Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2013 (19.07) (OR. en) 12541/13 TRANS 400 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 16 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D027153/02 Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 της Επιτροπής Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027153/02. συνημμ.: D027153/ /13 γπ DG E 2A EL

2 D027153/02 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος 1, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 2, προβλέπεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (εφεξής «ο Οργανισμός») μεριμνά για την προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (εφεξής «ΤΠΔ») στην τεχνική πρόοδο, στις εξελίξεις της αγοράς και στις κοινωνικές απαιτήσεις, και προτείνει στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των ΤΠΔ που κρίνει αναγκαίες. (2) Με την απόφαση Ε(2007)3371, της 13ης Ιουλίου 2007, η Επιτροπή έδωσε εντολήπλαίσιο στον Οργανισμό, να εκτελέσει ορισμένες εργασίες με βάση την οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας 3 και την οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος 4. Με βάση τους όρους της εν λόγω εντολής-πλαισίου, ζητήθηκε από τον Οργανισμό η αναθεώρηση της ΤΠΔ για τις φορτάμαξες. (3) Στις 25 Μαρτίου 2013, ο Οργανισμός εξέδωσε σύσταση σχετικά με τις τροποποιήσεις των ΤΠΔ για τις εμπορευματικές φορτάμαξες (ERA/REC/ /INT). (4) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 321/2013 της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «τροχαίο υλικό εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ L 191 της , σ. 1. ΕΕ L 164, , σ. 1. ΕΕ L 235, , σ. 6. ΕΕ L 110, , σ. 1. ΕΕ L 104 της , σ. 1. EL 2 EL

4 (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 321/2013 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 «4. Μετά από μεταβατική περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα νεοπαραγόμενα συστατικά στοιχεία διαλειτουργικότητας «σήματα οπίσθιου άκρου» καλύπτονται από την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης.» 2. Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Siim KALLAS Αντιπρόεδρος EL 3 EL

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 321/2013 (ΤΠΔ-WAG) τροποποιείται ως εξής: (1) Η ενότητα 1.2 «Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΤΠΔ είναι το όλο το δίκτυο του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελείται από: το δίκτυο του διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΔΕΔ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I τμήμα 1.1 «Δίκτυο» της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, το δίκτυο του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (ΔΕΔ), όπως περιγράφεται στο παράρτημα I τμήμα 2.1 «Δίκτυο» της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, άλλα τμήματα ολόκληρου του δικτύου του σιδηροδρομικού συστήματος, μετά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής, όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι τμήμα 4 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ». (2) Στην ενότητα «Δυναμική συμπεριφορά κατά την κίνηση», η τέταρτη παράγραφος «Η δυναμική συμπεριφορά κατά την κίνηση επιτρέπεται να αξιολογείται σε επίπεδο στοιχείου διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το σημείο Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ειδική δοκιμή ή προσομοίωση σε επίπεδο υποσυστήματος.» (3) Στην ενότητα «Κατασκευαστική μελέτη του πλαισίου φορείου», η δεύτερη παράγραφος «Η ακεραιότητα της φέρουσας κατασκευής του πλαισίου του φορείου, επιτρέπεται να αξιολογείται σε επίπεδο στοιχείου διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το σημείο Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ειδική δοκιμή ή προσομοίωση σε επίπεδο υποσυστήματος.» (4) Στην ενότητα «Πέδη λειτουργίας»: α) το κείμενο του δεύτερου εδαφίου της δεύτερης περίπτωσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «- ενημερωτικό δελτίο UIC 544-1:2013» β) το κείμενο της τρίτης παραγράφου «Ο υπολογισμός επαληθεύεται με δοκιμές. Ο υπολογισμός των επιδόσεων πέδησης σύμφωνα με το UIC επαληθεύεται όπως καθορίζεται στο UIC 544-1:2013». (5) Στην ενότητα «Πέδη στάθμευσης», το κείμενο της τρίτης παραγράφου της δεύτερης παραγράφου «- υπό συνθήκες άπνοιας, οι ελάχιστες επιδόσεις της πέδης στάθμευσης προσδιορίζονται με υπολογισμούς σύμφωνα με τη ρήτρα 6 του προτύπου EN :2009.» EL 4 EL

6 (6) Στην ενότητα «Θερμοχωρητικότητα», η δεύτερη παράγραφος «Η θερμοχωρητικότητα την οποία είναι ικανή να αντέχει η μονάδα χωρίς δυσμενή απώλεια επιδόσεων πέδησης λόγω θερμικών ή μηχανικών επιδράσεων καθορίζεται και εκφράζεται με τις παραμέτρους της ταχύτητας, του φορτίου επί του άξονα, της κλίσης και της απόστασης πέδησης.» (7) Στην ενότητα «Σύστημα προστασίας από ολίσθηση των τροχών (WSP)» η τέταρτη παράγραφος «Με WSP εξοπλίζονται οι ακόλουθοι τύποι μονάδων: - μονάδες εξοπλισμένες με παντός τύπου πέδιλα πέδησης, πλην πεδίλων πέδησης από σύνθετο υλικό, των οποίων η μέγιστη μέση αξιοποίηση της πρόσφυσης είναι ανώτερη του 0,12 - μονάδες εξοπλισμένες μόνον με δισκόφρενα ή/και πέδιλα πέδησης από σύνθετο υλικό, των οποίων η μέγιστη μέση αξιοποίηση της πρόσφυσης είναι ανώτερη του 0,11.» (8) Το κείμενο της ενότητας «Διατάξεις στερέωσης για σήμα οπίσθιου άκρου», «Όλες οι μονάδες που είναι σχεδιασμένες να δέχονται σήμα οπίσθιου άκρου, διαθέτουν δύο διατάξεις στο άκρο της μονάδας για να στερεώνονται δύο φανοί ή αντανακλαστικές πινακίδες, όπως ορίζεται στο προσάρτημα E, στο ίδιο ύψος από τη σιδηροτροχιά το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2000 mm. Οι διαστάσεις και το διάκενο μεταξύ αυτών των διατάξεων στερέωσης περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 του τεχνικού εγγράφου του ERA ERA/TD/ /INT έκδοση 1.2 της που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( (9) Στην ενότητα «Διεπαφή με το υποσύστημα έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση», ο πίνακας 7 «Διεπαφές με το υποσύστημα 'Έλεγχος, χειρισμός και σηματοδότηση'» Σημείο που αναφέρεται στην παρούσα ΤΠΔ α) Χαρακτηριστικά τροχαίου υλικού συμβατά με σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας βασιζόμενο σε κυκλώματα τροχιάς Σημείο που αναφέρεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ της Επιτροπής Παράρτημα A πίνακας Α2 στοιχείο 77 αποστάσεις αξόνων ( , , και ), φορτίο άξονα ( ), σύνθετη αντίσταση μεταξύ τροχών (3.1.9), χρήση πέδιλων πέδησης από σύνθετο υλικό (3.1.6). EL 5 EL

7 Σημείο που αναφέρεται στην παρούσα ΤΠΔ β) Χαρακτηριστικά τροχαίου υλικού συμβατά με σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας βασιζόμενο σε μετρητές αξόνων γ) Χαρακτηριστικά τροχαίου υλικού συμβατά με σύστημα ανίχνευσης αμαξοστοιχίας βασιζόμενο σε εξοπλισμό βρόχου Σημείο που αναφέρεται στην απόφαση 2012/88/ΕΕ της Επιτροπής Παράρτημα A πίνακας Α2 στοιχείο 77 αποστάσεις αξόνων ( , , και ), γεωμετρία τροχού (( ), μεταλλικά/ επαγωγικά στοιχεία διάκενο μεταξύ των τροχών ( ), υλικό τροχού ( ), μεταλλική μάζα οχήματος εκ κατασκευής ( ). (10) Στην ενότητα 4.4. «Κανόνες λειτουργίας» το κείμενο της πρώτης περίπτωσης της τρίτης παραγράφου «- περιγραφή του κανονικού τρόπου λειτουργίας, περιλαμβανόμενων των λειτουργικών χαρακτηριστικών και περιορισμών της μονάδας (π.χ. περιτύπωμα οχήματος, μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα, φορτία άξονα, επιδόσεις πέδησης, συμβατότητα με συστήματα ανίχνευσης αμαξοστοιχιών, επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος).» (11) Στην ενότητα 4.7 «Συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας», η πρώτη παράγραφος «Οι διατάξεις υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού που απαιτούνται για τη λειτουργία και τη συντήρηση μονάδων καλύπτονται από τις βασικές απαιτήσεις 1.1.5, 1.3.1, 1.3.2, και του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/57/EΚ.» (12) Η ενότητα 4.8 «Παράμετροι που πρέπει να καταγράφονται στον τεχνικό φάκελο» τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος «4.8 Παράμετροι που πρέπει να καταγράφονται στον τεχνικό φάκελο και στο ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων σιδηροδρομικών οχημάτων» β) το κείμενο της 18ης περίπτωσης «- Θερμοχωρητικότητα των συστατικών στοιχείων της πέδης εκφρασμένη σε ταχύτητα, φορτίο άξονα, κλίσης και απόστασης πέδησης.» γ) στο τέλος της ενότητας 4.8, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Τα στοιχεία του τροχαίου υλικού που πρέπει να καταγράφονται στο ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων σιδηροδρομικών οχημάτων (ERATV) EL 6 EL

8 καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων σιδηροδρομικών οχημάτων (2011/665/ΕΕ).» (13) Στην ενότητα «Όργανα κύλισης», η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η απόδειξη της συμμόρφωσης οργάνου κύλισης καθορίζεται στο κεφάλαιο 2 του τεχνικού εγγράφου ERA/TD/2013/01/INT του ERA έκδοση 1.0 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( (14) Στην ενότητα «Τροχός», το κείμενο της δεύτερης παραγράφου του στοιχείου β) «Για να εξασφαλίζεται κατά τη φάση παραγωγής ότι αστοχίες δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια λόγω τυχόν αλλαγής των μηχανικών χαρακτηριστικών των τροχών, ακολουθείται διαδικασία επαλήθευσης. Επαληθεύονται η εφελκυστική αντοχή του υλικού του τροχού, η σκληρότητα της επιφάνειας κύλισης, η τραχύτητα της επιφάνειας θραύσης (μόνον για τροχούς με πέδη επιφανείας κύλισης), η αντοχή σε πρόσκρουση, τα χαρακτηριστικά του υλικού και η καθαρότητα του υλικού. Στη διαδικασία επαλήθευσης καθορίζεται ο τρόπος δειγματοληψίας παρτίδων για κάθε χαρακτηριστικό που πρόκειται να επαληθευθεί.» (15) Η ενότητα «Άξονας» τροποποιείται ως εξής: α) η πρώτη παράγραφος Επιπλέον της ανωτέρω απαίτησης για τη συναρμολόγηση, η απόδειξη της συμμόρφωσης των χαρακτηριστικών μηχανικής αντοχής και κόπωσης του άξονα βασίζεται στις ρήτρες 4, 5 και 6 του προτύπου EN13103:2009+A2:2012.» β) η δεύτερη παράγραφος «Τα κριτήρια απόφασης για την επιτρεπόμενη καταπόνηση καθορίζονται στη ρήτρα 7 του προτύπου EN 13103:2009+A2:2012. Για να εξασφαλίζεται κατά τη φάση παραγωγής ότι αστοχίες δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια λόγω τυχόν αλλαγής των μηχανικών χαρακτηριστικών των αξόνων, ακολουθείται διαδικασία επαλήθευσης. Επαληθεύονται η εφελκυστική αντοχή του υλικού του άξονα, η αντοχή σε πρόσκρουση, η ακεραιότητα της επιφάνειας, τα χαρακτηριστικά του υλικού και η καθαρότητα του υλικού. Στη διαδικασία επαλήθευσης καθορίζεται ο τρόπος δειγματοληψίας παρτίδων για κάθε χαρακτηριστικό που πρόκειται να επαληθευθεί.» (16) Στην ενότητα «Δυναμική συμπεριφορά κατά την κίνηση», η τέταρτη παράγραφος «Όταν απαιτείται δοκιμή σε σιδηροτροχιά με κανονική μέθοδο μέτρησης, η μονάδα αξιολογείται με βάση τις οριακές τιμές που καθορίζονται στα τμήματα 1.2 και 1.3 του τεχνικού εγγράφου ERA/TD/2013/01/INT του ERA έκδοση 1.0 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( (17) Στην ενότητα «Όργανα κύλισης για χειροκίνητη αλλαγή τροχοφόρων αξόνων», η παράγραφος «Εναλλαγή εύρους τροχιάς από mm σε mm» «Οι τεχνικές λύσεις που περιγράφονται στις κατωτέρω εικόνες του ενημερωτικού δελτίου 430-1:2012 της UIC (Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων) θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του σημείου : EL 7 EL

9 για μονάδες άξονα: εικόνες 9 και 10 του παραρτήματος B.4 και εικόνα 18 του παραρτήματος H του ενημερωτικού δελτίου 430-1:2012 της UIC. για μονάδες φορείου: εικόνα 18 του παραρτήματος H του ενημερωτικού δελτίου 430-1:2012 της UIC.» (18) Στην ενότητα 6.3 ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «Υποσύστημα με κατασκευαστικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε στοιχεία διαλειτουργικότητας για τα οποία δεν υπάρχει δήλωση ΕΚ» και η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Κοινοποιημένος οργανισμός επιτρέπεται να εκδώσει πιστοποιητικό ΕΚ επαλήθευσης για υποσύστημα, ακόμη και εάν ένα ή περισσότερα κατασκευαστικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε στοιχεία διαλειτουργικότητας ενσωματωμένα στο υποσύστημα δεν καλύπτονται από σχετική δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρούσα ΤΠΔ (μη πιστοποιημένα ΣΔ), εφόσον το κατασκευαστικό στοιχείο κατασκευάστηκε πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ΤΠΔ και ο τύπος του κατασκευαστικού στοιχείου έχει: χρησιμοποιηθεί σε ήδη εγκεκριμένο υποσύστημα και τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας ΤΠΔ.» (19) Στην ενότητα 6.5 «Στοιχεία για τα οποία διατίθεται δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης», το στοιχείο β) «για τα κάτωθι ΣΔ τα πιστοποιητικά ΕΚ συμμόρφωσης, τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ και τα πιστοποιητικά εξέτασης του σχεδιασμού ΕΚ παραμένουν σε ισχύ με βάση την παρούσα ΤΠΔ μέχρι τη λήξη τους: τροχοφόρους άξονες τροχοί άξονες.» (20) Το Προσάρτημα Β «Ειδικές διαδικασίες για δυναμική κύλιση» τροποποιείται ως εξής: α) ο τίτλος «Προσάρτημα Β». β) ο τίτλος «Δεν χρησιμοποιείται». (21) Το «Προσάρτημα Γ «Πρόσθετοι προαιρετικοί όροι» τροποποιείται ως εξής: α) Στην παράγραφο «1. Χειροκίνητο σύστημα ζεύξης», το κείμενο της πέμπτης περίπτωσης «- Το διάκενο για το άγκιστρο έλξης ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο 2 του τεχνικού εγγράφου ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.2 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( β) Στην παράγραφο «1. Χειροκίνητο σύστημα ζεύξης», το κείμενο της ένατης περίπτωσης «- Το διάκενο για την εκτέλεση των ελιγμών από το προσωπικό ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο 3 του τεχνικού εγγράφου ERA/TD/ /INT EL 8 EL

10 του ERA έκδοση 1.2 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( γ) Η παράγραφος «2. Βαθμίδες και χειρολισθήρες UIC» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Η μονάδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με βαθμίδες και χειρολισθήρες σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 του τεχνικού εγγράφου ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.2 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( δ) Ο Πίνακας Γ.3 «Ελάχιστες επιδόσεις πέδησης για τις καταστάσεις πέδησης G και P» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων: Απ αίτηση για ταχύτητα κίνησης 100km/h Απ αίτηση για ταχύτητα κίνησης 120 km/h Τρόπος πέδησης Εξοπλισμός χειρισμού Τύπος μονάδας Κατάσταση φόρτωσης Μέγιστη απόσταση πέδησης Ελάχιστη απ όσταση πέδησης Μέγιστη απόσταση πέδησης Ελάχιστη απ όσταση πέδησης Χωρίς φορτίο S μέγ= 700m λ ελ άχ = 65% a ελάχ = 0,60m/s 2 S μέγ= 390 m λ μέγ=125%, (130%)*, a ελάχ = 1,15 m/s 2 S μέγ= 700m λ ελ άχ = 100% a ελάχ = 0,88 m/s 2 S μέγ= 580 m λ μέγ=125%, (130%)*, a ελάχ = 1,08 m/s 2 Τρόπος πέδησης «Ρ» Διάταξη εναλλαγής (9) Ρυθμιστική βαλβίδα για μεταβλητό φορτίο (10) «SS» (4) «S2» (3) «SS», «S2» «S1» (2) Ενδιάμεση Με φορτίο Χωρίς φορτίο Με φορτίο Με φορτίο (18t ανά άξονα για πέδιλα πέδης) S μέγ= 810 m λ ελ άχ = 55% a ελάχ = 0,51 m/s 2 S μέγ= 700 m λ ελ άχ = 65% a ελάχ = 0,60m/s 2 S μέγ= 480 m λ ελ άχ = 100% (1) a ελάχ = 0,91 m/s 2 (1) S μέγ= 700m λ ελ άχ = 65% a ελάχ = 0,60m/s 2 S ελάχ= 390 m λ μέγ=125%, (130%)*, a μέγ = 1,15 m/s 2 S ελάχ = Μέγ [(S = 480m, λ ελ άχ=100%, a μέγ= 0,91m/s 2 ), (S που π ροκύπτει με μέση δύναμη επ ιβράδυνσης 16,5 kn ανά άξονα)] (5). S ελάχ= 390 m λ μέγ=125%, (130%)*, a μέγ = 1,15 m/s 2 S ελάχ = Μέγ [(S = 480m, λ ελ άχ=100%, a μέγ= 0,91m/s 2 ), (S που π ροκύπτει με μέση δύναμη επ ιβράδυνσης 16,5 kn ανά άξονα)] (6). S μέγ= 700m λ ελ άχ = 100% a ελάχ = 0,88 m/s 2 S ελάχ= 580 m λ μέγ=125%, (130%)*, a μέγ = 1,08 m/s 2 S μέγ (8) = Μέγ [S = 700m, λ μέγ=100%, a μέγ = 0,88 m/s), (S που προκύπτει με μέση δύναμη επιβράδυνσης 16kN ανά άξονα)] (7). EL 9 EL

11 Τρόπος πέδησης «G» Δεν χρειάζεται χωριστή αξιολόγηση των επ ιδόσεων πέδησης μονάδων σε τρόπ ο πέδησης G. Το π εδούμενο βάρος μονάδας A σε τρόπ ο πέδησης G είναι το απ οτέλεσμα του π εδούμενου βάρους σε τρόπ ο π έδησης P (βλ. UIC 544-1:2013) Υποσημειώσεις: * Μόνον για πέδη φορτίου σε δύο στάδια (χειρισμός εναλλαγής) και P10 (πέδιλα από χυτοσίδηρο με 10 φώσφορο)- ή πέδιλα πέδης LL. (1) «a» = ((Ταχύτητα (km/h))/3,6)^2)/(2x(s-((te)x(ταχύτητα (km/h)/3,6)))), όπου Te=2 sec. Υπολογισμός της απόστασης κατά το τμήμα 5.11 του προτύπου EN :2005. (2) Μονάδα «S1» είναι μονάδα με διάταξη χωρίς/με φορτίο. Το μέγιστο φορτίο ανά άξονα είναι 22,5 t. (3) Μονάδα «S2» είναι μονάδα με βαλβίδα για μεταβλητό φορτίο. Το μέγιστο φορτίο ανά άξονα είναι 22,5 t. (4) Μονάδα «SS» πρέπει να εξοπλίζεται με βαλβίδα για μεταβλητό φορτίο. Το μέγιστο φορτίο ανά άξονα είναι 22,5 t. (5) Η μέγιστη επιτρεπόμενη μέση δύναμη επιβράδυνσης (για ταχύτητα πορείας 100 km/h) είναι 18 x 0,91 = 16,5 kn/άξονα. Η τιμή αυτή προκύπτει από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ενέργεια πέδησης που εφαρμόζεται σε πεδούμενο τροχό με διπλό πέδιλο, με ονομαστική διάμετρο καινούριου τροχού της τάξης των [920 mm mm] κατά τη διάρκεια της πέδηση ς (η μάζα της πέδης περιορίζεται σε 18 τόνους/άξονα). (6) Η μέγιστη επιτρεπόμενη μέση δύναμη επιβράδυνσης (για ταχύτητα πορείας 100 km/h) είναι 18 x 0,91 = 16,5 kn/άξονα. Η τιμή αυτή προκύπτει από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ενέργεια πέδησης που εφαρμόζεται σε πεδούμενο τροχό με διπλό πέδιλο, με ονομαστική διάμετρο καινούριου τροχού της τάξης των [920 mm mm] κατά τη διάρκεια της πέδηση ς (η μάζα της πέδης περιορίζεται σε 18 τόνους/άξονα). Συνήθως, μονάδα με V μέγ = 100 km/h και εξοπλισμένη με ρυθμιστική βαλβίδα για μεταβλητό φορτίο σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να προκύπτει λ = 100% έως 14,5 t/άξονα. (7) Η μέγιστη επιτρεπόμενη μέση δύναμη επιβράδυνσης (για ταχύτητα πορείας 120 km/h) είναι 18 x 0,88 = 16 kn/άξονα. Η τιμή αυτή προκύπτει από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ενέργεια πέδησης που εφαρμόζεται σε πεδούμενο τροχό με διπλό πέδιλο, με ονομαστική διάμετρο καινούριου τροχού της τάξης των [920 mm mm] κατά τη διάρκεια της πέδησης (η μάζα της πέδης πρέπει να περιορίζεται σε 18 τόνους). Η μάζα/άξονα περιορίζεται στους 20 t/άξονα και το αντίστοιχο λ είναι 90%. Εάν απαιτείται λ > 100% με μάζα/άξονα > 18 t τότε χρειάζεται να εξετασθεί άλλος τύπος πέδης. (8) Το λ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 125%, για πέδηση μόνον στους τροχούς (πέδιλα πέδης), μέγιστη επιτρεπόμενη μέση δύναμη επιβράδυνσης 16 kn/άξονα (για ταχύτητα πορείας 120 km/h). (9) Εναλλαγή σύμφωνα με το πρότυπο EN 15624:2008+A1:2010. (10) Βαλβίδα για μεταβλητό φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN 15611:2008+A1:2010 σε συνδυασμό με διάταξη αυτόματης ανίχνευσης για μεταβλητό φορτίο σύμφωνα με το πρότυπο EN 15625:2008+A1:2010.» (22) Το Προσάρτημα Δ «Πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα στα οποία παραπέμπει η παρούσα ΤΠΔ» τροποποιείται ως εξής: α) Στον πρώτο πίνακα, το κείμενο «Περιεχόμενο του σχεδίου προτύπου EN που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα B της παρούσας ΤΠΔ» στο τετραγωνίδιο της 17ης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/2013/01/INT του ERA έκδοση 1.0 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( β) Στον πρώτο πίνακα, το κείμενο «Περιεχόμενο του σχεδίου προτύπου EN που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα B της παρούσας ΤΠΔ» στο EL 10 EL

12 τετραγωνίδιο της 20ης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/2013/01/INT του ERA έκδοση 1.0 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( γ) Στον πρώτο πίνακα, το κείμενο «EN 13103:2009+A1:2010» στο τετραγωνίδιο της 28ης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» «EN13103:2009+A2:2012». δ) Στον πρώτο πίνακα, το κείμενο «UIC 430-1:2006» στο τετραγωνίδιο της 32ης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ενημερωτικό δελτίο UIC 430-1:2012» ε) Στον πρώτο πίνακα, το κείμενο «UIC 544-1:2012» στο τετραγωνίδιο της 35ης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: στ) «UIC 544-1:2013». Στον πρώτο πίνακα, το κείμενο «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.0 της » που περιλαμβάνεται στο τετραγωνίδιο της τελευταίας γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.2 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( ζ) Στον δεύτερο πίνακα, το κείμενο «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.0 της » που περιλαμβάνεται στο τετραγωνίδιο της τέταρτης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.2 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( η) Στον δεύτερο πίνακα, το κείμενο «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.0 της » που περιλαμβάνεται στο τετραγωνίδιο της έκτης γραμμής της στήλης «Παραπομπές σε υποχρεωτικό πρότυπο» «Τεχνικό έγγραφο ERA/TD/ /INT του ERA έκδοση 1.2 της , που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του ERA ( EL 11 EL

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036064/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5314/15 ADD 1 TRANS 17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Ιανουαρίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12761/1/14 REV 1 TRANS 403 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός σιδηρόδρομος) Rolling Stock Freight Wagons

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός σιδηρόδρομος) Rolling Stock Freight Wagons Ε 02.02.56 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 1-7-2008 02 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. 02 56 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (Συμβατικός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15099/14 ENV 876 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Νοεμβρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΦΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΦΑ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΠΔ ΕΦΑ Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2007)3371 τελικό της 13/07/2007 Αρ. αναφοράς στον ERA: Έκδοση ERA: 2.0 ERA/GUI/RST WAG/IU Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «τροχαίο υλικό φορτάμαξα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «τροχαίο υλικό φορτάμαξα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος «τροχαίο υλικό φορτάμαξα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 8 1.1. Τεχνικό πεδίο εφαρμογής... 8 1.2. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ, 2008/232/ΕΚ, 2008/284/ΕΚ, 2011/229/ΕΕ, 2011/274/ΕΕ, 2011/275/ΕΕ, 2011/291/ΕΕ

2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ, 2008/232/ΕΚ, 2008/284/ΕΚ, 2011/229/ΕΕ, 2011/274/ΕΕ, 2011/275/ΕΕ, 2011/291/ΕΕ L 217/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων 2006/861/ΕΚ, 2008/163/ΕΚ, 2008/164/ΕΚ, 2008/217/ΕΚ, 2008/231/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) 8569/16 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11584/15 AGRILEG 162 DENLEG 114 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 139. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 26 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 139. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 54ο έτος 26 Μαΐου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 139 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 54ο έτος 26 Μαΐου 2011 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2011/291/EE: Απόφαση της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031393/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031393/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11933/14 ADD 1 TRANS 368 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου 2014 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016 (OR. en) 7566/16 SAN 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16243/14 AGRILEG 239 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Νοεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15570/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11721/17 ENV 715 ENT 181 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11007/16 ENV 482 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015369/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015369/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2011 (OR. en) 13267/11 DENLEG 109 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Ιουλίου 2011 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D /03 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D /03 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7394/16 ADD 1 ENER 98 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Μαρτίου 2016 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Απριλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) 7868/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D049962/02

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035051/02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2015 (OR en) 5886/15 ADD 1 AVIATION 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Mαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D020181/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D020181/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 8 Μαΐου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15350/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6465/14 TRANS 58

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6465/14 TRANS 58 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6465/14 TRANS 58 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 10 Φεβρουαρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11469/17 AGRILEG 144 DENLEG 60 VETER 67 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΥΠΔ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2010)2576 τελικό της 29/04/2010 Κωδικός αναφοράς στον ERA: ERA/GUI/07-2011/INT Έκδοση στον ERA: 3.00 Ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2015 Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 276 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0115 (CNS) 10175/17 ADD 1 FISC 136 TRANS 263 IA 104 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15079/14 ENV 873 ENT 253 DACT 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12339/14 DENLEG 142 AGRI 527 SAN 310 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.12.2014 L 356/421 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό Θόρυβος» και με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13611/15 DENLEG 138 AGRI 561 SAN 355 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT 76 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6972/17 DENLEG 13 AGRI 118 SAN 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12340/14 DENLEG 143 AGRI 528 SAN 311 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (13.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (13.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2011 (13.01) (OR. en) 5156/11 TRANS 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 7 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13896/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 7610 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14746/17 EF 294 ECOFIN 997 DACT 227 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13812/14 SAN 364 STATIS 100 SOC 664 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΜΗΧ&ΕΤΥ

Οδηγός για την εφαρμογή της ΤΠΔ ΜΗΧ&ΕΤΥ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύμφωνα με την εντολή-πλαίσιο C(2010)2576 τελικό της 29/04/2010 Αρ. αναφοράς στον ERA: Έκδοση ERA: 2.00 ERA/GUI/07-2011/INT Ημερομηνία: 01 Ιανουαρίου 2015 Το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6092/17 TRANS 52 DACT 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036128/02 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036128/02 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11675/16 DENLEG 70 SAN 310 AGRI 446 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5606/17 ENV 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045653/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045653/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12030/1/16 REV 1 ENV 566 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 ADD 1 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4510 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10630/15 AGRI 379 AGRIORG 47 DACT 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031387/02 Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D031387/02 Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11932/14 ADD 1 TRANS 367 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου 2014 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6294/17 AGRILEG 42 VETER 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2017 (OR. en) 8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D043211/04 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 2 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 15 Μαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010 (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010 (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010 (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6957/17 DENLEG 12 AGRI 117 SAN 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014 (OR. el) 6758/14 DENLEG 41 AGRI 126 SAN 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12626/15 DENLEG 128 AGRI 506 SAN 314 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11325/15 DENLEG 112 AGRI 427 SAN 252 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R1301 EL 01.01.2015 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1301/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D015695/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D015695/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Σεπτεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13649/17 DENLEG 80 AGRI 574 SAN 380 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα