ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞ41-0ΕΖ. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, Μοσχάτο, Τηλ. : , Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 304 Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα / ράση digi-retail ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Έχοντας υπόψη: 1. Το Α.90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5339/ που αφορά την έγκριση του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας - CCI2007GR161PO Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 4. Τον Ν.4150 (ΦΕΚ102Α/ ) 2013) άρθρο 67, για την µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. 5. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ. 118/ 2013 (ΦΕΚ /6/2013) µε το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 6. Το Προεδρικό ιάταγµα υπ' αριθµ (ΦΕΚ /6/2013) διορισµού του Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 7. Ο Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), 2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6, 17, 32).

2 8. Η υπ αρ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αρ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ), ΕΥΘΥ/1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ), 18818/ΕΥΘΥ864/ (ΦΕΚ 1111/Β/ ) και 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292/Β/ ) και ισχύει. 9. Την µε Αρ. Πρωτ /ΕΥΣ5909/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται οι αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης». 10. Την υπ' αρ / ΙΟΕ1091/ (ΦΕΚ 1011/Β/ ) "Τροποποίηση της υπ' αρ / ΙΟΕ 769/ " (ΦΕΚ 1502/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κοινή υπουργική απόφαση "Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας", µε σκοπό την αναδιάρθρωση σύµφωνα µε τα Α.3 και Α.5 του Ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση". 11. Την Αριθµ /ΨΣ 2238-Α1 (ΦΕΚ 1276Β/ ) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), µε την οποία εκχωρούνται αρµοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 12. Την υπ αρ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ κοινή απόφαση των Υφυπουργών ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660/Β/ ) µε θέµα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 13. Την υπ αρ. Ι Κ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε θέµα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 2684/Β/ ). 14. Την υπ αριθµ /11/ ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του Περιφερειάρχη Αττικής. 15. Την από µε Αρ. Πρωτ /ΨΣ10830-Α1 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την έγκριση της εξειδίκευσης των κριτηρίων για την επιλογή και αξιολόγηση των δράσεων ενισχύσεων του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», δράσεων ενταγµένων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 17. Την µε Αρ. Πρωτ /ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/ ) προκήρυξη ράσης Κρατικών Ενισχύσεων µε τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεµπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi-retail)» και τις τροποποιήσεις αυτής, όπως ισχύουν κάθε φορά. 18. Τους Οδηγούς Υποβολής, αξιολόγησης, και υλοποίησης όπως εκδόθηκαν από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ και ισχύουν. 19. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ράσης και παραλήφθηκαν από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

3 20. Την απόφαση του.σ. της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. κατά την 442/ συνεδρίαση του για την έγκριση αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης digi-retail. 21. Την µε Αρ. Πρωτ:15833/28-11/2013 Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ. Αποφασίζει Την ένταξη τριάντα έξι (36) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. Η κατανοµή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Πρόγραµµα Περιφέρεια Αριθµός πράξεων ηµόσια απάνη ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ανατολική Μακεδονία Θράκη Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά ,37 υτική Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Κρήτη ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Κεντρική Μακεδονία ,90 ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ υτική Μακεδονία ,60 ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Στερεά Ελλάδα Ηπείρου ,20 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττική ,89 ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο ,00 Σύνολο ,96

4 Οι Πράξεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,96 Η ίδια δαπάνη ανέρχεται σε ,13 Φορέας Χρηµατοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Οι πιστώσεις θα µεταβιβάζονται στο δικαιούχο µέσω της Συλλογικής Απόφασης 319/8 ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Υπό την προϋπόθεση ότι η ΚτΠ ΑΕ θα µεριµνήσει για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των προτάσεων, ως προς το εύλογο του κόστους και την επικαιροποίηση του αιτούµενου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Με εντολή Υπουργού Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

5 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Εισήγηση Κοινωνίας της Πληροφορίας υπ αρ. πρωτ / ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων, υπόψη κας Παππά 2. Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ: Γραφείο Προϊσταµένου 3. Αρχή Πιστοποίησης: Γραφείο Προϊσταµένου 4. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ ΨΣ: Γραφείο Προϊσταµένου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ: Γραφείο ιευθύνοντος Συµβούλου

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

7 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 74,242 Επωνυµία: ΜΑΡΘΑ ΜΠΑΚΑΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Ανάπτυξη επιχείρησης µε τη χρήση νέων τεχνολογιών Φυσικό αντικείµενο απάνες Η παρούσα επενδυτική πρόταση αποσκοπεί στην τεχνολογική αναβάθµιση και ανάπτυξη της επιχείρισης Μαρθα Μπακάλη κ Σια ΟΕ. Οι απαιτήσεις των καιρών επιβάλουν οι συναλλαγές στη λιανική πώληση να γίνονται σωστά, γρήγορα και αποτελεσµατικά. Αυτό ακριβώς επιδιώκει και το επενδυτικό σχέδιο που συντάχθηκε για την επιχείρηση, το οποίο µεταξύ άλλων προβλέπει τη χρήση ενός ολοκληρωµένου λογισµικού πακέτου διαχείρισης λιανικής µε χρήση barcode, χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικές υποδοµές όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές ανάγνωσης γραµµωτού κώδικα κ.α. ενώ προβλέπεται και η αγορά συστήµατος ολοκληρωµένης προβολής και ασφάλειας µε σκοπό να µπορέσει η επιχείρηση να βελτιώσει τη θέση της στην τοπική αγορά.

8 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 982,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

9 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 73,228 Επωνυµία: ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Φυσικό αντικείµενο απάνες Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ολοκληρωµένων συστηµάτων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής µε στόχο την Αναβάθµιση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και αύξησης πωλήσεων της επιχείρησης Έχοντας υπόψη την οικονοµική ύφεση και τις ιδιαιτέρες δύσκολες συνθήκες ανταγωνισµού, και µε στόχο αναβάθµισης των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης και αύξησης πωλήσεων υποβάλουµε το επενδυτικό µας σχέδιο που αποτελείται από: 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΛΩΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ CMS ΚΑΙ Online ΠΛΗΡΩΜΩΝ :περιλαµβάνει δυναµική παρουσία στο διαδίκτυο µε υψηλή αναγνωσιµότητας στους µηχανισµούς αναζήτησης µέσω ενεργειών SEO. Η υναµική προβολή των προϊόντων σε συνδυασµό µε την δυνατότητα πραγµατοποίησης ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών θα συµβάλει σηµαντικά στην διεύρυνση του πελατολογίου της επιχείρησης πέραν της γεωγραφικής της θέσης. Το e-shop θα είναι πολυγλωσικό και θα υποστηρίζει την δηµιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών εκπτωτικών κουπονιών (e-coupons) που θα στοχεύουν στην προσελκύσει πελατών για πραγµατοποίηση Online αγορών. 2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΕΣ ΙΚΤΥΟ IP ΚΑΜΕΡΩΝ: ίνει ολοκληρωµένο εργαλείο αξιολόγησης καταναλωτικής συµπεριφοράς, κίνησης σε διαδρόµους, αγοραστικής δύναµης των πελατών που επισκέπτονται την επιχείρηση. Και βοηθά στο σωστό σχεδιασµό τοποθέτησης προϊόντων και διαφηµίσεων. 3.ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ CRM: Το CRM προσφέρει άµεση λειτουργικότητα στη διαχείριση επαφών, ηµερολογίου, sales management, αρχείων προσφορών, leads, sales opertunities, και θα είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες της επιχείρησης. 4.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΕΣΩ LOYALTY CARDS: οι πελάτες αποκτούν µια έξυπνη κάρτα µέλους, µέσω της οποίας µπορούν να µαζεύουν πόντους που θα εξαργυρώνουν σε µορφή εκπτώσεων ή δώρων. Έτσι το σύστηµα θα επιτρέπει την αποτελεσµατική εφαρµογή διαφόρων και ευέλικτων προγραµµάτων καταναλωτικής πίστης ή προγραµµάτων δώρων (gift list). 5.ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΘΟΝΕΣ LCD (Digital Signage): το σύστηµα θα επιτρέπει την άµεση προβολή διαφηµιστικού υλικού την κατάλληλη στιγµή και στο κατάλληλο κοινό και θα συµβάλει στην αύξηση πωλήσεων διαφηµιζόµενων

10 προϊόντων καθώς και την µείωση του κόστους διαφήµισης 6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ SMS: Είναι µια ολοκληρωµένη λύση που επιτρέπει την πραγµατοποίηση διαφηµιστικών καµπανιών στέλνοντας εκπτωτικά κουπόνια στα κινητά τηλεφώνα των πελατών µε στόχο την προσέλκυση τους στο κατάστηµα για εξαργύρωση του κουπονιού

11 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

12 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 70,03 Επωνυµία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: PTM ELECTRONICS Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ Σχεδίου: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Το παρόν επενδυτικό σχέδιο αφορά στην εγκατάσταση του ολοκληρωµένου συστήµατος λογισµικού Soft1 on Demand 300 και την παραµετροποίηση αυτού σύµφωνα µε τις διαχειριστικές ανάγκες της εταιρείας PTM - ELECTRONICS. Ο σκοπός του έργου έγκειται στη µηχανογραφική κάλυψη των λειτουργικών διαδικασιών της εταιρείας PTM - ELECTRONICS Φυσικό αντικείµενο απάνες λαµβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητές της, ώστε να υπάρχει ενιαία πληροφόρηση σε θέµατα εµπορικής διαχείρισης και οικονοµικών στοιχείων, εξάγοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Κεντρική ιοίκηση. Το νέο σύστηµα λογισµικού βασίζεται σε ένα κοινό κέλυφος πλατφόρµα εκτέλεσης εφαρµογών Soft One Business Explorer (Player) που εξασφαλίζει απόλυτη οµογενοποίηση ανάπτυξης εφαρµογών, τυποποίησης αλλά και εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης. Η καθιέρωση και η πλήρης αξιοποίηση γνωστών στο χρήστη εργαλείων και των διαδικασιών του οπτικού layout έχει σαν αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου εκµάθησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυνατότητες διαµόρφωσης personαl menus, επιλογής favorites, intelligent structured menus, queues, διαχείριση εκκρεµοτήτων κλπ. Το έργο περιλαµβάνει επίσης την πρόταση της προµηθεύτριας εταιρείας γι αολοκληρωµένο εξοπλισµό µε σκοπό την χρήση του λογισµικού ολοκληρωµένης διαχείρισης λιανικής της εταιρείας και εκτύπωση των νόµιµων παραστατικών πώλησης. Τέλος, βασισµένη στη λογική της εξωστρέφειας, προώθησης αλλά και της διέυρυνσης του κύκλου εργασιών µε τη χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα τεθεί σε εφαρµογή η προώθηση και προβολή της ιστοσελίδας της εταιρείας στις µηχανές αναζήτησης.

13 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή 5.782,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση 8.201,40 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 315,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

14 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Πρόγραµµα: Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 69,208 Επωνυµία: Φ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Σχεδίου: ΥΠΟ ΟΜΩΝ Φυσικό αντικείµενο απάνες Η πλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη της επιχείρησης στο επενδυτικό αυτό πρόγραµµα κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την εξέλιξη και επιτυχηµένη µελλοντική πορεία της, καθώς θα της προσφέρει χρήσιµα εργαλεία, υλικά και άυλα, που θα ισχυροποιήσουν τη θέση της στην αγορά, θα διευκολύνουν τις διαδικασίες πώλησης και διάδρασης µε το αγοραστικό κοινό και θα συµβάλλουν στην εξοικονόµηση κόστους και χρόνου για την διεξαγωγή όλων των διαδικασιών για την προµήθεια, οργάνωση και πώληση των προϊόντων της που τελικά θα την διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισµό προσφέροντάς της σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα, ξεκινώντας από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά µε την απόκτηση µιας ψηφιακής φωτεινής πινακίδας που όχι µόνο θα δηλώνει σαφώς την παρουσία της επιχείρησης, αλλά και θα µεταφέρει χρήσιµα ενηµερωτικά ή διαφηµιστικά µηνύµατα προς το κοινό θα φτάσει και µέχρι την εκπόνηση ενός πλάνου marketing που θα εντοπίσει τις ανάγκες τόσο της επιχείρησης όσο και των πελατών της και θα ορίσει τα εργαλεία εκείνα που θα τις ικανοποιήσουν. Και προχωρώντας στην καθηµερινότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, θα της εξασφαλίσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα εκσυγχρονίσει και θα διευκολύνει όλες τις συναλλαγές και ανάγκες εξυπηρέτησης του πελάτη. Αυτό θα καταστεί δυνατό µε την αγορά δικτύου server και δικτυακών υποδοµών που θα αναβαθµίσουν τα συστήµατα µηχανοργάνωσης, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθόνης αφής, εκτυπωτικού πολυµηχανήµατος και συστήµατος UPS, αλλά και την αγορά εφαρµογών λογισµικού για ολοκληρωµένη διαχείριση των πωλήσεων λιανικής και τέλος προγράµµατος software για την εξατοµικευµένη προώθηση πωλήσεων µέσω SMS.

15 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 4.000,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

16 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 68,447 Επωνυµία: Ι.ΜΠΟΥΡ ΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: OPTIC STORES Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: ηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης λιανικής µε χρήση του διαδικτύου Φυσικό αντικείµενο απάνες Έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των Λιανικών πωλήσεων µε ταυτόχρονη χρησιµοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών του διαδικτύου µε σκοπό την αύξηση των ταµειακών ροών των εταιριών που το υιοθετούν. Μέσα από το ολοκληρωµένο σύστηµα της MainSys τα καταστήµατα καθώς και οι αλυσίδες καταστηµάτων που ασχολούνται µε το λιανικό εµπόριο µπορούν να αναπτύξουν αλλά και να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση ειδικότερα σε µία δύσκολη συγκυρία της Ελληνικής αγοράς. Προσφέροντας προνόµια στους πελάτες και ενηµερώνοντας τους άµεσα κερδίζουµε την εµπιστοσύνη τους "loyalty" και φυσικά την προτίµηση τους στις αγορές τους είτε αυτές γίνονται στο διαδίκτυο είτε παραδοσιακά στα καταστήµατα.

17 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,00 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,00 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

18 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό ΠΕΠ Αττικής Πρόγραµµα: Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 68,442 Επωνυµία: ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: OK ANY TIME MARKET Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Σχεδίου: Το προτεινόµενο επενδυτικό έργο της εταιρείας αφορά την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος RETAIL χρησηµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. Η συγκεκριµένη λύση αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας όπως προκύπτουν από την µορφή, την οργάνωση και τις δραστηριότητές της. Για την εκπλήρωση των στόχων του προτεινόµενου έργου η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενέργειες: Αναδιοργάνωσης και εξοικονόµησης, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Εξωστρέφειας προώθησης διεύρυνσης κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Συγκεκριµένα, η ποιότητα της προσφερόµενης λύσης βασίζεται: Στην τεχνολογία HARDWARE που θα χρησιµοποιηθεί Φυσικό αντικείµενο απάνες για το ολοκληρωµένο σύστηµα ταµείου το οποίο περιλαµβάνει Υπολογιστή Αφής, Φορολογικό εκτυπωτή αποδείξεων λιανικής, scanner ταµείου, εκτυπωτή θερµικής µεταφοράς, φορολογικό µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ, τερµατικά χειρός που χρησιµοποιούνται ευρέως στη συλλογή δεδοµένων, Εκτυπωτές για την εκτύπωση τιµολογίων. Στην τεχνολογία SOFTWARE που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή λογισµικού (διαχείριση λιανικής, βασική λειτουργικότητα CRM, διασύνδεση µε SMS, Sales & Purchases Analytics, Views - Report & Graph Designer, OLAP designer). Βάσει των παραπάνω µπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εταιρείας ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της µοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

19 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή 6.773,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

20 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 68,176 Επωνυµία: ΡΟ ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ Ε.Ε. ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: ΟΚ ΑΝΥ ΤΙΜΕ ΜΑΡΚΕΤ Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Το προτεινόµενο επενδυτικό έργο της εταιρείας αφορά την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος RETAIL χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. Η συγκεκριµένη λύση αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας όπως προκύπτουν από την µορφή, την οργάνωση και τις δραστηριότητές της. Για την εκπλήρωση των στόχων του προτεινόµενου έργου η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενέργειες: Αναδιοργάνωσης και εξοικονόµησης, µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Εξωστρέφειας προώθησης διεύρυνσης κύκλου εργασιών µε χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Συγκεκριµένα, η ποιότητα της προσφερόµενης λύσης βασίζεται: Στην τεχνολογία HARDWARE που θα χρησιµοποιηθεί για το ολοκληρωµένο σύστηµα ταµείου το οποίο Φυσικό αντικείµενο απάνες περιλαµβάνει Υπολογιστή Αφής, Φορολογικό εκτυπωτή αποδείξεων λιανικής, scanner ταµείου, εκτυπωτή θερµικής µεταφοράς, φορολογικό µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ, τερµατικά χειρός που χρησιµοποιούνται ευρέως στη συλλογή δεδοµένων, Εκτυπωτές για την εκτύπωση τιµολογίων. Στην τεχνολογία SOFTWARE που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή λογισµικού (διαχείριση λιανικής, βασική λειτουργικότητα CRM, διασύνδεση µε SMS, Sales & Purchases Analytics, Views - Report & Graph Designer, OLAP designer). Βάσει των παραπάνω µπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εταιρείας ΡΟ ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της µοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων της.

21 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή 6.773,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 0,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

22 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 68,118 Επωνυµία: ΓΚΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Φυσικό αντικείµενο απάνες Προµήθεια: Κονσόλας του πρατηρίου STATION GUARD (Hardware), Λογισµικού Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Λιανικής, Σύστηµατος Ελέγχου Αποθεµάτων εξαµενών, Αυτόµατη έκδοση Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης (του νόµου 1809/88 ΦΕΚ α 222) και οθόνων Digital Signage. Κονσόλα του πρατηρίου STATION GUARD Soft One 120 (Hardware): Περιλαµβάνει ένα απόλυτα καινοτόµο σύστηµα SoftOne 120 πλήρης αυτόµατης διαχείρισης πωλήσεων επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου καύσιµων κίνησης. Λειτουργίες: ιαχείριση κατηγοριών προϊόντων ανά σηµείο πώλησης, παρακολούθηση συναλλαγών και έλεγχος 16-αντλιών IFSF µε µέγιστο αριθµό 36 σηµείων πώλησης (FuelPoint), κλείδωµα και απελευθέρωση ακροσωληνίων, απεριόριστο αριθµό βάρδιας λειτουργίας του προσωπικού/ καναλιών, άµεσο έλεγχο µετρητών των αντλιών, πλήρη έλεγχο αντλιών,δεξαµενών. Αυτόµατη έκδοση Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης: Περιλαµβάνει ένα υποσύστηµα αυτόµατης έκδοσης αποδείξεων λιανικών πωλήσεων καυσίµων στην αυλή του πρατηρίου. Περιλαµβάνει ένα σύνολο φορολογικών εκτυπωτών και µηχανισµών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης µε ηλεκτρονικό τρόπο στον οποίο περιλαµβάνονται: Φορολογικός µηχανισµός ΕΑΦ ΣΣ, Θερµικός εκτυπωτής ETHERNET, Βάση στήριξης εξωτερικού χώρου θερµικού εκτυπωτή, Εκτυπωτή Inkjet, Υπηρεσίες Εγκατάστασης Προγραµµατισµού. Σύστηµα Ελέγχου Αποθεµάτων εξαµενών: Περιλαµβάνει ένα σύστηµα αυτόµατης ηλεκτρονικής παρακολούθησης αποθεµάτων καύσιµων (AutomaticTankGauging TANK GUARD) το οποίο εφαρµόζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της ροής προϊόντων η οποία θα γίνεται µε την χρήση ενός SoftwareTankGuard Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Αποθεµάτων το οποίο: 1. Μετράει αδιάλειπτα τη στάθµη του καυσίµου εντός έκαστης δεξαµενής και µετατρέπει αυτήν σε αντίστοιχο περιεχόµενο όγκο καυσίµου, Παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχόµενων από τις αντλίες καυσίµων, µε τις αντίστοιχες εξερχόµενες ποσότητες καυσίµων από τις δεξαµενές κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγµατικό χρόνο, Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται και διασφαλίζει ηλεκτρονικά όλα τα δεδοµένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαµενές των καυσίµων καθώς και αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά σε κεντρικές βάσεις

23 δεδοµένων. Οθόνες DigitalSignage: Η συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης περιλαµβάνει την ψηφιακή σήµανση προβολής προϊόντων digitalsignage. Αφορά ένα σύστηµα ψηφιακής προβολής προϊόντων, το οποίο αποτελείται από: Display εσωτερικού χώρου 42 υψηλής ευκρίνειας και αντίθεσης, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή διαχείρισης ψηφιακού περιεχοµένου προβολής, Ψηφιακό ενισχυτή κατανοµής σήµατος, Ειδικά καλώδια µεταφοράς ψηφιακού σήµατος, Βάση στήριξης τοίχου Display 42, Λογισµικό δηµιουργίας και προβολής πολυµεσικού περιεχοµένου.

24 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή 7.889,60 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,40 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 16,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

25 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραµµα: ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 68,096 Επωνυµία: ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού Σχεδίου: Ψηφιακός εκσυγχρονισµός επιχείρησης λιανικού εµπορίου Φυσικό αντικείµενο απάνες Το προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στον ψηφιακό εκσυγχρονισµό της επιχερήσης µέσω της υιοθέτησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών µέσω των οποίων η επιχείρησης αναµένεται να αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών της, να διευρύνει το πελατολόγιο της και µέσω τών συστηµάτων ψηφιακής λιανικής, barcode και έλεγχο αποθήκης να µπορέσει να οργανωθεί καλύτερα και να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία της. Στην επενδυτική πρόταση προτείνεται η προµήθεια ενός σύγχρονού server HP ο οποίος θα φιλοξενήσει τις εφαρµογές λογισµικού και τα δεδοµένα της επιχείρησης. Το λογισµικό SoftOne 300 θα αποτελέσει το βασικό λογισµικό-κορµό πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η ψηφιακή λιανική και έχει πλήρεις δυνατότητες παρακολούθησης των αποθεµάτων, υπολοίπων πελατών, ηλεκτρονικής τιµολόγησης κλπ. Το υποσύστηµα SoftOne/POS είναι το λογισµικό ψηφιακής πώλησης POS (Point Of Sales) το οποίο θα τρέχει στον εξοπλισµό POS και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα ταµειακή µηχανή. Ο επιπλέον εξοπλισµός που θα προµηθευτεί η επιχείρηση είναι φορολογικός µηχανισµός και laser εκτυπωτής για την έκδοση µηχανογραφηµένων τιµολογίων, switch, αναγνώστης µαγνητικών καρτών, εκτυπωτής και αναγνώστης barcode. Επίσης ένα σύστηµα Digital Signage καθώς και ένα σύστηµα διαδραστικής βιτρίνας. Τέλος ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της αποθήκης µε barcodes (T-mobile) το οποίο βασίζεται σε βιοµηχανικά τερµατικά Intermec. Η επιχείρηση θα προµηθευτεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πιστότητας πελατών (Loyalty System) το οποίο αποτελείται από έναν εκτυπωτή καρτών και το λογισµικό TerraLoyalty το οποίο παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους πόντους που συλλέγουν οι πελάτες µε τις αγορές τους. Το TerraLoyalty διασυνδέεται µε το κεντρικό λογισµικό SoftOne της επιχείρησης καθώς και µε το SMS Server. H επιχείρηση επίσης πρόκειται να προµηθευτεί το SMS Server, ένα σύστηµα άµεσης, µαζικής και οικονοµικής επικοινωνίας µε τους πελάτες της µε στόχο να ισχυροποιήσει την σχέση της επιχείρησης µε τους πελάτες, να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και τελικά να αυξήσει την κερδοφορία της επιχείρησης. Το SMS Server διασυνδέεται µε το κεντρικό λογισµικό SoftOne και προσφέρει δυνατότητα καθορισµού οµάδων αποδεκτών, χρονοπρογραµµατισµού και παραµετρικών µηνυµάτων. Τέλος η επιχείρηση θα αναπτύξει ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-

26 shop), το οποίο θα προωθήσει µέσω Google, Facebook και βελτιστοποίηση SEO.

27 Η µέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης επενδυτικού σχεδίου είναι 18 (µήνες) Κατανοµή Προϋπολογισµού Ενίσχυσης Ενισχυόµενος Προϋπολογισµός Ποσό ( ) Ποσοστό (%) Ιδιωτική Συµµετοχή ,20 40% ηµόσια Χρηµατοδότηση ,80 60% Σύνολο Ενισχυόµενου Προϋπολογισµού ,00 100% Μη ενισχυόµενος Προϋπολογισµός 12,00 Συνολικός Προϋπολογισµός Επένδυσης ,00

28 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Πρόγραµµα: Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Βαθµολογία αίτησης: 65,532 Επωνυµία: ΛΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΦΜ: ιακριτικός Τίτλος: Τίτλος Πράξης - Επενδυτικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ Σχεδίου: ΒΑΣΗΣ Το συγκεκριµένο κατάστηµα λιανικής πώλησης ενδυµάτων Φυσικό αντικείµενο απάνες απευθύνεται κυρίως στην ευρύτερη τοπική αγορά της Κοµοτηνής καθώς και σε επιλεγµένες πελατειακές σχέσεις στους όµορους νοµούς Ξάνθης και Έβρου µέσα από τη µέχρι σήµερα δυναµική κοινωνική και επαγγελµατική δικτύωση του ίδιου επιχειρηµατία και της οικογενείας της (φυσική παρουσία σε επαγγελµατικές και κοινωνικές συναναστροφές, κλπ.). Ο συνδυασµός ποιότητας και προσωπικής εξυπηρέτησης κρίνεται θεµελιώδης για την διατήρηση και την ανάπτυξη της πελατειακής του βάσης. Παράλληλα η αριστοποίηση των µέσων και των διαδικασιών προβολής του καταστήµατος σε όρους σύγχρονης τεχνολογίας, κόστους και αποτελεσµατικότητας µετάδοσης του concept και της εικόνας του µπορεί να συνεισφέρει στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης αλλά και στη διατήρηση της υφιστάµενης. Στα πλαίσια των παραπάνω δεδοµένων λειτουργίας στην συγκεκριµένη αγορά και των προσαρµοσµένων στη σύγχρονη εποχή επιχειρηµατικών στόχων και επιδιώξεων, το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει : Την ενίσχυση των υποδοµών πληροφορικής του καταστήµατος α) µε εξοπλισµό που θα υποστηρίζει την αναδιοργάνωση και εξοικονόµηση πόρων µέσα από σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης των µεγεθών λειτουργίας του και ανάπτυξης της πελατειακής του βάσης όπως : ηλεκτρονικός υπολογιστής µε οθόνη 19, Eξοπλισµός για την υιοθέτηση και χρήση γραµµωτού κώδικα (BARCODE SCANNER), Εξοπλισµός Ασύρµατου ικτύου (WIRELESS ROUTER), Εξοπλισµός καταµέτρησης πελατών µε χρήση Ασύρµατης δικτυακής ψηφιακής κάµερας και αντίστοιχου λογισµικού, Λογισµικό Ολοκληρωµένης διαχείρισης Λιανικής µε φορολογικό µηχανισµό και θερµικό εκτυπωτή και β) µε κατάλληλο λογισµικό και εξοπλισµό υποστήριξης σύγχρονων πρακτικών λιανικής πώλησης και προσέγγισης καταγραφής και ενηµέρωσης της πελατειακής βάσης όπως Λογισµικό διαχείρισης Σχέσεων µε πελάτες / Εφαρµογή πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών και αυτοµατοποιηµένης αποστολής ηλεκτρονικών µηνυµάτων µέσω και SMS, πλήρη εξοπλισµό διαδραστικής βιτρίνας που περιλαµβάνει server, οθόνη, υπολογιστή player, φιλµ βιτρίνας για διαδραστική προβολή µηνυµάτων και εικόνας, προτζέκτορα, φακό, κλπ.

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη

ΑΔΑ: ΒΙΞ41-ΛΩ9. Αριθµός πράξεων. Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Ταχ. ιεύθ. : Χανδρή 3, 10180 Μοσχάτο, Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Κωδικός Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης 05-000020 Βαθμολογία αίτησης: 96,222 Επωνυμία: ΙΚΑΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα