ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 24/09/205 ΥΠ. Ε. Κ.Α.Α Αρ. Πρωτ.: 308 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Λαδάς Σωκράτης (εσωτ.27) Τηλ: Fax: Site : ΑΔΑ:ΩΛΤ9ΟΞΧΣ-ΧΟΥ ΑΔΑΜ:REQ Προς : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No53η/205 ( CPV: ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ, ΕΤΟΥΣ 205-6». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας -ΠΚΜ έχοντας υπόψη : ) την υπ αριθμ.32 η / (θέμα 8 ο ) απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 2) το ΠΔ 5/877 και το ΠΔ97/87 σχετικά με την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών καυστήρων υγρών καυσίμων 3) την Υπουργική απόφαση οικ.89533/7--20σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού. προκειμένου να αναθέσει με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, τη συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων πετρελαίου σε εξωτερικό/ους συνεργάτη/τες αδειούχο/ους συντηρητή/τες,με ετήσια σύμβαση και προϋπολογισμό συνολικού ποσού 2.50,00 πλέον ΦΠΑ, που επιβαρύνει τον ΚΑΕ 0887 του ΚΚΠ-ΠΚΜ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές και τις εταιρίες συντήρησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,με ηλεκτρονική προσφορά μέχρι και την Πέμπτη , ώρα 23:00μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΚΠ-ΠΚΜ. Η προσφορά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά με αρχεία PDF στην διεύθυνση : μέχρι την Πέμπτη & ώρα 23.00μμ Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Κέντρου στις και ώρα 0:00μμ.

2 Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων και λεβήτων υγρών καυσίμων. Ένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε άδεια λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων, για την ανάληψη της αρμοδιότητας εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων. Επίσης πρέπει να διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα μετρήσεων. Το ασχολούμενο προσωπικό, τόσο με τη συντήρηση όσο και τυχόν επισκευές των Λεβήτων- Καυστήρων, πρέπει να αποτελείται από ειδικούς και πεπειραμένους τεχνικούς και ειδικευμένους βοηθούς, που να κατέχουν την προβλεπόμενη κατά κατηγορία άδεια. Η προσφορά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά με αρχεία PDF στην διεύθυνση : μέχρι την Πέμπτη & ώρα 23.00μμ με τα παρακάτω δικαιολογητικά α) την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συντηρητή καυστήρων υγρών καυσίμων β) βεβαίωση εγγραφής στο σύνδεσμο αδειούχων συντηρητών υγρών καυσίμων. γ) Υπ. Δήλωση αποδοχής των όρων πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών & ότι έχει λάβει γνώση της έκτασης των εγκαταστάσεων και των τοπικών συνθηκών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.(παράρτημα Γ ) δ) Την οικονομική προσφορά(παράρτημα Β ) την προσφερόμενη τιμή + ΦΠΑ. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει την βλάβη που θα προκύψει ή κάποιο έκτακτο γεγονός εντός δύο(2) ωρών από την κλήση της τεχνικής υπηρεσίας του κάθε Παραρτήματος. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα Παραρτήματα και στις εξωτερικές δομές του ΚΚΠ- ΠΚΜ σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων και λεβήτων υγρών καυσίμων ανέρχεται στο ποσό των 2.50,00 χωρίς Φ.Π.Α. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων, αν επιλεγούν περισσότεροι ανάδοχοι συντηρητές, ορίζεται για δώδεκα (2) μήνες. Θα επιλεγεί ο ανάδοχος με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ομάδα συμμετοχής του, πλέον του ΦΠΑ από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. H οικονομική προσφορά πρέπει να είναι ενιαία για τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης & Κιλκίς (Οικονομική προσφορά Β Ομάδα), ενώ δύναται να είναι και ανεξάρτητη για το παράρτημα Σερρών (Οικονομική προσφορά Α Ομάδα), σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής προσφοράς. 2

3 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της προσφοράς Το κόστος της προμήθειας βαρύνει τον ΚΑΕ 0887 του προϋπολογισμού του ΚΚΠ- ΠΚΜ. H πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες δόσεις,η πρώτη με την έναρξη της χειμερινής περιόδου και εκτέλεση της συντήρησης και η δεύτερη με τη λήξη της χειμερινής περιόδου, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών-φορολογική ενημερότητα ) μετά την παραλαβή των εργασιών, από την επιτροπή του ΚΚΠ-ΠΚΜ, και την έκδοση χρηματικού εντάλματος,αφού γίνει η παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων. Η παραλαβή εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή εκτέλεσης των εργασιών των Παραρτημάτων και η επίβλεψη όλων των εργασιών θα γίνει από τον τεχνικό του κάθε κέντρου και τη βοήθεια του Τζάνη Νικόλαου Μηχ. Μηχανικού του Κέντρου. Ο ανάδοχος με την έκδοση του τιμολογίου θα χορηγεί την προβλεπόμενη βεβαίωση και πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών καυσίμων καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ποιότητας εκπομπής καυσαερίων. Πληροφορίες για τεχνικά θέματα- τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Τζάνη Νικόλαο τηλ Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου, στη στο ΕΣΗΔΗΣ και σε εταιρίες αποδελτίωσης. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ ΣΥΛΒΑΝΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για τις «Εργασίες συντήρησης καυστήρων-λεβητών πετρελαίου» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.50,00 (ΑΝΕΥ ΦΠΑ 23%) αρ. πρωτ / ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να ενημερώσει τον ανάδοχο για τις εργασίες που απαιτούνται για την ετήσια συντήρηση των καυστήρων και λεβητών με καύσιμο πετρέλαιο των παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος και η συντήρηση των καυστήρων και λεβητών πετρελαίου για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών για ένα () έτος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο των κτιρίων ευθύνης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου όλων των εξαρτημάτων και οργάνων καθώς και όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκκίνηση λειτουργίας αυτών. Οι εργασίες συντήρησης γίνονται πριν την έναρξη (άμεσα μέσα στον Οκτώβριο) ) χειμερινής περιόδου και όποτε παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την περίοδο λειτουργίας για την αποκατάσταση της βλάβης και χρέωση μόνο των υλικών. Θα γίνει επίσης ένας επανέλεγχος της εγκατάστασης μετά από δέκα ημέρες από το πρώτο άναμμα για τη χειμερινή 4

5 περίοδο για να διαπιστωθεί η σωστή ρύθμιση της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση της εγκατάστασης η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι κλειστή. Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες: Α) - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Αποσύνδεση και απομάκρυνση του καυστήρα Άνοιγμα των θυρίδων πρόσβασης και καθαρισμός του λέβητα και των διαδρομών καυσαερίων Καθαρισμός και έλεγχος καπνοδόχου (ελκυσμός καπνοδόχου) Μετά τον καθαρισμό έλεγχος στεγανότητας των παρεμβασμάτων των θυρίδων και εάν απαιτείται αντικατάσταση αυτών Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων. Επανασύνδεση του καυστήρα και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης Έλεγχος καύσης για να διαπιστωθεί η απόδοση του καυστήρα δηλαδή: α) Μέτρηση περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα των καυσαερίων β) Μέτρηση τιμής του δείκτη αιθάλης της κλίμακας BACHARACH γ) Μέτρηση απωλειών θερμότητας στα καυσαέρια Β) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ Καθαρισμός και αντικατάσταση Μπέκ Καθαρισμός κεφαλής καύσης Καθαρισμός και ρύθμιση σπινθηριστών Κεντράρισμα καυστήρα κατά την συναρμολόγηση Καθαρισμός φίλτρου ή αντικατάσταση αυτού Έλεγχος αντλίας καυστήρα (μέτρηση τροφοδότησης και αναρρόφησης υγρού καυσίμου καυστήρα) Γ) ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ Έλεγχος βαλβίδας ασφαλείας Έλεγχος κυκλοφορητή (αφού εξασφαλιστεί ότι δεν λειτουργεί στο κενό και ότι έχει γίνει εξαερισμός) 5

6 Έλεγχος δοχείου διαστολής Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου Έλεγχος θερμοστατών, πιεζοστατών κ.λ.π Έλεγχος οργάνων (μανόμετρα, Θερμόμετρα) Δ) ΑΤΜΟ Μηχανικός καθαρισµός ατµολέβητα Καθαρισµός της διαδροµής καυσαερίων (άνοιγµα θυρίδων επίσκεψης) Έλεγχος πλωτήρων, εξαεριστικών και λοιπών παρελκοµένων ατµολέβητα Αντικατάσταση στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων στην περίπτωση που παρατηρηθεί φθορά κατά το άνοιγµα των θυρίδων Έλεγχος δικτύου ατµού και παρελκοµένων (ατµοπαγίδων, βανών κ.λ.π) Η συντήρηση θα γίνει από ειδικευμένο προσωπικό με ειδική αδειοδότηση για την συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων σύμφωνα με τον Π.Δ 5/77 όπως τροποποιήθηκε από τον Π.Δ 97/87. Το προσωπικό αυτό θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα μετρήσεως. Ο καθαρισμός θα γίνει με κατάλληλους διαλύτες και όχι με την χρήση μεταλλικών εργαλείων. Στη συντήρηση καυστήρων πετρελαίου περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για να διατηρούνται οι εγκαταστάσεις καύσης καυσίμων σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του συστήματος αερισμού και εξαερισμού του χώρου και ο έλεγχος ποιότητας των καυσαερίων, με σκοπό τον περιορισμό εντός των επιτρεπτών ορίων των εκπεμπομένων ρύπων. Οι διαδικασίες, η συχνότητα και οι ειδικές συνθήκες (πχ λέβητες>400kw) της συντήρησης καθορίζονται από την υπουργική απόφαση ( //20) του ΥΠΕΚΑ την οποία και θα ακολουθήσει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ειδικού μηχανογραφημένου εντύπου πιστοποιητικού για την σωστή λειτουργία των λεβητοστασίων που έχουν ελεγχθεί. Ο ανάδοχος θα εκτελεί την κύρια συντήρηση με καταγραφή της συντήρησης σε ειδικό έντυπο με συμπλήρωση του επί τόπου (όχι εκ των υστέρων) και παράδοσή 6

7 του στην Τεχνική υπηρεσία κάθε παραρτήματος με πρωτότυπες υπογραφές συντηρητή και σφραγίδα της εταιρείας. Στο παραπάνω έντυπο θα αναφέρονται και τυχόν μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά προβλήματα του μηχανήματος που παρουσιάζονται κατά την επίσκεψη συντήρησης. Ο Ανάδοχος θα αποδέχεται την επίβλεψη κατά τη διάρκεια της συντήρησης και κατά τη λήξη της από τους τεχνικούς θερμαστές του κάθε παραρτήματος, οι οποίοι θα παρευρίσκονται κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και της έκτασης της εγκατάστασης με επιτόπια επίσκεψη. Πέραν των αναφερομένων στοιχείων για όλες τις παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών, έστω και αν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν λεπτομερώς και δεν κατονομάζονται ρητά. Συγκεντρωτική κατάσταση καυστήρων-λεβητών ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΚΠ-ΠΚΜ Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΧΩΡΟΙ Παρ.ΑΑΑμεΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ- ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ Kcal/h 350.ΟΟΟ Kcal/h(407ΚW) ΛΕΒΗΤΕΣ Kcal/h ΑΤΜΟ 227 KW Kcal/h(465ΚW) Παρ Kcal/h Κιλκίς ΠΑΝΟΡΑΜΑ Kcal/h ΣΧΟΛΕΙΟ Kcal/h(465ΚW) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΤΟΣ ( (+0 ελέγχους) +(2 >0ετίας >0ετίας +(2 60 >20ετίας 300 7

8 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΧΩΡΟΙ Κ.Η.Α ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΛΥΡΟΥ Φροντίδας- Τραπεζαρία Φροντίδας-Τολ Φροντίδας-Τολ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Κcal/h Kcal/h Kcal/h ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΤΟΣ >5ετίας 60 2 <0ετίας 220 >0ετίας >5ετίας >0ετίας 60 >0ετίας 70 Οι ομάδες συμμετοχής στο διαγωνισμό διαμορφώνονται ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α από έως και 5 του πίνακα (Περιοχή Σέρρες-Σιδηρόκαστρο)- Προϋπολογισμός Α: 920. ΟΜΑΔΑ Β από 6 έως και 5 του πίνακα (Περιοχή Θεσσαλονίκης-Κιλκίς)- Προϋπολογισμός Β: 230. Ο Συντάξας Νικόλαος Τζάνης Διπλ.Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Π.Θ 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ -ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α ) Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΧΩΡΟΙ Παρ.ΑΑΑμεΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ Kcal/h 350.ΟΟΟ Kcal/h(407ΚW) ΛΕΒΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΡΟΚΑΤ Kcal/h ΟΙΚΙΑ ΑΤΜΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 227 KW ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Kcal/h(465ΚW) ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2+(2 2(+0 ελέγχους) +(2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΚΙΛΚΙΣ (ΟΜΑΔΑ Β ) Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΧΩΡΟΙ Παρ. Κιλκίς ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.Η.Α ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΛΥΡΟΥ Φροντίδας- Τραπεζαρία Φροντίδας-Τολ Φροντίδας-Τολ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ Kcal/h Kcal/h Kcal/h(465ΚW) Kcal/h Kcal/h Kcal/h Kcal/h Κcal/h Kcal/h Kcal/h ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ +(2 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.205 0

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.599/986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 599/986) ΠΡΟΣ () : Ο Η Όνομα: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 599/986, δηλώνω ότι: Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα του όρους της πρόσκλησης 53 η /205, των τεχνικών προδιαγραφών & ότι έχει λάβει γνώση της έκτασης των εγκαταστάσεων και των τοπικών συνθηκών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Ημερομηνία:.20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) () Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως.

14REQ002359692 2014-10-23

14REQ002359692 2014-10-23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12. ΙΛΙΟΝ, 19-01-2015 Αριθ. πρωτ.:216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/736248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ Γ31/1756/2015 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 - Αθήνα. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 ΤΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15 Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ002838284 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6-3-2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αριθμ. πρωτ: 2964/6-3-2013 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α/Α διαγωνισμού.1 /2013 Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΛΙΟΝ, 19-12-2014 Αριθ. πρωτ. 5530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ. Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9317 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ. ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΑ. ΤΡΙΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Πειραιάς 06 10 08 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.24189 Α/Α 15/2008 Ταχ. Δ/νση : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 160.000 + ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015. 2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015. 2. Την υπ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΦΕΚ 3693/τ. Β'/31-12-2014) Απόφαση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα