ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02."

Transcript

1 Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 94/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Ε41/223/ ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρουσιάσθηκαν προβλήµατα σχετικά µε τα αναφερόµενα στο θέµα, υπενθυµίζουµε τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά καιρούς µε τις σχετικές εγκυκλίους και Γ.Ε. και σας γνωστοποιούµε τα ακόλουθα: 1. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1. Αρµοδιότητα - ιαδικασία Όπως είναι γνωστό, ο συντελεστής εργατικής δαπάνης, καθορίζεται κατά την απογραφή του έργου µε Απόφαση /ντου του οικείου Υποκ/τος µε την οποία καθορίζεται το ύψος των εισφορών και ο τρόπος καταβολής αυτών. Η Απόφαση εκδίδεται µετά από έκθεση του αρµοδίου υπαλλήλου του Υποκ/τος ή µετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύµατος. Κατά της αποφάσεως αυτής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, δύναται να ασκηθεί το προβλεπόµενο από το αρθ. 120 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ενδικοφανές µέσο της ενστάσεως ενώπιον της Τ..Ε. και εν συνεχεία της προσφυγής στα ιοικητικά ικαστήρια. Πριν την εισαγωγή της υπόθεσης στην Τ..Ε. και ανεξάρτητα του εάν το Π.Ε. έχει υπολογισθεί από το Υποκ/µα ή από την Τεχνική Υπηρεσία, θα πρέπει η ένσταση µε όλα τα συν/να δικαιολογητικά καθώς και όσα ο ενιστάµενος προσκοµίσει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για επανέλεγχο της υπόθεσης. Σηµειωτέον εν προκειµένω ότι µετά την υποβολή ενστάσεως ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να βρεθεί σε δυσχερέστερη θέση από αυτήν που βρισκόταν πριν την υποβολή της ενστάσεως. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος και το Ανώτατο Τεχνικό Συµβούλιο επιλαµβάνονται του καθορισµού ποσοστού εργατικής δαπάνης για τα οικοδοµοτεχνικά έργα προϋπολογισµού ή τελικής δαπάνης ποσού ίσου ή µεγαλύτερου του 100πλάσιου και 800πλασίου αντίστοιχα του ανωτάτου µηνιαίου ορίου αποδοχών (εγκ. 50/81). Τα προαναφερόµενα ποσά (100πλάσιο και 800πλάσιο) του ανωτάτου ορίου µηνιαίων αποδοχών, γνωστοποιούνται στα υποκαταστήµατα µε τις σχετικές εγκυκλίους που κοινοποιούνται κάθε φορά τα τεκµαρτά ηµ/σθια. Ο υπολογισµός της εργατικής δαπάνης γίνεται από τα υποκαταστήµατα µε χρήση των συντελεστών των πινάκων 4 έως 10 του άρθ. 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν κοινοποιηθεί µε την εγκ. 52/02 µόνο για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του 100πλασίου του ανωτάτου µηνιαίου ορίου αποδοχών.

2 Σε περίπτωση αποριών θα πρέπει να ζητούνται πληροφορίες από την τεχνική υπηρεσία στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο µε αριθ. Γ31/4492/ Γενικό Έγγραφο. Όµως, όταν οι αναφερόµενες στους προϋπολογισµούς των έργων εργασίες δεν αναφέρονται στους πίνακες 4-10 του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. του καθορισµού του Π.Ε.. πρέπει να επιλαµβάνεται η Τεχνική Υπηρεσία. Τούτο προβλέπεται από την διάταξη του άρθ. 38 παρ. 5 του ως άνω Κανονισµού µε την οποία ορίζεται ότι «Το ποσοστό εργατικής δαπάνης για οικοδοµικές ή τεχνικές εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα Κανονισµό, όπως και για εργασίες που ορίζονται µε απόφαση του ιοικητή του Ιδρύµατος καθορίζεται µε απόφαση του /ντή του οικείου Υποκ/τος µετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύµατος» (εγκ. 52/02). ιευκρινίζεται εν προκειµένω ότι τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα τα οποία ανεξαρτήτως ποσού αποστέλονται στην Τεχνική Υπηρεσία κατά την διαδικασία που ορίζεται στην εγκ. (52/02). Σηµειώνεται ότι : Το πρόβληµα που δηµιουργείται, στις περιπτώσεις που από τους αναδόχους των έργων ζητείται βεβαίωση για είσπραξη λογαριασµού (συνήθως 1 ης πιστοποίησης) στο διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Τεχνική Υπηρεσία µέχρι και τον καθορισµό του Π.Ε.. από αυτή, πάντοτε αντιµετωπιζόταν µε την χρήση ενός «προσωρινού συντελεστή» που καθόριζε ο ιευθυντής του Υποκαταστήµατος µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπ οψιν βασικά στοιχεία του προϋπολογισµού, το είδος των εργασιών κ.λ.π.. Η ίδια ως άνω πρακτική πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται. Υπενθυµίζουµε ότι τα αρµόδια ασφ/κά όργανα θα πρέπει να ζητούν από τους αναδόχους των έργων να προσκοµίζουν προϋπολογισµούς προσφοράς ή προσφοράς µελέτης, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, Τελικούς Λογ/σµούς, Τεχνικές Προσφορές, Συµβάσεις κ.λ.π. οι οποίοι θα φέρουν τις κατά νόµου υπογραφές και να αποτελούν επικυρωµένα κατά νόµου φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (όλων των σελίδων τους) (εγκ. 21/01, Γ.Ε : Ε41/346/ ). Υπενθυµίζουµε επίσης ότι στις περιπτώσεις που έχουµε συµπληρωµατικές συµβάσεις, Αναλυτικούς πίνακες εργασιών ή Συγκριτικούς πίνακες κ.λ.π. θα πρέπει να αποστέλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για επαναπροσδιορισµό του Π.Ε Τρόπος Υπολογισµού Ο προσδιορισµός της εργατικής δαπάνης και του συντελεστή, όπως περιγράφεται και στις εγκυκλίους 50/81 και 7/93, γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο : Για κάθε επιµέρους εργασία που θα εκτελεσθεί από εργατοτεχνίτες, οι οποίοι θα πρέπει να ασφαλισθούν µε τις ειδικές διατάξεις των άρθρων του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (ασφάλιση οικοδόµων) υπολογίζεται η εργατική δαπάνη κατά κονδύλιο, µε τους προβλεπόµενους από τους πίνακες 4 έως 10 του άρθ. 38 ειδικούς συντελεστές. Αθροίζονται όλες οι κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενες επιµέρους εργατικές δαπάνες και το άθροισµα αποτελεί την συνολική εργατική δαπάνη του έργου. Τονίζεται ότι, η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενη εργατική δαπάνη αντιστοιχεί στην αµοιβή µόνο των εργατοτεχνιτών που ασφαλίζονται µε τις ειδικές διατάξεις του άρθρου (κεφ. ΣΤ ) του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 2

3 ιαιρείται η κατά τα ανωτέρω συνολική εργατική δαπάνη δια του προϋπολογισµού του έργου (ανεξάρτητα µε τις συµπεριλαµβανόµενες σ αυτόν εργασίες, οικοδοµικές και µη οικοδοµικές). Το πηλίκον ανάγεται σε ποσοστό επί της εκατό και αποτελεί τον συντελεστή εργατικής δαπάνης του όλου έργου. Για τον υπολογισµό του Συντελεστή Εργατικής απάνης θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι : Η εργατική δαπάνη διαιρείται µε την αξία των εργασιών συν τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος. εν λαµβάνονται υπ όψιν τα Απρόβλεπτα, οι Αναθεωρήσεις τιµών και ο Φ.Π.Α. Ως συνολική αξία, λαµβάνεται υπ όψιν η αναγραφόµενη στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό µειωµένη κατά το ποσοστό τυχόν έκπτωσης που επιτεύχθηκε κατά την ηµοπρασία. Όταν το εργολαβικό όφελος είναι ενσωµατωµένο µε την αξία των εργασιών τότε η εργατική δαπάνη διαιρείται µε το 1,18 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συντελεστής. 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 2.1. Εφαρµογή συντελεστή Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκτέλεσης του ηµοσίου Έργου οι καταβλητέες, µε βάση τις µισθολογικές καταστάσεις ή Α.Π.., εισφορές υπολείπονται από τις υπολογιζόµενες ως καταβλητέες µε βάση το καθορισθέν ποσοστό εργατικής δαπάνης, υποχρεούται ο κατά νόµο υπόχρεος, να καταβάλλει την προκύπτουσα επιπλέον διαφορά µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον µήνα της γνωστοποίησης της οφειλής (Γ.Ε. : Γ99/1/38/ ). Μετά το πέρας των εργασιών, εφ όσον από τα στοιχεία που προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος, προκύψει ότι οι καταβληθείσες εισφορές υπερβαίνουν τις πράγµατι οφειλόµενες για την ασφάλιση των απασχοληθέντων εργατοτεχνητών, οι επιπλέον καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα στον δικαιούχο ύστερα από αίτησή του. Από τα προαναφερόµενα συνάγεται ότι ο Συντελεστής Εργατικής απάνης είναι απόλυτα περιοριστικός κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, χρησιµεύει δηλαδή για τον καθορισµό του ελαχίστου ύψους των εισφορών που πρέπει να καταβληθούν. Αντίθετα κατά την εκκαθάριση η σηµασία του είναι ενδεικτική και προκειµένου να απαιτήσουµε εισφορές πέραν αυτών που καταβλήθηκαν µε βάση τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Α.Π.., θα πρέπει από βάσιµα στοιχεία να αποδεικνύεται η µη τήρηση ή η πληµµελής τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη και ότι η εργατική δαπάνη που προκύπτει από τις υποβληθείσες καταστάσεις δεν είναι ακριβής. Τέτοια στοιχεία είναι οι τυχόν καταγγελίες ασφαλισµένων, εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων κ.λ.π.. Θα πρέπει δηλαδή η Υπηρεσία να αποδεικνύει ότι οι προσκοµισθείσες Α.Π.. είναι ανακριβείς και από µόνο το γεγονός ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ των εισφορών που υπολογίζονται µε τον συντελεστή εργατικής δαπάνης και αυτών που 3

4 προκύπτουν από τις προσκοµισθείσες Α.Π.., δεν µπορεί να συνταχθεί έκθεση ελέγχου. Στην περίπτωση υπολογισµού συντελεστή µη οικοδοµικών εργασιών αυτός είναι ενδεικτικός (εγκ. 111/65) και αυτό γιατί, όταν χορηγούνται βεβαιώσεις για έργα ή µέρος έργων, που δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του οικοδοµικού κανονισµού (άρθρα του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), των οποίων οι εργασίες εκτελούνται από εργοδότες που διατηρούν επαγγελµατική στέγη µε µόνιµο προσωπικό τους, η έρευνα για το ύψος των οφειλοµένων εισφορών για κάθε έργο είναι δυσχερής, πολύ δε περισσότερο όταν εκτελούνται στο αυτό διάστηµα περισσότερα του ενός έργα. Για την σωστή εφαρµογή του Συντελεστή Εργατικής απάνης πρέπει να γνωρίζουµε ότι : Ο Συντελεστής Εργατικής απάνης των οικοδοµικών εργασιών είναι περιοριστικός κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου (άρθρ. 39 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) Εφαρµόζεται στο σύνολο αξίας κάθε λογ/σµού (πιστοποίησης) µε εξαίρεση τα ποσά για υλικά επί τόπου (Γ.Ε. : 16762/ ), τον Φ.Π.Α. (Γ.Ε : Ε41/54/6-7-87) και την προκαταβολή. Αποτελεί προκαθορισµό των οφειλοµένων εισφορών ενώ µετά την περαίωση του έργου γίνεται εκκαθάριση για τον προσδιορισµό της πράγµατι αναλωθείσας δαπάνης Βεβαιώσεις ασφ/κής ενηµερότητας Βεβαίωση µη οφειλής για είσπραξη λογ/µου. Από την νοµοθεσία µας, άρθρο 8 παρ. 5 εδαφ. ε Α.Ν. 1846/51 όπως ισχύει σήµερα και το άρθρο 39 παρ. 7 Ν.2065/92 (εγκ. 125/92) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 59 Ν.2676/99 (Γ.Ε. Ε57/4/ ), ρητά προβλέπεται ότι, οι ηµόσιες Αρχές, τα Ν.Π..., οι Ο.Τ.Α. α και β βαθµίδας, οι δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, υποχρεούνται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτούν την προσκόµιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ., για ύπαρξη ή όχι οφειλής σ αυτό. Όταν από τη βεβαίωση προκύπτει οφειλή, παρακρατούν και αποδίδουν στο Ίδρυµα το αντίστοιχο ποσό, εφόσον δεν συµψηφίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ Ε) µε οφειλές τους προς το ηµόσιο, Ν.Π..., κ.λ.π. Η µη τήρηση από µέρους τους της παραπάνω υποχρέωσης συνεπάγεται, όπως έχουν δεχθεί τα πολιτικά δικαστήρια και το Ν.Σ. του κράτους τη µετάσταση της σχετικής οφειλής σ αυτούς (Αρ. Πάγος 425/74, Γ.Ε / , Γνωµ. Ν.Σ. του Κράτους 223/76 βλέπε Γ.Ε / ). Από τις Φ11/2406/ και Φ11/2456/ Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι : 1. Ασφαλιστικά ενήµερος είναι ο ανάδοχος έργου του «ηµοσίου, Ν.Π..... επιχειρήσεων και οργανισµών» όταν δεν οφείλει, α) από το έργο για το οποίο χορηγείται η βεβαίωση, β) από την επιχείρηση του αναδόχου, (θα πρέπει να προσκοµίζεται Υ.Σ. από Υποκ/µα της έδρας του αναδόχου) 2. Η βεβαίωση λογαριασµού χορηγείται από το Υποκ/µα απογραφής 4

5 του έργου. 3. Ισχύει (η βεβαίωση) µέχρι την εξόφληση του λογαριασµού για τον οποίο χορηγούνται Βεβαιώσεις οφειλής χορηγούνται : α) Όταν οφείλονται εισφορές µε βάση τις Α.Π.. ή ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Ε.Ε. που έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία µας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στο σώµα της βεβαίωσης πέραν της κύριας οφειλής να αναφέρεται το ύψος του προσθέτου τέλους µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της βεβαίωσης και το ποσοστό της επιπλέον, κατά µήνα, προσαύξησης. β) Όταν οφείλονται εισφορές πέραν των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων, µε βάση τον Συντελεστή Εργατικής απάνης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στο σώµα της βεβαίωσης να αναφέρεται ότι, το οφειλόµενο ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στο Ι.Κ.Α. µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από τον µήνα της γνωστοποίησης της οφειλής. γ) Όταν οφείλονται εισφορές της έδρας, παραρτηµάτων της, επιχειρήσεων για τις οποίες είναι συνυπεύθυνη και της υπεργολάβου επιχείρησης όταν σ αυτή συµµετέχει ο ανάδοχος µε τη µορφή του οµορρύθµου ή κοινοπρακτούντος µέλους. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρεται επιπλέον το Ταµείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Ταµειακή Υπηρεσία του Υποκ/τος στο οποίο θα αποδοθεί το παρακρατηθέν ποσό ικαιολογητικά έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/σµού Για τη χορήγηση βεβαίωσης λογαριασµού ο ανάδοχος υποβάλλει στο αρµόδιο Υποκ/µα (απογραφής του έργου) αίτηση, τον λογαριασµό και υπηρεσιακό σηµείωµα της έδρας του. Από την υπηρεσία µας θα πρέπει να ελέγχεται : Εάν ο υποβληθείς λογαριασµός έχει υπογραφεί από την αναθέτουσα αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται δεκτός (Γ.Ε. Ε41/61/ ). Εάν οι µε βάση τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Α.Π.. εισφορές καλύπτουν τις µε βάση τον ΣΕ και την αξία του λογαριασµού. Σε αντίθετη περίπτωση ή καταβάλλεται η διαφορά (χορηγείται βεβαίωση ενηµερότητας) ή χορηγείται βεβαίωση οφειλής. Εάν έχουν υποβληθεί ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Α.Π.. για όλες τις οικοδοµικές εργασίες που πιστοποιούνται µε τον συγκεκριµένο λογαριασµό, µε βάση την ανάλυσή του. Έχει διαπιστωθεί, ιδιαίτερα σε οικοδοµικά έργα, ότι πιστοποιούνται, µε λογαριασµό για τον οποίο ζητείται βεβαίωση, εργασίες για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Α.Π... Για παράδειγµα από την ανάλυση του λογαριασµού προκύπτει ότι πιστοποιούνται εργασίες επιχρισµάτων και από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου διαπιστώνεται ότι για την συγκεκριµένη φάση δεν έχουν υποβληθεί ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Α.Π... Ακόµα και εάν οι εισφορές που έχει 5

6 καταβάλλει καλύπτουν τις µε βάση τον ΣΕ θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να συντάσσεται Ε.Ε., πλήρως αιτιολογηµένη και µε τον προβλεπόµενο για την συγκεκριµένη εργασία συντελεστή να υπολογίζεται η εργατική δαπάνη και οι οφειλόµενες εισφορές. Συνεπώς δεν θα πρέπει ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών να περιορίζεται στον υπολογισµό της εργατικής δαπάνης µε βάση την συνολική αξία του λογαριασµού (πρώτη σελίδα του) και τον ΣΕ. Εάν έχουν εκτελεσθεί µη οικοδοµικές εργασίες για τις οποίες θα πρέπει, εφόσον εκτελούνται υπεργολαβικά να τηρηθεί η προβλεπόµενη από το Γ.Ε / διαδικασία. (Υπεύθυνες δηλώσεις αναδόχων, βεβαιώσεις υπεργολάβων, προσκόµιση τιµολογίων για αποστολή στο Υποκ/µα έδρας του υπεργολάβου). Να ληφθεί υπόψη ότι η ενηµερότητα του υπεργολάβου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση βεβαίωσης στον ανάδοχο (εγκ. 30/80). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Τα ευεργετήµατα του άρθρου 54 του Ν.2676/99 δεν ισχύουν για είσπραξη λογ/σµών από τους αναδόχους έργων του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε του Α.Ν. 1846/51. Συνεπώς ακόµη και αν έχουν ρυθµισθεί µε τα άρθρα του Ν. 2676/99 οφειλές του έργου ή της έδρας τους και τηρούν τους όρους της ρύθµισης θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής µε το σύνολο του οφειλόµενου ποσού. Εξαίρεση αποτελεί η ρύθµιση µε τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3518/06 για την οποία έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες µε την εγκ. 71/06 καθώς και οι ρυθµίσεις µε ειδικούς νόµους. 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3.1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου οι ανάδοχοι, έργων που διέπονται από τις διατάξεις περί εκτελέσεως ηµοσίων Έργων, καταβάλλουν εισφορές µε βάση τις Α.Π.. και τον ΣΕ. Με την υποβολή του τελικού λογ/σµού διενεργείται εκκαθάριση του λογ/µου εισφορών. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι : α) Ο συντελεστής που καθορίζεται από την Τεχνική /νση είναι ενδεικτικός και λαµβάνεται υπόψη µε κάποια ανοχή. β) Στις περιπτώσεις που η εργατική δαπάνη µε βάση τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις υπολείπεται από την µε βάση τον ΣΕ έως 10% και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία στην υπηρεσία, όπως καταγγελίες, επιτόπιοι έλεγχοι από τους οποίους προέκυψαν διαφορές τόσο στις ηµέρες απασχόλησης ασφάλισης όσο και στις αποδοχές, οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις ή Α.Π.. µπορούν να θεωρηθούν ειλικρινείς (εγκ. 50/81). Σε αντίθετη περίπτωση (διαφορά µεγαλύτερη του 10%) και λαµβάνοντας υπόψη ότι για τον προσδιορισµό της συνολικής εργατικής δαπάνης δεν αρκεί η αναφορά του ΣΕ, θα πρέπει να διενεργείται επανέλεγχος, για την ανεύρεση βάσιµων στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η εργατική δαπάνη που προκύπτει από τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις δεν είναι ακριβής. Τέτοια στοιχεία, όπως έχουν δεχθεί και τα δικαστήρια (εγκ. 69/77 παρ. 6) είναι, εκθέσεις ελέγχου που τυχόν συντάχθηκαν από την υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου (για διαφορές µεταξύ εργασίων που πιστοποιούνται και Α.Π.. 6

7 που έχουν υποβληθεί), καταγγελίες, εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων, έλεγχος λογιστικών βιβλίων κ.λ.π. Με µόνη την επίκληση του ΣΕ δεν νοµιµοποιούµεθα να καταλογίσουµε ούτε να αξιώσουµε εισφορές πέραν των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων (εγκ. 69/77 παρ. 6). ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε έργα που διαπιστώνεται απόκλιση εργατικής δαπάνης µεταξύ Α.Π.. και ΣΕ από τους πρώτους λογαριασµούς θα πρέπει, κατά προτεραιότητα, να διενεργούνται τόσο επιτόπιοι έλεγχοι όσο και έλεγχοι για την υποβολή ή µη Α.Π.. για όλες τις επί µέρους εργασίες που πιστοποιούνται µε τους τµηµατικούς λογαριασµούς, στοιχεία τα οποία µπορείτε να επικαλεσθείτε πέραν των καταγγελιών που τυχόν έχουν υποβληθεί, για να αποδείξετε πληµµελή τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, να αιτιολογήσετε την διαφορά δαπάνης και τον καταλογισµό ή την µη επιστροφή εισφορών πέραν των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων. 3.2 Όπως προαναφέρουµε η Τεχνική Υπηρεσία και το Ανώτατο Τεχνικό Συµβούλιο επιλαµβάνονται του καθορισµού ποσοστού εργατικής δαπάνης για έργα προϋπολογισµού ή τελικής δαπάνης ποσού ίσου ή µεγαλύτερου του 100πλασίου ή 800πλασίου του ανωτάτου ορίου µηνιαίων αποδοχών κ.λ.π. Εποµένως οι τελικοί λογ/σµοί των έργων αυτών που θα προσκοµίζονται θα πρέπει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία συνοδευόµενοι από πληροφοριακό έντυπο που θα αναφέρει : α) Την αξία του τελικού λογ/σµού, στοιχεία του έργου και του αναδόχου καθώς και τον Α.Μ.Ο.Ε. β) Πληροφοριακά στοιχεία περί της ηµ/νίας έναρξης των εργασιών και περαίωσης αυτών. γ) Το ύψος των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές βάσει Α.Π.. για τις οικοδοµικές εργασίες. δ) Το ύψος των αποδοχών για τις λοιπές εργασίες µε αρίθµηση των βεβαιώσεων των υπεργολάβων, είδος εργασιών και αξία αυτών. Συν/να πρέπει να αποστέλλονται : α) Ο Τελικός Λογ/σµός. β) Το Πρωτόκολλο περαίωσης. γ) Η προηγούµενη απόφαση της Τ.Υ. για τον καθορισµό του Π.Ε.. δ) Ο προϋπολογισµός βάσει του οποίου είχε υπολογισθεί ο Π.Ε.. ε) Συµφωνητικό. στ ) Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων των υπεργολάβων. Μετά την επιστροφή από την Τεχνική Υπηρεσία θα διενεργείται εκκαθάριση κατά τα ανωτέρω και θα χορηγείται βεβαίωση τελικού λογ/σµού Αναφορικά µε τους πίνακες 4Α, 5Α, 6Α και 6Β του άρθρου 38 πρέπει να γνωρίζουµε ότι : Με τους πίνακες : 5Α και 6Β, προσδιορίζονται συντελεστές εργατικής δαπάνης για εργασίες που καταρχήν θεωρούνται ως εκτελούµενες από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων αλλά κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους ή κατά την εκκαθάριση του έργου αποδεικνύεται (µε επιτόπιους ελέγχους, καταγγελίες κ.λ.π.) ότι εκτελούνται από εργατοτεχνίτες οικοδόµους. 7

8 Στην περίπτωση αυτή θα αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές για τους συγκεκριµένους εργατοτεχνίτες οικοδόµους, πέραν των καθοριζοµένων µε βάση τον Συντελεστή Εργατικής απάνης του Έργου. 4Α και 6Α, προσδιορίζονται συντελεστές εργατικής δαπάνης για εργασίες που καταρχήν θεωρούνται ως εκτελούµενες από εργατοτεχνίτες οικοδόµους αλλά αποδεικνύεται µε έγγραφα στοιχεία που προσκοµίζει ο ανάδοχος ότι εκτελούνται από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένης επιχείρησης. Τονίζουµε ότι ο αρχικός καθορισµός Συντελεστή Εργατικής απάνης θα διενεργείται τόσο από την τεχνική ιεύθυνση όσο και από τις Υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων µε βάση τις εργασίες του αναλυτικού προϋπολογισµού των έργων. Μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εργασίες των πινάκων 4Α και 6Α εκτελέσθηκαν από µόνιµο προσωπικό εστεγασµένων επιχειρήσεων θα προβαίνουν οι υπηρεσίες σε επανακαθορισµό του Συντελεστή Εργατικής απάνης µετά την προσκόµιση εγγράφων στοιχείων και την υποβολή αιτήµατος από τον ανάδοχο. (εγκ. 52/02). 4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Συχνά στις πιστοποιήσεις (λογ/σµούς) εργασιών περιέχονται και ποσά λόγω αναθεωρήσεως τιµών. Τα ποσά αυτά κατά κανόνα προσδιορίζονται βάσει συντελεστού ο οποίος αποτελεί την συνισταµένη των αυξήσεων των τιµών των στοιχείων, που συνθέτουν το κόστος των έργων, µεταξύ των οποίων και η αµοιβή εργασίας. Εποµένως στα ποσά των αναθεωρήσεων, περιέχεται και εργατική δαπάνη. Αν τα ανωτέρω ποσά αναθεωρήσεων κατεχωρούντο αναλυτικά, για κάθε είδος εργασίας στους λογ/σµούς, ο προσδιορισµός της αντίστοιχης εργατικής δαπάνης θα µπορούσε να γίνει µε βάση τους για κάθε είδος εργασίας προβλεπόµενους συντελεστές. Η καταχώρησή τους όµως γίνεται συγκεντρωτικά και έτσι ο προσδιορισµός της αντίστοιχης εργατικής δαπάνης αναγκαστικά θα πρέπει να γίνεται βάσει του γενικού για το έργο συντελεστή. Τα προαναφερόµενα ισχύουν τόσο για µερικούς, όσο και για τους τελικούς λογ/σµούς. ιαφορετικά όµως έχει το θέµα όταν έχει γίνει εκκαθάριση και προσκοµίζεται στη συνέχεια συµπληρωµατικός λογ/µός (πιστοποίηση) µε ποσά από αναθεωρήσεις και µόνο. Στην περίπτωση αυτή και εφ όσον εν τω µεταξύ δεν προέκυψαν νεώτερα στοιχεία (καταγγελίες κ.λ.π.) θα χορηγείται η αιτούµενη βεβαίωση χωρίς ειδικότερο έλεγχο (εγκ. 50/81). 8

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα