ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 L 266/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης του Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 6543] (2012/535/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τέταρτη πρόταση, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η απόφαση 2006/133/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν, προσωρινά, συμπληρωματικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων (ΝΣΚ) όσον αφορά ορισμένες περιοχές στην Πορτογαλία, εκτός εκείνων στις οποίες είναι γνωστό ότι δεν έχει εμφανιστεί ο ΝΣΚ. Οι εστίες (outebreaks) του ΝΣΚ στην Ισπανία και οι επανειλημμένες απορρίψεις από άλλα κράτη μέλη ξυλείας πεύκης, ξύλινων μέσων συσκευασίας και φλοιού από την Πορτογαλία προσβεβλημένων από ΝΣΚ, δείχνουν ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος να εξαπλωθεί ο ΝΣΚ από τις περιοχές της Πορτογαλίας, στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του ΝΣΚ. Οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του ΝΣΚ σε ολόκληρη την Ένωση θα ήταν απαράδεκτα μεγάλες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των μέτρων που αφορούν τον ΝΣΚ σε όλα τα κράτη μέλη. (2) Με στόχο την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του ΝΣΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν ετήσιες επισκοπήσεις (surveys) για την παρουσία του ΝΣΚ σε περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστό ότι έχει εμφανιστεί και να εγκρίνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν την παρουσία του ΝΣΚ, εάν διαπιστωθεί. (3) Στην περίπτωση που ο ΝΣΚ διαπιστώνεται σε μια περιοχή όπου δεν ήταν γνωστό ότι έχει εμφανιστεί, τα κράτη μέλη θα πρέπει να οριοθετήσουν τις περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα εκρίζωσης. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν προληπτική υλοτόμηση των ευπαθών φυτών στην προσβεβλημένη ζώνη και σε ζώνη ακτίνας 500 m από τα φυτά που έχουν προσβληθεί από τον ΝΣΚ, καθώς και εντατικότερη παρακολούθηση (surveillance) για την παρουσία του ΝΣΚ σε όλη την οριοθετημένη περιοχή. (4) Όταν ένα κράτος μέλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υλοτόμηση των ευπαθών φυτών έως και 500 m από τα φυτά που έχουν προσβληθεί από τον ΝΣΚ θα ήταν δυσανάλογο μέτρο, για παράδειγμα όταν η επηρεαζόμενη ζώνη περιλαμβάνει περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία ( 1 ) ΕΕ L 169 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 52 της , σ /43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ( 3 ), και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ( 4 ), θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για τη διαχείριση του κινδύνου με μειωμένη ποσότητα υλοτομίας των ευπαθών φυτών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρέχονται εναλλακτικές διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ισοδύναμο επίπεδο περιορισμού του κινδύνου εξάπλωσης του ΝΣΚ. (5) Ο κύριος στόχος των μέτρων που αφορούν τον ΝΣΚ θα πρέπει να είναι η εκρίζωση, ενώ ο περιορισμός (containment) θα επιτρέπεται μόνο σε περιοχές όπου η εκρίζωση δεν είναι εφικτός στόχος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκρίζωση επιτυγχάνεται όπου είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα εκρίζωσης για τουλάχιστον τέσσερα έτη. Ωστόσο, όταν η εκρίζωση δεν είναι δυνατή, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτρέπεται να εφαρμόζουν μέτρα περιορισμού ακόμη και πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου. (6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν την εκρίζωση και τα περιοριστικά μέτρα που έλαβαν ή αποφάσισαν να λάβουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. (7) Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και το κοινό θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την εκρίζωση και τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται. (8) Οι μετακινήσεις ευπαθών φυτών και ευπαθούς ξυλείας και φλοιού εντός οριοθετημένων περιοχών και εκτός των εν λόγω περιοχών θα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν ελέγχους για το κατά πόσον οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί τηρούνται και, ανάλογα με την περίπτωση, να επιβάλλει διορθωτικά μέτρα. (9) Όταν οι περιορισμοί που αφορούν τη μεταφορά ευπαθούς ξυλείας και φλοιού περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τη μεταχείριση της εν λόγω ξυλείας και φλοιού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν και να εποπτεύουν εγκαταστάσεις οι οποίες είναι επαρκώς εξοπλισμένες για τη διενέργεια αυτής της μεταχείρισης και για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων ή για τη σήμανση μεταχειρισμένης ευπαθούς ξυλείας ή φλοιού. Θα πρέπει να οριστούν κανόνες για την έγκριση και εποπτεία των εν λόγω εγκαταστάσεων. Θα πρέπει, επίσης, να καθοριστούν κανόνες για την έγκριση και την εποπτεία των παραγωγών ξύλινων μέσων συσκευασίας που εφαρμόζουν την εν λόγω σήμανση. ( 3 ) ΕΕ L 206 της , σ. 7. ( 4 ) ΕΕ L 20 της , σ. 7.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/43 (10) Τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει και να διατηρεί κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταχείρισης και εγκεκριμένων παραγωγών ξύλινων μέσων συσκευασίας. (11) Επομένως, η απόφαση 2006/133/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί. (12) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ύστερα από τρία έτη, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις. (13) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) ως «ευπαθή φυτά» νοούνται τα φυτά (εκτός των καρπών και των σπόρων) των ειδών Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. και Tsuga Carr. β) ως «ευπαθής ξυλεία» νοείται η ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), με εξαίρεση την πριστή ξυλεία και κορμούς των Taxus L. και Thuja L. γ) ως «ευπαθής φλοιός» νοείται ο φλοιός κωνοφόρων (Coniferales) δ) ως «τόπος παραγωγής» νοείται κάθε χώρος εργασίας που λειτουργεί ως ενιαία μονάδα παραγωγής. Σε αυτόν μπορούν να περιλαμβάνονται τόποι παραγωγής οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο ξεχωριστής διαχείρισης για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς ε) ως «φορέας» νοούνται κολεόπτερα που ανήκουν στο γένος Monochamus Megerle στο Dejean, 1821 στ) ως «περίοδος πτήσης του φορέα» νοείται η περίοδος από την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου, εκτός εάν υπάρχει τεχνική/ επιστημονική αιτιολόγηση για διαφορετική διάρκεια της περιόδου πτήσης του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ένα περιθώριο ασφαλείας τεσσάρων επιπλέον εβδομάδων κατά την έναρξη και τη λήξη της αναμενόμενης περιόδου πτήσης ζ) ως «ξύλινα μέσα συσκευασίας» νοούνται η ξυλεία ή τα προϊόντα ξύλου που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη, την προστασία ή τη μεταφορά ενός προϊόντος, όπως κιβώτια συσκευασίας, κυτία, καφάσια, στροφεία και παρόμοιες συσκευασίες, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών και ξύλινα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση ή στήριξη φορτίων αλλά δεν παραμένουν συνδεδεμένα με το φορτίο (dunnage), ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιούνται ή όχι κατά τη μεταφορά αντικειμένων. Η μεταποιημένη ξυλεία που παράγεται με τη χρήση κόλλας, θερμότητας ή πίεσης ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών και το υλικό συσκευασίας που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξύλο πάχους 6 mm ή λιγότερο εξαιρούνται. Άρθρο 2 Επισκοπήσεις σε περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστό ότι έχει εμφανιστεί ο ΝΣΚ 1. Τα κράτη μέλη διενεργούν ετησίως επισκοπήσεις για Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (ο νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων), εφεξής «ΝΣΚ», σε ευπαθή φυτά, ευπαθή ξυλεία και φλοιό και για τον φορέα και καθορίζουν κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την παρουσία ΝΣΚ στην επικράτειά τους σε περιοχές στις οποίες ο ΝΣΚ δεν είναι γνωστό ότι είχε εμφανιστεί. Οι εν λόγω επισκοπήσεις περιλαμβάνουν τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων ευπαθών φυτών, ευπαθούς ξυλείας και φλοιού καθώς και φορέων. Ο αριθμός δειγμάτων καθορίζεται σύμφωνα με έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή περιγραφή των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζοντας τον αριθμό των τόπων επισκόπησης, τις περιοχές που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της επισκόπησης και τον αριθμό των δειγμάτων που πρέπει να υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση κάθε έτος. Η εν λόγω περιγραφή επισημαίνει τις επιστημονικές και τεχνικές αρχές στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω επισκοπήσεις. Η εν λόγω περιγραφή διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου του έτους κατά το οποίο πρέπει να διεξαχθούν οι επισκοπήσεις. 3. Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως την 1η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο διεξήχθησαν οι επισκοπήσεις. Άρθρο 3 Εργαστηριακές εξετάσεις Οι εργαστηριακές εξετάσεις για την παρουσία του ΝΣΚ σε ευπαθή φυτά, ευπαθή ξυλεία και φλοιό και σε φορείς πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με το διαγνωστικό πρωτόκολλο για Bursaphelenchus xylophilus που προβλέπεται στο πρότυπο EPPO PM7/4(2) ( 1 ). Οι μέθοδοι στο εν λόγω πρότυπο επιτρέπεται να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται με επιστημονικώς έγκυρες μεθόδους μοριακής διαγνωστικής που αποδείχθηκε ότι έχουν ευαισθησία και αξιοπιστία τουλάχιστον ισοδύναμες προς εκείνες του προτύπου EPPO. Άρθρο 4 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα σχέδιο που προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην επικράτειά του σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 16, σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του ΝΣΚ, στο εξής «το σχέδιο έκτακτης ανάγκης». 2. Στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται και της ενιαίας αρχής σε αυτά τα μέτρα β) οι κανόνες για την κοινοποίηση των εν λόγω μέτρων μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν, της ενιαίας αρχής, του σχετικού ιδιωτικού τομέα και του κοινού γ) οι κανόνες για τις εργαστηριακές εξετάσεις και δ) οι κανόνες σχετικά με την κατάρτιση του προσωπικού των φορέων που συμμετέχουν στα εν λόγω μέτρα. ( 1 ) EPPO Bulletin 39 (3):

3 L 266/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη μέλη προβλέπουν την αξιολόγηση και την επανεξέταση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στην Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της. Άρθρο 5 Οριοθετημένες περιοχές 1. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα ετήσιας επισκόπησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, δείχνουν την παρουσία του ΝΣΚ σε ευπαθές φυτό σε τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους στο οποίο δεν είναι γνωστό ότι είχε προηγουμένως εμφανιστεί ή όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η παρουσία αυτή με άλλα μέσα, το εν λόγω κράτος μέλος οριοθετεί, χωρίς καθυστέρηση, μια περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, η οποία στο εξής καλείται «η οριοθετημένη περιοχή». Όταν διαπιστώνεται παρουσία του ΝΣΚ στον φορέα ή σε αποστολή ευπαθούς ξυλείας, ευπαθούς φλοιού ή σε ξύλινο μέσο συσκευασίας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διενεργεί έρευνα κοντά στην περιοχή που ο φορέας παγιδεύτηκε ή εκεί όπου βρισκόταν η ευπαθής ξυλεία, ο ευπαθής φλοιός ή το ξύλινο μέσο συσκευασίας κατά τη χρονική στιγμή της διαπίστωσης. Όταν τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας δείχνουν την παρουσία του ΝΣΚ σε ευπαθές φυτό, εφαρμόζεται επίσης το πρώτο εδάφιο. 2. Η οριοθετημένη περιοχή αποτελείται από μια ζώνη στην οποία διαπιστώθηκε ότι είναι παρών ο ΝΣΚ, στο εξής «η προσβεβλημένη ζώνη», και μια ζώνη που περιβάλλει την προσβεβλημένη ζώνη, στο εξής «η ουδέτερη ζώνη». Η ουδέτερη ζώνη έχει πλάτος τουλάχιστον 20 km. Όταν εφαρμόζονται τα μέτρα εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 6, τα οικεία κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν το πλάτος της ουδέτερης ζώνης σε 6 km το λιγότερο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μείωση δεν θέτει σε κίνδυνο την εκρίζωση. 3. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία ΝΣΚ σε μια ουδέτερη ζώνη, ορίζεται, χωρίς καθυστέρηση, μια νέα οριοθετημένη περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 1, ώστε να ληφθεί υπόψη αυτό το εύρημα. Εναλλακτικά, μπορεί να τροποποιηθεί η υφιστάμενη οριοθετημένη περιοχή, ώστε να ληφθεί υπόψη η εν λόγω διαπίστωση, όταν η εν λόγω περιοχή υπόκειται σε μέτρα εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 6. Κάθε στοιχείο σχετικά με την παρουσία του ΝΣΚ σε μια ουδέτερη ζώνη κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη. 4. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία του ΝΣΚ στην επικράτεια ενός κράτους μέλους και η οριοθετημένη περιοχή επεκτείνεται στην επικράτεια ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών, το άλλο κράτος μέλος ή τα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθορίζουν μια οριοθετημένη περιοχή ή οριοθετημένες περιοχές, οι οποίες συμπληρώνουν την ουδέτερη ζώνη με μια ουδέτερη ζώνη ή με ουδέτερες ζώνες των οποίων το πλάτος αντιστοιχεί στο πλάτος της ουδέτερης ζώνης στο κράτος μέλος της διαπίστωσης. 5. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις οριοθετημένες περιοχές στην επικράτειά τους στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η παρουσία του ΝΣΚ στην εν λόγω περιοχή. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει περιγραφή των οριοθετημένων περιοχών, τη θέση τους και τα ονόματα των διοικητικών ενοτήτων τις οποίες αφορά η οριοθέτηση, συνοδευόμενα από χάρτη με τη θέση κάθε οριοθετημένης περιοχής, προσβεβλημένης ζώνης και ουδέτερης ζώνης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τροποποιήσεις των οριοθετημένων περιοχών στην επικράτειά τους εντός ενός μήνα από την εν λόγω τροποποίηση. 6. Όταν οι ετήσιες επισκοπήσεις για τα ευπαθή φυτά και τον φορέα, όπως ορίζεται στο σημείο 6 του παραρτήματος I, δείχνουν ότι δεν διαπιστώθηκε παρουσία του ΝΣΚ στην οικεία οριοθετημένη περιοχή τα τέσσερα προηγούμενα έτη, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι η εν λόγω έκταση δεν είναι πλέον οριοθετημένη. Ένα κράτος μέλος στην κατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 5 του παραρτήματος I μπορεί να αποφασίζει ότι η περιοχή δεν είναι πλέον οριοθετημένη σε περίπτωση που η απουσία ΝΣΚ επιβεβαιώνεται από τη δειγματοληψία και τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στο σημείο 7 του εν λόγω παραρτήματος. Ενημερώνει δε την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την απόφασή του εντός ενός μήνα. 7. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των οριοθετημένων περιοχών και κοινοποιεί τον εν λόγω κατάλογο στα κράτη μέλη. Ο κατάλογος επικαιροποιείται σύμφωνα με τις κοινοποιήσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6. Άρθρο 6 Εκρίζωση 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, για την εκρίζωση ΝΣΚ που υπάρχει στις οριοθετημένες περιοχές της επικράτειάς τους. Ο ΝΣΚ θεωρείται ότι έχει εκριζωθεί στην περίπτωση κατά την οποία οι ετήσιες επισκοπήσεις για τα ευπαθή φυτά και τον φορέα, όπως ορίζεται στο σημείο 6 του παραρτήματος I, δείχνουν ότι στην οικεία οριοθετημένη περιοχή δεν διαπιστώθηκε παρουσία του ΝΣΚ τα τέσσερα προηγούμενα έτη ή σε περίπτωση που η απουσία του ΝΣΚ επιβεβαιώνεται από τη δειγματοληψία και τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο του σημείου 7 του παραρτήματος I. 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται από προσωπικό με τα δέοντα τεχνικά προσόντα των αρμόδιων επίσημων φορέων ή από οποιαδήποτε άλλα άτομα με τα δέοντα τεχνικά προσόντα που ενεργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων επίσημων φορέων. Άρθρο 7 Περιορισμός 1. Όταν από τις ετήσιες επισκοπήσεις για τα ευπαθή φυτά και τον φορέα, όπως ορίζεται στο σημείο 6 του παραρτήματος I, προκύπτει η παρουσία του ΝΣΚ στην οριοθετημένη περιοχή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον τεσσάρων συνεχών ετών και η πείρα που αποκτήθηκε δείχνει ότι, στην υφιστάμενη κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να εκριζωθεί ο ΝΣΚ, το οικείο κράτος μέλος μπορεί αντ αυτού να αποφασίσει να περιορίσει τον ΝΣΚ μέσα στην εν λόγω περιοχή.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/45 Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ωστόσο, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, να αποφασίσει να περιορίσει τον ΝΣΚ, αντί να τον εκριζώσει, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η διάμετρος της προσβεβλημένης ζώνης υπερβαίνει τα 20 km, υπάρχουν στοιχεία παρουσίας του ΝΣΚ σε ολόκληρη την προσβεβλημένη ζώνη και η πείρα που αποκτήθηκε δείχνει ότι, στο πλαίσιο της κατάστασης αυτής, δεν είναι δυνατόν να εκριζωθεί ο ΝΣΚ στην εν λόγω περιοχή. Λαμβάνονται μέτρα περιορισμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα II. 2. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, να εφαρμόσει μέτρα περιορισμού αντί των μέτρων εκρίζωσης, ενημερώνει την Επιτροπή για την εν λόγω απόφαση παραθέτοντας τους λόγους του. Στην περίπτωση που εφαρμόζεται η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή διεξάγει επισκοπήσεις στο εν λόγω κράτος μέλος για να επιβεβαιώσει κατά πόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο. 3. Οι οριοθετημένες περιοχές που υπόκεινται σε μέτρα περιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 επισημαίνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα μόνο στις οριοθετημένες περιοχές που έχουν επισημανθεί στον εν λόγω κατάλογο ως υποκείμενες σε περιορισμό του ΝΣΚ. 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται από προσωπικό με τα δέοντα τεχνικά προσόντα των αρμόδιων επίσημων φορέων ή με οποιαδήποτε άλλα άτομα με τα δέοντα τεχνικά προσόντα που ενεργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων επίσημων φορέων. Άρθρο 8 Ενημέρωση των επιχειρήσεων και του κοινού Όταν εφαρμόζονται τα μέτρα εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 ή μέτρα περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 7, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και του κοινού. Άρθρο 9 Κοινοποίηση των εθνικών μέτρων 1. Τα κράτη μέλη, εντός ενός μήνα από την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ κοινοποίηση της εμφάνισης του ΝΣΚ σε τμήμα της επικράτειάς τους στο οποίο η παρουσία του ΝΣΚ ήταν άγνωστη έως τη στιγμή εκείνη, κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που έλαβαν και εκείνα που αποφάσισαν να λάβουν για την εκρίζωση του ΝΣΚ σύμφωνα με το άρθρο Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα για την εκρίζωση του ΝΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 6, η κοινοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα μέτρα σχετικά με την υλοτομία, τη δειγματοληψία, τις εργαστηριακές εξετάσεις, την απομάκρυνση και τη διάθεση των ευπαθών φυτών, όπως αναφέρεται στα σημεία 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του παραρτήματος I, καθώς και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των επισκοπήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ελέγχων, των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν και των εργαστηριακών εξετάσεων που πρέπει να διενεργηθούν, όπως ορίζεται στο σημείο 6 του παραρτήματος I. Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό του ΝΣΚ σύμφωνα με το άρθρο 7, η κοινοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα μέτρα σχετικά με την υλοτομία, τη δειγματοληψία, τις εργαστηριακές εξετάσεις, την απομάκρυνση και τη διάθεση των ευπαθών φυτών και τον σχεδιασμό και την οργάνωση των επισκοπήσεων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ελέγχων, των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν και των εργαστηριακών εξετάσεων που πρέπει να διενεργηθούν, όπως αναφέρεται στα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος II. Η εν λόγω κοινοποίηση των μέτρων περιλαμβάνει, επίσης, περιγραφή των μέτρων για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 8 και των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των μέτρων που ελήφθησαν σύμφωνα με άρθρα 6 και 7 κατά το προηγούμενο έτος. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τον αριθμό και τη θέση ευρημάτων της παρουσίας του ΝΣΚ, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, τον αριθμό των φυτών σε κακή υγεία και των νεκρών φυτών που ταυτοποιήθηκαν, υλοτομήθηκαν, υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και εργαστηριακές εξετάσεις και το αποτέλεσμα των εν λόγω εργαστηριακών εξετάσεων. 4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, το αργότερο έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους σε συνέχεια της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που αποφάσισαν να λάβουν στο πλαίσιο του εν λόγω έτους για την εκρίζωση του ΝΣΚ σύμφωνα με το άρθρο Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει τον ΝΣΚ σε μια οριοθετημένη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη μια αναλόγως αναθεωρημένη έκδοση της κοινοποίησης των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω κοινοποίηση των μέτρων μπορεί να καλύπτει περίοδο έως και 5 ετών στην περίπτωση μιας οριοθετημένης περιοχής που υπόκειται σε μέτρα περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 7. Εφόσον η κοινοποίηση καλύπτει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, μια αναθεωρημένη έκδοση της εν λόγω κοινοποίησης των μέτρων έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους λήξης της. Όταν αποφασιστούν σημαντικές αλλαγές στα μέτρα περιορισμού, η εν λόγω κοινοποίηση των μέτρων αναθεωρείται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση. Άρθρο 10 Μετακίνηση ευπαθών φυτών και ευπαθούς ξυλείας και φλοιού εντός της Ένωσης 1. Ευπαθή φυτά και ευπαθής ξυλεία και φλοιός μετακινούνται μόνον από οριοθετημένες περιοχές σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από προσβεβλημένες ζώνες σε ουδέτερες ζώνες, εφόσον πληρούνται οι όροι, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος III. 2. Ευπαθή φυτά και ευπαθής ξυλεία και φλοιός μετακινούνται εντός προσβεβλημένων ζωνών που υπόκεινται σε μέτρα εκρίζωσης, μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος III.

5 L 266/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τη μετακίνηση ευπαθών φυτών και ευπαθούς ξυλείας και φλοιού εντός προσβεβλημένων ζωνών που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Άρθρο 11 Έλεγχοι σχετικά με τις μετακινήσεις από οριοθετημένες περιοχές σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από προσβεβλημένες ζώνες σε ουδέτερες ζώνες 1. Τα κράτη μέλη διενεργούν συχνά τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ευπαθή φυτά και ευπαθή ξυλεία και φλοιό που μετακινούνται από οριοθετημένες περιοχές που βρίσκονται στην επικράτειά τους σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από προσβεβλημένες ζώνες που βρίσκονται στην επικράτειά τους σε ουδέτερες ζώνες. Κατά τη λήψη απόφασης σε μια συγκεκριμένη περίπτωση σχετικά με το σημείο διενέργειας των ελέγχων, τα κράτη μέλη στηρίζουν την απόφασή τους στον κίνδυνο που υπάρχει τα φυτά ή η ξυλεία και ο φλοιός που πρέπει να ελεγχθούν να φέρουν ζωντανούς ΝΣΚ, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση των αποστολών, τον βαθμό ευπάθειας των εν λόγω φυτών, ξυλείας και φλοιού και την προηγούμενη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση και την απόφαση 2006/133/ΕΚ από την επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τη μετακίνηση. Οι έλεγχοι των ευπαθών φυτών και της ευπαθούς ξυλείας και φλοιού πραγματοποιούνται στους ακόλουθους τόπους: α) στα σημεία όπου μετακινούνται από προσβεβλημένες ζώνες σε ουδέτερες ζώνες β) στα σημεία όπου μετακινούνται από ουδέτερες ζώνες σε μη οριοθετημένες περιοχές γ) στον τόπο προορισμού τους στην ουδέτερη ζώνη και δ) στον τόπο προέλευσής τους στην προσβεβλημένη ζώνη, όπως τα πριονιστήρια, από τα οποία εξέρχονται της προσβεβλημένης ζώνης. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να διενεργούν επιπλέον ελέγχους σε άλλους τόπους από εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ). Οι εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνουν έλεγχο εγγράφων όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος III, έλεγχο ταυτότητας και, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υπόνοιας μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις, φυτοϋγειονομικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης του ΝΣΚ. 2. Τα κράτη μέλη διενεργούν τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ευπαθή φυτά και ευπαθή ξυλεία και φλοιό που μετακινούνται από οριοθετημένες περιοχές που βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους σε περιοχές εντός της επικράτειάς τους εκτός οριοθετημένων περιοχών. Οι εν λόγω έλεγχοι περιλαμβάνουν έλεγχο εγγράφων όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος III, έλεγχο ταυτότητας και φυτοϋγειονομικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης του ΝΣΚ. 3. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σε μηνιαία βάση, ενώ εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε ετήσια βάση, έως την 1η Μαρτίου. Όταν, κατά τους ελέγχους αυτούς, προκύπτει παρουσία ΝΣΚ σε ευπαθή φυτά ή ευπαθή ξυλεία ή φλοιό, το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τη διαπίστωση αυτή. Άρθρο 12 Μέτρα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με το άρθρο 10 Όταν οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 11 δείχνουν ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του τμήματος 1 ή του τμήματος 2 του παραρτήματος III, το κράτος μέλος το οποίο πραγματοποίησε τους εν λόγω ελέγχους υποβάλλει αμέσως το υλικό που δεν πληροί τις προδιαγραφές σε ένα από τα ακόλουθα μέτρα: α) καταστροφή β) μετακίνηση, υπό επίσημη εποπτεία, σε εγκατάσταση μεταχείρισης που έχει εγκριθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, όπου υποβάλλεται σε θερμική μεταχείριση ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία 56 C επί τουλάχιστον 30 λεπτά σε όλη την ευπαθή ξυλεία και φλοιό, εξασφαλίζοντας ότι είναι απαλλαγμένα από ζωντανούς ΝΣΚ και ζωντανούς φορείς γ) όταν το μη συμμορφούμενο υλικό αποτελείται από ξύλινα μέσα συσκευασίας σε τρέχουσα χρήση για τη μεταφορά αντικειμένων και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος III, επιστρέφεται, υπό επίσημη εποπτεία, στον τόπο αποστολής ή σε τοποθεσία πλησίον της τοποθεσίας της απόρριψης, για την εκ νέου συσκευασία των εν λόγω αντικειμένων και την καταστροφή του εν λόγω ξύλινου μέσου συσκευασίας, αποτρέποντας παράλληλα κάθε κίνδυνο για την εξάπλωση του ΝΣΚ. Άρθρο 13 Έγκριση εγκαταστάσεων μεταχείρισης 1. Κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων υπάρχει οριοθετημένη περιοχή εγκρίνουν εγκαταστάσεις μεταχείρισης επαρκώς εξοπλισμένες για να διενεργούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα καθήκοντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα III: α) μεταχείριση ευπαθούς ξυλείας και φλοιού, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του τμήματος 1 του εν λόγω παραρτήματος και στο σημείο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του τμήματος 2 του εν λόγω παραρτήματος β) έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που προβλέπονται στην οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 1 ) για ευπαθή ξυλεία και φλοιό που υπέστησαν μεταχείριση από την εν λόγω εγκατάσταση μεταχείρισης σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, όπως αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) του τμήματος 1 του παραρτήματος III και στο σημείο 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του τμήματος 2 του εν λόγω παραρτήματος γ) μεταχείριση ξύλινων μέσων συσκευασίας, όπως ορίζεται στο σημείο 3 στοιχείο α) του τμήματος 1 του εν λόγω παραρτήματος και στο σημείο 3 του τμήματος 2 του εν λόγω παραρτήματος και δ) σήμανση του ξύλινων μέσων συσκευασίας που υπέστησαν μεταχείριση από την εν λόγω εγκατάσταση μεταχείρισης σύμφωνα με το στοιχείο γ), όπως ορίζεται στο σημείο 3 στοιχείο β) του τμήματος 1 του παραρτήματος III και στο σημείο 3 του τμήματος 2 του εν λόγω παραρτήματος, σύμφωνα με το παράρτημα II του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Οι εγκαταστάσεις αυτές καλούνται στο εξής «εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταχείρισης». ( 1 ) ΕΕ L 4 της , σ. 22.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/47 2. Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταχείρισης εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της ευπαθούς ξυλείας, φλοιού και ξύλινων μέσων συσκευασίας που έχουν υποστεί μεταχείριση. Άρθρο 14 Έγκριση σήμανσης 1. Κράτη μέλη, στην επικράτεια των οποίων υπάρχει οριοθετημένη περιοχή, εγκρίνουν παραγωγούς ξύλινων μέσων συσκευασίας με επαρκή εξοπλισμό να σημαίνουν, σύμφωνα με το παράρτημα II του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 του FAO, τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που συναρμολογούν από ξύλο το οποίο έχει υποστεί μεταχείριση από εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης και συνοδεύεται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στην οδηγία 92/105/ΕΟΚ. Οι εν λόγω παραγωγοί αναφέρονται στο εξής ως «εγκεκριμένοι παραγωγοί ξύλινων μέσων συσκευασίας». 2. Οι εγκεκριμένοι παραγωγοί ξύλινων μέσων συσκευασίας χρησιμοποιούν αποκλειστικά ξυλεία που προέρχεται από εγκαταστάσεις μεταχείρισης οι οποίες έχουν εγκριθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και η οποία συνοδεύεται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στην οδηγία 92/105/ΕΟΚ για την παραγωγή ξύλινων μέσων συσκευασίας και εξασφαλίζουν ότι η ξυλεία που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό μπορεί να ιχνηλατηθεί έως τις εν λόγω εγκαταστάσεις μεταχείρισης. Άρθρο 15 Εποπτεία των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταχείρισης και εγκεκριμένων παραγωγών ξύλινων μέσων συσκευασίας Τα κράτη μέλη εποπτεύουν τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταχείρισης και τους εγκεκριμένους παραγωγούς ξύλινων μέσων συσκευασίας για να εξασφαλίζεται ότι εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, όπως ορίζεται στην άδειά τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η εποπτεία πραγματοποιείται από προσωπικό με τα δέοντα τεχνικά προσόντα των αρμόδιων επίσημων φορέων ή από οποιαδήποτε άλλα άτομα με τα δέοντα τεχνικά προσόντα που ενεργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων επίσημων φορέων. Άρθρο 16 Ανάκληση των αδειών των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταχείρισης και εγκεκριμένων παραγωγών ξύλινων μέσων συσκευασίας 1. Εάν το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την άδεια ενημερώνεται για την παρουσία ΝΣΚ σε ευπαθή ξυλεία, φλοιό ή ξύλινο μέσο συσκευασίας, που έχει υποβληθεί σε μεταχείριση από μια εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης, οφείλει να ανακαλέσει αμέσως την εν λόγω άδεια. Εάν το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την άδεια ενημερώνεται για την παρουσία ΝΣΚ σε ευπαθές ξύλινο μέσο συσκευασίας, που έχει σημανθεί από εγκεκριμένο παραγωγό ξύλινων μέσων συσκευασίας, ανακαλεί αμέσως την εν λόγω άδεια. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, εάν το κράτος μέλος το οποίο χορήγησε την άδεια ενημερώνεται για το γεγονός ότι εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης ή εγκεκριμένος παραγωγός ξύλινων μέσων συσκευασίας δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του, όπως ορίζεται στην άδειά του, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση των άρθρων 13 και 14. Άρθρο 17 Κατάλογος εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταχείρισης και εγκεκριμένων παραγωγών ξύλινων μέσων συσκευασίας 1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή όταν εγκρίνουν μια εγκατάσταση μεταχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 13 ή παραγωγό ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το άρθρο 14 και όταν ανακαλούν την εν λόγω άδεια. 2. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων μεταχείρισης και των εγκεκριμένων παραγωγών υλικών ξύλινων συσκευασιών και διαβιβάζει τον εν λόγω κατάλογο στα κράτη μέλη. Το μέρος Α του εν λόγω καταλόγου περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις μεταχείρισης. Το μέρος Β του εν λόγω καταλόγου περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους παραγωγούς ξύλινων μέσων συσκευασίας. Ο εν λόγω κατάλογος επικαιροποιείται με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. Άρθρο 18 Κατάργηση Η απόφαση 2006/133/ΕΚ καταργείται. Άρθρο 19 Επανεξέταση Η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου Άρθρο 20 Ημερομηνία εφαρμογής Η δεύτερη πρόταση του σημείου 2 στοιχείο α) του τμήματος 1 του παραρτήματος III και η δεύτερη πρόταση του σημείου 2 στοιχείο γ) του τμήματος 2 του εν λόγω παραρτήματος εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 21 Αποδέκτες Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου Για την Επιτροπή John DALLI Μέλος της Επιτροπής

7 L 266/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέτρα εκρίζωσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 6, λαμβάνουν μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές για την εκρίζωση του ΝΣΚ, όπως αναφέρονται στα σημεία 2 έως 10. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω μέτρων στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος Όταν ορίζεται μια οριοθετημένη περιοχή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δημιουργεί, αμέσως, στην εν λόγω περιοχή, μια ζώνη με ελάχιστη ακτίνα 500 m γύρω από κάθε ευπαθές φυτό στο οποίο έχει βρεθεί ΝΣΚ, στο εξής «η πλήρως υλοτομημένη ζώνη». Η πραγματική ακτίνα της ζώνης αυτής καθορίζεται, για κάθε ευπαθές φυτό στο οποίο διαπιστώθηκε παρουσία ΝΣΚ, με βάση τον κίνδυνο μετάδοσης του ΝΣΚ από τον φορέα σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 m από το εν λόγω ευπαθές φυτό. Στην πλήρως υλοτομημένη ζώνη όλα τα ευπαθή φυτά πρέπει να υλοτομηθούν, να απομακρυνθούν ή να διατεθούν. Η υλοτόμηση και καταστροφή των εν λόγω φυτών πραγματοποιείται από το εξωτερικό της ζώνης προς το κέντρο της. Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση του ΝΣΚ και του φορέα του κατά την υλοτόμηση. Όλα τα νεκρά φυτά, όλα τα φυτά σε κακή κατάσταση υγείας και ορισμένα φυτά που φαίνονται υγιή, που επιλέχθηκαν με βάση τον κίνδυνο εξάπλωσης του ΝΣΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπόκεινται σε δειγματοληψία μετά την υλοτομία. Η δειγματοληψία διενεργείται σε διάφορα μέρη κάθε φυτού, συμπεριλαμβανομένης της κορυφής της κόμης. Όλα τα δείγματα υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση για την ανίχνευση του ΝΣΚ. 3. Εάν ένα κράτος μέλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία μιας πλήρως υλοτομημένης ζώνης ακτίνας 500 m, όπως αναφέρεται στο σημείο 2, έχει μη αποδεκτές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η ελάχιστη ακτίνα της πλήρως υλοτομημένης ζώνης μπορεί να μειωθεί σε 100 m γύρω από κάθε ευπαθές φυτό στο οποίο έχει διαπιστωθεί παρουσία του ΝΣΚ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ορισμένων επιμέρους φυτών που ευρίσκονται εντός της εν λόγω πλήρως υλοτομημένης ζώνης, όταν το κράτος μέλος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υλοτομία τους κρίνεται ακατάλληλη, μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικό μέτρο εκρίζωσης του ΝΣΚ μόνο στα εν λόγω φυτά, το οποίο προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας κατά της εξάπλωσης του ΝΣΚ. Ο λόγος για το εν λόγω συμπέρασμα και η περιγραφή του εν λόγω μέτρου κοινοποιείται στην Επιτροπή με την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος Όταν εφαρμόζεται το σημείο 3, όλα τα ευπαθή φυτά που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ 100 m και 500 m από τα ευπαθή φυτά στα οποία διαπιστώθηκε παρουσία ΝΣΚ και τα οποία εξαιρούνται από υλοτομία, υπόκεινται στα ακόλουθα μέτρα: α) η ετήσια δειγματοληψία και οι εργαστηριακές εξετάσεις των εν λόγω ευπαθών φυτών για την ανίχνευση του ΝΣΚ με βάση πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του ΝΣΚ στα εν λόγω ευπαθή φυτά είναι κάτω από 0,1 % β) από το πρώτο έτος έως την ολοκλήρωση της εκρίζωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ή έως ότου ληφθεί απόφαση για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, διενέργεια ελέγχων κάθε δύο μήνες από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου πτήσης του φορέα των εν λόγω ευπαθών φυτών για σημεία ή συμπτώματα παρουσίας του ΝΣΚ, και, στη συνέχεια, δειγματοληψία και εργαστηριακές εξετάσεις στα εν λόγω φυτά για την ανίχνευση ΝΣΚ όταν παρατηρούνται τα εν λόγω σημεία ή συμπτώματα. Οι λόγοι για το συμπέρασμα που αναφέρεται στο σημείο 3 και η περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος Όταν ένα κράτος μέλος διαθέτει στοιχεία ότι δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη του φορέα στην επικράτειά του με βάση επισκοπήσεις για την ανίχνευση του φορέα στην επικράτειά του κατά τα τρία τελευταία έτη, η ελάχιστη ακτίνα της πλήρως υλοτομημένης ζώνης είναι 100 m γύρω από κάθε ευπαθές φυτό στο οποίο έχει ανιχνευτεί ΝΣΚ, εκτός εάν οι επισκοπήσεις που αναφέρονται στο σημείο 6 αποδεικνύουν την παρουσία του φορέα εντός της οριοθετημένης περιοχής. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος Τα κράτη μέλη εκτελούν ετήσιες επισκοπήσεις για τα ευπαθή φυτά και τον φορέα στις οριοθετημένες περιοχές, διενεργώντας ελέγχους, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις στα εν λόγω φυτά και στον φορέα για την παρουσία του ΝΣΚ. Οι εν λόγω επισκοπήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθή φυτά που είναι νεκρά, σε κακή κατάσταση υγείας ή βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά ή καταιγίδα. Επίσης, οι εν λόγω επισκοπήσεις περιλαμβάνουν συστηματική δειγματοληψία ευπαθών φυτών που φαίνονται υγιή. Η ένταση των επισκοπήσεων σε απόσταση m γύρω από κάθε ευπαθές φυτό στο οποίο διαπιστώθηκε ΝΣΚ είναι τουλάχιστον τετραπλάσια της έντασης των επισκοπήσεων που διεξάγονται από την απόσταση των m έως το εξωτερικό όριο της ζώνης απομόνωσης.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/49 7. Τα κράτη μέλη εντοπίζουν και υλοτομούν, σε ολόκληρη την οριοθετημένη περιοχή, όλα τα ευπαθή φυτά στα οποία διαπιστώθηκε η παρουσία ΝΣΚ, καθώς και εκείνα που είναι νεκρά, σε κακή κατάσταση υγείας ή βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά ή καταιγίδα. Απομακρύνουν και διαθέτουν φυτά που υλοτομήθηκαν και τα υπολείμματα υλοτομίας, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η εξάπλωση του νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων και του φορέα του έως το τέλος της υλοτομίας. Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ευπαθή φυτά που ταυτοποιούνται εκτός της περιόδου πτήσης του φορέα, πριν από την επόμενη περίοδο πτήσης, υλοτομούνται και είτε καταστρέφονται επιτόπου είτε απομακρύνονται και η ξυλεία και ο φλοιός τους υποβάλλονται σε μεταχείριση, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του τμήματος 1 του παραρτήματος III ή σε μεταποίηση, όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β) του τμήματος 2 του παραρτήματος III. β) ευπαθή φυτά που ταυτοποιούνται κατά την περίοδο πτήσης του φορέα υλοτομούνται αμέσως και είτε καταστρέφονται επιτόπου είτε απομακρύνονται και η ξυλεία και ο φλοιός τους υποβάλλονται σε μεταχείριση, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του τμήματος 1 του παραρτήματος III ή σε μεταποίηση, όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β) του τμήματος 2 του παραρτήματος III. Τα υλοτομηθέντα ευπαθή φυτά στα οποία δεν έχει ήδη διαπιστωθεί η παρουσία ΝΣΚ υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του ΝΣΚ, σύμφωνα με πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του ΝΣΚ στα εν λόγω ευπαθή φυτά είναι κάτω από 0,1 %. Όταν εφαρμόζεται το σημείο 5, τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να αποφασίσουν να προβούν σε δειγματοληψία και εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του ΝΣΚ στα ευπαθή φυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο χωρίς την υλοτόμησή τους, σύμφωνα με πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του ΝΣΚ στα εν λόγω ευπαθή φυτά είναι κάτω από 0,1 %. Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ευπαθή φυτά στα οποία ανιχνεύτηκε ΝΣΚ. 8. Όσον αφορά την ευπαθή ξυλεία που ταυτοποιείται στην οριοθετημένη περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου πτήσης του φορέα, όπως αναφέρεται στο σημείο 7 στοιχείο β), τα κράτη μέλη αποφλοιώνουν κορμούς υλοτομηθέντων ευπαθών φυτών ή μεταχειρίζονται τους εν λόγω κορμούς με ένα εντομοκτόνο που είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικό κατά του φορέα ή καλύπτουν τους εν λόγω κορμούς με δίχτυ κατά των εντόμων εμποτισμένο με ένα τέτοιο εντομοκτόνο αμέσως μετά την υλοτομία. Μετά την αποφλοίωση, τη μεταχείριση ή την κάλυψη, η ευπαθής ξυλεία, υπό επίσημη εποπτεία, μεταφέρεται αμέσως σε μέρος αποθήκευσης ή σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση μεταχείρισης. Ξυλεία που δεν έχει αποφλοιωθεί υφίσταται μεταχείριση, άμεσα, στο χώρο αποθήκευσής της ή σε εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης, για μία ακόμη φορά, με εντομοκτόνο που είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικό κατά του φορέα ή καλύπτεται με δίχτυ κατά των εντόμων εμποτισμένο με το εν λόγω εντομοκτόνο. Απορρίμματα ξυλείας που παράγονται κατά τη στιγμή της υλοτομίας ευπαθών φυτών που εγκαταλείπονται στο χώρο κόβονται σε τεμάχια πάχους και πλάτους κάτω των 3 cm. 9. Τα κράτη μέλη αφαιρούν και διαθέτουν όλα τα ευπαθή φυτά που καλλιεργήθηκαν σε τόπους παραγωγής φυτών προς φύτευση στους οποίους ανιχνεύθηκε ΝΣΚ από την έναρξη του τελευταίου πλήρους βλαστικού κύκλου, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ΝΣΚ και του φορέα του κατά τη διάρκεια των εν λόγω δραστηριοτήτων. 10. Τα κράτη μέλη προβλέπουν πρωτόκολλο υγιεινής για όλα τα οχήματα που μεταφέρουν δασικά προϊόντα και μηχανήματα για την επεξεργασία των δασικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ΝΣΚ δεν μπορεί να εξαπλωθεί με τα εν λόγω οχήματα και μηχανήματα.

9 L 266/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μέτρα περιορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 7 1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7, λαμβάνουν μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές, που πρέπει να έχουν ουδέτερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 20 km, για να περιορίσουν τον ΝΣΚ, όπως αναφέρεται στα σημεία 2 και 3. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των εν λόγω μέτρων στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος Τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσιες επισκοπήσεις για τα ευπαθή φυτά και τον φορέα στις προσβεβλημένες ζώνες, διεξάγοντας ελέγχους, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις στα εν λόγω φυτά και στον φορέα για την ανίχνευση του ΝΣΚ. Οι εν λόγω επισκοπήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθή φυτά που είναι νεκρά, σε κακή κατάστασης υγείας ή βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά ή καταιγίδα. Τα κράτη μέλη υλοτομούν όλα τα ευπαθή φυτά στα οποία βρίσκεται ΝΣΚ και απομακρύνουν και διαθέτουν τα εν λόγω φυτά και τα υπολείμματα της υλοτομίας τους, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ΝΣΚ και του φορέα του. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα στις ουδέτερες ζώνες: α) τα κράτη μέλη διενεργούν ετήσιες επισκοπήσεις για τα ευπαθή φυτά και τον φορέα στις ουδέτερες ζώνες, διεξάγοντας ελέγχους, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις στα εν λόγω φυτά αυτά και στον φορέα για την ανίχνευση του ΝΣΚ. Οι εν λόγω επισκοπήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθή φυτά που είναι νεκρά, σε κακή κατάστασης υγείας ή βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά ή καταιγίδα. Επίσης, οι εν λόγω επισκοπήσεις περιλαμβάνουν τη συστηματική δειγματοληψία ευπαθών φυτών που φαίνονται υγιή. β) Τα κράτη μέλη ταυτοποιούν και υλοτομούν, σε όλες τις οικείες ουδέτερες ζώνες, όλα τα ευπαθή φυτά τα οποία είναι νεκρά, σε κακή κατάσταση υγείας ή βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά ή καταιγίδα. Απομακρύνουν και διαθέτουν φυτά που υλοτομήθηκαν και τα υπολείμματα της υλοτομίας, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ΝΣΚ και του φορέα του έως την υλοτόμηση και κατά τη διάρκειά της, υπό τους ακόλουθους όρους: i) ευπαθή φυτά που ταυτοποιούνται εκτός της περιόδου πτήσης του φορέα, πριν από την επόμενη περίοδο πτήσης, πρέπει να υλοτομηθούν και να καταστραφούν επιτόπου, να μεταφερθούν υπό επίσημο έλεγχο στη προσβεβλημένη ζώνη ή να απομακρυνθούν. Στην τελευταία περίπτωση, η ξυλεία και ο φλοιός των εν λόγω φυτών είτε υφίστανται μεταχείριση, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του τμήματος 1 του παραρτήματος III, ή μεταποίηση, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο β) του τμήματος 2 του παραρτήματος III. ii) ευπαθή φυτά που ταυτοποιούνται κατά την περίοδο πτήσης του φορέα πρέπει αμέσως να υλοτομηθούν και να καταστραφούν επιτόπου, να μεταφερθούν υπό επίσημο έλεγχο στη προσβεβλημένη ζώνη ή να απομακρυνθούν. Στην τελευταία περίπτωση, η ξυλεία και ο φλοιός των εν λόγω φυτών είτε υφίστανται μεταχείριση, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο α) του τμήματος 1 του παραρτήματος III, ή μεταποίηση, όπως ορίζεται στο σημείο 2 στοιχείο β) του τμήματος 2 του παραρτήματος III. Υλοτομηθέντα ευπαθή φυτά, εκτός από φυτά που καταστρέφονται ολοσχερώς από δασικές πυρκαγιές, υποβάλλονται σε δειγματοληψία και σε εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του ΝΣΚ, σύμφωνα με πρόγραμμα δειγματοληψίας ικανό να επιβεβαιώνει, με αξιοπιστία 99 %, ότι το επίπεδο παρουσίας του ΝΣΚ στα εν λόγω ευπαθή φυτά είναι χαμηλότερο του 0,02 %. γ) Όσον αφορά την ευπαθή ξυλεία που ταυτοποιείται στην ουδέτερη ζώνη κατά τη διάρκεια της περιόδου πτήσης του φορέα, όπως αναφέρεται στο σημείο 3 στοιχείο β), τα κράτη μέλη αποφλοιώνουν κορμούς υλοτομηθέντων ευπαθών φυτών ή μεταχειρίζονται τους εν λόγω κορμούς με ένα εντομοκτόνο που είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικό κατά του φορέα ή καλύπτουν τους εν λόγω κορμούς με δίχτυ κατά των εντόμων εμποτισμένο με ένα τέτοιο εντομοκτόνο αμέσως μετά την υλοτομία. Μετά την αποφλοίωση, τη μεταχείριση ή την επικάλυψη, η ευπαθής ξυλεία μεταφέρεται αμέσως, υπό επίσημη εποπτεία, σε χώρο αποθήκευσης ή σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση μεταχείρισης. Ξυλεία που δεν αποφλοιώθηκε υφίσταται, αμέσως, μεταχείριση στον χώρο αποθήκευσής της ή στην εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση μεταχείρισης, για μία ακόμη φορά, με εντομοκτόνο που είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικό κατά το φορέα ή καλύπτεται με δίχτυ κατά των εντόμων εμποτισμένο με το εντομοκτόνο αυτό. Υπολείμματα ξυλείας που παράγονται κατά τη στιγμή της υλοτόμησης των ευπαθών φυτών που εγκαταλείπονται επιτόπου κόβονται σε τεμάχια πάχους και πλάτους κάτω των 3 cm. 4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν πρωτόκολλο υγιεινής για όλα τα οχήματα που μεταφέρουν δασικά προϊόντα και μηχανήματα για τη μεταχείριση των δασικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο ΝΣΚ δεν μπορεί να εξαπλωθεί με τα εν λόγω οχήματα και μηχανήματα.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Προϋποθέσεις για τη μετακίνηση ευπαθών φυτών και ευπαθούς ξυλείας και φλοιού στο εσωτερικό της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 ΤΜΗΜΑ 1 Προϋποθέσεις για τη μετακίνηση ευπαθών φυτών και ευπαθούς ξυλείας και φλοιού από οριοθετημένες περιοχές σε περιοχές εκτός των οριοθετημένων περιοχών και από προσβεβλημένες ζώνες σε ουδέτερες ζώνες 1. Τα ευπαθή φυτά μπορούν να μετακινηθούν υπό τον όρο ότι τα φυτά αυτά πληρούν τους ακόλουθους όρους: α) Έχουν αναπτυχθεί σε τόπους παραγωγής στους οποίους δεν έχουν παρατηρηθεί ούτε ΝΣΚ ούτε τα συμπτώματά του από την έναρξη του τελευταίου πλήρους κύκλου καλλιέργειας. β) Έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους με πλήρη φυσική προστασία, εξασφαλίζοντας ότι ο φορέας δεν μπορεί να προσεγγίσει τα φυτά. γ) Έχουν υποβληθεί σε επίσημους ελέγχους, εργαστηριακές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από τον ΝΣΚ και τον φορέα. δ) Συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ για προορισμούς εντός της Ένωσης. ε) Μεταφέρονται εκτός της περιόδου πτήσης του φορέα ή σε κλειστούς περιέκτες ή σε συσκευασίες, εξασφαλίζοντας ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί προσβολή από τον ΝΣΚ ή τον φορέα. 2. Ευπαθής ξυλεία και φλοιός, με την εξαίρεση του ξύλινου μέσου συσκευασίας, μπορούν να μετακινηθούν υπό τον όρο ότι η εν λόγω ξυλεία ή φλοιός πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχει υποστεί κατάλληλη θερμική μεταχείριση σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση μεταχείρισης για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C επί 30 λεπτά τουλάχιστον σε όλη την ξυλεία και τον φλοιό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από ζωντανό ΝΣΚ και ζωντανούς φορείς. Στην περίπτωση θερμικής μεταχείρισης λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης), η λιπασματοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές μεταχείρισης που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. β) Συνοδεύεται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στην οδηγία 92/105/ΕΟΚ και έχει εκδοθεί από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση μεταχείρισης. γ) Μετακινείται εκτός της περιόδου πτήσης του φορέα ή, με εξαίρεση την περίπτωση ξυλείας απαλλαγμένης από φλοιό, με προστατευτική κάλυψη που εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί προσβολή από τον ΝΣΚ ή τον φορέα. 3. Η ευπαθής ξυλεία με τη μορφή ξύλινων μέσων συσκευασίας μπορεί να μετακινηθεί υπό τον όρο ότι το ξύλινο μέσο συσκευασίας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει υποβληθεί, σε εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης, σε μία από τις εγκεκριμένες μεταχειρίσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I του «Διεθνούς προτύπου του FAO για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15» του «κανονισμού του υλικού συσκευασίας από ξύλο στο διεθνές εμπόριο ( 1 )», που εξασφαλίζουν ότι είναι απαλλαγμένη από ζωντανό ΝΣΚ και ζωντανούς φορείς. β) έχει σημανθεί σύμφωνα με το παράρτημα II του εν λόγω διεθνούς προτύπου. 4. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 2 και 3, η ευπαθής ξυλεία μπορεί να μετακινηθεί εκτός της οριοθετημένης περιοχής ή εκτός της προσβεβλημένης ζώνης στην ουδέτερη ζώνη, στην εγκεκριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από την οριοθετημένη περιοχή ή την προσβεβλημένη ζώνη για άμεση μεταχείριση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει εγκατάσταση μεταχείρισης εντός της εν λόγω περιοχής ή ζώνης. Η παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) η διαχείριση, η μεταχείριση, η αποθήκευση και η μεταφορά των υλοτομηθέντων ευπαθών φυτών σύμφωνα με τα σημεία 8 και 10 του παραρτήματος I και το σημείο 3 στοιχείο γ) και το σημείο 4 του παραρτήματος II εξασφαλίζουν ότι ο φορέας δεν μπορεί να είναι παρών στην εν λόγω ξυλεία ή να διαφύγει από αυτήν. β) οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται εκτός της περιόδου πτήσης του φορέα ή με προστατευτική επικάλυψη που εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί προσβολή άλλων φυτών, ξυλείας ή φλοιού από ΝΣΚ ή φορέα. γ) Οι μετακινήσεις υπόκεινται σε τακτικό επιτόπιο έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. 5. Κατά παρέκκλιση από τα σημεία 2 και 3, η ευπαθής ξυλεία και φλοιός που τεμαχίζονται σε τεμάχια κάτω των 3 cm πάχους και πλάτους μπορούν να μετακινηθούν εκτός της οριοθετημένης περιοχής στην εγκεριμένη εγκατάσταση μεταχείρισης που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από την εν λόγω περιοχή ή εκτός της προσβεβλημένης ζώνη στην ουδέτερη ζώνη, για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα στοιχεία β) και γ) του δεύτερου εδαφίου του σημείου 4. ( 1 ) Γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών (2009), διεθνές πρότυπο για φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15: κανονισμός του υλικού συσκευασίας από ξύλο στο διεθνές εμπόριο.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2017 L 64/109 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0014(COD) 20.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 402-542 Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.469v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.9.2017 C(2017) 5993 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1165, όσον

Διαβάστε περισσότερα

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2005 τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 146/16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/893 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 Έγγραφο συνόδου 2019 C8-0364/2016 2013/0141(COD) 15/09/2016 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11469/17 AGRILEG 144 DENLEG 60 VETER 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2031 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση για το 2011 με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Forest Research Institute NAGREF - Greece Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Δ. Ν. Αβτζής Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας και Νηματωδολογίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17. 08. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2549/87486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας για την ασφαλή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών α- κτινιδίων από την Ελληνική Δηµοκρατία στην Κίνα µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 1996) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/96/0496 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 368 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα