ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, των μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έτους Αναπροσαρμογή επιδόματος ετοιμότητας σε υπαλ λήλους του Ε.Κ.Α.Β Απευθείας εξαγορά ακινήτου για μουσειακούς σκο πούς στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης Καθορισμός Μηνιαίου ποσού Χρέωσης Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων Κατανομή Θέσεων Εκπαιδευτικού (Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στις Ακα δημίες Εμπορικού Ναυτικού» Σύσταση και λειτουργία Ιδρύματος υπό την επωνυ μία «Περίθαλψη και Στέγη Ηλικιωμένων Ενορίας Ατσιποπούλου ο Άγιος Ελευθέριος της Ιεράς Μη τροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Χορήγηση άδειας άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος CARPRODYL Δισκία 20 και 50 mg Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος PRID ALPHA ενδοκολπικό σπείραμα Χορήγηση άδειας άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος COBACTAN 4,5% Κό νις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού Φαρ μακευτικού Προϊόντος NISOCLA Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού Προ ϊόντος PENTASTARCH/BAXTER Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού Φαρ μακευτικού Προϊόντος EQUEST PRAMOX πόσιμη γέλη Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού Φαρ μακευτικού Προϊόντος SOLUBENOL πόσιμο εναι ώρημα 100 mg/g ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1770 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5 Δεκεμβρίου 2006 Αριθμ (1) Καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, των μόνι μων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την αντιμετώπιση των παρακάτω εργασιών: Υλοποίηση του προγράμματος «ΑΙΝΕΙΑΣ» που αφορά σε συμφωνίες επανεισδοχής μεταξύ Αλβανίας, Ε.Ε. και ενδιαφερομένων τρίτων χωρών. Έλεγχος μελετών εγκατάστασης φυσικού αερίου στα Σχολεία Νομού Αττικής. Ψηφιοποίηση μηχανογραφικής υπηρεσίας Ειδικού Ληξιαρχείου. Παραβολή καταχωρήσεων Ληξιαρχικών Γεγονότων από το έτος 1925 έως σήμερα. Προεργασία διαδικασιών παράδοσης και παραλαβής Συνοριακών Σταθμών, βάσει του ν. 3498/2006. Δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολού θηση των αποσπάσεων, μετατάξεων, κ.λπ., ΥΠΕΣΔΔΑ, Περιφερειών και ΟΤΑ α και β βαθμού. Εκτέλεση διαδικαστικών ενεργειών για την εγγρα φή μέσω ΥΔΕ και ΓΛΚ των απαιτούμενων προβλέψεων θέσεων και πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΣ ΔΔΑ, για την ολοκλήρωση διορισμών υπαλλήλων δια

2 24150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φόρων ειδικοτήτων, καθώς και μετατάξεων από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ στις Ν.Α. 4. Την υπ αριθμ. 2/22814/070174/ , απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ( ,00) ευρώ περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα Το γεγονός ότι από την κατωτέρω απόφαση δεν επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία, μέχρι εξήντα (60) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο, για ένα (1) μήνα, η οποία θα ξεκινήσει να παρέχεται εντός του έτους 2006, για τετρακόσιους τριάντα (430) μονίμους υπάλληλους του ΥΠΕΣΔΔΑ. Η κατανομή των ανωτέρω ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση της Δ/νσης Διοίκησης του ΥΠΕΣ ΔΔΑ στην οποία θα περιγράφεται και το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεστούν. Η Δ/νση Διοίκησης είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και για την βεβαίωση της εκτέλεσης των αντί στοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋ πόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημί ωσης. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι που ασχολούνται με θέματα του ΥΠΕΣΔΔΑ. (Αριθμός βεβαίωσης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγ χου στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 13119/ ). Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 2/53668/0022 (2) Αναπροσαρμογή επιδόματος ετοιμότητας σε υπαλλή λους του Ε.Κ.Α.Β. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231/ /Α) Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνή γορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985/Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 98/ / Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» και τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 51 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/1264/ (ΦΕΚ 1432/ Β/ ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/Δ10Ε 179/2006 (ΦΕΚ Β204) όμοια απόφαση. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 376/1988 (ΦΕΚ 169/Α/ «Οργανι σμός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Ε.Κ.Α.Β., αποφασίζουμε: Αναπροσαρμόζουμε το μηνιαίο επίδομα ετοιμότητας που χορηγείται στους εργαζομένους του Ε.Κ.A.B., και στους αποσπασμένους σε αυτό, εκτός του ιατρικού προ σωπικού, από πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως σε ενενήντα (90) ευρώ, μηνιαίως. Η δαπάνη που προκαλείται από την αναπροσαρμογή του εν λόγω επιδόματος ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) μηνιαίως και στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) ετησίως και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ. 210 ΚΑΕ 0229). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /7337/0010 (3) Απευθείας εξαγορά ακινήτου για μουσειακούς σκο πούς στη Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/ τ.δ ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3028/ (ΦΕΚ 153/ τ.δ ) «Για την προστασία των Αρχαι οτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 3. Το άρθρο 13 του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουρ γείου Πολιτισμού». 4. Το ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.89/73486/657/ έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο προτείνεται η απευθείας εξαγορά. 5. Την υπ αριθμ. 35/ Γνωμοδότηση του Κ.Σ.Ν.Μ και την 37/ διόρθωση αυτής. 6. Την υπ αριθμ. ΥΔΕΠΠ/Β/Φ365/2324/ βεβαίω ση κάλυψης δαπάνης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχει ρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» του Υπουργεί ου Πολιτισμού και την 10/ βεβαίωση κάλυψης δαπάνης του ΤΑΠΑ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την από Έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2882/ Το υπ αριθμ. 5034/ έγγραφο της Κτημα τικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. 9. To υπ αριθμ /E6894/ έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ σχετικά με τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του προς εξαγορά ακινήτου και την από έκθεση ελέγχου τίτλων κυριότητας του Δικ. Αντιπροσώπου Ν. Παπαντίνα. 10. Το υπ αριθμ /395793/ έγγραφο του Ν.Σ.Κ. περί ορισμού δικαστικού αντιπροσώπου. 11. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο αποδέχεται την απευθείας εξαγορά. 12. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/ τ.β ) τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την απευθείας εξαγορά ακινήτου για μουσειακούς σκοπούς και ειδικότερα για τη στέγαση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έκτασης συνολικού εμβαδού ,15 μ 2 (μετά των επικειμένων) αντί συνολικού τιμήματος δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ευρώ). Η έκταση αυτή βρί σκεται στη Θεσσαλονίκη, πρώην εργοστάσιο ΥΦΑΝΕΤ και εικονίζεται με κλίμακα 1:500 στο από Ιουλίου 2003 και με Α/Α/ 3203 κτηματολογικό διάγραμμα πίνακα, το οποίο έχει συντάξει ο Μ. Μαυραϊδής και έχει θεω ρήσει η Προϊσταμένη Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων του ΤΑΠΑ Ιφιγένεια Γεωργοπούλου Ντ Αμίκο στις Η απευθείας εξαγορά γίνεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και του Τ.Α.Π.Α. Β. Εξουσιοδοτούμε τον δικαστικό αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ. Νικ. Πρίτσινα στο Νομό Θεσσαλονίκης να υπο γράψει, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, το σχετικό συμ βόλαιο εξαγοράς. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Aριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ67/2127/21571 (4) Καθορισμός Μηνιαίου ποσού Χρέωσης Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρ.90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευ ση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ ξης» (ΦΕΚ Α 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 3. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8311/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 655/ ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 328 του Κώδικα. 5. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/ Β/Φ1/οικ.8988/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης (ΦΕΚ Β 623/2001), όπως ισχύει. 6. Την υπ αριθμόν 323/2006 γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Το Μηνιαίο Ποσό Χρέωσης λόγω Επικουρικών Υπη ρεσιών καθορίζεται σε ευρώ. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 328 παράγραφος 1 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρεώνει τον Λογαριασμό Προσαυξήσεων με το ποσό της παραγράφου 1 ανωτέρω κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας που διενεργεί για κάθε έναν από τους μήνες Οκτώβριο 2006 έως και Σε πτέμβριο Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. 4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 5. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973.

4 24152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της «περί κωδικο ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του β.δ/τος της «περί κανο νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 10. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991». 11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. 13. Την υπ αριθμ. 3818/ απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β ημερολογιακού εξαμήνου 2006». 14. Την υπ αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίη ση και αναμόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ ). 15. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 16. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό Φ29/110 ΚΑΕ 0511,0512, ποσόν 1.800,00, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου Χρόνου αποσπασμένο στο γραφείο του Υφυ πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως 50 ώρες το μήνα, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ /05/2006 (6) Κατανομή Θέσεων Εκπαιδευτικού (Προσωπικού (ΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α / ). β) Της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2630/1998 «Οργά νωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης... κλπ.» (ΦΕΚ 204 Α / ). 2. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΕΝ, σε συνάρτηση με το ΕΠ και το ΕΤΠ που υπηρετεί σε αυτές. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, αποφασίζουμε: Την κατανομή, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, των θέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), που συστάθη καν με το άρθρο 13 του ν. 3450/2006, κατά βαθμίδα και κατηγορία ως ακολούθως: α) ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Στη βαθμίδα Καθηγητών 8 0 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών 6 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών 5 θέσεις 2 θέσεις 7 β) ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις 5 Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών 2 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 6 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 5 θέσεις 6 γ) ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ: Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις 4 Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών 2 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 6 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 4 θέσεις 2 δ) ΑΕΝ/ΧΙΟΥ: Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις 2 Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών θέσεις 6 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 3 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 3 ε) ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ: Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις 4 Στη βαθμίδα Αναπληρωτών Καθηγητών 0 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 5 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 6 στ) ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ: Στη βαθμίδα Καθηγητών Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 2

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 3 ζ) ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ: Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις 2 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 3 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 2 θέσεις η) ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ: Στη βαθμίδα Καθηγητών θέσεις 2 Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 2 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 2 θ) ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Στη βαθμίδα Καθηγητών Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 2 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 2 ι) ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ: Στη βαθμίδα Καθηγητών Στη βαθμίδα Επίκουρων Καθηγητών θέσεις 3 Στη βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών θέσεις 2 Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. Φ/Β 677 (7) Σύσταση και λειτουργία Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Περίθαλψη και Στέγη Ηλικιωμένων Ενορίας Ατσιπο πούλου ο Άγιος Ελευθέριος της Ιεράς Μητροπόλε ως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Αριθμ. απόφασης 13/2006 Μ.Σ.) Κανονισμός λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύμα τος Περίθαλψη και Στέγη Ηλικιωμένων Ενορίας Ατσι ποπούλου «ο Άγιος Ελευθέριος». Στην ενορία Ατσιποπούλου συνίσταται εκκλησιαστικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ενοριακή στέγη περίθαλψης ηλικιωμένων» το οποίο θα λειτουργήσει ως εξαρτημένη υπηρεσία της Ενορίας Ατσιποπούλου Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα τελεί υπό τον έλεγχο του Εκκλησια στικού Συμβουλίου της Ενορίας «Άγιος Ελευθέριος» και της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Το ίδρυμα θα εδρεύει στην ενορία Ατσιποπούλου και σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κτιστούν σε οικοπεδικό χώρο της ενορίας στην θέση «Κάψικας» έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων. Τα κτίρια θα κτιστούν με εκποίηση άλλων οικοπέδων της ενορίας (μεταφορά δόμησης). Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός του Ιδρύματος είναι η φιλοξενία ανδρών και γυναικών τρίτης ηλικίας, που έχουν ανάγκη και ζητούν την προστασία της Εκκλησίας. Θα βρίσκουν στέγη, καθημερινή σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κα θώς και κάθε άλλη βοήθεια κατά την δυνατότητα του Ιδρύματος. Επίσης είναι η βοήθεια σε αριστεύοντας φοιτητές για εκπόνηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, μέρος ή εξολοκλήρου δαπάνης και πάλι κατά την δυνατότητα του Ιδρύματος Άρθρο 2. Διοικητικό Συμβούλιο Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα θα διοικείται υπό την προ εδρία του Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αναπληρούμενου με ενός εφημέριου της Ενορίας Ατσι ποπούλου και εννεαμελής Επιτροπή από εννέα (9) λαϊ κούς συμβούλους από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα πρέπει να είναι εκκλησιαστικός σύμβουλος του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου ορίζονται από τον Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών είναι τριετής εκτός του Προέδρου και του Αναπληρωτή του. Ευρίσκεται δε σε απαρτία με παρόντα το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου συν ένα. Κατά την πρώτη συνεδρίαση ορίζεται γραμματέας και ταμίας. Άρθρο 3. Εκπροσώπηση Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον, πάσης φύσεως δικαστηρίων και Δημοσίων Διοικητικών εν γένει Αρχών, καθώς και στις συναλλαγές του με φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπογράφει έγγραφα και συμβάσεις πά σης φύσεως. Απόντος του, αναπληροί ο αντικαταστάτης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν αποφά σεως του να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ιδρύματος και σε άλλα πρόσωπα αν παραστεί ανάγκη. Άρθρο 4. Αρμοδιότητες 1. Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής αυτού συγκαλεί το διοικητικό Συμβού λιο σε συνεδρίαση και Προεδρεύει αυτού. Προΐσταται στις υπηρεσίες του, ασκεί τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του. Εκπροσωπεί το Εκκλησι αστικό Ίδρυμα και φροντίζει για τα συμφέροντα αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων του Κράτους και του παρόντος Κανονισμού με τις αποφάσεις του Διοι κητικού Συμβουλίου. 2. Παραγγέλλει μαζί με το Διοικητικού Συμβουλίου την πληρωμή των εξόδων του προϋπολογισμού και κάθε άλλη έκτακτη δαπάνη και φροντίζει για την τήρηση ακριβώς των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά και αναφέρονται σε ιδρύματα. Εισηγείται στο Διοικητικό

6 24154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμβούλιο τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και να παρθούν για αυτά αποφάσεις. 3. Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ταμίας εισπράττει τα έσοδα του Ιδρύ ματος ενεργεί όλες της πληρωμές, εκδίδει τα προβλε πόμενα αποδεικτικά (Γραμμάτια εισπράξεως, εντολές πληρωμών) τηρεί βιβλίο ταμείου εσόδων εξόδων οικονο μικής διαχειρίσεως. Ο έλεγχος διαχειρίσεως διεξάγεται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Άρθρο 5. Αρμοδιότητες διοικητικών Συμβούλων Μη τροπολίτου 1. Το διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Ιδρύματος, εποπτεύει το προσωπικό και διορίζει. Εγκρίνει δαπάνες, αποδέχεται τις δωρεές και καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό τους ο οποίος υποβάλλει στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για έγκριση όπως ορίζουν ο υπ αριθμ 8/1979 κανονισμός της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί Ναών και Ενοριών (ΦΕΚ τ. Α 4/1980 και ο νόμος 590/1977 περί καταστατικού του χάρτου της Εκκλησίας της Ελ λάδος. 2. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό για τη διοίκηση και διαχείριση του Ιδρύματος αποφασίζει ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Άρθρο 6. Εσωτερικός Κανονισμός Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και εγκρίνεται από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυ λοποτάμου. Άρθρο 7. Πόροι Πόροι του εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι: Κρατικές επιχορηγήσεις Μισθώσεις από τυχόν ακίνητα Επικαρπία ακινήτων της Ενορίας Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συ ντάξεις των τροφίμων και λοιπές πάσης φύσεως προ σφορές. Προσφορές συλλόγων, σωματείων, συνδέσμων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ιδρυμάτων από την περιφέρεια της Ιε ράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Επιχορηγήσεις Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης Ιερών Ναών και Ιερών Μονών. Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται: Για μισθοδοσία του προσωπικού Για οικονομικά βοηθήματα τροφίμων ή μη Για την διαβίωση των τροφίμων ή περιθαλπομένων και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της. Για δαπάνες καθαριότητας Για συντήρηση και εξωραϊσμού κτιρίων Για κάθε άλλη δαπάνη που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται, εγκρίνει ή απορ ρίπτει δαπάνες μη αναφερόμενες στον κανονισμό. Άρθρο 8. Περί προσωπικού και εθελοντών Η λειτουργία του Ιδρύματος στηρίζεται στην εργασία του έμμισθου προσωπικού που προσλαμβάνεται συμ φώνως προς τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινόμενος από το Μητρο πολιτικό Συμβούλιο και από την εθελοντική προσφορά και κοινωνική εργασία φιλάνθρωπων υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 9. Βιβλία Το ίδρυμα τηρεί τα κάτωθι βιβλία: Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Βιβλίου ταμείου. Διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεων και εντολών πληρωμής. Βιβλίο παραλαβής τροφίμων και αποθήκης Βιβλίο ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοι χείων. Άρθρο 10. Σφραγίδα Το ίδρυμα έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει στο μέσον τον Άγιο Ελευθέριο και σε κύκλο τις λέξεις [ Ι. Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. ΕΝΟ ΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΡΙ ΑΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»]. Άρθρο 11. Δωρητές Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατόπιν αποφάσεως του να ανακηρύττει όσους προσφέρουν οικονομική ή ηθική βοήθεια και υποστήριξη ή εθελοντική εργασία στο ίδρυμα και να ονομάζει αυτούς α) Δωρητές και β) Μεγάλους Ευεργέτες Αυτού. Κατ έτος και με την φροντίδα της ενορίας του ιδρύματος θα τελείται Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοι μημένων αοίδιμων δωρητών και μεγάλων ευεργετών του Ιδρύματος. Άρθρο 12. Διάλυση Ιδρύματος Η διάρκεια λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος είναι επ αόριστον και τον οποίο καταργείται με απόφα ση της Ιεράς Συνόδου ύστερα από απόφαση του εκκλη σιαστικού Συμβουλίου της ενορίας Ατσιποπούλου και με έγκριση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως και στο περιοδικό εκκλησία. Σε περίπτωση διάλυσης ή καταργήσεως του η περιουσία του εκκλησιαστικού Ιδρύματος περιέρχεται αυτοδικαί ως στην ιδιοκτησία της ενορίας Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Ατσιποπούλου. Άρθρο 13. Τροποποίηση Ο παρόν Κανονισμός τροποποιείται από τη διαρκή Ιερά Σύνοδο, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου ως Προέδρου, συμφωνούντος και του εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας. Άρθρο 14. Έναρξη Ισχύος Η ισχύς του παρόντος έρχεται από της δημοσιεύσεως του στο επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15. Ύψος Δαπάνης Από τις διατάξεις του Κανονισμού τούτου προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Ενορίας Ι. Ν. Ελευ θέριου Ατσιποπούλου το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006 Ο Γραμματεύς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ (8) Χορήγηση άδειας άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος CARPRODYL Δισκία 20 και 50 mg. Με τις υπ αριθμ και 70083/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ αριθμ /1998 κοινής υπουργικής απόφα σης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν CARPRODYL. Δικαιούχου: CEVA SANTE ANIMALE LIBOURNE RANCE Υπεύθυνος κυκλοφορίας: CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Μορφή: Ενδοκολπικό σπείραμα. (9) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα κευτικού προϊόντος PRID ALPHA ενδοκολπικό σπεί ραμα. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ αριθμ /1998 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προ ϊόν PRID ALPHA. Δικαιούχου: CEVA SANTE ANIMALE LIBOURNE RANCE Υπεύθυνος κυκλοφορίας: CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Μορφή: Ενδοκολπικό σπείραμα (10) Χορήγηση άδειας άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος COBACTAN 4,5% Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ αριθμ /1998 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προ ϊόν COBACTAN 4,5%. Δικαιούχου: INTERVET NTERNATIONAL BV BOXMEER HOLLAND Υπεύθυνος κυκλοφορίας: INTERVET HELLAS AE Μορφή: Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. (11) Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού Φαρμα κευτικού Προϊόντος NISOCLA. Με τις υπ αριθμ /2005 και 8878/06/ απο φάσεις του ΕΟΦ ανακαλείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 της υπ αριθμ /1998 κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρ μακευτικών προϊόντων NEO TERRAMYCIN, TERRAMYCIN, ORCIMAX ΟΝΟΜΑ ΠΡ/ΝΤΟΣ NEO TERRAMYCIN ΜΟΡΦΗ ΠΕΡ/ΤΗΤΑ Φαρμακούχο πρόμιγμα TERRAMYCIN Φαρμακούχο πρόμιγμα ORCIMAX Ενέσιμο διάλυμα ΥΠ/ΝΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ PIZER HELLAS AE PIZER HELLAS AE PIZER HELLAS AE Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας (12) Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας Φαρμακευτικού Προϊό ντος PENTASTARCH/BAXTER. Με την υπ αριθμ. 1209/ απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ αριθμ. Α6/9392/91 κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος PENTASTARCH/BAXTER με τα κατωτέρω στοιχεία: ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PENTASTARCH /BAXTER PENTASTARCH /BAXTER ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ SOL.IV.IN. (6+0.9)% M/V SOL.IV.ΙN. (10+0.9)% M/V ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. BAXTER HELLAS ΕΠΕ BAXTER HELLAS ΕΠΕ Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας. H Διευθύντρια ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ

8 24156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού Φαρμακευ τικού Προϊόντος EQUEST PRAMOX πόσιμη γέλη. Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ αριθμ /1998 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν EQUEST PRAMOX Δικαιούχου: WYETH HOLDINGS CORPOR. USA Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Μορφή: πόσιμη γέλη (14) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού Φαρμα κευτικού Προϊόντος SOLUBENOL πόσιμο εναιώρη μα 100 mg/g. Με την υπ αριθμ / 05 / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ αριθμ /1998 κοινής υπουργικής απόφα σης, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν SOLUBENOL Δικαιούχου: JANSSEN PARMACEUTICAL N.V BELGIUM Υπεύθυνος κυκλοφορίας: JANSSEN ANIMAL HEALTH B.V.B.A BEERSE BELGIUM Μορφή: Πόσιμο εναιώρημα * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1263 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2607 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 29 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7.10.2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 19 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 683 14 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο εργοστάσιο της «ΦΑΡΜΑΝΙΚ ΚΕΜΙΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 107 4 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για αστυνομικό υπάλληλο που έχει διατεθεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1246 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ETAIΡEIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 564 1 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 713 13 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβα ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 356 8 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος για την τακτοποί ηση πραγματοποιηθεισών κατασχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστα σίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα