ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο των δύο Εργολαβιών είναι η καταπολέμηση των τρωκτικών και των ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες κ.α. ) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ), στα Κέντρα Υπερ Υψηλής Τάσεως (ΚΥΥΤ) και στην έδρα του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδος (Π.Τ.Β.Ε.), σύμφωνα με τις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις οι Υ/Σ, τα ΚΥΥΤ και Γραφεία της περιοχής ευθύνης του ΠΤΒΕ, έχουν ομαδοποιηθεί δε τρείς ομάδες Α, Β & Γ, με κριτήριο τη γεωγραφική θέση τους. Οι πιο κάτω Τεχνικές Προδιαγραφές έχουν γενική εφαρμογή και στους δύο διαγωνισμούς Συμβάσεις που αφορούν αντίστοιχα τις τρείς ως άνω ομάδες Α, Β & Γ. α) Η καταπολέμηση θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα α. από το Ν. 721 / 77, β. το άρθρο 4 του Β.Δ 374 / 64 και γ. την αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας,και θα ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στο Τομέα του Pest Control απόλυτα εναρμονισμένη με τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO και HACCP καθώς και τις διατάξεις του ΕΦΕΤ. β) Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου του έργου για την υποχρέωσή του, εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ και της οδηγίας 121/2006/ΕΚ) Σε εφαρμογή ρυθμίσεων της υπόψη Κοινοτικής Νομοθεσίας, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οίκοι, θα πρέπει να υποβάλλουν, για κάθε είδος υλικού που προσφέρουν: 1) συμπληρωμένο το συνημμένο στην διακήρυξη πίνακα 1 ή 2) δήλωση ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού REACH. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλουν: 3) Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας(ΔΔΑ) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού REACH ή 4) Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται από τον υπόψη Κανονισμό η υποβολή ΔΔΑ για το υλικό καθώς και για τα επιμέρους συστατικά αυτού. Προσφορές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν ένα εκ των 1 και 2 και ένα εκ των 3 και 4 θα απορρίπτονται τυπικά, κατά το Α στάδιο της αξιολόγησης. 2. Η καταπολέμηση των τρωκτικών και των ερπόντων εντόμων θα γίνεται με δολωματικές τροφές με τις οποίες καλύπτονται εσωτερικά και εξωτερικά οι χώροι των κτιρίων. Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ( 4 ) εφαρμογές παρεμβάσεις, εκτός από το ΚΥΥΤ Λαγκαδά που θα πραγματοποιηθούν έξι (6 ) εφαρμογές παρεμβάσεις που θα γίνονται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, καθ όλη την διάρκεια του έτους και σε ποσότητα που θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος και την μεγιστοποίηση την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών. Οι χρονικές στιγμές εφαρμογών θα προτείνονται από τον Εργολάβο και θα εγκρίνει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ / ΠΤΒΕ / Υποτομέας Δομικών Έργων κάθε ( τρείς) μήνες περίπου. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΥΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ FΑΧ

2 3. Το πρόγραμμα (χρονικό, τεχνικό και ποσοτικό ) των εφαρμογών για κάθε Υποσταθμό και ΚΥΥΤ, ανάλογα με την εποχή του έτους και τις οδηγίες του κατασκευαστή των φαρμάκων (Δολώματα), θα υποβληθεί προς τυχόν διορθώσεις και τελική έγκριση στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ / Π.Τ.Β.Ε / ΥΠΟΤ. ΔΟΜΙΚΩΝ και θα αποτελεί το πρόγραμμα οδηγό της εξέλιξης της εργολαβίας. Βεβαίως το πιο πάνω πρόγραμμα είναι δυνατόν να υφίσταται μερικές τροποποιήσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν θα εμφανιστούν στους επιμέρους Υ/Σ, ΚΥΥΤ, και την έδρα του Π.Τ.Β.Ε. 4. Το πρόγραμμα εργασίας του Εργολάβου θα είναι ετήσιο και θα περιλαμβάνει α) την καταπολέμηση των τρωκτικών εντός των κτηρίων και των εξωτερικών χώρων πέριξ των κτηρίων στους Υ/Σ, ΚΥΥΤ και έδρα του Π.Τ.Β.Ε. β) Την καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες κ.α) εντός των κτηρίων των Υ/Σ, ΚΥΥΤ, και έδρα Π.Τ.Β.Ε. 5. α) Οι ως άνω δολωματικές τροφές (ΦΑΡΜΑΚΑ) θα τοποθετούνται μέσα σε σταθμούς δόλωσης κατάλληλων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η καθαριότητα και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και θα φέρουν πινακίδα με την ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. Θα ελεγχθεί η κατάσταση των υπαρχόντων δολωματικών σταθμών που είναι 220 εξωτερικοί δολωματικοί σταθμοί και 150 εσωτερικού χώρου για την Α ομάδα, 80 εξωτερικοί δολωματικοί σταθμοί και 60 εσωτερικού χώρου για την ομάδα Β και 80 εξωτερικοί δολωματικοί σταθμοί και 60 εσωτερικού χώρου για την ομάδα Γ και θα αντικατασταθούν οι αλλοιωμένοι ή οι κατεστραμμένοι και θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται. β) Επίσης οι δολωματικές τροφές- σε ικανή ποσότητα-θα τοποθετούνται στους εσωτερικούς χώρους εντός των καναλιών καλωδίων και ηλεκτρικών πινάκων(πανέλα) σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντος. Σε εμφανές σημείο θα τοποθετηθεί πινακίδα (προσοχή δηλητήριο). γ) Όπου υπάρχουν ανοίγματα για την είσοδο έξοδο καλωδίων από εξωτερικούς χώρους σε εσωτερικούς, θα εξασφαλίσετε το κλείσιμο των οπών αυτών για να μην γίνεται προσπέλαση των τρωκτικών εντός των εσωτερικών χώρων των Υποσταθμών σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα. δ) Η καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες κ.α.) με ψεκασμό κατάλληλων εντομοκτόνων, στην δοσολογία που απαιτείται και στα σημεία που αποτελούν εστίες ανάπτυξης και φωλιές των κατσαρίδων κλπ. 6. Η δαπάνη των απαιτούμενων υλικών και μέσων καταπολέμησης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 7. α) Οι ακριβείς θέσεις, ο αριθμός και η ποσότητα των δολωματικών σταθμών για τα τρωκτικά, η θέση των σημείων της εφαρμογής των κατάλληλων εντομοκτόνων και η ποσότητα για τις κατσαρίδες, ο τύπος των δολωμάτων που χρησιμοποιούνται, η ημερομηνία εφαρμογής και τα αντίδοτα θα καταγράφονται αναλυτικά σε σχέδιο κάτοψης και υπόκειται στην έγκριση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ/ΔΣΣΜ/ΠΤΒΕ/ΥΠΟΤ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Θα συντάσσονται δύο (2) αντίγραφα των ως άνω κατόψεως των κτηρίων το ένα (1) θα τοποθετείται στο χώρο που έχει γίνει η εφαρμογή καταπολέμησης και το άλλο θα παραδίδεται στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. / ΔΣΣΜ / Π.Τ.Β.Ε / ΥΠΟΤ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. β) Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την έκδοση και θεώρηση από Ιατρό των πιστοποιητικών που απαιτείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγειονομικού Ελέγχου, για τον τύπο των φαρμάκων & εντομοκτόνων και την καταλληλότητά τους. 8. Το προσωπικό του εργολάβου υποχρεούται, κατά την εκτέλεση των εργασιών, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, που προβλέπονται για εργασίες σε Υ/Σ και ΚΥΥΤ και συγκεκριμένα να φέρει : α. υποδήματα διηλεκτρικής αντοχής 10kV, β. κράνος προστασίας κεφαλής γ. γάντια εργασίας.

3 Ο Εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα στοιχεία του υπεύθυνου «τεχνικού ασφάλειας εργασίας», ο οποίος θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός καθώς και τα στοιχεία του έχοντος την άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, εκτέλεση των εργασιών. 9. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τηρεί Ημερολόγιο του Έργου. Το Ημερολόγιο τηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Υποτομέας Δομικών Έργων του ΠΤΒΕ), σε βιβλίο με αριθμημένα διπλά φύλλα. Κάθε εργασία θα γράφεται στο βιβλίο και θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόμενο φύλλο θα περιέρχεται στην Προϊστάμενη Υπηρεσία 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεσθούν από το προσωπικό του εργολάβου το οποίο θα διαθέτει τις κατά νόμο άδειες εργασίας και θα έχει προσληφθεί και ασφαλισθεί κατά νόμο επίσης, με μέριμνα και έξοδα του εργολάβου. (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές). Το προσωπικό θα είναι κατάλληλο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για τις πιο πάνω εργασίες, θα είναι δε εξοπλισμένο (με μέριμνα και δαπάνες του εργολάβου) με όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, σύμφωνα με τον νόμο και τις οδηγίες των κατασκευαστών των φαρμάκων (ΔΟΛΩΜΑΤΑ). Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και πάντως πριν την έναρξη των εργασιών να προβεί στην αναγγελία (υπογραφή του συγκεκριμένου έργου στο ΙΚΑ) και να προσκομίσει την σχετική βεβαίωση. Η εξόφληση του έργου θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ μετά την πλήρη, άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου και αφού προσκομίσει αναλυτικό λογαριασμό και πιστοποίηση καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ που θα αφορά το συγκεκριμένο έργο που αναγράφηκε ως άνω καθώς και φορολογική ενημερότητα που θα επισυναφθούν στον τιμολόγιο του. 3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο εργολάβος θα έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας από το προσωπικό του καθώς και για παν ατύχημα που θα συμβεί σ αυτό ή στις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εξ αιτίας και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης. Όλες οι εργασίες θα γίνονται ενώ οι Υποσταθμοί θα ευρίσκονται υπό τάση(πλήρη λειτουργία) γεγονός που επιβάλει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στα μέτρα προστασίας προς αποφυγή ατυχημάτων. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ H τιμή της προσφοράς είναι συνολική τιμή (ΕΥΡΩ) ανά έτος (δωδεκάμηνο) και περιλαμβάνει παν ότι απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή της Σύμβασης, δηλαδή: την απαιτούμενη εργασία (αμοιβή προσωπικού, αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού ), σύνταξη πιστοποιητικών κλπ την μετάβαση και την επιστροφή του εργαζομένου προσωπικού στον τόπο εργασίας, τα μηχανικά μέσα εφαρμογής της καταπολέμησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων, την δαπάνη των απαιτούμενων υλικών καταπολέμησής της. 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων επισκέφτηκε, συνοδεία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, τον χώρο του Υποσταθμού ( κτηριακές και γηπεδικές εγκαταστάσεις ) και ότι έλαβε υπ όψιν τις συνθήκες διεξαγωγής, την έκταση και τις ιδιαιτερότητες του έργου κατά την σύνταξη και την υποβολή προσφοράς του. 6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η επίβλεψη της Σύμβασης θα ασκείται από τον ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας (ΠΤΒΕ).

4 ΟΜΑΔΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΥΤ & Υ/Σ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ Π.Τ.Β.Ε. α/α Υ/Σ & ΚΥΥΤ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1. Υ/Σ ΔΟΞΑΣ & ΕΔΡΑ Π.Τ.Β.Ε. ΣΤ. Κυριακίδη 29 Θεσσαλονίκη 2. Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ Φ. Φλώρου 105 Εύοσμος 3. Υ/Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αγ. Δημητρίου & Φιλώτα 2 Θεσ/νίκη 4. ΚΥΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οδός Λέκκα Τέρμα ΟΑΣΘ Σταυρούπολης 5. Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ Δημάρχου Τσίρου 7 Κηφισιά Θεσ/νίκη 6. Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ Νίκης 33 έναντι Αλλατίνη Θεσ/νίκης 7. Υ/Σ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Καρακάση Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Προέκταση Αγν. Στρατιώτη Πολίχνη 9. Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ 1 ο χλμ. Παλ. Εθν. Οδού Γέφυρας-Πολύκαστρου 10. Υ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΗΤΗΣ) Λητή Σέρρες, διασταύρωση Κιλκίς 11. Υ/Σ ΣΙΝΔΟΥ Βιομηχ. Περιοχή Σίνδου Θεσ/ νίκης 12 Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 19 ο χλμ. Θεσ/νίκης -Μουδανιών 13. Υ/Σ ΦΟΙΝΙΚΑ Παλιά οδός Θεσ/νίκης- Θέρμης ( Φοίνικα Καλαμαριάς ) 14. ΚΥΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ Επαρχιακή οδός Λαγκαδά- Ασσύρου 15. Υ/Σ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Λαγκαδά 170 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14. Υ/Σ ΒΑΒΔΟΥ 45 ο χλμ. Θεσ/ νίκης - Πολυγύρου 15. Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Πλησίον Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας 16. Υ/Σ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Διαστ. Αγίου Μάμα - Πολύγυρο 17. Υ/Σ ΝΙΚΗΤΗΣ Πλησίον Μον. Σκυροδ. Ασπρονέρι - Βαθύλακος 18. Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ Στάγειρα Ν. ΠΕΛΛΑΣ 19. Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 42 ο χλμ. Θεσ/νίκης- Έδεσσας 20. Υ/Σ ΣΚΥΔΡΑΣ 5 ο χλμ. Σκύδρας - Έδεσσας Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 21. Υ/Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ο χλμ. Βέροιας - Ράχης 22. Υ/Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 7 ο χλμ Νάουσας - Βέροιας 23. Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5 ο χλμ. Αλεξάνδρειας- Κατερίνης 24. Υ/Σ ΒΕΡΜΙΟΥ Έναντι Εργ. Νημάτων Πασχαλίδη Βέροια Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 25 Υ/Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ο χλμ. Παλ.Εθνικ. Οδού Κατερίνης- Θεσ/νίκης

5 ΟΜΑΔΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΥΤ & Υ/Σ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ Π.Τ.Β.Ε. α/α Υ/Σ & ΚΥΥΤ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 1. Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο χλμ. Κιλκίς - Τέρπιλο 2. Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΓΟΡΓΟΠΗΣ) Στο τοπικό διαμ. Γοργόπης στη θέση Σιφόνι Ν. ΣΕΡΡΩΝ 3 Υ/Σ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο χλμ. Σερρών- Νιγρίτας 4 Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Παλιά Εθν. Οδός Θεσ/νίκης- Καβάλας 5 Υ/Σ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Πριν το Σιδηρόκαστρο - Χαρωπό Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 6 Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ Πλησίον Συν/σμού Υδρ/κών Καβάλας 7 Υ/Σ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 3 ο χλμ. Καβάλας- Ξάνθης 8 Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Δίπλα στο χωριό Νέα Καρυά 9 Υ/Σ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Πετρέλαια Β. Αιγαίου Ν. ΔΡΑΜΑΣ 10 Υ/Σ ΔΡΑΜΑΣ 3 ο χλμ. Δράμας - Σεβάστειας 11 Υ/Σ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2 ο χλμ. Νευροκοπίου - Δράμας 12 ΚΥΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 17 ο χλμ. Καβάλας - Δράμας

6 ΟΜΑΔΑ Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΥΤ & Υ/Σ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ α/α Υ/Σ & ΚΥΥΤ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ 1. Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Αλεξ/πολη- Παλαγία 2. Υ/Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αλεξ/πολη - Διδυμότειχο 3. Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Κοντά στο χωριό Νεοχώρι 4. Υ/Σ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ 45 ο χλμ. Αλεξ/πολης- Καστανιάς Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 5. Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ο χλμ. Κομοτηνής - Ξάνθης 6. ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής 7. Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ 3 ο χλμ. Ιάσμου - Ξάνθης 8. Υ/Σ ΚΕΧΡΟΥ Οικισμός Κερασιάς - Κέχρου 9. ΚΥΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ Πλησίον χωριού Ν. Σάντα Ν. ΞΑΝΘΗΣ 10 Υ/Σ ΞΑΝΘΗΣ 2 ο χλμ. Παλ. Εθνικ. Οδού από Ξάνθη 11. Υ/Σ ΜΑΓΙΚΟΥ 7 ο χλμ. Ξάνθης - Μαγικού

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.380,00 ΕΎΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046171 170 Τ.Κ.124 61

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ (ΦΟΙΝΙΚΑΣ) ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2014 ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2014 ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ιεύθυνση ιοικητικού Τµήµα Οικονοµικό ΚΟΜΟΤΗΝΗ 02-06-2014 Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες: Μερέτη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001688552 2013-10-29

13PROC001688552 2013-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213-2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2188 Ικαρία 10/07/2014 ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 21-06-2012 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6843

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Δ/ΝΣΗ TEXNΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α.../2013 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.981,56 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα