«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 87(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης 275(Ι) του Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του Ερµηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια 111 του (I) του «Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό µε βάση το άρθρο 7 «Γενικό Χηµείο» σηµαίνει το Γενικό Χηµείο του Υπουργείου Υγείας «δείγµατα» σηµαίνει δείγµατα νερού που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 «δηµόσιο δίκτυο διανοµής» σηµαίνει το δίκτυο διασωληνώσεων µε όλα τα εξαρτήµατα και εγκαταστάσεις του, το οποίο χρησιµοποιείται από φορέα ύδρευσης για µεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης: «ηµοτικό Συµβούλιο» σηµαίνει Συµβούλιο που συστάθηκε µε βάση τον περί ήµων Νόµο «διάθεση» σηµαίνει διάθεση µε αντιπαροχή ή χωρίς αντιπαροχή «ιευθυντής» σηµαίνει το ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας «Επιθεωρητής» σηµαίνει οποιοδήποτε Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 «επιχείρηση παραγωγής τροφίµων» περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα δια της οποίας παράγονται ή µεταποιούνται τρόφιµα για διάθεση τους στο εµπόριο «Κοινοτικό Συµβούλιο» σηµαίνει Συµβούλιο που συστάθηκε µε βάση τον περί Κοινοτήτων Νόµο «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» ή «νερό» σηµαίνει (α) Το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε µετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής, από βυτίο ή σε φιάλες ή δοχεία (β) το νερό που χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εµπορία προϊόντων ή ουσιών που

2 Παράρτηµα Ι. προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουµένου όµως του νερού του οποίου η ποιότητα κρίνεται από τον Αρχιεπιθεωρητή ότι δεν µπορεί να επηρεάσει την υγιεινή των τροφίµων στην τελική τους µορφή «οικιακό σύστηµα διανοµής» σηµαίνει τις σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα και τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ των βρυσών που συνήθως χρησιµοποιούνται για λήψη νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δηµόσιου δικτύου διανοµής, εφόσον δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρε\ισης υπό την ιδιότητα του αυτή «παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου «παράµετρος» σηµαίνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που ορίζεται ως παράµετρος Παράρτηµα Ι, στα Παραρτήµατα Ι και III του Νόµου Παράρτηµα III. «Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας» σηµαίνει Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας που Κεφ εγκαθιδρύθηκε µε βάση τον περί Υδατοπροµήθειας ηµοτικών και Άλλων 25 του 1972 Περιοχών Νόµο 31 του του (I) του 1996 «τρόφιµο» σηµαίνει τρόφιµο όπως καθορίζεται στον περί Τροφίµων (Έλεγχος και 4(I) του 2000 Πώληση) Νόµο 122(I) του (I) του «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας «φορέας ύδρευσης» σηµαίνει πρόσωπο, οργανισµό ή αρχή που προµηθεύει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και ο όρος περιλαµβάνει (α) Το ιευθυντή του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (β) Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας (γ) ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (δ) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εµφιάλωσης νερού για εµπορικούς σκοπούς (ε) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση πώλησης νερού από βυτίο Παράρτηµα Ι, (2) Οι σηµειώσεις στα Παραρτήµατα Ι, II, και III αποτελούν µέρος του Νόµου και Παράρτηµα II, σε περίπτωση αµφιβολίας υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Παράρτηµα III. Νόµου. Πεδίο εφαρµογής του 3. (1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται αναφορικά µε την προµήθεια νερού Νόµου. ανθρώπινης κατανάλωσης (α) Σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο για να χρησιµοποιηθεί ως πόσιµο, για µαγείρεµα, για σωµατική καθαριότητα ή για την παρασκευή οποιουδήποτε τροφίµου (β) µέσω πώλησης ή διάθεσης του από βυτίο τοποθετηµένο σε όχηµα ή αλλού ή (γ) µέσω πώλησης ή διάθεσης του σε φιάλες ή δοχεία.

3 54(I) του (I) του (2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται (α) Στο νερό που καθορίζεται ή δυνατό να καθοριστεί ως «φυσικό µεταλλικό νερό» σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµου του 1996 (β) σε οποιοδήποτε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) Νόµο του 2001 και (γ) σε οποιαδήποτε ποσότητα νερού που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους ο Υπουργός κρίνει ότι η ποιότητα του δεν επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την ανθρώπινη υγεία. Προµήθεια υγιεινού 4. (1) Η προµήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό νερού. και καθαρό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), απαγορεύεται. Παράρτηµα Ι. Παράρτηµα I. (2) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον ευρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση συµφωνά µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και (α) εν περιέχει µικροοργανισµούς, παράσιτα και ουσίες σε αριθµούς και συγκεντρώσεις που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και (β) ικανοποιεί τις ελάχιστες παραµετρικές τιµές, όπως εκτίθενται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήµατος Ι (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων, ο Υπουργός µπορεί, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φορέα ύδρευσης να προµηθεύει νερό το οποίο δε συµµορφώνεται µε οποιεσδήποτε από τις παραµετρικές τιµές του Μέρους Α ή του Μέρους Β του Παραρτήµατος Ι, εάν ικανοποιηθεί ότι (α) Η µη συµµόρφωση οφείλεται (i) σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή (ii) σε ασυνήθιστες µετεωρολογικές συνθήκες ή (iii) στη φύση και διαµόρφωση του εδάφους στην περιοχή από την οποία προέρχεται το νερό ή (β) το νερό θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή τροφίµων, και ότι η χρήση του νερού αυτού δε θα θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. (4) ιάταγµα που εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (3) µπορεί να περιέχει οποιουσδήποτε όρους ή περιορισµούς αναφορικά µε την προµήθεια του νερού από το φορέα ύδρευσης, περιλαµβανοµένων όρων ή περιορισµών σχετικά µε τον επιτρεπόµενο βαθµό απόκλισης από τις παραµετρικές τιµές, τα χρονικά όρια εντός των οποίων θα επιτρέπεται η απόκλιση ή τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ή για µείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του. (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός µπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτώς οποιοδήποτε φορέα ύδρευσης να προµηθεύει νερό το οποίο δε συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε από τις παραµετρικές τιµές του Μέρους

4 Γ του Παραρτήµατος Ι, εάν ικανοποιηθεί ότι ο βαθµός απόκλισης από τις εν λόγω τιµές δε θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία από τη χρήση του νερού. (6) Εξουσιοδότηση που παρέχεται µε βάση το εδάφιο (5), µπορεί να καθορίζει το βαθµό απόκλισης από τις παραµετρικές τιµές που θα επιτρέπεται καθώς και οποιουσδήποτε όρους ή υποχρεώσεις που αποσκοπούν στον περιορισµό της χρήσης του νερού ή στην αποκατάσταση της ποιότητας του ή στη µείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του. Υποχρέωση φορέα 5. Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε το νερό ύδρευσης. ανθρώπινης κατανάλωσης που προµηθεύει στο κοινό να διατηρείται πάντοτε υγιεινό και καθαρό και για το σκοπό αυτό οφείλει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές υποδείξεις του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών. Αρµοδία αρχή. 6. Ο ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και έχει καθήκον να µεριµνά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να συµβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αξίωση του Υπουργού, σχετικά µε κάθε ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή του παρόντος Νόµου. Αρχιεπιθεωρητής και 7. Ο Υπουργός µπορεί, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Επιθεωρητές. Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να διορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές οι οποίοι να ενεργούν υπό τις οδηγίες του ιευθυντή για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το Νόµο. Είσοδος σε 8. (1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές µπορούν, να εισέρχονται σε υποστατικά. οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους µε σκοπό να διενεργούν οποιεσδήποτε εξετάσεις, µετρήσεις ή δοκιµές αναφορικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προµηθεύει στα εν λόγω υποστατικά ή χώρους οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης ή για την εξέταση ή τη λήψη δειγµάτων του νερού αυτού ή δειγµάτων από ουσίες, εξαρτήµατα, εγκαταστάσεις ή υλικά που αποτελούν µέρος οικιακού συστήµατος διανοµής ή που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, επεξεργασία ή µεταφορά του νερού: Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µετά από σχετική συγκατάθεση προσώπου ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών που διαµένει στην κατοικία. (2) Κατά την είσοδο τους σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους, ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές επιδεικνύουν δελτίο ειδικής ταυτότητας το οποίο τους παρέχει ο ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας. (3) Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαµβανοµένης και της παροχής πρόσβασης σε χώρους ή σηµεία από τα οποία µπορούν να ληφθούν δείγµατα νερού ή τα οποία πρέπει να τύχουν επιθεώρησης για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. Παρακολούθηση του 9. (1) Αποτελεί καθήκον του Αρχιεπιθεωρητή να προβαίνει σε δοκιµαστική και νερού. ελεγκτική παρακολούθηση του νερού σε όλες τις περιοχές της ηµοκρατίας Παράρτηµα II. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος II. Παράρτηµα II. (2) Η δοκιµαστική παρακολούθηση πραγµατοποιείται µε αναλύσεις των παραµέτρων που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παραρτήµατος II και η

5 Παράρτηµα Ι. ελεγκτική παρακολούθηση µε αναλύσεις όλων των παραµέτρων που αναφέρονται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήµατος Ι. Παράρτηµα II. (3) Για τη δοκιµαστική και ελεγκτική παρακολούθηση, λαµβάνονται δείγµατα του νερού σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει ο Αρχιεπιθεωρητής µε βάση το περιεχόµενο των Πινάκων Β1 και Β2 του Παραρτήµατος Π (4) Τα δείγµατα του νερού που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, λαµβάνονται από τους Επιθεωρητές από τα σηµεία που καθορίζονται στο άρθρο 10 και διαβιβάζονται στο Γενικό Χηµείο για τις σχετικές αναλύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 1. (5) Οι Επιθεωρητές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα δείγµατα νερού που λαµβάνουν σύµφωνα µε το εδάφιο (2) (α) Να µην υφίστανται οποιεσδήποτε αλλοιώσεις ενόσω βρίσκονται στην κατοχή τους και (β) να διαβιβάζονται στο Γενικό Χηµείο το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός περιόδου όχι µεγαλύτερης των είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη τους. (6) Ανεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να προβαίνει σε έλεγχο της απολύµανσης του νερού όταν αυτή αποτελεί µέρος της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας ή διανοµής του και να υποδεικνύει στο φορέα ύδρευσης που προβαίνει στην απολύµανση, να µεριµνά ώστε οποιαδήποτε επιµόλυνση από τα υποπροϊόντα της απολύµανσης να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαµηλότερα επίπεδα, χωρίς να εξουδετερώνεται η απολύµανση. Σηµεία 10. (1) Τα δείγµατα που αναφέρονται στο άρθρο 9, λαµβάνονται από τα δειγµατοληψίας. ακόλουθα σηµεία, δηλαδή: (α) Για νερό που παρέχεται σε υποστατικά µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής, από βρύση εντός του υποστατικού από την οποία ο κάτοχος λαµβάνει το νερό για να το χρησιµοποιήσει ως πόσιµο, ή για µαγείρεµα ή για ατοµική καθαριότητα (β) για νερό που παρέχεται ή διατίθεται από βυτίο, από το σηµείο από το οποίο το νερό εξέρχεται από το βυτίο (γ) για νερό που διατίθεται σε φιάλες ή δοχεία, από το σηµείο στο οποίο το νερό τοποθετείται στις φιάλες ή στα δοχεία (δ) για νερό που χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων, από το σηµείο που εξέρχεται για να χρησιµοποιηθεί για την εν λόγω παραγωγή (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός µπορεί να εκδώσει διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το οποίο να εξουσιοδοτεί τους Επιθεωρητές όπως σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες το νερό διανέµεται σε υποστατικά µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής τις οποίες καθορίζει, λαµβάνουν δείγµατα από τις πηγές του νερού, τους χώρους επεξεργασίας του, τους αγωγούς ή τις δεξαµενές διανοµής, νοουµένου ότι (α) Τα εν λόγω δείγµατα αποσκοπούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο συγκεκριµένων παραµέτρων που καθορίζονται στο διάταγµα και

6 (β) ο Υπουργός ικανοποιείται ότι, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων, οι τιµές των εν λόγω παραµέτρων δεν είναι δυνατό να µεταβληθούν δυσµενώς λόγω οποιασδήποτε διεργασίας που λαµβάνει χώρα µεταξύ του σηµείου που λαµβάνεται το δείγµα και του σηµείου που θα ελαµβάνετο εάν δεν εκδίδετο το διάταγµα. Αρµόδιο εργαστήριο. 11. (1) Αρµόδιο εργαστήριο για τις αναλύσεις των δειγµάτων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο είναι το Γενικό Χηµείο του Υπουργείου Υγείας, και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ή χηµείο που ορίζεται από τον Υπουργό σύµφωνα µε το εδάφιο (2). Παράρτηµα III. (2) Ο Υπουργός µπορεί, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να ορίσει ως κατάλληλο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οποιοδήποτε εργαστήριο εκτός του Γενικού Χηµείου, και να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί όπως, υπό τις οδηγίες του Γενικού Χηµείου, προβαίνει σε αναλύσεις δειγµάτων που παραδίδονται σ' αυτό από τον Αρχιεπιθεωρητή ή το Γενικό Χηµείο. (3) Για τη διενέργεια των αναλύσεων που -αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) το Γενικό Χηµείο και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ορίζεται µε βάση το εδάφιο (2), εφαρµόζει τις προδιαγραφές και τις µεθόδους που καθορίζονται στο Παράρτηµα III. (4) Το Γενικό Χηµείο και το εργαστήριο που ορίζεται µε βάση το εδάφιο (2), µεριµνούν όπως (α) Το σύστηµα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που διαθέτουν και χρησιµοποιούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ευρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά (β) οι αναλύσεις των δειγµάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόµο, διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση και (γ) τα αποτελέσµατα των αναλύσεων διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στον Αρχιεπιθεωρητή Έλεγχος εργαστηρίου. 12. (1) Κάθε σύστηµα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που χρησιµοποιείται για αναλύσεις δειγµάτων νερού, υποβάλλεται από καιρού εις καιρόν σε έλεγχο καταλληλότητας από τεχνικό σύµβουλο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συµβούλιο. (2) Ο Τεχνικός Σύµβουλος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιλέγεται µεταξύ ικανών και κατάλληλα προσοντούχων προσώπων που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τρόπο ανεξάρτητο και σύµφωνα µε τους όρους διορισµού του που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. ίκτυο διανοµής του 13. (1) Εάν από τις αναλύσεις των δειγµάτων που λήφθηκαν από υποστατικό το υποστατικού. οποίο προµηθεύεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από δίκτυο διανοµής, εξαιρουµένων των υποστατικών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), διαπιστωθεί ότι Παράρτηµα Ι. το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραµετρικές τιµές που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι και ότι το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στο δίκτυο διανοµής για το οποίο ευθύνεται ο φορέας ύδατος αλλά στο οικιακό σύστηµα διανοµής του υποστατικού, τότε ο Επιθεωρητής (α) Μεριµνά ώστε ο κάτοχος του υποστατικού να πληροφορηθεί δεόντως τόσο για τις εν λόγω διαπιστώσεις όσο και τον ενδεχόµενο κίνδυνο στην υγεία των προσώπων που χρησιµοποιούν νερό από το εν λόγω υποστατικό και

7 (β) παρέχει στον κάτοχο του υποστατικού οδηγίες ή συµβουλές αναφορικά µε τα µέτρα που θα ήταν δυνατό να λάβει ώστε να εξαλειφθεί ο ενδεχόµενος κίνδυνος. (2) Εάν διαπιστωθεί από τις αναλύσεις δειγµάτων ότι η ποιότητα του νερού που παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής σε οποιοδήποτε σχολείο, νοσοκοµείο, γήπεδο, εστιατόριο ή άλλο χώρο ή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται από το κοινό, δεν είναι η απαιτούµενη από τον παρόντα Νόµο και ότι το γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο οικιακό σύστηµα διανοµής µε το οποίο είναι εφοδιασµένο το υποστατικό ή οι εγκαταστάσεις, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής (α) Ενηµερώνει κατάλληλα τόσο τον υπεύθυνο του υποστατικού ή των εγκαταστάσεων ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της διαχείρισης τους όσο και το φορέα ύδρευσης και (β) εάν κρίνει ότι η χρησιµοποίηση του νερού από το κοινό δηµιουργεί κίνδυνο στη δηµόσια υγεία, µεριµνά ώστε (i) να τερµατιστεί η παροχή του νερού στο υποστατικό ή τις εγκαταστάσεις, µέχρις ότου αποκατασταθεί η ποιότητα του (ii) να πληροφορηθεί κατάλληλα το κοινό που πιθανόν να χρησιµοποιήσει το νερό, για τον ενδεχόµενο κίνδυνο από τη χρησιµοποίηση του και (iii) να ετοιµαστεί, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του υποστατικού ή του χώρου ή της εγκατάστασης, αναλόγως της περιπτώσεως, πρόγραµµα για τη βελτίωση του συστήµατος διανοµής ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού. Μέτρα προστασίας 14. (1) Εάν από τις αναλύσεις οποιουδήποτε δείγµατος που λαµβάνεται σύµφωνα της δηµόσιας υγείας. µε τις διατάξεις του Νόµου, διαπιστωθεί ότι η τιµή οποιασδήποτε από τις Παράρτηµα I. παραµέτρους που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Μέρους Α ή του Μέρους Β του Παραρτήµατος Ι, υπερβαίνει την τιµή που καθορίζεται για την παράµετρο αυτή στη δεύτερη στήλη, τότε ο ιευθυντής οφείλει, χωρίς καθυστέρηση Παράρτηµα Ι. (α) Να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να πληροφορηθεί το κοινό που χρησιµοποιεί το νερό από το οποίο λήφθηκε το δείγµα για τον ενδεχόµενο κίνδυνο στην υγεία και (β) να πληροφορήσει το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προµηθεύουν το νερό αναφορικά µε τις διαπιστώσεις του και να εισηγηθεί τη λήψη µέτρων για προστασία της δηµόσιας υγείας, περιλαµβανοµένης της διακοπής της παροχής ή περιορισµού της χρήσης του νερού. (2) Εάν από τις αναλύσεις οποιουδήποτε δείγµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, διαπιστωθεί ότι η τιµή οποιασδήποτε από τις παραµέτρους που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Μέρους Γ του Παραρτήµατος Ι, αποκλίνει από την τιµή που καθορίζεται γι' αυτή στη δεύτερη στήλη, τότε ο ιευθυντής οφείλει, χωρίς καθυστέρηση (α) Να εξετάσει κατά πόσο το γεγονός αυτό δηµιουργεί οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, λαµβάνοντας υπόψη (i) To βαθµό απόκλισης από την καθορισµένη παραµετρική τιµή και (ii) τη χρονική περίοδο που διαρκεί ή δυνατό να διαρκέσει η απόκλιση και (β) να πληροφορήσει το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προµηθεύουν το νερό

8 Παράρτηµα Ι. αναφορικά µε τις διαπιστώσεις του και να εισηγηθεί τη λήψη µέτρων που κρίνει αναγκαία προς αποκατάσταση της ποιότητας του νερού (3) Όταν ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης πληροφορηθούν από το ιευθυντή ότι το νερό που προµηθεύουν δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα που καθορίζει ο παρών Νόµος µε βάση το Παράρτηµα Ι, οφείλει να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις κατάλληλες ενέργειες για προστασία της δηµόσιας υγείας, περιλαµβανοµένης της διακοπής της προµήθειας του νερού και της λήψης µέτρων αποκατάστασης της ποιότητας του. (4) Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται η λήψη µέτρων για αποκατάσταση της παραµετρικής τιµής του νερού όταν υπάρχει απόκλιση από αυτή, ο φορέας ύδρευσης που θα εφαρµόσει τα µέτρα µεριµνά ώστε το κοινό που χρησιµοποιεί το νερό να πληροφορηθεί κατάλληλα για τα µέτρα που λαµβάνονται, εκτός εάν ο ιευθυντής και ο φορέας αποφασίσουν από κοινού ότι η απόκλιση από την παραµετρική τιµή είναι άνευ σηµασίας. Συµπληρωµατική 15. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιευθυντής διαπιστώνει ή έχει λόγους να παρακολούθηση. πιστεύει ότι στο νερό που προµηθεύει οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης περιέχονται ουσίες ή µικροοργανισµοί που ενώ δεν αποτελούν παραµέτρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, εντούτοις περιέχονται σε τέτοιες ποσότητες ή αριθµούς ώστε να δηµιουργείται κίνδυνος στη δηµόσια υγεία από τη χρήση του νερού αυτού, τότε οφείλει (α) Να µεριµνά ώστε να διενεργείται συµπληρωµατική παρακολούθηση του νερού (β) να πληροφορεί κατάλληλα το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που παρέχουν το νερό και να εισηγείται τη λήψη κατάλληλων µέτρων για εξάλειψη του κινδύνου και (γ) να παρακολουθεί κατά πόσο λαµβάνονται τα µέτρα που εισηγείται ή κατά πόσο λαµβάνονται άλλα µέτρα που επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Πληροφόρηση του 16. (1) Ο ιευθυντής µεριµνά όπως σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα που κοινού. ορίζει ο Υπουργός, δηµοσιεύονται στον καθηµερινό τύπο κατάλληλες και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά µε τη γενική ποιοτική κατάσταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προµηθεύουν στους καταναλωτές οι φορείς ύδρευσης. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο ιευθυντής ετοιµάζει και δηµοσιεύει έκθεση ανά τριετία για σκοπούς ενηµέρωσης του κοινού, στην οποία αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη ηµοκρατία, όπως αυτά διαπιστώνονται από τις σχετικές αναλύσεις κατά την περίοδο της τριετίας. Στην έκθεση αναφέρεται ξεχωριστά ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων ανάλυσης για καθεµιά από τις παραµετρικές τιµές που αφορούν όλες τις ποσότητες του νερού που προµήθευσε κατά την τριετία στους καταναλωτές (α) Το καθένα από τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας και (β) οποιοδήποτε από τα Κοινοτικά Συµβούλια, εφόσον ο αριθµός των καταναλωτών του Συµβουλίου υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες. Αδικήµατα και ποινές. 17. Πρόσωπο το οποίο παρεµποδίζει µε οποιοδήποτε τρόπο Επιθεωρητή στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε βάση τον παρόντα Νόµο ή οποιουσδήποτε κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το Νόµο, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι

9 µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές. Κανονισµοί. 18. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και ειδικότερα για τη ρύθµιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα: (α) Την επιβολή υποχρεώσεων ή την ανάθεση εξουσιών στους φορείς ύδατος µε σκοπό τη διασφάλιση ή διατήρηση της ποιότητας του νερού (β) την ανάθεση οποιωνδήποτε πρόσθετων εξουσιών στον Αρχιεπιθεωρητή ή στους Επιθεωρητές για καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους (γ) τη λήψη οποιωνδήποτε µέτρων που δεν προβλέπονται σε οποιοδήποτε άλλο νόµο ή κανονισµό προς αποτροπή της ρύπανσης ή αλλοίωσης του νερού (δ) τον καθορισµό προδιαγραφών αναφορικά µε την ποιότητα δηµόσιων συστηµάτων διανοµής, οικιακών συστηµάτων διανοµής, και ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ή απολύµανση του νερού καθώς και για τη ρύθµιση οποιωνδήποτε θεµάτων που αφορούν τη χρήση των συστηµάτων και των ουσιών αυτών και τον προσδιορισµό των προσώπων ή αρχών που θα προβαίνουν στον καθορισµό των προδιαγραφών (ε) τον καθορισµό συγκεκριµένων όρων ή περιορισµών τους οποίους ο Υπουργός οφείλει να επιβάλει µε βάση διάταγµα που εκδίδει σύµφωνα µε το άρθρο 4 (στ) τον προσδιορισµό των µέσων ή των τρόπων πληροφόρησης των καταναλωτών και γενικότερα του κοινού αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τα µέτρα που λαµβάνονται µε βάση το Νόµο για προστασία του κοινού ή αποκατάσταση της ποιότητας του νερού 2 του 275(Ι) του (ζ) την επιβολή ποινών, οι οποίες να µην υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 17, για παραβάσεις των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο (η) οποιοδήποτε άλλο θέµα που σύµφωνα µε το Νόµο µπορεί ή πρέπει να καθοριστεί. Η υφιστάµενη 19. Οποιαδήποτε µέτρα λαµβάνονται µε σκοπό την τήρηση ή εφαρµογή των ποιότητα του νερού διατάξεων του παρόντος Νόµου, δε θα συνεπάγονται υποβάθµιση της ποιότητας δεν υποβαθµίζεται. του νερού η οποία υφίστατο πριν από τη λήψη των µέτρων αυτών ούτε αύξηση της ρύπανσης άλλου νερού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τροποποίηση 20. Τα Παραρτήµατα Ι, II, και III του παρόντος Νόµου, µπορούν να Παραρτηµάτων, τροποποιούνται από τον Υπουργό µε σχετικό διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Παραρτήµατα Ι, II και Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. III Έναρξη της ισχύος 21. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που καθορίζει το Υπουργικό του παρόντος νόµου. Συµβούλιο µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρο 4(2))

10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Μικροβιολογικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή (αριθµός/100ml) Escherichia coli (E.Coli) 0 Εντερόκοκκοι 0 Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν οι ακόλουθες µικροβιολογικές παράµετροι: Παράµετρος Escherichia coli (E.Coli) Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθµός αποικιών σε 22 C Αριθµός αποικιών σε 37 C Παραµετρική τιµή 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 100/ml 20/ml ΜΕΡΟΣ Β Χηµικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Ακρυλαµίδιο 0.10 µg/l Σηµείωση 1 Αντιµόνιο 5.0 µg/l Αρσενικό 10 µg/l Βενζόλιο 1.0 µg/l Βενζο-α-πυρένιο µg/l Βόριο 1.0 mg/l Βρώµικα άλατα 10 Σηµείωση 2 µg/l Κάδµιο 5.0 µg/l Χρώµιο 50 µg/l Σηµείωση 3 Χαλκός 2.0 mg/l Σηµείωση 3 Κυανιούχα άλατα 50 µg/l 1,2-διχλωροαιθάνιο 3.0 µg/l Επιχλωρυδρίνη 0.10 µg/l Σηµείωση 1 Φθοριούχα άλατα 1.5 mg/l Μόλυβδος 10 µg/l Σηµειώσεις 3 και 4 Υδράργυρος 1.0 µg/l Νικέλιο 20 µg/l Σηµείωση 3 Νιτρικά άλατα 50 mg/l Σηµείωση 5 Νιτρώδη άλατα 0.50 mg/l Σηµείωση 5 Παρασιτοκτόνα 0.10 µg/l Σηµειώσεις 6 και 7 Σύνολο παρασιτοκτόνων 0.50 µg/l Σηµειώσεις 6 και 8 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες µg/l Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων ενώσεων Σηµείωση Σελήνιο 10 µg/l Τετραχλωροαιθένιο και 10 Mg/1 Άθροισµα συγκεντρώσεων Τριχλωραιθένιο συγκεκριµένων παραµέτρων Ολικά τριαλογοµεθάνια 100 Mg/1 Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων ενώσεων Σηµείωση

11 10 Βινυλοχλωρίδιο 0.50 Mg/1 Σηµείωση 1 Σηµείωση 1: Η παραµετρική τιµή αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων µονοµερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µέγιστης µετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυµερούς όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. Σηµείωση 2: Εάν είναι δυνατό, ο φορέας ύδρευσης επιδιώκει χαµηλότερη τιµή χωρίς να θίγεται η απολύµανση. Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(1)(α) και (β), η τιµή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, οκτώ ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου. Η παραµετρική τιµή για τα βρώµικα άλατα τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου και µέχρι οκτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος του, είναι 25 µg/l Σηµείωση 3 : Η τιµή ισχύει για δείγµα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαµβάνεται µε κατάλληλη µέθοδο δειγµατοληψίας στη βρύση και κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδοµαδιαίου µέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και παρακολούθησης εφαρµόζονται κατά εναρµονισµένο τρόπο που καθορίζεται από τον Υπουργό ο οποίος λαµβάνει υπόψη για το σκοπό αυτό τα περιστατικά µεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Σηµείωση 4: Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(1)(α) και (β), η τιµή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο 13 ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου. Η παραµετρική τιµή για τον µόλυβδο τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου και µέχρι 13 έτη µετά την έναρξη ισχύος του, είναι 25 µg/l. Ο κάθε φορέας ύδρευσης µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης του µολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής. Όταν εφαρµόζονται µέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιµής αυτής, ο φορέας ύδρευσης που εφαρµόζει τα µέτρα δίνει προοδευτικά προτεραιότητα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις µολύβδου στο νερό που παρέχει για ανθρώπινη κατανάλωση. Σηµείωση 5: Ο φορέας ύδρευσης εξασφαλίζει ότι τηρείται ο όρος {νιτρικά άλατα }/50+{ νιτρώδη άλατα!/' <1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/1 για τα νιτρικά (ΝΟ3) και για τα νιτρώδη άλατα (ΝΟ2), καθώς και ότι η τιµή 0.10 mg/1 για τα νιτρικά άλατα τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σηµείωση 6: Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται: Οργανικά εντοµοκτόνα, οργανικά ζιζανιοκτόνα, οργανικά µυκητοκτόνα, οργανικά νηµατοδοκτόνα, οργανικά ακαριοκτόνα, οργανικά φυκοκτόνα,

12 οργανικά τρωκτικοκτόνα, οργανικά γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα (µεταξύ άλλων, οι ρυθµιστές αύξησης) και οι σχετικοί µεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθµισης και αντίδρασης. Ελέγχονται µόνο τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε µία δεδοµένη παροχή νερού. Σηµείωση 7: Η παραµετρική τιµή ισχύει για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο. Για το αλντρίν, το ντιελντρίν, το επταχλώρ και το εποξικό επταχλώρ, η παραµετρική τιµή είναι µg/l. Σηµείωση 8: Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισµα όλων των παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης. Σηµείωση 9: Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: Βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο(ηθι)περυλένιο, ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο. Σηµείωση 10: Ο φορέας ύδρευσης επιδιώκει στο µέτρο του δυνατού χαµηλότερη τιµή χωρίς να θίγεται η απολύµανση. Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: χλωροφόρµιο, βρωµοφόρµιο, διβρωµοχλωροµεθάνιο, βρωµοδιχλωροµεθάνιο. Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(α) και (β), η τιµή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, οκτώ ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου. Η παραµετρική τιµή για ολικά τριαλογονοµεθάνια τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου, είναι 150µg/l. Ο κάθε φορέας ύδρευσης µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονοµεθανίων στο νερό κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής. Όταν εφαρµόζει µέτρα για την επίτευξη της τιµής αυτής, ο φορέας ύδρευσης δίνει προοδευτικά προτεραιότητα στις περιοχές µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογοµεθανίων στο νερό που παρέχει. ΜΕΡΟΣ Γ Ενδεικτικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Αργίλιο 200 µg/l Αµµώνιο 0,50 mg/l Χλωριούχα άλατα 250 mg/l Σηµείωση

13 Glostridium perfringens 0 αριθµός 100ml Σηµείωση 2 (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων) Συγκέντρωση ιόντων 6,5 και 9,5 Μονάδες Ph Σηµειώσεις 1 και 3 υδρογόνου Σίδηρος 200 µg/l Μαγγάνιο 50 µg/l Οξειδωσιµότητα 5,0 mg/l O 2 Σηµείωση 4 θειικά άλατα 250 mg/l Σηµείωση 1 Νάτριο 200 mg/l Αριθµός αποικιών σε 22 C Άνευ ασυνήθους µεταβολής Κολοβακτηριοειδή 0 αριθµός 100ml Σηµείωση 5 Ολικός Οργανικός άνθρακας Άνευ ασυνήθους Σηµείωση 6 (TOC) µεταβολής Τρίτιο 100 becquerel/l Σηµειώσεις 8 και 10 Ολική ενδεικτική δόση 0,10 msv/έτος Σηµειώσεις 9 και 10 Αγωγιµότητα 2500 µs cm4 στους 20 C Σηµείωση 1 Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Οσµή Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Χρώµα Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής. Σηµείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό Σηµείωση 2: Η παράµετρος αυτή χρειάζεται, να µετράται µόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραµετρικής αυτής τιµής ο ιευθυντής µεριµνά ώστε να εξετάζεται η παροχή νερού για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων µικροοργανισµών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών αναφέρονται στην έκθεση που υποβάλλεται συµφωνά µε το άρθρο 15(2). Σηµείωση 3: Για το στάσιµο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιµή µπορεί να µειώνεται σε 4,5 µονάδες pη. Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και έχει φυσική περιεκτικότητα σε ή είναι τεχνητά εµπλουτισµένο µε διοξείδιο του άνθρακα, η ελάχιστη τιµή µπορεί να είναι κατώτερη. Σηµείωση 4: Η παράµετρος αυτή δε χρειάζεται να µετράται εφόσον αναλύεται η παράµετρος ολικού οργανικού άνθρακα. Σηµείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η µονάδα είναι: αριθµός/250ml.

14 Σηµείωση 6: Η παράµετρος αυτή δε χρειάζεται να µετράται στις περιπτώσεις όπου η παροχή είναι κάτω των m 3 ηµερησίως. Σηµείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών νερών, ο αρµόδιος φορέας ύδρευσης επιδιώκει παραµετρική τιµή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελοµετρική µονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σηµείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα καθοριστούν µε σχετικό διάταγµα του Υπουργού. Σηµείωση 9: Εξαιρουµένου του τριτίου, του καλίου - 40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι µέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία παρακολούθησης θα καθοριστούν µε σχετικό διάταγµα του Υπουργού Σηµείωση 10: (α) Ο Υπουργός καθορίζει τις συχνότητες ελέγχου που αναφέρονται στις Σηµειώσεις 8 και 9, τις µεθόδους παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία παρακολούθησης που αναφέρονται στο Παράρτηµα II, µε βάση τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Οδηγίας 98/83 ΕΚ. (β) Ο ιευθυντής δεν είναι υποχρεωµένος να ελέγχει το νερό για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση εάν µε βάση άλλη παρακολούθηση είναι ικανοποιηµένος ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω από την παραµετρική τιµή. 1. οκιµαστική παρακολούθηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Άρθρο 9) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Αναλυόµενες παράµετροι Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και µικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας του πόσιµου νερού (ιδίως της απολύµανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραµετρικές τιµές του Παραρτήµατος Ι. Οι ακόλουθες παράµετροι υπόκεινται σε δοκιµαστική παρακολούθηση. Ο Υπουργός µπορεί να προσθέτει και άλλες παραµέτρους εάν το κρίνει σκόπιµο Αργίλιο (Απαιτείται µόνο όταν χρησιµοποιείται ως κροκιδωτικό)* Αµµώνιο Σίδηρος (απαιτείται µόνο όταν χρησιµοποιείται ως κροκιδωτικό)* Νιτρώδη άλατα (απαιτείται µόνο όταν για την απολύµανση γίνεται χλωραµίνωση)* Glostridium Perfingens (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων) (απαιτείται µόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό)* Escherichia coli (E.coli)

15 Pseudomonas aeruginosa (απαιτείται µόνο για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία) Αριθµός αποικιών σε 22 C και 37 C (απαιτείται µόνο για νερό που διατίθεται σε φιάλες ή δοχεία). Κολοβακτηριοειδή Αγωγιµότητα Χρώµα Οσµή Γεύση Θολότητα Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. 2. Ελεγκτική παρακολούθηση Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται όλες οι παραµετρικές τιµές του Νόµου. Όλες οι παράµετροι που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι (Μέρη Α, Β, και Γ) υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν ο ιευθυντής αποφασίσει για χρονική περίοδο που καθορίζει ο ίδιος, ότι µια παράµετρος δεν υπάρχει πιθανότης να εµφανισθεί σε µία δεδοµένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δηµιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραµετρικής τιµής. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις παραµέτρους σχετικά µε τη ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό τους όρους των Σηµειώσεων 8, 9 και 10 του Παραρτήµατος Ι Μέρος Γ, παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης που καθορίζει ο Υπουργός. (*): Σε όλες τις περιπτώσεις, οι παράµετροι περιλαµβάνονται στον πίνακα ελεγκτικής παρακολούθησης. ΠΙΝΑΚΑΣ B1 Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων του νερού που παρέχεται από δηµόσιο δίκτυο διανοµής ή από βυτίο ή χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων. Οι Επιθεωρητές λαµβάνουν δείγµατα από τα σηµεία δειγµατοληψίας που καθορίζονται στο άρθρο 10 µε σκοπό να διακριβώνεται κατά πόσο η ποιότητα του νερού που παρέχουν οι φορείς ύδρευσης ανταποκρίνεται στην ποιότητα που απαιτεί ο Νόµος. Ωστόσο στις περιπτώσεις όπου το νερό παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής, οι επιθεωρητές µπορούν για ορισµένες παραµέτρους που καθορίζει ο ιευθυντής, να λαµβάνουν δείγµατα και από άλλα σηµεία της περιοχής προµήθειας ή της περιοχής υδατοπροµήθειας του Συµβουλίου ή από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού, νοουµένου ότι είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι δε θα υπήρχε δυσµενής µεταβολή της παραµετρικής τιµής καθεµιάς από τις παραµέτρους αυτές. Όγκος διανεµόµενου ή παραγόµενου νερού ηµερησίως σε µια ζώνη παροχής (Σηµειώσεις 1 και 2) m 3 οκιµαστική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως (Σηµειώσεις 3, 4 και 5) Ελεγκτική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως (Σηµειώσεις 3 και 5) >100 Σηµείωση 6 Σηµείωση 6 > > ανά m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού 4 όγκου > ανά m 3 και άνω/ 3

16 ηµερησίως του συνολικού όγκου + 1 ανά 10000m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού όγκου > ανά m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού όγκου. Σηµείωση 1: Σηµείωση 2: Ως ζώνη παροχής θεωρείται καθεµιά περιοχή εντός της οποίας παρέχεται νερό µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής από Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος. Για τον καθορισµό της ελάχιστης συχνότητας, ο ιευθυντής µπορεί να χρησιµοποιεί τον αριθµό κατοίκων µιας ζώνης παροχής αντί του όγκου του νερού, θεωρώντας ότι κάθε άτοµο καταναλίσκει 200 1/ηµερησίως. Σηµείωση 3: Στην περίπτωση νερού που διανέµεται µε βυτίο ή χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων, η συχνότητα παρακολούθησης αποφασίζεται από τον Υπουργό. Σηµείωση 4: Για τις διάφορες παραµέτρους του Παραρτήµατος Ι, ο ιευθυντής µπορεί να µειώσει τον αριθµό δειγµάτων που αναφέρονται στον Πίνακα µέχρι και 50% εάν (α) Οι τιµές των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται από δείγµατα που λαµβάνονται για περίοδο τουλάχιστο δύο συνεχών ετών, είναι σταθερές και σηµαντικώς καλύτερες από τις τιµές του Παραρτήµατος Ι και (β) δεν υπάρχει κάποιος παράγων που ενδέχεται να υποβιβάσει την ποιότητα του νερού. Σηµείωση 5: Στο µέτρο του δυνατού, ο αριθµός των δειγµάτων πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα στο χρόνο και το χώρο. Σηµείωση 6: Η συχνότητα αποφασίζεται από τον Υπουργό ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση Όγκος ηµερησίως παραγόµενου νερού προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία (*) m 3 οκιµαστική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως Ελεγκτική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως > >60 1 ανά 5 m 3 και άνω/ ηµερησίως του συνολικού όγκου 1 ανά 100m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού όγκου (*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Άρθρο 11(3)) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

17 1. Παράµετροι για τις οποίες καθορίζεται µέθοδος ανάλυσης Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις µεθόδους ανάλυσης µικροβιολογικών παραµέτρων, δίδονται είτε ως αναφορά όταν δίδεται µέθοδος ISO GEN ή προς καθοδήγηση. Ο ιευθυντής µπορεί να χρησιµοποιεί εναλλακτικές µεθόδους, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω διατάξεις και µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί εναλλακτικές µεθόδους εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα µε εκείνα των µεθόδων που αναφέρονται στη συνέχεια: Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (E.coli) (ISO ) Εντερόκοκκοι (ISO ) Pseudomonas aeruginosa (pren ISO 12780) Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών - Αριθµός αποικιών σε 22 C (pren ISO 6222). Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών - Αριθµός αποικιών σε 37 C (pren ISO 6222). Glostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων): ιήθηση από µεµβράνη και στη συνέχεια επώαση της µεµβράνης υπό αναερόβιες συνθήκες σε θρεπτικό υλικό Glostridium perfringens (σηµείωση 1) σε 44 ± 1 C επί 21 ± 3 ώρες. Μέτρηση των σκοτεινών κίτρινων αποικιών που µετατρέπονται σε ροζ ή κόκκινες µετά από έκθεση σε ατµούς υδροξειδίου του αµµωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα. Σηµείωση 1 : Το «θρεπτικό υλικό Glostridium perfringens» περιέχει: Βασικό θρεπτικό υλικό Τρυπτόζη Εκχύλισµα µυκήτων Σακχαρόζη Υδροχλωριούχος L-κυστείνη MgSO 4 7Η 2 Ο Ιώδες βρωµοκρεζόλης Άγαρ Ύδωρ g 20g 5g lg 0,lg 40g 15g 1 000ml. Τα συστατικά του βασικού θρεπτικού υλικού διαλύονται και το pη προσαρµόζεται σε 7,6. Το υλικό αποστειρώνεται σε αυτόκλειστο στους 121 C επί 15 λεπτά. Το θρεπτικό υλικό ψύχεται και προστίθενται: D-κυκλοσερίνη Β-θειική πολυµυξίνη Ινδοξυλο-β-D-γλυκοξίδιο διαλυµένο σε 8ml αποστειρωµένου ιάλυµα 0,5% διφωσφορικής φαινολοφθαλεΐνης αποστειρωµένο µε διήθηση ιάλυµα 4,5% διφωσφορικού FeCI 3-6H 2 O mg 25mg 60mg 20ml 2ml. 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 2.1 Για τις ακόλουθες παραµέτρους τα καθοριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο ανάλυσης να είναι, τουλάχιστο, δυνατό να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες

18 προς την παραµετρική τιµή µε την οριζόµενη ποιότητα, ακρίβεια και τα οριζόµενα όρια ανίχνευσης. Όποια και να είναι η ευαισθησία της χρησιµοποιούµενης µεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσµα εκφράζεται χρησιµοποιώντας τουλάχιστο τον ίδιο αριθµό δεκαδικών ψηφίων µε την παραµετρική τιµή του Παραρτήµατος Ι, Μέρη Β και Γ. Παράµετροι Πιστότητα % Ακρίβεια % της Όριο Συνθήκες Σηµειώσεις της παρα- παρα-µετρικής ανίχνευσης % µετρικής τιµής τιµής της παρα- (Σηµείωση 1) (Σηµείωση 2) µετρικής τιµής (Σηµείωση 3) Ακρυλαµίδιο Ελέγχεται µε βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος Αργίλιο Αµµώνιο Αντιµόνιο Αρσενικό Βενζο-α-πυρένιο Βενζόλιο Βόριο Βρώµικα άλατα Κάδµιο Χλωριούχα άλατα Χρώµιο Αγωγιµότητα Χαλκός Κυανιούχα άλατα Σηµείωση 4 1,2-διχλωροαιθοάνιο Επιχλωρυδρίνη Ελέγχεται µε βάση τις προδιαγραφέ ς του Φθοριούχα άλατα Σίδηρος προϊόντος Μόλυβδος Μαγγάνιο Υδράργυρος Νικέλιο Νιτρικά άλατα Νιτρώδη άλατα Οξειδωσιµότητα Σηµείωση 5 Παρασιτοκτόνα Σηµείωση 6 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες Σηµείωση Σελήνιο Νάτριο Θειικά άλατα Τετραχλωροαιθένιο Σηµείωση 8 Τριχλωροαιθένιο Σηµείωση 8

19 Ολικά Σηµείωση 7 τριαλογονοµεθάνια Βινυλοχλωρίδιο Ελέγχεται µε βάση τις προδιαγραφέ ς του προϊόντος. 2.2 Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο ανάλυσης να είναι δυνατό να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραµετρική τιµή µε πιστότητα 0,2 µονάδων pη. Σηµείωση 1: Πιστότητα είναι το συστηµατικό σφάλµα και είναι η διαφορά µεταξύ της µέσης τιµής µεγάλου αριθµού επαναλαµβανόµενων µετρήσεων και της πραγµατικής τιµής. Ο όρος προσδιορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο ISO Σηµείωση 2: Ακρίβεια είναι το τυχαίο σφάλµα και εκφράζεται συνήθως ως η κανονική απόκλιση (εντός και µεταξύ µιας οµάδας) του φάσµατος αποτελεσµάτων γύρω από το µέσο όρο. Αποδεκτή ακρίβεια είναι η διπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση. Ο όρος «ακρίβεια» προσδιορίζεται περαιτέρω στο Πρότυπο Σηµείωση 3: Όριο ανίχνευσης είναι Η τριπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας ενός φυσικού δείγµατος που περιέχει µικρή συγκέντρωση της παραµέτρου- ή η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας, ενός τυφλού δείγµατος. Σηµείωση 4: Η µέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα άλατα κάθε µορφής. Σηµείωση 5: Η οξείδωση πραγµατοποιείται για 10 λεπτά σε 100 C µε τη χρησιµοποίηση υπερµαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον. Σηµείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριµένο παρασιτοκτόνο. Προς το παρόν, ενδέχεται να µην είναι δυνατό να επιτευχθεί το όριο ανίχνευσης για όλα τα παρασιτοκτόνα, αλλά ο ιευθυντής πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη του στόχου αυτού. Σηµείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες που ορίζονται στο 25% της παραµετρικής τιµής του Παραρτήµατος Ι. Σηµείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες που ορίζονται στο 50% της παραµετρικής τιµής του Παραρτήµατος Ι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χρώµα Οσµή Γεύση Συνολικός οργανικός άνθρακας Θολότητα (Σηµείωση 1).

20 Σηµείωση 1: Για την παρακολούθηση της θολότητας του επεξεργασµένου επιφανειακού νερού, τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων οφείλουν να παρέχουν τουλάχιστο την δυνατότητα µέτρησης συγκεντρώσεων ίσων προς την παραµετρική τιµή µε πιστότητα 25%, ακρίβεια 25% και όριο ανίχνευσης 25%.

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 1208 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 0 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 1116 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜ ΝΕΡ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜ 185 ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡ (M3 ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ.Σ. 144 ΤΗΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας"

Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας "Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας" Β. Σανδαλάκης Μοριακός Βιολόγος / Βιοπληροφορικός Περιφερειακό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας Κρήτης Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 Νερό Νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTLAB- Μάγρα Ταξιαρχούλα & συν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ALIMENTLAB- Μάγρα Ταξιαρχούλα & συν. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΝΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης / Client Διεύθυνση πελάτη / Client s address Περιγραφή δείγματος / Sample description Δειγματοληψία / Sampling Ημερομηνία δειγματοληψίας / Sampling date Κατάσταση δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4186, 19/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: Υποχλωριώδους νατρίου14,5% σε ενεργό χλώριο α) για τη χλωρίωση του πόσιµου νερού, β) για τη χλωρίωση του επεξεργασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Επιστηµονική Υπεύθυνη ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΌΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ /ντρια του Τοµέα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1355629

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1355629 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Νο 1355629 Ημερομηνία έκδοσης: 3/4/212 ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ 115 27 Τηλ:21 74.7.5-52, Fax:21.74.7.51 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -Δ.Ε ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΤΚ 321 ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25/4/212 Ημ/νία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΕΜΦ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 13

Κωδικός: ΕΜΦ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 13 Κωδικός: ΕΜΦ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 13 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα εμφιαλωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ TΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ρ. Συλβάνα Αλαµάνου, Χ.Υ. Κερκύρας ρ. Ελένη Σταυρακάκη, Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ

NOMOΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ N.118(I)/2000 O περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία των Βρώσιµων Αυγών Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3629, 9.8.2002 Ν. 165(Ι)/2002 Ο περί Νοµικής Αρωγής Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Για

Διαβάστε περισσότερα