ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 25 / 02 / 2015 Αρ. Πρωτ.: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Α. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα : Fax : Θέμα: Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 1. Το Ν / 1999 ( ΦΕΚ 45 / Α / ) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2. Το Π.Δ. 4 / 2002 ( ΦΕΚ 3 / Α / ) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», εφαρμοζόμενο αναλόγως, 3. Τη με αριθ / ΕΥΣ 5671 / Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» του ΥΠΟΙΟ, 4. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4 / 2002» της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ., όπως ισχύει κάθε φορά, 5. To Π.Δ. 60 / 2007 ( ΦΕΚ 64 / Α / ) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004 / 18 / ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο, 6. Το Π.Δ. 118 / 2007 ( Φ.Ε.Κ. 150 / Α / ), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» αναλογικά και συμπληρωματικά εφαρμοζόμενο για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο Π.Δ. 4 / 2002, 7. Τη με αριθ. Ε (2007) 5337 / Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία Θράκη », Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 1/21

2 8. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) και το N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 265/Α/ ), 9. Το Ν / 2010 ( ΦΕΚ 87 / Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 10. Τη με αριθ / ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / ( ΦΕΚ 1856 / Β / ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 11. Το ΠΔ 146 / 2010 ( ΦΕΚ 239 / Α' / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», 12. Τη με αριθ / ΕΥΣΣΑΑΠ 697 / Απόφαση έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Ε.Π. Μακεδονία Θράκη για το έτος 2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 13. Την ΚΥΑ / ΕΥΘΥ 1375 / ( ΦΕΚ 1459 / Β / ) «Τροποποίηση της με αριθμ / Γ ΚΠΣ / 277 ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1501 / Β / ) περί Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν / 2007, 14. Το αριθ / ΕΥΘΥ 1652 / έγγραφο της ΕΥΘΥ «Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 15. Τη με αριθ / ΕΥΣ 4684 / Απόφαση της ΕΥΣΕΕΠ / Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. Μακεδονία Θράκη στην Ειδική Υπηρεσία «Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 16. Τη με αριθ / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΑ / ΠΔΜ για την εγγραφή σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 17. Τη με αριθ. 219 / Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για εγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 2/21

3 18. Τη με αριθ / ΕΥΣΣΑΑΠ 956 / «Απόφαση έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας Θράκης » για το έτος 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 19. Τη με αριθ. 151 / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής περιόδου » και MIS , στην οποία περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας», 20. Τη ΣΑΕΠ 0058 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ , 21. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 3542/ , 22. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) final/ , 23. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Δεκ. 2014), 24. Τη θεματική αιρεσιμότητα 9 (άρθρο 19 και Παράρτημα ΧΙ του Γενικού Κανονισμού 1303/2013) για την ύπαρξη και εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα εξειδίκευσης των περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη με προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι 31/05/2015 (ενότητα 9 του ΕΠ-ΔΠΜ ), 25. Το γεγονός ότι η ύπαρξη περιφερειακής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και υλοποίηση των δράσεων του θεματικού στόχου 9, που αφορούν στην κοινωνική ένταξη και στην καταπολέμηση της φτώχειας. 26. To με αριθ. 668 / έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας της Μον. Α1 / ΕΔΑ / ΠΔΜ με την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας», 27. To με αριθ. 675 / έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊσταμένου της ΕΔΑ / ΠΔΜ με την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 3/21

4 Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας», 28. Την αναγκαιότητα άμεσης ανταπόκρισης της Περιφέρειας στις απαιτήσεις και στα δεσμευτικά χρονικά όρια σχεδιασμού της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΑ / ΠΔΜ και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση του έργου. 1. Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23% από 01/07/2010, σύμφωνα με το νόμο 3845/2010, ΦΕΚ 65/Α/2010) και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη » και ειδικότερα της με αριθ. 151 / Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής περιόδου » και MIS , 2. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, 3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4 η Μαρτίου Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη, 2 ος όροφος, 4. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 5. Η ανάθεση του έργου διέπεται από το ΠΔ 4/2002 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης, 6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται με αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 4/21

5 στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους, 7. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονται: α) για τεχνικά θέματα στον κ. Μουρατίδη Ηλία, τηλ , β) για διαδικαστικά θέματα στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ , Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης Συνημμένα 1. Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του Έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» 2. Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 5/21

6 Πίνακας Αποδεκτών Α. Για Ενέργεια 1. REMACO A.E, Σύμβουλοι Επιχ/σεων & Ανάπτυξης, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, ΤΚ Μαρούσι, Tel: , Fax: , 2. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Συμβουλευτικές & Μελετητικές υπηρεσίες, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Ακαδημίας 15, ΤΚ Αθήνα, Tel: , 3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ "ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ", Παροχή Συμβουλών σε Οικονομικά, Τεχνικά και Αναπτυξιακά θέματα κ.α., ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πανεπιστημίου 56, ΤΚ , Αθήνα, Tel: , Β. Για Κοινοποίηση (χωρίς συνημμένα) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 1. Γεν. Δντή Αναπτ. Προγρ/σμού, Περιφερ. Πολιτικής και Δημ. Επενδύσεων Νίκης 5-7, Αθήνα 2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5-7, Αθήνα 3. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 3, Αθήνα 4. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Νίκης 10, Αθήνα 5. Αρχή Πιστοποίησης Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1. Περιφερειάρχη κ. Θ. Καρυπίδη 2. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας & Εμπορίου 4. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών 5. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καστοριάς 6. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης 7. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλώρινας 8. Εκτελεστικό Γραμματέα 9. Εντεταλμένο Σύμβουλο ΕΣΠΑ Γ. Εσωτερική Διανομή 1. Προϊστάμενος ΕΔΑ/ΠΔΜ 2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α 1, Α 2, Β, Γ, Δ 3. Φάκελος Έργου 4. Χρονολογικό Αρχείο Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 6/21

7 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 4 Μαρτίου Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ ΠΔΜ» του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη » και ειδικότερα της με αριθ. 151 / Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής περιόδου » και MIS Η ανάθεση του έργου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/ (ΦΕΚ 1856/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τον καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους. Η ανάθεση διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς & ειδικούς όρους. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στη διαδικασία του σχεδιασμού και στην κατάρτιση του εξειδικευμένου Σχεδίου της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Βασικό στόχο του Σχεδίου Περιφερειακής Στρατηγικής αποτελεί η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης / καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια και Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 7/21

8 αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης. Οι βασικοί άξονες του Σχεδίου αποσκοπούν στην ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα καλύπτουν όχι μόνο τις παραδοσιακές ομάδες στόχου των προνοιακών πολιτικών (ανάπηροι και ηλικιωμένοι με περιορισμένους πόρους), αλλά και άλλες κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας παρά την ικανότητα και διαθεσιμότητα τους για άσκηση απασχόλησης (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, φτωχοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Για το σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των βασικών κατευθύνσεων, της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Στα ενδεικτικά βασικά κείμενα εργασίας περιλαμβάνονται: Η Στρατηγική ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, Ανακοινώσεις της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού - Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή», COM(2010) 758/ και «Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή - συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ( )», COM(2013) 83/ , Οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (γενικός κανονισμός κοινών διατάξεων «1303/2013», Καν. για το ΕΤΠΑ «1301/2013», Καν. για το ΕΚΤ «1304/2013», κ.α.) Διαμόρφωση Στρατηγικού Πλαισίου Αναπτυξιακής Πολιτικής για τους Θεματικούς Στόχους 8, 9 και 10, του Εθνικού Κέντρου Εθνικών Ερευνών (Τελική έκθεση- Ιούλιος 2013), Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ιούλιος 2013), το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης του ΚΕΠΕ (Δεκέμβριος 2013), το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Απρίλιος 2014), A User s Guide to Poverty and Social Impact Analysis, World Bank, 2003, Developing effective ex ante social impact assessment with a focus on methodology, tools and data resources, European Commission, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, 2011, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 8/21

9 People at risk of poverty or social exclusion, Statistics Explained (2014/1/3) (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/people_at_risk_of_povert y_or_social_exclusion), Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, European Commission, DG Regio, Monitoring multidimensional poverty in the regions of the European Union, European Commission, Joint Research Centre, Science and Policy Reports, 2014, Dorota Weziak- Biaklowolska, Lewis Dijkstra, Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 3542/ , Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη», Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εδαφική Συνεργασία», Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Δεκέμβριος 2014), Το Σχέδιο Δράσης για την εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης που θα εκπονηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006), που εγκρίθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) final/ , Το σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS3). 2. Συλλογή επεξεργασία πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων και προτάσεων φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών για θέματα κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 9/21

10 3. Στήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες κ.λ.π.) με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 4. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε ότι αφορά τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και τη Φτώχεια. 5. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των αναγκών των ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, οι οποίες θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον προσδιορισμό των ομάδων όπως θα ορισθεί σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από ερωτηματολόγιο που έχει στείλει η ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς τις τοπικές Δομές της Περιφέρειας που παράγουν και παρέχουν κοινωνικό έργο. Στη διαδικασία αυτή όπου απαιτηθεί θα γίνουν και επιτόπιες επισκέψεις σε Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 6. Διαμόρφωση της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. 7. Κατάρτιση σχεδίου δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, που θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των παρεμβάσεων του ΘΣ 9 του ΕΠ-ΠΔΜ , την εξειδίκευση των ενδεικτικών παρεμβάσεων από τα αντίστοιχα τομεακά προγράμματα, καθώς επίσης την εξειδίκευση ενδεικτικών παρεμβάσεων από άλλες πιθανές χρηματοδοτικές πηγές. Το σχέδιο θα λάβει υπόψη τις προτεινόμενες δράσεις των αρμόδιων Υπουργείων και των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων/οργανισμών. Ο σχεδιασμός του σχεδίου Περιφερειακής Στρατηγικής θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Περιφέρειας, θα λαμβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις από το Υπουργείο Εργασίας και την ΕΥΣΕΚΤ, και θα είναι εναρμονισμένος με τις κατευθύνσεις των σχετικών εγγράφων, των τομεακών πολιτικών, της σχετικής Ενωσιακής πολιτικής, του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης , του ΕΠ-ΠΔΜ και των άλλων σχετικών πολιτικών και κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων. 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα: Παραδοτέο 1: Μελέτη με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Ενδεικτικά περιεχόμενα παραδοτέου: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 10/21

11 1. Συνοπτική Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 2. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 3. Εθνικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας - Υφιστάμενη Κατάσταση - Πλαίσιο Στόχοι Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων - Πλαίσιο Στόχοι ΣΕΣ Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη - Θεσμικό πλαίσιο και Ορισμοί των ΕΚΟ 4. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και τη Φτώχεια στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. - Δημογραφικές τάσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού με κίνδυνο φτώχειας - Οικονομικές επιδόσεις και πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας - Τάσεις στην αγορά εργασία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού με κίνδυνο φτώχειας Η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά εργασίας της χώρας και της ΕΕ Εργατικό Δυναμικό και τα χαρακτηριστικά ατόμων/ομάδων πληθυσμού με κίνδυνο φτώχειας Απασχολούμενοι και τα χαρακτηριστικά ατόμων/ομάδων πληθυσμού με κίνδυνο φτώχειας Άνεργοι και τα χαρακτηριστικά ατόμων/ομάδων πληθυσμού με κίνδυνο φτώχειας - Σύνθεση και συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών με κίνδυνο φτώχειας - Έρευνα Πεδίου Κοινωνική Δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα - Αποτελέσματα Έρευνας Οι φορείς, το ανθρώπινο δυναμικό, οι υποδομές, οι δομές και οι υπηρεσίες Οι δράσεις για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας και τα αποτελέσματά τους Συνοπτική αξιολόγηση ανάγκες - προτάσεις βελτίωσης Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας - Οι ευάλωτες και ειδικές ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 11/21

12 Παρουσίαση των ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ιεράρχηση Ομάδων Στόχου - Ομάδες υψηλής προτεραιότητας 5. Συνοπτική Παρουσίαση Συμπερασμάτων - SWOT Ανάλυση. 6. Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Γενικό Πλαίσιο Βασικές Αρχές της Περιφέρειας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας Το όραμα και οι Στόχοι της Περιφερειακής Στρατηγικής Οι Άξονες Παρεμβάσεων Σύνδεση Περιφερειακής και Εθνικής Στρατηγικής Πηγές Χρηματοδότησης Παράρτημα Κατάλογοι Πινάκων και Σχημάτων Χάρτης / χάρτες παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης όπου ενδείκνυται Παραδοτέο 2: «Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Ενδεικτικά περιεχόμενα παραδοτέου: 1. Προσδιορισμός παρεμβάσεων ανά Άξονα και Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2. Κατηγοριοποίηση παρεμβάσεων ανά Ομάδα Στόχου Περιγραφή Φορέας Υλοποίησης Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Πηγές Χρηματοδότησης Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων 3. Συγκεντρωτικός οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός ανά έτος 4. Το Περιφερειακό Σύστημα Σχεδιασμού, Προώθησης, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των παρεμβάσεων για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας Παράρτημα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 12/21

13 Συνοπτικά Τεχνικά Δελτία Δράσεων (τίτλος, πρόγραμμα, άξονας, περιγραφή, σκοπόςαντικειμενικοί στόχοι, φορέας/είς υλοποίησης, ωφελούμενοι, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκτιμώμενος προϋπολογισμός, χρηματοδότηση, δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων με έμφαση στην απασχόληση). Χάρτης / χάρτες παρουσίασης προτεινόμενων παρεμβάσεων όπου ενδείκνυται Η υποβολή των παραπάνω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΔΑ/ΠΔΜ και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ και τις οδηγίες της ΕΔΑ/ΠΔΜ. Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παρακολουθεί το έργο του Αναδόχου καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και θα παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις επί των παραδοτέων του Αναδόχου. Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή των παραδοτέων του έργου (όπως περιγράφονται παραπάνω) με την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει δικαίωμα να ζητήσει διορθώσεις στα Παραδοτέα που υποβάλλει ο Ανάδοχος, εφόσον κριθεί απαραίτητο ή να μην τα παραλάβει, εάν δεν έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της. Η διαδικασία Παράδοσης Παραλαβής θα προσδιοριστεί αναλυτικά στη σύμβαση του Αναδόχου. Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Τα περιεχόμενα είναι πιθανό να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΔΑ/ΠΔΜ στο πλαίσιο πιθανής προσαρμογής με το περιεχόμενο νεότερων Εθνικών και Ενωσιακών εγγράφων. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα παραδοτέα, που έχουν ήδη περιγραφεί στους ακόλουθους χρόνους: Παραδοτέο 1: Μελέτη με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 13/21

14 Το παραδοτέο 1 θα υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Παραδοτέο 2: «Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Το παραδοτέο 2 θα υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή του Συμβούλου για το σύνολο του έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23% από 01/07/2010 σύμφωνα με το νόμο 3845/2010, ΦΕΚ 65/Α/2010). Στο ποσό περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΑ/ΠΔΜ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής υποδομής. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά το νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 6. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 6.1 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 4 Μαρτίου Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σύνολο ή μέρος των προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 14/21

15 Ο κάθε υποψήφιος δηλώνει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών και την προϋπολογισθείσα αμοιβή. 6.2 Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, να έχουν τα περιεχόμενα που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν. 2), να είναι υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών προσώπων. Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης. 6.3 Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 2 ος όροφος, Κοζάνη, μέχρι , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω: ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυμεταφορών Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη (2 ος Όροφος) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφοράς Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 15/21

16 «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε υποψηφίου είναι σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού, και περιέχει την προσφορά. Το περιεχόμενο της προσφοράς περιγράφεται παρακάτω. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 6.4 Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 6.5 Περιεχόμενα Προσφοράς Ο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το σύνολο ή μέρος των προτάσεων για τις οποίες ενδιαφέρεται. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου προσφοράς (συν. 2) που περιλαμβάνει : Τη δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου. Τη δήλωση ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία σας που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση, δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 16/21

17 δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης, είναι φορολογικά ενήμερος, είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Την οικονομική προσφορά, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Στην οικονομική προσφορά δύναται να δοθεί γενική έκπτωση μέχρι 5% επί του προεκτιμώμενου ποσού. Τη δήλωση ότι έχει άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχεται τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας. Η προσφορά υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους νομίμους εκπροσώπους των προσφερόντων, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων. 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. εισηγείται στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε τη συμφερότερη προσφορά. Ο Περιφερειάρχης εκδίδει την Απόφαση Ανάθεσης, όπου περιλαμβάνονται: α) Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αυτή. β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητούμενων και έγινε αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή. γ) Τυχόν αποφάσεις / οδηγίες που περιήλθαν εις γνώση της Αναθέτουσας Αρχής εκ των υστέρων, Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Απόφασης Ανάθεσης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλεισμένης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με τα παρακάτω προσόντα. i) Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι Επιστήμονας με Πανεπιστημιακές σπουδές και να έχει γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό - διοίκηση διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κατά προτίμηση συναφών προγραμμάτων με θέματα ΕΚΤ, Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 17/21

18 ii) Στα Μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία (3) στελέχη που να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παροχή συναφών υπηρεσιών με την προκήρυξη. Η σύνθεση της Ομάδας Έργου είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. Αντικατάσταση του Υπευθύνου του Έργου και των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Υπεύθυνος Έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΔΑ/ΠΔΜ και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της ΕΔΑ/ΠΔΜ απέναντί τους. Η επιστημονική ειδικότητα/εξειδίκευση και η ελάχιστη απαιτούμενη σε διάρκεια εμπειρία για τον Υπεύθυνο Έργου και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Ελάχιστη στελέχωση υποψηφίου ανά θέση, επιστημονική ειδικότηταεξειδίκευση και ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΘΕΣΗ Υπεύθυνος Έργου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της Ημεδαπής ή ισότιμου της Αλλοδαπής σε γνωστικά αντικείμενα.. ( ) έτη Μέλη Ομάδας Έργου Κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ημεδαπής ή ισότιμων της Αλλοδαπής σε γνωστικά αντικείμενα ( ) έτη Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται παραπάνω. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 18/21

19 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες: α) για τεχνικά θέματα στον κ. Μουρατίδη Ηλία, τηλ , β) για διαδικαστικά θέματα στον κ. Φιλιππόπουλο Ανδρέα, τηλ , Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 19/21

20 Συνημμένο 2 : Υπόδειγμα Εντύπου Προσφοράς (Στοιχεία Ενδιαφερομένου) (Τόπος, Ημερομηνία ) Αρ. Πρωτοκ.:.. Προς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης, Κοζάνη τηλ Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. με αρ. πρωτοκ / / / 2015 για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Επίσης δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία που έχω υποβάλει στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έγγραφή στον Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση (αναφέρεται συγκεκριμένα), η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. με αρ. πρωτοκ. / / / 2015, των οποίων έλαβα γνώση και τους οποίους αποδέχομαι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή, δεν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, ψευδορκία, πλαστογραφία, δόλια χρεοκοπία, υπεξαίρεση, η επιχείρησή μου δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 20/21 [71210/6/ ] [Ε.Ι.1_1/2/ ]

21 δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή ή τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, βάσει αμετάκλητης νόμιμης απόφασης, είμαι φορολογικά ενήμερος, είμαι ασφαλιστικά ενήμερος. Η προσφορά μου αφορά το σύνολο του έργου και ανέρχεται σε.. (ολογράφως και αριθμητικώς) ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και σε.. (ολογράφως και αριθμητικώς) ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Επίσης δηλώνω ότι έχω άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχομαι τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Μ. με αρ. πρωτοκ. / / / 2015 για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας». Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος (Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο) (Σφραγίδα) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.doc Σελ. 21/21 [71210/6/ ] [Ε.Ι.1_1/2/ ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 3-8-2010 Αριθ. Πρωτ.: 5347 Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ»

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950642 2015-08-03

15PROC002950642 2015-08-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Αθήνα, 3/8/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 81962 3/8/2015 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861818 2015-06-22

15PROC002861818 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλέφωνο : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762330 2015-05-11

15PROC002762330 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 7200 Τηλέφωνο : 28434032 Fax : 2840

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΠ7ΛΕ-Υ51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 655 Αρ. Προκήρυξης: 9/2015. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 46.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα