ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» (Αριθμ. πρωτ.: 91531/Η/ ) (ΑΔΑ: ΒΛ4Ι9-ΖΨ3) (ΑΔΑΜ: 13PROC / ) CPV: Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΤΕΤΑΡΤΗ 11:30 π.μ. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Αρ. Σταθάκη Τηλέφωνο: FAX: & Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ /Η ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α )«Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως. 2. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α ) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α ), 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και συνάδουν με την φύση των υπηρεσιών. 6. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28, τ.α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.» 1

3 7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 9. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 10. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Την Πράξη 6/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38, τ.α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012.» 13. Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » 14. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 15. Την απόφαση με αριθμ /ΣΤ5 (ΦΕΚ 1950/τ.Β / ) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ /ΣΤ54 (ΦΕΚ 1724/τ.Β/ ) αντίστοιχη. 16. Την αριθμ. πρωτ. 2/5631/ απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά στην έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, ύψους ,00 στον ΚΑΕ 0875 για τα έτη 2014, 2015 και Την αριθμ. πρωτ 91189/Η/ (ΑΔΑ: ΒΛ4Κ9-4ΙΩ, ΑΔΑΜ: 13REQ / ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση διενέργειας δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τον καθαρισμό των χώρων του κτηρίου που στεγάζεται η Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το χρονικό διάστημα από έως

4 18. Την αριθμ. πρωτ /Η/ (ΑΔΑ: Β4ΜΦ9-ΠΞΑ) απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των διεθνών διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν για την φύλαξη και καθαριότητα του κτηρίου που στεγάζεται η Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 19. Την αριθμ. πρωτ /Η/ (ΑΔΑ:Β4ΜΦ9-ΣΧΔ) απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών που τυχόν θα κατατεθούν στο πλαίσιο των διεθνών διαγωνισμών για την φύλαξη και καθαριότητα του κτηρίου που στεγάζεται η Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 20. Την αριθμ. πρωτ /Η/ (ΑΔΑ: ΒΛΠΠ9-ΠΡ7) απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αρ. πρωτ /Η/ (ΑΔΑ:Β4ΜΦ9-ΣΧΔ) απόφασης συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών που τυχόν θα κατατεθούν στο πλαίσιο των διεθνών διαγωνισμών για την φύλαξη και καθαριότητα του κτηρίου που στεγάζεται η Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». 21. Την ανάγκη για τον καθαρισμό των χώρων του κτηρίου, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα από έως ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές ποσού εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, για χρονικό διάστημα έως τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης κι όχι πέραν τις Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας. Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ εφαρμογή των κειμένων διατάξεων ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα έχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορέας Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ως ακολούθως: Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους - συνοδευόμενες από αίτηση - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο έως και ώρα 11:30 π.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ (Γενικό Πρωτόκολλο). Η προθεσμία είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 60/2007. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 3

5 ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και ώρα 15:00. Δεν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την και ώρα 11:30 π.μ. από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Διαγωνισμού που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι θα λήγουν στις: Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή προ της λήξης τους, κατ ανώτατο χρονικό διάστημα εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α. Τις κείμενες διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. β. Το τεύχος της διακήρυξης. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων αυτής) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) και στον ιστότοπο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 4

6 ευρείας κυκλοφορίας. Αποστέλλεται επίσης στα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για ενημέρωση. Η διακήρυξη αναρτάται επίσης στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (στη κατηγορία: προκηρύξεις/διαγωνισμοί/υποτροφίες) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία Προκηρύξεις σύμφωνα με τον Ν. 4013/11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έξοδα δημοσίευσης στις ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας βαρύνουν την Αναθέτουσα αρχή. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και τα έγγραφα του διαγωνισμού από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα από το κτήριο Ανδρέα Παπανδρέου 37, 2 ος όροφος, γραφείο 2039, κ.κ. Ελ. Γκάνιου, Αρ. Σταθάκη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες π.μ. έως Διανέμεται δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει την παρούσα διακήρυξη με τα τεύχη της και τα παραρτήματά της μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών κατ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους σ αυτόν. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο του Τεύχους της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση (στη κατηγορία: προκηρύξεις / διαγωνισμοί / υποτροφίες). Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό πλήθος των σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προδικαστικές Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας προδικαστικής προσφυγής. Οι πληροφορίες παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής. Γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τα έγγραφα του 5

7 διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ως άνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ακολουθεί το πλήρες τεύχος της διακήρυξης. 6

8 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α.1.1 Ορισμοί σελ. 10 Α.1.2 Νομικό πλαίσιο σελ. 11 Α.1.3 Ημερομηνίες αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση σελ. 12 Α.1.4 Τρόπος λήψης του Τεύχους της Διακήρυξης σελ. 12 Α.1.5 Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης σελ. 13 Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής σελ. 13 Α.2.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής - κατακύρωσης σελ. 15 Α.2.3 Εγγύηση συμμετοχής Εκτέλεσης σελ. 23 Α.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.3.1 Τρόπος, τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών σελ. 24 Α.3.2 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς σελ. 25 Α.3.3 Ισχύς προσφορών σελ. 28 Α.3.4 Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές σελ. 28 Α.3.5 Τιμές προσφορών Νόμισμα σελ. 29 Α.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών σελ. 29 Α.4.2 Διευκρινίσεις επί των προσφορών σελ. 30 Α.4.3 Κοινοποίηση εγγράφων της Υπηρεσίας σελ. 31 Α.4.4 Απόρριψη προσφορών σελ. 31 Α.4.5 Προδικαστικές προσφυγές σελ. 31 Α.4.6 Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου Κατακύρωση Διαγωνισμού σελ. 32 Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.5.1 Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Σύμβασης, Εγγυήσεις σελ. 34 Α.5.2 Παρακολούθηση του Έργου σελ. 34 Α.5.3 Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις σελ. 34 Α.5.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου σελ. 35 Α.5.5 Παροχή πρόσθετων Υπηρεσιών σελ. 36 Α.5.6 Κατάπτωση εγγυήσεων Κυρώσεις - Έκπτωση σελ. 36 Α.5.7 Γλώσσα Σύμβασης σελ. 37 Α.5.8 Εγκρίσεις- Τροποποιήσεις σελ. 37 Α.5.9 Ισχύουσα Νομοθεσία Επίλυση Διαφορών σελ. 37 ΜΕΡΟΣ Β : ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Β.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Β.1.1 Αντικείμενο του έργου σελ. 38 Β.1.2 Χωροταξικός διαχωρισμός-περιγραφή κτηρίου Κ.Υ του Υπουργείου σελ. 38 Παιδείας και Θρησκευμάτων Β.1.3. Απαιτήσεις για τον καθαρισμό των χώρων του κτηρίου της Κ.Υ του σελ. 39 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Β.1.4 Εξοπλισμός Υλικά σελ. 40 7

9 Β.1.5. Χρόνος Απασχόλησης σελ. 41 Β.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ σελ. 41 ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1 Γ.1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπόδειγμα πίνακα συνοπτικής παρουσίασης έργων σελ. 43 Γ.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ.2.1. Υπόδειγμα συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος σελ. 44 Γ.2.2 Υπόδειγμα καταλόγου Τεχνικών Μέσων σελ. 46 Γ.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ.3.1 Πίνακες ετήσιων ποσών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού καθαριότητας κτηρίου Υπουργείου Παιδείας και σελ. 48 Θρησκευμάτων Γ.3.2. Έντυπο συνολικής προσφοράς υπηρεσιών καθαριότητας σελ. 50 Γ.4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Γ.4.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σελ. 51 Γ.4.2 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σελ. 52 Γ.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 53 8

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Διοικητικού Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτηρίου της Κεντρικής ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ χαμηλότερη τιμή, κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ.60/2007. CPV ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ /Η/ Α.Δ.Α. ΒΛ4Ι9-ΖΨ3 Α.Δ.Α.Μ. 13PROC / Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή ,00 πλέον Φ.Π.Α. Από τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ (Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και ΕΡΓΟΥ Θρησκευμάτων) Έως Τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της σύμβασης κι όχι πέραν της ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ , 11:30 π.μ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι (Γενικό Πρωτόκολλο) Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 2 ος όροφος, γρ Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, τηλ ,

11 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α.1.1 Ορισμοί ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το παρόν Τεύχος που αποτελείται από το Μέρος Α : Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β : Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και Μέρος Γ : Παραρτήματα. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, είναι η Επιτροπή που έχει συσταθεί, για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) και θα λειτουργήσει αναλογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η Επιτροπή Αξιολόγησης προδικαστικών προσφυγών, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, αξιολογεί τις προδικαστικές προσφυγές του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) και έχει συσταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) και θα λειτουργήσει αναλογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αρμόδιο Όργανο για την παρακολούθηση του έργου θα είναι η επιτροπή παραλαβής ειδών και επίβλεψης παροχής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης κάθε είδους εργασιών της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΕΡΓΟ Το σύνολο των απαιτούμενων από τον Ανάδοχο Εργασιών/Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Β1. Τεχνική Περιγραφή των Υπηρεσιών Καθαρισμού» της παρούσας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης κι όχι πέραν τις ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, ε. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Κόστος του Έργου (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 10

12 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου. Α.1.2 Νομικό πλαίσιο Ο παρών Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με βάση: Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α ) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο». Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και συνάδουν με την φύση των υπηρεσιών. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28, τ.α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.» Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335). Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.». Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11

13 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την Πράξη 6/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38, τ.α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012.» Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Την ανάγκη για τον καθαρισμό των χώρων του κτηρίου επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και για χρονικό διάστημα από έως Α.1.3 Ημερομηνίες αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση Η περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύεται: Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης: Στα Επιμελητήρια και στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: Στον ελληνικό τύπο: Α.1.4 Τρόπος λήψης του Τεύχους της Διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παραλάβουν το Τεύχος της Διακήρυξης, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού - Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10:00 π.μ. έως 14.00, γραφείο 2039, κ.κ. Ελ. Γκάνιου, Αρ. Σταθάκη, τηλ , Διανέμεται δωρεάν. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο του Τεύχους της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση (στη κατηγορία: προκηρύξεις / διαγωνισμοί / υποτροφίες) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία Προκηρύξεις. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό πλήθος των σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προδικαστικές Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού που διατίθενται, εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών εταιρειών κατ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους σ αυτόν. 12

14 Α.1.5 Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας προδικαστικής προσφυγής. Οι πληροφορίες παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής. Γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας επί ερωτήσεων των ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τα έγγραφα του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους, από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ως άνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Α.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: - Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα - Ενώσεις ή Κοινοπραξίες - Συνεταιρισμοί που ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών (οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά), που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων. Β. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (Α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην Ενότητα Α.2.2 ως «Ελάχιστες Προϋποθέσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας» της παρούσας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 13

15 εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Οι Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η Ένωση είναι δυνατόν να κληθεί να συστήσει Κοινοπραξία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α 84), όπως ισχύει, και να προσκομίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Στο Κοινοπρακτικό, πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Ο κοινός αυτός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και θα μεριμνά για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα Μέλη, κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Ένωσης /Κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των Μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας. Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνος του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού με τα ίδια προσόντα. Την αυτή υποχρέωση έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που δεν θα εκτελέσουν αυτοπροσώπως το Έργο. Αποκλείεται της συμμετοχής, ο Προσφέρων: Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όταν : τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, 14

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα