Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, Μοσχάτο, Τηλ. : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα, 20/01/2015 Αρ. Πρωτ.: 31 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα / ράση digi-retail ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Έχοντας υπόψη: 1. Το Α.90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική οτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 888 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 4. Τον Ν.4150 (ΦΕΚ102Α/ ) 2013) άρθρο 67, για την µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 5. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ. 118/ 2013 (ΦΕΚ /6/2013) µε το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 6. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ (ΦΕΚ /6/2013) διορισµού του Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 7. Ο Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/03-

2 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6, 17, 32). 8. Η υπ αρ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αρ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ), ΕΥΘΥ/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ), 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β/ ) και 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292/Β/ ) και ισχύει. 9. Την µε Αρ. Πρωτ /ΕΥΣ5909/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται οι αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης». 10. Την υπ' αρ / ΙΟΕ1091/ (ΦΕΚ 1011/Β/ ) "Τροποποίηση της υπ' αρ / ΙΟΕ 769/ " (ΦΕΚ 1502/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κοινή υπουργική απόφαση "Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας", µε σκοπό την αναδιάρθρωση σύµφωνα µε τα Α.3 και Α.5 του Ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση". 11. Την Αριθµ /ΨΣ 2238-Α1 (ΦΕΚ 1276Β/ ) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 12. Την υπ αρ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ κοινή απόφαση των Υφυπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660/Β/ ) µε θέµα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 13. Την υπ αρ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 2684/Β/ ). 14. Την υπ αριθµ /11/ ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του Περιφερειάρχη Αττικής. 15. Την από µε Αρ. Πρωτ /ΨΣ10830-Α1 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την έγκριση της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση των δράσεων ενισχύσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», δράσεων ενταγµένων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τις αντίστοιχες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 17. Την µε Αρ. Πρωτ /ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/ ) προκήρυξη ράσης Κρατικών Ενισχύσεων µε τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεµπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi-retail)» και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως ισχύουν κάθε φορά. 18. Τους Οδηγούς Υποβολής, αξιολόγησης, και υλοποίησης όπως εκδόθηκαν από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ και ισχύουν.

3 19. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ράσης και παραλήφθηκαν από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 20. Την απόφαση του.σ. της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. κατά την 483/ συνεδρίασή του για τη λήψη απόφασης σχετικά µε αιτήµατα επανεξέτασης στο πλαίσιο της δράσης digi-retail. 21. Την µε Αρ. Πρωτ:19960/ Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ. Αποφασίζει Την ένταξη πενήντα τριών (36) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. Η κατανοµή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Πρόγραµµα Περιφέρεια Αριθµός πράξεων ηµόσια απάνη ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ανατολική Μακεδονία Θράκη Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά ,24 υτική Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Κρήτη ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κεντρική Μακεδονία ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ υτική Μακεδονία ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ,80 Στερεά Ελλάδα 3 Ηπείρου ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική ,63 ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο Σύνολο ,67

4 Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,67 Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε ,73 Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω της Συλλογικής Απόφασης 319/8 ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1. Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 2. Υπό την προϋπόθεση ότι η ΚτΠ ΑΕ θα µεριµνήσει για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των προτάσεων, ως προς το εύλογο του κόστους και την επικαιροποίηση του αιτούµενου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Με εντολή Υπουργού Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Εισήγηση Κοινωνίας της Πληροφορίας υπ αρ. πρωτ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων 2. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ: Γραφείο Προϊσταµένου 3. Αρχή Πιστοποίησης: Γραφείο Προϊσταµένου 4. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ ΨΣ: Γραφείο Προϊσταµένου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ: Γραφείο ιευθύνοντος Συµβούλου

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

7

8 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 43,841 ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ Επωνυµία: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ Φυσικό αντικείµενο απάνες Με το συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, έχουµε σαν στόχο να εισάγουµε στην επιχείρηση την έννοια του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) που περιλαµβάνει την αγορά και πώληση προϊόντων µέσω ηλεκτρονικών δικτύων, όπως το ιαδίκτυο. Τόσο ο όγκος των εµπορικών συναλλαγών όσο και η ποικιλότητα αυτών έχει αυξηθεί δραµατικά στο ιαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, η δε ύπαρξη του γεγονότος αυτού καθίσταται ισχυρή από την διείσδυση και εδραίωση του ιαδικτύου στην ανθρώπινη καθηµερινότητα. Όσον αφορά στις σχετικές µε την εµπορική µας δραστηριότητα ενέργειες, το ιαδίκτυο προσφέρει νέες προοπτικές. Οι δυνατότητες που παρέχονται µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την δηµιουργία πελατολογίου, την καταχώρηση και διαχείριση των επιλογών του επισκέπτη/πελάτη µε την µορφή «καλαθιού αγορών» (shopping cart), την διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/πελάτη µε την χρήση διεύθυνσης προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και κρυφού κωδικού (password), την παροχή και διαχείριση µεγάλου εύρους τρόπων πληρωµής (πληρωµή µε πιστωτική κάρτα, αντικαταβολή και PayPal κτλ). Συνοπτικά, οι δυνατότητες που θα παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι οι κατωτέρω: Ευελιξία πληρωµών µέσω πολλαπλών µεθόδων (π.χ. αντικαταβολή, πιστωτική κάρτα, PayPal) Ασφάλεια συναλλαγών Βέλτιστη αναζήτηση σε µηχανές αναζήτησης (SEO) Πολυγλωσσικό περιεχόµενο Ηλεκτρονικά κουπόνια Πρόσβαση από πολλαπλά κανάλια (π.χ. Η/Υ, κινητά τηλέφωνα) Single-sign-on µέσω δικτύων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ). Αξιολόγηση προϊόντων από τους πελάτες του e-shop ιεξαγωγή ψηφοφοριών από τους επισκέπτες του e-shop Newsletter Πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, κίνησης κλπ. υνατότητα διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα µέσω ανοιχτής ιεπαφής Προγραµµατισµού (Application Programming Interface - API) Για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι δαπανών hardware:

9 1. Server και Exhange Server 2. 5 POS 3. Εκτυπωτή πλαστικών καρτών 4. Routers 5. Switches και software: 1. Λογισµικό Ολοκληρωµένης ιαχειρίσεως Λιανικής µέσω των οποίων θα δοθεί µια ολοκληρωµένη λύση για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, όπως: 1.Μείωση του κόστους λειτουργίας 2.Προσωποποιηµένες πωλήσεις 3.Ανταγωνιστικότητα της επιχειρήσεως και 4.Εξωστρεφής ανάπτυξη

10 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

11 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 51,848 Επωνυµία: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΡΑ ΗΜΑΣ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Σχεδίου: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φυσικό αντικείµενο απάνες Η διαρκής αύξηση του αριθµού των πρατηρίων στην Ελλάδα έχει δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια µια από τις δυσµενέστερες αναλογίες αριθµού πρατηρίων συγκριτικά µε οχήµατα και πληθυσµό, σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διαρκή µείωση των εξυπηρετούµενων οχηµάτων ανά πρατήριο και τελικά την ισχυρή πίεση της κερδοφορίας του πρατηρίου. Στα πλαίσια αυτά, η εφαρµογή σύγχρονων και αποτελεσµατικών µεθόδων ελέγχου και διαχείρισης όλων των διαδικασιών του πρατηρίου, αλλά και η υιοθέτηση πρωτοποριακών µεθόδων πώλησης και προσέλκυσης πελατών, αναδεικνύονται κρίσιµα και ουσιώδη ζητήµατα για την εξέλιξη της κάθε επιχείρησης. Kαθώς τα παραδοσιακά µοντέλα ελέγχου, τόσο λόγω της πολυπλοκότητας των σηµερινών δραστηριοτήτων, όσο και της ανάγκης µηδενισµού των ελλειµµάτων, αποδεικνύονται ανεπαρκή και καθώς απαιτούνται νέες µέθοδοι πωλήσεων και εξυπηρέτησης, η περιγραφόµενη επένδυση έχει στόχο να δώσει στην επιχείρηση τη δυναµική και τις απαντήσεις που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες. Η υλοποίηση της περιγραφόµενης επένδυσης, θα συντελέσει οι παραδόσεις από τα βυτιοφόρα να ελέγχονται µε απόλυτη ακρίβεια, σε όλες τις δυνατές παραµέτρους και οι πωλήσεις των καυσίµων και όλων των άλλων ειδών και υπηρεσιών παρακολουθούνται και καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια. Τα παραστατικά θα εκδίδονται µε ταχύτητα και ευκολία, µε τήρηση όλων των κανονισµών που επιβάλει η επιχείρηση και οι κανόνες της πολιτείας, σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εµπειρία από αυτόν. Ο πελάτης θα εξυπηρετείται οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για το πρατήριο, ενώ παράλληλα προσελκύεται σε αυτό από πρωτοποριακά συστήµατα επιβράβευσης και αυτόµατης πώλησης. Το πρατήριο αυτό θ αυξάνει την κερδοφορία του εκµεταλλευόµενο τα πρωτοποριακά συστήµατα ανάκτησης ατµών βενζίνης, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει το οικολογικό του πρόσωπο προστατεύοντας το περιβάλλον. Προσεγγίζοντας την περιγραφόµενη επένδυση γενικά, αναφέρουµε ότι η επιχείρηση στοχεύει στην αναδιοργάνωση της και εξοικονόµηση πόρων µε την παράλληλη ενίσχυση της εξωστρέφειά της µέσα από προµήθεια των κάτωθι. Αυτόµατος πωλητής καυσίµων

12 Σύστηµα καρτών οδηγών (driver tags / cards) Σύστηµα επιβράβευσης πελατών (loyalty / bonus Τιµολόγηση επί βυτιοφόρου Λογισµικό εµπορικής διαχείρισης Κατασκευή ιστοσελίδας & HOT SPOT Hardware

13 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

14 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 43,153 Επωνυµία: ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ Σχεδίου: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φυσικό αντικείµενο απάνες Η διαρκής αύξηση του αριθµού των πρατηρίων στην Ελλάδα έχει δηµιουργήσει τα τελευταία χρόνια µια από τις δυσµενέστερες αναλογίες αριθµού πρατηρίων συγκριτικά µε οχήµατα και πληθυσµό, σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διαρκή µείωση των εξυπηρετούµενων οχηµάτων ανά πρατήριο και τελικά την ισχυρή πίεση της κερδοφορίας του πρατηρίου. Στα πλαίσια αυτά, η εφαρµογή σύγχρονων και αποτελεσµατικών µεθόδων ελέγχου και διαχείρισης όλων των διαδικασιών του πρατηρίου, αλλά και η υιοθέτηση πρωτοποριακών µεθόδων πώλησης και προσέλκυσης πελατών, αναδεικνύονται κρίσιµα και ουσιώδη ζητήµατα για την εξέλιξη της κάθε επιχείρησης. Kαθώς τα παραδοσιακά µοντέλα ελέγχου, τόσο λόγω της πολυπλοκότητας των σηµερινών δραστηριοτήτων, όσο και της ανάγκης µηδενισµού των ελλειµµάτων, αποδεικνύονται ανεπαρκή και καθώς απαιτούνται νέες µέθοδοι πωλήσεων και εξυπηρέτησης, η περιγραφόµενη επένδυση έχει στόχο να δώσει στην επιχείρηση τη δυναµική και τις απαντήσεις που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες. Η υλοποίηση της περιγραφόµενης επένδυσης, θα συντελέσει οι παραδόσεις από τα βυτιοφόρα να ελέγχονται µε απόλυτη ακρίβεια, σε όλες τις δυνατές παραµέτρους και οι πωλήσεις των καυσίµων και όλων των άλλων ειδών και υπηρεσιών παρακολουθούνται και καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια. Τα παραστατικά θα εκδίδονται µε ταχύτητα και ευκολία, µε τήρηση όλων των κανονισµών που επιβάλει η επιχείρηση και οι κανόνες της πολιτείας, σε ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εµπειρία από αυτόν. Ο πελάτης θα εξυπηρετείται οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για το πρατήριο, ενώ παράλληλα προσελκύεται σε αυτό από πρωτοποριακά συστήµατα επιβράβευσης και αυτόµατης πώλησης. Το πρατήριο αυτό θ αυξάνει την κερδοφορία του εκµεταλλευόµενο τα πρωτοποριακά συστήµατα ανάκτησης ατµών βενζίνης, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει το οικολογικό του πρόσωπο προστατεύοντας το περιβάλλον. Προσεγγίζοντας την περιγραφόµενη επένδυση γενικά, αναφέρουµε ότι η επιχείρηση στοχεύει στην αναδιοργάνωση της και εξοικονόµηση πόρων µε την παράλληλη ενίσχυση της εξωστρέφειά της µέσα από προµήθεια των κάτωθι. Αυτόµατος πωλητής καυσίµων

15 Σύστηµα καρτών οδηγών (driver tags / cards) Σύστηµα επιβράβευσης πελατών (loyalty / bonus Τιµολόγηση επί βυτιοφόρου Λογισµικό εµπορικής διαχείρισης Κατασκευή ιστοσελίδας & HOT SPOT Hardware

16 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 2.400,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

17 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 53,506 Επωνυµία: ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΥΖΟΥΝΗΣ Φυσικό αντικείµενο απάνες Με το παρόν επενδυτικό σχέδιο η επιχείρηση σε ότι αφορά στον εξοπλισµό θα προµηθευτεί ένα Σύστηµα Σηµείου Πώλησης (POS) FUJITSU µε οθόνη αφής 15 αναγνώστη πιστωτικών καρτών και καρτών επιβράβευσης πελατών. Σε συνδυασµό µε τον ενσωµατωµένο αναγνώστη γραµµωτού κώδικα διευκολύνει και επιταχύνει την καταγραφή των προϊόντων που επιθυµεί να αγοράσει ο πελάτης. Αναφορικά µε τις εφαρµογές η επιχείρηση θα εγκαταστήσει τις παρακάτω εφαρµογές: - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Πρόκειται για λογισµικό µε δυνατότητα παραµετροποίησης για on line ενηµέρωση τιµών, διαθεσιµότητα, νέα προϊόντα κ.λ.π. Το εν λόγω σύστηµα περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων διαχείριση πωλήσεων (καρτέλες πελατών, λογαριασµοί πελατών, παρακολούθηση group πελατών, κατηγοριοποίηση ΦΠΑ, συµβάσεις τιµών µε πελάτες, πολλαπλοί τιµολοκατάλογοι, µαζική αποστολή , έκδοση προσφορών), διαχείριση ειδών (κατηγορίες ειδών, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες, κωδικοποίηση ειδών µε γραµµωτό κώδικα, ενηµερώσεις τιµών και τιµοκαταλόγων, ειδικά φίλτρα ειδών, καταγραφή χρήστη), διασύνδεση µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα καθώς και δυνατότητα εκτύπωσης. - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα στο οποίο θα υπάρχει ολοκληρωµένη παρουσίαση της επιχείρησης, των προϊόντων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων, καλάθι αγορών, καθώς και δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωµής. Παράλληλα για βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων από την λειτουργία του καταστήµατος η επιχείρηση θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες: - marketing για τη χρήση ηλεκτρονικών κουπονιών από δυνητικούς πελάτες. - βελτιστοποίηση της κατάταξης σε µηχανές αναζήτησης - διαδικτυακές καµπάνιες µέσω γνωστών µηχανών κοινωνικής δικτύωσης - Υπηρεσίες µετάφρασης και ενηµέρωσης - ιαχείριση ηλεκτρονικών κουπονιών Τέλος για την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου η επιχείρηση θα συνεργαστεί µε ειδικευµένο σύµβουλου που θα έχει την εποπτεία υλοποίησης της

18 επένδυσης.

19 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή 7.985,20 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,80 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

20 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 49,704 Επωνυµία: ΣΥΣΤ. ΦΑΡΜ. Φ. ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΑΜΠΕΡΙΑ ΗΣ Ο.Ε. & ΣΙΑ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Φυσικό αντικείµενο απάνες Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση της Εξωστρέφειας της επιχείρησης «ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Φ.-ΑΜΠΕΡΙΑ Η Π. ΟΕ & ΣΙΑ.» µε την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Η επιχείρηση έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία φαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων. Στα πλαίσια του προγράµµατος Digi-retail υποβάλει το επιχειρηµατικό σχέδιο προς έγκριση προτείνοντας µια σειρά δαπανών που στόχο έχουν την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της λιανικής πώλησης καθώς επίσης και στην αύξηση της εξωστρέφειας της επιχείρησης χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες τόσο της πληροφορικής όσο και των τηλεπικοινωνιών. Κεντρικός στόχος της επιχείρησης είναι η αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και η ανάπτυξη της πιστότητας των πελατών, απέναντι στην επιχείρηση παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ελαχιστοποιώντας τα λάθη ή της καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους. Μέσω της επένδυσης η επιχείρηση στοχεύει στην εξασφάλιση της οργάνωσης των διαδικασιών του φαρµακείου, στην υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στη µείωση των λειτουργικών εξόδων και στην είσοδο στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Η επιχείρηση µέσα από την ανάπτυξη του προωθητικού σχεδίου (marketing plan) στοχεύει µε πελατοκεντρική φιλοσοφία να διασφαλίσει την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της αυξάνοντας την πιστότητά τους και αναπτύσσοντας σχέσεις εµπιστοσύνης και καλής συνεργασίας. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της επιχείρησης µε την ανάπτυξη του προωθητικού σχεδίου θα είναι µεγάλη για την επιχείρηση αφού θα µπορέσει να αναγνώσει τις επιθυµίες των καταναλωτών πελατών (παλαιών και νέων), θα οδηγήσει στο σχεδιασµό νέων υπηρεσιών ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, ανάπτυξη του πελατολογίου της µε την αναγνώριση των νέων ή δυνητικών πελατών και φυσικά τον απαιτούµενο έλεγχο για την αποδοτικότητα των επιλεγµένων στρατηγικών. Όλη την δράση του επιχειρηµατικού σχεδίου αναθέτει σε εταιρία συµβούλων.

21 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 100,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

22 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 56,704 Επωνυµία: Pink Woman ΑΒΕΕ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Pink Woman ΑΒΕΕ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Φυσικό αντικείµενο απάνες Στα πλαίσια υλοποίησης του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών: 1. Σχεδιασµός και εγκατάσταση λογισµικού διαχείρισης λιανικών πωλήσεων. Το προτεινόµενο σύστηµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: - Το σύστηµα διαχείρισης λιανικών πωλήσεων FS RETAIL και η βασική του λειτουργία αφορά την διαχείριση των λιανικών πωλήσεων και την επικοινωνία µε το ERP της επιχείρησης. - Το υποσύστηµα SYCHRONISE το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την αποστολή συλλογή και αποθήκευση των δεδοµένων και των συναλλαγών. - Την γέφυρα επικοινωνίας µε το Atlantis ERP της επιχείρησης. 2. Σχεδιασµός και ανάπτυξη e-shop (ηλεκτρονικό κατάστηµα) διαχείρισης και διανοµής των προιόντων της επιχείρησης που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: - Την βασική πλατφόρµα και την πλατφόρµα πώλησης των προιόντων. - Το σύστηµα διαχείρισης πελατών, παραγγελιών, µεταφορικών κλπ. - Την δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωµών µε ασφαλή τρόπο. - Την λειτουργία του e-shop σε τουλάχιστον δύο γλώσσες για το σύνολο των πληροφοριών και προιόντων. - Την προώθηση µέσω ηλεκτρονικών κουπονιών - Την παρουσία σε ηλεκτρονικές σελίδες αναζήτησης. 3. Σύστηµα αυτοµατοποίησης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποθήκης. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τα ακόλουθα: - Το λογισµικό για την µηχανογραφική κάλυψη της αποθήκης µέσω ασύρµατων φορητών τερµατικών. - Την προµήθεια φορητών ασύρµατων τερµατικών. 4. Ηλεκτρονική Ερευνα αγοράς για την προώθηση των προιόντων της εταιρίας.

23 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 50 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 50 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

24 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Πρόγραµµα: Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 60,484 Επωνυµία: ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΑΝΙΚΩΝ Σχεδίου: ΠΩΛΗΣΕΩΝ Φυσικό αντικείµενο απάνες Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΟ Κ.Α ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ STATION GUARD-SOFT 0NE 120 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ, ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΒΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (TANK GUARD). ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ SIGMA CASH ( ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΘΟΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.

25

26 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

27 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 58,619 Επωνυµία: ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Φυσικό αντικείµενο απάνες Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση της Εξωστρέφειας της επιχείρησης "ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" µε την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Η επιχείρηση του κ. Περτρίδη Ιωάννη είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί στη υτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των ιαβατών, και αντικείµενο δραστηριότητάς της είναι το λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η επιχείρηση λειτουργεί από το 1997 και παρουσιάζει διαρκώς ανοδική πορεία, γεγονός που αποδεικνύεται από το ολοένα αυξανόµενο πελατολόγιο της. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο λιανικό εµπόριο, έκρινε σκόπιµο να λάβει µέρος στο πρόγραµµα Digi-retail και να υποβάλει προς έγκριση µια σειρά δαπανών, που στόχο έχουν την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της λιανικής πώλησης καθώς επίσης και στην αύξηση της εξωστρέφειας της επιχείρησης χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες τόσο της πληροφορικής. Κεντρικός στόχος της επιχείρησης είναι η αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και η ανάπτυξη της πιστότητας των πελατών απέναντι στην επιχείρηση παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ελαχιστοποιώντας τα λάθη ή της καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους. Στα πλαίσια του επιχειρηµατικού σχεδίου προτείνονται δαπάνες που αφορούν την πλήρη αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης στοχεύοντας την εξασφάλιση της οργάνωσης των διαδικασιών της λιανικής πώλησης, την υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης, την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη µείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς επίσης και τις βασικές προϋποθέσεις που µπορεί να εξασφαλίσει µηχανοργάνωση και οι νέες τεχνολογίες στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Η επιχείρηση µέσα από την ανάπτυξη του marketing plan στοχεύει µε πελατοκεντρική φιλοσοφία να διασφαλίσει την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της αυξάνοντας την πιστότητά τους και αναπτύσσοντας σχέσεις εµπιστοσύνης και καλής συνεργασίας. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της επιχείρησης µε την ανάπτυξη του προωθητικού σχεδίου θα είναι µεγάλη για την επιχείρηση αφού θα µπορέσει να αναγνώσει τις επιθυµίες των καταναλωτών πελατών (παλαιών και νέων), θα οδηγήσει στην αναζήτηση νέων προϊόντων ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, την ανάπτυξη του πελατολογίου της µε την αναγνώριση των νέων ή δυνητικών πελατών και φυσικά τον απαιτούµενο έλεγχο για την αποδοτικότητα των επιλεγµένων στρατηγικών. Τέλος η επιχείρηση για την ορθότερη

28 διαχείριση του επιχειρηµατικού σχεδίου αναθέτει όλη την διαχείριση του έργου σε έµπειρους συµβούλους εξωτερικούς συνεργάτες για να εξασφαλιστεί η συνολική διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου µε τον ασφαλέστερο τρόπο.

29 Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40 ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60 Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

30 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 56,655 Επωνυµία: ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Φυσικό αντικείµενο απάνες Εκσυγχρονισµός και ενίσχυση της Εξωστρέφειας της επιχείρησης «ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» µε την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Η επιχείρηση έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία φαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων. Στα πλαίσια του προγράµµατος Digi-retail υποβάλει το επιχειρηµατικό σχέδιο προς έγκριση προτείνοντας µια σειρά δαπανών που στόχο έχουν την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών της λιανικής πώλησης καθώς επίσης και στην αύξηση της εξωστρέφειας της επιχείρησης χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες τόσο της πληροφορικής όσο και των τηλεπικοινωνιών. Κεντρικός στόχος της επιχείρησης είναι η αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της και η ανάπτυξη της πιστότητας των πελατών, απέναντι στην επιχείρηση παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ελαχιστοποιώντας τα λάθη ή της καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους. Μέσω της επένδυσης η επιχείρηση στοχεύει στην εξασφάλιση της οργάνωσης των διαδικασιών του φαρµακείου, στην υποστήριξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, στη µείωση των λειτουργικών εξόδων και στην είσοδο στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Η επιχείρηση µέσα από την ανάπτυξη του προωθητικού σχεδίου (marketing plan) στοχεύει µε πελατοκεντρική φιλοσοφία να διασφαλίσει την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της αυξάνοντας την πιστότητά τους και αναπτύσσοντας σχέσεις εµπιστοσύνης και καλής συνεργασίας. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της επιχείρησης µε την ανάπτυξη του προωθητικού σχεδίου θα είναι µεγάλη για την επιχείρηση αφού θα µπορέσει να αναγνώσει τις επιθυµίες των καταναλωτών πελατών (παλαιών και νέων), θα οδηγήσει στο σχεδιασµό νέων υπηρεσιών ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, ανάπτυξη του πελατολογίου της µε την αναγνώριση των νέων ή δυνητικών πελατών και φυσικά τον απαιτούµενο έλεγχο για την αποδοτικότητα των επιλεγµένων στρατηγικών. Όλη την δράση του επιχειρηµατικού σχεδίου αναθέτει σε εταιρία συµβούλων.