σύνταξη της ετήσιας στοχοθεσίας, του ορίου πληρωμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των στόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ιζ) την υποβολή αιτήματος ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για θέματα αρμοδιότητας του στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, ιη) την εγγραφή προβλέψεων θέσεων του διοικητικού προσωπικού του υπουργείου και των φορέων του, του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, καθώς και τη μεταφορά των πιστώσεων (αιτήματα - αποφάσεις) για αποσπάσεις - μετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, ιθ) την παροχή απόψεων επί της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ) την καταχώριση των στοιχείων του Προϋπολογισμού όλων των Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των Ανεξάρτητων Αρχών στην ηλεκτρονική πύλη e-portal του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), κα) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Β' Οικονομικών Εκπαίδευσης και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) την υποβολή προτάσεων για κατάρτιση προϋπολογισμού στο Τμήμα Α' για κάθε βαθμίδα της Εκπαίδευσης (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Πρωτοβάθμια, Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση) σε ετήσια βάση, β) την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για δαπάνες εκπαίδευσης και εξετάσεων, γ) την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων για τις ανάγκες της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, δ) τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, καθώς και στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση,

4 70 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 13/ ε) τη σύνταξη σχεδίων ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων που αφορούν στην εκπαίδευση, στ) τη σύναψη συμβάσεων για τη διευκόλυνση μετακινήσεων φοιτητών και μαθητών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) εντός των οικονομικών περιθωρίων του προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, ζ) τη σύνταξη των κοινών υπουργικών αποφάσεων (Κ.Υ.Α) για συμβάσεις μεταφοράς φοιτητών που συνάπτουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), η) την εγγραφή προβλέψεων θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και τη μεταφορά των πιστώσεων (αιτήματα - αποφάσεις) για αποσπάσεις - μετατάξεις από και προς τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, θ) την υποβολή αιτήματος ανάληψης δέσμευσης πίστωσης για θέματα αρμοδιότητας του στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, ι) την κατανομή πιστώσεων βάσει των υποβληθέντων προϋπολογισμών από τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης για τα λειτουργικά τους έξοδα, ια) την εισήγηση για τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων, κλπ, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, καθώς και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου Τμήματος, ιβ) την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων ως προς το μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Γ' Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για: α) Ι. την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου. II. Τον σχεδιασμό, την επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας τους ανά Ειδικό Φορέα, Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) και Κ.Α.Ε. III. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα αιτήματα, τις ανάγκες και τις δημοσιονομικές δυνατότητες, β) την αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα συναφή τμήματα, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου, γ) την πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα για το Π.Δ.Ε. σχετικά με Σ.Α. και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν, δ) την παρακολούθηση του Π.Δ.Ε. σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το ετήσιο Π.Δ.Ε., τα ανώτατα όρια και τους στόχους, καθώς και αναμόρφωση του Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τα αιτήματα, τις ανάγκες, τις δημοσιονομικές δυνατότητες και ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες, την αποστολή αιτημάτων χρηματοδότησης των Σ.Α., αρμοδιότητας του Υπουργείου, προς το αρμόδιο Υπουργείο, την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για δαπάνες του Π.Δ.Ε., ε) την ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και το συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το αρμόδιο Υπουργείο, την συγκέντρωση και παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τους δικαιούχους σε βάρος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, πλην των περιπτώσεων όπου αρμόδια είναι άλλη Υπηρεσία (Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης κ.λπ.) και την εισήγηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών στον προγραμματισμό για την αποτελεσματική εκτέλεση του Π.Δ.Ε., στ) την έγκριση αγοράς ακινήτων των ν.μικών Προσώπων δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο σε βάρος των πιστώσεων του π.δ.ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ζ) την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων - διαχειριστών των έργων του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), η) την πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους, θ) συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. και για την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 6. Το Τμήμα Δ' Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για: α) τη διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων, β) την επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο δεσμεύσεων, γ) την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε., καθώς και τη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς και τον έλεγχο και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων, δ) τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο δεσμεύσεων και υποβολή αναφορών στη Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναφορών ΥΠΠΕΘ και Κρατικών Ενισχύσεων, ε) την ενημέρωση Μητρώου δεσμεύσεων για το ΠΔΕ, στ) τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ζ) την έκδοση εντολών κατανομής του ΠΔΕ για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας, η) τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και οι πληρωμές έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της κεντρικής

5 Τεύχος Β 13/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 71 διοίκησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και την εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών, θ) τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων παραστατικών και στοιχείων για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων και την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Π.Δ.Ε. στην δημόσια ληψοδοσία, ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. Άρθρο 14 Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων είναι η έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων. 2. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων β) Τμήμα Β' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστήμιων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ γ) Τμήμα Γ' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων 'Ερευνας και Τεχνολογίας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς δ) Τμήμα Δ' Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων. 3. Το Τμήμα Α' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων είναι αρμόδιο για: α) την υποβολή αιτήματος για την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης όλων των φορέων πλην Ανωτάτης Εκπ/σης, β) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεων τους καθώς και των απολογισμών των φορέων, γ) την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δ) την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών εξωτερικού, πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών, στο εξωτερικό και των λοιπών νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και απολογιστικός έλεγχος, ε) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων του και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, ζ) την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, η) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των κοινών υπουργικών αποφάσεων επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, θ) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, ι) την προετοιμασία και την προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ια) την υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθηση τους στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, ιβ) την εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητας της σε ό,τι αφορά τη τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, ιγ) την έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ιδ) την παροχή στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε) κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε. για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, ιε) τη μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI, ιστ) την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI, ιζ) τη μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους, ιη) την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην Κε.Μ.Κ.Ε. για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: α. Την υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. β. Τη μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως

6 72 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 13/ χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης κ.λπ.) κ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Β' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων'Ερευνας (ΕΛΚΕ), των ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και των ερευνητικών ινστιτούτων των ΑΕΙ είναι αρμόδιο για: α) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεων τους καθώς και των απολογισμών των φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Πανεπιστημιακών ν.σοκομείων και των Φοιτητικών Λεσχών των Πανεπιστημίων), β) την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, γ) την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων, δ) τις προεγκρίσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος προϋπολογισμών ΑΕΙ, ε) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, ζ) την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, η) τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό των ΑΕΙ για την πρακτική άσκηση των φοιτητών ΑΕΙ, θ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των κοινών υπουργικών αποφάσεων επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, ι) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, ια) τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων επί σχεδίων νόμων που αφορούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ιβ) την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, ιγ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ιδ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, ιε) την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, όπου προβλέπεται, ιστ) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, ιζ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των κοινών υπουργικών αποφάσεων επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, ιη) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Γ' Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Έρευνας και Τεχνολογίας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για: α) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεων τους καθώς και των απολογισμών των φορέων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), β) την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης των ανωτέρω φορέων, γ) την παρακολούθηση της επίτευξης των τεθέντων στόχων και την υλοποίηση των προγραμματικών συμφωνιών ή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων, δ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το ΓΛΚ και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ε) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων, στ) τις επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς διακρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ, ζ) την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, η) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των κοινών υπουργικών αποφάσεων επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, θ) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων ι) την επιχορήγηση του Ιδρύματος Νεολαίας Διά Βίου Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και των λοιπών φορέων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ια) την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων της Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, ιβ) την μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,

7 Τεύχος Β 13/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ιγ) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων, ιδ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των κοινών υπουργικών αποφάσεων επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς, ιε) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων ιστ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 6. Το Τμήμα Δ' Οδηγιών, Δημοσιονομικών Αναφορών και λοιπών στοιχείων είναι αρμόδιο για: α) τη συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων, β) την κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών, γ) τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς και τις Γενικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διαβίβαση τους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε άλλους προβλεπόμενους φορείς, δ) την παραγωγή, έλεγχο και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων και λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ε) τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων, σε συνεργασία μαζί τους, στ) την παροχή οδηγιών στους εποπτευόμενους φορείς για την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, ζ) τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του υπουργείου και διαβίβαση τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. Άρθρο 15 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας'Ερευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ν.ας Γενιάς, καθώς και των Ανεξάρτητων Αρχών του Υπουργείου. 2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α' Εκκαθάρισης και'εκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών β) Τμήμα Β' Εκκαθάρισης και'εκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εκπαίδευσης γ) Τμήμα Γ' Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Αποζημιώσεων, Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων δ) Τμήμα Δ' Εκκαθάρισης Αποδοχών ε) Τμήμα Ε' Επιχορηγήσεων - Χρηματοδοτήσεων, Καταβολής Επιμισθίου, Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων/Εκδοσης Συμψηφιστικών Ενταλμάτων και λοιπών θεμάτων. στ) Γραφείο Πρωτοκόλλου. 1. Το Τμήμα Α' Εκκαθάρισης και'εκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών είναι αρμόδιο για: α) τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης ύδρευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών συμπεριλαμβανομένου και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, κοινόχρηστων δαπανών και δαπανών από προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών και ταχυδρομικών τελών της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ν.ας Γενιάς, καθώς και υποχρεώσεων καταργούμενων φορέων και υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), β) την έκδοση εντολών πληρωμής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, γ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατακτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.4270/2014, δ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ε) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής που έχουν εκδοθεί για όλες τις παραπάνω δαπάνες, στ) την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, ζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, η) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, θ) τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ι) τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, ια) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν.4270/2014, ιβ) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατακτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων

8 74 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 13/ δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ιγ) τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ιδ) τη συγκέντρωση δικαιολογητικών από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης και τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων προεδρικού διατάγματος, ιε) την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, ιστ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος των ιζ) την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιη) την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατακτη, ιθ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Β' Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Δαπανών Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: α) τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης σε συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ κ.λπ.) για τη μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών και φοιτητών της χώρας, καθώς και κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε συγγράμματα που διανέμονται στους φοιτητές, σε επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές, σε προμήθεια βιβλίων σε Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και σε Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.λπ. και σε καταβολή εισφορών σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς, βάσει συμβατικών υποχρεώσεων, β) την έκδοση εντολών πληρωμής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, γ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.4270/2014, δ) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ε) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και ενοικίων Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, στ) την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, ζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, η) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, θ) τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ι) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν.4270/2014, ια) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων κατά το μέρος των ιβ) τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ιγ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος των ιδ) την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιε) την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, ιστ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Γ' Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής Αποζημιώσεων, Οδοιπορικών Εξόδων και Δαπανών Εξετάσεων είναι αρμόδιο για: α) τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για την εκκαθάριση κάθε είδους αποζημίωσης που αφορά σε καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης της πολιτικής ηγεσίας, πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, β) τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για την εκκαθάριση κάθε είδους δαπάνης που αφορά στην οργάνωση και διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση, των εξετάσεων ΚΠΓ και εξετάσεων Ελληνομάθειας, καθώς και λοιπών εξετάσεων που διενεργούνται με ευθύνη των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, γ) την έκδοση εντολών πληρωμής για όλες τις παραπά-

9 Τεύχος Β 13/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 νω αποζημιώσεις και δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, δ) τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.4270/2014, ε) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, στ) την εισήγηση για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής στον ΓΔΟΥ, ζ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων αποζημιώσεων και την τήρηση του μητρώου αυτών, η) την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, θ) τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ι) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν.4270/2014, ια) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων κατά το μέρος των ιβ) τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης για δαπάνες αρμοδιότητας του τμήματος, ιγ) την τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, ιδ) τη μεταφορά πιστώσεων, όπου απαιτείται, ιε) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος των ιστ) την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιζ) την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, ιη) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 6. Το Τμήμα Δ' Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι αρμόδιο για: α) τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για την εκκαθάριση αποδοχών πολιτικών και μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας 'Ερευνας και Τεχνολογίας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, β) την έκδοση τίτλων πληρωμής για όλες τις παραπάνω αποζημιώσεις και δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, γ) την τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, δ) τη συγκέντρωση καταστάσεων, τον έλεγχο ορθότητας και την υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω ΓΛΚ, ε) την καταβολή μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, εκπ/κή άδεια, είναι μέλη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), μέλη που διατίθενται στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), στ) την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας υπαλλήλων προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ζ) την καταβολή αποζημιώσεων σε υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) λόγω συνταξιοδότησης, η) την παροχή στοιχείων, έκδοση βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, κρατήσεις, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις (πλην των εξετάσεων) για τις οποίες προβαίνει στην ενοποίησή τους και ανάρτηση στο TAXIS κ.λπ., θ) την έκδοση πράξεων καταλογισμού για αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές, ι) την παροχή οδηγιών και τη διατύπωση ερωτημάτων μισθολογικού περιεχομένου, ια) τη συγκέντρωση και ανάρτηση όλων των απαραίτητων στοιχείων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα αρμοδιότητάς του, ιβ) την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιγ) την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, ιδ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιε) την τήρηση του Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, ιστ) τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του, ιζ) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη για δαπάνες μισθοδοσίας και ανακλήσεις

10 76 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 13/ όπου απαιτείται, την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων κατά το μέρος των ιη) τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 7. Το Τμήμα Ε' Επιχορηγήσεων - Χρηματοδοτήσεων, Καταβολής Επιμισθίου, Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων, Έκδοσης Συμψηφιστικών Ενταλμάτων και λοιπών θεμάτων είναι αρμόδιο για: α) τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και για την εκκαθάριση επιχορηγήσεων-χρηματοδοτήσεων καθώς και κάθε είδους αποζημίωσης που αφορά σε καταβολή επιμισθίου και οδοιπορικών εξόδων των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, β) την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για καταβολή του επιμισθίου και των οδοιπορικών εξόδων των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, γ) την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στο διοικητικό προσωπικό των Γενικών Γραμματειών και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, δ) την έκδοση εντολών πληρωμής για όλες τις παραπάνω δαπάνες, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, καθώς και για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, ε) την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη Δημόσια Ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου απαιτείται, στ) την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα, ζ) τον έλεγχο προϋπολογισμών - απολογισμών, την επιχορήγηση φορέων του Υπουργείου (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., φορείς αρμοδιότητας ΓΓΕΤ κ.λπ.) η εποπτεία και παρακολούθηση των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, Κρατικών Ενισχύσεων, Τήρησης και Παρακολούθησης Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ των Γενικών Γραμματειών και λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η) τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, θ) την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του μητρώου αυτών, ι) τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ια) την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν.4270/2014, ιβ) την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατακτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, ιγ) τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, ιδ) την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το μέρος των ιε) την έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιστ) την παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατακτη, ιζ) την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιη) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, ιθ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατακτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γ. Δ/νση του Γ.Λ.Κράτους, για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος. 8. Γραφείο Πρωτοκόλλου αρμόδιο για την πρωτοκόλληση των αιτημάτων, δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και για τη διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. Άρθρο 16 Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων 1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πλέον αποδοτικό και χρονικά κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η εκκαθάριση αποδοχών. 2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού, Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών και λοιπών θεμάτων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Α' Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016,ΦΕΚ-4464/

A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016,ΦΕΚ-4464/ 1 A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016,ΦΕΚ-4464/30.12.2016 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 347 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 53 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ 6785/900/28 Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αρ. Πρωτ. : 142361 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 9 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π2Α-58769 Αναδιοργάνωση της ΣΤ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/95592/0026/2016. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 στις.υ.ε.ε.

Εγκύκλιος 2/95592/0026/2016. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 στις.υ.ε.ε. Εγκύκλιος 2/95592/0026/2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του Ν.4270/2014 στις.υ.ε.ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 εκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/95592 /0026 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 419 19 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ/509/11 Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 26 επτεμβρίου 2016 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77786/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΘΗΑΤΡΟΥΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38531 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3852 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016 Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44373 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4387 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1001 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά, κατανομή αρμοδιοτήτων, αναδιάρθρωση, λειτουργία και μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45277 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4480 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση εφημεριών για το Ειδικευμένο Ιατρικό Προσωπικό του Αρεταιείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2103 10 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 82 Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.»

Εξαιρετικά επείγον. ΘΕΜΑ: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 & 69Γ του ν.4270/2014 στις Δ.Υ.Ε.Ε.» Εξαιρετικά επείγον ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ.: 2/95592/0026 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 711 23 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2041οικ. Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43981 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4346 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση 2ης τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α /27-12-2010):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2859 30 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 132 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ )

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ΜΕΡΟΣ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων

Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 13-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 155081/15822 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων Ταχ.Κώδικα : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2691 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ----- ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2829 20 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 927 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 120 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2800.0/ 2745 /2017 Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 79 12 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2915 30 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 133 Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2571 9 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Οι δημόσιες δαπάνες. Ανδρέας Τσουρουφλής

Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ Οι δημόσιες δαπάνες. Ανδρέας Τσουρουφλής Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες Ανδρέας Τσουρουφλής 20.12.2016 Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων δαπανών Σκοποί κατά τη διενέργεια των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43 11 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 16 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1417 27 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 45913 οικ./03-11- 2015 (ΦΕΚ τ. Β 2414/10-11-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1669 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322/ 4.11.2015 (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 679 20 ανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 85 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών»

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46035 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4550 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ )

ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/ ) ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α 224)

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α 224) ΑΔΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1293 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘHΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : :

Αθήνα, 20/06/2017. Αριθ. Πρωτ. : /06/2017. Ταχ. Δ/νση. : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : : Σ. Δημάκης : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Email : Νίκης 5 Πλ. Συντάγματος : 10180 : Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91085/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ελέγχου στο νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 507 20 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 75 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017, του φορέα «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2289 11 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 136 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 96 Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27957 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2584 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αδειοδότηση Υδατοδρομίου Παξών. 2 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ Αθήνα,15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 3491/2017 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εγκύκλιος 3491/2017 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εγκύκλιος 3491/2017 Τροποποίηση της υπ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 Έχοντας υπόψη:

Θέμα: Οδηγίες εκτέλεσης προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38505 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3847 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 7897/203793 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-ΡΝΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα