ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3435 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοί κησης Έργου για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ Α / ) «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) του Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα τείας Ισότητας των Φύλων» (Φ.Ε.Κ. 14/Α / ). γ) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/ ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει. δ) των άρθρων 19 και 83 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». ε) της υπ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/6383/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιο σύνης Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/ ) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων». στ) του άρθρου 5 παρ.6 του ν.2408/1996 (Φ.Ε.Κ. 104Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α). ζ) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (Φ.Ε.Κ. Α 297) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημο σίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40). η) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες δια τάξεις» (Φ.Ε.Κ. 35Α) όπως ισχύουν. θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθη κε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α98). 2. Τη με αριθμ. ΔΔΟΙΚ/3604/ (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 270/ ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί σύστα σης Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την επεξεργασία σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. 3. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / ) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργεί ων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματει ών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογισμού μόνο για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, εξόδων διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης (ύψους κατά προσέγγιση, ευρώ) η οποία δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί επακριβώς, αφού συναρτάται από τον αριθμό των συνεδριάσεων, που θα ορισθούν που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0716), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

2 1656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Α. Συνιστούμε και συγκροτούμε στη Γενική Γραμμα τεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ομάδα Διοίκησης Έργου αποτελούμενη από εννέα Μέλη, δημοσίους υπαλλήλους της Γ.Γ.Ι.Φ. και ιδιώτες. Β. Έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι: Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας Σχεδίου Νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, τη σύ νταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων, δεδομένου ότι η Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που είχε συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/3604 (Φ.Ε.Κ. 270/ ), δεν ολοκλήρωσε το έργο της εντός της ταχθείσης χρονικής προθεσμίας. Γ. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου ως εξής: 1. Φαρσεδάκη Ιάκωβο του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ι , Ομότιμο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο. 2. Αποστολίδου Άννα του Βασιλείου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ , Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρί τειου Πανεπιστημίου, ως μέλος. 3. Κατσιβαρδάκου Θεοδώρα του Κυριάκου, με αριθ μό Α.Δ.Τ. Τ , Νομικό, Στέλεχος της Γ.Γ.Ι.Φ., ως μέλος. 4. Κοντοθανάση Άννα του Νικολάου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΗ , Δικηγόρο, ως μέλος. 5. Παπαρρήγα Κωσταβάρα Αικατερίνη του Δημητρίου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΒ , Δικηγόρο, ως μέλος. 6. Λάμψα Μαγδαληνή του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΖ , Σύμβουλο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως μέλος. 7. Μηλιώνη Φωτεινή του Αποστόλου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΗ , Δικηγόρο, Διευθύντρια του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟ ΔΟΣ», ως μέλος. 8. Παρασκευόπουλο Νικόλαο του Ανδρέου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ρ , Καθηγητή Ποινικού Δικαίου του Αριστο τέλειου Πανεπιστημίου, ως μέλος. 9. Σαρέλη Αγγελική του Ιωάννου, με αριθμό Α.Δ.Τ. ΑΕ , Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ως μέλος. Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Αργυροπούλου Λουκία του Γεωργίου, με αριθμό Α.Δ.Τ. Ν , Νομικός, υπάλ ληλος βαθμού Α και κλάδου Π.Ε. Ειδικών σε Θέματα Ισότητας, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Νομικού Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Δ. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέως της ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της. Ε. Στον Πρόεδρο, τα Μέλη και την Γραμματέα, θα κα ταβάλλονται, στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν μετακινήσεις τους από την έδρα τους προς τον τόπο συνεδριάσεων της ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου, οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια απο ζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως ισχύει. ΣΤ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συνεδριάζει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η θητεία της λήγει σε πέντε (5) μήνες από την δημο σίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (2) Αριθμ. οικ Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης, «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμε ρισμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμ φωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» της ΣΑΕ 075/8, προϋπολογισμού ,77 συ μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 63/05 (ΦΕΚ 98/τ. A / ) Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα. 2. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιη θεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβά σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροπο ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 4. Τον Ν. 3199/03 «Προστασία και διαχείριση των υδά των Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» σε συνδυασμό με την κοινή υπουργι κή απόφαση οικ /2005 «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση7575/ Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ. Α / ) και ιδιαίτερα τα άρθρα 13 έως 15 για τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις της Επιτροπής. 6. Την με αρ. οικ / , κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Ανά θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. στους Υφυπουρ γούς Π.Ε.Κ.Α.». 7. Το Νόμο 3833/ , «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1657 της δημοσιονομικής κρίσης», σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών οργάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.). 8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα διαύγεια και άλλες διατάξεις». 9. Την με αρ. Ε.Γ.Υ./ οικ /10/06/2011 απόφαση Yπουργού Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν, η ακύρωση της υπ. αριθ. Ε.Γ.Υ οικ:112114/27/8/2010 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΚΑ, η επαναπροκήρυξη της μελέτης «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγρα φές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007» και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Δ/ νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. και ορίστηκαν ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/νση Υποστήριξης και Ανά πτυξης της Ε.Γ.Υ. και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/νση Προστασίας της Ε.Γ.Υ. και η σχετική πίστωση. 10. Την Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 10/06/2011 από την Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ.και δημοσιεύθηκε στις 15/06/ Την Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης, η οποία απεστάλη για δημο σίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, στον Ελληνικό Τύπο και στο Τ.Ε.Ε. με τα οικ / , οικ / και οικ έγγραφα της Δ/νσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. αντίστοιχα. 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1921 Β ) από φαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» της Υπουργού και Κλιματικής Αλλαγής». 13. Το με Aρ. Πρωτ / έγγραφο του Τ.Ε.Ε., με το οποίο ορίζονται o εκπρόσωπoς και ο αναπληρω τής του στην επιτροπή διαγωνισμού. Και επειδή α) Ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης του θέματος έχει ορισθεί να γίνει την 26/07/2011 β) Η προς ανάθεση σύμβαση κρίνεται πολύπλοκη, απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και η προς συγκρότηση Επιτροπή Διαγωνισμού είναι σκόπιμο να αποτελείται κατ εξαίρεση από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3316/2005, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδει ξη αναδόχου με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης, «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λε κανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμά των Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007» που αποτελείται από τους: Τακτικά μέλη: α) Παντελή Παντελόπουλο του Δημητρίου, ΠΕ Πο λιτικών Μηχανικών με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. ( Α.Δ.Τ. ΑΗ030444), ως Πρόεδρο. β) Γεώργιο Κόκκινο του Νικολάου, ΠΕ Πολιτικών Μη χανικών με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ330764), ως μέλος. γ) Θεόδωρο Πλιάκα του Νικολάου, ΠΕ Χ.Β.Φ.Φ. με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Α I ), ως μέλος. δ) Χριστίνα Ανδρικοπούλου του Ευσταθίου ΠΕ Βι ολόγων με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ι ), ως μέλος. ε) Νίκο Παπαδάκη του Γεωργίου, Τοπογράφο Μηχανι κό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. (Α.Δ.Τ.: Φ ), ως μέλος. Με αναπληρωματικά μέλη τους: α) Μαρία Γκίνη ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών MSc Υδρολολογίας με Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. Ν ) αποκλειστικά ως αναπληρωτή Προέδρου. β) Χρυσούλα Νικολάρου του Ιωάννη, ΠΕ Γεωπόνων με Β βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ Χ658683). γ) Παναγιώτα Πούλου του Χρήστου, ΠΕ Χημικών Μη χανικών με ΣΑΧ και Α βαθμό στην Ε.Γ.Υ (Α.Δ.Τ. Ξ297221), ως μέλος. δ) Σπύρο Τασόγλου του Αγαθάγγελου, ΠΕ Γεωλόγων με Σ.Α.Χ. και Β βαθμό στην Ε.Γ.Υ. (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), ως μέλος. ε) Κώστα Καλλιόπη του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. (Α.Δ.Τ.: Ρ ), ως μέλος, που αναπληρούν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται (εκτός από τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. ο αναπληρωτής του οποίου είναι καθορι σμένος). Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελέσει η Χρι στίνα Κωτσάκη του Κων/νου ΔΕ Διοικητικών Λογι στικών στην Ε.Γ.Υ. με Α βαθμό και (Α.Δ.Τ. Ν047314) με αναπληρωτή τον Χρήστο Δημόπουλο του Γεωργίου ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών στην Ε.Γ.Υ. με Α βαθμό και (Α.Δ.Τ. Ξ ). 2. Η Επιτροπή θα συνέλθει, με μέριμνα του Προέδρου της στα γραφεία της Ε.Γ.Υ. στον 10ο όροφο της οδού Ιατρίδου 2 και Κηφισσίας 124 στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να παραλάβει τους φακέλους συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Προκήρυξης και να διεξάγει τη διαδικασία του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης. 3. Στα μέλη της Επιτροπής και στην γραμματέα δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση σύμφωνα με το Νόμο 3833/ , άρθρο 7, παράγρ. 1, «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», με εξαίρεση τους ιδιώτες μέλη της επι τροπής, στους οποίους καθορίζεται αποζημίωση ίση με 40 ευρώ/συνεδρίαση και μέχρι σαράντα (40) συνεδριάσεις ετησίως. Η αμοιβή αυτή θα βαρύνει το έργο «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρ μογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007» της ΣΑΕ 075/8. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011 Με εντολή Υπουργού Ο Ειδικός Γραμματέας ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

4 1658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ. βαθμ. προτ /Η Συγκρότηση Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 22, 25 και της παραγράφου 1 του άρ θρου 34 του ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ118 Α) β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). 2. Το γεγονός ότι από , ημερομηνία δημοσί ευσης του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α) λήγει, κατά την παρ. 1 του άρθρου 34 του νόμου αυτού, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Ακαδη μαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ) που μετονομάσθηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολο γιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου. 3. Την απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων Φ908/63670/Η/ , με την οποία τοποθετούνται οι προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι δείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι κού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του ν.3966/2011, αποφασίζουμε: 1. Διαπιστώνουμε την λήξη, αζημίως για το Δημόσιο, της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπο λογιστών (E.A.I.T.Y) από , ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 3966/ Συγκροτούμε το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτού του Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑ ΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε), ως εξής: α) Σπυράκης Παύλος του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ ), Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρος. β) Σερδάρης Νικόλαος του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΖ ), Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, ως μέλος. γ) Στεργιόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Φ097041), Ναυπηγός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων, ως μέλος. δ) Κακλαμάνης Χρήστος του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ ), Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος. ε) Χαροκόπου Σοφία του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΑ104597), Πρόεδρος του Ο.Ε.Δ.Β., ως μέλος. στ) Μεράκος Λάζαρος του Φώτιου (ΑΔΤ Σ045247), Κα θηγητής του ΕΚΠΑ, ως μέλος. ζ) Κομνηνός Θεόδωρος του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΖ ), Ερευνητής Ι.Τ.Υ.Ε., Διευθυντής Τομέα Εκπαι δευτικής Τεχνολογίας του Ι.Τ.Υ.Ε. ως μέλος. η) Παπακωναταντίνου Παναγιώτης του Δημητρίου (ΑΔΤ Ι ), Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννί νων, ως μέλος. θ) Χριστακούδης Χρήστος του Ξανθούλη (ΑΔΤ ΑΕ ), Εκπαιδευτικός, ως μέλος. 3. Αντιπρόεδροι του κατά τα ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη Κακλαμάνης Χρήστος και Χαροκόπου Σοφία. 4. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου και του Προ έδρου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Ο με στοιχ. α) της παραγράφου 2 της παρούσης Πρόε δρος ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Δ.Σ., που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 25 του νόμου 3966/2011 (άρθρο 34 παρ. 1 του νόμου). Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ F ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ Τροποποίηση της 1709/ (Β 355), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006 Νο μού Δωδεκανήσου». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 226, 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 A / ) «Οργανι σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/ ). 4. Τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 που τροποποιούν τις περ. α, β, γ της παρ. 1 του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. 6. Την αριθμ. 1709/ (ΦΕΚ 355/τ.Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1659 Αιγαίου «Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρ θρου 152 του ν. 3463/2006 Νομού Δωδεκανήσου» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 5957/ (Β 972) και 10907/ (ΥΟΔΔ 354) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 7. Το αριθμ / έγγραφο του Νομικού Συμ βουλίου του Κράτους, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 1709/ (ΦΕΚ 355/ τ.β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Νοτίου Αιγαίου «Συγκρότηση της Ειδικής Επιτρο πής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006» ως εξής: Ορίζουμε : Την Χριστίνα Ουστριά του Αθανασίου (αριθμ. ταυτό τητας ΑΒ ), Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. ως αναπληρώτρια της Μαρίας Ελευθερίου του Νικολάου (αριθμ. ταυτότητας ΑΕ ), Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., σε αντικατάσταση της Μαρίας Ρουσάκη. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1709/ , όπως τροποποιήθηκε. Ρόδος, 11 Ιουλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ F ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ Συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων, για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπι κού (δημοτικής αστυνομίας) από τους δήμους του Ν. Σερρών με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την αριθμ. 1/13499/2006 προκήρυξη της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/1997): Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, β) του Π.Δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19/Α /2002):«Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώμα τα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας», γ) του Π.Δ. 135/06 και δη του άρθρου 6 αυτού (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστο λου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού», δ) του άρθρου 5 παρ. 1β, σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 7 παρ. 6δ και 8 παρ. 1 ια του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α / ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», ε) του άρθρου 17 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α /2009) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α /2010), στ) των άρθρων 1, 280 Ι και 283 παρ. 4 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 77Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης». 2. Την αριθμ. 1/13499/2006 προκήρυξη της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, που αφορά στην πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού με αντικειμενικά κριτήρια από τους Δήμους του Ν. Σερρών, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε την Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού από τους Δήμους του Ν. Σερρών και ιδιαίτερα για τον πρώην δήμο Σερρών (νυν δήμο Σερρών), με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την αριθμ. 1/13499/2006 προκήρυ ξη της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 1. Τον Παναγιώτη Γεωργόπουλο του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΕ , ως τακτικό μέλος, Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αναπληρωτή αυτού την Δήμου Αγνή του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. Λ , Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού του Δασαρχείου Σερρών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 2. Τον Ζάβο Κωνσταντίνο του Ευσταθίου με ΑΔΤ ΑΒ , ως τακτικό μέλος, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Δασαρχείου Σερρών, της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακεδονίας Θράκης με αναπληρωτή αυτού τον Σίσκο Βασίλειο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΖ , Προϊστάμενο του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 3. Τη Σαφούρη Χρυσή του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΒ , ως τακτικό μέλος, Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Διανομής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με αναπληρώτρια αυτής την Τασίκα Αγγελίδου Συμέλα του Καλλινίκου, με ΑΔΤ Π , Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Σερρών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 4. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης διοικητικών υπη ρεσιών του δήμου Σερρών Αλεξούδη Εμμανουήλ του Πέτρου με ΑΔΤ ΑΒ , ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή αυτού τη Νυφούδη Εριφύλλη του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΖ , υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α. 5. Τον καθηγητή φυσικής αγωγής Τζουμαλάκη Δη μήτριο του Αποστόλου με ΑΔΤ Χ , ως τακτικό μέλος, Προϊστάμενο Φυσικής Αγωγής Ν. Σερρών, με αναπληρωτή αυτού τον Κοκολιό Φώτιο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ846520, του κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Θεοδοσίου Ευαγγελία του Θωμά, με ΑΔΤ ΑΖ , υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Μήτρακα Ελένη του Αθανασίου, με ΑΔΤ ΑΒ επίσης υπάλ ληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β Με την παρούσα καταργείται η όμοια υπ αριθμ / απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ.

6 1660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ - Αριθμ Ορισμός αντιπροέδρου του Δ.Σ. της «Δημοτικής Επιχεί ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός απο ζημίωσης αυτού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α / ), με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονά δα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 2. Το Π.Δ 142/ , «Οργανισμός της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης», (ΦΕΚ 235 Α / ). 3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 2839/ Την αριθμ. 54/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της Δημ. Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης ύψους 7.893,41 ευρώ για το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον Κ.Α του προϋπολογισμό της επιχείρησης. Τα επόμενα τρία έτη προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος των προϋπολογισμών της επιχείρησης δαπάνη ύψους ,56 κατ έτος, για την οποία θα εγγραφεί σχετική πίστωση στον κωδικό ΚΑ των ετών 2012, 2013 και Την αριθμ. 684/ (ΦΕΚ 88 τ.β / ) από φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Παροχή εξου σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ σταμένους των οργανικών μονάδων αυτής», αποφασί ζουμε: 1. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπο λης», Δήμου Αλεξανδρούπολης ως εξής: η εποπτεία της επιχείρησης, η εξεύρεση νέων πόρων χρημάτων, των από το νόμο προβλεπόμενων διαδικα σιών για τη δανειοδότηση ή επιχορήγηση της επιχείρη σης, η εποπτεία εκτελέσεως των έργων και η εισήγηση προς το Δ.Σ. οτιδήποτε εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, η ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης, η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη η Επιχείρηση και η μελέτη πολιτικής του προσωπικού. 2. Καθορίζουμε την αποζημίωση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΕΥΑ Αλεξανδρού πολης», Δήμου Αλεξανδρούπολης, Μυτιληνού Ευάγγε λου, για την πλήρη απασχόλησή του στην επιχείρηση, μικρότερη από το 50% του ποσού της αμοιβής του Προέδρου, ήτοι 1.127,63 ευρώ το μήνα μικτά μηνιαίως, σε βάρος του ΚΑ «Αμοιβές μελών Δ.Σ.» οικονο μικού έτους 2011 της «ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης», Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη, 14 Ιουλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Αριθμ Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α ) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 2839/2000». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 214 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης». 4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 684/ (ΦΕΚ 88/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακεδονίας Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Την αριθ. 8/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού της επιχείρησης, η οποία για το έτος 2011 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α , ενώ μέχρι τη λήξη της θητείας του θα υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπο λογισμών των ετών αυτών. 7. Την αριθ. πρωτ. 330/ βεβαίωση της Προ ϊσταμένης του Διοικητικού και Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης, ότι η καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου της επιχείρησης ανέρχεται, μηνιαίως, στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (2.342,43 ) μέχρι τη λήξη της θητείας του, αποφασίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1661 Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου της Δη μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης για τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του, στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (2.342,43 ) μηνιαίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του ποσού των εξόδων παράστασης του Δημάρχου, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Αριθμ Ορισμός Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχεί ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης, ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση και καθορι σμός αποζημίωσης αυτού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α ) «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 2839/2000». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 214 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Μακεδονίας Θράκης». 4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 684/ (ΦΕΚ 88/Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Μακεδονίας Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής». 5. Την αριθ. 9/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο γισμού της επιχείρησης, η οποία για το έτος 2011 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α , ενώ μέχρι τη λήξη της θητείας του θα υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπο λογισμών των ετών αυτών. 7. Την αριθ. πρωτ. 329/ βεβαίωση της Προ ϊσταμένης του Διοικητικού και Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης, ότι η καταβολή αποζημίωσης του Αντιπροέδρου της επιχείρησης ανέρχεται, μηνιαίως, στο ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.288,34 ) μέχρι τη λήξη της θητείας του, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης του Δήμου Θέρμης ως εξής: καθημερινή επίβλεψη της διεκπεραίωσης των τεχνικών θεμάτων που θα προ κύπτουν στις τοπικές κοινότητες Αγίου Αντωνίου Μονοπηγάδου, Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής καθώς και των τεσσάρων κοινοτήτων του πρώην Δή μου Μίκρας. 2. Καθορίζουμε την αποζημίωση στον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θέρμης για την πλήρη απασχόλησή του στην Επιχείρη ση, ίση με το 55% της αποζημίωσης του Προέδρου, ήτοι στο ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.288,34 ) μηνιαίως μέχρι τη λήξη της θητείας του. Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ F ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτογράφησης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά δας και Ιονίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/τ. Α / )». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 και 18 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61/τ.Α / ), με τις οποίες αντι καθίσταται συνολικά το άρθρο 12 του Ν.3284/2004 «Κώ δικας Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/τ.Α / ), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ 49/τ.Α / ). 4. Το Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/τ.Α / ). 5. Την αρ. 31 Εγκύκλιο (Φ /17863/ ) του Υπουργείου Εσωτερικών, αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Πολιτογράφησης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.3938/ Το αρ. πρωτ. 156/ απαντητικό έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του Ανθρώπου σε σχετικό έγγραφό μας περί ορισμού τακτικού μέλους και αναπληρωτή. 7. Το αρ. πρωτ. 550 Φ.4/ απαντητικό έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε σχετικό έγγραφό μας περί ορισμού τακτικού μέλους και αναπληρωτή.

8 1662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 8. Τον μη ορισμό μέλους από το Συμβούλιο της παρ.ix του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης για ορισμό εκπροσώπου (αρ.πρωτ. 9061/ ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.3938/2011 και αντί αυτού ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής με πλήρη θητεία ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ιθαγένειας της οικείας, αρμόδιας για θέματα Αστικής Κατάστασης Διεύθυνσης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 9. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», αποφα σίζουμε: Συγκροτούμε Επιτροπή Πολιτογράφησης, της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία αποτελείται από: 1. Δήμητρα Καββαθά του Αριστομένη, (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Μαράντη του Ευστα θίου, (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Προϊσταμένη του Τμήματος Ιθαγένειας της ίδιας Διεύθυνσης. 2. Ιωάννη Καμαριανό του Χαριλάου, (Α.Δ.Τ. Σ ), Επίκουρο καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη μοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Ασημάκη Δη μακοπούλου του Ταξιάρχη, (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Επίκουρο Καθηγήτρια της ίδιας Σχολής. 3. Αγγελική Αντωνίου του Σπύρου, (Α.Δ.Τ. ΑΙ ), Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτογράφησης της Διεύ θυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώ τρια τη Θεοδώρα Κυριαζή του Αχιλλέα (Α.Δ.Τ. Ρ ), Προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της ίδιας Διεύθυνσης. 4. Χαρίκλεια Μαράντη του Ευσταθίου, (Α.Δ.Τ. ΑΒ ), Προϊσταμένη του Τμήματος Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υπο θέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως τακτικό μέλος, με ανα πληρώτρια την Ελένη Ανδρικοπούλου του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Χ ), Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνι κών Υποθέσεων της ίδιας Διεύθυνσης. 5. Ελισσάβετ Νικολακοπούλου του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Δικηγόρο Πατρών, ως τακτικό μέλος, με ανα πληρωτή το Φίλιππο Νικολόπουλο του Ηρακλή, (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), Δικηγόρο Καθηγητή Κοινωνιολογίας Κολ λεγίου Ινδιανάπολης Αθηνών. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ελένη Θωμά του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ. ΑΗ ), υπάλληλο του Τμήματος Πολιτογράφησης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με αναπληρώτρια την Κυριακή Καλογερο πούλου του Μιχαήλ, (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), υπάλληλο του ίδιου Τμήματος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής. Πάτρα, 14 Ιουλίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επεξερ γασία σχεδίου νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 98 9 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 103 22 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 217 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.04.07 13:58:44 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστα σίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 118 4 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 443 20 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1435 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση με δωρεάν παραχώρηση (χωρίς χρημα τικό αντάλλαγμα) δύο οικοπέδων

Διαβάστε περισσότερα