Αθήνα, 27 Αυγούστου Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/ Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα FAX: Πληροφορίες: Μ. Σαράκη, Π. Αλιφέρη, Ν. Άρχοντας, Τηλέφωνα: Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910 Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων» Σχετ.: 1) Κ.Υ.Α: α) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/33565/ ΦΕΚ 3169Β / , β) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824// ΦΕΚ 3402Β / , γ) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824/ΦΕΚ 3403Β / )Εγκύκλιοι α) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./802/ ,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, β) ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506 /20/01/ 2014, ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ 3)Το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας Με αφορμή τα συχνά ερωτήματα που τίθενται από τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νσεις ή Tμήματα έκδοσης αδειών Κ.Υ.Ε. των Δήμων, Δ/νσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού των Περιφερειών κλπ), τις μη σύννομες πρακτικές που έχουν καταγγείλει ενδιαφερόμενοι ή που έχουν διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψίες της υπηρεσίας μας και έρευνα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο διαβιβάσθηκε στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας το αριθ. πρωτ Φ / έγγραφο του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, η υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμο να προβεί στις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με τη νομική φύση και τη διαδικασία επίδοσης στον πολίτη της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης»: 1

2 Η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» αποτελεί απλό αποδεικτικό της υποβολής στη Διοίκηση του εντύπου της γνωστοποίησης από τον ενδιαφερόμενο. Επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο εν είδει αριθμού πρωτοκόλλου, προκειμένου εκείνος να κατοχυρώνεται έναντι της Διοίκησης και να μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταστήσει γνωστή την έναρξη της επιχείρησής του και ότι έχει υποβάλει το απαιτούμενο έντυπο γνωστοποίησης. Όσον αφορά στην εν λόγω βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης, όπως αναφέρεται και στις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./802/ ,ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506/20/01/ 2014, ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ, αυτή επιδίδεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο από οποιονδήποτε υπάλληλο (της Γραμματείας, του Πρωτοκόλλου, της καθ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή του Ε.Κ.Ε) ο οποίος παραλαμβάνει το συμπληρωμένο έντυπο γνωστοποίησης. Ο υπάλληλος στον οποίο υποβάλλεται το συμπληρωμένο έντυπο διενεργεί αποκλειστικά και μόνο έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων και χωρίς να προβεί σε οποιουδήποτε είδους επεξεργασία αυτών, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία στο έντυπο της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» στα οποία περιέχεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής, τη μονογράφει ή την υπογράφει και τη χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Η έννοια της άμεσης έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης, η οποία αποτελεί και τον «πυρήνα» του συστήματος γνωστοποίησης, καλύπτεται μόνο με την αυθημερόν επίδοση στον ενδιαφερόμενο της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης». Η οποιαδήποτε καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας καθώς και η απαίτηση δεύτερης μετάβασης του πολίτη στην καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να του επιδοθεί η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί μη σύννομη πρακτική. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε επεξεργασία του εντύπου γνωστοποίησης (πέραν του ελέγχου πληρότητας) προκειμένου να μονογραφεί ή να υπογραφεί η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» κρίνεται απολύτως άσκοπη, δεδομένου ότι το πλήρες έντυπο γνωστοποίησης αποτελείται μόνο από υπεύθυνες δηλώσεις. Η παλαιότερη έκδοση της άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. πραγματοποιείτο μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου ελέγχονταν και τύγχαναν επεξεργασίας τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Ωστόσο, στην περίπτωση της γνωστοποίησης λειτουργίας, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά και άρα δεν ελέγχονται, δεν ακολουθεί θετική ή αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας και δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη ούτε υπογραφή Δημάρχου ή Αντιδημάρχου (ή Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη στις περιπτώσεις των Γυμναστηρίων και των Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων), ούτε και ανάρτηση της χορηγηθείσας βεβαίωσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όπως συνάγεται και από τα παραπάνω, η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» δεν αποτελεί διοικητική πράξη και για το λόγο αυτό α) χορηγείται άμεσα στον ενδιαφερόμενο, β) μονογράφεται ή υπογράφεται από οποιονδήποτε υπάλληλο παραλαμβάνει το έντυπο της γνωστοποίησης και όχι από αιρετό του Δήμου ή της Περιφέρειας, γ) δεν αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δ) δεν αφαιρείται ούτε ανακαλείται προσωρινά. 2

3 Το γεγονός ότι η «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης» δεν είναι διοικητική πράξη δεν αποτελεί κώλυμα για τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας. Επισημαίνουμε ότι σε πολλά είδη εμπορικών καταστημάτων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, αλλά σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομων δραστηριοτήτων στα εν λόγω καταστήματα παύεται μερικώς ή ολικώς η λειτουργία τους με ενέργειες της Διοίκησης. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των προϋποθέσεων λειτουργίας/ παράνομης λειτουργίας εκδίδεται διοικητική πράξη «παύσης λειτουργίας» ή «μερικής παύσης λειτουργίας», προκειμένου ο ενδιαφερόμενος, εάν το επιθυμεί, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα που δικαιούται για να την προσβάλει. Επειδή έχουν αναφερθεί από ορισμένες υπηρεσίες καθυστερήσεις στην επίδοση της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» λόγω της ανάγκης ελέγχου τυχόν οφειλών του εκάστοτε ενδιαφερομένου στο Δήμο (για τις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας α) Κ.Υ.Ε. λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών και β) Καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος), επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να διενεργηθεί είτε κατά την περίοδο χορήγησης της προέγκρισης, είτε και μετά την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. Η απόφαση για το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διενεργηθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος παραμένει στη διακριτική ευχέρεια κάθε Δήμου. Σε καμία πάντως περίπτωση ο έλεγχος οφειλών στο Δήμο δεν θα παρεμβάλλεται μεταξύ της υποβολής του συμπληρωμένου εντύπου γνωστοποίησης και της επίδοσης της Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η άμεση εξυπηρέτηση του ενδιαφερομένου. Επιπροσθέτως, η πρακτική ορισμένων υπηρεσιών Δήμων να απαιτούν από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της γνωστοποίησης την προσκόμιση της άδειας προέγκρισης που είχε λάβει κατά το πρώτο στάδιο το συγκεκριμένο Κατάστημα με το σκεπτικό ότι έχει εκδοθεί από μια άλλη Δημοτική Ενότητα του ιδίου Δήμου αποτελεί μη σύννομη πρακτική. Η απλή αναγραφή επί του εντύπου της γνωστοποίησης του αριθμού πρωτοκόλλου της συγκεκριμένης άδειας προέγκρισης αρκεί προκειμένου ο Δήμος να διενεργήσει δειγματοληπτικό έλεγχο περί της συμμόρφωσης ή μη του συγκεκριμένου Καταστήματος με τις ισχύουσες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας. Η διατύπωση «η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο Κατάστημα..» του άρθρου 2 παρ.2 της Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/33565/ ΦΕΚ 3169Β / καθώς και του άρθρου 3, παρ. 2 των Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824/ΦΕΚ 3402Β / και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2/34824/ΦΕΚ 3403Β / , η οποία αναφέρεται και στις αντίστοιχες ερμηνευτικές εγκυκλίους, αφορά στη δυνατότητα λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, η οποία παρέχεται στον ενδιαφερόμενο με την επίδοση σε αυτόν της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης», όπως ακριβώς παρεχόταν και στο πρότερο καθεστώς με τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας. Η συγκεκριμένη διατύπωση συνεπώς αναφέρεται στα δικαιώματα που παρέχει η εν λόγω βεβαίωση (τα οποία εν προκειμένω παραμένουν τα ίδια με τα δικαιώματα που παρείχε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε, ή Γυμναστηρίων κλπ) και όχι στην ομοιότητα της νομικής φύσης της βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης με εκείνη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο εισήγαγε στη χώρα μας το σύστημα γνωστοποίησης/ προτυποποίησης, 3

4 καταργώντας συστήματα αδειοδότησης σε επιλεγμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με ο,τιδήποτε αφορά την εφαρμογή του συστήματος γνωστοποίησης (π.χ. συμπλήρωση εντύπου γνωστοποίησης, διαδικασία χορήγησης της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης», διαβίβαση εντύπου στις υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους, διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κλπ) και είναι ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας για την επίλυση σχετικών ερμηνευτικών ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν (εν προκειμένω την ερμηνεία της διατύπωσης «επέχει θέση άδειας») κατά την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος. Λοιπά «τομεακά» ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στη νομοθεσία της γνωστοποίησης (π.χ. προϋποθέσεις χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης, ερμηνεία προϋποθέσεων λειτουργίας, ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων) διευθετούνται από τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δ/νση Προαγωγής Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π). Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων και των εντός των εγκυκλίων οδηγιών σχετικά με την έκδοση της «Βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης» και παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και παρατηρήσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ - Όλοι οι Δήμοι της χώρας (με ) Α) Δ/νσεις Διοικητικού Β) Τμήματα ή Γραφεία αρμόδια για την έκδοση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος/ Καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος - Όλες οι Περιφέρειες της χώρας (με ) Α) Δ/νσεις Διοικητικού Β) Δ/νσεις ή Τμήματα Αθλητισμού και Πολιτισμού 4

5 - Δ/νση Προώθησης Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας, Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Επιτελείο Νομική Υπηρεσία, Γραφείο 3 ο : Έκδοσης και Εφαρμογής Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών Mail: KOIN: - Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργείο Εσωτερικών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ): ΓΡΑΦΕΙΑ: κ. Υπουργού κας. Υφυπουργού 5

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014».

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271

ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ /185 / οικ.7271 ΑΔΑ:ΒΙΞ4Χ-ΔΨΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 8/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/33565 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα