ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου /0282 (COD) C6-/2006 PE-CONS 3615/06 ENV 281 ENT 78 CODEC 473

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου /0282 (COD) C6-/2006 PE-CONS 3615/06 ENV 281 ENT 78 CODEC 473"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου /0282 (COD) C6-/2006 PE-CONS 3615/06 ENV 281 ENT 78 CODEC 473 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Ο ΗΓIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ Κοινό σχέδιο εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής η οποία προβλέπεται από το άρθρο 151, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ. PE-CONS 3615/06 ZAC/as

2 Ο ΗΓΙΑ 2006/ /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, και το άρθρο 95, παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 4, 6 και 21 της παρούσας οδηγίας, την πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4, υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου το οποίο ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις..., ΕΕ C 96, , σ. 29. ΕΕ C 117, , σ. 5. ΕΕ C 121, , σ. 35. Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (ΕΕ C 104 Ε, , σ. 354), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕ C 264 Ε, 25, , σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης εκεµβρίου 2005 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της PE-CONS 3615/06 ZAC/as 1

3 Εκτιµώντας τα εξής : (1) Είναι ευκταίο να εναρµονισθούν τα εθνικά µέτρα που αφορούν τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να µειώσει στο ελάχιστο την αρνητική επίπτωση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών και των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στο περιβάλλον, συµβάλλοντας, κατ αυτόν τον τρόπο, στην προστασία, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η νοµική βάση είναι το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης. Καλόν είναι, ωστόσο, να ληφθούν µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο βάσει του άρθρου 95, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την εναρµόνιση των προδιαγραφών περί περιεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα και επισήµανσης των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού εντός της Κοινότητας. (2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, για την επανεξέταση της κοινοτικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές για τη µελλοντική κοινοτική πολιτική για τα απόβλητα. Η εν λόγω ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη µείωσης της περιεκτικότητας των αποβλήτων σε επικίνδυνες ουσίες και υπογραµµίζει τα δυνητικά οφέλη των διακοινοτικών κανόνων που περιορίζουν την παρουσία τέτοιων ουσιών σε προϊόντα και σε διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, δηλώνει ότι, όπου δεν µπορεί να αποφευχθεί η δηµιουργία αποβλήτων, τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να επαναχρησιµοποιούνται ή να ανακτώνται ως υλικά ή για παραγωγή ενέργειας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 2

4 (3) Το από 25 Ιανουαρίου 1988 ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε ένα κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την καταπολέµηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το κάδµιο 1, τονίζει ότι σηµαντικές συνιστώσες της στρατηγικής για τον έλεγχο του καδµίου προς όφελος της προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, είναι, αφενός, ο περιορισµός των χρήσεων του καδµίου µόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις και, αφετέρου, η συλλογή και η ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών που περιέχουν κάδµιο. (4) Με την οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 2 γίνεται προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών στον συγκεκριµένο τοµέα. Ωστόσο, οι στόχοι της εν λόγω οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως. Η απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον 3 και η οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE) 4, υπογράµµισαν επίσης την ανάγκη να αναθεωρηθεί η οδηγία 91/157/ΕΟΚ. Η οδηγία 91/157/ΕΟΚ θα πρέπει, εποµένως, να αναθεωρηθεί και να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας ΕΕ C 30, , σ. 1. ΕΕ L 78, , σ. 38. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 1, , σ. 1). ΕΕ L 242, , σ. 1. ΕΕ L 37, , σ. 24. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 345, , σ. 106). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 3

5 (5) Για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, η παρούσα οδηγία απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά ορισµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν υδράργυρο ή κάδµιο. Προωθεί επίσης υψηλού επιπέδου συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοση όλων των συντελεστών που παρεµβαίνουν στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών, ήτοι των παραγωγών, διανοµέων και τελικών χρηστών, και ιδίως των συντελεστών που µετέχουν άµεσα στην επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Οι συγκεκριµένοι κανόνες που απαιτούνται γι'αυτό συµπληρώνουν την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία περί αποβλήτων, και ιδίως την οδηγία 2006//12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων 1, την οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 2 και την οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης εκεµβρίου 2000,για την αποτέφρωση των αποβλήτων 3. (6) Για να προλαµβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος από την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικών στήλων και συσσωρευτών και για να αποφεύγεται η σύγχυση του τελικού χρήστη από τις διαφορετικές απαιτήσεις διαχείρισης αποβλήτων για τις διάφορες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που διατίθενται στην αγορά εντός της Κοινότητας. Αυτό το ευρύ πεδίο εφαρµογής θα πρέπει να εξασφαλίζει επίσης οικονοµίες κλίµακας στη συλλογή και στην ανακύκλωση, καθώς επίσης και στη βέλτιστη εξοικονόµηση των πόρων. (7) Οι αξιόπιστες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές έχουν θεµελιώδη σηµασία για την ασφάλεια πολλών προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών, και αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργειας στην κοινωνία µας ΕΕ L 114, , σ. 9. ΕΕ L 182, , σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, , σ. 1). ΕΕ L 332, , σ. 91. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 4

6 (8) Είναι σκόπιµο να γίνεται διάκριση µεταξύ φορητών στηλών και συσσωρευτών, αφενός, και ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιοµηχανίας, αφετέρου. Η διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων και βιοµηχανίας σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή δι'αποτέφρωσης θα πρέπει να απαγορευθεί. (9) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας περιλαµβάνουν ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται για έκτακτη ή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοσοκοµεία, αεροδρόµια ή γραφεία, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε τρένα ή αεροσκάφη και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου στην ανοικτή θάλασσα ή σε φάρους. Περιλαµβάνουν επίσης ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν σχεδιασθεί αποκλειστικά για φορητές συσκευές πληρωµής σε καταστήµατα και εστιατόρια, συσκευές ανάγνωσης γραµµωτών κωδίκων σε καταστήµατα, επαγγελµατικό εξοπλισµό βίντεο για διαύλους τηλεόρασης και επαγγελµατικά στούντιο, λυχνίες εργαζοµένων σε ορυχεία και δυτών προσαρµοσµένες στα κράνη τους, εφεδρικούς συσσωρευτές ηλεκτρικών θυρών για την πρόληψη του αποκλεισµού ή της σύνθλιψης ατόµων, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές για την τροφοδοσία οργάνων ή διαφόρων τύπων εξοπλισµών µέτρησης ή εργαλείων, καθώς και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε συσχετισµό µε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκές εφαρµογές και άλλες εφαρµογές ανανεώσιµης ενέργειας. Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας περιλαµβάνουν, εξάλλου, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικά οχήµατα, όπως ηλεκτρικά επιβατικά οχήµατα, αναπηρικές καρέκλες, δίκυκλα, οχήµατα αεροδροµίων και αυτόµατα οχήµατα µεταφοράς. Πέραν αυτού του µη εξαντλητικού καταλόγου παραδειγµάτων, όλες οι ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν είναι σφραγισµένου τύπου και δεν προορίζονται για µηχανοκίνητα οχήµατα, θα πρέπει να θεωρούνται βιοµηχανικού χαρακτήρα. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 5

7 (10) Οι φορητές ηλεκτρικές στήλες και οι φορητοί συσσωρευτές που είναι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές σφραγισµένου τύπου, τις οποίες ένα πρόσωπο µέσης διάπλασης µπορεί να µεταφέρει µε τα χέρια χωρίς δυσκολία, και δεν αποτελούν ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές µηχανοκινήτων οχηµάτων ούτε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές βιοµηχανίας, περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές στήλες ενός στοιχείου (όπως στήλες ΑΑ και ΑΑΑ) και τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται από καταναλωτές ή από επαγγελµατίες σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία, παιχνίδια και οικιακές συσκευές, όπως ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες και ξυριστικές µηχανές και φορητές ηλεκτρικές σκούπες (συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε σχολεία, καταστήµατα, εστιατόρια, αερολιµένες, γραφεία ή νοσοκοµεία) καθώς και κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που είναι δυνατόν να χρησιµοποιούν οι καταναλωτές σε συνήθεις οικιακές εφαρµογές. (11) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την ανάγκη προσαρµογής της παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα τεχνικά και επιστηµονικά αποδεικτικά στοιχεία. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την εξαίρεση από την απαγόρευση του καδµίου η οποία χορηγείται στις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία περιλαµβάνουν εργαλεία που χρησιµοποιούνται από καταναλωτές και από επαγγελµατίες για την τόρνευση, το φρεζάρισµα, το τρίψιµο, το τρόχισµα, το πριόνισµα, το κόψιµο, το κόψιµο µε διάτµηση, τη διάνοιξη οπών, τη διάτρηση µε διάτµηση (ζουµπάρισµα), τη σφυρηλάτηση, το πριτσίνωµα, το βίδωµα, τη στίλβωση ή παρόµοιες επεξεργασίες του ξύλου, του µετάλλου και άλλων υλικών, καθώς και για το κούρεµα του γρασιδιού, το κόψιµο και άλλες κηπουρικές δραστηριότητες. (12) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί, και τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν, τις τεχνολογικές εξελίξεις που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 6

8 (13) Για την προστασία του περιβάλλοντος, τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να συλλέγονται. Για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, θα πρέπει να καθιερωθούν συστήµατα που να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής. Αυτό σηµαίνει θέσπιση συστηµάτων συλλογής ώστε ο τελικός χρήστης να µπορεί να επιστρέφει όλες τις χρησιµοποιηµένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και δωρεάν. Οι διάφοροι τύποι ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών απαιτούν επίσης διαφορετικά συστήµατα συλλογής και οικονοµικές ρυθµίσεις. (14) Είναι ευκταίο τα κράτη µέλη να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής και ανακύκλωσης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών έτσι ώστε εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και ανάκτησης υλικού σε ολόκληρη την Κοινότητα. Εποµένως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει ελάχιστους στόχους συλλογής και ανακύκλωσης για τα κράτη µέλη. Το ποσοστό συλλογής είναι σκόπιµο να υπολογίζεται βάσει των µέσων ετήσιων πωλήσεων τα παρελθόντα έτη, ούτως ώστε να υπάρχουν, για όλα τα κράτη µέλη, συγκρίσιµοι στόχοι οι οποίοι θα είναι ανάλογοι µε το εθνικό επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. (15) Θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές απαιτήσεις ανακύκλωσης για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές καδµίου και µολύβδου, ούτως ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ανάκτησης υλικού σε ολόκληρη την Κοινότητα και να προλαµβάνονται οι ανοµοιότητες µεταξύ των κρατών µελών. (16) Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχουν στα συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή διακρίσεων για τις εισαγόµενες ηλεκτρικές στήλες και τους εισαγόµενους συσσωρευτές, φραγµών στις συναλλαγές ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 7

9 (17) Τα συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν, προκειµένου να µειώνονται στο ελάχιστο το συνολικό κόστος και οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της µεταφοράς. Τα συστήµατα επεξεργασίας και ανακύκλωσης θα πρέπει να χρησιµοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2, παράγραφος 11, της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. 1 Ο ορισµός της ανακύκλωσης θα πρέπει να εξαιρεί την ανάκτηση ενέργειας. Η έννοια της ανάκτησης ενέργειας ορίζεται σε άλλες κοινοτικές πράξεις. (18) Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές µπορούν να συλλέγονται µεµονωµένα µέσω εθνικών συστηµάτων συλλογής ηλεκτρικών στηλών, ή µαζί µε απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), µέσω εθνικών συστηµάτων συλλογής τα οποία έχουν θεσπισθεί δυνάµει της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Στην τελευταία περίπτωση, ως απαίτηση υποχρεωτικής ελάχιστης επεξεργασίας, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές θα πρέπει να αφαιρούνται από τα συλλεγέντα ΑΗΗΕ. Μετά την αφαίρεσή τους από τα ΑΗΗΕ, οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας κυρίως συνυπολογίζονται όσον αφορά την επίτευξη του στόχου συλλογής και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ανακύκλωσης. (19) Οι βασικές αρχές χρηµατοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Τα συστήµατα χρηµατοδότησης θα πρέπει να βοηθούν στην επίτευξη υψηλών ποσοστών συλλογής και ανακύκλωσης και στην έµπρακτη εφαρµογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού. Όλοι οι παραγωγοί, όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να καταγράφονται. Οι παραγωγοί θα πρέπει να χρηµατοδοτούν το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης όλων των συλλεγοµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, αφαιρουµένου του κέρδους από τις πωλήσεις των ανακτωµένων υλικών. Υπό ορισµένες, εν τούτοις, περιστάσεις µπορεί να δικαιολογείται η εφαρµογή ενός κανόνα de minimis στους µικρούς παραγωγούς. 1 ΕΕ L 257, , σ. 26. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 33, , σ. 1). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 8

10 (20) Η παροχή πληροφοριών στους τελικούς χρήστες για το επιθυµητό της χωριστής συλλογής, για τα διαθέσιµα συστήµατα συλλογής και για τον ρόλο του τελικού χρήστη στη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, είναι απαραίτητη για την επιτυχία της συλλογής. Θα πρέπει να γίνουν λεπτοµερείς ρυθµίσεις για ένα σύστηµα επισήµανσης, το οποίο θα πρέπει να παρέχει στους τελικούς χρήστες διαφανή, αξιόπιστη και σαφή πληροφόρηση σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και τα τυχόν βαρέα µέταλλα που περιέχουν. (21) Εάν, για να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και ιδίως η επίτευξη υψηλών ποσοστών χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν οικονοµικά µέσα, όπως διαφοροποιηµένα ποσοστά φόρων, θα πρέπει να ενηµερώνουν την Επιτροπή αναλόγως. (22) Για να ελεγχθεί εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιµα στοιχεία για τις ποσότητες ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διατίθενται στην αγορά, συλλέγονται και ανακυκλώνονται. (23) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (24) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας 1, τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιούν. 1 ΕΕ C 321, , σ. 1. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 9

11 (25) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28 ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. 1 (26) εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριµένα η προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, εποµένως, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του εν λόγω άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. (27) Η παρούσα οδηγία ισχύει µε την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και υγείας και της ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 2 και της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. 1 2 ΕΕ L 184, , σ. 23. ΕΕ L 269, , σ. 34. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2005/673/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L254, , σ. 69). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 10

12 (28) Όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού, οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων στα οποία ενσωµατώνονται ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που διαθέτουν στην αγορά. Η ευέλικτη προσέγγιση, είναι η ορθή προκειµένου να καθίσταται δυνατή η χρηµατοδότηση συστηµάτων που συνεκτιµούν τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες και λαµβάνουν υπόψη τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα, και ιδίως τα συστήµατα που έχουν θεσπισθεί για τη συµµόρφωση προς τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ, αποφεύγοντας συγχρόνως τη διπλή χρέωση. (29) Η οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 1, δεν ισχύει για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό. (30) Οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αυτοκινήτων και βιοµηχανίας που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, και ιδίως του άρθρου 4. Συνεπώς, η χρήση του καδµίου στις βιοµηχανικές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα θα πρέπει να απαγορεύεται, εκτός εάν οι εν λόγω ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές εµπίπτουν σε εξαίρεση βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: 1 ΕΕ L 37, , σ. 19. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2006/310/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 115, , σ. 38). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 11

13 Άρθρο 1 Αντικείµενο Η παρούσα οδηγία θεσπίζει : 1) Κανόνες σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και ιδίως την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και 2) ειδικούς κανόνες για τη συλλογή, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οι οποίοι συµπληρώνουν τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία για τα απόβλητα και προάγουν ένα υψηλό επίπεδο συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να βελτιώσει την περιβαλλοντική συµπεριφορά των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών καθώς και των δραστηριοτήτων όλων των οικονοµικών φορέων εκµετάλλευσης που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως είναι οι παραγωγοί, οι διανοµείς και οι τελικοί χρήστες, και ιδίως εκείνων των φορέων εκµετάλλευσης που εµπλέκονται άµεσα στην επεξεργασία και την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από το σχήµα, τον όγκο, το βάρος, τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. Εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των οδηγιών 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 12

14 2. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται : α) σε εξοπλισµό που έχει σχέση µε την προστασία των ζωτικών συµφερόντων ασφαλείας των κρατών µελών, σε όπλα, πυροµαχικά και πολεµικό υλικό, εξαιρουµένων των προϊόντων που δεν προορίζονται για συγκεκριµένους στρατιωτικούς σκοπούς, β) σε εξοπλισµό που προορίζεται για διαστηµική χρήση. Άρθρο 3 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί : 1) «Ηλεκτρική στήλη» ή «συσσωρευτής» : κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από άµεση µετατροπή χηµικής ενέργειας, αποτελούµενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή στοιχεία µπαταρίας (µη επαναφορτιζόµενα) ή αποτελούµενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή στοιχεία µπαταρίας (επαναφορτιζόµενα), 2) «συστοιχία» : κάθε σύνολο ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών συνδεδεµένων µεταξύ τους και/ή εγκλεισµένων σε εξωτερικό κέλυφος ώστε να αποτελούν ολοκληρωµένη µονάδα, που δεν προορίζεται να ανοιχθεί ή να διαχωρισθεί από τον τελικό χρήστη, PE-CONS 3615/06 ZAC/as 13

15 3) «φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» : κάθε ηλεκτρική στήλη, στοιχεία - κουµπιά, συστοιχία ή συσσωρευτής : α) που είναι σφραγισµένη, και β) χειροµεταφερόµενη, και γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιοµηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων, 4) «στοιχεία κουµπιά» : κάθε µικρή στρογγυλή φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, µε διάµετρο µεγαλύτερη από το ύψος τους, που χρησιµοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως σε βοηθήµατα ακοής, ρολόγια χεριού, µικρό φορητό εξοπλισµό και εφεδρική ισχύ, 5) «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που χρησιµοποιείται για την εκκίνηση, τον φωτισµό ή το σύστηµα ανάφλεξης αυτοκινήτου, 6) «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιοµηχανίας» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που έχει σχεδιασθεί για αποκλειστικά βιοµηχανικές ή επαγγελµατικές χρήσεις ή που χρησιµοποιείται για ηλεκτρικά οχήµατα κάθε είδους, 7) «απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή» : κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, που αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, στοιχείο α), της οδηγίας 2006/12/ΕΚ, 8) «ανακύκλωση» : η εκ νέου επεξεργασία υλικών από τα απόβλητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, για τον αρχικό τους ή οποιοδήποτε άλλον σκοπό, εκτός από την ανάκτηση ενέργειας, PE-CONS 3615/06 ZAC/as 14

16 9) «διάθεση» : κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται στο Παράρτηµα IIA της οδηγίας2006/12/εκ, 10) «επεξεργασία» : κάθε δραστηριότητα που εκτελείται σε απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών µετά την παράδοσή τους σε εγκατάσταση για διαλογή, προετοιµασία για ανακύκλωση ή προετοιµασία για διάθεση, 11) «συσκευή» : κάθε ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισµός, όπως ορίζεται από την οδηγία 2002/96/EΚ, ο οποίος λειτουργεί πλήρως ή εν µέρει ή που µπορεί να λειτουργήσει µε ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, 12) «παραγωγός» : κάθε πρόσωπο σε κράτος µέλος το οποίο, ανεξαρτήτως της χρησιµοποιούµενης τεχνικής πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις 1, διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ επάγγελµα στην αγορά, εντός της επικρατείας του εν λόγω κράτους µέλους, ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι ενσωµατωµένες σε συσκευές ή οχήµατα, 13) «διανοµέας» : κάθε πρόσωπο το οποίο προµηθεύει ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, επί επαγγελµατικής βάσεως, στον τελικό χρήστη, 14) «διάθεση στην αγορά» : η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασµός τους, έναντι αµοιβής ή δωρεάν, εντός της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, 1 ΕΕ L 144, , σ. 19. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L149, , σ. 22). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 15

17 15) «φορείς εκµετάλλευσης» : παραγωγοί, διανοµείς, συλλέκτες, ανακυκλωτές ή άλλοι επεξεργαστές, 16) «ασύρµατο ηλεκτρικό εργαλείο» : οποιαδήποτε φορητή συσκευή που δέχεται ισχύ από ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή και προορίζεται για δραστηριότητες συντήρησης, κατασκευής ή κηπουρικής, 17) «ποσοστό συλλογής»: η εκατοστιαία τιµή, για ένα δεδοµένο κράτος µέλος κατά τη διάρκεια δεδοµένου ηµερολογιακού έτους, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους των αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 1, της παρούσας οδηγίας, ή σύµφωνα µε την οδηγία 2002/96/ΕΚ, κατ αυτό το ηµερολογιακό έτος, δια του µέσου βάρους φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, που οι παραγωγοί είτε πωλούν απ'ευθείας στους τελικούς χρήστες είτε παραδίδουν σε τρίτους για να πωληθούν από αυτούς στους τελικούς χρήστες στο ίδιο κράτος µέλος κατά τη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού έτους και των δύο προηγούµενων ηµερολογιακών ετών. Άρθρο 4 Απαγορεύσεις 1. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά : α) όλων των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, είτε είναι ενσωµατωµένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005% υδράργυρο κατά βάρος, και β) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι ενσωµατωµένοι σε συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002% κάδµιο κατά βάρος. 2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, στοιχείο α), δεν ισχύει για στοιχεία-κουµπιά µε περιεκτικότητα σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει το 2% κατά βάρος. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 16

18 3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1, στοιχείο β), δεν ισχύει για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιµοποιούνται : α) σε συστήµατα έκτακτης ανάγκης και συστήµατα συναγερµού, συµπεριλαµβανοµένου του φωτισµού έκτακτης ανάγκης, β) σε ιατρικό εξοπλισµό, ή γ) σε ασύρµατα ηλεκτρικά εργαλεία. 4. Η Επιτροπή επανεξετάζει την εξαίρεση της παραγράφου 3, στοιχείο γ), και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι τις *, µαζί, ενδεχοµένως, µε σχετικές προτάσεις, µε σκοπό να απαγορευθεί το κάδµιο σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Άρθρο 5 Αυξηµένη περιβαλλοντική επίδοση Τα κράτη µέλη, τα οποία έχουν κατασκευαστές εγκατεστηµένους στην επικράτειά τους, προωθούν την έρευνα και ενθαρρύνουν βελτιώσεις στις συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους καθώς και την ανάπτυξη και εµπορία των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν µικρότερες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή που περιέχουν λιγότερο ρυπογόνες ουσίες, ιδίως ως υποκατάστατα του υδραργύρου, του καδµίου και του µολύβδου. * Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 17

19 Άρθρο 6 ιάθεση στην αγορά 1. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, απαγορεύουν ή περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους, για λόγους που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, δεν διατίθενται στην αγορά ή αποσύρονται από αυτήν. Άρθρο 7 Στόχος ανακύκλωσης Τα κράτη µέλη, λαµβανοµένων υπόψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη χωριστή συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και να µειώνουν στο ελάχιστο τη διάθεση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως µικτών αστικών αποβλήτων, προκειµένου να ανακυκλώνονται σε υψηλό ποσοστό όλα τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 18

20 Άρθρο 8 Συστήµατα συλλογής 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται κατάλληλα συστήµατα συλλογής για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Τα εν λόγω συστήµατα : α) καθιστούν στους τελικούς χρήστες δυνατή την απόρριψη των αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές σε προσβάσιµο σηµείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, σε συνάρτηση µε την πυκνότητα του πληθυσµού, β) απαιτούν από τους διανοµείς να παραλαµβάνουν δωρεάν τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών κατά την προµήθεια φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, εκτός εάν προκύψει από σχετική εκτίµηση ότι τα υφιστάµενα εναλλακτικά συστήµατα είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσµατικά για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τις εκτιµήσεις αυτές, γ) δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες όταν απορρίπτουν απόβλητα από φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές, δ) µπορούν να εφαρµόζονται από κοινού µε τα συστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2002/96/ΕΚ. Τα σηµεία συλλογής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις καταχώρισης ή αδειοδότησης της οδηγίας 2006/12/ΕΚ ή της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα 1. 1 ΕΕ L 377, , σ. 20. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 19

21 2. Υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήµατα πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη δύνανται : α) να απαιτούν από τους παραγωγούς να δηµιουργούν σχετικά συστήµατα, β) να απαιτούν από άλλους οικονοµικούς φορείς εκµετάλλευσης να συµµετέχουν σε παρόµοια συστήµατα, γ) να διατηρούν τα υφιστάµενα συστήµατα. 3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασµό τους, δεν αρνούνται να παραλαµβάνουν, κατόπιν επιστροφής από τους τελικούς χρήστες, τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας, ανεξάρτητα από τη χηµική σύνθεση και την προέλευσή τους. Ανεξάρτητοι τρίτοι µπορούν επίσης να συλλέγουν ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας. 4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων, ή τρίτοι, δηµιουργούν συστήµατα για τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αυτοκινήτων από τους τελικούς χρήστες ή από προσβάσιµο σηµείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, όταν η συλλογή δεν πραγµατοποιείται µέσω των συστηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/53/ΕΚ. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές αυτοκινήτων από ιδιωτικά, µη επαγγελµατικά οχήµατα, τα συστήµατα αυτά δεν συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες, όταν απορρίπτουν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 20

22 Άρθρο 9 Οικονοµικά µέσα Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν οικονοµικά µέσα για την προώθηση της συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ή για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν λιγότερες ρυπογόνες ουσίες, θεσπίζοντας, παραδείγµατος χάριν, διαφοροποιηµένους φορολογικούς συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή, κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχετικά µε την εφαρµογή των µέσων αυτών µέτρα. Άρθρο 10 Στόχοι συλλογής 1. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν, για πρώτη φορά, το ποσοστό συλλογής, µετά το πέρας του πέµπτου πλήρους ηµερολογιακού έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, τα στοιχεία για την ετήσια συλλογή και τις πωλήσεις περιλαµβάνουν τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που έχουν ενσωµατωθεί σε συσκευές. 2. Τα κράτη µέλη πρέπει να επιτύχουν τα ακόλουθα ελάχιστα ποσοστά συλλογής : α) 25%, µέχρι τις * β) 45%, µέχρι τις **. * ** Έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. έκα έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 21

23 3. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τα ποσοστά συλλογής σε ετήσια βάση σύµφωνα µε το σύστηµα που ορίζει το Παράρτηµα I. Με την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων 1, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν εκθέσεις προς την Επιτροπή, εντός έξι µηνών από το τέλος του οικείου ηµερολογιακού έτους. Οι εκθέσεις αναφέρουν τον τρόπο µε τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισµό του ποσοστού συλλογής. 4. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2 : α) µπορούν να θεσπίζονται µεταβατικές ρυθµίσεις για την επίλυση των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ένα κράτος µέλος για την πλήρωση των απαιτήσεων της παραγράφου 2 οι οποίες προκύπτουν από ειδικές περιστάσεις εθνικής φύσεως, β) εφαρµόζεται κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στους τελικούς χρήστες µέχρι τις *. Άρθρο 11 Αφαίρεση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές σχεδιάζουν συσκευές έτσι ώστε οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να µπορούν να αφαιρούνται εύκολα. Οι συσκευές στις οποίες ενσωµατώνονται ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές συνοδεύονται από οδηγίες µε τις οποίες υποδεικνύεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν να αφαιρούνται ασφαλώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, ενηµερώνουν τον τελικό χρήστη για το είδος των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που ενσωµατώθηκαν. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται οσάκις, για λόγους ασφάλειας ή αποδοτικότητας, για ιατρικούς λόγους ή για λόγους ακεραιότητας δεδοµένων, η συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι αναγκαία και απαιτείται η συνεχής σύνδεση µεταξύ της συσκευής και της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή. 1 * ΕΕ L 332, , σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 783/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 131, 25,5,2005, σ. 38). Ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 22

24 Άρθρο 12 Επεξεργασία και ανακύκλωση 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, το αργότερο : α) οι παραγωγοί, ή τρίτοι θεσπίζουν συστήµατα χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος για να εξασφαλίζουν την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και β) όλες οι ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που είναι δυνατό να αναγνωρισθούν και συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8, της παρούσας οδηγίας, ή της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, υφίστανται επεξεργασία και ανακύκλωση µέσω συστηµάτων που συµφωνούν τουλάχιστον, µε την κοινοτική νοµοθεσία, ιδίως όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, να διαθέτουν τις φορητές ηλεκτρικές στήλες ή τους συσσωρευτές που συλλέγονται και περιέχουν κάδµιο, υδράργυρο ή µόλυβδο σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, εφόσον δεν υπάρχει βιώσιµη τελική αγορά. Τα κράτη µέλη µπορούν, επίσης, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, να διαθέτουν τις συλλεγόµενες φορητές ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές που περιέχουν κάδµιο, υδράργυρο ή µόλυβδο σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους ως τµήµα στρατηγικού σχεδίου για τη σταδιακή εξάλειψη των βαρέων µετάλλων, για τα οποία, βάσει λεπτοµερούς αξιολόγησης των περιβαλλοντικών, οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων, φαίνεται ότι θα πρέπει να προτιµηθεί η διάθεση από την ανακύκλωση. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν την αξιολόγηση αυτή και κοινοποιούν το σχέδιο µέτρων στην Επιτροπή σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 1. 1 Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. ΕΕ L 204, , σ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης του PE-CONS 3615/06 ZAC/as 23

25 2. Η επεξεργασία ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Τµήµατος Α του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 3. Όταν οι ηλεκτρικές στήλες ή οι συσσωρευτές συλλέγονται µαζί µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού βάσει της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, οι ηλεκτρικές στήλες ή οι συσσωρευτές αφαιρούνται από τα συλλεγέντα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 4. Οι διαδικασίες ανακύκλωσης πληρούν, το αργότερο στις *, τους στόχους ανακύκλωσης και τις σχετικές διατάξεις του Τµήµατος Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 5. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ηµερολογιακό έτος και για το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι που προβλέπονται στο Τµήµα Β του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Υποβάλλουν τις πληροφορίες στην Επιτροπή εντός έξη µηνών από το τέλος του οικείου ηµερολογιακού έτους. 6. Το Παράρτηµα III µπορεί να προσαρµόζεται ή να συµπληρώνεται ώστε να λαµβάνεται υπόψη η τεχνολογική ή επιστηµονική πρόοδος σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2. Συγκεκριµένα : α) προστίθενται λεπτοµερείς κανόνες για τον υπολογισµό των στόχων ανακύκλωσης το αργότερο στις **, και * ** Πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 42 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 24

26 β) οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης αξιολογούνται τακτικά και προσαρµόζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, και υπό το πρίσµα των εξελίξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο. 7. Η Επιτροπή, πριν προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, συµβουλεύεται τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως τους παραγωγούς, τους φορείς συλλογής, τους φορείς ανακύκλωσης, τους φορείς επεξεργασίας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις οργανώσεις καταναλωτών και τις οργανώσεις εργαζοµένων. Ενηµερώνει την επιτροπή του άρθρου 24, παράγραφος 1, για το αποτέλεσµα της διαβούλευσης αυτής. Άρθρο 13 Νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης 1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και επεξεργασίας, και προωθούν την έρευνα για µεθόδους ανακύκλωσης φιλικές προς το περιβάλλον και αποδοτικές συγκριτικώς προς το κόστος, για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ώστε αυτές να εισάγουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) 1. 1 ΕΕ L 114, , σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 166/2006. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 25

27 Άρθρο 14 ιάθεση Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διάθεση σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή την αποτέφρωση, αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας και αυτοκινήτων. Εντούτοις, τα κατάλοιπα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που έχουν υποστεί και την επεξεργασία και την ανακύκλωση σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 1, µπορούν να διατίθενται σε χώρους υγειονοµικής ταφής ή να αποτεφρώνονται. Άρθρο 15 Εξαγωγές 1. Η επεξεργασία και η ανακύκλωση µπορούν να πραγµατοποιούνται εκτός του οικείου κράτους µέλους ή εκτός της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι η αποστολή των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους. 1 1 ΕΕ L 30, , σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 2557/2001/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 349, , σ. 1). PE-CONS 3615/06 ZAC/as 26

28 2. Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που εξάγονται από την Κοινότητα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, περί των κοινών κανόνων και διαδικασιών για τις µεταφορές ορισµένων αποβλήτων προς ορισµένες χώρες εκτός ΟΟΣΑ 1 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1999, για τον καθορισµό των διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου που εφαρµόζονται στις αποστολές ορισµένων αποβλήτων προς ορισµένες χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η απόφαση C(92)39 τελικό, του ΟΟΣΑ 2, συνυπολογίζονται ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας, µόνο εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι εργασίες της ανακύκλωσης πραγµατοποιήθηκαν υπό συνθήκες ισοδύναµες προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2. Άρθρο 16 Χρηµατοδότηση 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί, ή οι τρίτοι που ενεργούν για λογαριασµό τους, χρηµατοδοτούν όλο το καθαρό κόστος που προκύπτει από : α) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 2, και 1 2 ΕΕ L 166, , σ. 6. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 105/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 20, , σ. 9). ΕΕ L 185, , σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.105/2005. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 27

29 β) τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές βιοµηχανίας και αυτοκινήτων που συλλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφοι 3 και Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά την εφαρµογή της παραγράφου 1, αποφεύγεται οποιαδήποτε διπλή χρέωση των παραγωγών στην περίπτωση των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που συλλέγονται µε συστήµατα που διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ ή 2002/96/ΕΚ. 3. Τα κράτη µέλη υποχρεώνουν τους παραγωγούς, ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό τους, να χρηµατοδοτούν οιεσδήποτε καθαρές δαπάνες που προκύπτουν από εκστρατείες δηµόσιας πληροφόρησης σχετικά µε τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση όλων των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 4. Το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης δεν επιδεικνύεται χωριστά στους τελικούς χρήστες κατά την πώληση νέων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 5. Οι παραγωγοί και οι χρήστες ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιοµηχανίας και αυτοκινήτων δύνανται να συνάπτουν συµφωνίες που προβλέπουν διαφορετικές χρηµατοδοτικές διευθετήσεις από τις αναφερόµενες στην παράγραφο Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλα τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας της διάθεσής τους στην αγορά. Άρθρο 17 Καταχώριση Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε παραγωγός να καταχωρίζεται. Η καταχώριση υπόκειται στις ίδιες διαδικαστικές απαιτήσεις σε κάθε κράτος µέλος. Οι εν λόγω απαιτήσεις καταχώρισης θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 28

30 Άρθρο 18 Μικροί παραγωγοί 1. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από τις απαιτήσεις του άρθρου 16, παράγραφος 1, τους παραγωγούς οι οποίοι, σε σχέση µε το µέγεθος της εθνικής αγοράς, διαθέτουν πολύ µικρές ποσότητες ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών στην εθνική αγορά, υπό τον όρο ότι τούτο δεν παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων συλλογής και ανακύκλωσης που έχουν θεσπισθεί βάσει των άρθρων 8 και Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν το εν λόγω σχέδιο µέτρων, καθώς και τους λόγους για τους οποίους προτείνουν το σχέδιο αυτό, και το κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη µέσω της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από την αναφερόµενη στην παράγραφο 2 κοινοποίηση, εγκρίνει ή απορρίπτει το σχέδιο µέτρων, αφού προηγουµένως επαληθεύσει ότι τα µέτρα είναι συνεπή προς τους αναφερθέντες στην παράγραφο 1 προβληµατισµούς και δεν αποτελούν µέσο αυθαίρετης επιβολής διακρίσεων ή συγκεκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ κρατών µελών. Αν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός της προθεσµίας αυτής, το σχέδιο µέτρων θεωρείται εγκριθέν. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 29

31 Άρθρο 19 Συµµετοχή 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι οικονοµικοί φορείς εκµετάλλευσης και όλες οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές µπορούν να συµµετέχουν στα συστήµατα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης που αναφέρονται στα άρθρα 8 και Τα συστήµατα αυτά ισχύουν και για τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που εισάγονται από τρίτες χώρες χωρίς διακρίσεις και έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό την αποφυγή φραγµών στις συναλλαγές ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Άρθρο 20 Ενηµέρωση του τελικού χρήστη 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, ιδίως µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών, οι τελικοί χρήστες είναι πλήρως ενηµερωµένοι για : α) τις δυνητικές επιπτώσεις, στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, των ουσιών που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, PE-CONS 3615/06 ZAC/as 30

32 β) το γεγονός ότι είναι ευκταίο τα απόβλητα από ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές να µην διατίθενται ως αστικά απόβλητα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και οι τελικοί χρήστες να συµµετέχουν στη χωριστή συλλογή αυτών των αποβλήτων, προκειµένου να διευκολύνεται η επεξεργασία και η ανακύκλωσή τους, γ) τα συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης που τους διατίθενται, δ) τον ρόλο που διαδραµατίζουν στην ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ε) τη σηµασία του συµβόλου του διαγεγραµµένου τροχοφόρου κάδου που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ και των χηµικών συµβόλων Hg, Cd και Pb. 2. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν µέρος µόνο ή το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη απαιτούν από τους διανοµείς να παραλαµβάνουν τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών δυνάµει του άρθρου 8, εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διανοµείς ενηµερώνουν τους τελικούς χρήστες σχετικά µε τη δυνατότητα απόρριψης των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών στα σηµεία πώλησής τους. Άρθρο 21 Σήµανση 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και συστοιχίες φέρουν ενδεδειγµένη σήµανση µε το σύµβολο που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 31

33 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι σε όλες τις φορητές και τις ενσωµατωµένες σε αυτοκίνητο ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές αναφέρεται η χωρητικότητα κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, µέχρι τις *. Λεπτοµερείς κανόνες για την υλοποίηση της απαίτησης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων εναρµονισµένων µεθόδων για τον καθορισµό της χωρητικότητας και της ενδεικνυόµενης χρήσης, καθορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, το αργότερο µέχρι τις ** 3. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και στοιχεία-κουµπιά που περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, περισσότερο από 0,002% κάδµιο ή περισσότερο από 0,004% µόλυβδο, επισηµαίνονται µε το χηµικό σύµβολο του αντίστοιχου µετάλλου : Hg, Cd ή Pb. Το σύµβολο που αναφέρει την περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα τυπώνεται κάτω από το σύµβολο που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ και καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον ενός τετάρτου του µεγέθους αυτού του συµβόλου. 4. Το σύµβολο που εµφαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ καλύπτει τουλάχιστον το 3% της επιφάνειας της µεγαλύτερης πλευράς της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας ηλεκτρικών στηλών, µε µέγιστες διαστάσεις 5 x 5 cm. Στην περίπτωση κυλινδρικών στοιχείων, το σύµβολο καλύπτει τουλάχιστον το 1,5% της επιφάνειας της ηλεκτρικής στήλης ή του συσσωρευτή και έχει µέγιστες διαστάσεις 5 x 5 cm. 5. Εφόσον το µέγεθος της ηλεκτρικής στήλης, του συσσωρευτή ή της συστοιχίας ηλεκτρικών στηλών είναι µικρότερο από 0,5 x 0,5 cm, δεν είναι ανάγκη να επισηµαίνεται η ηλεκτρική στήλη, ο συσσωρευτής ή η συστοιχία ηλεκτρικών στηλών πρέπει όµως να τυπώνεται στη συσκευασία σύµβολο διαστάσεων τουλάχιστον 1 x 1 cm. * ** 3 έτη µετά την έναρξη της παρούσας οδηγίας. 30 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 32

34 6. Τα σύµβολα τυπώνονται ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτα, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. 7. Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις σήµανσης του παρόντος άρθρου δύνανται να χορηγούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2. Άρθρο 22 Εθνικές εκθέσεις εφαρµογής 1. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Εντούτοις, η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο µέχρι τις *. 2. Οι εκθέσεις συντάσσονται βάσει ερωτηµατολογίου ή σχεδίου καταρτιζόµενου σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2. Το ερωτηµατολόγιο ή το σχέδιο αποστέλλεται στα κράτη µέλη έξι µήνες πριν από την έναρξη της πρώτης περιόδου που καλύπτει η έκθεση. 3. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν επίσης έκθεση για οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνουν για να προωθήσουν τις εξελίξεις που έχουν σχέση µε την επίπτωση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών στο περιβάλλον, ιδίως: α) τις εξελίξεις, καθώς και τις εκούσιες ενέργειες των παραγωγών, για τη µείωση των ποσοτήτων βαρέων µετάλλων και άλλων επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, β) τις νέες τεχνικές ανακύκλωσης και επεξεργασίας, γ) τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων εκµετάλλευσης σε συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, * Έξη έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. PE-CONS 3615/06 ZAC/as 33

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ.. & Ε.Ε Β. Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία

Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία Υποχρεώσεις Μικροµεσαίων Εταιριών σύµφωνα µε Περιβαλλοντική Νοµοθεσία ηµήτρης ηµητρίου Υπηρεσία Περιβάλλοντος 25 Ιουνίου 2010 Περιεχόµενα 1. Υποχρεώσεις Κατόχου/Παραγωγού - ιαχειριστή. 2. Ευθύνη Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166

DGE 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 2017/0013 (COD) PE-CONS 40/17 ENV 658 MI 530 CODEC 1166 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.9.2006 L 266/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2006/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 7 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2013 COM(2013) 697 final 2013/0336 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στη διοικητική επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0371 (COD) 5094/1/15 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENV 6 MI 11 IND 9 CONSOM 5 CODEC 16 PARLNAT 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0029/2005 2003/0130(COD) 27/01/2005 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2005 για την έκδοση της οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009L0126 EL 12.11.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2009/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 L 115/11 ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/720 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Iουνίου 2008 (26.06) (OR. en) 10724/08 Διοργανικός φάκελος : 2005/0283 (COD) TRANS 204 ENT 127 ENV 374 MAP 17 CODEC 774 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 23.10.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Τσεχικής ηµοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 2.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0228 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483),

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2011)0483), P7_TA-PROV(20)0526 Επιστρεπτέα ενίσχυση και χρηµατοοικονοµική τεχνική ***I Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης εκεµβρίου 20 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0274(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0274(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0274(COD) 13.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας εξ ονόματος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 86/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4627, 15.11.2017 Ν. 163(Ι)/2017 Ν. 163(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα MEMO/05/248 Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2005 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά µε την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίµµατα 1) Ποιο είναι το πρόβληµα µε τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά απορρίµµατα;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2000 (OR. en) 5685/00 ιοργανικός φάκελος : 96/0304 (COD) LIMITE ENV 22 CODEC 68 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 657 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την παρακολούθηση και την αναφορά δεδοµένων ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0220(COD) 5 Φεβρουαρίου 2004 ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση της νοµικής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - SEC(2008) 2863. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2008 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα