Proslipsis.gr ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 19/2006 Κανονισµός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώµα των οκίµων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Proslipsis.gr ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 19/2006 Κανονισµός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώµα των οκίµων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 19/2006 Κανονισµός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώµα των οκίµων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις (ενσωµατώνονται οι αλλαγές του νέου π.δ. 236/2007 (ΦΕΚ Α αρ. 275/10 εκεµβρίου 2007) * Οι διατάξεις που επισηµαίνονται µε γαλάζιο χρώµα τροποποιούν ή συµπληρώνουν το π.δ. 19/2006. Είναι, δηλαδή, οι νέες ρυθµίσεις που φέρνει το τελευταίο π.δ. 236/2007. Οι ρυθµίσεις αυτές θα περάσουν -εκτός απροόπτου ή νέων αλλαγών- στην προκήρυξη που θα εκδώσει µελλοντικά το Πυροσβεστικό Σώµα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 1 εδάφια στ και η του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986. β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α 49). γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 3. Τις υπ αριθµ. 281/2005 και 12/2006 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης. Άρθρο 1 Προσόντα και θετικές προϋποθέσεις κατάταξης Οι υποψήφιοι σε διαγωνισµό, που προκηρύσσεται στο Πυροσβεστικό Σώµα για κατάταξη οκίµων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία απαιτείται να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής και κατά την ηµεροµηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της. 2. Να έχουν συµπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας, την 31η εκεµβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισµού, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: α) Για όσους είναι εθελοντές πυροσβέστες, σύµφωνα µε το ν. 1951/1991 (Α 84), κατά την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού, το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους ως εθελοντές, όχι όµως πέραν του τριακοστού (30) έτους, για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και του τριακοστού δευτέρου (32) για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για να υπολογισθεί η εν λόγω προϋπηρεσία, προκειµένου να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας, απαιτείται να είναι συνεχής και να αφορά πλήρες έτος. β) Για τους υποψήφιους για κάλυψη θέσεων της Κατηγορίας «Β», το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται τόσα έτη όσα και τα έτη προϋπηρεσίας, ως οδηγού επαγγελµατικών αυτοκινήτων, για τα οποία απαιτείται τουλάχιστον δίπλωµα Γ κατηγορίας και άνω, όχι όµως πέραν του τριακοστού (30) έτους. Για να υπολογισθεί η εν λόγω προϋπηρεσία, προκειµένου να αυξηθεί το ανώτατο όριο ηλικίας απαιτείται να είναι συνεχής και να αφορά πλήρες έτος. γ) Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και υπηρέτησαν ευδόκιµα καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας τους, το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται τόσα έτη όσες και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψής τους, όχι όµως πέραν του τριακοστού τετάρτου (34) έτους. Ως αντιπυρική περίοδος, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, νοείται διάστηµα τουλάχι στον τρισήµισυ µηνών. δ) Για τους υποψήφιους για κάλυψη θέσεων της κατηγορίας «Γ», που έχουν πτυχίο Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού, το ανώτατο όριο ηλικίας είναι το τριακοστό (30) έτος. ε) Για όσους έχουν απολυθεί ευδόκιµα από τις Ένοπλες υνάµεις, ως Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης, το ανώτατο όριο ηλικίας είναι το τριακοστό δεύτερο (32) έτος. 3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. 4. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες υνάµεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθµό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες υνάµεις, τα Σώµατα Ασφαλείας και ηµόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας. 5. Να έχουν ανάστηµα χωρίς υποδήµατα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70µ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65µ. 6. Να έχουν σωµατική ικανότητα και υγεία, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων υνάµεων. 7. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ηµοκρατία. Άρθρο 2 Κωλύµατα κατάταξης Οι υποψήφιοι σε διαγωνισµό για κατάταξη οκίµων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών πρέπει επίσης: 1. Να µην έχουν καταδικασθεί, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή για έγκληµα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύµατος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς 1

2 καταµήνυσης, ψευδούς ανωµοτής κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόµενης από αµέλεια, συκοφαντικής δυσφήµισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής εµπρησµό (µε πρόθεση ή από αµέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης, να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστηµα για κακούργηµα ή κάποιο από τα πληµµελήµατα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεµφθεί σε δίκη δια βουλεύµατος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αµετάκλητο αθωωτικό βούλευµα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό για τα εγκλήµατα που αποτελούν κώλυµα κατάταξης. Τα κωλύµατα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο διαγωνισµό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης. 2α. Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. β. Η απονοµή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος διάταγµα, που αίρει το σχετικό κώλυµα. 3. Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), ούτε σε συνδυασµό των δύο προηγουµένων. 4. Για όσους έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να µην έχει καταγγελθεί η σύµβαση εργασίας τους ή να µην έχουν απολυθεί επειδή προσκόµισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά. 5. Αποκλείεται η κατάταξη προσώπων: α) τα οποία κατά ρητή δήλωσή τους πρεσβεύουν δόγµα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εµποδίσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και β) Όσων απολύθηκαν από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζόµενου. Άρθρο 3 Κατηγορίες προκηρυσσοµένων θέσεων 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προβλεπόµενα ανά κατηγορία προσόντα και µπορούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό για κάλυψη θέσεων των ακόλουθων κατηγοριών: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και επαγγελµατικής άδειας οδήγησης κατηγορίας ιπλώµατος «Γ», η οποία εκδόθηκε τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Γ» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή απόφοιτοι Επαγγελµατικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ή πτυχιούχοι Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και τουλάχιστον ετήσια συνεχή θαλάσσια προϋπηρεσία σε πλοία του Εµπορικού Ναυτικού ή και του Πολεµικού Ναυτικού µε ειδικότητα καταστρώµατος ή µηχανής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και διπλώµατος ή πτυχίου µουσικού µπάντας Ωδείου. Όσοι έχουν δίπλωµα προτάσσονται αυτών που έχουν πτυχίο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ε» Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) µε ειδικότητα «Ειδικός ασικής Προστασίας». ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΣΤ» Για την κάλυψη θέσεων των Ειδικών Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και να έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές υνάµεις των Ενόπλων υνάµεων ( υνάµεις Καταδροµών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ζ» Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης οι οποίοι προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώµα, και εργάσθηκαν ευδόκιµα τουλάχιστον δύο (2) αντιπυρικές περιόδους και κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 30% του συνολικού αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων. Η κάλυψη των προκηρυσσοµένων θέσεων αυτής της κατηγορίας γίνεται µε βάση τη βαθµολογική σειρά κατάταξής τους. Από τον αριθµό των θέσεων που προκηρύσσεται για την κατηγορία αυτή: α. Το 40% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εκτός των ανωτέρω γενικών προσόντων και αυτά που απαιτούνται για τους υποψήφιους της κατη γορίας «Β» και β. Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα της κατηγορίας αυτής. Για κάθε µία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας. 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Η» Πτυχιούχοι σχολών πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, οι οποίες καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισµού µε βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Θ» α. Κάτοχοι τίτλου σπουδών Β κύκλου Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) του ηλεκτρονικού τοµέα ή αντίστοιχου τοµέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα. β. Κάτοχοι πτυχίου Β κύκλου Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή αµαξωµάτων ή ηλεκτρονικών συστηµάτων και αυτοµατισµού αυτοκινήτων ή ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή αµαξωµάτων ή ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τµήµατος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (µηχανικός αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) και έχουν πρακτική εµπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου τους. Η εµπειρία αυτή να αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα του υποψήφιου, θεωρηµένη για το περιεχόµενό της από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και προσκόµιση τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήµων, που αντιστοιχούν σε ασφαλιστέα εργασία και έχει παρασχεθεί µετά την απόκτηση του απαιτούµενου πτυχίου ή βεβαίωση Τ.Ε.Β.Ε. για αντίστοιχες ηµέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστηµα και τις συγκεκριµένες ειδικότητες. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ι» Εθελοντές πυροσβέστες, σύµφωνα µε το Ν. 1951/1991 (Α 84), ιδιότητα που απαιτείται να έχουν οι υποψήφιοι κατά την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού, µε τουλάχιστον διετή συνεχή ευδόκιµη εθελοντική υπηρεσία και κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 20% του συνολικού αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων. Η κάλυψη των προκηρυσσοµένων θέσεων αυτής της Κατηγορίας γίνεται µε βάση τη βαθµολογική σειρά κατάταξής τους. Από τον αριθµό των θέσεων που προκηρύσσονται για την Κατηγορία αυτή: α. Το 40% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν εκτός των ανωτέρω γενικών προσόντων και αυτά που απαιτούνται για τους υποψήφιους της Κατηγορίας «Β» και β. Το 60% των θέσεων καλύπτεται από υποψήφιους που έχουν τα γενικά προσόντα γης Κατηγορίας αυτής. Για κάθε µία από τις ως άνω υποκατηγορίες συντάσσεται χωριστός πίνακας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΙΑ» α. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων. β. Τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών. γ. Τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου. δ. Τέκνα αναγνωρισµένων βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. ε. Τέκνα και σε περίπτωση ελλείψεως τούτων αδελφοί, πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατέστησαν ανίκανοι σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνέπεια τραυµατισµού τους ή απώλεσαν τη ζωή τους, κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 10% του συνολικού αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων. Η κάλυψη των θέσεων της κατηγορίας αυτής γίνεται µε βάση τη βαθµολογική σειρά κατάταξης των υποψηφίων ανεξαρτήτως της υποκατηγορίας στην οποία ανήκουν. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΙΒ» Οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και Επαγγελµατίες Οπλίτες που απολύθηκαν αφού υπηρέτησαν ευδόκιµα µετά τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής θητείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1513/1985 (Α 12), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 1940/1991 (Α 40). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής καλύπτουν το 4% του συνολικού αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων. 2. Ο διαγωνισµός για κατάταξη δοκίµων πυροσβεστών µπορεί να µην προκηρύσσεται για θέσεις όλων των ανωτέρω κατηγοριών αλλά µόνον για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, µε εξαίρεση τις Κατηγορίες «Β», «Ζ» και «Ι», οι θέσεις των οποίων δεν µπορεί να είναι λιγότερες του 40% και 30% αντίστοιχα του συνόλου των προκηρυσσοµένων θέσεων. Σε κάθε προκήρυξη διαγωνισµού το ελάχιστο αυτό ποσοστό θέσεων και για τις δύο κατηγορίες είναι υποχρεωτικό. Προκήρυξη θέσεων για την Κατηγορία «Γ» γίνεται µόνον για πόλεις που λειτουργούν Λιµενικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και για την Κατηγορία µόνον για την πόλη της Αθήνας, όπου εδρεύει η µουσική µπάντα του Σώµατος. Σε περίπτωση που στο διαγωνισµό προκηρύσσονται θέσεις για την κατηγορία «Η», ο αριθµός αυτών µπορεί να φθάσει µέχρι του ποσοστού 10% του συνολικού αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων. Στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισµού καθορίζονται αναλυτικά οι θέσεις που µπορεί να καλυφθούν από κάθε σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και προκειµένου για την κατηγορία «Θ» καθορίζονται οι θέσεις ανά ειδικότητα της κατηγορίας αυτής. Άρθρο 4 Αθλητές υποψήφιοι Στους διαγωνισµούς για κατάταξη οκίµων Πυροσβεστών προκηρύσσεται πάντοτε και αριθµός θέσεων αθλητών µέχρι δέκα (10), επιπλέον των προκηρυσσοµένων θέσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 παρ. 11 του ν. 2725/1999 (Α 121). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 2 και 3. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος διατάγµατος πλην του άρθρου 12 δεν έχουν εφαρµογή γι αυτούς. Για τους αθλητές συντάσσεται ιδιαίτερος πίνακας επιτυχόντων. Η σειρά κατάταξής τους στον πίνακα επιτυχόντων γίνεται µε 3

4 βάση τη διάκριση που επιτυγχάνουν και κατά τη σειρά που περιγράφεται στο άρθρο 2 της υπ αριθµ / απόφασης Υφυπουργού Πολιτισµού (Β 44). Άρθρο 5 Προκήρυξη διαγωνισµού 1. Για την αντιµετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, προκηρύσσεται µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. διαγωνισµός για την κατάταξη οκίµων Πυροσβεστών. Πριν την προκήρυξη του διαγωνισµού, ο Αρχηγός Π.Σ. µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει, µε γνώµονα τις υπηρεσιακές ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, κατά κατηγορία θα καλυφθούν. Για τις Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι διακεκριµένες. Κενές θέσεις των Ε.Μ.Α.Κ. θεωρούνται, οι θέσεις που δεν µπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς υπαλλήλους των άλλων Υπηρεσιών, που έχουν ηλικία µέχρι 35 ετών και έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ειδικές υνάµεις των Ενόπλων υνάµεων. 2. Στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισµού για την κατάταξη οκίµων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών αναγράφονται τα απαιτούµενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύµατα διορισµού των υποψηφίων, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά Κατηγορία, ο αριθµός θέσεων των αθλητών, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσµίας υποβολής αίτησης συµµετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και το παράβολο συµµετοχής στο διαγωνισµό, το ύψος του οποίου είναι ίδιο µε το αντίστοιχο που ισχύει στους διαγωνισµούς που διενεργούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Επίσης καθορίζεται ο αριθµός των ερωτήσεων που δίδονται στους διαγωνιζόµενους, ο απαιτούµενους χρόνος, το πρόγραµµα, τα εξεταστικά κέντρα και η διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισµού, οι θεµατικές ενότητες από τις οποίες θα καταρτισθούν οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων καθώς και τα αρµόδια όργανα κατάρτισης τους, ο τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων, η διαδικασία και ο τρόπος βαθµολόγησης της συνέντευξης, η διαδικασία των αθλητικών δοκιµασιών, των υγειονοµικών εξετάσεων και των ψυχοτεχνικών δοκιµασιών, τα δικαιολογητικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και για τη βαθµολόγηση των προβλεποµένων προσαυξήσεων, ο χρόνος και τόπος υποβολής τους, οι κατηγορίες υποψηφίων που εµπίπτουν σε ευεργετικές διατάξεις καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις για κάθε κατηγορία, ο αριθµός και ο τρόπος κατανοµής των θέσεων που καταλαµβάνουν οι εµπίπτοντες σε αυτές καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το διαγωνισµό αναγκαία λεπτοµέρεια. 3. Η απόφαση της προκήρυξης τοιχοκολλάται στα καταστήµατα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, περίληψη δε αυτής δηµοσιεύεται µετά την τοιχοκόλληση της προκήρυξης υποχρεωτικά τουλάχιστον σε δύο εφηµερίδες της πρωτεύουσας πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη παραµένει τοιχοκολληµένη µέχρι και την τελευταία ηµέρα που οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο διαγωνισµό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες (εργάσιµες και µη) από τη δηµοσίευση της προκήρυξης. Σε περίπτωση περισσοτέρων δηµοσιεύσεων στον τύπο που απέχουν χρονικώς µεταξύ τους, ως χρονική αφετηρία για τον υπολογισµό του δεκαηµέρου, λαµβάνεται η τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Άρθρο 6 Επιτροπές διαγωνισµού 1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές: α) Παραλαβής και Ελέγχου ικαιολογητικών. β) Αθλητικών οκιµασιών. γ) ιενέργειας ιαγωνισµού. δ) Ψυχοτεχνικών οκιµασιών. Η γραµµατειακή και λοιπή διοικητική υποστήριξη των Επιτροπών (β), (γ), και (δ) ενεργείται από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. Όπου απαιτείται, οι Επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους από άλλους Αξιωµατικούς ή κατώτερο πυροσβεστικό προσωπικό του Σώµατος, που ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησής τους. 2. Στις Υπηρεσίες, που από την προκήρυξη του διαγωνισµού προβλέπεται η παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής και δικαιολογητικών, συγκροτούνται τριµελείς Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου ικαιολογητικών από Αξιωµατικούς Γενικών Υπηρεσιών. Κατ εξαίρεση στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και Ιονίων Νήσων το έργο των Επιτροπών αυτών ασκεί ο ιοικητής της Υπηρεσίας. Πρόεδρος των Επιτροπών αυτών είναι ο ανώτερος κατά βαθµό και µεταξύ οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος από τους Αξιωµατικούς. Έργο των Επιτροπών αυτών είναι: α) Ο έλεγχος της πληρότητας, ακριβούς σύνταξης και εµπρόθεσµης υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό και των απαραίτητων δικαιολογητικών. β) Η αναστηµοµέτρηση των υποψηφίων. γ) Η επιστροφή εγγράφως των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων που δε διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και προϋποθέσεις και δ) Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων στην Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού. 3. Η Eπιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισµού και την εποπτεία, έλεγχο και συντονισµό όλων των λοιπών Επιτροπών. Ειδικότερα η Επιτροπή αυτή είναι αρµόδια για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, τη βαθµολόγηση των γραπτών καθώς και τη διεξαγωγή και βαθµολόγηση της προφορικής συνέντευξης. Απαρτίζεται από τρεις (3) Αξιωµατικούς Γενικών Υπηρεσιών, τουλάχιστον ανώτερους στο βαθµό, που έχουν την ικανότητα, λόγω των γνώσεών τους ή της εµπειρίας τους να αξιολογήσουν, µέσω της συνέντευξης, την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων τους και να διαπιστώσουν, µέσω των γραπτών εξετάσεων, το επίπεδο των γνώσεών τους. Εγκρίνει τον τύπο των απαντητικών δελτίων του γραπτού διαγωνισµού καθώς και της ψυχοτεχνικής διαδικασίας και του εντύπου βαθµολόγησης της προφορικής συνέντευξης. 4

5 4. Με απόφαση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι. Στην Επιτροπή αυτή µετέχουν ένας (1) Ανώτερος Αξιωµατικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώµατος και δύο (2) µέλη από το ιδακτικό Επιστηµονικό Προσωπικό (.Ε.Π.) της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε συναφή, κατά το δυνατόν, ειδικότητα προς το εξεταζόµενο υπ αυτών αντικείµενο. Η Επιτροπή καταρτίζει και παραδίδει στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού συνολικά εκατόν πενήντα (150) ερωτήσεις, από µία ή περισσότερες από τις εξής θεµατικές ενότητες: α) Νεοελληνική γλώσσα, β) Μαθηµατικά, γ) Πολιτι κοί Θεσµοί και Οργάνωση του Κράτους και δ) Γνώσεις Γενικής Παιδείας. Προκειµένου για πρόσληψη ή κατάταξη άλλης κατηγορίας πυροσβεστικού προσωπικού στις ανωτέρω θεµατικές ενότητες, προστίθεται και µία ενότητα που έχει σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης ή κατάταξής του. 5. Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιµασιών συγκροτείται µία ή περισσότερες Επιτροπές, που απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωµατικούς Γενικών Υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διαπίστωση της σωµατικής ικανότητας και φυσικής αντοχής των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιµασιών και αγωνισµάτων που προβλέπονται στο άρθρο Για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, σε δηµόσια προφορική συνέντευξη. Ειδικότερα, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού για την έρευνα της προσωπικότητας του υποψηφίου, µε ευσύνοπτη αιτιολογία αξιολογεί και βαθµολογεί την εµφάνιση, την παράσταση, την ικανότητα έκφρασης και τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι συναφείς µε το πυροσβεστικό επάγγελµα, την ικανότητα προσαρµογής, το ζήλο και ενδιαφέρον στο πυροσβεστικό επάγγελµα, το πνεύµα συνεργασίας, και το χαρακτήρα κάθε υποψηφίου. Η συνέντευξη βαθµολογείται µε συντελεστή που κυµαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της συνολικής βαθµολογίας, που έχει λάβει ο υποψήφιος στα αντικειµενικά κριτήρια και προσαυξήσεις καθώς και στις γραπτές εξετάσεις. Κατά της βαθµολογίας που λαµβάνουν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη δεν επιτρέπεται ένσταση. 7. Οι ψυχοτεχνικές δοκιµασίες διενεργούνται από τριµελή Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο Αξιωµατικό Γενικών Υπηρεσιών και δύο (2) ψυχίατρους ή ψυχολόγους, οι οποίοι δύνανται να προέρχονται από Υγειονοµικούς Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος ή της Ελληνικής Αστυνοµίας ή των Ενόπλων υνάµεων ή από Κρατικό Νοσοκοµείο. Άρθρο 7 ιαδικασία διαγωνισµού Αθλητικές οκιµασίες 1. Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή στο διαγωνισµό, που προκηρύσσεται για κατάταξη οκίµων Πυροσβεστών, υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες και σε χρόνο, που καθορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος (Α.Π.Σ.), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) µαζί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει αποκλεισµό από το διαγωνισµό και τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρογραµµένη χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα. Αν οι διορθώσεις ή τα σβησίµατα καθιστούν δυσανάγνωστη ή ακατάληπτη την αίτηση ή αλλοιώνουν ουσιώδη στοιχεία της απορρίπτεται. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδροµικά ή µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν λαµβάνεται υπόψη για το διαγωνισµό. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει µία µόνον αίτηση, στην οποία αναγράφει κατά σειρά προτεραιότητας τις Υπηρεσίες ή πόλεις καθώς και τις κατηγορίες, στις οποίες επιθυµεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής των Υπηρεσιών ή Πόλεων επέχει θέση σειράς προτίµησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σε µία Υπηρεσία δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της µιας, η σειρά αναγραφής τους σύµφωνα µε το άρθρο 3 επέχει θέση αίτησης προτίµησης της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία επιθυµεί να καταταγεί. 2. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων παραλαµβάνονται από τα προβλεπόµενα από την παραγρ. 2 του προηγούµενου άρθρου αρµόδια όργανα, τα οποία ενεργούν, όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο. 3. Για τη διαπίστωση της σωµατικής ικανότητας και φυσικής αντοχής, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των ακόλουθων αθλητικών δοκιµασιών και αγωνισµάτων, που διενεργούνται στην Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράµµατος, που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώµατος για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι: α) Πέντε (5) έλξεις σε µονόζυγο (µία προσπάθεια). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο µονόζυγο από το πρόσθιο µέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό µέρος της παλάµης στραµµένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή µε το έδαφος µέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του µονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης. β) ρόµος µέτρων σε χρόνο 4 (µία προσπάθεια). γ) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα µε λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) µέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων µε το έδαφος σε χρόνο 50 (µία προσπάθεια). δ) Άλµα σε µήκος τουλάχιστον 4µ. (τρεις προσπάθειες). ε) Ανάβαση - Κατάβαση σε ολκωτή Πυροσβεστική Κλίµακα σε ύψος εννέα (9) µέτρων, τοποθετηµένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1 και 50 (µία προσπάθεια). στ) Βάδισµα χωρίς υποδήµατα και µε τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό µήκους δέκα (10) µέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) µέτρο (µία προσπάθεια). ζ) Άλµα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 µ. (τρεις προσπάθειες). 4. Υποψήφιοι που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε µία από τις παραπάνω δοκιµασίες και αγωνίσµατα ή δεν προσέρχονται κατά την ηµεροµηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται µε πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών οκιµασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους και τη ιεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιµασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συµµετέχει στις αθλητικές δοκιµασίες µόνον εφόσον προσκοµίσει γνωµάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να 5

6 αναφέρεται, ότι επιτρέπεται η συµµετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύπτει πρόβληµα στην υγεία της και στο κυοφορούµενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιµασίες παρουσιασθεί κώλυµα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για µία µόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όµως πέραν του καθοριζόµενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο. Άρθρο 8 Βαθµολόγηση αντικειµενικών κριτηρίων Ένσταση 1. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού µετά τις αθλητικές δοκιµασίες προβαίνει στη βαθµολόγηση όσων κρίνονται ικανοί σ αυτές. Η βαθµολόγηση ενεργείται για τους υποψήφιους κάθε Υπηρεσίας ή πόλης και κατηγορίας χωριστά µε βάση τα ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια και προσαυξήσεις Οι υποψήφιοι για θέσεις κάθε Κατηγορίας δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: α. Εκατό (100) µονάδες, τα τέκνα θυµάτων τροµοκρατικής ενέργειας, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. β. Σαράντα (40) µονάδες, εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ένοπλες υνάµεις, ως Έφεδροι Αξιωµατικοί ή στις Ειδικές υνάµεις, µε ειδικότητα Αλεξιπτωτιστή ή Υποβρύχιου Καταστροφέα. γ. Τριάντα (30) µονάδες, εφόσον κατέχουν πτυχίο PROFICIENCY για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχα πτυχία για τη Γαλλική και Γερµανική γλώσσα, ή είναι πτυχιούχοι τµηµάτων Φιλολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών. Για τους κατέχοντες πτυχία δύο ή περισσοτέρων γλωσσών, λαµβάνονται υπόψη και βαθµολογούνται µόνο για τις δύο γλώσσες. δ. Είκοσι (20) µονάδες, εφόσον είναι πτυχιούχοι προγραµµατιστές ή µηχανικοί Η/Υ ηµοσίων Σχολών επιπέδου Σχολής Ι.Ε.Κ και άνω Οι υποψήφιοι για θέσεις της Κατηγορίας «Β» δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: α. Οι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης µε δίπλωµα Κατηγορίας ή «Ε» λαµβάνουν πενήντα (50) µονάδες, εφόσον το δίπλωµα εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που κατέχουν και τις δύο ως άνω κατηγορίες διπλώµατος, λαµβάνουν µόρια µόνον για τη µία. β. Εφόσον έχουν προϋπηρεσία, ως επαγγελµατίες οδηγοί σε οχήµατα για τα οποία απαιτείται άδεια οδήγησης Γ Κατηγορίας και άνω: 1) Πενήντα (50) µονάδες, για ένσηµα από και 2) Ογδόντα (80) µονάδες, για περισσότερα από 600 ένσηµα Οι υποψήφιοι για θέσεις της Κατηγορίας «Ζ» δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: α. Τριάντα (30) µονάδες, για κάθε µια αντιπυρική περίοδο, κατά την οποία απασχολήθηκαν ευδόκιµα στο Πυροσβεστικό Σώµα. «Οι υποψήφιοι για θέσεις της Κατηγορίας «Ι» δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις: 1.4. Τριάντα (30) µονάδες, για κάθε µία αντιπυρική περίοδο για όσες αντιπυρικές περιόδους παρείχαν από το έτος 1991 και εφεξής ευδόκιµα εθελοντική υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώµα ή στη ασική Υπηρεσία, ως εθελοντές Πυροσβέστες, σύµφωνα µε το ν. 1951/ Της προσαύξησης του προηγουµένου εδαφίου, δικαιούνται οι υποψήφιοι, µόνο στην περίπτωση που δηλώνουν τις Κατηγορίες, «Ζ» και «Ι» λόγω της ιδιότητάς τους, ενώ δεν δύναται να προσµετρηθεί αυτή κατά τη δήλωση υποψηφιότητάς τους σε κάποια από τις υπόλοιπες Κατηγορίες». 2. Κατά της βαθµολογίας των αντικειµενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, επιτρέπεται, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη της ανάρτησής τους, η άσκηση (έγγραφης) ένστασης για µη ορθό ή ελλιπή υπολογισµό τους. Η ένσταση υποβάλλεται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος. Εξετάζεται από τον Αρχηγό, ο οποίος ελέγχει τη βασιµότητα των ισχυρισµών και προβαίνει σε έλεγχο της νοµιµότητας της συγκεκριµένης βαθµολογίας. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε ουσιώδη παράλειψη ή πληµµέλεια, που επιδέχεται διόρθωση, παραγγέλλει στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού τις απαιτούµενες µεταβολές και την ανασύνταξη των συγκεκριµένων πινάκων. Η απόφαση του Αρχηγού επί της βασιµότητας ή µη της ένστασης υποψηφίου γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, µετά την εξέταση από τον Αρχηγό όλων των ενστάσεων και την ανασύνταξη των πινάκων βαθµολόγησης των αντικειµενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων των υποψηφίων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταρτίζει τους διορθωµένους οριστικούς πίνακες κατά φθίνουσα σειρά. Άρθρο 9 Γραπτές εξετάσεις Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων δίδονται στους διαγωνιζόµενους συνολικά πενήντα (50) ερωτήσεις για να απαντήσουν µε τη µέθοδο πολλαπλών επιλογών σε χρόνο 30 λεπτών της ώρας. Οι πενήντα (50) αυτές ερωτήσεις κληρώνονται την προηγούµενη των εξετάσεων από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού µεταξύ των εκατόν πενήντα (150) ερωτήσεων, που έχουν καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 4. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού καθορίζει τις ορθές απαντήσεις µε βάση την αρίθµηση των ερωτήσεων και η βαθµολόγηση των γραπτών µπορεί να γίνεται µε χρήση των µέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (αυτόµατη βαθµολόγηση). Για κάθε ορθή απάντηση ο διαγωνιζόµενος βαθµολογείται µε δύο (2) µονάδες, για κάθε λανθασµένη αφαιρείται µία (1) µονάδα και σε περίπτωση που δεν απαντήσει µε µηδέν (0). Η συνολική βαθµολογία των ορθών απαντήσεων πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή 30. Εφόσον εφαρµόζεται και αρνητική βαθµολόγηση, η συνολική βαθµολογία προκύπτει µετά από αφαίρεση της βαθµολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλµένες απαντήσεις. Για να κριθεί υποψήφιος ικανός και να συµµετάσχει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει ως τελικό βαθµό γραπτής εξέτασης τουλάχιστον τη βάση της βαθµολογίας, που ορίζεται στις χίλιες οκτακόσιες (1.800) µονάδες. εν επιτρέπεται επανεξέταση ή νέα βαθµολόγηση των γραπτών. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού συντάσσει χωριστούς αλφαβητικούς πίνακες αποτυχόντων και ικανών, τους οποίους αναρτά στο Αρχηγείο Π.Σ. για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι. Άρθρο 10 Συνέντευξη 6

7 Από τους πίνακες ικανών, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο, αριθµός υποψηφίων τριπλάσιος του αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων, καλείται από τη ιεύθυνση Προσωπικού να παρουσιασθεί για συνέντευξη στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού. Η κλήση των υποψηφίων γίνεται µε βάση πρόγραµµα που εκδίδεται έγκαιρα από την ίδια ιεύθυνση και κοινοποιείται στις Υπηρεσίες του Σώµατος, οι οποίες προβαίνουν σε ανάρτηση του προγράµµατος σε πίνακα ανακοινώσεών τους, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι. Άρθρο 11 Συνολική βαθµολογία Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού συντάσσει, κατά Υπηρεσία, πόλη και κατηγορία, πίνακες βαθµολογικής προτεραιότητας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας. Στους πίνακες αυτούς φαίνεται η συνολική βαθµολογία που έχει λάβει κάθε υποψήφιος από το σύνολο των αντικειµενικών κριτηρίων και προσαυξήσεων, που δικαιούται, τη βαθµολόγηση των γραπτών εξετάσεων καθώς και τη βαθµολόγηση της συνέντευξης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός των γραπτών εξετάσεων και επί νέας ισοβαθµίας, ο έγγαµος προηγείται του άγαµου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ εγγάµων, προηγείται αυτός που έχει τα περισσότερα παιδιά και µεταξύ αγάµων, ο έχων τη µεγαλύτερη ηλικία, η οποία υπολογίζεται µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Σε κάθε περίπτωση, αν και πάλι προκύψει ισοβαθµία, ενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή παρουσία των ισοβαθµούντων υποψηφίων. Άρθρο 12 Ψυχοτεχνικές δοκιµασίες Υγειονοµικές εξετάσεις 1. Από τους πίνακες βαθµολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό των προκηρυσσοµένων, ανά Υπηρεσία ή πόλη και Κατηγορία, θέσεων, προσαυξηµένος κατά 10%, καλείται από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. να υποβληθεί, σε χρόνο και χώρο που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους, σε ψυχοτεχνικές δοκιµασίες (Μ.Μ.Ρ.Ι.), προκειµένου να εξακριβωθούν οι ψυχικές τους ικανότητες. Με την εξέταση αυτή ερευνάται, κατά το χρόνο της δοκιµασίας ιδίως η κρίση, η προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηµατική σταθερότητα, η δοµή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η Επιτροπή αυτή µε πράξη, που δεν υπόκειται σε ένσταση, κρίνει τους υποψήφιους ικανούς ή µη για κατάταξη. 2. Όσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιµασίες, καλούνται από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ., να παραλάβουν το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να µεταβούν σε κρατικό νοσοκοµείο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονοµικές εξετάσεις, που αναφέρονται σε αυτό. Ο αρµόδιος ιατρός γνωµατεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσµατα, θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραµµατεία δε του νοσοκοµείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωµατευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ηµεροµηνία. Οι υποψήφιοι προσκοµίζουν το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού Σώµατος Νοµού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή µη των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων υνάµεων, αφού προηγουµένως τους εξετάσει και µακροσκοπικά (αρτιµέλεια, όψη, θρέψη, οµιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η εν λόγω Υγειονοµική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκοµείο ρητά κατονοµαζόµενο, εφόσον προκύπτουν αµφιβολίες για την υγεία και άρτια σωµατική του διάπλαση. Όσοι κριθούν υγειονοµικά ακατάλληλοι µε απόφαση της Υγειονοµικής Επιτροπής, που αναρτάται στο Αρχηγείο Π.Σ. και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους και στη ιεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη των θέσεων, όσων κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονοµικές εξετάσεις, καλούνται από τους ίδιους πίνακες επιτυχόντων κατά σειρά βαθµολογικής κατάταξης ισάριθµοι υποψήφιοι µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού, οι οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. Για τους κρινόµενους υγειονοµικά ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση ύστερα από αίτησή τους. 3. Οι επιτυχόντες προς κατάταξη υποβάλλονται εκ νέου σε αναστηµοµέτρηση από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, σε χρόνο πριν την κύρωση των οικείων πινάκων. Άρθρο 13 Κύρωση και ηµοσίευση πινάκων 1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και δοκιµασιών του προηγούµενου άρθρου, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουµένως η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού. Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δηµοσίευσή του. 2. Οι κατατασσόµενοι καλούνται να παρουσιασθούν στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, όπου δίδουν τον όρκο του ηµοσίου Υπαλλήλου ενώπιον του ιοικητή αυτής και στη συνέχεια αρχίζουν την προβλεπόµενη εκπαίδευσή τους. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ηµεροµηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του δικαιώµατος κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώµα, εκτός αν η µη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογηµένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάταξης. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία οκίµου Πυροσβέστριας, εξέρχεται της Σχολής και καλείται µόνον για επαναφοίτηση στην αµέσως µετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόµενη επιτυχώς εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. 3. Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη ή που παραιτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους καθώς και εκείνων που αποβάλλονται από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 5 και 6, συµπληρώνονται από ισάριθµους υποψηφίους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων. 4. Οι κατατασσόµενοι, πριν την ορκωµοσία τους, είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Την αστυνοµική τους ταυτότητα. 7

8 β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη παραποµπής σε δίκη και περί µη άσκησης ποινικής δίωξης και δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων, µε βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων. 5. Η ιεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος αναζητά αυτεπάγγελτα: α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α για τους άντρες, από το οποίο να προκύπτει ρητά ότι υπηρέτησε στις Ένοπλες υνάµεις, ως ικανός Ι1. γ. Επίσης ελέγχει υποχρεωτικά µε έγγραφό του προς τις εκδούσες Αρχές, την εγκυρότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθµολογία των κατατασσόµενων. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και αυτεπάγγελτα ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους. 6. όκιµοι Πυροσβέστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδηµία µε ψευδή, νοθευµένα ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, αποβάλλονται υποχρεωτικά από αυτήν, µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Επίσης, οι όκιµοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην Πυροσβεστική Ακαδηµία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, µε απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού αυτής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Αν έχουν εξέλθει επιτυχώς από τη Σχολή Πυροσβεστών, ανακαλείται η απόφαση πρόσληψής τους υποχρεωτικά έστω κι αν κρίθηκαν ικανοί για µονιµοποίηση µετά την παρέλευση της διετούς δοκιµαστικής υπηρεσίας. 7. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος για όσο διάστηµα έχουν ισχύ οι κυρωµένοι πίνακες και µετά καταστρέφονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεµής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται µέχρι τη δηµοσίευση αµετάκλητης απόφασης. Άρθρο 14 Υποχρέωση παραµονής στην Υπηρεσία 1. Οι αποφοιτούντες από τη Σχολή Πυροσβεστών υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώµα επί τέσσερα (4) χρόνια από την ηµεροµηνία αποφοίτησης από τη Σχολή. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1339/1983 (Α 35). 2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 683/1977 (Α 247), εφαρµόζονται αναλόγως και για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που παραιτούνται ή αποπέµπονται πριν τη συµπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραµονής στο Σώµα της προηγούµενης παραγράφου. Άρθρο 15 Άλλες διατάξεις Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα, εφαρµόζονται αναλόγως και για την κατάταξη άλλων κατηγοριών πυροσβεστικού προσωπικού, µε τη διαφορά ότι, όταν οι κατατασσόµενοι είναι αξιωµατικοί, για το διορισµό τους εκδίδεται προεδρικό διάταγµα αντί υπουργικής απόφασης. εν υποβάλλονται επίσης σε αθλητικές εξετάσεις και δοκιµασίες µόνον οι υποψήφιοι σε διαγωνισµό για κατάταξη στον κλάδο των αξιωµατικών Ειδικών Υπηρεσιών. Άρθρο 16 Τελικές Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 167/2003 (Α 138), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο µόνο του π.δ. 313/2003 (Α 265), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζεται από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού ή είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 8

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. οικ. 808 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 08.02.2010 Αρ. Πρωτ. οικ. 808 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 06.04.2016 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 787 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2017 Πλήρωσης μίας (1) θέσης νοσηλευτικού προσωπικού του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Έχοντας υπόψιν: 1. Τον Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ. /νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 26 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 05.02.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 220 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 20.09.12 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 553 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 12.10.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 2446 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Α ν α κ ο ί ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 06/ 12 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 27905 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛ: 22943 20525 ΦΑΞ : 22943 20808

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα Τηλ.: Αθήνα, Fax: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 20.09.12 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 549 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ταχ. /νση Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 28/09/2017 Αριθμ. Πρωτ. 65648 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 11, 4 ος όροφος, γραφείο 407 Τηλ.: 210 36.92.154, 210 36.92.156, 210 36.92.111, 210

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 05/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Π.: 31812 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή164 Τ.Κ.: 54248 Θεσσαλονίκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5. Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα Αριθµ. Πρωτ. Σχ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη δύο (2) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 05.02.2015 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 216 Γενική Διεύθυνση Δ/νση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:794ΘΩΛΞ-5ΔΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500318 /fax :2410 250 372 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λάρισα, 16/09/2016 Αριθμ. Πρωτ. 60128

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση:63077 Καλλιθέα Πληροφ.: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλ.:23740-20065,Φαξ:23740-24851 Email:kedik@otenet.gr Καλλιθέα, 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.:1823/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 10/09/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 247 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος 11 / 09 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 5111 / 03 / 2006 ΚΕΣΕΝ Ρ/Η Ρ/Ε Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης μιας (01) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα: 5/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 5/0/206 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ:64 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: 268073595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 3/9/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:οικ236768/4049 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Α ν α κ ο ί ν ω σ η. Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/8/217 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3474 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΛΧΔ-Β17. Τηλ.: Φαξ:

ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΛΧΔ-Β17. Τηλ.: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΝ ΡΟΜΑΝΑ εσκάτη 27 Νοεµβρίου 2013 /νση: Ανδροµάνας 2 Αριθµ. Πρωτ.: 349 Τ.Κ. 51200 εσκάτη Τηλ.: 24623-51122

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της

ΘΕΜΑ: «Εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελευσίνα 6 9 2016 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1179 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ Α Λαγκαδάς 13 Σεπτεµβρίου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β433Ι-ΥΟΩ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2012 «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΔΑ: Β433Ι-ΥΟΩ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2012 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΔΑ: Β433Ι-ΥΟΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Ιουνίου 2009

Αθήνα 16 Ιουνίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 3346/19-10 Αθήνα, 19/20/2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : 6-09-206 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 54 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/206 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας Παιδείας Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Αρταίων έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 9/0/207 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 977 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» ΒΑΣΙΛ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 28 ΑΡΤΑ ΤΗΛ: 268073595 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΗΓΙ ΩΝ. Πτυχίο Κυβερνήτη Α Τάξεως. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

ΠΛΟΗΓΙ ΩΝ. Πτυχίο Κυβερνήτη Α Τάξεως. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από Υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ :30/08/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:M8415.3/02/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕ ΙΟΥ:5117 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «Άρθρο 1 Προσόντα υποψηφίων οκίµων Πυροσβεστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ «Άρθρο 1 Προσόντα υποψηφίων οκίµων Πυροσβεστών ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) (όπως τροποποιήθηκε µε τα Π 33 /97 -Α 35, 239/97, 240/97- Α 177, 150/98-Α 113, 397/98 -A 276, 68 /99 Α 86 ) "Κανονισµός κατάταξης δοκίµων Πυροσβεστών και µεταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εισιτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τσοτύλι: 03/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 788 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός 3/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 7604 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Παναγία 16-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Αρ. Πρωτ : 711 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Ταχ. Δνση: 64004 Παναγία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Προσωπικού για τη λειτουργία των Παιδικών Κατασκηνώσεων στην περιοχή Καλαθά Χανίων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ ώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41639 Fax: 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 2/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πληροφορίες: Γεωργάρα Πολυξένη Τηλέφωνο: 27210 20257 Fax: 27210 82774 E-mail: dpskalm@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων Θήρας από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) ιδιωτικών φυλάκων Θήρας από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗ; Βουρνάζων 10-Μυτιλήνη, Τηλ /Ρβχ 2251025259 Ε-ιτιβίΙ 5Κο3@ο(0ηβΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Καβάλα, 05 Αυγούστου 2010 Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ &Δ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Ομονοίας 117 Τηλ. 2510-831388, εσωτ. 1 Φαξ: 2510-831378

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 29/11/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ:4782 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΥΡΓΙ 15/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ:4682 ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΤΑΧ.Δνση:Πυργί-Χίος Τ.Κ 821 02 Τηλ.22710 72876 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 / 475 Μ/ 2007 Πλήρωσης οργανικής θέσεως

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Παρασκευή 11/11/2016

Αγία Παρασκευή 11/11/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΥΝΣ ιεύθυνση: Στρ. Σαράφη 1, Συκιές 566 25, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310 671100 εσωτ. 168 Συκιές, 16/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Βόλος 20/10/16 Αρ. Πρωτ. 5924 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωφελής επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

(Α (16) ), /2014 (Α

(Α (16) ), /2014 (Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α 10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,19.8.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 15338 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι 24-02-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.:2132074641 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα