ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι : ο καθαρισµός, η αποψίλωση και η καταπολέµηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων) στους Υποσταθµούς (Υ/Σ) και Κέντρα Υπέρ Υψηλής Τάσεως (ΚΥΥΤ), στην περιοχή ευθύνης του Περιφ. Τοµέα Βόρειας Ελλάδας, που αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση. Η περιοχή αυτή έχει χωριστεί σε τρία τµήµατα που αντιστοιχούν σε αντίστοιχες Γεωγραφικές περιοχές. 1. Η καταπολέµηση θα γίνεται τόσο µε την χρήση κατάλληλων και εγκεκριµένων ζιζανιοκτόνων φυτοφαρµάκων, όσο και µε αποψίλωση µε µηχανικά µέσα ή χειρωνακτικώς. Η αγορά του φυτοφαρµάκου (προµήθεια) το οποίο θα είναι σε υγρή µορφή και θα ψεκάζεται µε ψεκαστήρα ώµου, θα βαρύνει τον Ανάδοχο-Εργολάβο, θα είναι δε της επιλογής του Αναδόχου και της εγκρίσεως της ΕΗ Α.Ε/ ΣΜ/ΠΤΒΕ. Την αποψίλωση θα ακολουθεί η συλλογή, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση των προϊόντων της αποψίλωσης σε νόµιµο χώρο απόθεσης. Σηµειώνεται ότι η ποσότητα του φυτοφαρµάκου, που θα εφαρµόζεται στα πεδία των Υ/Σ & ΚΥΥΤ, θα είναι της τάξεως των τεσσάρων (4) λίτρων (lt) ανά στρέµµα και ανά έτος(12µηνο), σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεως του φυτοφαρµάκου, τις συστάσεις του γεωπόνου της ΕΗ Α.Ε. αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές (F.A.O.) ) Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου του έργου για την υποχρέωσή του, εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Κανονισµού REACH (Κανονισµός 1907/2006/ΕΚ και της οδηγίας 121/2006/ΕΚ) 2. Η εφαρµογή του φυτοφαρµάκου και οι αποψιλώσεις θα πραγµατοποιούνται σε κατάλληλες χρονικές στιγµές καθ όλη την διάρκεια του έτους και µε σειρά που θα προτείνει ο εργολάβος και θα εγκρίνει η ΕΗ Α.Ε. / ΣΜ / ΠΤΒΕ. 3. Το πρόγραµµα (χρονικό και τεχνικό) της διαδοχικής ακολουθίας του ψεκασµού και της αποψίλωσης, ανάλογα µε την εποχή του έτους, τις οδηγίες του κατασκευαστή του φυτοφαρµάκου αλλά και της κοινής γεωπονικής πρακτικής, θα υποβληθεί προς τυχόν διορθώσεις και έγκριση στη ΕΗ Α.Ε / ΠΤΒΕ και θα αποτελεί το πρόγραµµα οδηγό της εξέλιξης της εργολαβίας. Βεβαίως το πιο πάνω πρόγραµµα είναι δυνατόν να υφίσταται µερικές τροποποιήσεις, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν εµφανισθούν στους επιµέρους Υ/Σ ή ΚΥΥΤ, πάντα σε συνεργασία του Εργολάβου µε τα αρµόδια όργανα της ΕΗ Α.Ε. (επιβλέπουσα Υπηρεσία). 4. Το πρόγραµµα εργασίας του Εργολάβου θα είναι ετήσιο και θα περιλαµβάνει τον ψεκασµό, την κοπή και την αποκοµιδή των χόρτων σε Υ/Σ και ΚΥΥΤ του ΠΤΒΕ. Η εκτέλεση του προγράµµατος θα γίνεται ανάλογα µε την εποχή του έτους, τις καιρικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες που τυχόν θα παρουσιαστούν. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης. 6. Το προσωπικό του εργολάβου υποχρεούται κατά την εκτέλεση των εργασιών να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, που προβλέπονται για εργασίες σε Υ/Σ και ΚΥΥΤ και συγκεκριµένα να φέρει : α. υποδήµατα διηλεκτρικής αντοχής 10kV, β. κράνος προστασίας κεφαλής και γ. φιλτρόµασκα Α1Ρ1 για τις εργασίες ψεκασµού. Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη ΕΗ Α.Ε. τα στοιχεία του υπεύθυνου «τεχνικού ασφάλειας εργασίας», ο οποίος θα πρέπει να είναι διπλωµατούχος ηλεκτρολόγος µηχ/κός καθώς και τα στοιχεία του γεωπόνου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, εκτέλεση των εργασιών.

2 7. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο του έργου. Το ηµερολόγιο τηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Υποτοµέας οµικών Έργων του ΠΤΒΕ), σε βιβλίο µε αριθµηµένα διπλά φύλλα. Kάθε εργασία θα γράφεται στο βιβλίο (π.χ. κοπή χόρτων ή ψεκασµός χόρτων, ηµεροµηνία κλπ) και θα υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του Αναδόχου και της ΕΗ Α.Ε. Μετά την υπογραφή το ένα αποκοπτόµενο φύλλο θα περιέρχεται στην προϊστάµενη Υπηρεσία 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεσθούν από το προσωπικό του εργολάβου το οποίο θα διαθέτει τις κατά νόµο άδειες εργασίας και θα έχει προσληφθεί και ασφαλισθεί κατά νόµο επίσης, µε µέριµνα και έξοδα του εργολάβου. (µισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές). Το προσωπικό θα είναι κατάλληλο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για τις πιο πάνω εργασίες, θα είναι δε εξοπλισµένο (µε µέριµνα και δαπάνες του εργολάβου) µε όλα τα απαιτούµενα µέσα ατοµικής προστασίας και υγιεινής, σύµφωνα µε τον νόµο και τις οδηγίες των κατασκευαστών των φυτοφαρµάκων. 3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο εργολάβος θα έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας από το προσωπικό του καθώς και για παν ατύχηµα που θα συµβεί σ αυτό ή στις εγκαταστάσεις της ΕΗ Α.Ε., εξ αιτίας και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει: 1. σύµφωνα µε τον Ν.1568/85 και τα Π..17/96, Π..294/88 να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, ανάλογης ειδικότητας καθώς και Ιατρό Εργασίας εάν απαιτείται, οι οποίοι θα συνεργάζονται µε τον Τεχνικό Ασφαλείας του Περιφ. Τοµέα Β. Ελλάδος. 2. θα πρέπει επίσης να γίνει κοινοποιήσει των αναθέσεων και ανάρτηση των προγραµµάτων τους σύµφωνα µε την νοµοθεσία. 3. να τηρεί Βιβλίο Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τ.Α. και Ι.Ε., Βιβλίο Ατυχηµάτων, και να αναγγέλλει τα ατυχήµατα στις αρχές και στη ΕΗ Α.Ε. 4. να έχει στη διάθεση των εργαζοµένων του γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου(γεεκ) του συγκεκριµένου έργου Ο εργολάβος θα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας τόσο όσο αναφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταθέσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) όπου θα καταγράψει τη µέθοδο της εργασίας του σε όλα τα στάδια από τον καθαρισµό - αποψίλωση µέχρι την εναπόθεση σε νόµιµο χώρο, το προσωπικό τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους των εργασιών και τους τρόπους που θα τους αντιµετωπίσει. Το προσωπικό του εργολάβου να διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελµατικές άδειες εργασίας και τα οχήµατα την αναγκαία πιστοποίηση και έλεγχο από ΚΤΕΟ. Θα πρέπει επίσης να οριοθετήσει το χώρο εργασίας µε κατάλληλη σήµανση και να διαθέτει τα απαραίτητα πυροσβεστικά µέσα για να αντιµετωπίσει µία πιθανή έναρξη πυρκαγιάς Στην περίπτωση µη εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων και µη τήρησης των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τον Ανάδοχο Εργολάβο, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, η ΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να προσβάλει τη Σύµβαση, να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών και να προβεί στην υλοποίηση των κυρωτικών όρων της σύµβασης.

3 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ H τιµή της προσφοράς είναι ανά στρέµµα σε ετήσια βάση [(ΕΥΡΩ ανά στρέµµα και ανά έτος (δωδεκάµηνο)] και περιλαµβάνει παν ότι απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εφαρµογή της σύµβασης, δηλαδή: - την απαιτούµενη εργασία (αµοιβή προσωπικού για ψεκασµό ή µηχανική κοπή και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού ), - την µετάβαση και την επιστροφή του εργαζοµένου προσωπικού στον τόπο εργασίας, - τα µηχανικά µέσα εφαρµογής του φυτοφαρµάκου και της αποψίλωσης, - τα καύσιµα των µηχανικών µέσων αποψίλωσης, - την συλλογή, φόρτωση, µεταφορά και απόθεση σε νόµιµο χώρο αποθέσεως των προϊόντων αποψιλώσεως µε φορτηγά οχήµατα - την προµήθεια και µεταφορά του φυτοφαρµάκου που θα απαιτηθεί. 5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η επίβλεψη της σύµβασης θα ασκείται από τον ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας (ΠΤΒΕ).

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΥΤ & Υ/Σ 1 ο Τµήµα α/α Υ/Σ & ΚΥΥΤ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕ ΙΟ (m 2 ) Ν. ΕΒΡΟΥ 1. Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξ/πολη - Παλαγία Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ιδυµότειχο Αλεξ/πολη Υ/Σ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ Κοντά στο χωριό Νεοχώρι Υ/Σ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ 45 ο χλµ. Αλεξ/πολης Καστανιάς Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ 5. Υ/Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ο χλµ. Κοµοτηνής - Ξάνθης ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνής Υ/Σ ΙΑΣΜΟΥ 3 ο χλµ. Ιάσµου Ξάνθης Υ/Σ ΚΕΧΡΟΥ Οικισµός Κερασιάς -Κέχρου Ν. ΞΑΝΘΗΣ 9. Υ/Σ ΞΑΝΘΗΣ 2 ο χλµ. Παλ. Εθν. Οδού από Ξάνθη Υ/Σ ΜΑΓΙΚΟΥ 7 ο χλµ. Ξάνθης Μαγικού Ν. ΡΑΜΑΣ 11. Υ/Σ ΡΑΜΑΣ 3 ο χλµ. ράµας - Σεβάστειας Υ/Σ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 38 ο χλµ. ράµας Ξάνθης Υ/Σ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2 ο χλµ. Νευροκοπίου ράµας ΚΥΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 17 ο χλµ. ράµας Καβάλας Υ/Σ SOFTEX 10 Ο ΧΛΜ επι της Παλαιάς Ε.Ο. ΡΑΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(εντός εργοστασίου SOFTEX) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 15. Υ/Σ ΚΑΒΑΛΑΣ Πλησίον Συν/σµού Υδρ/κών Καβάλας Υ/Σ ΖΑΡΚΑ ΙΑΣ 3 ο χλµ. Καβάλας Ξάνθης Υ/Σ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ίπλα στο χωριό Νέα Κάργια Υ/Σ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Πετρέλαια Βορ. Αιγαίου Ν. ΣΕΡΡΩΝ 19. Υ/Σ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο χλµ. Σερρών Νιγρίτας Υ/Σ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Παλαιά Εθν. Οδός Θεσ/νίκης Καβάλας Υ/Σ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Πριν το Σιδηρόκαστρο ΣΥΝΟΛΟ

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΥΤ & Υ/Σ 2 ο Τµήµα α/α Υ/Σ & ΚΥΥΤ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕ ΙΟ (m 2 ) Ν. ΠΕΛΛΑΣ 1. Υ/Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 42 ο χλµ. Θεσσαλονίκης Έδεσσας Υ/Σ ΣΚΥ ΡΑΣ 5 ο χλµ. Σκύδρας Έδεσσας Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 3. Υ/Σ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ο χλµ. Βέροιας Ράχης Υ/Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 7 ο χλµ. Νάουσας Βέροιας Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 5 ο χλµ. Αλεξάνδρειας Κατερίνης Υ/Σ ΒΕΡΜΙΟΥ Έναντι Εργοστ. Νηµάτων Πασχαλίδη - Βέροια Ν. ΚΙΛΚΙΣ 7. Υ/Σ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο χλµ. Κιλκίς Τέρπιλο Υ/Σ ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 2º χλµ.πριν το Πολύκαστρο 0,500 Στο τοπικό ιαµ. Γοργόπης στη θέση (Σιφόνι) Υ/Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΓΟΡΓΟΠΗΣ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 10. Υ/Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ο χλµ. Παλ. Εθν. Οδού Κατερίνης Θεσ/νίκης 11. Υ/Σ ΟΣΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ Αιγίνιο Πιερίας 0,500 ΣΥΝΟΛΟ

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΥΤ & Υ/Σ 3 ο Τµήµα α/α Υ/Σ & ΚΥΥΤ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕ ΙΟ (m 2 ) Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1. Υ/Σ ΟΞΑΣ Τέρµα ΟΑΣΘ 40 Εκκλησιών Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ Φ. Φλώρου 105 Εύοσµος Υ/Σ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Αγ. ηµητρίου & Φιλώτα 2 Θεσ/νίκης ΚΥΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Οδός Λέκκα τέρµα ΟΑΣΘ Σταυρούπολης Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ ηµάρχου Τσίρου 7 Κηφισιά Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ Νίκης 33 έναντι Αλλατίνη Θες/νίκης Υ/Σ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Καρακάση Υ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Προέκταση Αγν. Στρατιώτη Πολίχνη Υ/Σ ΓΕΦΥΡΑΣ 1 ο χλµ. Παλ. Εθν. Οδού Γέφυρας Πολύκαστρου 10. Υ/Σ ΛΑΓΚΑ Α (ΛΗΤΗΣ) Λητή Σέρρες ιασταύρωση Κιλκίς Υ/Σ ΣΙΝ ΟΥ Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσ/νίκης Υ/Σ ΟΣΕ ΣΙΝ ΟΥ Έξω από ΣΙΝ Ο πλησίον του Γαλλικού ποταµού 12. Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 19 ο χλµ. Θεσ/νίκης Μουδανιών ΚΥΥΤ ΕΝ. ΘΕΣ. 7 ο Παλ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης Βέροιας (ΕΚΟ) Υ/Σ ΦΟΙΝΙΚΑ Πλησίον παλαιάς οδού Θεσ/νίκης- Θέρµης Υ/Σ ΟΣΕ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Αγχίαλος Θεσ/νίκης 0,500 Ν. ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 16. Υ/Σ ΒΑΒ ΟΥ 45 ο χλµ. Θεσ/νίκης Πολυγύρου Υ/Σ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑΣ Πλησίον Κέντρου Υγείας Κασσανδρείας Υ/Σ ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ιαστ. Αγ. Μάµα Μουδανιά Πολύγυρο Υ/Σ ΝΙΚΗΤΗΣ Πλησίον Μον. Σκυροδ. Ασπρονέρι Βαθυλακος Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ Στάγειρα ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο των δύο Εργολαβιών είναι η καταπολέμηση των τρωκτικών και των ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες κ.α. ) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ), στα Κέντρα Υπερ Υψηλής Τάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης 65/2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 34.900,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2012 (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μ-Θ Περιοχή ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Λ. Κύκνων 36. 52100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/2/2012 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 13-09-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης 111/2013 Αριθ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 02/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 61477 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Φ6.1 1/ 19 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ. Βόλος 21/02/2014. Αρ. Πρωτ. 3650. Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης

Φ6.1 1/ 19 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ. Βόλος 21/02/2014. Αρ. Πρωτ. 3650. Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Βόλος 21/02/2014 Αρ. Πρωτ. 3650 Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης Τηλέφωνο: 2421 351626,7 FAX: 2421 351199 E-mail: biomed@gov.gr ΠΡΟΣ: /νση /κής- Οικον. Υπηρεσίας Γρ. Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» 1 Αριθμός Μελέτης :12.1/26-5-2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Φόρτωση, μεταφορά και απόθεση στείρων του εργοταξίου της Κατσίκιζας των μεταλλείων Ευβοίας της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Β140339 - 2 - Η Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ «ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα