ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΞΕΝΩΝΑΣ) 5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ε.Ο.Τ. & Γ,Ο.Κ.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Τουριστικά καταλύματα: Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και διακρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 53099//187 του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων». (ΦΕΚ 557 Β') ως εξής: Α. «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» : α. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. β. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ. γ. Ξενοδοχεία τύπου ξενώνων. δ. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. Β. «Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» : α. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. β. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. γ. Ενοικιαζόμενοι ξενώνες. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Για την ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή άλλης τουριστικής επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στις παραγράφους 1, και 3 του άρθρου του παρόντος νόμου, απαιτείται προ της υποβολής της μελέτης στην πολεοδομική υπηρεσία, προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς το σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. Οι διαδικασίες ελέγχου περατώνονται εντός (3) τριών μηνών από την υποβολής της αιτήσεως και του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται και επί των υποβαλλόμενων σχεδίων. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των τριών (3) μηνών, ο πλήρης φάκελος παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., το Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων και το Διευθυντή Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. η οποία αποφασίζει εντός 15 ημερών για τη χορήγηση της έγκρισης. Αίτηση, η οποία δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρείται απαράδεκτη. 143

2 Η διαδικασία ελέγχου, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.. Προ της ενάρξεως λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων των αναφερομένων στο άρθρο του παρόντος, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Τ. δήλωση επέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ 75 Α') με όλες τις σχετικές συνέπειες, η οποία αφορά ιδίως την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις και πάντως τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α,Φ,Μ.) της δηλούμενης επιχείρησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι διαδικασίες και το περιεχόμενο δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης. 3. Ο Ε.Ο.Τ. τηρεί μητρώο των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρου του παρόντος, με αύξοντα αριθμό τον οποίο αναγράφει σε ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγεί σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις. Στο ειδικό σήμα αναγράφεται επίσης και ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. Το ειδικό σήμα λειτουργίας αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του σήματος, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης νοείται εφεξής και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του ειδικού σήματος. 4. Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται εντός εννέα (9) μηνών από την έκδοση των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλλουν τη δήλωση της παραγράφου του παρόντος άρθρου και να παραλάβουν από τον Ε.Ο.Τ. το ανωτέρω ειδικό σήμα λειτουργίας. 5. Για τη χορήγηση του ανωτέρω σήματος απαιτούνται: α) Παράβολο υπέρ του Ε.Ο.Τ., και υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού (Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ.) για τον κλάδο συνάξεως. β) Βεβαίωση του Ε.Ο.Τ. και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του Ε.Ο.Τ. από επιβολή προστίμων καθώς και ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Ε.Ο.Τ. γ) Βεβαίωση του ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων από μηνιαίες εισφορές εφόσον πρόκειται για τις τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου του παρόντος νόμου. δ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. ε) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του καταλύματος. Επιπλέον των ανωτέρω απαιτούνται και οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. 144

3 Από την έναρξη της χορήγησης τους ειδικού σήματος λειτουργίας παύει η χορήγηση αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η χορήγηση αδειών κτιρίου για τα τουριστικά καταλύματα. Από την παρέλευση της προθεσμίας των εννέα μηνών της παραγράφου 4 παύει η ισχύς των χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων. 6. [Στις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες, καθώς και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι (10) κυρίων δωματίων, το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται για τρία (3) έτη.] 7. Η αλλαγή χρήσης οποιουδήποτε κτιρίου σε τουριστικό κατάλυμα επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Εξαιρετικώς, τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας τα οποία έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση και κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια του Ε.ΟΤ, δύνανται να αποκτήσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας ακόμη κι αν έχουν ανεγερθεί σε κορεσμένες περιοχές. [ Η λειτουργία τους αποδεικνύεται από τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος, η οποία πρέπει να έχει υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι και την 31 η Αυγούστου 1993.] Για την απόκτηση του ανωτέρω σήματος λειτουργίας από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενους τα καταλύματα αυτά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους. Επιπλέον τα καταλύματα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην απόφαση 53099/1987 (ΦΕΚ 557 Β'), του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι αυτά να υποστούν τις οικονομικές επιβαρύνσεις που καθορίζονται σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι οικονομικές επιβαρύνσεις, η διαδικασία, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την κατά τις διατάξεις του παρόντος απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα με προσωρινές άδειες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται άπαξ και τροποποιείται μόνο μια φορά. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 1.1.α. Η θέση του οικοπέδου, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το ξενοδοχείο ανάλογα με την κατηγορία και τον προορισμό του, πρέπει: α. να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. β. να είναι εύκολα προσπελάσιμη με μέσα μαζικής μεταφοράς. γ. να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχητικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης. Επιπλέον η δημιουργία του ξενοδοχείου δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στις ήδη υφισταμένες στην περιοχή χρήσεις. 1.1.β. Η καταλληλότητα της θέσης ελέγχεται από τον Ε.Ο.Τ. ανάλογα με την λειτουργική μορφή της τουριστικής εγκατάστασης, την κατηγορία και τον ειδικό κατά περίπτωση προορισμό της, ως ακολούθως : 145

4 α) Εφ' όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις, που ορίζουν χρήσεις γης στην πόλη ή τον οικισμό εφαρμόζονται από τον Ε.Ο.Τ. οι ειδικές αυτές διατάξεις. β) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων όλων των λειτουργικών μορφών κατηγορίας 5* και 4* σε υποβαθμισμένες από ασυμβίβαστες χρήσεις (π.χ. σφαγεία, ακάλυπτοι αγωγοί λυμάτων, λαχαναγορά, σκουπιδότοποι κ.λ.π) περιοχές καθώς και σε περιοχές με προβλήματα υποδομής (εκτός αν προτίθεται ο επιχειρηματίας με δικά του έξοδα να τα θεραπεύσει, όπου αυτό είναι δυνατό). γ) Δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση τυπικού ξενοδοχείου 1* κατηγορίας καθώς και για ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων 1* κατηγορίας. Η κατηγορία 1* περιορίζεται μόνο στις μετατροπές υφισταμένων οικοδομών. Επιπλέον δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας για την κατηγορία 1* των ξενοδοχείων κλασσικού τύπου και την κατηγορία 1* των ξενοδοχείων επιπλωμένων διαμερισμάτων, μέσα σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου για τη δημιουργία ξενοδοχειακού καταλύματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. αίτηση που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου. Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της ή το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευτεί. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : 1.Γενικό τοπογραφικό της περιοχής ή απόσπασμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:5.000 όπου να φαίνεται η θέση του οικοπέδου με κόκκινο μελάνι.. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 1:500 ή 1:00 με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνίες των κεφαλαίων γραμμάτων. Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολισμός του οικοπέδου και ο δρόμος προσπέλασης του. 3. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολόκληρου του οικοπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης. 4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν. 1599/86 ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α,Β,Γ κ.τ.λ. εμβαδού σε μ 5. Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα που θα περιλαμβάνει: α) Θέση οικοπέδου β) Έκταση οικοπέδου σε μ γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδομής γ1) Προσπέλαση γ) Δυνατότητα ηλεκτροδότησης γ3) Δυνατότητα ύδρευσης γ4) Τηλεφωνική σύνδεση δ) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος 146

5 ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσης της στ) Συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση 6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους Φορείς 7. Πρόσθετα στοιχεία: Εκτός από τα παραπάνω η υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών. 8. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του Ε.Ο.Τ. ή την Τράπεζα Ελλάδος σε πίστωση του λογαριασμού του Ε.Ο.Τ. αριθ. 6180, παραβόλου υπέρ Ε.Ο.Τ., καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου υπέρ Τ. ΕΑ Π. Π. Ε. Ρ. Τ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα σε χωριστό υποφάκελο και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα. Ακολουθεί υπόδειγμα δήλωσης και βεβαίωσης. 147

6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) Αριθμ. Πρωτ Ημερομηνία. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης κ.λ.π. βεβαιώνω ότι ο δρόμος που περνά από την ιδιοκτησία του είναι χαρακτηρισμένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός ή Αγροτικός) και έχει ελάχιστο πλάτος 5,50μ. σ' όλο το μήκος μέχρι τη συμβολή του με το δρόμο...(κεντρική οδική αρτηρία) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τοπογραφικά ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η πιο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τα τοπογραφικά διαγράμματα οικοπέδου, όπου επίσης και θα μνημονεύεται. 148

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ () ΠΡΟΣ TON EOT Δ/ΝΣΗ Β ΤΜΗΜΑ Β5 Δ/ΝΣΗ ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ/1 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμ. Πρωτ. Ημερομηνία. ΒΕΒΑΙΩΣΗ 0 Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας... βεβαιώ ότι το γήπεδο του... στην... εμπίπτει : Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλλους β) Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα... Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΧΙ ΝΑΙ α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό Σε οικισμό προστατευμένο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Σε οικισμό προ του 193 ή άλλο οριοθετημενο οικισμό (μέσα στα όρια) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για το οποίο ισχύει ειδικό διάταγμα 0 Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας εξυπηρέτηση ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη ττρέπει να σηματοδοτείται και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλεφωνικοί θάλαμοι, WC, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π, Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλά φωτιζόμενες θέσεις. 149

8 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ II. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΑΙ σημαίνει «υποχρεωτική εφαρμογή» ΠΡ σημαίνει «προαιρετική εφαρμογή» ΟΧΙ σημαίνει «δεν επιτρέπεται» A.M.Ε.Α. = Άτομα με ειδικές ανάγκες γενικά A.M.Κ. = Ατομα μειωμένης κινητικότητας (άτομα σε αναπηρικό καρότσι κυρίως) Τα ξενοδοχειακά καταλύματα κατατάσσονται ανάλογα με τη λειτουργική τους μορφή, σε πέντε (5) το πολύ κατηγορίες αστέρων δηλ. 5*,4*,3*,*,1* βάσει συστήματος υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ Ξενοδοχεία που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του Ν. 160/93 δηλ. κατά την στην κατηγορία του ξενώνα, κατατάσσονται σε αντίστοιχες κατηγορίες των ξενοδοχείων κλασσικού τύπου. (Βλέπε Ν.160/93 άρθρο παρ. 1 τελευταίο εδάφιο, σελ Τόμος Γ). ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης είναι η ενδιαφέρουσα και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει υπόψη της ακόλουθες αρχές: Α. Λειτουργία - Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την αποτελεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. - Να υπάρχει ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και να αποφεύγεται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών λειτουργιών. - Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος - βεράντες - υπηρεσιακή είσοδος- ενοποίηση μέσα και έξω χώρου). - Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργάνωση του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύνθεσης που αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου. 150

9 Β. Μορφολογία - Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμβάνει υπόψη: 1. Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.. Τη μορφολογία του εδάφους του οικοπέδου. 3. Τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής (π.χ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του κτιρίου με στέγη ή με δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς να σημαίνει απαραιτήτως το ίδιο υλικό). Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις εκτός σχεδίου περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω 11.00μ.- 3 ορόφων) κτιρίων ακόμα και όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν. - Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες όπου προτείνονται νέες και πρωτότυπες μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής αρκεί να εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές. Γ. Ειδικές απαιτήσεις - Για τα υπνοδωμάτια και τους χώρους κύριας χρήσης πελατών απαιτείται εξασφαλισμένη απόσταση ελεύθερης θέας τους 6.00μ. (απόσταση ανοίγματος από το πλησιέστερο εμπόδιο στην ίδια ή την όμορη ιδιοκτησία που υπάρχει ή μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τον ισχύοντα ΓΟΚ). Σε περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε δρόμο με πλάτος μικρότερο των 6.00μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχώρηση της οικοδομής ή τμήματος αυτής. Η παραπάνω απαίτηση δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου Ε' τάξης και στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Δ' τάξης. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ Για τους υπολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ακολουθούνται οι Ελληνικοί κανονισμοί και σε περίπτωση μη υπάρξεως ελληνικών, οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί της ASHRAE, DIN, VDO, VDE BS κ.λ.π. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται για ορισμένες εγκαταστάσεις. Θέρμανση - Υπολογισμοί κατά DIN Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι " κατά ISO MEDIUM ή χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 616 και ISO 74, άνω των " χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά DIN Β ή BS Χαλυβδοσωλήνες μονοσωληνίου κατά DIN 394 Πλαστικοί σωλήνες κεντρική θέρμανσης (PVC, ΡΕ, HD, VPE, ΡΡ, ΡΒ, PVC- 151

10 C) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79, ISO 161-1/76 ως προς τις διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά. - Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 0 C. - Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 0 C. - Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18 C. Κλιματισμός - Υπολογισμοί σύμφωνα με ASHRAE ή VDI - Κατασκευή αεραγωγών κατά DIN /9 ή κατά ASHRAE, ASME και SMGNA. - Δίκτυα σωληνώσεων ως για τη θέρμανση Μέγιστη θερμοκρασία θέρους 6 C με σχετική υγρασία 50% Εξαερισμός Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού, μαγειρεία κ.λ.π. σύμφωνα με ASHRAE ή VDI , DIN 1946, με αντίστοιχη απαγωγή. Πυρόσβεση Σύμφωνα με πυροσβεστικές διατάξεις και 3. Υδραυλικά - Αποχετεύσεις - Υπολογισμοί - Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/0/11/1937 και την Ε1 β/1 της.1/4..65 (ΦΕΚ 138Δ). (Βλέπε τόμο Π σελ. 1810) - Σωλήνες υδρεύσεως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή πλαστικοί κ.λ.π. θερμάνσεως. Πιεστικά δοχεία κατά DIN ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο - Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι βατές με όλες τις καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμα τους πρέπει να είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπόμενη μέσα στο χώρο κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης. Επίσης πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζονται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των οδοστρωμάτων. - Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προ της θάλασσα θα είναι πλακόστρωτα ή επιστρωμένες με 3Α ή άλλο σκληρό υλικό μη ολισθηρό. α. Το πλάτος των πεζόδρομων δεν μπορεί να είναι μικρότερο 1,50μ. β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία πρόσβασης θα εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρομίου (κλίση 6%). β) Σκάλες α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη (ρίχτια). β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο από 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 εκ. γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 8 και 36 εκ. 15

11 5. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1,00. Η απόσταση του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1,0 απαιτούνται χειρολισθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή λωρίδες πλάτους τουλάχιστον εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 0, - 0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (η λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. Τα υλικά αυτά δεν είναι απαραίτητα όταν η επικάλυψη των βαθμίδων γίνεται από αντιολισθηρό υλικό. Επιβάλλεται όμως, στις σκάλες με περισσότερα των 5 σκαλοπατιών, η ένδειξη του τέλους του πατήματος με διαφοροποίηση του χρώματος. γ) Ράμπες α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,0. β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ράμπας. γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15μ. μήκους ράμπας. Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1,0 χ 1,40, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως αυτή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με κατάλληλη συνδετική ύλη. δ) Ανυψωτικά μηχανήματα: Είναι δυνατόν οι ράμπες να αντικαθίστανται με ανυψωτικά μηχανήματα, όπου το προκύπτον μήκος της ράμπας, κρίνεται από τον αρχιτέκτονα του έργου απαγορευτικό. Τα μηχανήματα αυτά, θα πρέπει να είναι εύχρηστα και ασφαλή. Με την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης θα υποβάλλονται τα πλήρη στοιχεία του μηχανήματος και οι σχετικές άδειες, για την χρήση του στην Ελληνική αγορά. ε) Πλακόστρωτα Όπου χρησιμοποιούνται πλάκες για την επίστρωση υπαίθριων χώρων, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά αντιολισθηρές. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται στα πλακόστρωτα της περιοχής της πισίνας. Στα ξενοδοχεία, που λειτουργούν το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται ειδική επιλογή στα υλικά δαπέδου, των υπαίθριων διαμορφώσεων και να αποφεύγονται υλικά, που γίνονται επικίνδυνα σε περίπτωση παγετού. στ) Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων Μέχρι 100 κλίνες : 1 θέση αυτοκινήτου / 1-0 κλίνες. Άνω των 100 κλινών : 1 θέση αυτοκινήτου / 1-0 κλίνες. Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις επιβάλλουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα αυτών ή πλατείες ή δρόμους ή πεζοδρόμους απαγορεύσεις ως προς τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 153

12 (γεγονός που θα επιβεβαιώνεται από το πολεοδομικό γραφείο) ο μηχανικός θα πρέπει να διευκρινίζει πως θα αντιμετωπίζει το θέμα και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Δεν γίνεται δεκτή η καταβολή εισφοράς αντί των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης. (Ν. 960/79 άρθρο 1, παρ. γ). Τουλάχιστον μια θέση στάθμευσης για A.M.Κ. ή ποσοστό % των προβλεπόμενων θέσεων. Η πρόσβαση του κτιρίου από το χώρο στάθμευσης όταν υπάρχει υψομετρική διαφορά θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ράμπας ή ανελκυστήρα. ζ) Πισίνα κλειστή ή ανοιχτή Ελάχιστη διάσταση 6.00μ. Για πισίνα ανοιχτή της περιοχής Ι το ελάχιστο εμβαδόν πρέπει να είναι 80,00 μ ανεξάρτητα από τον αριθμό κλινών.. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείονται όλοι οι τύπο λυομένων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αφορά με το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια «λυομένου». Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να έχουν την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και να πληρούν τις απαιτήσεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του EOT. β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτωσης του με την προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με την θέση της μονάδας (εντός ή εκτός σχεδίου, βουνό ή θάλασσα κ.λ.π.) και οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την πυρασφάλεια. γ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ' όλους τους υγρούς χώρους (λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες κ.λ.π.) μέχρι ύψους,0μ. Μπορεί να γίνουν δεκτές και άλλες προτάσεις για τις επενδύσεις των υγρών χώρων με άλλα υλικά, εφόσον θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω, ως προς τη συμπεριφορά τους στην υγρασία. 6) Επιβάλλονται σκούρα στα κουφώματα των υπνοδωματίων εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σκούρα,είναι υποχρεωτικές οι κουρτίνες συσκότισης. ε) Είσοδοι κτιρίων Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90μ. Μια τουλάχιστον θύρα απ' αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά της, είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση και να επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που, οι υαλοθύρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος και επαναφοράς, τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα πρέπει να ακολουθεί εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σεκιουρίτ ή οπλισμένο. Στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ανοιγόμενες ή σταθερές θα τοποθετούνται αυτοκόλλητες ενδείξεις, για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά στις εισόδους θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 154

13 στ) Εσωτερικός χώρος κτιρίων. Πόρτες:Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι εκ. Σκάλες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιβ. Ράμπες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιγ. Ανυψωτικά μηχανήματα: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιδ. Δάπεδα: Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό να προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού (αντιολισθηρά). Ειδικότερα για τα δάπεδα των χωρών υγιεινής επιβάλλεται η επιλογή αντιολισθηρών υλικών επίστρωσης δαπέδου. Να μην υπάρχουν μικρές υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (προτιμότερα δύο σκαλοπάτια). Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ή στηθαίο. Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα πρέπει να έχουν κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 1εκ. Βεράντες - Εξώστες: Σε όλες τις βεράντες και τους εξώστες, που δεν βρίσκονται στην ίδια στάθμη με τον εξωτερικό χώρο, επιβάλλεται προστατευτικό κιγκλίδωμα ή στηθαίο στο οριζόμενο από το Γ.Ο.Κ. ύψος. Στα κιγκλιδώματα, θα πρέπει να αποφεύγονται τα οριζόντια στοιχεία για λόγους ασφάλειας, των μικρών παιδιών. Σηματοδότηση: Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική ζ) Χειρισμός εξοπλισμού. Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλισμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40μ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λ.π.) βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόσταση τους από την ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλοστασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν χειρισμού ανελκυστήρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως WC (καζανάκια), χαρτοθήκες WC κ.λ.π. η) Αντηχητικά μέτρα Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - οροφών όλων των κοινοχρήστων χώρων 5*,4*,3* με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται η αντήχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από σχετική μελέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία για μείωση του θορύβου. θ) Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. η) Επιβάλλεται ηχομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γενικά στον περιβάλλοντα χώρο και στο εσωτερικό των κτιρίων των τουριστικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή διαμονή και διακίνηση, πελατών και εργαζομένων, όποια και αν είναι η σωματική η νοητική κατάσταση αυτών. Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ανάπηρους, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά κ.λ.π. επιβάλλονται όλες οι αναφερόμενες στο παρόν προβλέψεις και διευκολύνσεις. 155

14 Πέραν αυτών γίνονται δεκτές λύσεις και προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο ειδικό τεύχος «Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου για A.M.Ε.Α. του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. καθώς και προτάσεις του υπεύθυνου μελετητή του έργου, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολικού μηχανικού, εφόσον υπάρχει γι' αυτές πλήρης ανάλυση και αιτιολόγηση και κριθούν δόκιμες κατά έλεγχο. 5.4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1) Reception: ελάχιστο μήκος μέχρι 100 κλίνες :,00μ., κλίνες :,00μ. + 0,50 / 40 κλίνες, 301 και άνω κλίνες : 4,50 + 0,50 / 100 κλίνες, (max 10μ ) ) Γραφεία: μέχρι 100 κλίνες : 0,00μ, πάνω από 100 κλίνες :30.00μ 3)W.C. πελατών: ελάχιστες διαστάσεις WC.:0,90μ.χ1,30μ. και Η=,0μ. 4) Διάδρομοι κυκλοφορίας: στους κύριους χώρους ελάχιστο πλάτος σε μέτρα = 1,40μ. Πρέπει να αερίζονται φυσικά ή τεχνητά. 5) Χώροι Υποδοχής: ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών = 50,00μ. 6) Bar: διαστάσεις πάγκου Bar: βάθος.00μ., μήκος 0,60μ / κάθισμα. Ελάχιστο συνολικά μήκος πάγκου Bar α) μέχρι 100 κλίνες για το 10% της δυναμικότητας και τουλάχιστον,00μ. β) κλίνες : 6,00μ. το μήκος που αντιστοιχεί στο 5% της δυναμικότητας. 7) Αίθουσα πρωινού: ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών σε μ = 40,00μ. Μέχρι 100 κλίνες = 0,40/κλίνη κλίνες = 40,00 μ + 0,5/κλίνη. 8) Αίθουσα εστιατορίου: ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών σε μ = 50,00μ. 9) Διαμέρισμα ενός κυρίου χώρου: α) χώρο με χρήση : υπνοδωματίου - καθιστικού - φαγητού και κουζίνας : ελάχιστο εμβαδόν 9,00μ, ελάχιστη διάσταση σε μ.= 4,00μ. β) λουτρό με ελάχιστο εμβαδόν 4,00μ. γ) ερμάριο διαστάσεων 0,60 χ 1,0μ. 10) Διαμέρισμα δυο κυρίων χώρων: α) υπνοδωμάτιο κλινών : ελάχιστη διάσταση σε μέτρα = 3,0μ., ελάχιστο εμβαδόν μ =15,00μ. β) καθιστικό με μικτή χρήση: σαλονιού - χώροι φαγητού και κουζίνας: ελάχιστη διάσταση σε μέτρα =,80μ., ελάχιστο εμβαδόν =19,00μ. γ) λουτρό με ελάχιστο εμβαδόν σε μ - 4,00 μ, δ) ερμάριο διαστάσεων 0,60 χ 1,0μ. 156

15 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5* 4* 4* 3* 3* * * 1* 1* ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ & Ι Ι II Ι II II Ι Ι II II Ι Ι II II ι Ι Α. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ Lobby - Reception ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισμός Μονόχωρου Πάγκος Διαμερίσματος Reception η περιγραφή Κρεβάτι του πάγκου (,00 χ 1,00) δίδεται ή καναπές στην ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ παράγραφο Α1. Σε ειδική θέση, που να γίνεται κρεβάτι κοντά στον πάγκο της Reception τοποθετούνται: Κομοδίνο Α) Κουτί παραπόνων για το φύλλο 1 ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ 1 ΝΑΙ 1 ΝΑΙ 1 ΝΑΙ 1 ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΠΡ διαμαρτυρίας. Τουαλέτα έπιπλο (Τοποθέτηση & σκαμνί σε εμφανές τουαλέτας σημείο των φύλλων διαμαρτυρίας) Πολυθρόνα ΠΡ Β) Πληροφοριακό υλικό - Info ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ stand Τραπεζάκι σε καλαίσθητες σαλονιού προσθήκες ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Γ) Τραπέζι Καλαίσθητα φαγητού & πανό 3 καρέκλες για την ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ! ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ανάρτηση των ανακοινώσεων των πρακτορείων Πάγκος αποσκευών Δ) Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ τουλάχιστον Ιματιοθήκη (ντουλάπα) για το 50% της δυναμικότητας εντοιχισμένη ή κινητή. ή Χρηματοκιβώτιο φύλαξης Εξοπλισμός τιμαλφών κουζίνας πελατών, (αν δεν υπάρχουν χρηματοκιβώτια στα Μαγειρική δωμάτια) εστία Ε) Δελτίο συναλλάγματος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Α) Τεσσάρων εστιών με φούρνο ΝΑΙ ΝΑΙ εφόσον υπάρχει άδεια ανταλλακτηρίου Β) Δύο εστιών με φούρνο ΝΑΙ ΝΑΙ ΣΤ) Μικρό φαρμακείο (Μπορεί να ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Γ) Δύο εστιών χωρίς φούρνο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ βρίσκεται μέσα σε ένα από τα γραφεία Ηλεκτρικό ή ψυγείο στο χώρο πίσω από τον πάγκο της Reception). Πρόκειται Μεγάλο αερόψυκτο για φαρμακείο ψυγείο με περιορισμένη κατάψυξη, αυτόματη παραγωγή σύνθεση περιεχομένου. ΝΑΙ ΠΡ ΝΑΙ ΠΡ ΝΑΙ ΠΡ ΝΑΙ ΠΡ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ζ) παγοκύβων Μεγάλο φαρμακείο. και παροχή Φαρμακείο κρύου ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Ευρείας νερού σύνθεσης που συνοδεύεται από στοιχειώδη 1,50 1,50 1,0 1,0 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 εξοπλισμό. Ερμάρια δαπέδου με πάγκο και Χώρος κρεμαστά, πρώτων ελάχιστου βοηθειών μήκους σε ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Εξοπλισμός: μ Γραφείο και κάθισμα ιατρού Κρεβάτι - εξεταστήριο. Βιτρίνα εργαλείων. Μεγάλο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Νεροχύτης ανοξείδωτος ή φαρμακείο. (όπως ανωτέρω) μαρμάρινος 157

16 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5* 4* 3* * 1* ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ & Ι II Ι II Ι II Ι II Ι ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλεκτρικός απορροφητήρας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ! ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πλήρη σερβίτσια για πρωινό και ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ γεύμα ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων (αποκλείονται τα πλαστικά) Φούρνος μικροκυμάτων ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Παροχή ζεστού νερού 4/4 ώρες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Δοχείο απορριμμάτων με καπάκι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Καφετιέρα ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Μίξερ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Αποχυμωτής ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Τοστιέρα ΥΠ ΥΠ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Φρυγανιέρα ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Εφόσον η κουζίνα δημιουργείται σαν κώγχη μέσα στο καθιστικό κρίνεται σκόπιμο να μπορεί να απομονωθεί οπτικά Εξοπλισμός Δίχωρων και άνω Διαμερισμάτων Υπνοδωμάτιο Κρεβάτι (,00 χ 1,00) Κομοδίνο Τουαλέτα έπιπλο & σκαμνί ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ CM CM τουαλέτας Πολυθρόνα ή1 ή Πάγκος αποσκευών Ιματιοθήκη (ντουλάπα) εντοιχισμένη ή κινητή Καθιστικό ή1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Καναπές που γίνεται κρεβάτι Πολυθρόνα ΠΡ Τραπεζάκι σαλονιού

17 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5* 4* 3* * 1* Εξοπλισμός κουζίνας ως άνω ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Σκαμνί ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Καλάθι αχρήστων με σακούλα και ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ κάλυμμα Ζεστό νερό 4/4 ώρες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ Τραπέζι & καθίσματα ανάλογα με τη δυναμικότητα του διαμερίσματος ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Τηλεόραση - έγχρωμη ή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ασπρόμαυρη VIDEO ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Δορυφορική Τηλεόραση ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Interactive - τηλεόραση ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Pay - T.V. ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Συσκευές Fax ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Π Ρ Σιδερώστρα παντελονιών ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Σακούλα καθαριστηρίου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Απαραίτητα για το ράψιμο & ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡ Απαραίτητα για την αλληλογραφία Κανονισμός ξενοδοχείου ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πινακίδες: Do not disturb / ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Make up room Καθαρισμός υποδημάτων - ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Βερνίκι κ.λ.π. Κόκαλο παπουτσιών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ Διαχωρισμός διαμερισμάτων σε καπνίζοντες και μη Καλάθι απορριμμάτων στο διαμέρισμα Ραδιόφωνο, αν δεν υπάρχει τηλεόραση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑ! ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 159

18 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αντί δύο κλινών μπορεί να τοποθετηθεί μια διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 1,40μ.. Στα δίκλινα δωμάτια της 3*,* και 1* μπορεί αντί δύο κομοδίνων να υπάρχει ένα με την προϋπόθεση ότι τα φώτα των κλινών θα έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο και το κομοδίνο θα βρίσκεται μεταξύ των δύο κλινών. Σε περίπτωση τοποθέτησης πορτατίφ τα δύο κομοδίνα είναι υποχρεωτικά. 3. Οι πολυθρόνες σε ξενοδοχεία των 3* και * δύναται να είναι ελαφρού τύπου (καρεκλοπολυθρόνες). 4. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδόν του υπνοδωματίου. 5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ,00 χ 1,ΟΟμ. (στρώμα 1,95x0,95),00 χ 1,40μ. β ΚΟΜΟΔΙΝΑ Μήκος 0,50 ως 0,65μ Πλάτος 0,35 ως 0,45 Ύψος ανάλογο Υ ΤΟΥΑΛΕΤΑ Μήκος ελάχιστο 1,00μ. Πλάτος 0,35-0,45 Ύψος τουλ. 0,65μ. δ ΤΡΑΠΕΖΙ Ελάχιστη επιφάνεια 0,35 μ. Ύψος ανάλογο α. Τροχοί στα πίσω πόδια ( κεφαλάρι) β. Απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλαρίου ή μπαυαζερί ελάχιστου ύψους 0,30 πάνω από το στρώμα. Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός κομοδίνου, τούτο θα είναι των μεγάλων διαστάσεων (0,65 χ 0,45) α. Απαραιτήτως συρτάρια β. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με το ένα κομοδίνο οπότε το συνολικό μήκος θα είναι άθροισμα αυτών ε στ ζ ΣΚΑΜΝΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ) ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ, ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΞΩΣΤΗ Μήκος 0,80μ. ελάχιστο Πλάτος 0,40μ. Κατά τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα Όμοια με πιο πάνω α) Ερεσίνωτο ύψος 0,10μ. β) Οι τραβέρσες κατά τη μικρότερη διάσταση 6. Πάνω από κάθε κρεβάτι τοποθετείται φως ή πορτατίφ στο κομοδίνο. 7. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωματίου και είναι διπλής εναλλαγής (ALLER RETOUR) με άλλο διακόπτη δίπλα στο κρεβάτι ή μεταξύ των δύο κρεβατιών στα δίκλινα δωμάτια. 8. Το τηλέφωνο (ή το κουδούνι κλήσεως εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο) τοποθετείται κοντά στο κρεβάτι ή μεταξύ των κρεβατιών. 160

19 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 30 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5* 4* 3* * 1* Ι II Ι II Ι II Ι II Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1.Τραπεζάκια: άτομα. Τραπεζάκια: άτομα 4 3. Τραπεζάκια: άτομα 6 Παρατήρηση: α. συνιστάται η κατασκευή με κεντρική στήριξη (ποδαρικό στο μέσον) στα μικρά τραπέζια. β. αριθμός θέσεων εστιατορίου 1/ του αριθμού των κλινών γ. πρόβλεψη για τραπέζια που μπορούν να εξυπηρετούν και άτομα που κινούνται με αναπηρικά καρότσια στα ποσοστά που έχουν ήδη αναφερθεί. δ. Καθίσματα ή πολυθρονοκαραρέκλες αναπαυτικές Min. διάσταση Μ 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Min.Επιφάνεια 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Μ Min. διάσταση 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Μ Min. Επιφάνεια 0,80 0,80 0,80 0,80 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Μ Min. Διάσταση 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Μ Min. Επιφάνεια 1,0 1,0 1,0 1,0 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 Μ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 161

20 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 30 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5* 4* 3* * 1* Ι II Ι II Ι II Ι II Ι Εξοπλισμός αιθουσών υποδοχής και λοιπών κοινόχρηστων χώρων 1. Καναπέδες, πολυθρόνες, πολυθρονοκαρέκλες που θα καλύπτουν το1/4 του αριθμού των κλινών.. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΑΝΤΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: έπιπλα (πτυσσόμενα ή όχι) θα καλύπτουν το 1/ του αριθμού των κλινών. ΝΑ! ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ α. Στα 5* και 4* όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια ξυλεία αρίστης ποιότητας (μαόνι, καρυδιά, φουρνιστή οξιά, δρυ, όρεγκον πάιν, δεσποτάκι κ.λ.π. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατασκευής και εμφανίσεως. Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι απαγορευμένου του ελαιοχρώματος (ΝΤΟΥΚΟ). β. Στα 4* επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάικας αρίστης ποιότητας στις οριζόντιες επιφάνειες χρήσεως μόνον (καπάκια), επίσης και για τις κατηγορίες 3* και *. γ. Στα 3*, * και 1* από ξυλεία φυσική ή τεχνητή ή και συνδυασμός. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μοριοσανίδων (ΝΟΒΟΠΑΝ), θα πρέπει να καλύπτεται αυτό και από τις δύο επιφάνειες. δ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδοσιακά) και όπου αυτή εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια. ε. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι μπαμπού ή από άλλο υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής εμφάνισης. στ. Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά στην άριστη κατασκευή αυτών. 16

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Άρθρο 1 ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπ όψιν: Το Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν.

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 ΦΕΚ: Α 281 20001228 Τίτλος: Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Προοίμιο Εχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΘΕΜΑ: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12403/2007 ΦΕΚ: Β Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12403/2007 ΦΕΚ: Β Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12403/2007 ΦΕΚ: Β 1441 20070809 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τίτλος Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/2002 ΦΕΚ: Α

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/2002 ΦΕΚ: Α ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43/2002 ΦΕΚ: Α 43 20020307 Τίτλος Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Προοίμιο 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου)

Υποχρεωτικό (ανεξάρτητα με δυναμικότητα) 120 τ.μ. (και να είναι θερμαινόμενη τουλάχιστο 20 κελσίου) 1 Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993-2005 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 1. Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00):

Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Π.Δ. 337/28-12-00 (ΦΕΚ 281 Α'/00): Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

β) Κατασκευαστική λεπτομέρεια της σκάλας ανόδου καθόδου. Το πάχος των εξωτερικών τοίχων και εκείνων του ανελκυστήρα είναι 0,30μ.

β) Κατασκευαστική λεπτομέρεια της σκάλας ανόδου καθόδου. Το πάχος των εξωτερικών τοίχων και εκείνων του ανελκυστήρα είναι 0,30μ. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε.Ο.Τ. ΓΙΑ : 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΑΥΛΕΙΣ (Βίλλες) 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β 557): Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: BUNGALOWS ΣΤΗ ΛΑΚQΝΙΑ

ΕΡΓΟ: BUNGALOWS ΣΤΗ ΛΑΚQΝΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ: ΜΑΝΤ ΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΓΟ: BUNGALOWS ΣΤΗ ΛΑΚQΝΙΑ θεση: ΜΑ ΥΡΟΒΟΥΝΙ,ΔΗΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤQ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΜΜΜΜΜΜ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 5* 120 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85102 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 56275-56140

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2986/2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγκύκλιος 2986/2016 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εγκύκλιος 2986/2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SUN BEACH RESORT ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΔΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85101 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 93821, 93825

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SUN PALACE ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410-85650/651 ΦΑΞ: 22410-85911 EMAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Υγιεινής. Γενικές απαιτήσεις

Χώροι Υγιεινής. Γενικές απαιτήσεις Χώροι Υγιεινής Γενικές απαιτήσεις 3.190 Οι χώροι υγιεινής πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να προστατεύουν τους χρήστες συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: KASSANDRA ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΙΑΛΥΣΟΥ ΟΔΟΣ: ΡΙΜΙΝΙ 1,ΙΑΛΥΣΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85101 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 94236-94961 ΦΑΞ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ

1. Την υπ' αριθμ' πρωτ.367/ Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΙΟΙΚ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ Ταχ. Δ/νση: Καλλιπόλεως 20, 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ Πληροφορίες: κ. Δημητρούλια Αντωνία, κ. Κατσαβδάκη Χρυσούλα Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: MEDITERRANEAN ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΩ 35-37 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 97000 ΦΑΞ: 22410 22828 EMAIL:

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 281 Κ.Δ.Π. 86/99 Αρ. 3322, 30.4.99 Αριθμός 86 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 19 του περί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή προσαρμόσιμων κατοικιών είναι η αναθεώρηση των βασικών αρχών σχεδιασμού της κατοικίας, δηλαδή:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή προσαρμόσιμων κατοικιών είναι η αναθεώρηση των βασικών αρχών σχεδιασμού της κατοικίας, δηλαδή: 10. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1. Γενικά Ο σχεδιασμός της κατοικίας μέχρι σήμερα ακολουθεί τις ατομικές ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών της. Ο εσωτερικός δε σχεδιασμός της είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RHODOS PARK ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 89700 ΦΑΞ: 22410 24613

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Ο ΗΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Για τη συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων Αυτοαξιολόγησης των Ξενοδοχείων και των Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης Προς τους Ιδιοκτήτες και τους ιευθυντές Ξενοδοχείων και Καταλυµάτων Αυτοεξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: EPSILON ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 85912, 85956,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RODOS PRINCESS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΓΕΝΝΑΔΙ ΟΔΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85109 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22440 47102 ΦΑΞ: 22440 47267 EMAIL: reservations@rodosprincess.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: SOCRATES ST APAART ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΠΗΓΑΔΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΘΙΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245022590 ΦΑΞ: 2245022596

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: IXIAN GRAND ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΙΑΛΥΣΟΥ ΟΔΟΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΞΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85101 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 92944-6 ΦΑΞ: 22410 94413

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2356/1995 ΦΕΚ: Β 986 19951130 Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τίτλος: Προδιαγραφές κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» Στο μάθημα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Όνομα Μονάδας: Κατηγορία: Τάξη: Website: Διεύθυνση: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HILTON PARK NICOSIA Ξενοδοχείο 4 αστέρων www.hilton.com Έγκωμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: KRESTEN ROYAL HOTEL ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: 6ο χλμ ΛΕΩΦ.ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 913/ (ΦΕΚ 87/Β/ )

Αριθμ. 913/ (ΦΕΚ 87/Β/ ) Αριθμ. 913/20.1.2009 (ΦΕΚ 87/Β/26.1.2009) Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΝΑΚΑΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.)

«ΠΙΝΑΚΑΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.) «ΠΙΝΑΚΑΣ V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.) Τα αδικήματα, κατά παράβαση των άρθρων ή κανονισμών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη, των Νόμων ή Κανονισμών που αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: HOTEL AGLA ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΔΟΣ: ΑΠΟΔ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 35 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 22061-2 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: RODOS PALLADIUM ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΡΟΔΟΥ ΟΔΟΣ: ΤΘ 180, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 57300 ΦΑΞ: 22410

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Α.Π.: 35996/17.05.2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ALTHEA BOUTQUE HOTEL ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ:ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΕΝΕΤΩΝ ΟΔΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 81152 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2245081152 ΦΑΞ: 2245081152 EMAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. πρωτ. 1395/2-5-2017 - Το τεχνικό αντικείμενο αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την συντήρηση-ανακαίνιση των υφισταμένων κτιρίων, την ανέγερση νέων σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017. Κ.Α (Έτους 2017)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017. Κ.Α (Έτους 2017) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. 10/2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00 ΕΥΡΩ Κ.Α 10.7133.0002 (Έτους 2017) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (2)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ Α 43/7-3-02) : Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ Α 43/7-3-02) : Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ Α 43/7-3-02) : Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Ο ΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΒΛ. ΠΑΡ. 2, 3 ΑΡΘΡΟΥ 16

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟ min. 700 Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα