ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση."

Transcript

1 Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : FAX : E mail : ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Υπηρεσίες Εσόδων) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.» Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο γ του Α.Ν.1846/51 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1α του Ν.2972/01, για τις οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται σε ιδιωτικό οικοδοµικό έργο ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσµατος που αναγείρεται, συµπληρώνεται, µεταρρυθµίζεται κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που αυτοτελή ιδιωτικά οικοδοµικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε ηµιτελή κατάσταση, περιέλθουν στην κυριότητα άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου (µεταβίβαση, γονική παροχή, κατάσχεση κ.λ.π.) ο νέος κύριος του έργου ευθύνεται, ως εργοδότης, για την καταβολή των εισφορών των εργατοτεχνιτών οικοδόµων που θα απασχοληθούν στις εργασίες που θα εκτελεσθούν από αυτόν. Για τυχόν υφιστάµενες κατά την µεταβίβαση οφειλές ή οφειλές που ήθελαν δηµιουργηθεί εκ των υστέρων και αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεσθεί πριν την µεταβίβαση (π.χ. καταλογισµός εισφορών βάσει καταγγελίας που υπεβλήθη µετά την µεταβίβαση), υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών, είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είχε την κυριότητα κατά τον χρόνο της εκτέλεσης των εργασιών. Περαιτέρω, σύµφωνα και µε την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση Φ21/156/ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Φ11321/647/27/03 οµοία, για την µεταβίβαση ιδιωτικού οικοδοµικού έργου ή τµήµατος αυτού, δεν απαιτείται ο µεταβιβάζων, ο παρέχων την γονική παροχή κ.λ.π. να µην οφείλει εισφορές από απασχόληση εργατοτεχνιτών στο έργο αλλά αρκεί αυτός να είναι ασφαλιστικά ενήµερος.

2 Στις περιπτώσεις µεταβίβασης ακινήτων έχουµε µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και οι τυχόν οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του κυρίου του έργου λόγω µη ασφάλισης απασχοληθέντων στο έργο, δεν αποτελούν βάρη του ακινήτου. Με την εφαρµογή του Ο.Π.Σ. στα υποκαταστήµατα, στις περιπτώσεις που, λόγω µαταβίβασης ηµιτελούς ιδιωτικού οικοδοµικού έργου, επέρχεται µεταβολή στα στοιχεία του εργοδότη, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά την υποβολή της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του «Κανονισµού ιαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρµογή της Α.Π..» δήλωσης µεταβολής στοιχείων εργοδότη, δηµιουργούνται προβλήµατα: Στην έκδοση παραστατικών κατά την καταβολή δόσεων σε ρυθµισµένη οφειλή από τον αρχικό κύριο. Στην επιστροφή εισφορών στον δικαιούχο, αρχικό κύριο, όταν ακυρωθεί καταλογισµός εισφορών που είχε χωρήσει σε βάρος του. Στον καταλογισµό εισφορών σε βάρος εργοδότη που αφορούν περίοδο πριν το χρόνο µεταβίβασης. Στην επιβολή αυτοτελούς προστίµου (σύνταξη ΠΕΑΠ) σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη. Στην διαδικασία λήψης αναγκαστικών µέτρων, στις ρυθµίσεις οφειλών κ.λπ. Επειδή η αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται είναι εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατος, θα πρέπει στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικών οικοδοµικών έργων σε ηµιτελή κατάσταση, από τούδε και στο εξής και µέχρι τροποποίησης του λογισµικού Ο.Π.Σ., να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : Ι. Η δήλωση µεταβολής στοιχείων εργοδότη που υποβάλλεται για αλλαγή στοιχείων υπευθύνων, λόγω µεταβίβασης ολόκληρου ιδιωτικού οικοδοµικού έργου που βρίσκεται σε ηµιτελή κατάσταση, να θεωρείται ως δήλωση (εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη) αποπεράτωσης του έργου και να τίθεται το έργο σε θέση «υπό εκκαθάριση». Στην περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, θα συντάσσεται σε βάρος του εργοδότη Π.Ε.Α.Π.. ΙΙ. Ο µεταβιβάζων, παρέχων την γονική παροχή κ.λ.π. θα πρέπει πέραν της δήλωσης µεταβολής στοιχείων, να δηλώνει µε υπεύθυνη δήλωση το στάδιο ή φάση εργασιών που βρίσκεται το µεταβιβαζόµενο ακίνητο και στη συνέχεια αυτό θα διαπιστώνεται σε επιτόπιο έλεγχο που θα πρέπει να διενεργείται. ΙΙΙ. Από την χειρόγραφη και την ηλεκτρονική πινακίδα του έργου θα προσδιορίζονται τυχόν οφειλές από Α.Π.. ή άλλη αιτία (διεκπεραίωση καταγγελιών που εκκρεµούν, εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων ή άλλες αιτίες), θα ελέγχεται η κάλυψη ή όχι των κατ ελάχιστα απαιτουµένων ηµεροµισθίων µέχρι το στάδιο ή φάση εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και στη συνέχεια µε σχετική έκθεση (εισήγηση) του αρµοδίου υπαλλήλου θα τίθεται το έργο στο Ο.Π.Σ. σε θέση «εκκαθαρισµένο». 2

3 IV. Από το περιεχόµενο της δήλωσης µεταβολής στοιχείων, θα διαπιστώνονται τα στοιχεία του νέου εργοδότη, ο οποίος, θα καλείται εγγράφως να προσέλθει στο Υποκ/µα προσκοµίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή ιδιωτικού οικοδοµικού έργου, εκτός από το σηµείωµα κατάθεσης εισφορών, (τίτλοι ιδιοκτησίας, συµπληρωµένος πίνακας Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ, φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. κ.λ.π.) και επιπροσθέτως, τεχνική περιγραφή του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, µε την οποία, θα προσδιορίζονται ποσότητες εργασιών που δεν έχουν εκτελεσθεί (φάσεις εργασιών) καθώς και τα ηµεροµίσθια τα οποία, µε βάση τους προσκοµισθέντες πίνακες, αντιστοιχούν στις φάσεις εργασιών που δεν εκτελέσθηκαν. Το έργο θα απογράφεται (θα αποδίδεται χωριστός Α.Μ.Ο.Ε.), θα καταχωρούνται οι πίνακες Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ και θα χορηγείται χειρόγραφο ενηµερωτικό σηµείωµα, στο οποίο δεν θα συµπεριλαµβάνονται τα ηµεροµίσθια που αντιστοιχούν στις φάσεις εργασιών που εκτελέσθηκαν από τον αρχικό εργοδότη. Η εκκαθάριση του έργου δεν θα διενεργείται µέσω της οθόνης «εκκαθάριση ιδιωτικού έργου» αλλά θα παρακολουθείται το έργο για την καταβολή των εισφορών (κάλυψη ή όχι των κατ ελάχιστα απαιτουµένων ηµεροµισθίων κ.λ.π.) από την χειρόγραφη πινακίδα. Στην περίπτωση µη ανταπόκρισης του εργοδότη στην πρόσκληση, θα γίνεται αυτεπάγγελτος απογραφή βάσει διαπιστώσεων επιτοπίων ελέγχων και δηλώσεως του αρχικού εργοδότη. Η ως άνω διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που εκδίδεται µία οικοδοµική άδεια για ανέγερση πολλών αυτοτελών κτιρίων µε αυτεπιστασία (π.χ. συγκροτήµατα οικιών) και µετά την έκδοση της αδείας, χωρίς να έχουν εκτελεσθεί εργασίες ή να έχει εκτελεσθεί µια ή περισσότερες φάσεις εργασιών, µεταβιβάζεται, µία ή περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και ένας έκαστος ιδιοκτήτης αναγείρει ή αποπερατώνει µε δικά του έξοδα και ενδεχοµένως µε δικό του εργολάβο το κτίριο που του ανήκει. Εν προκειµένω, διακρίνουµε τις περιπτώσεις που η µεταβίβαση γίνεται πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στο µεταβιβαζόµενο κτίριο (σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και µεταβίβαση αυτοτελούς και ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, όχι µε το κλειδί στο χέρι), από τις περιπτώσεις που κατά την µεταβίβαση το µεταβιβαζόµενο είναι σε ηµιτελή κατάσταση οπότε : Στην πρώτη περίπτωση, πέραν της απόδοσης χωριστού Α.Μ.Ο.Ε., της χορήγησης ενηµερωτικού σηµειώµατος µε τα κατ ελάχιστα απαιτούµενα ηµεροµίσθια που θα λαµβάνονται από τους πίνακες που θα προσκοµίζονται µαζί µε τα λοιπά στοιχεία απογραφής, θα πρέπει να τροποποιείται και ο Πίνακας του αρχικού ΑΜΟΕ, µε «διόρθωση καταχώρισης», και θα µειώνονται τα m 2 του αρχικού πίνακα κατά τα m 2 του νέου πίνακα. 3

4 Στην δεύτερη περίπτωση, θα αποδίδεται νέος Α.Μ.Ο.Ε. στον νέο εργοδότη, από τον οποίο, πέραν των λοιπών στοιχείων απογραφής, θα απαιτείται και τεχνική περιγραφή ώστε, µε την προαναφερόµενη διαδικασία, να προσδιορίζονται τα κατ ελάχιστα απαιτούµενα ηµεροµίσθια για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται χειρόγραφο ενηµερωτικό σηµείωµα στο νέο εργοδότη και επίσης χειρόγραφο τροποποιηµένο στον αρχικό εργοδότη. Ο έλεγχος εισφορών και στα δύο Α.Μ.Ο.Ε. θα γίνεται από την χειρόγραφη πινακίδα. Τα προαναφερόµενα δεν καταλαµβάνουν : α) Περιπτώσεις που πρόκειται για ανέγερση ιδιωτικών οικοδοµικών έργων µε το σύστηµα της αντιπαροχής και ο αντιπαροχέας υποχρεούται, σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαιογραφικού εγγράφου, να παραδώσει την ιδιοκτησία αποπερατωµένη «µε το κλειδί στο χέρι» και τούτο διότι, ο αγοραστής, στην περίπτωση αυτή, δεν καθίσταται υπόχρεος καταβολής εισφορών και εποµένως δεν έχουµε µεταβολή στοιχείων εργοδότη. β) Περιπτώσεις που ο αντιπαροχέας κηρυχθεί έκπτωτος από τους οικοπεδούχους και οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω µεταξύ αποκτήσαντες χιλιοστά του οικοπέδου αναθέσουν σε άλλον εργολάβο αντιπαροχής την συνέχιση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές επέρχεται µεταβολή στα στοιχεία των υπευθύνων και καθίστανται συνυπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι µετέπειτα αποκτήσαντες χιλιοστά στο οικόπεδο καθώς και ο νέος αντιπαροχέας. γ) Περιπτώσεις αλλαγής επωνυµίας όχι λόγω µεταβίβασης αλλά για άλλη αιτία (π.χ. τροποποίηση καταστατικού νοµικού προσώπου που έχει την κυριότητα του αναγειρόµενου κτιρίου). δ) Περιπτώσεις συνιδιοκτητών ( συνοικοπεδούχων σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο) που αναγείρουν κτίριο και έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, διότι οι οικοπεδούχοι είναι συνυπεύθυνοι και συνυπόχρεοι εξ ολοκλήρου ως εργοδότες για την καταβολή των εισφορών του κτιρίου που αναγείρουν. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γρ. κ. ιοικητή 2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 3. Γρ. κ. κ. Συντονιστών 4. Επιχειρησιακή Οµάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα 5. Οµάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12, Αθήνα 6. Οµάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης (Υποκ/µα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 5

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005

ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - Ν.3427/2005 του Αύγουστου Μυλωνά, υπεύθυνου του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, πτυχιούχου Οικονοµικών του Εµπορικού Τµήµατος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70

ΕΓΚ ΥΚΛΙΟ Σ 14 Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Α Ν Α Ρ ΤΗ ΤΕ Α ΣΤΟ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥΟ ΑΔΑ : Ω Θ Κ04691Ω Γ-8Ξ2 Αθήνα, 26/3/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ` Αθήνα, Μάιος 2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Με το νόμο 4223/2013, που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ. Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4256, 4261 ΚΑΙ 4281/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 38 - ήλωση και συναφείς υποχρεώσεις (1) 1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα