Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων, µετά από την υπ αριθ / πρόσκληση του Προέδρου. Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Βασιλάκη Αθανάσιος, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Ζαγγίλας ηµήτριος. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 6.Ζαγγίλας ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015 Αριθµός Απόφασης: 101 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. Το θέµα εισηγήθηκε ο ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. µετά την όµοφωνη αποδοχή των µελών να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι την 25 η Μαΐου 2015, ηµέρα ευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. προκειµένου να συνεχίσει την διενέργεια του έλεγχου των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιεθνή ιαγωνισµό για την Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2015 και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: Στο δηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου σήµερα, ευτέρα 25 Μαΐου 2015, και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. Φ6ζ/8501/ Πρόσκληση της Προέδρου της, σε δηµόσια συνεδρίαση η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ήµου Πολυγύρου (Συγκρότηση Επιτροπής σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 2/2015 απόφαση της Ο.Ε. Α Α: ΩΖ3ΨΩΞΜ-Α Λ).

2 Σε συνέχεια του από Πρακτικού (αρ. πρωτ. Φ6ζ/2036/ ), η Επιτροπή συγκλήθηκε προκειµένου να συνεχίσει την διενέργεια του έλεγχου των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιεθνή ιαγωνισµό που προκηρύχθηκε για την Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2015 µε την υπ.αριθµ. 628/2015 (Α Α: ΨΙΕΙΩΞΜ-Π48)) διακήρυξη του ηµάρχου Πολυγύρου. Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη: α) Τις προσφορές που αναρτήθηκαν στην Ε.Σ.Η. Η.Σ. για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιεθνή ιαγωνισµό και οι οποίες ηλεκτρονικά αποσφραγίστηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 2015, και σύµφωνα µε το από 20/2/2015 (Φ6ζ/2036/ ) Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού έγιναν αρχικά δεκτά τα παρακάτω: 2. Για την ΟΜΑ Α 1 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) δεν αναρτήθηκαν προσφορές 3. Για την ΟΜΑ Α 2 (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) αναρτήθηκαν οι έξι (6) κάτωθι προσφορές: Αρ. Ηλ. Προσφοράς ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ 3758 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές & Εµπορικές β) Τους όρους που αναφέρονται στην υπ αριθ. Φ6ζ/2318/ διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού γ) Την υπ αριθ. 92/2014 µελέτη της Τ.Υ. που περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόµενης προµήθειας δ) Τις σχετικές προσκλήσεις της Προέδρου της Επιτροπής για συνεχείς κλειστές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισµού καθώς η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών (τεχνικά φυλλάδια προσφερόµενων προϊόντων) η οποία δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί αυθηµερών. ε) Τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων εταιρειών:

3 1) Fax της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (37800)) µε αρ. Πρωτ _15/ (Α.Π. 3173/ ) για την «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΑΦΜ ) 2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Αθηνών µε αρ. Πρωτ / (Α.Π. 3177/ ) για την ELDON'S HELLAS Ε.Π.Ε. (ΑΦΜ ) 3) Fax της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (37800)) µε αρ. Πρωτ _15/ (Α.Π. 3174/ ) για την «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΑΦΜ ) 4) Fax του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ, ΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ µε αρ. Πρωτ. 3973/ (Α.Π. 3172/ ) για την «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» (ΑΦΜ ) 5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΑΜΑΣ µε αρ. Πρωτ. 176/ (Α.Π. 3685/ ) για την. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ ) 6) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ της ALPHA BANK Κατάστηµα Μοναστηρίου (703) µε αρ. Πρωτ / (Α.Π. 3115/ ) για την ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ (ΑΦΜ ) και µετά από διαλογική συζήτηση η Ε.. απορρίπτει ως παρακάτω: Την προσφορά της «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ» µε αρ. ηλ. Προσφοράς 3758, ως εξής: ως προς την Τεχνική Προσφορά: για το προϊόν µε αρ. 2.4 (Λιπαντικό βενζ/ρων SAE10W-40) καθώς τόσο Τεχνικό Φυλλάδιο του όσο και στο έγγραφο του Γ.Χ.Κ. δεν υπάρχει η ζητούµενη προδιαγραφή SM/CF την προσφορά της «ELDON'S HELLAS Ε.Π.Ε.» µε αρ. ηλ. Προσφοράς 4465, ως εξής: ως προς την Τεχνική Προσφορά: για το προϊόν µε αρ. 2.4 (Λιπαντικό βενζ/ρων SAE10W-40) καθώς τόσο στο Τεχνικό Φυλλάδιο του όσο και στο έγγραφο του Γ.Χ.Κ. δεν υπάρχει η ζητούµενη προδιαγραφή SL/SM. την προσφορά της «ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» µε αρ. ηλ. Προσφοράς 4535 ως εξής: ως προς τα ικαιολογητικά: οι Υ.. Ν.1599/1986 δεν είχαν ηλεκτρονική υπογραφή σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ.5.1, και ό,τι δεν αποδεικνύεται η θεώρηση του πίνακα προσωπικού από Σ.Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 6.1 (3). ως προς την Τεχνική Προσφορά: 1). για το προϊόν µε αρ. 2.8 (Λάδι υδραυλικού SAE10W-30) καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. προδιαγραφή του, πάρα µόνο αίτηση προς αυτό για σχετική έγκριση. 2). για τα προϊόντα µε αρ. 2.9 και 2.10 (Λάδια Υδραυλικού τύπου ISO 46 και

4 ISO 68 αντίστοιχα) καθώς από τα Τεχνικά Φυλλάδια τους φαίνεται πως δεν καλύπτουν τις ζητούµενες προδιαγραφές HVLP και DENISON HF2, ούτε προσδιορίζεται αν περιέχουν ψευδάργυρο ή όχι. 3). για το προϊόν µε αρ (Υγρά Φρένων) καθώς από το Τεχνικό φυλλάδιο του φαίνεται πως καλύπτει κατώτερη της ζητούµενης προδιαγραφή (την JI703 αντί της JI704) δεν υπάρχει η ζητούµενη προδιαγραφή SL/SM. την προσφορά της «ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» µε αρ. ηλ. Προσφοράς 4606 ως εξής: ως προς την Τεχνική Προσφορά: 1) για τα προϊόντα µε αρ. 2.5 (Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE15W-30) και µε αρ. 26 (Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE20W-50) καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. προδιαγραφή τους, πάρα µόνο αίτηση προς αυτό για σχετική έγκριση. 2) για τα προϊόντα µε αρ. 2.9 και 2.10 (Λάδια Υδραυλικού τύπου ISO 46 και ISO 68 αντίστοιχα) καθώς από τα Τεχνικά Φυλλάδια τους (επίσηµες µεταφράσεις) φαίνεται πως περιέχουν ψευδάργυρο και άρα δεν καλύπτουν τις ζητούµενες προδιαγραφές. Στο σηµείο αυτό ο κ. Μαρινούδης Ιωάννης διαφώνησε και υποστήριξε ότι από την επισκόπηση του πρωτότυπου ξενόγλωσσου (Αγγλικού) τεχνικού φυλλαδίου που αφορά τα παραπάνω προϊόντα, προκύπτει ότι δεν περιέχουν ψευδάργυρο (zinc free) και συνεπώς καλύπτουν τις απαιτούµενες προδιαγραφές. την προσφορά της «. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» µε αρ. ηλ. Προσφοράς 4615 ως εξής: ως προς την Τεχνική Προσφορά: 1). για το προϊόν µε αρ. 2.6 (Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE20W-50) καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. η ζητούµενη CF προδιαγραφή του 2). για τo προϊόν µε αρ (Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων Τ2) καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. ζητούµενη της µελέτης προδιαγραφή (API TC και ISO:EGD) την προσφορά της «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις» µε αρ. ηλ. Προσφοράς 4655 ως εξής: ως προς την Τεχνική Προσφορά: 1). για το προϊόν µε αρ. 2.4 (Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE20W-50) καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. η ζητούµενη CF προδιαγραφή του 2). για το προϊον µε αρ. 2.7 (Λιπαντικό Γενικής Χρήσης SAE 10W) καθώς δεν υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. η ζητούµενη CF προδιαγραφή του. 3) για το προϊόν µε αρ. 2.8 (Λάδι υδραυλικού SAE 10W30) καθώς υπάρχει εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. µόνο η ζητούµενη GL-4 προδιαγραφή του και όχι η CF-4. 4) για τα προϊόντα µε αρ. 2.9 και 2.10 (Λάδια Υδραυλικού τύπου ISO 46 και ISO 68 αντίστοιχα) καθώς από τα Τεχνικά Φυλλάδια τους φαίνεται πως καλύπτουν µόνο τις ζητούµενες προδιαγραφές DION και HVLP και όχι την DENISON HF-2. 5) για το προϊόν µε αρ (Λιπαντικό για αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤF) καθώς από το Τεχνικό Φυλλάδιο του φαίνεται πως καλύπτει µόνο τις ζητούµενες προδιαγραφές DEXRON III και Allison C4 και όχι την GM. 5). για το προϊον µε αρ (Λιπαντικά δίχρονων κινητήρων τύπος 2Τ) καθώς δεν υπάρχει καµία

5 εγκεκριµένη από το Γ.Χ.Κ. προδιαγραφή του αλλά ούτε και καµία αίτηση προς Γ.Χ.Κ. για αυτό. * Η Ε.. σε αυτό το σηµείο, για την προσφορά της «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές και Εµπορικές Επιχειρήσεις», κρίνει πως σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64/ ) και για τις συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού, θα έπρεπε τα Τεχνικά Φυλλάδια της προσφέρουσας να µην είχαν χαρακτηριστεί ως στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της µε αρ. Πρωτ. 628/2015 (Α Α: ΨΙΕΙΩΞΜ-Π48) ιακήρυξης του ιαγωνισµού και της µε αρ. 92/2014 Μελέτης /νσης Τεχν. Υπηρεσιών συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών (άρθρο 8, παρ. 8.5 της ιακήρυξης). Στις 26/05/2015 υποβλήθηκε ένσταση από την εταιρία «. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και για τον λόγο αυτό συνήλθε η επιτροπή την 11 η Ιουνίου 2015, προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της Ένστασης που υποβλήθηκε κατά του 2ου Πρακτικού. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό (Γνωµοδότηση επί Ένστασης κατά του 2ου Πρακτικού) για την ανάθεση Προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015» και το οποίο έχει ως εξής: Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, σήµερα Πέµπτη 11η Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00π.µ., συνήλθε, σε κλειστή συνεδρίαση, η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ, σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. Φ6ζ/9820/ Πρόσκλήσηε της Προέδρου της, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί της Ένσταση που υποβλήθηκε κατά του 2ου Πρακτικού και να ολοκληρώσει το έργο της προκειµένου για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015» (σύµφωνα µε την υπ αριθµό 92/2014 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας). Η προµήθεια έχει προϋπολογισµό δαπάνης ,26 (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών του Ε.Σ.Η. Η.Σ διενεργήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015 σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 345/2014 (Α Α: 6Υ3ΦΩΞΜ-8ΤΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων ηµοπράτησης και ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισµού. Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α ήµου Πολυγύρου συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 2/2015 (Α Α: ΩΖ3ΨΩΞΜ-Α Λ). Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πολυγύρου και κατά την ηµέρα της συγκεκριµένης συνεδρίασης αποτελείται από τους: 1) Ψαθά Κωνσταντία, υπάλληλος ΤΥ ήµου Πολυγύρου, Πρόεδρος, 2) Κοζάρη Χριστίνα, υπάλληλος ΤΥ ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, 3) Μαρινούδη Ιωάννη, υπάλληλος ΤΥ ήµου Πολυγύρου, Τακτικό µέλος, Η Επιτροπή ιαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:

6 4. Τις προσφορές που αναρτήθηκαν στην Ε.Σ.Η. Η.Σ. για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιεθνή ιαγωνισµό και οι οποίες ηλεκτρονικά αποσφραγίστηκαν στις 20 Φεβρουαρίου 2015, και σύµφωνα µε το από 20/2/2015 (Φ6ζ/2036/ ) 1ο Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού έγιναν αρχικά δεκτά τα παρακάτω: Για την ΟΜΑ Α 1 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) δεν αναρτήθηκαν προσφορές Για την ΟΜΑ Α 2 (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) αναρτήθηκαν οι έξι (6) κάτωθι προσφορές: Αρ. Ηλ. Προσφοράς ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ 3758 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές & Εµπορικές Το από /05/2015 (Φ6ζ/8927/ ) 2ο Πρακτικό που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και το οποίο απορρίπτει το σύνολο των έξι (6) προσφορών για την ΟΜΑ Α 2 (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ). 6. Την από 26/05/2015 Ένσταση (µε τα δύο (2) συνηµµένα αυτής: 1. Απόφαση Αρ. 526/2004 (ΦΕΚ Β' 630/2005) & Απόφαση Αρ. 350/2012 (ΦΕΚ Β' 2988/2013)) η οποία αναρτήθηκε στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. από την. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4615), και ζητά: 1. Να γίνει δεκτή η προσφορά της στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού 2. Να συµπληρωθούν οι λόγοι απόρριψης των προσφορών των: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (αρ. ηλ. Προσφοράς: 3758), ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε. (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4465) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4606) Αναλυτικά και ανά σηµείο της Ενστάσεως η Επιτροπή ιαγωνισµού, εισηγείται:

7 Ο Ενιστάµενος ζητά να µην απορριφθεί η προσφορά του από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού και διευκρινίζει επί του θέµατος µε κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων (τα δύο (2) συνηµµένα της Ένστασης) αντίστοιχα για τα δύο (2) προϊόντα: 1ο) µε αρ. 2.6 (Λιπαντικό βενζινοκινητήρων, SAE 20W-50) και 2ο) µε αρ (Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων 2Τ). Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή ιαγωνισµού απορρίπτει στο σηµείο αυτό την Ένσταση και αποκλείει την προσφορά της. ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. Η αιτιολογία της Επιτροπής είναι πως καθώς, και όπως ρητώς αναγράφεται και περιγράφεται στα άρθρο 8 ( ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) και άρθρο 11 ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ) της ιακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού, το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή και η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 11) ενώ διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 8.5). Για τους λόγους αυτούς, και καθώς η Επιτροπή ιαγωνισµού οφείλει να ελέγξει την συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της ιακήρυξης και της τεχνικές προδιαγραφές της µε αρ. 92/2014 Μελέτης η, απορρίπτει για αυτό το σηµείο της Ένσταση. Ο Ενιστάµενος αποδέχεται το 2ο Πρακτικό, το οποίο και απορρίπτει τις προσφορές των : 1) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (αρ. ηλ. Προσφοράς: 3758), 2) ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε. (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4465) και 3) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4606) από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, ενώ καταθέτει και επιπλέον επισηµάνσεις επί των λόγων απόρριψης των συγκεκριµένων τριών (3) προσφορών. Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.. κάνει αποδεκτή την ένσταση για τους δύο λόγους που καταθέτονται ως προς την απόρριψη της προσφοράς της ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (αρ. ηλ. Προσφοράς: 3758). Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.. δεν κάνει αποδεκτή την ένσταση για τον ένα και µοναδικό λόγο που κατατίθενται ως προς την απόρριψη της προσφοράς της ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε. (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4465). Η Επιτροπή, όπως ήδη κατέγραψε και στο 2ο Πρακτικό ιενέργειας του ιαγωνισµού, είχε εντοπίσει και ελέγξει στην Τεχνική Προσφορά της ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε. το Τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόµενο προϊόν µε επωνυµία: ELDON'S GTE 1 SAE 10W/4 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ και το οποίο σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοιχίας που κατατέθηκε, δίνεται για το µε αρ. 2.4 (Λιπαντικό βενζινοκινητήρων, SAE 10W-40) ζητούµενο προϊόν της µε αρ. 92/2014 Μελέτης. Η Επιτροπή, όπως ήδη κατέγραψε και στο

8 2ο Πρακτικό, απέρριψε την συγκεκριµένη προσφορά καθώς σύµφωνα µε το (επίσης κατατεθηµένο!) µε αρ. Πρωτ. 30/005/270/ έγγραφο του Γ.Χ.Κ. το συγκεκριµένο προϊον δεν είχε τη ζητούµενη SM/CF προδιαγραφή. Μετά από διαλογική συζήτηση η Ε.. δεν κάνει αποδεκτή την ένσταση για τους δύο λόγους που κατατίθενται ως προς την απόρριψη της προσφοράς της ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (αρ. ηλ. Προσφοράς: 4606) διότι: α)η Επιτροπή, όπως ήδη κατέγραψε και στο 2ο Πρακτικό, έκανε αποδεκτή την προσφορά για τα προϊόντα µε αρ (Βελτιωτικό Πετρελαίου) και αρ (Ενισχυτικό αριθµού κετανίων) της µε αρ. 92/2014 Μελέτης, τα οποία και ζητούνται (2.22) Συσκευασία των 250ml ή η µικρότερη του εµπορίου και (2.23) Συσκευασία των 250ml ή η µικρότερη του εµπορίου καθώς έκανε αυτονόητα αποδεκτή την µικρότερη συσκευασία των εµπορικών τίτλων που προσφέρονται (E-ZOIL BIO-AID και WEPP 2032 αντίστοιχα). β) Η Ε.. διευκρινίζει ότι η εταιρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κατέθεσε τα δικαιολογητικά του άρθρου 6.1.Α.15 (Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης) και τα χαρακτήρισε ως εµπιστευτικά. Η Ε.. αποδέχεται την επιλογή της εταιρίας να χαρακτηρίσει τα κατατεθειµένα δικαιολογητικά ως εµπιστευτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.. 60/2007 καθόσον κρίνει ότι το συγκεκριµένο δικαιολογητικό είναι εµπορικό απόρρητο και δεν επηρεάζει τις συνθήκες του θεµιτού ανταγωνισµού στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, εισηγείται να απορριφθούν οι παρακάτω συµµετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό ιεθνή ιαγωνισµό : Αρ. Ηλ. Προσφοράς ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ 3758 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές & Εµπορικές Η Επιτροπή ιαγωνισµού διαβιβάζει τα: 1ο Πρακτικό (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης), 2ο Πρακτικό (Ελέγχου ικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών) και 3ο Πρακτικό (Γνωµοδότησή επί της επισυναπτόµενης Ένστασης µε τα δύο (2) συνηµµένα της) στην Προϊσταµένη Αρχή Οικονοµική Επιτροπή ήµου Πολυγύρου, η οποία και θα εκδικάσει την ένσταση και θα αποφασίσει τελικά επί του αποτελέσµατος του Ηλεκτρονικού Ανοικτού ιεθνή ιαγωνισµού Προµήθειας.

9 Κατόπιν στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο κ. Μαρινούδης Ιωάννης, µέλος της επιτροπής, προκειµένου να δώσει εξηγήσεις για την διαφωνία του σχετικά µε τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας Γιαννακοπούλου Παν. για τα προϊόντα µε αρ. 2.9 και 2.10, υποστηρίζοντας ότι δεν περιέχουν ψευδάργυρο σύµφωνα µε το πρωτότυπο ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο. Στη συνέχεια διαβάσθηκε το υπόµνηµα που κατέθεσε η εταιρία Γιαννακοπούλου Παν. ια του δικηγόρου της κ. ηµητρίου Οικονόµου, ενώ παράλληλα κατατέθηκε από τον ίδιο ( ηµήτριο Οικονόµου ως εκπρόσωπο της Παν. Γιαννακοπούλου), η από 11/06/2015 δήλωση της δικηγόρου που έκανε την µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε την οποία, εκ παραδροµής στην µετάφραση των τεχνικών φυλλαδίων αναφέρεται ότι τα προϊόντα αυτά περιέχουν ψευδάργυρο, αντί του ορθού χωρίς ψευδάργυρο (zinc-free). Τέλος ο ίδιος δικηγόρος κατέθεσε το υπ'αρ. 30/004/000/1705/ έγγραφο του Γ.Χ.Κ σε συνέχεια της υποβληθείσης από 9/9/014 αιτήσεως προς το Γ.Χ.Κ. σύµφωνα µε το οποίο εγκρίνεται η κυκλοφορία των λιπαντικών µε αρ. 2.5 και 2.6 (VELOX PREMIUM S 15W-40 & VELOX PREMIUM S 20W-50) και πρόσθεσε ότι η σχετική αίτηση για έγκριση από το Γ.Χ.Κ κατατέθηκε στις , δηλαδή πολλούς µήνες νωρίτερα και ότι η εταιρία AEGEAN δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή και γι αυτό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει ο νοµοθέτης θα πρέπει να γίνει δεκτή η κατάθεση της έγκρισης και να θεωρηθεί αναπόσπαστο τµήµα του υποβληθέντος κατά την διενέργεια του διαγωνισµού αντιγράφου της αίτησης προς το Γ.Χ.Κ. δεδοµένου ότι σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται ο πολίτης για αυτήν την τόσο µεγάλη καθυστέρηση (9 µήνες) παρά µόνο η ηµόσια Αρχή όπου κατά την έννοια του ικαίου, αυτή είναι ενιαία ( ήµος-γχκ). Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, τις διευκρινήσεις του κ. Μαρινούδη Ιωάννη, μέλους της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού καθώς και του εκπροσώπου της εταιρίας Γιανακοπούλου Παν. όπως επίσης και όλα τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν και μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε

10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Αποδέχεται εν µέρει το από 25/05/2015 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και ολοκληρωτικά το από 11/06/2015 πρακτικό (Γνωµοδότηση επί της ένστασης κατά του 2 ου πρακτικού) Β. Αποκλείει από την συνέχεια του διαγωνισµού τους παρακάτω διαγωνιζόµενους: 3758 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ELDON'S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ε ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανικές & Εµπορικές Γ. Αποδέχεται την προσφορά της Γιαννακοπούλου Παναγιώτας και εγκρίνει την συνέχεια του διαγωνισµού στο επόµενο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών Στην εν λόγω απόφαση ψήφισε λευκό ο κ. Τσινάς Αργύριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 101/ 2015 Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Πoλύγυρoς 12 η Ιουνίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 35/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 106/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 23/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002518996 2015-01-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα