Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27 ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «Κοινότητα» και H ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν τις ανθρώπινες επαφές ως σημαντική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας βάσει αμοιβαιότητας ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε επ ευκαιρία της διάσκεψης κορυφής της Αγίας Πετρούπολης, της 31ης Μαΐου 2003, με την οποία δηλώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία συμφωνούν να εξετάσουν τις προϋποθέσεις για ταξίδια χωρίς θεώρηση ως μακροπρόθεσμη προοπτική ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ την πρόθεση θέσπισης καθεστώτος ταξιδιών χωρίς θεώρηση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία για την εταιρική σχέση και τη συνεργασία της 24ης Ιουνίου 1994 για τη δημιουργία εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση για τη διεύρυνση της ΕΕ και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, που συμφωνήθηκε την 27η Απριλίου 2004, με την οποία βεβαιώνεται η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απλουστεύσουν την έκδοση θεωρήσεων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αμοιβαία βάση και να εγκαινιάσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτή η απλούστευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε παράνομη μετανάστευση και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην επανεισδοχή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 7ης Φεβρουαρίου 1992, και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 25ης Μαρτίου 1957, και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και στην Ιρλανδία ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 7ης Φεβρουαρίου 1992, και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαρτίου 1957 και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Στόχος και πεδίο εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο την απλούστευση, βάσει αμοιβαιότητας, της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρθρο 2 Γενική ρήτρα 1. Η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας μόνο κατά το μέτρο που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κοινότητας ή των κρατών μελών, την παρούσα συμφωνία ή άλλες διεθνείς συμφωνίες. 2. Το εθνικό δίκαιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών ή το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η άρνηση εισόδου καθώς και τα μέτρα απέλασης.

2 L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως: διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη: α) «κράτος μέλος» κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας β) «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κάθε υπήκοος κράτους μέλους όπως ορίζεται στο στοιχείο α) επιστολή αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ευρωπαϊκού οργάνου, συνοδευόμενη από αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης, η οποία βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι μέλος της αντιπροσωπείας του και ταξιδεύει στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για να συμμετάσχει στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις γ) «πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» το πρόσωπο που έχει ή απόκτησε την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία δ) «θεώρηση» η άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λαμβάνεται από κράτος μέλος ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία είναι απαραίτητη για: την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες συνολικά στο εν λόγω κράτος μέλος ή σε πλείονα κράτη μέλη ή στη Ρωσική Ομοσπονδία, την είσοδο για διέλευση μέσω της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους ή πλειόνων κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας β) για επιχειρηματίες και εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων: γραπτή πρόσκληση από οργανισμό υποδοχής, ήτοι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή οργανισμό ή από γραφείο ή παραρτήματά τους, ή από κρατικές και τοπικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών ή από οργανωτικές επιτροπές εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, συνεδρίων και συμποσίων που πραγματοποιούνται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός κράτους μέλους γ) για οδηγούς που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στα κράτη μέλη ή στη Ρωσική Ομοσπονδία: ε) «νομίμως διαμένων»: για τη Ρωσική Ομοσπονδία, ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει άδεια για προσωρινή διαμονή, άδεια διαμονής, ή εκπαιδευτική θεώρηση ή θεώρηση εργασίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στη Ρωσική Ομοσπονδία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ο οποίος έχει άδεια ή δικαιούται να παραμείνει για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στο έδαφος κράτους μέλους, βάσει της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τον σκοπό του ταξιδιού 1. Όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα ακόλουθα έγγραφα επαρκούν για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού στο άλλο μέρος: α) για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, γραπτή αίτηση από τον εθνικό σύνδεσμο (σωματείο) μεταφορέων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των εθνικών συνδέσμων μεταφορέων των κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών οδικών μεταφορών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών δ) για μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν μεταξύ της επικράτειας των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας: γραπτή αίτηση από τον αρμόδιο οργανισμό σιδηροδρόμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών ε) για δημοσιογράφους: πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από επαγγελματική οργάνωση και βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, καθώς και έγγραφο που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη του και στο οποίο βεβαιώνεται ότι σκοπός του ταξιδιού είναι η ενάσκηση δημοσιογραφικών καθηκόντων

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/29 στ) για άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών: γραπτή πρόσκληση για τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες από τον οργανισμό υποδοχής α) για τον προσκεκλημένο ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό του εγγράφου ταυτότητας, χρόνος και σκοπός του ταξιδιού, αριθμός εισόδων και όνομα των ανηλίκων τέκνων που συνοδεύουν τον προσκεκλημένο β) για τον προσκαλούντα ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ή ζ) για μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους συνοδούς-καθηγητές τους, που πραγματοποιούν επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά ταξίδια, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων ανταλλαγών καθώς και λοιπών συναφών σχολικών δραστηριοτήτων: γραπτή πρόσκληση ή πιστοποιητικό εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής (πανεπιστήμιο, ακαδημία, ίδρυμα, κολλέγιο ή σχολείο) ή ταυτότητα σπουδαστή ή πιστοποιητικά των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές η) για συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με επαγγελματική ιδιότητα: γραπτή πρόσκληση από τον οργανισμό υποδοχής: αρμόδιες αρχές, εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των κρατών μελών θ) για συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις: γραπτή αίτηση από τον προϊστάμενο των διοικητικών υπηρεσιών/δήμαρχο των εν λόγω πόλεων ι) για στενούς συγγενείς συζύγους, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), προπάτορες και εγγονούς που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών: γραπτή πρόσκληση από το πρόσωπο υποδοχής ια) για την επίσκεψη στρατιωτικών και πολιτικών νεκροταφείων: επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη και διατήρηση του τάφου καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος. 2. Το γραπτό αίτημα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: γ) για τον προσκαλούντα οργανισμό, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο πλήρη ονομασία και διεύθυνση και εάν η πρόσκληση εκδίδεται από οργανισμό, το όνομα και τη θέση του υπογράφοντα την πρόσκληση, εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημά τους εγκατεστημένο στην επικράτεια κράτους μέλους, τον αριθμό μητρώου όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημά του εγκατεστημένο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου. 3. Όσον αφορά τις κατηγορίες των πολιτών που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλες οι κατηγορίες θεωρήσεων εκδίδονται σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού, που να προβλέπεται από τη νομοθεσία των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 5 Έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων 1. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών: α) μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, συνταγματικών δικαστηρίων και ανώτατων δικαστηρίων, εάν δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της θητείας τους εάν αυτή είναι μικρότερη από πέντε έτη β) σύζυγοι και τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), κάτω των 21 ετών ή συντηρούμενα, που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της άδειας για νόμιμη διαμονή.

4 L 129/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος έως ένα έτος για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το προηγούμενο έτος είχαν λάβει τουλάχιστον μία θεώρηση, τη χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τους νόμους για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους μέλους και ότι υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αιτήματος θεώρησης πολλαπλών εισόδων: α) για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε επίσημες συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη από διακυβερνητικές οργανώσεις β) για επιχειρηματίες και αντιπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων που ταξιδεύουν τακτικά στη Ρωσική Ομοσπονδία ή στα κράτη μέλη εισόδων διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με τους νόμους για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους μέλους και ότι οι λόγοι για την υποβολή αιτήματος θεώρησης πολλαπλών εισόδων εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Η συνολική περίοδος διαμονής για τα πρόσωπα που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών στην επικράτεια των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρθρο 6 Τέλη για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης 1. Το τέλος για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης ανέρχεται σε 35 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 4. γ) για οδηγούς που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στα κράτη μέλη ή στη Ρωσική Ομοσπονδία δ) για μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν μεταξύ της επικράτειας των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας 2. Τα συμβαλλόμενα μέρη χρεώνουν τέλος 70 ευρώ για την επεξεργασία των θεωρήσεων σε περιπτώσεις όπου η αίτηση θεώρησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (supporting documents) υποβλήθηκαν από τον αιτούντα τρεις ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησής του. Αυτό δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία β), ε) και στ), και στο άρθρο 7 παράγραφος 3. ε) για πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών, τα οποία ταξιδεύουν τακτικά στη Ρωσική Ομοσπονδία ή στα κράτη μέλη στ) για συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν με επαγγελματική ιδιότητα 3. Από τα τέλη επεξεργασίας της αίτησης θεώρησης απαλλάσσονται πλήρως οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: α) στενοί συγγενείς σύζυγοι, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), προπάτορες και εγγονοί πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών ζ) για δημοσιογράφους η) για συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις. 3. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος κατά κατώτερο όριο δύο έτη και κατ ανώτατο όριο πέντε έτη για τις κατηγορίες πολιτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τα προηγούμενα δύο έτη χρησιμοποίησαν τις θεωρήσεις πολλαπλών β) μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διακυβερνητικές οργανώσεις στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη γ) μέλη των εθνικών και περιφερειακών Κυβερνήσεων και Κοινοβουλίων, Συνταγματικών Δικαστηρίων και Ανώτατων Δικαστηρίων, εάν δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/31 δ) μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδοίκαθηγητές που πραγματοποιούν επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά ταξίδια ε) πρόσωπα με αναπηρία και οι συνοδοί τους, εάν είναι αναγκαίο στ) πρόσωπα που έχουν προσκομίσει έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη να ταξιδέψουν για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και για τους συνοδούς των προσώπων αυτών, ή πρόσωπα που επιθυμούν να παρευρεθούν σε κηδεία στενού συγγενή τους ή να επισκεφθούν στενό συγγενή τους πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια ζ) συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις για τη νεολαία και συνοδοί τους η) πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών θ) συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις. Άρθρο 7 Διάρκεια των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης 1. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας λαμβάνουν απόφαση όσον αφορά το αίτημα έκδοσης θεώρησης εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της θεώρησης. Άρθρο 9 Παράταση της θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών κατά το χρόνο που αναφέρεται στις θεωρήσεις τους λόγω ανωτέρας βίας παρατείνεται η διάρκεια των θεωρήσεών τους δωρεάν σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από το κράτος υποδοχής για το διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή τους στο κράτος διαμονής τους. Άρθρο 10 Διαδικασίες καταχώρησης Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν μέτρα το συντομότερο δυνατόν για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρησης, ώστε οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δικαιούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις διαδικασίες καταχώρησης ενώ διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών αντίστοιχα. Άρθρο 11 Διπλωματικά διαβατήρια 1. Οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών που είναι κάτοχοι ισχυρών διπλωματικών διαβατηρίων μπορούν να εισέλθουν, να εξέλθουν και να διέλθουν από την επικράτεια των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας χωρίς θεωρήσεις. 2. Οι πολίτες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να διαμείνουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών. 2. Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να παραταθεί έως 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν χρειάζεται περαιτέρω εξέταση της αίτησης. 3. Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να μειωθεί σε τρεις εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο σε επείγουσες περιπτώσεις. Άρθρο 8 Αναχώρηση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχασαν τα έγγραφα ταυτότητάς τους ή από τους οποίους εκλάπησαν τα έγγραφα αυτά ενώ διέμεναν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών μπορούν να εξέλθουν από την εν λόγω επικράτεια με βάση έγκυρα έγγραφα ταυτότητας που τους επιτρέπουν να διέλθουν τα σύνορα, και τα οποία εκδίδονται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας χωρίς θεώρηση ή άλλη άδεια. Άρθρο 12 Εδαφική ισχύς των θεωρήσεων Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ, οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να ταξιδεύουν εντός της επικράτειας των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ρώσους πολίτες. Άρθρο 13 Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

6 L 129/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικότερα, η επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α) να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας β) να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία γ) να εξετάζει και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας σε περίπτωση νέων προσχωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Η επιτροπή συνέρχεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Άρθρο 14 Σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας Από την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία κατισχύει των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά το μέτρο που οι διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών ή ρυθμίσεων καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία. Άρθρο 15 Τελικές ρήτρες 1. Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερθείσες διαδικασίες. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει μόνο κατά την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν αυτή η ημερομηνία έπεται της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τερματιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 4. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την αμοιβαία κοινοποίηση των συμβαλλόμενων μερών για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό. 5. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συμφωνία για λόγους δημόσια τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας. Η απόφαση για την αναστολή κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο 48 ώρες πριν από την θέση της σε ισχύ. Το συμβαλλόμενο μέρος που ανέστειλε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος μόλις οι λόγοι της αναστολής δεν ισχύουν πλέον. 6. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική και ρωσική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/33 Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis. V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest. Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks. Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs. Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis. 'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι. Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six. Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six. Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei. Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā. Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje. Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján. Magħmul f'sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta. Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes. Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego. Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis. V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť. V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest. Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi. Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex. Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase. Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

8 L 129/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar Pentru Comunitatea Europeană За Европейское сообщество Por la Federación de Rusia Za Ruskou federaci For Den Russiske Føderation Für die Russische Föderation Venemaa Föderatsiooni nimel Για τη Ρωσική Ομοσπονδία For the Russian Federation Pour la Fédération de Russie Per la Federazione russa Krievijas Federācijas vārdā Rusijos Federacijos vardu Az Orosz Föderáció részéről Għall-Federazzjoni Russa Voor de Russische Federatie W imieniu Federacji Rosyjskiej Pela Federação da Rússia Za Ruskú federáciu Za Rusko federacijo Venäjän federaation puolesta På ryska federationen vägnar Pentru Federația Rusă За Российскую Федерацию

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους

Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Αναθεωρημένη), 1949, Νο. 97 Σύμβαση για τους Μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα