ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ"

Transcript

1 ΟΜΑΔΑ 2 Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Λεμεςόσ, Κυρίωσ κατά μικοσ τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου και ςε οριςμζνουσ τόπουσ δυτικά τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου (π.χ Οδόσ Λόρδου άςελ,, Γκρόπιουσ, Θεοφίλου, Ρζτρου Τςίρου, Φιδίου, Μζντελςον, Νεοκλι Αναςταςίαδθ κλπ), Λεοφϋ. Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου. Λεμεςόσ οικιςτικά φορτία περιοχισ Εκκλθςίασ Κακολικισ, περιοχισ Αγίου Αντωνίου, περιοχισ Β' Τεχνικισ Σχολισ και τθσ περιοχισ που περικλείεται νότια τθσ Λεωφόρου Μακαρίου Γ από τα φϊτα Fairway μζχρι φϊτα Συμιλλίδθ και δυτικά τθσ Λεωφ. Λεοντίου Καλϊδια προσ Αγγλικζσ Βάςεισ Ακρωτθρίου Καλϊδια προσ Αγγλικζσ Βάςεισ Ακρωτθρίου Τραχϊνι, Υψωνασ, Ρερ. Αναδαςμοφ Φψωνα - Τραχωνίου, Ρροςφυγικόσ Συνοικιςμόσ Τραχωνίου, Υδατοπάρκο Λανίτθ Υδραντλίεσ Φαςουρίου, Χωριό Ακρωτιρι Τραχϊνι - Αςϊματοσ, Συςκευαςτιρια Λεμεςόσ περιοχι 5ου Δθμοτικοφ Σχολείου Λεμεςοφ ανατολικά Λεμεςόσ-Βόρεια Λεοφ. Ράφου, Ανατολικά Λεοφ. Kepler, Δυτικά οδόσ Γεοργίου Αβζροφ (πχ. Οδόσ Shelley, Οδόσ Αριςτιπου, Ιωαννίνων κλπ) Ραραμάλι Αυδιμου Ρεριοχζσ Ρφργου, Ραρεκκλθςιάσ, Ρραςτειό, Κελλάκι, Σανίδα, Ακαπνοφ, Επταγϊνια, Διερϊνια, Αρακαπάσ, Συκόπετρα, Ρροφιτθσ Ηλίασ, Αγ. Βαβατςινιάσ, Μελίνθ, Ορά, Ορνικοτροφεία Ραραδειςιϊτθ, Οδοφ Οικιςτικά φορτία περιοχισ του χωριοφ Λιμνάτι, Καπθλειό, Απαιςιά, Γεράςα, Αψιοφ, βόρεια περιοχι Ραλϊδιασ, Στρατόπεδο Ραλϊδιασ,Ραραμφκα, Σπιτάλι, Φαςοφλα, Μακθκολϊνθ Οικιςτικά φορτία βόρεια του υπεραςτικοφ δρόμου Λεμεςοφ-Λευκωςίασ, ανατολικά του κζντρου του Διμου Αγ. Ακαναςίου και δυτικά τθσ περιοχισ Ρανιϊτθ. Κολόςςι, Ρροςφυγικόσ Συνοικιςμόσ Κολοςςίου, Ρεριοχι Φψωνα ΟΜΑΔΑ 3 Αλιευτικά Καταφφγια Νοτιοδυτικά Κολοςςιοφ, Αρχαίο Θζατρο Κουρίου, Υδραντλίεσ Ριςςοφρι Δυτικζσ περιοχζσ Ραρεκκλθςιάσ, Αρμενοχϊρι, Αγ.Τφχωνασ, Φοινικάρια Αντλιοςτάςιο Υδατοφράκτθ Κοφρρθ, Άλαςςα, Σοφνι/ Ζανατηιά, Ρ.Κυβίδεσ, Ρεριοχζσ Αγ. Θεράποντοσ, Αγ. Αμβρόςιοσ, Ράχνα

2 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΜΑΔΑ 7 ΟΜΑΔΑ 8 ΟΜΑΔΑ 9 Λεμεςόσ οικιςτικά φορτία μεταξφ του υπεραςτικοφ δρόμου Λεμεςοφ-Λευκωςίασ με τθν οδό Σταφρου Στυλιανίδθ, κατάςτθμα Superhome, οικιςτικζσ περιοχζσ μεταξφ δρόμου Κ. Ραξινοφ και αυτοκινθτόδρομου, κζντρο Αγίου Ακαναςίου Οικιςτικζσ Ρεριοχζσ ανατολικά τθσ Αγ. Φφλασ βορείωσ του αυτοκινθτόδρομου Λεμεςοφ - Λευκωςίασ, Διυλιςτιριο Νεροφ, οικιςτικι περιοχι Ρανκζασ Οικιςτικι περιοχι νότια τθσ Λεωφ. Ακαδθμίασ Λεμεςόσ, Ρεριοχι Green Area, περιοχι Ρανίωτθσ, Ρεριοχι Ρρόςφορο, Ρεριοχι Στρογγυλόσ, Γερμαςόγεια (Δυτικά και βόρεια), Ρεριοχζσ βόρεια κοιμθτθρίου Σφαλλαγγίωτθςασ, Ακροφντα Λεμεςόσ οικιςτικι περιοχι νότια τθσ οδοφ Σταφρου Στυλιανίδθ και βόρεια τθσ Λεωφ.Μακεδονίασ από τα τθσ ςυμβολισ τθσ Λεωφόρου με τθν οδό Γεωργίου Νεοφφτου μζχρι τθν ςυμβολι με τθ Λεωφ.Μακαρίου Γ (Μ.Γειτονιά) Λεμεςόσ οικιςτικά φορτία βόρεια τθσ οδοφ Γεωργίου Νεοφφτου, οικιςτικά φορτία πζριξ του Λυκείου Αγ.Νικολάου και νότια τθσ οδοφ Νίκθσ Ρροςφυγικόσ ςυνοικιςμόσ Αγ.Ακαναςίου, και οικιςτικά φορτία μεταξφ των οδϊν Γοργοποτάμου και Σφαλαγγιωτίςςθσ, Ρεριοχζσ βόρεια Γυμναςίου Αγίου Ακαναςίου Λεμεςόσ οικιςτικζσ περιοχζσ δυτικά του Τςιρείου Σταδίου αλλά βορίωσ του αυτοκινθτόδρομου Λ/ςου-Ράφου, Στρατόπεδα, οικιςτικά φορτία δυτικά τθσ Λεωφ. Γ. Κρανιδιϊτθ (προςφυγικοί ςυνοικιςμοί Ρ. Ρολεμιδιϊν) Τριμίκλινθ, Συλίκου, Λάνεια, Αγιοσ Γεϊργιοσ, Δωρόσ, Λόφου, Μονάγρι, Ρερα Ρζδι, Φφλαγρα, Μζςα Ροταμόσ, Μικρι περιοχι ςτο Ρελζντρι, Σαιττάσ, Κουκά, Κοιλάνι, Βουνί, Άγιοσ Θεράπων, Άγιοσ Αμβρόςιοσ, Ραχνα, Μαντριά, Ρεριχζσ Κάτω Ρλατρϊν, Πμοδοσ, Βαςα Κοιλανίου, Μαλιά, Κιςοφςα, Άρςοσ, Άγιοσ Νικόλαοσ, Ρραιτόρι, Κζδαρεσ, Φιλοφςα, Αρμίνου, Σαλαμιοφ, Μεςανα, Άγιοσ Ιωάννθσ. Καπθλειό, Ζωοπθγι, Καλο Χωριό, Λουβαράσ, Άγιοσ Ραφλοσ, Άγιοσ Κωνςταντίνοσ, Αγ. Μάμασ,Μεροσ Τριμίκλινθσ. Λεμεςόσ οικιςτικι περιοχι ανατολικά τθσ γζφυρασ Σπαρτιάτθ Αγ.Σοφίασ, εμπορικά και οικιςτικά φορτία τθσ ςυμβολισ Λεωφ. Μακεδονίασ με Ν.Ραττίχθ Λεμεςόσ εμπορικά φορτία Λεωφ. Μακαρίου Γ, από τα φϊτα του περιπτζρου Μοδίτθ μζχρι τα φϊτα Συμιλλίδθ και οικιςτικά φορτία μεταξφ Λεωφ. Ν. Ραττίχθ με οδό Αγ. Σοφίασ Λεμεςόσ οικιςτικζσ περιοχζσ βόρεια του παραλιακοφ δρόμου Γερμαςόγειασ μεταξφ τθσ ςυμβολισ τθσ οδοφ Χρ. Κράνου και του εργοςταςίου ΚΕΑΝ Λεμεςόσ οικιςτικζσ περιοχζσ Καλογιρων, Ρροςφυγικϊν ςυνοικιςμϊν Μουτταγιάκασ, Αγ.Τφχωνασ. Οικιςτικι περιοχι μεταξφ τθσ οδοφ Μίλτωνοσ και Λεωφ.Ομονοίασ Λεμεςόσ εμπορικά φορτία τθσ οδοφ Αγ. Φυλάξεωσ βόρεια του αυτοκινθτόδρομου Λ/ςου- Ράφου, Ανατολικζσ περιοχζσ του χωριοφ, Αγ. Φφλα, Ρεριοχι Λευκοκζασ, Ραλϊδια, Μζλακρον Αγωνιςτϊν ΕΟΚΑ Οικιςτικά φορτία βόρεια τθσ Λεωφ, Μακαρίου Γ' (Ρεριοχι Νάφθσ) και οδόσ Λεκορπουηιζ και Ρζτρου Τςίρου Λεμεςόσ Εμπορικά φορτία τθσ Λεωφ. Μακαρίου Γ' κοντά ςτα φϊτα Ομονοίασ ςτθν περιοχι του κτιρίου Ρετοφςθ, κακϊσ και βορείωσ του δρόμου αυτοφ. Οικιςτικζσ περιοχζσ βόρεια του δρόμου διςκοκθκϊν Γερμαςόγειασ

3 9 ΟΜΑΔΑ Λεμεςόσ-Κ. Ρολεμίδια (π.χ. Οδόσ Αναγνωςτοποφλου, Φαίδονοσ Κουκουλλζ, Α. Αδαμάντιου)

4 Λεμεςόσ,Φψωνασ και ανατολικά του Κολοςιοφ Λεμεςόσ οικιςτικι περιοχι Δθμοτικοφ Σχολείου Μονοβόλικου, εμπορικισ/οικιςτικισ περιοχισ του τζρματοσ τθσ Λεωφ. Μακεδονίασ Λεμεςόσ οικιςτικά φορτία ανατολικά τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ.Ακαναςίου, Ρανιϊτθ. Εμπορικά φορτία Λεωφόρου Ακαδθμίασ ςτθ ςυμβολι με τθν οδό Χρ. Κράνου. Λεμεςόσ μικρά οικιςτικά φορτία νοτίωσ του αυτοκινθτόδρομου Λ/ςου - Λ/ςιασ Οικιςτικι Ρεριοχι βόρεια παραλιακοφ εςτιατορίου MacDonalds Σκυροκραυςτικζσ Μονάδεσ Ραρεκλθςιάσ, μικρά οικιςτικά φορτία Ραρεκλθςιάσ Λεμεςόσ οικιςτικά φορτία μεταξφ τθσ Λεωφ.Μακεδονίασ και παλαιοφ δρόμου ςτθν περιοχι των καταςτθμάτων Δθμάδθ (showroom FIAT). Οικόπεδα Στερατηιά Λεμεςόσ οικιςτικζσ περιοχζσ Αγ. Γεωργίου Χαβοφηασ, Κάτω Ρολεμιδιϊν, εμπορικά φορτία βόρεια τθσ οδοφ Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου. Λεμεςόσ εμπορικά φορτία τθσ Λεωφ. Μακεδονίασ ςτθ ςυμβολι με το δρόμο Χαλκοφτςασ, Οικιςτικζσ περιοχζσ Χαλκοφτςασ, Υπεραγορά Βαςιλειάδθ Λεμεςόσ Υπεραγορά Alpha Mega και πυκνι οικιςτικι περιοχι δυτικά του ποταμοφ Βακκιά μζχρι το Κρθςφφγετο Γρ. Διγενι Λεμεςόσ περιοχι Σχολείου Καλογριϊν, Εμπορικοφ Κζντρου Κίρηθ, οικιςτικά φορτία τθσ οδοφ ιγα Φεραίου και εμπορικά φορτία τθσ Λεωφ. Μακαρίου Γ (περιοχι Costa Café) Νίκθσ, περιοχζσ Χαλκοφτςασ και Αγ. Νικολάου Λεμεςόσ, Οδόσ Ράφου, Chris cash and carry Λεμεςόσ μικρά εμπορικά φορτία τθσ Μ.Καβάηογλου, οικιςτικά φορτία τθσ περιοχισ Σινεβόλοσ, φορτία τθσ Λεωφ. Μακαρίου Γ από τα φϊτα Συμιλλίδθ μζχρι τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Εμπορικά φορτία Λεωφ. Μακαρίου Γ' από Λανίτειο μζχρι τθν περιοχι φϊτων ΑΙΕΛ και οικιςτικά φορτία βόρεια τθσ Κλινικισ Μάριου Τριτοφτίδθ Λεμεςόσ μεταξφ των οδϊν οδόσ Μίλτωνοσ-νότια, Σερίφου, Νίκου Καββαδία, Λεμεςόσ εμπορικά/ οικιςτικά φορτία οδοφ Βαςιλζωσ Ραφλου Εμπορικά φορτία Βόρεια τθσ Βαςιλζωσ Ραφλου, Γραφεία ΑΤΗΚ, Αποκικεσ ΑΗΚ, Εργοςτάςιο Μedochemie, οικιςτικά και βιοτεχνικά φορτία τθσ περιοχισ των Αποκθκϊν ΑΗΚ και εμπορικά φορτία ςτθ Λεωφ. Φραγκλίνου οφςβελτ ςτθν περιοχι τθσ φρουταρίασ Κάρμι. Λεμεςόσ εμπορικά φορτία τθσ Λεωφ. Μακεδονίασ ςτα φϊτα Ορφανίδθ, το φορτίο τθσ υπεραγοράσ Ορφανίδθ και οικιςτικά φορτία περιοχισ του ςυνοικιςμοφ Μακαρίου Γ δυτικά τθσ υπεραγοράσ Ορφανίδθ.

5 ΟΜΑΔΑ Λεμεςόσ εμπορικά φορτία ςτα Φϊτα ιαλά τθσ Λεωφ. Γρίβα Διγενι, Ξενοδ. Holiday Inn, 4 Υπεραγορά Woolworth Olympia, Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Δυτικά Κολόςςι, Εριμθ, Κτθνοτροφικι Ρεριοχι Εριμθσ, Κζντρο χωριοφ Επιςκοπισ, Σωτιρα Λεμεςόσ οδόσ Γλάδςτωνοσ (Ρεριοχι Ρενταδρόμου), οδόσ Αγ. Ζϊνθσ (Ρεριοχι Ρεντάδρομου), Βόρεια τθσ οδοφ Θεςαλλονίκθσ και περιοχι φωτϊν Cafe Paris Λεμεςόσ Ανατολικά τθσ οδοφ Αγ. Ανδρζου (περιοχι Αγ. Τριάδοσ & Δθμοτικισ 5 1 Βιβλιοκικθσ), περιοχι Δθμόςιου Κιπου, Ξενοδοχείο Κοφρειο Round About Αγ. Νικολάου(Maximos Plaza), περιοχι Εναζριου Λεμεςόσ Βόρεια περιοχι Δθμοτικισ βιβλιοκικθσ και περιοχι Β' Δθμοτικοφ Σχολείου, οδόσ Γλάδςτωνοσ δυτικά, Εμπορικά φορτία Λεωφ. Μακαρίου Γ' (δίπλα από Λανίτειο Στάδιο) Λεμεςόσ, Φψωνασ Ανατολικά και Νότεια, Ζακκάκι (μζροσ) Λεμεςόσ, Κ. Ρολεμίδια, οικιςτικι περιοχι μεταξφ τθσ οδοφ 3 Ιεραρχϊν και 9 αυτοκινθτόδρομου Λεμεςόσ, Κ. Ρολεμίδια ΣΑΕ, Ρ. Ρολεμίδια ΣΑΕ Λεμεςόσ Βόρεια και Νότια τθσ Γρ. Διγενι από φϊτα ιαλά μζχρι κυκλ. Κόμβοσ Αγ. ΟΜΑΔΑ 20 Νικολάου Λεμεςόσ εμπορικά φορτία περιοχισ περιπτζρου Μοδίτθ, βιοτεχνικά φορτία περιοχισ Λεμζκο, οικιςτικά φορτία ςτθν οδό Δθμοκρατίασ και φορτία των κυβερνθτικϊν Κτιρίων Κτθματολογίου Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και ΣΑΛΑ Λεμεςόσ μεταξφ των οδϊν βόρεια τθσ Σπφρου Κυπριανοφ από φϊτα Αγ.Φυλάξεωσ μζχρι τθν οδό Βας. Κωνςταντίνου, Βας. Γεωργίου και Υβίκου ΟΜΑΔΑ 21 Λεμεςόσ μεταξφ των οδϊν Αγ. Ιλαρίωνοσ, ιεροφ Λόχου, Μελπομζνθσ, Αγ. Επιφανείου, Σπ. Κυπριανοφ μζχρι τθν οδό Γρ. Αυξεντίου, Κϊςτι Ραλαμά, Ρατρ. Γρθγορίου V και Κριτθσ Λεμεςόσ μεταξφ των οδϊν Σοφίασ Βζμπο, Κ.Ραλαμά, φϊτα του Αριελ και Ηλία Βενζηθ, Δ.Μακρι, Αριςτοτζλουσ Λεμεςόσ μεταξφ των περιοχϊν Εκάλθ, Ρερ. Βερρεγγάρια, Κάτω & Ράνω Ρολεμίδια και Αυτοςτζγαςθ Ρολεμιδιϊν Λεμεςόσ περιοχι γφρω από Debenhams, Τρ. Κφπρου, Λαικι, Ρετοφςθσ Κωρτ και Ελλθνικι Τράπεηα Λεμεςόσ μεταξφ των οδϊν Ρλάτωνοσ μζχρι φψοσ Μ. Γεωργαλλά, Αγ. Ζϊνθσ, Θζκλασ, Λυςιϊτθ και Αναξαγόρα και Ζινωνοσ Λεμεςόσ μεταξφ φϊτα του λιμανιοφ και οδοφ Δθμοκρατίασ Λεμεςόσ μεταξφ των οδϊν βόρεια και νότια τθσ οδοφ Ακαρνανίασ, οδοφ Ακαδθμίασ και Εδζςςθσ Λεμεςόσ βόρεια τθσ Τουριςτικισ Ρεριοχισ Γερμαςόγειασ Λεμεςόσ περιοχι γφρω από το Columbia Λεμεςόσ, Λατομείο Σκφρα Βάςασ, Ρεριοχι Μοναγροφλλι

6 Λεμεςόσ μικρό μζροσ φορτίου τθσ Βιομθχανικισ περιοχισ Αγ.Ακαναςίου (νότια) και οικιςτικά φορτία βόρεια τθσ Υπεραγοράσ Carrefourre. ΟΜΑΔΑ 22 Λεμεςόσ Βιομθχανίεσ Oerlikon και Domoplex ςτθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Αγ. Ακαναςίου Λεμεςόσ φορτία 3θσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ.Συλά Λεμεςόσ φορτία 3θσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ.Συλά Λεμεςόσ φορτία 3θσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ.Συλά Λεμεςόσ Βιομθχανικά φορτία ςτο βόρειο μζροσ τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ.Ακαναςίου Λεμεςόσ Βιομθχανία Codal Syndo ςτθ Βιομθχανικι Ρεριοχι Αγ. Ακαναςίου Λεμεςόσ Άγιοσ Ακανάςιοσ μικρά οικιςτικά φορτία ανατολικά του καταςτιματοσ Jumbo, κατάςτθμα Jumbo, showrooms. Λεμεςόσ βιομθχανικά φορτία ςτο κζντρο τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ.Ακαναςίου Λεμεςόσ Νοτιοανατολικά φορτία τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Αγ. Ακαναςίου. Βιοτεχνικι Ρεριοχι Αγ. Συλά Οικιςτικά φορτία βόρεια του κόμβου Αγ. Ακαναςίου περιοχισ κρεαταγοράσ Μελι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕ ΚΑΣΑΣΡΟΦΕ ΚΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΧΙΚΟΤ ΔΑΝΕΙΟΤ Είναι γνωςτό πωσ θ αποτυχία του Μουςολίνι εναντίον των Ελλινων ιταν αυτι που τελικά προκάλεςε

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε.

Επιμενίου 49 τθλ: 28410 21321-6936 230288 40 εξζταςθ κατ' οίκον από 07:00 ζωσ 23:00-40 από 23:00 ζωσ 07:00 και αργίεσ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. Σελίδα 1 από 49 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: Ο παρακάτω εμφανιηόμενοσ πίνακασ δεν ζχει ςκοπό να διαφθμίςει ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν αλλά αποκλειςτικά και μόνο να ενθμερϊςει τουσ αςφαλιςμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Καθορισμός των χωροταξικών ορίων της Α7βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σχετικά: Το με αριθ.φ.21/1573/03-03-2015 έγγραφό σας

θέμα: Καθορισμός των χωροταξικών ορίων της Α7βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου Σχετικά: Το με αριθ.φ.21/1573/03-03-2015 έγγραφό σας (*\A H N tk H Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Η λθ Η Σ Η Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΗ.V P M ip S U * * tftih mulal t W 6 «la i ΕΚΒ.ΊΗ Σ Α ΤΤ!5 ψ Λ/ΝΣΗ fvot/ovmai ΕΚΠ/ΣΗΣ B' Α β Η Γ ^

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

2327 Κ.Δ.Π. 268/2005

2327 Κ.Δ.Π. 268/2005 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4000, 3.6.2005 2327 Κ.Δ.Π. 268/2005 Αριθμός 268 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΜΟΣ (ΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972,56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990,28 ΤΟΥ 1991, 91(1) ΤΟΥ 1992,55(1) ΤΟΥ 1993, 72(1) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιήσιμη Γη στα Νότια Προάστια της Αθήνας

Αξιοποιήσιμη Γη στα Νότια Προάστια της Αθήνας Αξιοποιήσιμη Γη στα Νότια Προάστια της Αθήνας Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι αγγελίες μεσιτικών γραφείων που δημοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο tospitimou.gr τους τελευταίους δύο μήνες (από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 Επόμενη Συνάντηση ΤΕΤΑΡΤΗ 0//0 Για την η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Εκπρόσωπος Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ

ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α' ΜΕΡΟΣ Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου. Σάν πρόλογος. Στο.βιβλίο μου αυτό μέ τον τίτλο : Χ Ω Ρ I Α Κ Α Ι Π ΟΛ Ε I Σ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ >εχω σίκσπό νά περιλάβω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23 Φεβρουαρίου 2012 Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης Ώρα 16:30 21:30 1 Εισαγωγή Η Συνάντηση της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη

Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Τελική Έκθεση Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας Εκτελεστική Σύνοψη Ε μ π ο ρ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Β Φάση: Προτάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανάδοχοι Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΣ Ι. ΜΠΑΛΑΤΣΑ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΑΨΟΣ»

50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΑΨΟΣ» 50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΑΨΟΣ» 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ 50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΜΑΙΟΣ, 2012 -2- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΙΚΗΤΟΥ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε.

Διαβάστε περισσότερα