ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασιλική Καραούλη Π.Μ. Υγιεινολόγος- Υπ. Υγείας-Πρόνοιας ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το υπάρχον Θεσµικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιµου νερού περιλαµβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53 Β 379 Β )Υγειονοµική ιάταξη «Περί ποιότητας πόσιµου νερού» σε εναρµόνιση οδηγίας 80/778 /ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιµου νερού, στη συχνότητα των δειγµατοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπευθύνων. Την Γ3α/761/68 Υγ. ιαταξη, όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαµβάνει συµπληρωµατικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους. Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58 Β) Υγ. ιαταξη, που αναφέρεται στις µεθόδους απολύµανσης του νερού ύδρευσης. Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.β/ ) Υγ. ιάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυµάτων Υπενθυµίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ιάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιµα (Α1,Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασµό µε την αντίστοιχη απαιτούµενη ελάχιστη επεξεργασία. Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονοµικού Κανονισµού, που αναφέρονται σε µέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστηµάτων ύδρευσης. Την Β1 /οικ 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστηµιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λ.π Την Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β./ ) Υγ. ιάταξη, µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας ( λίµνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), από υπέρµετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισµοί και ζώνες προστασίας ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νοµοθετικό πλαίσιο σε ισχύ από : Νέα ΚΥΑ 2600/01 σε εναρµόνιση µε την οδηγία 98/83 ΕΚ για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 1

2 1.Ορισµοί Οδηγία 80/778/ΕΟΚ πόσιµο : διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση Οδηγία 98/83/ΕΚ ανθρώπινης κατανάλωσης : παρέχεται από: - δίκτυο διανοµής - βυτίο - φιάλες, δοχεία 2.Υπευθυνότητα Κ-Μ Κ-Μ, µε εξαίρεση : εάν η µη τήρηση των παραµετρικών τιµών οφείλεται στο οικιακό σύστηµα διανοµής και εφόσον το νερό δεν παρέχεται στο κοινό 3.Θέση δειγµατοληψίας 4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά Κεντρική παροχή κτιρίου 5 οµάδες παραµέτρων: - οργανοληπτικές - φυσικοχηµικές - ανεπιθύµητες ουσίες - τοξικές ουσίες - µικροβιολογικές Βρύση καταναλωτή 3 οµάδες παραµέτρων - µικροβιολογικές - χηµικές - ενδεικτικές Νέα θεώρηση: Ραδιενέργεια 5. Παράµετροι 67 συνολικά 48 συνολικά, εκ των οποίων 13 νέες παράµετροι 6. Είδος ελέγχων/ παρακολούθησης 1. ελάχιστος έλεγχος 2. έλεγχος ρουτίνας 3. περιοδικός έλεγχος 4. έκτακτος έλεγχος Συχνότητα ελέγχου Ανάλογα µε α) το είδος ελέγχου και β) τον πληθυσµό (κάτοικοι) 1. δοκιµαστική παρακολούθηση 2. ελεγκτική παρακολούθηση 3. συµπληρωµατική παρακολούθηση Ανάλογα µε α) το είδος παρακολούθησης και β) τον πληθυσµό (κάτοικοι) 8. ιαφάνεια/ Ενηµέρωση κοινού 9.Εργαστηριακές αναλύσεις 10. Αναλυτικές µέθοδοι αναφοράς Μικρή οµάδα παραµέτρων στον κατ ελάχιστον έλεγχο - ιευρυµένη οµάδα παραµέτρων - Μεγαλύτερη συχνότητα παρακολούθησης Αυξηµένη διαφάνεια/ Υποχρεωτική ενηµέρωση Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο από φορέα µη ελεγχόµενο από το εργαστήριο Συγκεκριµένες - Ελευθερία επιλογής µεθόδου υπο όρους - Χαρακτηριστικά επιδόσεων: πιστότητα, ορθότητα, όριο ανίχνευσης Παρεκκλίσεις 1. αποφασίζουν τα Κ-Μ και οι παρεκκλίσεις γνωστοποιούνται στην Ευρωπαική Επιτροπή 2. χρονική περίοδος: περιορισµένη 1. Τα Κ-Μ υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει 2. χρονική περίοδος: max: έτη 2

3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθµός ευθύνης) Σύµφωνα µε το άρθρο της Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) Υγ. ιάταξη και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. ιάταξης υπεύθυνοι ύδρευσης είναι: - για τις υδρεύσεις ήµων η ηµοτική Αρχή, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168 Α ), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισµός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόµενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ.ε.υ.α.) - για τις βιοµηχανίες, ιδρύµατα κ.λ.π, τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους. - για τις βιοµηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστηµένες µέσα σε βιοµηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΤΒΑ - για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νοµείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης β) ιευθύνσεις υγείας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (δεύτερος βαθµός ευθύνης) Οι /νσεις υγείας της Ν.Α, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 της Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) Υγ. ιάταξη, είναι οι Αρµόδιες Αρχές για την εφαρµογή και εκτέλεση των υγειονοµικών διατάξεων, καθώς και τον έλεγχο των υπευθύνων ύδρευσης για την τήρηση των όρων της νοµοθεσίας, την οργάνωση και διενέργεια προγραµµάτων ολοκληρωµένων υγειονοµικών αναγνωρίσεων των συστηµάτων ύδρευσης την συνεργασία και σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας /νσης της Περιφέρειας και της /νσης Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. γ) ιευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών Οι /νσεις υγείας των Περιφερειών παρακολουθούν την ορθή εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου στα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους. Συγκεντρώνουν τα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιµου νερού τα οποία αξιολογούν και προτείνουν στις αρµόδιες αρχές µέτρα που πρέπει να ληφθούν καθόλη τη διαδροµή του συστήµατος ύδρευσης από την θέση υδροληψίας (θέσπιση εδαφικών ζωνών προστασίας), έως την διάθεση του πόσιµου νερού στον καταναλωτή. Παράλληλα συνεργάζονται µε την /νση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας στην οποία αποστέλλουν αξιολογηµένα τεχνικά δελτία ποιότητας πόσιµου νερού καθώς και προτάσεις για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων προβληµάτων. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών µε προτεραιότητα χρηµατοδοτούν έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης. δ) Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την αξιολόγηση τους και λήψη µέτρων για την προστασία της ηµόσιας Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αποστέλλει τα στοιχεία που απαιτούνται, για κάθε σχετική ενηµέρωση και εµπρόθεσµη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Η υγειονοµική αναγνώριση των διαφόρων τµηµάτων του συστήµατος ύδρευσης και του τρόπου λειτουργίας του σε συνδυασµό µε λήψη δειγµάτων νερού για εργαστηριακή εξέταση και τον έλεγχο του υπολειµµατικού χλωρίου, γίνεται προκειµένου να παρακολουθείται συστηµατικά η κατάσταση των συστηµάτων ύδρευσης. Τα κυριότερα στοιχεία που εξετάζονται κατά την αναγνώριση είναι: Λεκάνη απορροής υδροληψίας, πηγή υδροληψίας, εξωτερικοί αγωγοί, αντλιοστάσιο, δεξαµενές, δίκτυο διανοµής, σύστηµα επεξεργασίας, απολύµανση, εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις. Σηµειώνεται ότι εκτός από την κατάλληλη υγειονοµική προστασία των υπόγειων πηγών υδροληψίας και των αγωγών µεταφοράς του νερού, πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται και οι κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας από γειτονικές εστίες ρύπανσης και µόλυνσης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η ελάχιστη συχνότητα των εργαστηριακών ελέγχων, ανάλογα µε την παρεχόµενη ποσότητα πόσιµου νερού, φαίνεται στους συνηµµένους πίνακες. Οι εργαστηριακές αναλύσεις των υπεύθυνων ύδρευσης θα διενεργούνται σε οργανωµένα εργαστήρια των υπευθύνων Ο.Τ.Α.,.Ε.Υ.Α., Ε.Τ.Β.Α., της περιοχής ευθύνης του, ή σε συνεργασία µε οργανωµένα εργαστήρια γειτονικών Ο.Τ.Α., ενώ οι εργαστηριακές αναλύσεις για λογαριασµό των λοιπών αρµόδιων Αρχών θα διενεργούνται σε ηµόσια (Κ.Ε..Υ., Γ.Χ.Κ.) και Πανεπιστηµιακά εργαστήρια. Στις περιπτώσεις όπου σήµερα δεν υφίστανται δοµές εργαστηριακών ελέγχων για τους υπεύθυνους ύδρευσης α βαθµού, θα χρησιµοποιούνται οι εργαστηριακές δοµές ελέγχων του ηµοσίου και των Πανεπιστηµίων. Υπενθυµίζεται ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν αποτελούν τη µόνη βάση για να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί µια ύδρευση, αν δεν επιβεβαιώνονται από τα πορίσµατα της υγειονοµικής αναγνώρισης. Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων και ιδιαίτερα των µικροβιολογικών, ερµηνεύονται πάντα κάτω από το φως των παρατηρήσεων της υγειονοµικής αναγνώρισης της περιοχής υδροληψίας, για την οποία η εργαστηριακή εξέταση αποτελεί συµπληρωµατικό και όχι αποφασιστικό στοιχείο. Κάθε εξέταση δεν αντικατοπτρίζει παρά την κατάσταση της στιγµής της δειγµατοληψίας, ενώ η αναγνώριση επιτρέπει την επισήµανση των υπαρκτών και ακόµη δυνητικών κινδύνων. 4

5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού σύµφωνα µε την ΚΥΑ Υ2/2600/01 σε εναρµόνιση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Μικροβιολογικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή (αριθµός/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Εντερόκοκκοι 0 Για το νερό που πωλείται σε φιάλες ή δοχεία, ισχύουν τα ακόλουθα: Παράµετρος Παραµετρική τιµή Escherichia coli (E. coli) Εντερόκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθµός αποικιών σε 22 ο C Αριθµός αποικιών σε 37 ο C 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 100/ml 20/ml ΜΕΡΟΣ Β Χηµικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Ακρυλαµίδιο 0,10 µg/1 Σηµείωση 1 Αντιµόνιο 5,0 µg/1 Αρσενικό 10 µg/1 Βενζόλιο 1,0 µg/1 Βενζο-α-πυρένιο 0,010 µg/1 Βόριο 1,0 mg/1 Βρωµικά 10 µg/1 Σηµείωση 2 Κάδµιο 5,0 µg/1 Χρώµιο 50 µg/1 Σηµείωση 3 Χαλκός 2,0 mg/1 Σηµείωση 3 Κυανιούχα 50 µg/1 1,2 διχλωροαιθάνιο 3,0 µg/1 Επιχλωρυδρίνη 0,10 µg/1 Σηµείωση 1 Φθοριούχα 1,5 mg/1 Μόλυβδος 10 µg/1 Σηµειώσεις 3 και 4 Υδράργυρος 1,0 µg/1 Νικέλιο 20 µg/1 Σηµείωση 3 Νιτρικά 50 mg/1 Σηµείωση 5 Νιτρώδη 0,50 mg/1 Σηµείωση 5 Παρασιτοκτόνα 0,10 µg/1 Σηµειώσεις 6 και 7 Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 µg/1 Σηµειώσεις 6 και 8 Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 0,10 µg/1 Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων ενώσεων σηµείωση 9 5

6 Σελήνιο 10 µg/1 Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο 10 µg/1 Ολικά τριαλογονοµεθάνια 100 µg/1 Βινυλοχλωρίδιο 0,50 µg/1 Σηµείωση 1 Μέρος Γ Ενδεικτικές παράµετροι Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων παραµέτρων Άθροισµα συγκεντρώσεων συγκεκριµένων ενώσεων σηµείωση 10 Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Αργίλιο 200 µg/l Αµµώνιο 0,50 mg/l Χλωριούχα 250 mg/l Σηµείωση 1 Clostridium perfringens 0 Αριθµός / 100 ml Σηµείωση 2 (συµπεριλαµβανο-µένων των σπόρων) Χρώµα Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Αγωγιµότητα 2500 µs cm -1 στους 20 0 C Σηµείωση 1 Συγκέντρωση ιόντων 6,5 και 9,5 Μονάδες ph Σηµειώσεις 1 και 3 υδρογόνου Σίδηρος 200 µg/l Μαγγάνιο 50 µg/l Οσµή Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Οξειδωσιµότητα 5,0 mg/l O 2 Σηµείωση 4 Θειικά 250 mg/l Σηµείωση 1 Νάτριο 200 mg/l Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Αριθµός αποικιών σε 22 C και 37 o C Άνευ ασυνήθους µεταβολής Κολοβακτηριοειδή 0 Αριθµός / 100 ml Σηµείωση 5 Ολικός οργανικός Άνευ ασυνήθους Σηµείωση 6 άνθρακας (TOC) µεταβολής Υπολειµµατικό χλώριο mg/1 Σηµείωση 11 Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους µεταβολής Σηµείωση 7 ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις Τρίτιο 100 becquerel / l Σηµειώσεις 8 και 10 Ολική ενδεικτική δόση 0,10 msv / έτος Σηµειώσεις 9 και 10 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Α Αναλυόµενες παράµετροι 1. οκιµαστική παρακολούθηση Σκοπός της δοκιµαστικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται, σε τακτική βάση, στοιχεία για την οργανοληπτική και µικροβιολογική ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και πληροφορίες για την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας του πόσιµου ύδατος (ιδίως της απολύµανσης) εφόσον γίνεται, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τηρεί τις σχετικές παραµετρικές τιµές της παρούσας Υγ. ιάταξης. Οι ακόλουθες παράµετροι υπόκεινται σε δοκιµαστική παρακολούθηση. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να προσθέτουν και άλλες παραµέτρους στον πίνακα αυτόν εάν το κρίνουν σκόπιµο. Αργίλιο (σηµείωση 1) Αµµώνιο Χρώµα Αγωγιµότητα Clostridium Perfringens (συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων) (σηµείωση 2) Escherichia coli (E. coli) Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου Σίδηρος (σηµείωση 1) Νιτρώδη (σηµείωση 3) Οσµή Pseudomonas aeruginosa (σηµείωση 4) Γεύση Αριθµός αποικιών σε 22 0 C και 37 0 C Κολοβακτηριοειδή Θολότητα Υπολειµµατικό χλώριο (σηµείωση 5) (*) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παράµετροι περιλαµβάνονται στον πίνακα της ελεγκτικής παρακολούθησης. 2. Ελεγκτική παρακολούθηση Σκοπός της ελεγκτικής παρακολούθησης είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται όλες οι παραµετρικές τιµές της παρούσας οδηγίας. Όλες οι παράµετροι που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, υπόκεινται σε ελεγκτική παρακολούθηση, εκτός αν οι αρµόδιες αρχές αποφανθούν, για χρονική περίοδο που καθορίζουν οι ίδιες, ότι µια παράµετρος δεν υπάρχει πιθανότητα να εµφανιστεί σε µια δεδοµένη παροχή νερού σε συγκεντρώσεις οι οποίες θα δηµιουργούσαν κίνδυνο παραβίασης της αντίστοιχης παραµετρικής τιµής. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις παραµέτρους σχετικά µε την ραδιενέργεια, οι οποίες, υπό όρους των σηµειώσεων 8, 9 και 7

8 10 του παραρτήµατος I µέρος Γ, παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις παρακολούθησης που θεσπίζονται µε διαδικασία της Ευρ. Επιτροπής. 3. Συµπληρωµατική παρακολούθηση Στα πλαίσια των προβλεποµένων στην παρ.5 του άρθρου 7 προκειµένου να συµπληρωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες, η εξέταση ποιότητας του πόσιµου νερού είναι σκόπιµο να ερευνηθούν µεταξύ των άλλων εκτός από τις παραµέτρους του Παραρτήµατος Ι και α) τα ακόλουθα παθογόνα βακτήρια: - Σαλµονέλλες - Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι, - Βακτηριοφάγοι των κοπράνων - Ιοί των εντέρων - E. coli O:157 - Καµπυλοβακτηρίδιο β) οι ακόλουθοι οργανισµοί: - παρασιτικοί οργανισµοί (π.χ. Κρυπτοσπορίδιο, Giardia lamblia) - φύκη - άλλα µορφοποιηµένα στοιχεία (ζωάρια) Για τις ανωτέρω παραµέτρους των εδαφίων α) και β) της παρούσας παραγράφου η παραµετρική τιµή είναι µηδενική γ) οι ακόλουθες χηµικές παράµετροι Παράµετρος Παραµετρική τιµή Μονάδα Σηµειώσεις PCB's -PCT's 0,50 0,10 µg/1 µg/1 Άθροισµα συγκεντρώσεων Μεµονωµένη ουσία Άργυρος 10 µg/1 Φαινολικές ενώσεις (πλήν 0,50 µg/1 πενταχλωροφαινόλης) Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν 10 µg/1 γαλακτώµατι - Ορυκτέλαια Επιφανειοδραστικοί παράγοντες 200 µg/1 Φωσφόρος (P 2 O 5 ) 5 mg/1 Ξηρό υπόλειµµα 1500 mg/1 Κάλιο 12 mg/1 Υδρόθειο Μη ανιχνεύσιµο οργανοληπτικά Η συµπληρωµατική παρακολούθηση είναι δυνατόν να συµπληρώνεται κατάλληλα µε πρόσθετες παραµέτρους σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 7. Η συχνότητα της συµπληρωµατικής παρακολούθησης καθορίζεται από τις αρµόδιες αρχές. 8

9 Α/Α παραµέτ ρου ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ- Ο ΗΓΙΑ 80/ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ανάλογα µε τον πληθυσµό (κάτοικοι) Οσµή > 360 > 360 > 360 > Γεύση > 360 > 360 > 360 > Αγωγιµότητα ή άλλη φυσικοχηµική παράµετρος 41 Υπολειµµατικό χλώριο Ολικά κολοβακτηριοει δή ή συνολικά βακτηρίδια σε 22 ο C και 37 ο C 58 Κολοβακτηριοει δή κοπράνων > 360 > 360 > 360 > > 360 > 360 > 360 > > 360 > 360 > 360 > > 360 > 360 > 360 > 360 Α/Α παραµ έτρου 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ανάλογα µε τον πληθυσµό (κάτοικοι) Γεύση >120 >120 5 Θερµοκρασία >120 >120 7 Αγωγιµότητα ή άλλη φυσικοχηµική παράµετρος >120 >120 6 PH >120 > Υπολειµµατικό >120 >120 χλώριο 20 Νιτρικά >120 > Νιτρώδη >120 > Αµµωνία >120 > Ολικά κολοβακτηριοει δή 58 Κολοβακτηριοει δή κοπράνων 61 Συνολικά βακτηρίδια σε 22 ο C και 37 ο C >120 > >120 > >120 >120 9

10 3. ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: παράµετροι ελέγχου ρουτίνας και συµπληρωµατικά και άλλες παράµετροι Ο ΗΓΙΑ 80/778 Α/Α παραµέτρου ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ανάλογα µε τον πληθυσµό (κάτοικοι) Γεύση > 20 >20 5 Θερµοκρασία > 20 >20 7 Αγωγιµότητα ή > 20 >20 άλλη φυσικοχηµική παράµετρος 6 PH > 20 >20 41 Υπολειµµατικό > 20 >20 χλώριο 20 Νιτρικά > 20 >20 21 Νιτρώδη > 20 >20 22 Αµµωνία > 20 >20 57 Ολικά > 20 >20 κολοβακτηριοει δή 58 Κολοβακτηριοει > 20 >20 δή κοπράνων 61 Συνολικά > 20 >20 βακτηρίδια σε 22 ο C και 37 ο C Άλλες παράµετροι 4. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ σε ειδικές περιπτώσεις ή ατυχήµατα: Καθορισµός παραµέτρων από την αρµόδια Αρχή ανάλογα µε τις συνθήκες ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 98/83 ΕΚ : Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και αναλύσεων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανοµής ή από βυτίο ή χρησιµοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίµων Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν δείγµατα από τα σηµεία τήρησης που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ώστε να εξασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ωστόσο, σε περίπτωση δικτύου διανοµής, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λαµβάνουν δείγµατα εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας για συγκεκριµένες παραµέτρους εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι δεν θα υπήρχε δυσµενής µεταβολή της µετρούµενης τιµής της συγκεκριµένης παραµέτρου. 10

11 Όγκος διανεµόµενου ή παραγόµενου νερού ηµερησίως σε µια ζώνη παροχής (πιέσεως) m 3 οκιµαστική παρακολούθηση (Σηµειώσεις 3, 4 και 5) οκιµαστική παρακολούθηση Ελεγκτική παρακολούθηση (Σηµειώσεις 3 και 5) Ελεγκτική παρακολούθηση (Σηµείωση 6) ανά m 3 /ηµ ανά 1000 m 3 /ηµ ανά 1000 m 3 /ηµ +1 ανά m 3 /ηµ ανά 1000 m 3 /ηµ +1 ανά m 3 /ηµ Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και ανάλυσης του νερού που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση Όγκος ηµερησίως παραγόµενου νερού προς πώληση σε φιάλες ή δοχεία (*) m 3 οκιµαστική παρακολούθηση Ελεγκτική παρακολούθηση > > ανά 5 m 3 / ηµερησίως 1 +1ανά 100 m 3 / ηµερησίως (*) Οι όγκοι υπολογίζονται ως µέσες τιµές για ένα ηµερολογιακό έτος 11

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ---------

Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ --------- Ο ΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ --------- Αγγελική Τσάτσου ρίτσα, χηµικός ιευθύντρια, ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γενικού Χηµείου του Κράτους Αθήνα 27-05-2003 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ!

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Σ Χ Η Μ Α Τ Α Ρ Ι, Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 23/4/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 4354 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων

«Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χηµική Ανάλυση σε Εµφιαλωµένα Νερά ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επιβλέπων) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

"Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας"

Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας "Ποιότητα Νερών - Ο Ρόλος του Περιφερειακού Εργαστηρίου ηµόσιας Υγείας" Β. Σανδαλάκης Μοριακός Βιολόγος / Βιοπληροφορικός Περιφερειακό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας Κρήτης Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 Νερό Νερά

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, έναν μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο και περιβαλλοντικό βιολογικό στοιχείο. Είναι αναγκαία προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα