Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης σταθερής εστίας καύσης, δεκαεπτά (17) συγκροτημάτων λέβητα καυστήρα καπνοδόχου της ΟΛΘ ΑΕ για διάστημα δύο (2) ετών, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.750, πλέον ΦΠΑ. Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι Προσφορές θα υποβληθούν με την συμπλήρωση της Δήλωσης Οικονομικής Προσφοράς του παραρτήματος, εντός κλειστού φακέλου στη Γραμματεία του Μηχανολογικού Τμήματος της ΟΛΘ ΑΕ στη βάση του Β Προβλήτα στο ισόγειο, μέχρι την Τρίτη 1 η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει το άνοιγμα των προσφορών. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες που διαθέτουν, Άδεια Συντηρητή Εγκαταστάσεων Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το Π.Δ. 511/ ή/και Άδεια Συντηρητή Εγκαταστάσεων Αερίων βάσει του Π.Δ. 362/ Στην Προσφορά τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλλουν γνήσιο αντίγραφο τουλάχιστον της μίας εκ των δύο παραπάνω αδειών, των ατόμων που πρόκειται να εκτελέσουν τις εργασίες συντήρησης, διαφορετικά οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. Επιπλέον οφείλουν να αποδείξουν σχετική εμπειρία, με την προσκόμιση Αποδείξεων Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολογίων, συντήρησης κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, σταθερής εστίας καύσης, Συνολικής Αξίας τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 3. Οι Προσφορές εκτός των γνήσιων αντιγράφων των Αδειών Συντήρησης Εγκαταστάσεων και των αποδεικτικών σχετικής εμπειρίας, θα περιέχουν συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες: α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι έλαβε πλήρη γνώση του προς συντήρηση αντικειμένου και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού και β) Δήλωση Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο των όρων της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Προσφορές που δεν πληρούν αυτούς τους όρους θα απορρίπτονται. 4. Οι διαγωνιζόμενοι προκειμένου να λάβουν σαφή εικόνα του αντικειμένου του Διαγωνισμού, μπορούν να επισκεφθούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις, ύστερα από συνεννόηση με το Μηχανολογικό Τμήμα της ΟΛΘ ΑΕ. Για τον προγραμματισμό των συναντήσεων και για οποιαδήποτε επιπλέον τεχνική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο του Μηχανολογικού Τμήματος.

2 Β ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ειδικότερα από τα δεκαεπτά συγκροτήματα Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου, τα εννέα (9) χρησιμοποιούν ως καύσιμο Πετρέλαιο και τα υπόλοιπα οκτώ (8) Φυσικό Αέριο. Τρία (3) συγκροτήματα είναι ισχύος πάνω από 400kW, πέντε (5) έχουν ισχύ μικρότερη των 200kW και τα υπόλοιπα εννέα (9) έχουν ισχύ από 200kW έως 400kW. Τα συγκροτήματα καλύπτουν ανάγκες θέρμανσης κτιρίων και ανάγκες θερμού νερού χρήσης. Ακολουθεί πίνακας με τον χώρο, το καύσιμο, την ονομαστική ισχύ και το ενδεικτικό επί διετία κόστος συντήρησης χωρίς ΦΠΑ, των εν προκειμένω συγκροτημάτων, Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου. Α/Α ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΙΣΧΥΣ σε kw ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 Οίκου Λιμενεργάτη Φυσικό Αέριο Επιβατικού Σταθμού Πετρέλαιο Τεχνικής Υπηρεσίας Φυσικό Αέριο Αποθήκης 27 Φυσικό Αέριο Κεντρικών Γραφείων ΟΛΘ Πετρέλαιο ΣΕΜΠΟ Γραφεία Πετρέλαιο Χειριστών και Λουτρών Φυσικό Αέριο Χειριστών και Λουτρών Φυσικό Αέριο ΣΕΜΠΟ Συνεργείο Πετρέλαιο Τμήματος Δομικών Φυσικό Αέριο Τμήμα Πλωτών Μέσων Πετρέλαιο Οίκου Λιμενεργάτη Φυσικό Αέριο Η/Μ Τμήματος Φυσικό Αέριο ΣΕΜΠΟ Πλυντήριο Πετρέλαιο Τμήματος Φύλαξης Πετρέλαιο Υποσταθμός Μέσης Τάσης Πετρέλαιο Γραφείο Αρχιεργατών Πετρέλαιο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.750

3 2. Η συντήρηση και η ρύθμιση των παραπάνω εγκαταστάσεων λέβητα καυστήρα καπνοδόχου, θα γίνεται μία φορά κάθε χρόνο, πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, δηλαδή κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ / για την «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». 3. Οι εργασίες συντήρησης των παραπάνω εγκαταστάσεων θέρμανσης λέβητα καυστήρα καπνοδόχου, θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες εργασίες: Έλεγχος και όταν απαιτείται Καθαρισμός Λέβητα Έλεγχος και όταν απαιτείται Καθαρισμός Καπνοδόχου Καθαρισμός και όταν απαιτείται Αντικατάσταση Εγχυτήρων (μπεκ) Καθαρισμός Ρύθμιση Ηλεκτροδίων Ιονισμού Σπινθήρα Ρύθμιση Αναλογίας Αέρα Καυσίμου Έλεγχος Διαρροών Καυσίμου Συσκευής Έλεγχος Διαρροών Καυσαερίου Δοκιμή Συστήματος Ανίχνευσης Αερίου (όπου υπάρχει) Δοκιμή Ασφαλιστικών Διατάξεων Λέβητα Καυστήρα Έλεγχος Στεγανότητας Βαλβίδων (για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου) 4. Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των οριακών παραμέτρων που ορίζει η ΚΥΑ / Αναλυτικότερα οι Απώλειες Θερμότητας στα Καυσαέρια, η κατ όγκο Περιεκτικότητα των Καυσαερίων σε Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) και Οξείδια του Αζώτου (NOx), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Δείκτη Αιθάλης, και η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ όγκο των Καυσαερίων σε Οξυγόνο (O 2 ), πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Οριακές Τιμές του ακόλουθου πίνακα. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας καυσαερίων. Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ όγκο των καυσαερίων σε CO, ανηγμένη σε Ο 2 αναφοράς 3% σε PPM. Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ όγκο των καυσαερίων σε NO x, ανηγμένη σε Ο 2 αναφοράς 3% σε PPM. Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Δείκτη Αιθάλης κατά Bacharach. 15% 15%

4 Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε Ο 2, σε % κατ όγκο Οι εργασίες ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και για τα δύο έτη, θα καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και ο προμηθευτής δεν θα δικαιούται επιπλέον αμοιβή για όποιες εργασίες προκύψουν εκτός εάν αυτές είναι σημαντικές βλάβες που απαιτούν εκτεταμένες επισκευές με συγκολλήσεις ή μηχανουργικές εργασίες. Η επισκευή σημαντικών βλαβών καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών θα βαρύνουν την ΟΛΘ ΑΕ που θα αναλαμβάνει και τις σχετικές προμήθειες σύμφωνα με τον αντίστοιχο κανονισμό της. Ο Προμηθευτής Συντηρητής μπορεί να υποβάλλει στην ΟΛΘ ΑΕ, ξεχωριστές κατά περίπτωση προσφορές. 6. Μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων εργασιών συντήρησης κάθε χρόνο, θα πραγματοποιούνται αναλυτικές μετρήσεις καυσαερίων και όπου χρειάζονται πρόσθετες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να τηρούνται απόλυτα οι οριακές τιμές του παραπάνω πίνακα. Στις περιπτώσεις που λόγω κατασκευαστικών ατελειών των εγκαταστάσεων ή αδυναμιών των επιμέρους συσκευών, ή ιδιαιτεροτήτων των συνθηκών λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η επίτευξη των προβλεπομένων οριακών τιμών, ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως τον Προϊστάμενο του Μηχανολογικού τμήματος της ΟΛΘ ΑΕ, για την μη συμμόρφωση και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 7. Στη συνέχεια ο Συντηρητής θα συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα το Φύλλο Συντήρησης, για κάθε συγκρότημα λέβητα καυστήρα καπνοδόχου, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ / και θα παραδίδει το πρωτότυπο στον Προϊστάμενο του Μηχανολογικού Τμήματος της ΟΛΘ ΑΕ. Ο Συντηρητής υποχρεούται στο Φύλλο Συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου, και να προτείνει ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις. 8. Ο Συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά βιβλιάρια (μπλοκ) με Φύλλα Συντήρησης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 της ΚΥΑ / (δίφυλλα με πρωτότυπο και αντίγραφο), αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό, στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του. Τα βιβλιάρια (μπλοκ) με τα Φύλλα Συντήρησης, θα τα έχει προμηθευτεί από το επαγγελματικό του σωματείο, το οποίο θα τα έχει σφραγίσει. Ο Συντηρητής υποχρεούται να τηρεί πλήρες αρχείο με τα Φύλλα Συντήρησης που έχει συμπληρώσει για την ΟΛΘ ΑΕ. Εναλλακτικά, βιβλιάρια με Φύλλα Συντήρησης που δεν προέρχονται από επαγγελματικά σωματεία θα πρέπει να σφραγιστούν και θεωρηθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμπλήρωση Φύλλων Συντήρησης σε φωτοτυπίες, Απαγορεύεται. 9. Ειδικά στα συγκροτήματα με Ονομαστική Ισχύ μεγαλύτερη των 400kW, στην προκειμένη περίπτωση, στο ένα εκ των δύο στον Οίκο Λιμενεργάτη (700kW), σε αυτό

5 του Επιβατικού Σταθμού (580kW) και σε αυτό της Τεχνικής Υπηρεσίας (460kW), θα πρέπει να πραγματοποιούνται μηνιαίες μετρήσεις καυσαερίων και ρυθμίσεις, από τις 15 Οκτωβρίου έως της 30 Απριλίου του επομένου έτους, δηλαδή τουλάχιστον επτά μετρήσεις ανά συγκρότημα σε κάθε περίοδο θέρμανσης. Όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να καταγράφονται σε ειδικά βιβλιάρια μετρήσεων καυσαερίων και αντίγραφα τους να παραδίδονται στον Προϊστάμενο του Μηχανολογικού τμήματος. 10. Επιπλέον ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος για όλη τη διάρκεια της διετούς ανάθεσης, των Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης να μεριμνά για την εντός 48 ωρών αποκατάσταση προβλημάτων και βλαβών, που ενδέχεται να παρουσιάσουν τα εν προκειμένω συγκροτήματα θέρμανσης, αναλαμβάνοντας πλήρως το κόστος των εργατικών. Σε αυτές περιλαμβάνονται και απλές ρυθμίσεις και ενέργειες χειρισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται και να αρκεί τηλεφωνική υποστήριξη. Όταν χρειάζεται ο Συντηρητής θα επισημαίνει τα απαραίτητα προς προμήθεια ανταλλακτικά και θα προτείνει πιθανούς προμηθευτές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι τελικές αποφάσεις για την προμήθεια των ανταλλακτικών και την επιλογή των προμηθευτών, θα λαμβάνονται από την ΟΛΘ ΑΕ, η οποία θα βαρύνεται και με το αντίστοιχο κόστος προμήθειας. 11. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, συγκροτημάτων θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου αφορά δύο (2) ημερολογιακά έτη, εκτός εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οπότε η ΟΛΘ ΑΕ δύναται μονομερώς να διακόψει την ανάθεση, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει καμία απαίτηση σχετικής του αποζημίωσης. 12. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στους παρόντες όρους. Τμηματική Μερική παροχή υπηρεσιών δεν γίνεται αποδεκτή. Στην περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο, η συντήρηση συγκροτήματος που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα κατάσταση, οφείλει να την παράσχει με αμοιβή ίση με την προσφορά του για αντίστοιχο της ίδιας τάξης μεγέθους συγκρότημα. 13. Η αμοιβή του Συντηρητή θα καταβάλλεται σε τέσσερις δόσεις. H πρώτη ίση με το 30% της Συνολικής Δαπάνης, μετά την πρώτη Ετήσια Συντήρηση όλων των συγκροτημάτων Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου, η 2 η ίση με το 20% της Συνολικής Δαπάνης μετά την επιτυχή παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων μετρήσεων καυσαερίων στα συγκροτήματα ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 400kW. Αντίστοιχα θα καταβάλλονται η 3 η δόση ίση με το 30% της Συνολικής Δαπάνης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης Ετήσιας, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τις , και η 4 η ίση με το 20% της Συνολικής Δαπάνης μετά τις και την επιτυχή παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και την εκτέλεση όλων των προβλεπομένων μετρήσεων καυσαερίων της δεύτερης περιόδου θέρμανσης. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

6 Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με την παρούσα Δήλωση Οικονομικής Προσφοράς, ο κάτωθι υπογράφων,., δηλώνω υπεύθυνα την επιθυμία μου να προσφέρω στην ΟΛΘ ΑΕ, επί διετία Υπηρεσίες Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης των Συγκροτημάτων Θέρμανσης Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου, σύμφωνα με τους Όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Αυγούστου 2015, έναντι των Αμοιβών που προσδιορίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Α/Α Περιγραφή Συγκροτήματος Θέρμανσης προς Συντήρηση Αριθμός Συγκρ/μάτων Αμοιβή ανά Συγκρότημα Σύνολο ανά Συγκρότημα 1 Συγκρότημα Θέρμανσης Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου ονομαστικής ισχύος άνω των 400kW. 3 2 Συγκρότημα Θέρμανσης Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου ονομαστικής ισχύος 200kW έως 400kW 9 3 Συγκρότημα Θέρμανσης Λέβητα Καυστήρα Καπνοδόχου ονομαστικής ισχύος κάτω των 200kW 5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ για την επί Διετία Συντήρηση χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Ημερομηνία 2015 Όνομα Επωνυμία Σφραγίδα Υπογραφή

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤ. & ΕΞ. ΚΑΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: 11 51 Αθήνα Πληροφορίες: Οδ. Γωγούσος ΤΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ. Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ. 604.4 /01/0026 Σ. 019 Πειραιάς,14 Ιανουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%. . , 2.200 . 23% 23 10:00 2.200 . 23%.».

, 14/ 10/ 201 4 . 230063 ENIAIO TAMEIO ( : «2.200 . 23%.          .  , 2.200  . 23%   23   10:00 2.200 . 23%.». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 230063 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (split unit), ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ Γ31/1756/2015 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19 - Αθήνα. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΚΣ4690ΒΜ-15Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5594 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάρτιος 2015 (ορθή επανάληψη της 30.03.2015)

Μαρούσι, Μάρτιος 2015 (ορθή επανάληψη της 30.03.2015) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12. ΙΛΙΟΝ, 19-01-2015 Αριθ. πρωτ.:216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649375 2015-03-18

15PROC002649375 2015-03-18 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/736248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα