14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002133436 2014-06-27"

Transcript

1 : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :31:06 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 59260/6725 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πληροφορίες: Όλγα Ρακκά Τηλ.: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14PROC ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα: Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. Του Ν. 3852/2010. ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και ειδικά την παρ. 1 του άρθρου 209, σύμφωνα με το οποίο «Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). iii. Της 2/2037/ Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α, με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006. iv. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23 παρ 4,5,6 καθώς και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, όπως αυτοί ισχύει σήμερα. v. Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. vi. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» με το οποίο καταργήθηκαν τα Π.Δ. 370/95, Π.Δ. 346/1998, Π.Δ. 18/2000, Π.Δ. 105/2000. vii. Της Π1/ 74446/2002. viii. Της 17/2002 Εγκύκλίου ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α στην οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 ix. ( παρ 12 εδαφ. γ και 13 εδαφ. V III). x. Του N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα xi. Της οδηγίας 21437/ του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σχετικά με την εφαρμογή της Α.ΥΠ.ΟΙΚ.με Aριθμ /739/ ΦΕΚ 1291/ ,με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995.

2 xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. Της Π1 5857/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παράγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95». Της Π12622/ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». Του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/ ). Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ), τροποποίηση του Ν.3310/2005». Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α / ) περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/ περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν4250/2014 (ΦΕΚ74/Α / ) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις..- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 318/1992 (Αα 161) και λοιπές ρυθμίσεις και της ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ Κατάργηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων. 2. Την 271/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας. 3. Την μελέτη του τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου, στην οποία περιλαμβάνονται και τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 4. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 5. Την 55595/ Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 6. Την 371/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση ,42 με Φ.Π.Α, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α ,εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης Προκηρύσσουμε Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,42 με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί στην σχετική περίληψη διακήρυξης ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά iii. Συνεταιρισμοί iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

3 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. 3. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 750,00. Η Εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ, ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 4. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α Το περιεχόμενο της εγγύησης να είναι σύμφωνο με της διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που της εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: a) Την ημερομηνία έκδοσης b) Τον εκδότη. c) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης της τον οποίο απευθύνεται. d) Τον αριθμό της εγγύησης. e) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. f) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. g) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 5. Μαζί με τη προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής,οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 5.1. Πρωτότυπο Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Πρωτότυπο Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και της ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 5.5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 5.6. Πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας από το Δήμο Ιωαννιτών και το Δήμο της έδρας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και Ειδικότερα: Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι:

4 α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και δ) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασής της επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζομένου για τον εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του δραστηριότητας. Για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της υπηρεσίες του δημόσιο τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. (Παραγ. 1γ, 1δ & 1 ε, του άρθρου 9, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 5.9 Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει δείγματα των προσφερομένων ειδών σε χρόνο τουλάχιστον πέντε (5) ημερών εφόσον αυτά ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86, όπου θα αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές. 6. Υποβολή και σύνταξη προσφορών 6.1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά( ή με courier) με συστημένο σφραγισμένο φάκελο της το Πρωτόκολλο του Δήμου Ιωαννιτών στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 9, ΤΚ (Παραγ. 4, του άρθρου 11, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η προθεσμία για τη παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα.(αντίγραφα δικαιολογητικών, αντίγραφα οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους) (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Το αντικείμενο της προμήθειας. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5 - Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, (και τα αντίγραφα) Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόμενων υλικών έτοιμων της λειτουργία ή χρήση Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) - Τεχνική προσφορά. - Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική. - Προσπέκτους στην Ελληνική ή Αγγλική (εάν υπάρχουν) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. (Παραγ. Β, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 6.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και της ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων υλικών δεν γίνονται δεκτές 6.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που της καθιστούν ασαφής απορρίπτονται Οι προσφορές υπογράφονται από της της της διαγωνιζόμενους η της νόμιμους εκπροσώπους της Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε της τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από της διευκρινήσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. (Παραγ. 5, του άρθρου 12, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε και θα περιλαμβάνει της υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για τη παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο Ο προσφέρων θα δηλώνει με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με της αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από της όρους της Διακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές δεν γίνονται δεκτές. Στην ως άνω Υπεύθυνη δήλωση ο προσφέρων θα δηλώνει αν θα παραδώσει ή όχι στον προβλεπόμενο χρόνο από της όρους της διακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

6 6.18. Τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή. Επισημαίνεται ότι Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής : α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό %) στο οποίο υπάγεται το είδος Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, από την υπογραφή της σύμβασης στην αποθήκη του Δήμου ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο (30) τριάντα ημερών από τη παράδοση του υλικού Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 7. Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 15, της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.& παράγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95) 8. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν στοιχεία του διαγωνισμού δίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1β & 1γ του άρθρου 10 της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Για την παραλαβή αντιγράφων των τευχών δημοπράτησης απαιτείται η κατάθεση 20,00 στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκης ( Καπλάνη 7 Ιωάννινα). Η παρούσα διακήρυξη και η περίληψη της καθώς και η μελέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, από την οποία μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και μας γνωστοποιηθεί στο φαξ η πρόθεση τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή συμπληρωματικές πληροφορίες, παρέχονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της διακήρυξης έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία ως εξής: Για τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Εργοτάξιο του Δήμου, στο τηλέφωνο & (κ. Σιδηρουργό Μιχαήλ). Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και τον διαγωνισμό εν γένει μπορείτε να απευθύνεστε στο Γρ. Προμηθειών του Δήμου, στο τηλ: και fax: (κ. Όλγα Ρακκά). 9. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί άπαξ σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.ioannina.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) βαρύνουν τον ανάδοχο. 10. Όπου η διακήρυξη έχει ασάφεια ή παραλείψεις υπερισχύει η Υπ. Αποφ /93 (ΕΚΠΟΤΑ). Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,42 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α Κ.Α : ΕΤΟΣ : 2014

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην προμήθεια υδραυλικών υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων-σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση περί ΕΚΠΟΤΑ και έχει γραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2014, ύψους ,42 (με Φ.Π.Α.) με ΚΑ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Ιωαννιτών. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών τμηματικά,ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Ιωάννινα, / 05 /2014 Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

9 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα προς προμήθεια είδη θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προδιαγραφές: 1. Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής από αναγνωρισμένο οίκο, ο οποίος θα διαθέτει ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή αντίστοιχων ειδών. 2. Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ή διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης (IEC/CENELEC) όταν πρόκειται για εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών. 3. Θα φέρουν σήμανση CE 4. Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιωαννιτών τμηματικά,ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. 5. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος υλικού φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα, / 05 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου GROHP ΤΕΜ Βρύση κάνουλα νιπτήρων 1ας οπής τύπου GROHΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/4 ΤΕΜ 10

11 29. ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ (καπέλο) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 ένθετος ΤΕΜ ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 20

12 71. ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα, / 05 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΜ 100 Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 0,60 36,00 2 Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 1,00 60,00 3 Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 60 0,89 53,40 4 Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 120 0,80 96,00 5 ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ 100 2,00 200,00 6 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ 18 21,50 387,00 7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 20 3,25 65,00 8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ 10 36,00 360,00 9 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ 10 16,90 169,00 10 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ 10 11,50 115,00 11 ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ 15 7,00 105,00 12 Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου GROHP ΤΕΜ 50 6,00 300,00 13 Βρύση κάνουλα νιπτήρος 1ας οπής τύπου GROHP ΤΕΜ 36 10,00 360,00 14 ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ 20 0,50 10,00 15 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ 80 4,00 320,00 16 ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 10 0,97 9,70 17 ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ 100 0,48 48,00 18 ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 20 2,00 40,00 19 ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ 20 0,70 14,00 20 ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 20 2,68 53,60 21 ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ 50 1,50 75,00 22 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 20 1,50 30,00 23 ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 10 1,50 15,00 24 ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 5 1,10 5,50 25 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 50 0,48 24,00 26 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 50 0,48 24,00 27 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ 11 8,50 93,50 28 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/4 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 29 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ 50 0,70 35,00

14 30 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ 10 1,00 10,00 31 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ 5 2,50 12,50 32 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ 15 23,00 345,00 33 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 90 22, ,00 34 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ 10 18,00 180,00 35 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ 10 23,00 230,00 36 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ 100 2,30 230,00 37 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ (καπέλο) ΤΕΜ 100 0,40 40,00 38 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ 50 0,73 36,50 39 ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ 300 0,05 15,00 40 ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ 300 0,05 15,00 41 ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR Φ 50 ΤΕΜ ,50 42 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ 150 0,25 37,50 43 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ 50 0,35 17,50 44 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ 17 0,50 8,50 45 ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ 10 25,00 250,00 46 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ 50 0,25 12,50 47 ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 20 0,40 8,00 48 ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 20 2,03 40,60 49 ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 ένθετος ΤΕΜ 3 54,00 162,00 50 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ 5 27,00 135,00 51 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ 20 7,00 140,00 52 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 10 9,10 91,00 53 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 10 8,90 89,00 54 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ 30 1,60 48,00 55 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ 5 64,00 320,00 56 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 10 5,50 55,00 57 ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ 20 3,10 62,00 58 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ 20 2,19 43,80 59 ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ 10 7,00 70,00 60 ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ 20 39,00 780,00 61 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ 150 0,20 30,00 62 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ 150 0,20 30,00 63 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ 300 0,10 30,00 64 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 30 0,24 7,20 65 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 30 0,16 4,80 66 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ 50 0,90 45,00 67 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ 30 1,99 59,70 68 ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 120 2,00 240,00 69 ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 90 3,60 324,00

15 70 ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 20 0,50 10,00 71 ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ 50 0,60 30,00 72 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ 100 0,40 40,00 73 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ 100 0,30 30,00 74 ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ 30 2,30 69,00 75 ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 30 1,50 45,00 76 ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ 50 0,45 22,50 77 ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ 5 46,00 230,00 78 ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ 10 0,45 4,50 79 ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 15 0,67 10,05 80 ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ 10 0,97 9,70 81 ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ 50 0,40 20,00 82 ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ 10 1,80 18,00 83 ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 200 0,05 10,00 84 ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 200 0,05 10,00 85 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ 5 45,00 225,00 86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ 50 9,00 450,00 87 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ 50 2,80 140,00 88 ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 10 4,46 44,60 89 ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 20 7,70 154,00 90 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ 10 15,00 150,00 91 ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ. 30 1,90 57,00 92 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ. 50 6,50 325,00 93 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM. 50 3,70 185,00 94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ ,00 170,00 95 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 50 0,48 24,00 96 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ. 50 1,40 70,00 97 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά ΤΕΜ 100 1,25 125,00 Ο συντάξας Μίχος Κωνσταντίνος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ιωάννινα, / 05 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων & Πρασίνου Τσεκούρας Θεοφάνης Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ ,65 ΦΠΑ 2.804,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,42 Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Σιδηρουργός Μιχαήλ Εργοδηγών ΤΕ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 2 Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 60 3 Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 60 4 Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ 18 7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 20 8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ 10 9 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου GROHΕ ΤΕΜ Βρύση κάνουλα νιπτήρων 1ας οπής τύπου GROHΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 5 25 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 50 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

17 26 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ 11 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ /4 ΤΕΜ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ 5 32 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ (καπέλο) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR ΤΕΜ 5 42 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 ένθετος ΤΕΜ 3 50 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ 5 51 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ 5 56 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 30

18 66 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ 5 78 ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ 5 86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά ΤΕΜ 100 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΞΝΟΛΟ, / / Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ V. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 1 Σωλήνα Φ20 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 2 Σωλήνα Φ25 ΒΕΡΓΑ FASER PPR ΜΕΤΡΑ 3 Σωλήνες Φ20 (ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 4 Σωλήνα Φ25(ΒΕΡΓΑ) PPR ΜΕΤΡΑ 5 ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Φ32*1 ¼ Χ.Β. ΤΕΜ 6 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ FAR ½ χωρίς μανόμετρο ΤΕΜ 7 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ B.T ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 8 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΤΑΛ ¾ ΤΕΜ 9 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/2 σφαιρική ΤΕΜ 10 ΒΑΝΕΣ Cim 1 1/4 σφαιρική ΤΕΜ 11 ΒΑΝΕΣ 1 Cim σφαιρική ΤΕΜ Βρύση κάνουλα τοίχου μακρύλαιμη τύπου 12 GROHΕ ΤΕΜ 13 Βρύση κάνουλα νιπτήρος 1ας οπής τύπου GROHΕ ΤΕΜ 14 ΓΩΝΙΑ Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΜ 15 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 CIM-(πεταλούδα) ΤΕΜ 16 ΓΩΝΙΕΣ 6Χ10 ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 17 ΓΩΝΙΕΣ VALSIR Φ40 /45 ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΜ 18 ΓΩΝΙΕΣ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 19 ΓΩΝΙΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ63 ΣΕ 90⁰ αποχέτευσης ΤΕΜ 20 ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ 3/4 γαλβανιζέ ΤΕΜ 21 ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Μ.Β. 1/2 ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ

20 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 22 ΓΩΝΙΑ Φ110/90 ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 23 ΓΩΝΙΕΣ Φ110 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 24 ΓΩΝΙΕΣ Φ75/ 45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 25 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /45⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 26 ΓΩΝΙΕΣ Φ50 /90⁰ ΜΟΙΡΕΣ VAL SIR ΤΕΜ 27 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ΤΕΜ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ /4 ΤΕΜ 29 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 3/8 σωμάτων ΤΕΜ 30 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ100 (ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ) ΤΕΜ 31 ΗΜΙΤΑΦ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ 125 ΤΕΜ 32 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-τύπου Νιαγάρα ΤΕΜ 33 ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ.Π. CARIBA-ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 34 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-1/2 ΤΕΜ 35 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΤΕΜ 36 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ τύπου GROHP ΤΕΜ ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΜΙΚΡΑ 37 (καπέλο) ΤΕΜ 38 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ (ΦΟΥΣΚΑ) ΤΕΜ 39 ΛΑΣΤΙΧΟ ½ ΤΕΜ 40 ΛΑΣΤΙΧΟ ¾ ΤΕΜ 41 ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VAL SIR ΤΕΜ 42 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 ΤΕΜ 43 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4 ΤΕΜ 44 ΜΑΣΤΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1 ΤΕΜ 45 ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ½ 16 bar ΤΕΜ 46 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2 δεξιές ΤΕΜ 47 ΜΟΥΦΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ

21 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 48 ΜΠΟΥΤΟΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 50Χ80 49 ένθετος ΤΕΜ 50 ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ 50Χ40 ΤΕΜ 51 ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΤΕΜ 52 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 3/4 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 53 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1/2 -ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΕΜ 54 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18*18*2,5 ΤΕΜ 55 ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ70 Α15 ΤΕΜ 56 ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 57 ΣΠΙΡΑΛ 1Μ VIOSPIRAL Β.Τ. ΤΕΜ 58 ΣΠΙΡΑΛ 60 ΕΚ VIOSPIRAL Β.Τ ΤΕΜ 59 ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 Λεκάνης ΤΕΜ 60 ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ60 Α15 ΤΕΜ 61 ΣΠΙΡΑΛ ΚΟΚΚΙΝΟ Φ28 ΜΕΤΡΑ 62 ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΛΕ Φ28 ΜΕΤΡΑ 63 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ20 ΜΟΝΑ ΤΕΜ 64 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΔΙΠΛΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 65 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΜΟΝΑ (ΜΕ ΒΙΔΕΣ) ΤΕΜ 66 ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ50 ΣΕ Φ40 VALSIR ΤΕΜ 67 ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 6Χ10-3μέτρων ΜΕΤΡΑ 68 ΣΩΛΗΝΑ Φ100-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 69 ΣΩΛΗΝΑ Φ125-3μ./τεμάχιο (αποχέτευσης)-6ατμ ΜΕΤΡΑ 70 ΓΩΝΙΑ Φ32/45 ΜΟΙΡΕΣ αποχέτευσης ΤΕΜ 71 ΣΩΛΗΝΑ Φ18(ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΑΥΡΗ 18*2,5 ΜΕΤΡΑ 72 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΚΑΡΙΜΠΑ) ΤΕΜ 73 ΛΑΣΤΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΣΑΜΠΡΙΝΑ) ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ

22 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 74 ΣΩΛΗΝΑ Φ75-1 ΜΕΤΡΟΥ - VALSIR ΤΕΜ 75 ΣΩΛΗΝΕΣ Φ75 6ΑΤΜ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΑ 76 ΤΑΠΕΣ 1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ γαλβανιζέ ΤΕΜ 77 ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ Τ.Τ. ΤΕΜ 78 ΤΑΠΕΣ Φ75 αποχέτευσης ΤΕΜ 79 ΤΑΦ 1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 80 ΤΑΦ Φ100 αποχέτευσης ΤΕΜ 81 ΤΑΦ Φ20 ΠΛΑΣΤΙΚΟ PPR ΤΕΜ 82 ΗΜΙΤΑΦ Φ75 VALSIR ΤΕΜ 83 ΦΙΜΠΕΡ 1/2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 84 ΦΙΜΠΕΡ 3/4 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜ 85 ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ Β.Τ. MAP ROTEMBERGER ΤΕΜ 86 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ.Π. ΤΕΜ 87 ΦΛΟΤΕΡ Χ.Π. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 1/2 ΤΕΜ 88 ΦΡΕΑΤΙΑ 30 Χ 30 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 89 ΦΡΕΑΤΙΑ 40 Χ 40 Α15 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΤΕΜ 90 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΗΡΗΣ 30 Χ 30 ΤΕΜ 91 ΣΩΛΗΝΑ VALSIR φ50 1Μ. ΤΕΜ. 92 ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ. 93 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ½ Χ 1/2 CIM TEM. 94 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΙΞΕΩΣ ΠΑΓΚΟΥ ΤΕΜ. 95 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ. 96 ΓΩΝΙΕΣ ½ Ε.Β. ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΕΣ ΤΕΜ. 97 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. Φ18 Χ 2,5 Χ ½ αρσενικά ΤΕΜ Δαπάνη σε ευρώ ( ) για μία μονάδα ανά είδος υλικού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή Αριθμητικώς Ολογράφως σε ευρώ Ιωάννινα / 06 /2014

23 Ο προσφέρων

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Απόστολος Γκούνης Τηλ. 26513-61385 ΦΑΞ 26510-74441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ιωάννινα 16-07 - 2015 Α.Π. 54176/8127. Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ιωάννινα 16-07 - 2015 Α.Π. 54176/8127. Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ιωάννινα 30/10/2014 Α.Π.: 95390/11863 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 15/05/2012 Αρ. πρωτ. : 1171 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υδρομέτρων Αρ. Τεχνικής έκθεσης : 06/2012 Προϋπολογισμός :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Θεσσαλονίκη 14-10-2014 Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.14 11:09:44 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΥΒ4ΧΙ-ΥΧ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Θέμα: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Προϋπ.: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 26.08.2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 051653 «Προμήθεια εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001997054 2014-04-16

14PROC001997054 2014-04-16 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 2651361332 ΦΑΞ 26510-74441 EMAIL: DBalomenou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 6/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6757 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28748 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ),

Προς: 1. Ε.Β.Ε.Δ. Παράρτημα, Κω, Φαξ , 2. Σύλλογο Επιχειρήσεων Εστίασης Κω (ΣΕΠΕ ΚΩ), 0000117844 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Κως Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 06/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αριθ. πρωτ: 8785 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Χαϊδαρίου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα:

Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων Θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4ο / 29-2 -2016 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/ /5/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/ /5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/2016 23/5/2016 Αρ. Πρωτ.οικ13664/23-5-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/3/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα