ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω1ΞΥ469ΗΙΖ-ΣΨΣ ΑΔΑΜ: 14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω1ΞΥ469ΗΙΖ-ΣΨΣ ΑΔΑΜ: 14PROC002153538"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, Αθήνα Πληροφορίες: Η.ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία : Ηλεκτρονική Δ/νση: ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια αναλώσιμων για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και προμήθεια αναλώσιμων για τους εξυπηρετητές (servers), για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ΑΝ 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 3. Το κεφάλαιο Β του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/ ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ». 4. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/ ) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού. 5. Το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 6 περί ίδρυσης του Υπουργείου Τουρισμού, και η παρ. 13 του ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών». 6. Την υπ αριθ / απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 582/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. 7. Την υπ αριθ. 1Α/ (ΦΕΚ 323/Β/ ) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. 8. Την υπ αριθ / απόφαση ΓΓ/ΕΟΤ περί ορισμού αναπληρωτή του. 9. Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.ά., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα αυτού. 11. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 12. Την υπ αριθ / Απόφαση ΕΟΤ περί Συγκρότησης Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών των Πρόχειρων διαγωνισμών και την υπ αριθ / τροποποίησή αυτής. 13. Την ανάγκη ετήσιας προμήθειας αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ. 14. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΒΙΦΥ469ΗΙΖ-79Π) απόφαση δέσμευσης πίστωσης. 1

2 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει : 1. Τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α, Β, και Γ,που αναφέρουν αναλυτικά τα Γενικά Στοιχεία, τους Ειδικούς Όρους, και τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. 2. Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πιο οικονομική προσφορά ανά πίνακα Α και Β. 3. Η προϋπολογισμένη δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ) πλέον του ΦΠΑ 23%, ήτοι δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ 14,760 συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως ακολούθως : Περιγραφή Είδους Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ Προϋπολογισμός συμπ/νου ΦΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ Η/Υ 7.000, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ SERVERS 5.000, Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του ΕΟΤ. 5. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ή περισσοτέρους αναδόχους ανά κατηγορία υλικού (ΠΙΝΑΚΑΣ Α και ΠΙΝΑΚΑΣ Β), με κριτήριο κατακύρωσης η οικονομικότερη προσφορά. 6. Η προμήθεια θα γίνει μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 7. Την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για 10 συνεχόμενες ημέρες. 8. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ , Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού, ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), μέχρι την Δευτέρα 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και ώρα 14: Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ Ακριβές αντίγραφο Ηλίας κουτσολιάκος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΙ Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, Β, Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Κάθε ενδιαφερόμενος Μέλη Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραμματεία Δ/νση Διοικητικού 2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης 3. Τμήμα πληροφορικής 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2014 ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΘΥΡΑ USB 20 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΘΥΡΑ USB 10 KVM SWITCHES PS/2-ΓΙΑ ΔΥΟ Η/Υ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 1TB USB '' 6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ SATA 500GB HDD 3.5'' 8 ΜΗΤΡΙΚΕΣ SOCKET DDR3 5 USB STICKS 4GB 30 USB STICKS 16GB 15 ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ DDR3 4GB (1600MHz) 20 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (CAT5) 3Μ 50 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (CAT5) 5M 20 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (CAT5) 10M 10 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (CAT5) 15M 3 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (CAT5) 20M 3 UTP ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (CAT6) 10M 10 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ CORSAIR VS SERIES-500W ή ισοδύναμα HXEIA Η/Υ ΑΠΛΑ 4 5-PORT SWITCH 1Gbps 15 8-PORT SWITCH 1Gbps 4 ΚΑΛΩΔΙΑ USB2 TYPE A-B M/M-3M 20 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ML 5 ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ 2,7g 2 HDD READER -SATA ΣΥΜΒΑΤΟ WINDOWS XP,7,8 1 ΚΑΛΩΔΙΑ VGA ΣΕ DVI 2 KENSIGTON LOCK ΓΙΑ LAPTOP 1 CD-ROM (100 τεμ) 1 Καλώδιο Προεκτ. USB-2 Type A-A M/F 3M 15 USB 2 HUB 4PORTS 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DVD-RW USB 3.0 USB

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2014 ΓΙΑ SERVERS ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Σκληρος δίσκος HP 72GB 10K SAS 2.5 SFF Hot Plug Hard Drive (P/N: B21, spare: ) 5 Σκληρος δίσκος HP 72GB 10K ULTRA320 SCSI 2 Τροφοδοτικά Τροφοδοτικά Switching Power Supply για HP DL380G5: DPS-800GB A (P/N: ) Switching Power Supply για HP DL580G4: (P/N: , spare: ) Tapes Hp Ultrium data cartridge 400GB(C7972A) 2 Ένα KVM switch 8 θυρών με αναδιπλωμένη οθόνη για servers με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 2 2 1) Πρόσβαση στη κονσόλα μέσω δικτύου μέσω (πρωτοκόλλου TCP/IP ή τοπικά στην ίδια την κονσόλα). 2) Παραμετροποίηση και επιλογή εξυπηρετητή μέσω On-screen management. 3) Δυνατότητα επέκτασης σε αρχιτεκτονική στοίβας. 4) Τοποθέτηση του switch και της οθόνης σε rack 1U 5) Υποστηριζόμενα ποντίκια και πληκτρολόγια: USB, RC24/RC25, RC23/24 6) Τρία χρόνια εγγύηση (next business day,on site) Το KVM switch θα πρέπει να συνοδεύεται από 2 KVM adapter USB και 2 KVM adapter VGA (PS/2 adapters για ποντίκι και πληκτρολόγιο) και στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εγκατάστασή του στο χώρο του ΕΟΤ. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαγωνισμός Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά χωριστά ανά πίνακα Α και Β. Αντικείμενο Προμήθεια ετήσιας δαπάνης για αναλώσιμα Η/Υ και Προμήθεια αναλώσιμων για εξυπηρετητές (SERVERS). Τόπος κατάθεσης προσφορών Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ , Αμπελόκηποι, Αθήνα, ισόγειο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και ώρα 14:00 Αναλυτικά ανά προμηθευόμενο είδος: Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Α :Αναλώσιμα Η/Υ: 7.000,00 ΠΙΝΑΚΑΣ Β :Αναλώσιμα για servers: 5000,00 ΚΑ που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του ΕΟΤ 7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού.» CPV Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου Μέσα αποθήκευσης Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Πληκτρολόγια υπολογιστών 5

6 Διάρκεια ισχύος προσφορών Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη (Παραρτήματα Α, Β, Γ ). 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : 1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε πίνακα χωριστά Α ΚΑΙ Β, για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΤ. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου, ήτοι η περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών, αναφέρονται στο ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΑΙ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 4. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ(14.760,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των φόρων και των κρατήσεων. 5. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης- Υλοποίησης Έργου- Τρόπος Πληρωμής Χρόνος παράδοσης των ειδών : εντός 30 εργάσιμων ημερών. Τόπος παράδοσης των ειδών: Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, Α. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής, εκτελείται η πληρωμή του προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΠΔ 118/ Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών Οι προσφορές πρέπει: 6.1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 6.2 Να μη φέρουν διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ και να είναι υπογεγραμμένες από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 6.3 Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: α) Προς : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, Αθήνα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ Διακήρυξη με ΑΠ / 2014 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :. και ώρα 14:00. 7

8 β) Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό καταθέτοντας προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλώσιμων ανά πίνακα λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κατανομή του προϋπολογισμού ανά είδος. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον ΕΟΤ δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο ΕΟΤ να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει (με ημερομηνία συμπλήρωσης την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς), στην οποία θα: δηλώνουν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό κατά την υπ αριθμ. διακήρυξη. αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. αναφέρουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. αναφέρουν ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του ΠΔ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι του παρόντος διαγωνισμού και από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) στην οποία θα αναφέρει ότι τα προϊόντα που προσφέρει πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα Α και Β. 3. Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ήτοι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα του Παραρτήματος Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ αριθμ.. διακήρυξης. Οι τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά ασφάλειες κ.λ.π.) και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. Οι τιμές, για το σύνολο της προμήθειας, θα πρέπει να δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ. Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε ο συντελεστής ΦΠΑ επί τοις %. Σε περίπτωση που υπάρχει λογιστική ασυμφωνία στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς προμήθειας μεταξύ της καθαρής αξίας ανά προσφερόμενο είδος και του συνολικού κόστους του έργου, υπερισχύει η τιμή καθαρής αξίας ανά προσφερόμενο είδος. Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της 8

9 προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης. ΜΕΡΟΣ Β : 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον/τους ανάδοχο/ους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον/στους ανάδοχο/χους μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το αρμόδιο τμήμα για τη διενέργεια του διαγωνισμού συγκεντρώνει και διαβιβάζει στην Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών των Πρόχειρων διαγωνισμών τις εμπρόθεσμες προσφορές. 2.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο φάκελος, μονογράφονται οι δύο Υπεύθυνες δηλώσεις και η Οικονομική Προσφορά από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ελέγχεται η νομιμότητα και πληρότητα των ανωτέρω εγγράφων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών των Πρόχειρων διαγωνισμών, συντάσσει το σχετικό πρακτικό, εις διπλούν (2) το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Πληροφορικής 2.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι προσφέρων/οντες στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Πληροφορικής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά προκειμένου να υπογραφεί σχετική Σύμβαση: 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 9

10 απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιλογή αναδόχου/ων και η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο ΕΟΤ θα συνάψει σύμβαση με τον/τους ανάδοχο/ους. Με απόφαση του Οργανισμού και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση της προμήθειας και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για την παραλαβή εργασιών και ελέγχου της ορθής εκτέλεσης και τήρησης των συμφωνηθέντων όρων που αφορούν στην προμήθεια κάθε είδους υλικών και στην παροχή υπηρεσιών από τρίτους προς τον ΕΟΤ. Όλα τα σχετικά με την παράδοση έξοδα μέχρι και εντός του χώρου που υποδεικνύεται, βαρύνουν τον ανάδοχο. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ [Στοιχεία συμμετέχοντος] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ Σε συνέχεια της διακήρυξης με ΑΠ προσφορά της εταιρείας μας / 2014 σας καταθέτουμε την παρακάτω οικονομική ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τελικό Σύνολο ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τελικό Σύνολο [ Υπογραφή, Σφραγίδα Νόμιμου Εκπροσώπου] 11

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 16117 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α: 7Β6ΞΝ-10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 38313 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ

Α Α:ΩΣΨ Ν-3ΕΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 41365 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2013 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Αρ. Πρωτ. : 5676 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002998797 2015-08-28

15PROC002998797 2015-08-28 ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 27/8/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ A.Π. 501079 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗ ΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος, 28 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.: 3797/Α2/5-10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239

ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239 ΑΔΑ: ΩΑΤ5465ΦΘΕ-83Π ΑΔΑΜ: 15PROC002983239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. 5634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056072 2015-09-16

15PROC003056072 2015-09-16 15PROC003056072 2015-09-16 Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα Πληροφορίες: Βασιλική Κακοσίμου Τ. 2106988602 / F. 2106988586, e-mail: v.kakosimou@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43469ΗΙΖ-ΟΨΣ. Τηλέφωνο : 210-8707099, 210-8707569

ΑΔΑ: ΒΛ43469ΗΙΖ-ΟΨΣ. Τηλέφωνο : 210-8707099, 210-8707569 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 18-07-13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 501358 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα