«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 87(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης 275(Ι) του Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του Ερµηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια 111 του (I) του «Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό µε βάση το άρθρο 7 «Γενικό Χηµείο» σηµαίνει το Γενικό Χηµείο του Υπουργείου Υγείας «δείγµατα» σηµαίνει δείγµατα νερού που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 «δηµόσιο δίκτυο διανοµής» σηµαίνει το δίκτυο διασωληνώσεων µε όλα τα εξαρτήµατα και εγκαταστάσεις του, το οποίο χρησιµοποιείται από φορέα ύδρευσης για µεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης: «ηµοτικό Συµβούλιο» σηµαίνει Συµβούλιο που συστάθηκε µε βάση τον περί ήµων Νόµο «διάθεση» σηµαίνει διάθεση µε αντιπαροχή ή χωρίς αντιπαροχή «ιευθυντής» σηµαίνει το ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας «Επιθεωρητής» σηµαίνει οποιοδήποτε Επιθεωρητή που ορίζεται από τον Υπουργό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 «επιχείρηση παραγωγής τροφίµων» περιλαµβάνει κάθε δραστηριότητα δια της οποίας παράγονται ή µεταποιούνται τρόφιµα για διάθεση τους στο εµπόριο «Κοινοτικό Συµβούλιο» σηµαίνει Συµβούλιο που συστάθηκε µε βάση τον περί Κοινοτήτων Νόµο «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» ή «νερό» σηµαίνει (α) Το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε µετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, µαγείρεµα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση του και από το εάν παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής, από βυτίο ή σε φιάλες ή δοχεία (β) το νερό που χρησιµοποιείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εµπορία προϊόντων ή ουσιών που

2 Παράρτηµα Ι. προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουµένου όµως του νερού του οποίου η ποιότητα κρίνεται από τον Αρχιεπιθεωρητή ότι δεν µπορεί να επηρεάσει την υγιεινή των τροφίµων στην τελική τους µορφή «οικιακό σύστηµα διανοµής» σηµαίνει τις σωληνώσεις, τα εξαρτήµατα και τις συσκευές που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ των βρυσών που συνήθως χρησιµοποιούνται για λήψη νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και του δηµόσιου δικτύου διανοµής, εφόσον δεν υπάγονται στην ευθύνη του φορέα ύδρε\ισης υπό την ιδιότητα του αυτή «παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου «παράµετρος» σηµαίνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που ορίζεται ως παράµετρος Παράρτηµα Ι, στα Παραρτήµατα Ι και III του Νόµου Παράρτηµα III. «Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας» σηµαίνει Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας που Κεφ εγκαθιδρύθηκε µε βάση τον περί Υδατοπροµήθειας ηµοτικών και Άλλων 25 του 1972 Περιοχών Νόµο 31 του του (I) του 1996 «τρόφιµο» σηµαίνει τρόφιµο όπως καθορίζεται στον περί Τροφίµων (Έλεγχος και 4(I) του 2000 Πώληση) Νόµο 122(I) του (I) του «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας «φορέας ύδρευσης» σηµαίνει πρόσωπο, οργανισµό ή αρχή που προµηθεύει νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και ο όρος περιλαµβάνει (α) Το ιευθυντή του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (β) Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας (γ) ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (δ) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εµφιάλωσης νερού για εµπορικούς σκοπούς (ε) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση πώλησης νερού από βυτίο Παράρτηµα Ι, (2) Οι σηµειώσεις στα Παραρτήµατα Ι, II, και III αποτελούν µέρος του Νόµου και Παράρτηµα II, σε περίπτωση αµφιβολίας υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Παράρτηµα III. Νόµου. Πεδίο εφαρµογής του 3. (1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται αναφορικά µε την προµήθεια νερού Νόµου. ανθρώπινης κατανάλωσης (α) Σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο για να χρησιµοποιηθεί ως πόσιµο, για µαγείρεµα, για σωµατική καθαριότητα ή για την παρασκευή οποιουδήποτε τροφίµου (β) µέσω πώλησης ή διάθεσης του από βυτίο τοποθετηµένο σε όχηµα ή αλλού ή (γ) µέσω πώλησης ή διάθεσης του σε φιάλες ή δοχεία.

3 54(I) του (I) του (2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται (α) Στο νερό που καθορίζεται ή δυνατό να καθοριστεί ως «φυσικό µεταλλικό νερό» σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµου του 1996 (β) σε οποιοδήποτε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα, όπως αυτό καθορίζεται στον περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) Νόµο του 2001 και (γ) σε οποιαδήποτε ποσότητα νερού που προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς για τους οποίους ο Υπουργός κρίνει ότι η ποιότητα του δεν επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα την ανθρώπινη υγεία. Προµήθεια υγιεινού 4. (1) Η προµήθεια νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο δεν είναι υγιεινό νερού. και καθαρό όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), απαγορεύεται. Παράρτηµα Ι. Παράρτηµα I. (2) Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θεωρείται υγιεινό και καθαρό εφόσον ευρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση συµφωνά µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και (α) εν περιέχει µικροοργανισµούς, παράσιτα και ουσίες σε αριθµούς και συγκεντρώσεις που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και (β) ικανοποιεί τις ελάχιστες παραµετρικές τιµές, όπως εκτίθενται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήµατος Ι (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων, ο Υπουργός µπορεί, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε φορέα ύδρευσης να προµηθεύει νερό το οποίο δε συµµορφώνεται µε οποιεσδήποτε από τις παραµετρικές τιµές του Μέρους Α ή του Μέρους Β του Παραρτήµατος Ι, εάν ικανοποιηθεί ότι (α) Η µη συµµόρφωση οφείλεται (i) σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή (ii) σε ασυνήθιστες µετεωρολογικές συνθήκες ή (iii) στη φύση και διαµόρφωση του εδάφους στην περιοχή από την οποία προέρχεται το νερό ή (β) το νερό θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή τροφίµων, και ότι η χρήση του νερού αυτού δε θα θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. (4) ιάταγµα που εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (3) µπορεί να περιέχει οποιουσδήποτε όρους ή περιορισµούς αναφορικά µε την προµήθεια του νερού από το φορέα ύδρευσης, περιλαµβανοµένων όρων ή περιορισµών σχετικά µε τον επιτρεπόµενο βαθµό απόκλισης από τις παραµετρικές τιµές, τα χρονικά όρια εντός των οποίων θα επιτρέπεται η απόκλιση ή τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ή για µείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του. (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ο Υπουργός µπορεί να εξουσιοδοτήσει γραπτώς οποιοδήποτε φορέα ύδρευσης να προµηθεύει νερό το οποίο δε συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε από τις παραµετρικές τιµές του Μέρους

4 Γ του Παραρτήµατος Ι, εάν ικανοποιηθεί ότι ο βαθµός απόκλισης από τις εν λόγω τιµές δε θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία από τη χρήση του νερού. (6) Εξουσιοδότηση που παρέχεται µε βάση το εδάφιο (5), µπορεί να καθορίζει το βαθµό απόκλισης από τις παραµετρικές τιµές που θα επιτρέπεται καθώς και οποιουσδήποτε όρους ή υποχρεώσεις που αποσκοπούν στον περιορισµό της χρήσης του νερού ή στην αποκατάσταση της ποιότητας του ή στη µείωση ή εξάλειψη των πιθανών κινδύνων από τη χρήση του. Υποχρέωση φορέα 5. Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε το νερό ύδρευσης. ανθρώπινης κατανάλωσης που προµηθεύει στο κοινό να διατηρείται πάντοτε υγιεινό και καθαρό και για το σκοπό αυτό οφείλει να συµµορφώνεται µε τις σχετικές υποδείξεις του Αρχιεπιθεωρητή και των Επιθεωρητών. Αρµοδία αρχή. 6. Ο ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και έχει καθήκον να µεριµνά για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και να συµβουλεύει τον Υπουργό, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από αξίωση του Υπουργού, σχετικά µε κάθε ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή του παρόντος Νόµου. Αρχιεπιθεωρητής και 7. Ο Υπουργός µπορεί, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Επιθεωρητές. Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να διορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές οι οποίοι να ενεργούν υπό τις οδηγίες του ιευθυντή για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το Νόµο. Είσοδος σε 8. (1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές µπορούν, να εισέρχονται σε υποστατικά. οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους µε σκοπό να διενεργούν οποιεσδήποτε εξετάσεις, µετρήσεις ή δοκιµές αναφορικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προµηθεύει στα εν λόγω υποστατικά ή χώρους οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης ή για την εξέταση ή τη λήψη δειγµάτων του νερού αυτού ή δειγµάτων από ουσίες, εξαρτήµατα, εγκαταστάσεις ή υλικά που αποτελούν µέρος οικιακού συστήµατος διανοµής ή που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, επεξεργασία ή µεταφορά του νερού: Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µετά από σχετική συγκατάθεση προσώπου ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών που διαµένει στην κατοικία. (2) Κατά την είσοδο τους σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρους, ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές επιδεικνύουν δελτίο ειδικής ταυτότητας το οποίο τους παρέχει ο ιευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας. (3) Κάθε φορέας ύδρευσης οφείλει να παρέχει στον Αρχιεπιθεωρητή και στους Επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαµβανοµένης και της παροχής πρόσβασης σε χώρους ή σηµεία από τα οποία µπορούν να ληφθούν δείγµατα νερού ή τα οποία πρέπει να τύχουν επιθεώρησης για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. Παρακολούθηση του 9. (1) Αποτελεί καθήκον του Αρχιεπιθεωρητή να προβαίνει σε δοκιµαστική και νερού. ελεγκτική παρακολούθηση του νερού σε όλες τις περιοχές της ηµοκρατίας Παράρτηµα II. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος II. Παράρτηµα II. (2) Η δοκιµαστική παρακολούθηση πραγµατοποιείται µε αναλύσεις των παραµέτρων που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Παραρτήµατος II και η

5 Παράρτηµα Ι. ελεγκτική παρακολούθηση µε αναλύσεις όλων των παραµέτρων που αναφέρονται στα Μέρη Α, Β και Γ του Παραρτήµατος Ι. Παράρτηµα II. (3) Για τη δοκιµαστική και ελεγκτική παρακολούθηση, λαµβάνονται δείγµατα του νερού σύµφωνα µε πρόγραµµα που καταρτίζει ο Αρχιεπιθεωρητής µε βάση το περιεχόµενο των Πινάκων Β1 και Β2 του Παραρτήµατος Π (4) Τα δείγµατα του νερού που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, λαµβάνονται από τους Επιθεωρητές από τα σηµεία που καθορίζονται στο άρθρο 10 και διαβιβάζονται στο Γενικό Χηµείο για τις σχετικές αναλύσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 1. (5) Οι Επιθεωρητές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα δείγµατα νερού που λαµβάνουν σύµφωνα µε το εδάφιο (2) (α) Να µην υφίστανται οποιεσδήποτε αλλοιώσεις ενόσω βρίσκονται στην κατοχή τους και (β) να διαβιβάζονται στο Γενικό Χηµείο το ταχύτερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει εντός περιόδου όχι µεγαλύτερης των είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήψη τους. (6) Ανεξάρτητα από τις προηγούµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να προβαίνει σε έλεγχο της απολύµανσης του νερού όταν αυτή αποτελεί µέρος της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας ή διανοµής του και να υποδεικνύει στο φορέα ύδρευσης που προβαίνει στην απολύµανση, να µεριµνά ώστε οποιαδήποτε επιµόλυνση από τα υποπροϊόντα της απολύµανσης να διατηρείται σε όσο το δυνατό χαµηλότερα επίπεδα, χωρίς να εξουδετερώνεται η απολύµανση. Σηµεία 10. (1) Τα δείγµατα που αναφέρονται στο άρθρο 9, λαµβάνονται από τα δειγµατοληψίας. ακόλουθα σηµεία, δηλαδή: (α) Για νερό που παρέχεται σε υποστατικά µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής, από βρύση εντός του υποστατικού από την οποία ο κάτοχος λαµβάνει το νερό για να το χρησιµοποιήσει ως πόσιµο, ή για µαγείρεµα ή για ατοµική καθαριότητα (β) για νερό που παρέχεται ή διατίθεται από βυτίο, από το σηµείο από το οποίο το νερό εξέρχεται από το βυτίο (γ) για νερό που διατίθεται σε φιάλες ή δοχεία, από το σηµείο στο οποίο το νερό τοποθετείται στις φιάλες ή στα δοχεία (δ) για νερό που χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων, από το σηµείο που εξέρχεται για να χρησιµοποιηθεί για την εν λόγω παραγωγή (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός µπορεί να εκδώσει διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το οποίο να εξουσιοδοτεί τους Επιθεωρητές όπως σε ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες το νερό διανέµεται σε υποστατικά µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής τις οποίες καθορίζει, λαµβάνουν δείγµατα από τις πηγές του νερού, τους χώρους επεξεργασίας του, τους αγωγούς ή τις δεξαµενές διανοµής, νοουµένου ότι (α) Τα εν λόγω δείγµατα αποσκοπούν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο συγκεκριµένων παραµέτρων που καθορίζονται στο διάταγµα και

6 (β) ο Υπουργός ικανοποιείται ότι, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστάσεων, οι τιµές των εν λόγω παραµέτρων δεν είναι δυνατό να µεταβληθούν δυσµενώς λόγω οποιασδήποτε διεργασίας που λαµβάνει χώρα µεταξύ του σηµείου που λαµβάνεται το δείγµα και του σηµείου που θα ελαµβάνετο εάν δεν εκδίδετο το διάταγµα. Αρµόδιο εργαστήριο. 11. (1) Αρµόδιο εργαστήριο για τις αναλύσεις των δειγµάτων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο είναι το Γενικό Χηµείο του Υπουργείου Υγείας, και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο ή χηµείο που ορίζεται από τον Υπουργό σύµφωνα µε το εδάφιο (2). Παράρτηµα III. (2) Ο Υπουργός µπορεί, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, να ορίσει ως κατάλληλο για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οποιοδήποτε εργαστήριο εκτός του Γενικού Χηµείου, και να εξουσιοδοτήσει το πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί όπως, υπό τις οδηγίες του Γενικού Χηµείου, προβαίνει σε αναλύσεις δειγµάτων που παραδίδονται σ' αυτό από τον Αρχιεπιθεωρητή ή το Γενικό Χηµείο. (3) Για τη διενέργεια των αναλύσεων που -αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) το Γενικό Χηµείο και οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο που ορίζεται µε βάση το εδάφιο (2), εφαρµόζει τις προδιαγραφές και τις µεθόδους που καθορίζονται στο Παράρτηµα III. (4) Το Γενικό Χηµείο και το εργαστήριο που ορίζεται µε βάση το εδάφιο (2), µεριµνούν όπως (α) Το σύστηµα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που διαθέτουν και χρησιµοποιούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ευρίσκεται πάντοτε σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ικανοποιητικά (β) οι αναλύσεις των δειγµάτων που αναφέρονται στον παρόντα Νόµο, διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση και (γ) τα αποτελέσµατα των αναλύσεων διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στον Αρχιεπιθεωρητή Έλεγχος εργαστηρίου. 12. (1) Κάθε σύστηµα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου που χρησιµοποιείται για αναλύσεις δειγµάτων νερού, υποβάλλεται από καιρού εις καιρόν σε έλεγχο καταλληλότητας από τεχνικό σύµβουλο που διορίζεται για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συµβούλιο. (2) Ο Τεχνικός Σύµβουλος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιλέγεται µεταξύ ικανών και κατάλληλα προσοντούχων προσώπων που δεν υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τρόπο ανεξάρτητο και σύµφωνα µε τους όρους διορισµού του που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. ίκτυο διανοµής του 13. (1) Εάν από τις αναλύσεις των δειγµάτων που λήφθηκαν από υποστατικό το υποστατικού. οποίο προµηθεύεται νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από δίκτυο διανοµής, εξαιρουµένων των υποστατικών που αναφέρονται στο εδάφιο (2), διαπιστωθεί ότι Παράρτηµα Ι. το νερό δεν ανταποκρίνεται στις παραµετρικές τιµές που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι και ότι το γεγονός αυτό δεν οφείλεται στο δίκτυο διανοµής για το οποίο ευθύνεται ο φορέας ύδατος αλλά στο οικιακό σύστηµα διανοµής του υποστατικού, τότε ο Επιθεωρητής (α) Μεριµνά ώστε ο κάτοχος του υποστατικού να πληροφορηθεί δεόντως τόσο για τις εν λόγω διαπιστώσεις όσο και τον ενδεχόµενο κίνδυνο στην υγεία των προσώπων που χρησιµοποιούν νερό από το εν λόγω υποστατικό και

7 (β) παρέχει στον κάτοχο του υποστατικού οδηγίες ή συµβουλές αναφορικά µε τα µέτρα που θα ήταν δυνατό να λάβει ώστε να εξαλειφθεί ο ενδεχόµενος κίνδυνος. (2) Εάν διαπιστωθεί από τις αναλύσεις δειγµάτων ότι η ποιότητα του νερού που παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής σε οποιοδήποτε σχολείο, νοσοκοµείο, γήπεδο, εστιατόριο ή άλλο χώρο ή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται από το κοινό, δεν είναι η απαιτούµενη από τον παρόντα Νόµο και ότι το γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο οικιακό σύστηµα διανοµής µε το οποίο είναι εφοδιασµένο το υποστατικό ή οι εγκαταστάσεις, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής (α) Ενηµερώνει κατάλληλα τόσο τον υπεύθυνο του υποστατικού ή των εγκαταστάσεων ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της διαχείρισης τους όσο και το φορέα ύδρευσης και (β) εάν κρίνει ότι η χρησιµοποίηση του νερού από το κοινό δηµιουργεί κίνδυνο στη δηµόσια υγεία, µεριµνά ώστε (i) να τερµατιστεί η παροχή του νερού στο υποστατικό ή τις εγκαταστάσεις, µέχρις ότου αποκατασταθεί η ποιότητα του (ii) να πληροφορηθεί κατάλληλα το κοινό που πιθανόν να χρησιµοποιήσει το νερό, για τον ενδεχόµενο κίνδυνο από τη χρησιµοποίηση του και (iii) να ετοιµαστεί, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του υποστατικού ή του χώρου ή της εγκατάστασης, αναλόγως της περιπτώσεως, πρόγραµµα για τη βελτίωση του συστήµατος διανοµής ούτως ώστε να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού. Μέτρα προστασίας 14. (1) Εάν από τις αναλύσεις οποιουδήποτε δείγµατος που λαµβάνεται σύµφωνα της δηµόσιας υγείας. µε τις διατάξεις του Νόµου, διαπιστωθεί ότι η τιµή οποιασδήποτε από τις Παράρτηµα I. παραµέτρους που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Μέρους Α ή του Μέρους Β του Παραρτήµατος Ι, υπερβαίνει την τιµή που καθορίζεται για την παράµετρο αυτή στη δεύτερη στήλη, τότε ο ιευθυντής οφείλει, χωρίς καθυστέρηση Παράρτηµα Ι. (α) Να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να πληροφορηθεί το κοινό που χρησιµοποιεί το νερό από το οποίο λήφθηκε το δείγµα για τον ενδεχόµενο κίνδυνο στην υγεία και (β) να πληροφορήσει το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προµηθεύουν το νερό αναφορικά µε τις διαπιστώσεις του και να εισηγηθεί τη λήψη µέτρων για προστασία της δηµόσιας υγείας, περιλαµβανοµένης της διακοπής της παροχής ή περιορισµού της χρήσης του νερού. (2) Εάν από τις αναλύσεις οποιουδήποτε δείγµατος που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, διαπιστωθεί ότι η τιµή οποιασδήποτε από τις παραµέτρους που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του Μέρους Γ του Παραρτήµατος Ι, αποκλίνει από την τιµή που καθορίζεται γι' αυτή στη δεύτερη στήλη, τότε ο ιευθυντής οφείλει, χωρίς καθυστέρηση (α) Να εξετάσει κατά πόσο το γεγονός αυτό δηµιουργεί οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, λαµβάνοντας υπόψη (i) To βαθµό απόκλισης από την καθορισµένη παραµετρική τιµή και (ii) τη χρονική περίοδο που διαρκεί ή δυνατό να διαρκέσει η απόκλιση και (β) να πληροφορήσει το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που προµηθεύουν το νερό

8 Παράρτηµα Ι. αναφορικά µε τις διαπιστώσεις του και να εισηγηθεί τη λήψη µέτρων που κρίνει αναγκαία προς αποκατάσταση της ποιότητας του νερού (3) Όταν ο φορέας ή οι φορείς ύδρευσης πληροφορηθούν από το ιευθυντή ότι το νερό που προµηθεύουν δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα που καθορίζει ο παρών Νόµος µε βάση το Παράρτηµα Ι, οφείλει να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις κατάλληλες ενέργειες για προστασία της δηµόσιας υγείας, περιλαµβανοµένης της διακοπής της προµήθειας του νερού και της λήψης µέτρων αποκατάστασης της ποιότητας του. (4) Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζεται η λήψη µέτρων για αποκατάσταση της παραµετρικής τιµής του νερού όταν υπάρχει απόκλιση από αυτή, ο φορέας ύδρευσης που θα εφαρµόσει τα µέτρα µεριµνά ώστε το κοινό που χρησιµοποιεί το νερό να πληροφορηθεί κατάλληλα για τα µέτρα που λαµβάνονται, εκτός εάν ο ιευθυντής και ο φορέας αποφασίσουν από κοινού ότι η απόκλιση από την παραµετρική τιµή είναι άνευ σηµασίας. Συµπληρωµατική 15. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ιευθυντής διαπιστώνει ή έχει λόγους να παρακολούθηση. πιστεύει ότι στο νερό που προµηθεύει οποιοσδήποτε φορέας ύδρευσης περιέχονται ουσίες ή µικροοργανισµοί που ενώ δεν αποτελούν παραµέτρους που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, εντούτοις περιέχονται σε τέτοιες ποσότητες ή αριθµούς ώστε να δηµιουργείται κίνδυνος στη δηµόσια υγεία από τη χρήση του νερού αυτού, τότε οφείλει (α) Να µεριµνά ώστε να διενεργείται συµπληρωµατική παρακολούθηση του νερού (β) να πληροφορεί κατάλληλα το φορέα ή τους φορείς ύδρευσης που παρέχουν το νερό και να εισηγείται τη λήψη κατάλληλων µέτρων για εξάλειψη του κινδύνου και (γ) να παρακολουθεί κατά πόσο λαµβάνονται τα µέτρα που εισηγείται ή κατά πόσο λαµβάνονται άλλα µέτρα που επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Πληροφόρηση του 16. (1) Ο ιευθυντής µεριµνά όπως σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα που κοινού. ορίζει ο Υπουργός, δηµοσιεύονται στον καθηµερινό τύπο κατάλληλες και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά µε τη γενική ποιοτική κατάσταση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που προµηθεύουν στους καταναλωτές οι φορείς ύδρευσης. (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο ιευθυντής ετοιµάζει και δηµοσιεύει έκθεση ανά τριετία για σκοπούς ενηµέρωσης του κοινού, στην οποία αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στη ηµοκρατία, όπως αυτά διαπιστώνονται από τις σχετικές αναλύσεις κατά την περίοδο της τριετίας. Στην έκθεση αναφέρεται ξεχωριστά ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων ανάλυσης για καθεµιά από τις παραµετρικές τιµές που αφορούν όλες τις ποσότητες του νερού που προµήθευσε κατά την τριετία στους καταναλωτές (α) Το καθένα από τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας και (β) οποιοδήποτε από τα Κοινοτικά Συµβούλια, εφόσον ο αριθµός των καταναλωτών του Συµβουλίου υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες. Αδικήµατα και ποινές. 17. Πρόσωπο το οποίο παρεµποδίζει µε οποιοδήποτε τρόπο Επιθεωρητή στην εκτέλεση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που του ανατίθενται µε βάση τον παρόντα Νόµο ή οποιουσδήποτε κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το Νόµο, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι

9 µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές. Κανονισµοί. 18. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και ειδικότερα για τη ρύθµιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέµατα: (α) Την επιβολή υποχρεώσεων ή την ανάθεση εξουσιών στους φορείς ύδατος µε σκοπό τη διασφάλιση ή διατήρηση της ποιότητας του νερού (β) την ανάθεση οποιωνδήποτε πρόσθετων εξουσιών στον Αρχιεπιθεωρητή ή στους Επιθεωρητές για καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους (γ) τη λήψη οποιωνδήποτε µέτρων που δεν προβλέπονται σε οποιοδήποτε άλλο νόµο ή κανονισµό προς αποτροπή της ρύπανσης ή αλλοίωσης του νερού (δ) τον καθορισµό προδιαγραφών αναφορικά µε την ποιότητα δηµόσιων συστηµάτων διανοµής, οικιακών συστηµάτων διανοµής, και ουσιών που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ή απολύµανση του νερού καθώς και για τη ρύθµιση οποιωνδήποτε θεµάτων που αφορούν τη χρήση των συστηµάτων και των ουσιών αυτών και τον προσδιορισµό των προσώπων ή αρχών που θα προβαίνουν στον καθορισµό των προδιαγραφών (ε) τον καθορισµό συγκεκριµένων όρων ή περιορισµών τους οποίους ο Υπουργός οφείλει να επιβάλει µε βάση διάταγµα που εκδίδει σύµφωνα µε το άρθρο 4 (στ) τον προσδιορισµό των µέσων ή των τρόπων πληροφόρησης των καταναλωτών και γενικότερα του κοινού αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τα µέτρα που λαµβάνονται µε βάση το Νόµο για προστασία του κοινού ή αποκατάσταση της ποιότητας του νερού 2 του 275(Ι) του (ζ) την επιβολή ποινών, οι οποίες να µην υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες στο άρθρο 17, για παραβάσεις των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση το παρόν άρθρο (η) οποιοδήποτε άλλο θέµα που σύµφωνα µε το Νόµο µπορεί ή πρέπει να καθοριστεί. Η υφιστάµενη 19. Οποιαδήποτε µέτρα λαµβάνονται µε σκοπό την τήρηση ή εφαρµογή των ποιότητα του νερού διατάξεων του παρόντος Νόµου, δε θα συνεπάγονται υποβάθµιση της ποιότητας δεν υποβαθµίζεται. του νερού η οποία υφίστατο πριν από τη λήψη των µέτρων αυτών ούτε αύξηση της ρύπανσης άλλου νερού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τροποποίηση 20. Τα Παραρτήµατα Ι, II, και III του παρόντος Νόµου, µπορούν να Παραρτηµάτων, τροποποιούνται από τον Υπουργό µε σχετικό διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Παραρτήµατα Ι, II και Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. III Έναρξη της ισχύος 21. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που καθορίζει το Υπουργικό του παρόντος νόµου. Συµβούλιο µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρο 4(2))

10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Μικροβιολογικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή (αριθµός/100ml) Escherichia coli (E.Coli) 0 Εντερόκοκκοι 0 Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν οι ακόλουθες µικροβιολογικές παράµετροι: Παράµετρος Escherichia coli (E.Coli) Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθµός αποικιών σε 22 C Αριθµός αποικιών σε 37 C Παραµετρική τιµή 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 100/ml 20/ml ΜΕΡΟΣ Β Χηµικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Ακρυλαµίδιο 0.10 µg/l Σηµείωση 1 Αντιµόνιο 5.0 µg/l Αρσενικό 10 µg/l Βενζόλιο 1.0 µg/l Βενζο-α-πυρένιο µg/l Βόριο 1.0 mg/l Βρώµικα άλατα 10 Σηµείωση 2 µg/l Κάδµιο 5.0 µg/l Χρώµιο 50 µg/l Σηµείωση 3 Χαλκός 2.0 mg/l Σηµείωση 3 Κυανιούχα άλατα 50 µg/l 1,2-διχλωροαιθάνιο 3.0 µg/l Επιχλωρυδρίνη 0.10 µg/l Σηµείωση 1 Φθοριούχα άλατα 1.5 mg/l Μόλυβδος 10 µg/l Σηµειώσεις 3 και 4 Υδράργυρος 1.0 µg/l Νικέλιο 20 µg/l Σηµείωση 3 Νιτρικά άλατα 50 mg/l Σηµείωση 5 Νιτρώδη άλατα 0.50 mg/l Σηµείωση 5 Παρασιτοκτόνα 0.10 µg/l Σηµειώσεις 6 και 7 Σύνολο παρασιτοκτόνων 0.50 µg/l Σηµειώσεις 6 και 8 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες µg/l Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων ενώσεων Σηµείωση Σελήνιο 10 µg/l Τετραχλωροαιθένιο και 10 Mg/1 Άθροισµα συγκεντρώσεων Τριχλωραιθένιο συγκεκριµένων παραµέτρων Ολικά τριαλογοµεθάνια 100 Mg/1 Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων ενώσεων Σηµείωση

11 10 Βινυλοχλωρίδιο 0.50 Mg/1 Σηµείωση 1 Σηµείωση 1: Η παραµετρική τιµή αναφέρεται στη συγκέντρωση καταλοίπων µονοµερούς στο νερό όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές περί µέγιστης µετανάστευσης εκ του αντιστοίχου πολυµερούς όταν βρίσκεται σε επαφή µε το νερό. Σηµείωση 2: Εάν είναι δυνατό, ο φορέας ύδρευσης επιδιώκει χαµηλότερη τιµή χωρίς να θίγεται η απολύµανση. Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(1)(α) και (β), η τιµή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, οκτώ ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου. Η παραµετρική τιµή για τα βρώµικα άλατα τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου και µέχρι οκτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος του, είναι 25 µg/l Σηµείωση 3 : Η τιµή ισχύει για δείγµα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαµβάνεται µε κατάλληλη µέθοδο δειγµατοληψίας στη βρύση και κατά τρόπο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό του εβδοµαδιαίου µέσου όρου που πίνουν οι καταναλωτές. Εφόσον ενδείκνυται, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και παρακολούθησης εφαρµόζονται κατά εναρµονισµένο τρόπο που καθορίζεται από τον Υπουργό ο οποίος λαµβάνει υπόψη για το σκοπό αυτό τα περιστατικά µεγίστων επιπέδων που ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Σηµείωση 4: Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(1)(α) και (β), η τιµή πρέπει να έχει επιτευχθεί το αργότερο 13 ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του Νόµου. Η παραµετρική τιµή για τον µόλυβδο τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου και µέχρι 13 έτη µετά την έναρξη ισχύος του, είναι 25 µg/l. Ο κάθε φορέας ύδρευσης µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης του µολύβδου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής. Όταν εφαρµόζονται µέτρα για την επίτευξη της τήρησης της τιµής αυτής, ο φορέας ύδρευσης που εφαρµόζει τα µέτρα δίνει προοδευτικά προτεραιότητα στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις µολύβδου στο νερό που παρέχει για ανθρώπινη κατανάλωση. Σηµείωση 5: Ο φορέας ύδρευσης εξασφαλίζει ότι τηρείται ο όρος {νιτρικά άλατα }/50+{ νιτρώδη άλατα!/' <1, οι αγκύλες υποδηλούν συγκέντρωση σε mg/1 για τα νιτρικά (ΝΟ3) και για τα νιτρώδη άλατα (ΝΟ2), καθώς και ότι η τιµή 0.10 mg/1 για τα νιτρικά άλατα τηρείται για το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σηµείωση 6: Ως «παρασιτοκτόνα» νοούνται: Οργανικά εντοµοκτόνα, οργανικά ζιζανιοκτόνα, οργανικά µυκητοκτόνα, οργανικά νηµατοδοκτόνα, οργανικά ακαριοκτόνα, οργανικά φυκοκτόνα,

12 οργανικά τρωκτικοκτόνα, οργανικά γλινοκτόνα, συναφή προϊόντα (µεταξύ άλλων, οι ρυθµιστές αύξησης) και οι σχετικοί µεταβολίτες αυτών, προϊόντα υποβάθµισης και αντίδρασης. Ελέγχονται µόνο τα παρασιτοκτόνα των οποίων πιθανολογείται η παρουσία σε µία δεδοµένη παροχή νερού. Σηµείωση 7: Η παραµετρική τιµή ισχύει για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο. Για το αλντρίν, το ντιελντρίν, το επταχλώρ και το εποξικό επταχλώρ, η παραµετρική τιµή είναι µg/l. Σηµείωση 8: Ως «συνολικά παρασιτοκτόνα» νοείται το άθροισµα όλων των παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικώς κατά τη διαδικασία παρακολούθησης. Σηµείωση 9: Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: Βενζο(β)φθορανθένιο, βενζο(λ)φθορανθένιο, βενζο(ηθι)περυλένιο, ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο. Σηµείωση 10: Ο φορέας ύδρευσης επιδιώκει στο µέτρο του δυνατού χαµηλότερη τιµή χωρίς να θίγεται η απολύµανση. Οι συγκεκριµένες ενώσεις είναι: χλωροφόρµιο, βρωµοφόρµιο, διβρωµοχλωροµεθάνιο, βρωµοδιχλωροµεθάνιο. Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 3(α) και (β), η τιµή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το αργότερο, οκτώ ηµερολογιακά έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόµου. Η παραµετρική τιµή για ολικά τριαλογονοµεθάνια τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου, είναι 150µg/l. Ο κάθε φορέας ύδρευσης µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα δέοντα µέτρα για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη µείωση της συγκέντρωσης των τριαλογονοµεθανίων στο νερό κατά την περίοδο που απαιτείται για να επιτευχθεί η τήρηση της παραµετρικής τιµής. Όταν εφαρµόζει µέτρα για την επίτευξη της τιµής αυτής, ο φορέας ύδρευσης δίνει προοδευτικά προτεραιότητα στις περιοχές µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τριαλογοµεθανίων στο νερό που παρέχει. ΜΕΡΟΣ Γ Ενδεικτικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Αργίλιο 200 µg/l Αµµώνιο 0,50 mg/l Χλωριούχα άλατα 250 mg/l Σηµείωση

13 Glostridium perfringens 0 αριθµός 100ml Σηµείωση 2 (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων) Συγκέντρωση ιόντων 6,5 και 9,5 Μονάδες Ph Σηµειώσεις 1 και 3 υδρογόνου Σίδηρος 200 µg/l Μαγγάνιο 50 µg/l Οξειδωσιµότητα 5,0 mg/l O 2 Σηµείωση 4 θειικά άλατα 250 mg/l Σηµείωση 1 Νάτριο 200 mg/l Αριθµός αποικιών σε 22 C Άνευ ασυνήθους µεταβολής Κολοβακτηριοειδή 0 αριθµός 100ml Σηµείωση 5 Ολικός Οργανικός άνθρακας Άνευ ασυνήθους Σηµείωση 6 (TOC) µεταβολής Τρίτιο 100 becquerel/l Σηµειώσεις 8 και 10 Ολική ενδεικτική δόση 0,10 msv/έτος Σηµειώσεις 9 και 10 Αγωγιµότητα 2500 µs cm4 στους 20 C Σηµείωση 1 Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Οσµή Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Χρώµα Αποδεκτό από τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής. Σηµείωση 1: Το νερό δεν πρέπει να είναι διαβρωτικό Σηµείωση 2: Η παράµετρος αυτή χρειάζεται, να µετράται µόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό. Σε περίπτωση µη τήρησης της παραµετρικής αυτής τιµής ο ιευθυντής µεριµνά ώστε να εξετάζεται η παροχή νερού για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας παθογόνων µικροοργανισµών, όπως π.χ. Cryptosporidium. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών αναφέρονται στην έκθεση που υποβάλλεται συµφωνά µε το άρθρο 15(2). Σηµείωση 3: Για το στάσιµο νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η κατώτατη τιµή µπορεί να µειώνεται σε 4,5 µονάδες pη. Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και έχει φυσική περιεκτικότητα σε ή είναι τεχνητά εµπλουτισµένο µε διοξείδιο του άνθρακα, η ελάχιστη τιµή µπορεί να είναι κατώτερη. Σηµείωση 4: Η παράµετρος αυτή δε χρειάζεται να µετράται εφόσον αναλύεται η παράµετρος ολικού οργανικού άνθρακα. Σηµείωση 5: Για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία, η µονάδα είναι: αριθµός/250ml.

14 Σηµείωση 6: Η παράµετρος αυτή δε χρειάζεται να µετράται στις περιπτώσεις όπου η παροχή είναι κάτω των m 3 ηµερησίως. Σηµείωση 7: Σε περίπτωση επεξεργασίας επιφανειακών νερών, ο αρµόδιος φορέας ύδρευσης επιδιώκει παραµετρική τιµή που δεν υπερβαίνει την 1,0 NTU (νεφελοµετρική µονάδα θολότητας) στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σηµείωση 8: Οι συχνότητες ελέγχου θα καθοριστούν µε σχετικό διάταγµα του Υπουργού. Σηµείωση 9: Εξαιρουµένου του τριτίου, του καλίου - 40, του ραδονίου και των προϊόντων διάσπασης του ραδονίου. Οι συχνότητες ελέγχου, οι µέθοδοι παρακολούθησης και οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία παρακολούθησης θα καθοριστούν µε σχετικό διάταγµα του Υπουργού Σηµείωση 10: (α) Ο Υπουργός καθορίζει τις συχνότητες ελέγχου που αναφέρονται στις Σηµειώσεις 8 και 9, τις µεθόδους παρακολούθησης και τις πλέον κατάλληλες θέσεις για τα σηµεία παρακολούθησης που αναφέρονται στο Παράρτηµα II, µε βάση τα ισχύοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Οδηγίας 98/83 ΕΚ. (β) Ο ιευθυντής δεν είναι υποχρεωµένος να ελέγχει το νερό για τρίτιο ή ραδιενέργεια για να καθορίσει ολική ενδεικτική δόση εάν µε βάση άλλη παρακολούθηση είναι ικανοποιηµένος ότι τα επίπεδα του τριτίου ή η ολική ενδεικτική δόση στο νερό είναι αρκετά κάτω από την παραµετρική τιµή. 1. οκιµαστική παρακολούθηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Άρθρο 9) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Αναλυόµενες παράµετροι Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και µικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας του πόσιµου νερού (ιδίως της απολύµανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραµετρικές τιµές του Παραρτήµατος Ι. Οι ακόλουθες παράµετροι υπόκεινται σε δοκιµαστική παρακολούθηση. Ο Υπουργός µπορεί να προσθέτει και άλλες παραµέτρους εάν το κρίνει σκόπιµο Αργίλιο (Απαιτείται µόνο όταν χρησιµοποιείται ως κροκιδωτικό)* Αµµώνιο Σίδηρος (απαιτείται µόνο όταν χρησιµοποιείται ως κροκιδωτικό)* Νιτρώδη άλατα (απαιτείται µόνο όταν για την απολύµανση γίνεται χλωραµίνωση)* Glostridium Perfingens (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων) (απαιτείται µόνο όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακό νερό)* Escherichia coli (E.coli)

15 Pseudomonas aeruginosa (απαιτείται µόνο για νερό που διατίθεται προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία) Αριθµός αποικιών σε 22 C και 37 C (απαιτείται µόνο για νερό που διατίθεται σε φιάλες ή δοχεία). Κολοβακτηριοειδή Αγωγιµότητα Χρώµα Οσµή Γεύση Θολότητα Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου. 2. Ελεγκτική παρακολούθηση Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται όλες οι παραµετρικές τιµές του Νόµου. Όλες οι παράµετροι που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι (Μέρη Α, Β, και Γ) υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν ο ιευθυντής αποφασίσει για χρονική περίοδο που καθορίζει ο ίδιος, ότι µια παράµετρος δεν υπάρχει πιθανότης να εµφανισθεί σε µία δεδοµένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δηµιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραµετρικής τιµής. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις παραµέτρους σχετικά µε τη ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό τους όρους των Σηµειώσεων 8, 9 και 10 του Παραρτήµατος Ι Μέρος Γ, παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης που καθορίζει ο Υπουργός. (*): Σε όλες τις περιπτώσεις, οι παράµετροι περιλαµβάνονται στον πίνακα ελεγκτικής παρακολούθησης. ΠΙΝΑΚΑΣ B1 Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων του νερού που παρέχεται από δηµόσιο δίκτυο διανοµής ή από βυτίο ή χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων. Οι Επιθεωρητές λαµβάνουν δείγµατα από τα σηµεία δειγµατοληψίας που καθορίζονται στο άρθρο 10 µε σκοπό να διακριβώνεται κατά πόσο η ποιότητα του νερού που παρέχουν οι φορείς ύδρευσης ανταποκρίνεται στην ποιότητα που απαιτεί ο Νόµος. Ωστόσο στις περιπτώσεις όπου το νερό παρέχεται µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής, οι επιθεωρητές µπορούν για ορισµένες παραµέτρους που καθορίζει ο ιευθυντής, να λαµβάνουν δείγµατα και από άλλα σηµεία της περιοχής προµήθειας ή της περιοχής υδατοπροµήθειας του Συµβουλίου ή από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού, νοουµένου ότι είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι δε θα υπήρχε δυσµενής µεταβολή της παραµετρικής τιµής καθεµιάς από τις παραµέτρους αυτές. Όγκος διανεµόµενου ή παραγόµενου νερού ηµερησίως σε µια ζώνη παροχής (Σηµειώσεις 1 και 2) m 3 οκιµαστική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως (Σηµειώσεις 3, 4 και 5) Ελεγκτική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως (Σηµειώσεις 3 και 5) >100 Σηµείωση 6 Σηµείωση 6 > > ανά m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού 4 όγκου > ανά m 3 και άνω/ 3

16 ηµερησίως του συνολικού όγκου + 1 ανά 10000m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού όγκου > ανά m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού όγκου. Σηµείωση 1: Σηµείωση 2: Ως ζώνη παροχής θεωρείται καθεµιά περιοχή εντός της οποίας παρέχεται νερό µέσω δηµόσιου δικτύου διανοµής από Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας ή Κοινοτικό Συµβούλιο. Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος. Για τον καθορισµό της ελάχιστης συχνότητας, ο ιευθυντής µπορεί να χρησιµοποιεί τον αριθµό κατοίκων µιας ζώνης παροχής αντί του όγκου του νερού, θεωρώντας ότι κάθε άτοµο καταναλίσκει 200 1/ηµερησίως. Σηµείωση 3: Στην περίπτωση νερού που διανέµεται µε βυτίο ή χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων, η συχνότητα παρακολούθησης αποφασίζεται από τον Υπουργό. Σηµείωση 4: Για τις διάφορες παραµέτρους του Παραρτήµατος Ι, ο ιευθυντής µπορεί να µειώσει τον αριθµό δειγµάτων που αναφέρονται στον Πίνακα µέχρι και 50% εάν (α) Οι τιµές των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται από δείγµατα που λαµβάνονται για περίοδο τουλάχιστο δύο συνεχών ετών, είναι σταθερές και σηµαντικώς καλύτερες από τις τιµές του Παραρτήµατος Ι και (β) δεν υπάρχει κάποιος παράγων που ενδέχεται να υποβιβάσει την ποιότητα του νερού. Σηµείωση 5: Στο µέτρο του δυνατού, ο αριθµός των δειγµάτων πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα στο χρόνο και το χώρο. Σηµείωση 6: Η συχνότητα αποφασίζεται από τον Υπουργό ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση Όγκος ηµερησίως παραγόµενου νερού προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία (*) m 3 οκιµαστική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως Ελεγκτική παρακολούθηση Αριθµός δειγµάτων ετησίως > >60 1 ανά 5 m 3 και άνω/ ηµερησίως του συνολικού όγκου 1 ανά 100m 3 και άνω/ηµερησίως του συνολικού όγκου (*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III (Άρθρο 11(3)) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

17 1. Παράµετροι για τις οποίες καθορίζεται µέθοδος ανάλυσης Οι κατωτέρω αρχές που διέπουν τις µεθόδους ανάλυσης µικροβιολογικών παραµέτρων, δίδονται είτε ως αναφορά όταν δίδεται µέθοδος ISO GEN ή προς καθοδήγηση. Ο ιευθυντής µπορεί να χρησιµοποιεί εναλλακτικές µεθόδους, εφόσον τηρούνται οι πιο κάτω διατάξεις και µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί εναλλακτικές µεθόδους εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα είναι τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστα µε εκείνα των µεθόδων που αναφέρονται στη συνέχεια: Κολοβακτηριοειδή και Escherichia coli (E.coli) (ISO ) Εντερόκοκκοι (ISO ) Pseudomonas aeruginosa (pren ISO 12780) Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών - Αριθµός αποικιών σε 22 C (pren ISO 6222). Απαρίθµηση καλλιεργήσιµων µικροοργανισµών - Αριθµός αποικιών σε 37 C (pren ISO 6222). Glostridium perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπορίων): ιήθηση από µεµβράνη και στη συνέχεια επώαση της µεµβράνης υπό αναερόβιες συνθήκες σε θρεπτικό υλικό Glostridium perfringens (σηµείωση 1) σε 44 ± 1 C επί 21 ± 3 ώρες. Μέτρηση των σκοτεινών κίτρινων αποικιών που µετατρέπονται σε ροζ ή κόκκινες µετά από έκθεση σε ατµούς υδροξειδίου του αµµωνίου επί 20 έως 30 δευτερόλεπτα. Σηµείωση 1 : Το «θρεπτικό υλικό Glostridium perfringens» περιέχει: Βασικό θρεπτικό υλικό Τρυπτόζη Εκχύλισµα µυκήτων Σακχαρόζη Υδροχλωριούχος L-κυστείνη MgSO 4 7Η 2 Ο Ιώδες βρωµοκρεζόλης Άγαρ Ύδωρ g 20g 5g lg 0,lg 40g 15g 1 000ml. Τα συστατικά του βασικού θρεπτικού υλικού διαλύονται και το pη προσαρµόζεται σε 7,6. Το υλικό αποστειρώνεται σε αυτόκλειστο στους 121 C επί 15 λεπτά. Το θρεπτικό υλικό ψύχεται και προστίθενται: D-κυκλοσερίνη Β-θειική πολυµυξίνη Ινδοξυλο-β-D-γλυκοξίδιο διαλυµένο σε 8ml αποστειρωµένου ιάλυµα 0,5% διφωσφορικής φαινολοφθαλεΐνης αποστειρωµένο µε διήθηση ιάλυµα 4,5% διφωσφορικού FeCI 3-6H 2 O mg 25mg 60mg 20ml 2ml. 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 2.1 Για τις ακόλουθες παραµέτρους τα καθοριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο ανάλυσης να είναι, τουλάχιστο, δυνατό να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες

18 προς την παραµετρική τιµή µε την οριζόµενη ποιότητα, ακρίβεια και τα οριζόµενα όρια ανίχνευσης. Όποια και να είναι η ευαισθησία της χρησιµοποιούµενης µεθόδου ανάλυσης, το αποτέλεσµα εκφράζεται χρησιµοποιώντας τουλάχιστο τον ίδιο αριθµό δεκαδικών ψηφίων µε την παραµετρική τιµή του Παραρτήµατος Ι, Μέρη Β και Γ. Παράµετροι Πιστότητα % Ακρίβεια % της Όριο Συνθήκες Σηµειώσεις της παρα- παρα-µετρικής ανίχνευσης % µετρικής τιµής τιµής της παρα- (Σηµείωση 1) (Σηµείωση 2) µετρικής τιµής (Σηµείωση 3) Ακρυλαµίδιο Ελέγχεται µε βάση τις προδιαγραφές του προϊόντος Αργίλιο Αµµώνιο Αντιµόνιο Αρσενικό Βενζο-α-πυρένιο Βενζόλιο Βόριο Βρώµικα άλατα Κάδµιο Χλωριούχα άλατα Χρώµιο Αγωγιµότητα Χαλκός Κυανιούχα άλατα Σηµείωση 4 1,2-διχλωροαιθοάνιο Επιχλωρυδρίνη Ελέγχεται µε βάση τις προδιαγραφέ ς του Φθοριούχα άλατα Σίδηρος προϊόντος Μόλυβδος Μαγγάνιο Υδράργυρος Νικέλιο Νιτρικά άλατα Νιτρώδη άλατα Οξειδωσιµότητα Σηµείωση 5 Παρασιτοκτόνα Σηµείωση 6 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες Σηµείωση Σελήνιο Νάτριο Θειικά άλατα Τετραχλωροαιθένιο Σηµείωση 8 Τριχλωροαιθένιο Σηµείωση 8

19 Ολικά Σηµείωση 7 τριαλογονοµεθάνια Βινυλοχλωρίδιο Ελέγχεται µε βάση τις προδιαγραφέ ς του προϊόντος. 2.2 Για τη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου, τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι τέτοια ώστε µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο ανάλυσης να είναι δυνατό να µετρώνται συγκεντρώσεις ίσες προς την παραµετρική τιµή µε πιστότητα 0,2 µονάδων pη. Σηµείωση 1: Πιστότητα είναι το συστηµατικό σφάλµα και είναι η διαφορά µεταξύ της µέσης τιµής µεγάλου αριθµού επαναλαµβανόµενων µετρήσεων και της πραγµατικής τιµής. Ο όρος προσδιορίζεται περαιτέρω στο πρότυπο ISO Σηµείωση 2: Ακρίβεια είναι το τυχαίο σφάλµα και εκφράζεται συνήθως ως η κανονική απόκλιση (εντός και µεταξύ µιας οµάδας) του φάσµατος αποτελεσµάτων γύρω από το µέσο όρο. Αποδεκτή ακρίβεια είναι η διπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση. Ο όρος «ακρίβεια» προσδιορίζεται περαιτέρω στο Πρότυπο Σηµείωση 3: Όριο ανίχνευσης είναι Η τριπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας ενός φυσικού δείγµατος που περιέχει µικρή συγκέντρωση της παραµέτρου- ή η πενταπλάσια σχετική συνήθης απόκλιση, εντός µιας οµάδας, ενός τυφλού δείγµατος. Σηµείωση 4: Η µέθοδος προσδιορίζει ολικά κυανιούχα άλατα κάθε µορφής. Σηµείωση 5: Η οξείδωση πραγµατοποιείται για 10 λεπτά σε 100 C µε τη χρησιµοποίηση υπερµαγγανικών αλάτων, σε όξινο περιβάλλον. Σηµείωση 6: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για κάθε επιµέρους παρασιτοκτόνο και εξαρτώνται από το συγκεκριµένο παρασιτοκτόνο. Προς το παρόν, ενδέχεται να µην είναι δυνατό να επιτευχθεί το όριο ανίχνευσης για όλα τα παρασιτοκτόνα, αλλά ο ιευθυντής πρέπει να επιδιώκει την επίτευξη του στόχου αυτού. Σηµείωση 7: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες που ορίζονται στο 25% της παραµετρικής τιµής του Παραρτήµατος Ι. Σηµείωση 8: Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων ισχύουν για τις επιµέρους ουσίες που ορίζονται στο 50% της παραµετρικής τιµής του Παραρτήµατος Ι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χρώµα Οσµή Γεύση Συνολικός οργανικός άνθρακας Θολότητα (Σηµείωση 1).

20 Σηµείωση 1: Για την παρακολούθηση της θολότητας του επεξεργασµένου επιφανειακού νερού, τα οριζόµενα χαρακτηριστικά επιδόσεων οφείλουν να παρέχουν τουλάχιστο την δυνατότητα µέτρησης συγκεντρώσεων ίσων προς την παραµετρική τιµή µε πιστότητα 25%, ακρίβεια 25% και όριο ανίχνευσης 25%.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χηµική Ανάλυση σε Εµφιαλωµένα Νερά ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επιβλέπων) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ) 1991L0271 EL 27.03.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4077, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4252, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4252, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ, ΕΙΣΑΓΕΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΝΟΜΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισµού των υγειονοµικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων µαλακίων (91/492/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/37 ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 118/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4089 Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006 949 Αριθμός 118 Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Οδηγία 1999/5/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91 Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας. (ΦΕΚ 539/Β/19-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα