ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρί ου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευ μάτων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α/57/ ), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α/50/ ), β. του άρθρου 1, παρ. 1, 2 & 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α/34/ ), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α/70/ ) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α/101/ ), γ. του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ Α /136/ ), δ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98/ ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α /57/ ). 3. Την πράξη «Περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονί ας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημο κρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η οποία κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α/60/ ) και συγκεκριμένα το άρθρο δεύτερο αυτού. 4. Την ανάγκη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/96, αναφορικά με την προσαρμογή ορι σμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορί ας εμπορευμάτων, και σε σχέση με θέματα αρμοδιότη τας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, (ΕΕ L 363, , σελ ). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/96/ ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, και σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι νωνιών, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Άρθρο 2 Οδηγία 70/156/ΕΟΚ Το π.δ. 431/1983 (Α 160/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρί ου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρα τών µελών που αφορούν στην έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 42, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0315: Οδηγία 78/315/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 81, , σ. 1), L 0547: Οδηγία 78/547/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 168, , σ. 39),

2 3782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 1267: Οδηγία 80/1267/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 375, , σ. 34), L 0358: Οδηγία 87/358/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 192, , σ. 51), L 0403: Οδηγία 87/403/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 220, , σ. 44), L 0053: Οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 225, , σ. 1), L 0081: Οδηγία 93/81/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 264, , σ. 49), L 0054: Οδηγία 95/54/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 266, , σ. 1), L 0027: Οδηγία 96/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 169, , σ. 1), L 0079: Οδηγία 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 18, , σ. 7), L 0027: Οδηγία 97/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 233, , σ. 1), L 0014: Οδηγία 98/14/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 91, , σ. 1), L 0091: Οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 11, , σ. 25), L 0040: Οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 203, , σ. 9), L 0056: Οδηγία 2001/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 292, , σ. 21), L 0085: Οδηγία 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 42, , σ. 1), L 0092: Οδηγία 2001/92/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 291, , σ. 24), L 0116: Οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 18, , σ. 1), των L 0097: Οδηγία 2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 25, , σ. 1), L 0102: Οδηγία 2003/102/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 321, , σ. 15), R 0807: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συµβουλίου της (ΕΕ L 122, , σ. 36), L 0003: Οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 49, , σ. 36), L 0078: Οδηγία 2004/78/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 153, , σ. 103) L 0104: Οδηγία 2004/104/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 337, , σ. 13), L 0049: Οδηγία 2005/49/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 194, , σ. 12), L 0064: Οδηγία 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 310, , σ. 10), L 0066: Οδηγία 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 309, , σ. 37), L 0028: Οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 65, , σ. 27), L 0040: Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 161, , σ. 12), α) Στο Παράρτηµα VΙΙ, στον πίνακα του Μέρους Ι παρεµβάλλονται τα «34 για τη Βουλγαρία, 19 για τη Ρουµανία.» β) Στο Παράρτηµα IX, το σηµείο 47 στο Μέρος I, πλευ ρά 2 και στο Μέρος II, πλευρά 2, αντικαθίσταται ως 47. Φορολογήσιµη ισχύς ή εθνικός( οί) κωδικός( οί) αριθµός( οί), κατά περίπτωση: Βέλγιο:... Βουλγαρία:... Τσεχική ηµοκρατία:... Δανία: Γερμανία: Εσθονία:... Ελλάδα:... Ισπανία:... Γαλλία... Ιρλανδία:... Ιταλία:... Κύπρος:... Λετονία: Λιθουανία:... Λουξεµβούργο:... Ουγγαρία:... Μάλτα:... Κάτω Χώρες:... Αυστρία:. Πολωνία:... Πορτογαλία:... Ρουμανία: Σλοβενία:... Σλοβακία:... Φινλανδία:... Σουηδία:... Ηνωµένο Βασίλειο:... Άρθρο 3 Οδηγία 70/157/ΕΟΚ Η υπ αριθμ. Γ/20/81567/898/1988 (Β 403/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αναφέρονται στο αποδεχτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 42, , σ 16), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0350: Οδηγία 73/350/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 321, , σ. 33), L 0212: Οδηγία 77/212/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 66, , σ. 33),

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 0334: Οδηγία 81/334/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 131, , σ. 6), L 0372: Οδηγία 84/372/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 196, , σ. 47), L 0424: Οδηγία 84/424/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 238, , σ. 31), L 0491: Οδηγία 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 238, , σ. 43), 31992L0097: Οδηγία 92/97/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 371, , σ. 1), L 0020: Οδηγία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 92, , σ. 23), L 0101: Οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 334, , σ. 41), Στο Παράρτηµα II, στο σηµείο 4.2 προστίθενται τα «34 για τη Βουλγαρία, 19 για τη Ρουµανία.» Άρθρο 4 Οδηγία 70/220/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 679/ ) κοινή υπουργι κή απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, για την προ σέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 76, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0290: Οδηγία 74/290/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 159, , σ. 61), L 0102: Οδηγία 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 32, , σ. 32), L 0665: Οδηγία 78/665/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 223, , σ. 48), L 0351: Οδηγία 83/351/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 197, , σ. 1), L 0076: Οδηγία 88/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 36, , σ. 1), L 0436: Οδηγία 88/436/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 214, , σ. 1), L 0458: Οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 226, , σ. 1), L 0491: Οδηγία 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 238, , σ. 43), L 0441: Οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 242, , σ. 1), L 0059: Οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 186, , σ. 21), L 0012: Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 100, , σ. 42), L 0044: Οδηγία 96/44/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 210, , σ. 25), L 0069: Οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 282, , σ. 64), L 0069: Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 350, , σ. 1), L 0077: Οδηγία 98/77/ΕΚτης Επιτροπής της (ΕΕ L 286, , σ. 34), L 0102: Οδηγία 1999/102/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 334, , σ. 43), L 0001: Οδηγία 2001/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 35, , σ. 34), L 0100: Οδηγία 2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 16, , σ. 32), L 0080: Οδηγία 2002/80/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 291, , σ. 20), των L 0076: Οδηγία 2003/76/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 206, , σ. 29), τροποπείται ως Στο Παράρτηµα XIII, στη στήλη του σηµείου 5,2, παρεµβάλλονται τα Άρθρο 5 Οδηγία 70/221/ΕΟΚ Το π.δ. 528/1983 (Α 203/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 70/221/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρα τών µελών σχετικά µε τις δεξαµενές καυσίµων και τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 76, , σ. 23), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδη γία τροποποιήθηκε από την:

4 3784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 0490: Οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 128, , σ. 22), L 0333: Οδηγία 81/333/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 131, , σ. 4), L 0019: Οδηγία 97/19/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 125, , σ. 1), L 0008: Οδηγία 2000/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 106, , σ. 7), των L 0020: Οδηγία 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 48, , σ. 16), Στο Παράρτηµα II, στη στήλη του σηµείου 6.2, παρεµβάλλονται τα Άρθρο 6 Οδηγία 70/388/ΕΟΚ Το π.δ. 505/1983 (Α 192/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 70/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στα ηχητικά όργανα των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 176, , σ. 12), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: Στο Παράρτηµα I, στο εντός παρενθέσεων κείµενο στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 7 Οδηγία 71/127/ΕΟΚ Το π.δ. 533/1983 (Α 206/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 71/127/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 1ης Μαρτίου 1971, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδηγήσεως των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 68, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0795: Οδηγία 79/795/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 239, , σ. 1), L 0205: Οδηγία 85/205/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 90, , σ. 1), L 0562: Οδηγία 86/562/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 327, , σ. 49), L 0321: Οδηγία 88/321/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 147, , σ. 77), Στο προσάρτηµα 2 του Παραρτήµατος II, στον κατά λογο των ενδεικτικών αριθµών/γραµµάτων του σηµείου 4.2, προστίθενται τα Άρθρο 8 Οδηγία 71/320/ΕΟΚ Το π.δ. 537/1983 (Α 210/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 71/320/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στην πέδηση ορισµένων κατηγο ριών οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 202, , σ. 37), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 0132: Οδηγία 74/132/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 74, , σ. 7), L 0524: Οδηγία 75/524/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 236, , σ. 3), L 0489: Οδηγία 79/489/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 128, , σ. 12), L 0647: Οδηγία 85/647/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 380, , σ. 1), L 0194: Οδηγία 88/194/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 92, , σ. 47), L 0422: Οδηγία 91/422/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 233, , σ. 21), L 0012: Οδηγία 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 81, , σ. 1), L 0078: Οδηγία 2002/78/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 267, , σ. 23), Στο Παράρτηµα XV, στη στήλη του σηµείου 4.4.2, παρεµβάλλονται τα Άρθρο 9 Οδηγία 72/245/ΕΟΚ Το π.δ. 1376/1981 (Α 342/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 72/245/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1972 για τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) των οχηµάτων (ΕΕ L 152, , σ. 15), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιή θηκε από την: L 0491: Οδηγία 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 238, , σ. 43), L 0054: Οδηγία 95/54/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 266, , σ. 1), των L 0104: Οδηγία 2004/104/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 337, , σ. 13), L 0049: Οδηγία 2005/49/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 194, , σ. 12), L 0083: Οδηγία 2005/83/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 305, , σ. 32), L 0028: Οδηγία 2006/28/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 65, , σ. 27), τροποποιείται ως Στο Παράρτηµα I, στη στήλη υπό το σηµείο 5,2 παρεµβάλλονται τα Άρθρο 10 Οδηγία 74/61/ΕΟΚ Το π.δ. 1259/1981 (Α 309/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 74/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στις διατάξεις προστασίας των οχηµάτων µε κινητήρα κατά µιας µη επιτρεποµένης χρήσεως (ΕΕ L 38, , σ. 22), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0056: Οδηγία 95/56/ΕΚ, Ευρατόµ της Επιτρο πής της (ΕΕ L 286, , σ. 1), Τ: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Στο Παράρτηµα I, στη στήλη του σηµείου 5.1.1, παρεµβάλλονται τα Άρθρο 11 Οδηγία 74/408/ΕΟΚ Το π.δ. 502/1983 (Α 189/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 74/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιου λίου 1974 σχετικά µε τα µηχανοκίνητα οχήµατα όσον αφορά τα καθίσµατα, τις αγκυρώσεις τους και τα υποστηρίγµατα κεφαλής (ΕΕ L 221, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0577: Οδηγία 81/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 209, , σ. 34), L 0037: Οδηγία 96/37/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 186, , σ. 28), των L 0039: Οδηγία 2005/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 255, , σ. 143), τροποποείται ως Στο Παράρτηµα I, στη στήλη του σηµείου 6.2.1, παρεµβάλλονται τα Άρθρο 12 Οδηγία 74/483/ΕΟΚ Το π.δ. 391/1983 (Α 142/ ), που ενσωμάτω σε την Οδηγία 74/483/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Σεπτεµβρίου 1974, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στις εξωτερικές προ εξοχές των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 266, , σ. 4), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροπο ποιήθηκε από την:

6 3786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 0488: Οδηγία 79/488/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 128, , σ. 1), Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλο βακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), Στο Παράρτηµα I, στην υποσηµείωση που αναφέρεται στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 13 Οδηγία 76/114/ΕΟΚ Το π.δ. 531/1983 (Α 204/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στις βάσει κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές, όπως και στις θέσεις τους και στους τρόπους εναποθέσεώς τους, όσον αφορά στα οχήµατα µε κινητήρα και τα ρυµουλκούµενά τους (ΕΕ L 24, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0507: Οδηγία 78/507/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕL 155, , σ. 31), Στο Παράρτηµα, στο εντός παρενθέσεων κείµενο στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 14 Οδηγία 76/757/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 506/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους αντανακλαστήρες των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 262, , σ. 32), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιή θηκε από την: L 0029: Οδηγία 97/29/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 171, , σ. 11), Στο Παράρτηµα I, στο κείµενο του σηµείου προ στίθενται τα Άρθρο 15 Οδηγία 76/758/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 506/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσε ως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εµπρόσθιους φανούς θέσης, τους οπίσθιους φανούς θέσης και τους φανούς πέδη σης, φανούς ηµέρας κα ιφανούς πλευρικής σήµανσης των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 262, , σ. 54), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 0516: Οδηγία 89/516/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 265, , σ. 1), 31997L0030: Οδηγία 97/30/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 171, , σ. 25), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 16 Οδηγία 76/759/ΕΟΚ Το π.δ. 506/1983 (Α 193/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιου λίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρα τών µελών που αφορούν τους φανούς δείκτες πορείας των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 262, , σ. 71), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0277: Οδηγία 89/277/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 109, , σ. 25), L 0015: Οδηγία 1999/15/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 97, , σ. 14), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 17 Οδηγία 76/760/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 506/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τη διάταξη φωτισµού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 262, , σ. 85), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0031: Οδηγία 97/31/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 171, , σ. 49), Τσεχικής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής ηµοκρατίας, της ηµοκρατίας της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας, της ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, της ηµοκρατίας της Μάλτας, της ηµοκρατίας της Πολωνίας, της ηµοκρατίας της Σλοβενίας καιτης Σλο βακικής ηµοκρατίας και των προσαρµογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 236, , σ. 33), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 18 Οδηγία 76/761/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 506/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, για την προσέγ γιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους προβολείς των µηχανοκινήτων οχηµάτων που λει τουργούν ως φανοί πορείας ή/και φανοί διασταύρωσης καθώς και τις φωτεινές πηγές (λαµπτήρες πυρακτώσε ως και λοιποί) προς χρήση σε εγκεκριµένους φανούς µηχανοκινήτων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 262, , σ. 96), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την:

8 3788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L 0517: Οδηγία 89/517/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 265, , σ. 15), Ν: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρµογών συνθηκών Προσχώρηση της L 0017: Οδηγία 1999/17/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 97, , σ. 45), Στο Παράρτηµα I, στα σηµεία και προστί θενταιτα Άρθρο 19 Οδηγία 76/762/ΕΟΚ Το π.δ. 504/1983 (Α 191/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 76/762/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους εµπρόσθιους φανούς οµίχλης των µηχανοκίνητων οχηµάτων (ΕΕ L 262, , σ. 122), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροπο ποιήθηκε από την: L 0018: Οδηγία 1999/18/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 97, , σ. 82), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 20 Οδηγία 77/538/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 506/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 77/538/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους οπίσθιους φανούς οµίχλης των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 220, , σ. 60), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροπο ποιήθηκε από την: L 0518: Οδηγία 89/518/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 265, , σ. 24), L 0014: Οδηγία 1999/14/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 97, , σ. 1), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 21 Οδηγία 77/539/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 526/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 77/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους φανούς οπισθοπορείας των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 220, , σ. 72), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιή θηκε από την: * *

9 ΦΕΚ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) L0032: Οδηγία 97/32/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 171, , σ. 63), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 22 Οδηγία 77/540/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1984 (Β 506/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 77/540/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν στους φανούς σταθµεύσεως των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 220, , σ. 83), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0016: Οδηγία 1999/16/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 97, , σ. 33), Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 23 Οδηγία 77/541/ΕΟΚ Το π.δ. 503/1983 (Α 190/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνί ου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρα τών µελών των αναφεροµένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήµατα συγκρατήσεως των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 220, , σ. 94), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0576: Οδηγία 81/576/ΕΟΚ του Συµβουλίου της (ΕΕ L 209, , σ. 32), L 0319: Οδηγία 82/319/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 139, , σ. 17), L 0628: Οδηγία 90/628/ΕΟΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 341, , σ. 1), L 0036: Οδηγία 96/36/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 178, , σ. 15), L 0003: Οδηγία 2000/3/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 53, , σ. 1), των L 0040: Οδηγία 2005/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 255, , σ. 146), Στο Παράρτηµα III, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 24 Οδηγία 78/318/ΕΟΚ Το π.δ. 500/1983 (Α 187/ ), που ενσωμάτω σε την Οδηγία 78/318/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης εκεµβρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστή ρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 81, , σ. 49), όπως ισχύει, και όπως η ανω τέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0068: Οδηγία 94/68/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 354, , σ. 1),

10 3790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στο Παράρτηµα I, στη στήλη υπό το σηµείο 7,2 παρεµβάλλονται τα Άρθρο 25 Οδηγία 78/932/ΕΟΚ Το π.δ. 398/1983 (Α 150/ ), που ενσωμάτωσε την Οδηγία 78/932/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης Οκτω βρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των προσκεφάλων (υποστηριγµάτων κεφαλής) των καθισµάτων των οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 325, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανω τέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: 31987L0354: Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συµβουλίου της της Λετονίας, της ηµοκρατίας της Λιθουανίας της Στο Παράρτηµα VI, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 26 Οδηγία 91/226/ΕΟΚ Η υπ αριθμ /1050/1992 (Β 263/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Μαρτίου 1991, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα συστήµατα κατά της εκτόξευ σης νερού ορισµένων οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους (ΕΕ L 103, , σ. 5), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: Στο Παράρτηµα II, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 27 Οδηγία 94/20/ΕΚ Η υπ αριθμ /2523/1995 (Β 910/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 94/20/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τις διατάξεις µηχανικής ζεύξης των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους και για την προσάρτησή τους στα οχήµατα αυτά (ΕΕ L 195, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανω τέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: της Σλοβενίας καιτης Σλοβακικής ηµοκρατίας και των τροπο ποιείται ως Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο προστίθενται τα Άρθρο 28 Οδηγία 95/28/ΕΚ Η υπ αριθμ /3000/1997 (Β 391/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 95/28/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά µε τη συµπεριφορά κατά την καύση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την εσωτερική διαρρύθµιση ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε κινητήρα (ΕΕ L 281, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: Στο Παράρτηµα I, στο σηµείο παρεµβάλλονται τα Άρθρο 29 Οδηγία 2000/40/ΕΚ Η υπ αριθμ /2227/2002 (Β 470/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2000/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3791 Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την πρό σθια προστασία των µηχανοκίνητων οχηµάτων έναντι ενσφηνώσεως και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 203, , σ. 9), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιή θηκε από την: Στο Παράρτηµα I, στη στήλη υπό το σηµείο 3.2 παρεµβάλλονται τα Άρθρο 30 Οδηγία 2001/56/ΕΚ Η υπ αριθμ. 6034/221/2003 (Β 155/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδη γία 2001/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους, τροποποίησης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου και κατάργησης της οδη γίας 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 292, , σ. 21), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροπο ποιήθηκε από την: των L 0078: Οδηγία 2004/78/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 153, , σ. 103), τροποποιείται ως Στο Παράρτηµα I, στο Προσάρτηµα 5, σηµείο παρεµβάλλονται τα Άρθρο 31 Οδηγία 2001/85 Η υπ αριθμ /2475/2003 (Β 116/ ) κοινή υπουργική απόφαση, όπως διορθώθηκε με την υπ αριθμ /1309/2004 (Β 635/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2001/85/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2001, περί ειδικών διατάξεων για οχήµατα µεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού, και περί τροποποιήσεως των οδη γιών 70/156/ΕΟΚ και 97/27/ΕΚ (ΕΕ L 42, , σ. 1), α) Στο Παράρτηµα I, σηµείο , προστίθενται στον κατάλογο τα εξής, µετά από το «Nödutgång»: «Авариен изход» «Ieşire de siguranţă»; β) Στο Παράρτηµα I, σηµείο , προστίθενται στον κατάλογο τα εξής, µετά από το «stannar»: «Спиране на автобуса» «Oprire». Άρθρο 32 Οδηγία 2002/24/ΕΚ Η υπ αριθμ /2327/2003 (Β 1207/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 124, , σ. 1), όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: των L 0077: Οδηγία 2003/77/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 211, , σ. 24), L 0030: Οδηγία 2005/30/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 106, , σ. 17), τροποποιείται ως α) Στο Παράρτηµα IV, το σηµείο 47 της πλευράς 2 του υποδείγµατος στο Μέρος Α αντικαθίσταται ως «47. Φορολογήσιµη ισχύς ή εθνικός( οί) κωδικός( οί) αριθµός( οί), κατά περίπτωση: Βέλγιο:... Βουλγαρία:... Τσεχική ηµοκρατία:... ανία:... Γερµανία:... Εσθονία:... Ελλάδα:... Ισπανία:... Γαλλία:... Ιρλανδία:... Ιταλία:... Κύπρος:... Λετονία:... Λιθουανία:... Λουξεµβούργο:... Ουγγαρία:... Μάλτα:... Κάτω Χώρες:... Αυστρία:... Πολωνία:... Πορτογαλία:... Ρουµανία:... Σλοβενία:... Σλοβακία:... Φινλανδία:... Σουηδία:... Ηνωµένο Βασίλειο:...» β) Στο Παράρτηµα V, Α, στον κατάλογο του σηµείου 1, Τµήµα 1 παρεµβάλλονται τα «34 για τη Βουλγαρία», «19 για τη Ρουµανία». γ) Στο Παράρτηµα V, Β, στον κατάλογο του σηµείου 1.1 παρεµβάλλονται τα «34 για τη Βουλγαρία», «19 για τη Ρουµανία». Άρθρο 33 Οδηγία 2003/97/ΕΚ Η υπ αριθμ /1570/2005 (Β 517/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2003/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Νοεµβρίου 2003, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την έγκριση τύπου των συσκευών έµµεσης όρασης, καθώς και των οχηµάτων που είναι εξοπλισµένα µε τις εν λόγω διατάξεις, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας 71/127/ΕΟΚ (ΕΕ L 25,

12 3792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , σ. 1) όπως ισχύει, και όπως η ανωτέρω οδηγία τροποποιήθηκε από την: L 0027: Οδηγία 2005/27/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 81, , σ. 44), τροποποιείται ως Στο Παράρτηµα Ι, Προσάρτηµα 5, στο σηµείο 1.1 παρεµβάλλονται τα εξής µεταξύ των καταχωρίσεων για τη ανία και για την Πολωνία: «19 για τη Ρουµανία», και µεταξύ των καταχωρίσεων για τη Λετονία και για τη Λιθουανία: «34 για τη Βουλγαρία». Άρθρο 34 Οδηγία 2005/66/ΕΚ Η υπ αριθμ /5008/05/06 (Β 1658/ ) κοινή υπουργική απόφαση, που ενσωμάτωσε την Οδη γία 2005/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε τη χρήση συστηµάτων µετωπικής προστασίας στα οχήµατα µε κινητήρα και µε την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 309, , σ. 37), τρο ποποιείται ως Στο Παράρτηµα II, στο σηµείο προστίθενται τα «34 για τη Βουλγαρία», «19 για τη Ρουµανία». Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2006 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2006 EL 20.12.2006 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 81 Ο ΗΓΙΑ 2006/96/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεµβρίου 2006 για την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47412 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ: 28180/2112/05 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/30/ ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2005 για την τροποποίηση, με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ. Γιαννής, Α. Λαΐου, Σ. Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Κανελλαΐδης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1844 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση ανιθαγενούς αλλοδαπού ΤΖΑΡΑ ΝΤΑΤ ΜΟΝΙΡ του Μοχάμεντ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2002 Για σκοπούς θέσπισης διατάξεων που - 35(ΙΙΙ) του 2003. (α) Να συνάδουν με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25ης Αυγούστου για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2008/766/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25ης Αυγούστου για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης (2008/766/ΕΚ) 10.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 270/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2008 για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2015 L 178/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1070 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων III, V και VII του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/228 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για την αντικατάσταση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/465 Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα