Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ - ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ( ΕΗ) Α.Ε., Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί, κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Π. 59/ΦΕΚ Α63/ , του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών της ΕΗ ΑΕ (Απόφ. Σ 206/ ) και της παρούσας ιακήρυξης, όλους τους ενδιαφερόµενους σε ιαγωνισµό µε Προεπιλογή Φορέων (κλειστή διαδικασία) για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων», συνολικού Προϋπολογισµού κατά τη µελέτη της Επιχείρησης σαρανταένα εκατοµµυρίων ( ,00) ΕΥΡΩ, ο οποίος αναλύεται ως εξής: Τριανταέξι εκατοµµύρια ( ,00 ) ευρώ αφορούν στο κυρίως έργο. Πέντε εκατοµµύρια ( ,00) ΕΥΡΩ για πενταετή (5) παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, καθώς επίσης και αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού, µε δυνατότητα πενταετούς (5) επέκτασης κατά την κρίση της Επιχείρησης. Το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού αποτελεί η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά από όλες τις τεχνικά αποδεκτές προσφορές, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 Αξιολόγηση Προσφορών του τεύχους Όροι και Οδηγίες του ιαγωνισµού. Στα παραπάνω προϋπολογισµένα τιµήµατα δεν έχει συµπεριληφθεί ο ΦΠΑ. Ο προϋπολογισµός αυτός αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. Οικονοµικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες της προϋπολογιζόµενης αξίας θα απορρίπτονται. 2

3 ΑΡΘΡΟ 1 Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ιαγωνισµού Αρµόδια Υπηρεσία της ΕΗ ΑΕ για το ιαγωνισµό, η οποία είναι υπεύθυνη για κάθε θέµα που έχει σχέση µε αυτόν, είναι η /ΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ (Τοµέας Συµβάσεων Ειδικών Έργων), οδός Χαλκοκονδύλη αριθµός 22, Αθήνα τηλ , , Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει στην Αίθουσα «ΞΕΝΙΑ», οδό Χαλκοκονδύλη αριθµό 22, Αθήνα, στις ηµέρα και ώρα 10:00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει η Επιχείρηση. Προσφορές µπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδροµικά επί αποδείξει ή µέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της /ΝΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ, οδός Χαλκοκονδύλη 22, 8 ος όροφος, Γραφείο 818, Αθήνα, µε ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνον εφόσον παραδοθούν σφραγισµένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Ο "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" πρέπει απαραίτητα να αναγράφει την επωνυµία του Οικονοµικού φορέα που υποβάλει την προσφορά, την επαγγελµατική του ιεύθυνση, το όνοµα και τηλέφωνο του Αντικλήτου του και επίσης: «Προσφορά για το ιαγωνισµό -.» Έργο: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων» ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του Έργου 2.1. Η ΕΗ Α.Ε σχεδιάζει την εφαρµογή Πιλοτικού Προγράµµατος για την εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία περίπου µετρητών σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές του δικτύου διανοµής, µέσα από το οποίο θα µπορεί να τεκµηριωθεί τεχνοοικονοµικά η επιλογή του κατάλληλου συνδυασµού τεχνολογίας Μετρητών, Τηλεπικοινωνιών και Κέντρου Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρητικών εδοµένων. Το Πιλοτικό Έργο θα καλύψει το σχεδιασµό, την εκπόνηση των απαιτούµενων λειτουργικών και κατασκευαστικών µελετών, την προµήθεια όλου του απαραίτητου 3

4 εξοπλισµού, την εγκατάστασή του και τέλος την παραλαβή σε λειτουργία του κεντρικού συστήµατος τηλεµέτρησης και διαχείρισης φορτίου πελατών χαµηλής τάσης (Χ.Τ.), εγκατεστηµένου σε περιοχή των Αθηνών, σε χώρο ιδιοκτησίας της ΕΗ. Στο Έργο περιλαµβάνεται επίσης η προµήθεια, η εγκατάσταση και η ένταξη στο σύστηµα σύγχρονων ηλεκτρονικών µετρητών ενέργειας Χ.Τ, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές του δικτύου διανοµής και θα ενταχθούν επικοινωνιακά στο κεντρικό σύστηµα, ενώ ταυτόχρονα θα αποξηλωθούν οι υφιστάµενες µετρητικές διατάξεις των πελατών Χ.Τ του δικτύου διανοµής. Ο εξοπλισµός τοποθέτησης των µετρητικών διατάξεων (π.χ. κιβώτια µετρητών) θα διατεθεί από τη ΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο του έργου και δεν περιλαµβάνεται στο τίµηµα του έργου. Οι γεωγραφικές περιοχές του δικτύου οι οποίες έχουν επιλεγεί για την εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος περιλαµβάνουν αστικά και ηµιαστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και νησιωτικά συµπλέγµατα, προκειµένου να αποκτηθεί εµπειρία από τη λειτουργία ενός συστήµατος ΑΜΜ σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριµένα, οι περιοχές που έχουν επιλεγεί είναι: Γεωγραφική Περιοχή (Περιφέρεια ή Νοµός / ΟΤΑ) Μακεδονίας Θράκης Ν. Ξάνθης Ν. Αιγαίου Ν. Λέσβος Ν. Λήµνος Ν. Αγ. Ευστράτιος Θεσσαλίας Λευκάδα Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου Οι τεχνολογίες επικοινωνιών που θα δοκιµαστούν στο πιλοτικό έργο είναι οι εξής: 1. Φερέσυχνα Μ.Τ και Χ.Τ (Power Line carrier PLC and Distribution Line Carrier - DLC) 2. ιαδικτυακό πρωτόκολλο (TCP/IP) 3. Ασύρµατη Τεχνολογία GPRS/GSM 4. Ράδιο συχνότητα (RF Mesh) Συγκεκριµένα, το Έργο προβλέπεται να περιλαµβάνει την ολοκληρωµένη µελέτη, την προµήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισµού, την εκτέλεση όλων των απαραίτητων δοκιµών και ρυθµίσεων και την παράδοση στη ΕΗ Α.Ε., έτοιµων για εµπορική λειτουργία ("Turn key solution"): Κέντρου τηλεµέτρησης µετρητικών δεδοµένων και διαχείρισης φορτίου των πελατών Χ.Τ. του δικτύου διανοµής ηλεκτρονικών µετρητών Χ.Τ. µε ταυτόχρονη αποξήλωση των υφιστάµενων µετρητικών διατάξεων συσκευών απεικόνισης των ενεργειακών δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο 4

5 Την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την µεταφορά δεδοµένων µέσω σύµβασης µε τηλεπικοινωνιακό Πάροχο ή Παρόχους Προµήθεια υλικών για διάθεσή τους στον Ανάδοχο για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειµένου του έργου και επίβλεψη και πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία, αποµάστευση και διαχείριση όλων των µετρούµενων στοιχείων των σηµείων µέτρησης Χ.Τ., όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου. Στόχος του Πιλοτικού Προγράµµατος είναι: Η πλήρης και λεπτοµερής ανάλυση κόστους/ωφέλειας που θα προκύψει από το πρόγραµµα, ώστε να καταστεί δυνατή η οικοδόµηση ενός Επιχειρηµατικού και Οργανωτικού Σχεδίου για την πιθανή καθολική εφαρµογή έξυπνων µετρητών σε όλη την επικράτεια µέχρι το Να δοκιµαστούν οι διάφορες τεχνολογίες αυτόµατης συλλογής και διαχείρισης µετρήσεων. Να αναδειχτούν τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις στη διαδικασία εγκατάστασης και τηλεµέτρησης ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για το βέλτιστο σχεδιασµό της πλήρους εφαρµογής έξυπνων µετρητών σε όλη την επικράτεια. Η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και εµπειριών σχετικά µε την αποδοχή της νέας τεχνολογίας από τους πελάτες και ο καθορισµός του βαθµού που το νέο σύστηµα µπορεί να επηρεάσει τη συµπεριφορά τους στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη µείωση της ζήτησης αιχµής. Να συγκεντρώσει τη γνώση και την εµπειρία όσον αφορά τη σκοπιµότητα της χρήσης εξελιγµένων µετρητικών λειτουργιών, όπως π.χ. η προ-πληρωµή,, η εγκατάσταση συστηµάτων φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων και εν δυνάµει η δηµιουργία Έξυπνου ικτύου Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η µελέτη και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου κατασκευαστικά και λειτουργικά Συστήµατος, έτοιµου για αδιάλειπτη, ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία Οι επιµέρους εργασίες του Συστήµατος θα γίνονται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η παράδοση και λειτουργία του Έργου χωρίς καθυστέρηση και µε την ελάχιστη ενόχληση στη λειτουργία του υφιστάµενου δικτύου καθώς και µε την ελάχιστη δυνατή επέµβαση των συνεργείων τεχνικής υποστήριξης της Επιχείρησης για τη συλλογή δεδοµένων και αποκατάσταση βλαβών Για τα βασικά στοιχεία του εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του Έργου θα πρέπει να αποδεικνύεται και να πιστοποιείται η δοκιµότητά τους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα Τεύχη της παρούσας ιακήρυξης. 5

6 2.5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες µελέτες, να διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες, να προβεί στην προµήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισµού καθώς και του απαραίτητου λογισµικού, να κατασκευάσει τα αναγκαία έργα, να εγκαταστήσει, ρυθµίσει και δοκιµάσει τον εξοπλισµό και τελικά να κατασκευάσει πλήρως το Σύστηµα, απολύτως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα Τεύχη της παρούσας ιακήρυξης Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύναψη σύµβασης, καθώς και τη διευθέτηση διαχείριση όλων των θεµάτων που σχετίζονται µε την επικοινωνία των µετρητών και τον πάροχο ή τους παρόχους επικοινωνίας που θα απαιτηθούν Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την υποχρέωση πενταετούς (5) παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού, µε δυνατότητα πενταετούς (5) επέκτασης, µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται και κατά το διάστηµα της περιόδου εγγύησης (από την προσωρινή έως και την οριστική παραλαβή του έργου) µε δαπάνες του Αναδόχου Τα λεπτοµερή χαρακτηριστικά του Έργου, και οι απαιτούµενες προδιαγραφές του αναλύονται στα συνηµµένα Τεύχη της ιακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 Συµµετοχή στο ιαγωνισµό Στη ιαδικασία θα µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς (Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών) που είναι εγκατεστηµένοι στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων - Σ Σ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ), υπό τον όρο ότι η παρούσα Σύµβαση καλύπτεται από τη Σ Σ (GPA), ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., εφόσον το κείµενο των συµφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συµµετοχή των Χωρών αυτών στους Κοινοτικούς ιαγωνισµούς, ή Οικονοµικοί Φορείς που έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε., ή κράτους που έχει υπογράψει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή κράτους που έχει υπογράψει την Σ Σ (GPA) του Π.Ο.Ε., υπό τον όρο ότι η παρούσα Σύµβαση καλύπτεται από τη Σ Σ (GPA), και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος που έχει υπογράψει την Σ Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., εφόσον το κείµενο των 6

7 συµφωνιών αυτών επιτρέπει ρητά τη συµµετοχή των εν λόγω χωρών στους Κοινοτικούς ιαγωνισµούς. Επισηµαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να αφορούν και να προέρχονται από τις χώρες αυτές για τους αντίστοιχους Προσφέροντες. Οι ως άνω Φορείς θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως όλα τα ακόλουθα κριτήρια συµµετοχής: 1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Να είναι έµπειροι στη µελέτη, κατασκευή και θέση σε εµπορική λειτουργία αντίστοιχου τύπου συστηµάτων αυτόµατης διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων και επεξεργασίας µετρητικών δεδοµένων ηλεκτρικής ενέργειας (AMΜ / MDM) περιλαµβανοµένης της εγκατάστασης και ένταξης στο κεντρικό σύστηµα αυτόµατης συλλογής και διαχείρισης µετρήσεων (AMΜ - MDM) των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων. Ως ελάχιστη εµπειρία στη µελέτη, διοίκηση έργων (Project Management) και στην διοίκηση έργων ολοκληρωµένων λύσεων (Systems Integration Projects) καθώς και στην κατασκευή τους (Rollout) και θέση σε εµπορική λειτουργία, θεωρείται η υλοποίηση κατά την τελευταία πενταετία έργων παρόµοιου τύπου όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο εκ των οποίων: Ένα (1) έργο να αφορά κεντρικό σύστηµα (AMR / MDM) Ηλεκτρικής Εταιρείας ή ιαχειριστή ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας στο οποίο να έχουν ενταχθεί τουλάχιστον διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) µετρητικά σηµεία. Η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση συστατικών επιστολών από τους κυρίους των αντίστοιχων έργων καθώς και µε την υποβολή από τους συµµετέχοντες αναλυτικών πληροφοριών έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία της Επιχείρησης ( ΕΗ) µε τους κυρίους των έργων προκειµένου να επαληθευτούν οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό. Για το λόγο αυτό στην προσφορά τους οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν συστατική επιστολή τουλάχιστον µε τα ακολούθα στοιχεία : Την επωνυµία της Επιχείρησης ή του ιαχειριστή που είναι ο κύριος του έργου Το όνοµα ή τα ονόµατα των υπευθύνων παραλαβής & λειτουργίας του έργου για λογαριασµό της Επιχείρησης ή του ιαχειριστή που είναι ο κύριος του έργου. Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο/α, ΦΑΞ, και ) µε τους ανωτέρω υπευθύνους της Επιχείρησης ή του ιαχειριστή. 7

8 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση µη δυνατότητας επικοινωνίας του προσωπικού της ΕΗ µε κύριο έργου ως ανωτέρω, αποτελεί ευθύνη του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό να οργανώσει και να διευκολύνει µε κάθε τρόπο την επικοινωνία του προσωπικού της ΕΗ µε το αντίστοιχο προσωπικό της Επιχείρησης της οποίας αντίστοιχο έργο έχει εκτελέσει ο συµµετέχων στον διαγωνισµό και το οποίο επικαλείται ως αποδεικτικό της εµπειρίας του. Για το λόγο αυτό κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης από την ΕΗ και σε χρονικό διάστηµα (5) πέντε εργάσιµων ηµερών από αυτήν, ο συµµετέχων στον διαγωνισµό θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία του προσωπικού της ΕΗ µε το προσωπικό της αντίστοιχης επιχείρησης. Η πραγµατοποίηση της επικοινωνίας του προσωπικού της ΕΗ µε την αντίστοιχη Επιχείρηση θα επιβεβαιώνεται µε σχετική αλληλογραφία µετά την ολοκλήρωση της. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν καλύψει την επιβεβαίωση της απαιτούµενης εµπειρίας ως ανωτέρω, η προσφορά του θα απορρίπτεται. Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ : Ο κατασκευαστής του εξοπλισµού θα πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη απαιτούµενη εµπειρία η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχων συστατικών επιστολών από Ηλεκτρικές Εταιρείες ή ιαχειριστές ικτύων. Οι συστατικές επιστολές θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακολούθα στοιχεία: Το όνοµα της Επιχείρησης Την ποσότητα και τον τύπο που αφορούσε η προµήθεια. Το όνοµα ή τα ονόµατα των υπευθύνων παραλαβής. Σταθερό τηλέφωνο/α, ΦΑΞ, και των ανωτέρω υπευθύνων. 1. Μετρητές 1.1. Συστατικές επιστολές για τους προσφερόµενους τύπους µετρητών απ ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο, που να αποδεικνύουν πωλήσεις τεµαχίων ίδιου τύπου µε τους προσφερόµενους την τελευταία πενταετία εκ των οποίων οι τουλάχιστον να αφορούν τον προσφερόµενο τύπο µονοφασικού µετρητή και οι τον προσφερόµενο τύπο τριφασικού µετρητή Συστατικές επιστολές για τους προσφερόµενους τύπους µετρητών, που να αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον οι ανωτέρω αντίστοιχες ποσότητες της παραγράφου 1.1. ( µονοφασικοί & τριφασικοί µετρητές) είναι ενταγµένοι σε Κεντρικά Συστήµατα Τηλεµέτρησης (AMR ή/και ΑΜΜ) Για τους προσφερόµενους µετρητές θα πρέπει : να προσκοµισθεί πιστοποιητικό συµβατότητας/αποδοχής του πρωτοκόλλου επικοινωνίας σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τον ευρωπαϊκό οργανισµό προτύπων CEN/CENELEC 8

9 να προσκοµισθούν Πιστοποιητικά οκιµών τύπου από διεθνώς αναγνωρισµένο εργαστήριο και διαπιστευµένο κατά ΕΝ ISO / IEC 17025:2005 σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία έκδοση του EN/IEC , (MID) να χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού για τουλάχιστον πέντε έτη, 1.4. Σε ό,τι αφορά το εργοστάσιο κατασκευής και επιθεώρησης των προσφεροµένων τύπων µετρητών, θα πρέπει να αποδεικνύεται η παραγωγική ικανότητά του για τη κάλυψη των απαιτήσεων του έργου Το εργοστάσιο κατασκευής των µετρητών θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε το ΕΝ/ISO9001:2008 Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε το ΕΝ ISO14001:2004 Σύστηµα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σύµφωνα µε το OHSAS : 2007 Συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/22/ΕΚ (Όργανα Μέτρησης) και σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση, (ΦΕΚ 521 / τεύχος Β / , Αριθµ. Φ2 1393), για την κατασκευή ηλεκτρονικών µετρητών ενέργειας Πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το EN ISO / IEC 17025:2005, για τα εργαστήρια ελέγχου του εργοστασίου και για τον τόπο επιθεώρησης, εάν είναι διαφορετικός από το εργοστάσιο παραγωγής των µετρητών. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο επιθεώρησης των προσφεροµένων τύπων µετρητών. 2. Επικοινωνιακά µέσα 2.1. Συστατικές επιστολές για όλους τούς προσφερόµενους τύπους επικοινωνιακών µέσων που να αποδεικνύουν πωλήσεις τουλάχιστον τεµαχίων την τελευταία πενταετία για κάθε προσφερόµενο τύπο, και τα οποία να λειτουργούν ικανοποιητικά Τα εργοστάσια κατασκευής των επικοινωνιακών µέσων θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε ΕΝ/ISO9001:2008 Για τον προσφερόµενο εξοπλισµό (µετρητές, επικοινωνιακά µέσα), απαιτείται από τους προσφέροντες η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού στην Ελλάδα, µε τη διάθεση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής (που θα περιλαµβάνει : τράπεζες ελέγχου και ρύθµισης µετρητών, εγκατάσταση προγραµµατισµού / παραµετροποίησης µετρητών, εργαστήρια δοκιµών µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστευµένα κατά ISO / IEC : 2005 κλπ) και του αποδεδειγµένα ειδικευµένου στο αντικείµενο τεχνικού προσωπικού. Η διάθεση των παραπάνω θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τους προσφέροντες ή µέσω των υποπροµηθευτών ή κατασκευαστών του προσφερόµενου εξοπλισµού (µετρητές, επικοινωνιακά µέσα). 9

10 Γ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : Ως ελάχιστη εµπειρία θεωρείται η εγκατάσταση µιας εφαρµογής αυτόµατης συλλογής µετρητικών δεδοµένων (AMR/ΑΜΜ) και διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων (MDM) ιδίου τύπου µε τον προσφερόµενο που έχει τεθεί σε εµπορική λειτουργία την τελευταία πενταετία, και αφορά τη συλλογή και επεξεργασία µετρητικών δεδοµένων από τουλάχιστον µετρητικά σηµεία Η ελάχιστη απαιτούµενη εµπειρία που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την προσκόµιση συστατικών επιστολών από τους κυρίους των αντίστοιχων έργων. Για το λόγο αυτό στην προσφορά τους οι συµµετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν στη συστατική επιστολή τουλάχιστον τα ακολούθα στοιχεία : Το όνοµα της Επιχείρησης που είναι ο κύριος του έργου Το όνοµα ή τα ονόµατα των υπευθύνων παραλαβής & λειτουργίας του έργου για λογαριασµό της Επιχείρησης που είναι ο κύριος του έργου. Σταθερό τηλέφωνο/α, ΦΑΞ, και των ανωτέρω υπευθύνων. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν καλύψει την απαιτούµενη Εµπειρία, η προσφορά του θα απορρίπτεται. 1. Οι διαγωνιζόµενοι κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΕΗ, θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν επίδειξη (demonstration) στην Ελλάδα στα µέλη της Επιτροπής αξιολόγησης της ΕΗ των προσφερόµενων συστήµατων AMR+MDM παρουσιάζοντάς τους τις λειτουργίες τους και τη συµβατότητα τους µε τις προδιαγραφές. Ειδικότερα σε ότι αφορά το κεντρικό σύστηµα (εφαρµογή αυτόµατης συλλογής µετρητικών δεδοµένων (AMR) και την εφαρµογή διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων MDM) οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αποδείξουν την επεκτασιµότητα της εφαρµογής ώστε αυτή να διαχειρίζεται µετρητικά δεδοµένα τουλάχιστον από µετρητικά σηµεία, δηλαδή κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας. 2. Οι διαγωνιζόµενοι κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση της ΕΗ, θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν επίδειξη (demonstration) στην Ελλάδα στα µέλη της Επιτροπής αξιολόγησης της ΕΗ της προσφερόµενης εφαρµογής WEB σε ήδη εγκατεστηµένο σύστηµα παρουσιάζοντάς τους τις λειτουργίες και τη συµβατότητα µε τις προδιαγραφές. Η εφαρµογή WEB η οποία απαιτείται στην τεχνική περιγραφή του συστήµατος θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι εφαρµογή που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Επιµέρους τροποποιήσεις της εφαρµογής είναι αποδεκτές. 3. Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι η εφαρµογή αυτόµατης συλλογής µετρητικών δεδοµένων AMR θα πρέπει να συλλέγει δεδοµένα σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή των µετρητών στα οποία περιλαµβάνονται και στοιχεία ποιότητας ενέργειας, ο κατασκευαστής της προσφερόµενης εφαρµογής θα πρέπει να συµπεριλάβει λογισµικό για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ποιότητας ηλεκτροδότησης όπως απαιτείται στην τεχνική περιγραφή του συστήµατος. 10

11 ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ : Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να διαθέτει (ή να εξασφαλίσει µέσω υπεργολάβου) στην Ελλάδα το κατάλληλο προσωπικό και την υποδοµή για την εγκατάσταση και υποστήριξη των µετρητών και των τηλεπικοινωνιακών µέσων και να έχει ήδη πραγµατοποιήσει εργασίες εγκατάστασης τουλάχιστον µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στην τελευταία πενταετία. Ο Ανάδοχος/υπεργολάβος θα πρέπει να διαθέτει : Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε ΕΝ / ISO9001:2008 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε κράτη µέλη ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα διασφάλισης της ποιότητας. Προσωπικό ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο που θα διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση του Έργου. Προσωπικό που να κατέχει Αδεία Ηλεκτροτεχνίτη «Ειδικότητας ΣΤ». Επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι που δε θα αποδείξουν την εµπειρία τους στις προαναφερόµενες απαιτήσεις των παραγράφων Α, Β, Γ και, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα, θα αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο ιαγωνισµό. 1.2 ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α. Να µην έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύµφωνα και µε το Ν. 3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. β. Ο Εργολάβος/Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 11

12 Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Εργολάβου/Αναδόχου ή/και των Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, η ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό, διατηρουµένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία της σύµβασης. Επιπροσθέτως, κατ εφαρµογή του άρθρου 13 παρ. 1 του Κανονισµού Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (ΚΕΠΥ) της ΕΗ Α.Ε., που κυρώθηκε µε την υπ αριθ. 206/ Απόφαση.Σ. της Επιχείρησης, η ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα, πέραν των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του ΚΕΠΥ, να αποκλείσει, µε απόφαση των αρµοδίων οργάνων της, από τις µελλοντικές διαδικασίες επιλογής, προσωρινά ή οριστικά, τον Εργολάβο/Ανάδοχο, εφόσον η σύµβαση καταγγέλθηκε από τη ΕΗ λόγω διαπίστωσης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε αυτόν ή σε Υπεργολάβο αυτού. Κατά τα λοιπά, θα εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΕΠΥ της ΕΗ Α.Ε.». 2. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούµενης εµπειρίας, οι Προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν µε την Προσφορά τους: 2.1. Να αναφέρουν στον φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία τα εξής : Τους Οίκους κατασκευής του προσφερόµενου εξοπλισµού και λογισµικού. Πλήρη κατάλογο και περιγραφή των έργων που έχουν υλοποιήσει σε αντικείµενο ίδιο µε το ζητούµενο (Κέντρα Τηλεµέτρησης ιαχείρισης), από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης του Εργου. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από συστάσεις των κυρίων των έργων (Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις ή ιαχειριστές Συστηµάτων/ ικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας) περί της έντεχνης και εµπρόθεσµης κατασκευής και ικανοποιητικής λειτουργίας και απόδοσής τους. Τεκµηρίωση ότι διαθέτουν επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό, µε τις απαραίτητες άδειες που απορρέουν από τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Να προσκοµίσουν συστάσεις από µεγάλες Επιχειρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ιαχειριστές Συστηµάτων/ ικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τις οποίες θα αποδεικνύεται η απαιτούµενη εµπειρία τους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραγράφους Α, Β, Γ, Για τον προσφερόµενο εξοπλισµό και λογισµικό θα πρέπει: να προσκοµίσουν πιστοποιητικό συµβατότητας/αποδοχής του πρωτοκόλλου επικοινωνίας σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τον ευρωπαϊκό οργανισµό προτύπων CEN/CENELEC. να προσκοµίσουν Πιστοποιητικά οκιµών τύπου από διεθνώς αναγνωρισµένο εργαστήριο και διαπιστευµένο κατά ΕΝ ISO / IEC 17025:2005 σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία έκδοση του EN/IEC , (MID) 12

13 Να προσκοµίσουν τις άδειες χρήσης (licenses) όλων των επιµέρους λογισµικών που χρησιµοποιούν για την κατασκευή - ολοκλήρωση του Συστήµατος (λειτουργικό σύστηµα, βάσεις δεδοµένων κλπ.) Να αποδεικνύουν ότι η εφαρµογή διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων MDM µπορεί να ανταλλάσσει δεδοµένα µε τα εµπορικά µηχανογραφικά συστήµατα (billing) της Εταιρείας καθώς και εναλλακτικών προµηθευτών (π.χ ΕΡΜΗΣ, SAP κλπ) 2.4. Πέραν των ανωτέρω ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει : Να προσκοµίσει δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα παρέχει τεχνική υποστήριξη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του συστήµατος και του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού που προσφέρει για τουλάχιστον 6 (έξι) έτη από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής του Έργου. Να υποβάλει την οργανωτική δοµή στην οποία να παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και το ανθρώπινο δυναµικό που θα απασχολείται µε την υποστήριξη του συστήµατος και του µετρητικού εξοπλισµού οκιµές κατά την διαδικασία Τεχνικής Αξιολόγησης Προσφορών. Προκειµένου η ΕΗ Α.Ε. να πιστοποιήσει την συµβατότητα και την επιτυχή λειτουργία του προσφερόµενου Συστήµατος Τηλεµέτρησης (AMR-MDM) και του επικοινωνιακού µέσου (µόντεµ) µε τους προσφερόµενους µετρητές Χ.Τ., η ακολούθως περιγραφόµενη δοκιµή θα διεξαχθεί κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών και ειδικότερα εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών : Οι προσφέροντες θα εγκαταστήσουν σε δικό τους υπολογιστή το λογισµικό του Συστήµατος AMR-MDM (δοκιµαστικής έκδοσης). Θα πραγµατοποιήσουν αποµάστευση µετρητικών δεδοµένων µε χρήση του προβλεπόµενου επικοινωνιακού µέσου, από τους προσφερόµενους τύπους µετρητών. Θα πραγµατοποιήσουν εγκατάσταση κατάλληλου λογισµικού αποµάστευσης δεδοµένων (του κατασκευαστή των µετρητών) και µε χρήση οπτικών κεφαλών για την επιτόπια συλλογή στοιχείων µέσω φορητού υπολογιστή (laptop) ή αντίστοιχα φορητού καταχωρητή (HHU), θα πραγµατοποιήσουν δοκιµαστική αποµάστευση δεδοµένων από τους µετρητές, καθώς και µεταφορά και εισαγωγή των δεδοµένων που συλλέχθηκαν στον υπολογιστή, στο λογισµικό του Συστήµατος AMR-MDM. Η δοκιµή αυτή έχει σκοπό να αποδείξει τη συνεργασία του Συστήµατος µε τον εξοπλισµό φορητών Η/Υ του άρθρου 9 των Ειδικών Όρων, για επιτόπια συλλογή δεδοµένων από τους µετρητές. Επίδειξη WEB εφαρµογής σε ήδη εγκατεστηµένο σύστηµα. Επίδειξη για την περιγραφή της επεκτασιµότητας της εφαρµογής ώστε αυτή να διαχειρίζεται µετρητικά δεδοµένα τουλάχιστον από µετρητικά σηµεία Οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της / Τοµέας Εργαστηρίων και Ασυρµάτων (Αγ. Αννης 70- Ρούφ) και θα θεωρηθούν επιτυχείς εάν εντός τριών (3) ηµερών 13

14 από την έναρξή τους επιτυγχάνεται κατά συστηµατικό τρόπο η πλήρης επικοινωνία µε τους προσφερόµενους µετρητές. Σε περίπτωση αποτυχίας των ανωτέρω δοκιµών, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί τεχνικά περαιτέρω και θα απορριφθεί Αξιολόγηση του προσφερόµενου Κεντρικού Συστήµατος (AMR + ΜDM). Η ΕΗ Α.Ε. κατά την κρίση της διατηρεί το δικαίωµα να πιστοποιήσει την ικανοποιητική λειτουργία του προσφερόµενου Συστήµατος Τηλεµέτρησης (AMR-ΜDM) στην διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης µε την ακολούθως περιγραφόµενη επίσκεψη τριών µελών της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης: Θα υποδειχθεί από τον προσφέροντα και σε συνεννόηση µε την επιτροπή αξιολόγησης, ο τόπος, ο χρόνος και η agenda επίσκεψης, διάρκειας δύο ηµερών, σε Ηλεκτρική Εταιρεία ή ιαχειριστή ικτύου που είναι εγκατεστηµένος και βρίσκεται σε εµπορική λειτουργία ο προσφερόµενος τύπος Κεντρικού Συστήµατος AMR + MDM, προκειµένου να αξιολογηθεί η ικανοποιητική λειτουργία του, σύµφωνα µε τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου τύπου συστήµατος. Η δαπάνη της Επίσκεψης των τριών µελών της Επιτροπής Τεχνικής αξιολόγησης θα βαρύνει τον προσφέροντα (έξοδα διαµονής και αεροπορικών εισιτηρίων). 3. Περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξία Στην περίπτωση που ο Προσφέρων είναι Σύµπραξη Επιχειρήσεων, η κατακύρωση της Σύµβασης θα γίνει στο όνοµα όλων των µελών της Σύµπραξης και θα τεθεί διάταξη στο Συµφωνητικό της Σύµβασης σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της Σύµπραξης ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΕΗ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από τη ΕΗ η ουσιαστική συµµετοχή στη Σύµπραξη όλων των µελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Στην περίπτωση που η προσφέρουσα Σύµπραξη είναι Όµιλος Επιχειρήσεων (άτυπη ένωση προσώπων χωρίς φορολογική και νοµική υπόσταση) η Προσφορά πρέπει να είναι διαµορφωµένη κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η χωριστή τιµολόγηση από τα µέλη του Οµίλου σύµφωνα µε την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και πρακτική. Στην αντίθετη περίπτωση όπου η Προσφορά δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, εφόσον ο Προσφέρων επιλεγεί ως Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να περιβληθεί νοµικό/ φορολογικό τύπο που θα επιτρέπει την από κοινού τιµολόγηση και τότε για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται επιπλέον η κατάθεση επικυρωµένου αντιγράφου του εγγράφου που θα αποδεικνύει ότι ικανοποιείται η προαναφερθείσα απαίτηση. Οι απαιτήσεις της εµπειρίας πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά από τα µέλη της Σύµπραξης ή Κ/Ξ, δηλαδή αρκεί να πληρούνται σε ένα µόνο µέλος της Σύµπραξης ή Κ/Ξ. 14

15 Οι Επιχειρήσεις που υποβάλλουν προσφορά, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλη µιας Σύµπραξης ή Κ/Ξίας Επιχειρήσεων απαγορεύεται να συµµετέχουν και ως µέλη άλλης Σύµπραξης ή Κ/Ξίας που υποβάλει επίσης προσφορά, στον παρόντα ιαγωνισµό. Ωστόσο, Εταιρεία που συµµετέχει αυτοτελώς ή σε Κ/ξια σε µία Σύµπραξη ή Κ/ξια µπορεί να προσφέρει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε άλλη Εταιρεία ή Κ/ξια ως υποπροµηθευτής / υπεργολάβος. Επίσης απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων ιαγωνιζοµένων από τον ίδιο Εκπρόσωπο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των ιαγωνιζοµένων προς τις εν λόγω απαιτήσεις, οι Προσφορές των υπόψη ιαγωνιζόµενων θα αποκλεισθούν από τις περαιτέρω διαδικασίες του ιαγωνισµού. 4. Εφόσον οι ιαγωνιζόµενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηµατοοικονοµική, τεχνική ή και επαγγελµατική ικανότητα τρίτων προκειµένου να καλύψουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής που καθορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο 1 καθώς και τις απαιτήσεις για την οικονοµική κατάσταση του ιαγωνιζόµενου, οι οποίες καθορίζονται στο Τεύχος «Όροι και Οδηγίες ιαγωνισµού», υποχρεούνται να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα και να δηλώσουν ότι δεσµεύονται να παράσχουν όλες τις απαιτούµενες από τη ιακήρυξη εγγυήσεις. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή, ο ιαγωνιζόµενος έχει την υποχρέωση να αποδείξει µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι θα έχει στη διάθεσή του, καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, όλα τα απαραίτητα µέσα για την εκτέλεσή της. Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα µπορεί να είναι, ενδεικτικά, έγκυρο ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του ιαγωνιζόµενου και του επικαλούµενου τρίτου, δεσµευτική ήλωση υπογεγραµµένη από νόµιµο εκπρόσωπο του τρίτου, ή παρουσίαση εγγυήσεων άλλης µορφής, προκειµένου η ανωτέρω απαιτούµενη ικανότητα να αποδεικνύεται επαρκώς και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τη ΕΗ Α.Ε. Τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο Φάκελο Β της Προσφοράς. Το αντικείµενο της συνεργασίας µεταξύ του Αναδόχου και του τρίτου καθώς και οι παρασχεθείσες εγγυήσεις από τον τρίτο προς τον Ανάδοχο θα συµπεριληφθούν στη Σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 4 Απαιτήσεις για το περιεχόµενο της Προσφοράς 4.1. Εναλλακτικές προσφορές εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 4.2. Εµπορικές Αποκλίσεις: εν επιτρέπονται αποκλίσεις από τους Εµπορικούς και Οικονοµικούς Όρους της ιακήρυξης και οι Προσφορές θα πρέπει να συµµορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και τις απαιτήσεις της. Σχόλια, παρατηρήσεις ή διευκρινίσεις, που 15

16 αλλοιώνουν τους συγκεκριµένους όρους ή τις απαιτήσεις της ιακήρυξης, αντιµετωπίζονται ως Εµπορικές αποκλίσεις. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως αποκλίσεις θα απορριφθεί Τεχνικές Αποκλίσεις: Τεχνικές Αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ιακήρυξης, οφειλόµενες σε τεχνικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες του προσφερόµενου εξοπλισµού ή/και συστηµάτων δεν επιτρέπονται Ισοδύναµες µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικές Λύσεις: Γίνονται αποδεκτές, εφόσον πληρούν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 6, παράγραφος του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες του ιαγωνισµού» της ιακήρυξης. Αναφορικά µε τους Τεχνικούς όρους της ιακήρυξης (τεχνική περιγραφή του Έργου και επιµέρους τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού) διευκρινίζεται ότι οι προσφέροντες δύνανται να προτείνουν τεχνικές λύσεις, οι οποίες κατά την άποψη τους καλύπτουν, κατά ισοδύναµο τρόπο τις απαιτήσεις των τεχνικών όρων της ιακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες υποχρεούνται να συµπληρώσουν κατάλληλα Πίνακα Ισοδύναµων Τεχνικών Λύσεων, και να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την τεκµηρίωση της προτεινόµενης ισοδυναµίας (πλήρης και αναλυτική τεχνική περιγραφή του αντικειµένου, τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της ισοδυναµίας, δοκιµότητα της προτεινόµενης λύσης, µε αναφορές στην µέχρι τώρα διεθνή εφαρµογή της, προσκόµιση των διεθνών κανονισµών, στους οποίους στηρίζεται κλπ.). Επιπλέον οι προτεινόµενες τεχνικές λύσεις δεν θα πρέπει, κατά κανένα τρόπο, να επηρεάζουν την λειτουργικότητα, την ασφάλεια, την διαθεσιµότητα, την ευκολία συντήρησης, την φιλοσοφία της λειτουργίας και της προστασίας, την αξιοπιστία και την διάρκεια ζωής του εξοπλισµού. Εφόσον η ως άνω τεκµηρίωση κριθεί ικανοποιητική από την Επιχείρηση, το προτεινόµενο τεχνικά ισοδύναµο αντικείµενο θα ενσωµατωθεί στο Έργο χωρίς επιβάρυνση του τιµήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά του διαγωνιζόµενου θα απορριφθεί. Εάν ο ιαγωνιζόµενος δεν έχει υποβάλει Πίνακα Ισοδύναµων Τεχνικών Λύσεων, θα πρέπει να υποβάλει ήλωση ότι προσφέρει το έργο σε πλήρη συµµόρφωση µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ιακήρυξης Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε άλλη διαφορετική αντιµετώπιση από τον ιαγωνιζόµενο των παραπάνω αναφεροµένων διαδικασιών θα συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς του Για τα βασικά στοιχεία του λογισµικού και του εξοπλισµού του Έργου, συγκεκριµένα για : 16

17 - Την Εφαρµογή Αυτόµατης Συλλογής µετρητικών δεδοµένων ηλεκτρικής ενέργειας (AMR) - Την Εφαρµογή ιαχείρισης µετρητικών δεδοµένων ηλεκτρικής ενέργειας (MDM) οι ιαγωνιζόµενοι καλούνται να προσφέρουν ένα (1) κατασκευαστικό τύπο, - Τους Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ. - Τα Επικοινωνιακά Μέσα για τους παραπάνω Μετρητές οι ιαγωνιζόµενοι καλούνται να προσφέρουν ένα (1) κατασκευαστικό τύπο για κάθε είδος τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (plc, gprs/gsm, κ.λπ.) Άρθρο 5 Χρηµατοδότηση έργου Το έργο πρόκειται να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προς συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και να χρηµατοδοτηθεί µέχρι 50%. Αποστολή του Ε.Τ.Π.Α. είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στη συµµετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία πράξης «Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της ευστάθειας του συστήµατος». Η υλοποίηση του έργου έχει στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων. ΑΡΘΡΟ 6 Παραλαβή στοιχείων ιαγωνισµού Τα Τεύχη της ιακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 του τεύχους «Όροι και Οδηγίες του ιαγωνισµού», βρίσκονται στην ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης Εναλλακτικά, τα παραπάνω Τεύχη διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή (cd) από τη ΕΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ (Τοµέα Συµβάσεων Ειδικών Έργων) οδός Χαλκοκονδύλη, αριθµός 22, Αθήνα, 6ος όροφος, Γραφείο 609, τηλ µε καταβολή του ποσού των 20 ΕΥΡΩ και του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό αυτό. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα παραλάβουν, υπογράφοντας σχετική απόδειξη, το αργότερο µέχρι (5) πέντε ηµέρες πριν 17

18 από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ιαγωνισµού δηλαδή µέχρι και την, κάθε εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των ωρών έως Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση όλων των λοιπών στοιχείων βάσει των οποίων γίνεται η ιακήρυξη του ιαγωνισµού στα γραφεία της παραπάνω ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ (Τοµέας Συµβάσεων Ειδικών Έργων), κάθε εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των ωρών έως Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΜΑΟΡ - 147 ΕΡΓΟ : «ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΟΝΠ ΣΤΟ ΛΚΔΜ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-13 ΕΡΓΟ: «ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙ ΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV, ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-201 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-201 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-201 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Μεταφορά προσωπικού ΔΔ & ΔΠΑ /ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε προς και από τον τόπο εργασίας στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα) με μισθωμένα Λεωφορεία Δ.Χ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΔ/ΚΜΕ και της ΔΠΑ/ΤΤΕΔ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΔ/ΚΜΕ και της ΔΠΑ/ΤΤΕΔ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ 197 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΔ/ΚΜΕ και της ΔΠΑ/ΤΤΕΔ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ-197

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV ΚΑΙ 6KV ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV ΚΑΙ 6KV ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΜΑΟΡ-134 ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20KV ΚΑΙ 6KV ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΜΑΟΡ-165 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Αποθέτη Αγόνων Ορυχείου Κυρίου Πεδίου ΛΚΔΜ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΜΑΟΡ-165 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Αποθέτη Αγόνων Ορυχείου Κυρίου Πεδίου ΛΚΔΜ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΜΑΟΡ-165 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Αποθέτη Αγόνων Ορυχείου Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41609 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41418 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΕΕΔ-9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΕΕΔ-9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΕΕΔ-9 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΕΚΕΕ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΝ/4001528/10.05.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), εφεξής καλούμενος «ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό... 4 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ιαγωνισµού... 4 Άρθρο Τόπος, περ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό... 4 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής ιαγωνισµού... 4 Άρθρο Τόπος, περ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -XXX ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ... 2 Άρθρο 1. Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό - Τόπος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ... 2 Άρθρο 1. Όνοµα - ιεύθυνση Υπηρεσίας αρµόδιας για το ιαγωνισµό - Τόπος ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ - 208 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές εργασίες)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές εργασίες)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Γ.Μ.400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές εργασίες)» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41625 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

01 Data Network Προσκληση Αριθμός Διακήρυξης: XXXX-XX

01 Data Network Προσκληση Αριθμός Διακήρυξης: XXXX-XX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX-XX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41515 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.

ΕΡΓΟ : ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Νίκα,. Μεσίτου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5192639 & 210 5192330 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ- 40603 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 543 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υ/Σ 150/20kV Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Επέκταση Νο 2 Ε.Π.Μ.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 543 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υ/Σ 150/20kV Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Επέκταση Νο 2 Ε.Π.Μ.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 543 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Υ/Σ 150/20kV Αντλιοστάσιο ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Επέκταση Νο 2 Ε.Π.Μ.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518. Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518. Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : TEYXOΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 TEYXOΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 546 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Επιπρόσθετη γείωση εδάφους σε 2LS της Γ.Μ.150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 546 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Επιπρόσθετη γείωση εδάφους σε 2LS της Γ.Μ.150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔNEM 546 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Επιπρόσθετη γείωση εδάφους σε 2LS της Γ.Μ.150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41605 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41526 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 4 :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41503 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΜΗΕ/ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ / ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΕ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41601

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41601 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41601 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ TΩN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν 2 ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΔ-202 Το παρόν συμπλήρωμα εκδίδεται προκειμένου να γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 της Πρόσκλησης Στο άρθρο 1 της Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41621

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41621 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41621 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150 kv ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41608 «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003873827 2016-02-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-02 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45556/1296 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41616 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 29/09/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 10285 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα