ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού Τομέα»προκηρύσσειπρόχειροδιαγωνισμόμεαντικείμενοτηνπρομήθειακαι παράδοσηεξοπλισμούγεωργικώνμηχανημάτων,πουθαεξυπηρετείτιςανάγκες τωνεπωφελούμενωναπότοπρόγραμμασυνεταιρισμού/ένωσηςβορείου Ελλάδος.ΑποστολήπροσφορώνέωςΠαρασκευή21Αυγούστου2015,ώρα15:30 στηνταχυδρομικήδιεύθυνσηήρας8&δέσπωςσέχου37,11743αθήνα μετηνένδειξη«προγραμμαενισχυσησελληνικουαγροτικουτομεα» Υπεύθυνοιεπικοινωνίας: ΔέσποιναΚατσιβελάκη, ΓεώργιοςΔασκαλάκις, [1]

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΠΑΡΑΔΟΣΗΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΆΡΘΡΟ1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και παράδοση σαράντα(40) σετ ανταλλακτικών αλυσοπρίονων STIHL, σαράντα (40) σετ ανταλλακτικών αλυσοπρίονων ΗUSQVARNA,δύο(2)ΑλυσοπρίοναΗUSQVARNA372XP,έντεκα(11)Αλυσοπρίονα ΗUSQVARNA 560XP, ένα (1) Κοντοαλυσοπρίονο ΗUSQVARNA 372P4, μία (1) γεννήτριαmitsubishimge6000seloσύμφωναμετιςτεχνικέςπροδιαγραφέςπου ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης, στους κάτωθι επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς: Α) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΕΝΩΣΗ», ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β)ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΔΑΣΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΑΝΩΣΤΑΥΡΟΥ«ΗΠΡΟΟΔΟΣ»,ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΒΗΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ, ΒΟΛΒΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ)ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΔΑΣΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΧΩΡΙΣΤΗΣ,ΧΩΡΙΣΤΗ,ΔΡΑΜΑ 1.2.Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτεγιατοσύνολοτωνπροϊόντωνείτεγιαμέροςαυτών. 1.3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος Αθήνα, ενώπιονεπιτροπής. [2]

3 ΑΡΘΡΟ2.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ ΑναθέτουσαΑρχήείναιηΑστικήΜηΚερδοσκοπικήΕταιρείαΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔιεύθυνσηΑναθέτουσας:Ήρας8&ΔέσπωςΣέχου37,11743Αθήνα Τηλ.:2130è Fax:210è ΑΡΘΡΟ3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 41,000 χωρίςτοναναλογούνταφ.π.α. Προσφοράπουδίνειτιμήμεγαλύτερηαπότοανωτέρωποσόθααπορρίπτεται. ΆΡΘΡΟ4.ΚΡΙΤΗΡΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριοκατακύρωσηςείναιησυμφερότερηπροσφορά,ήτοιηπροσφορά μετηνκαλύτερησχέσηποιότηταςτωνπροσφερόμενωνμηχανημάτωνσε σχέσημετηνπροσφερόμενητιμή. ΑΡΘΡΟ5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΤΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.1.(α)Φυσικάήνομικάπρόσωπατηςημεδαπήςήτηςαλλοδαπήςήσυνεταιρισμοί, εφόσονασκούνεμπορικήήβιομηχανικήήβιοτεχνικήδραστηριότητα,συναφήμε τοαντικείμενοτηςπαρούσαςπρομήθειας. (β)ενώσειςπρομηθευτώνπουυποβάλλουνκοινήπροσφορά. (γ)κοινοπραξίεςπρομηθευτών. 5.2.Οιενώσειςπρομηθευτώνκαιοικοινοπραξίεςπρομηθευτώνδενυποχρεώνονται ναλαμβάνουνορισμένηνομικήμορφήπροκειμένουναυποβάλλουντηνπροσφορά τους. [3]

4 ΑΡΘΡΟ6.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γιαναγίνεικάποιοςδεκτόςστοδιαγωνισμό,επίποινήαποκλεισμού,απαιτείταινα καταθέσει: 6.1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής στην οποία θα αναγράφεται η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας) προς την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποίαυποβάλλουντηνπροσφοράήησύμπραξη,ηκοινοπραξίαήηένωσηηοποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη, ΚοινοπραξίαήΈνωσηθαδηλώνονται,επίσης,ταποσοστάσυμμετοχήςκαιτοείδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράςκαιηχώρακατασκευήςτουτελικούπροϊόντοςπουπροσφέρουν. Ηαίτησησυμμετοχήςθαυπογράφεται: γιαφυσικάπρόσωπα,είτεαπότοίδιοτοφυσικόπρόσωπο,είτε,εάναυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικήςεξουσιοδότησης για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου πουυποβάλλειτηνπροσφορά.γιατηνομιμοποίησήτου,απαιτείταιηυποβολήμε την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικάμετοότιδενέχειτροποποιηθείπεραιτέρωτοενλόγωκαταστατικόκαι βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής [4]

5 απόφασης/πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμόκαιεξουσιοδοτείταιονόμιμοςεκπρόσωπόςτουναπροβείπροςτούτο σεόλεςτιςαπαραίτητεςενέργειες γιαΚοινοπραξίες,απότονκοινόεκπρόσωποτηςΚοινοπραξίας,σύμφωναμε το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού.εάνηκοινοπραξίαδενέχειακόμασυσταθεί,στηνπερίπτωσηαυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφοράτωνσχετικώνεξουσιοδοτήσεωντωνμελώντηςκοινοπραξίας,οιοποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφήτωνενλόγωεξουσιοδοτήσεωνεφαρμόζονται,αναλόγως,οιπαράγραφοι και του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονταισεαυτές σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες,αναλόγως,οιπαράγραφοι6.1.1.και6.1.2.τουπαρόντοςάρθρου,με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεταιμετηνπροσφορά Απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο (καταστατικόκαιτυχόντροποποιήσειςαυτού,φεκεκπροσώπησηςκλπ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής, δυνάμει του άρθρου 7.1.καιεπόμενακαιστηνοποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο αριθμός, καθώς και τα στοιχείατηςπαρούσαςδιακήρυξης, β)ναδηλώνεταιότι,μέχρικαιτηνημερομηνίαυποβολήςτηςπροσφοράςτους: [5]

6 6.3.1.Δενέχουνκαταδικασθείμεαμετάκλητηδικαστικήαπόφασηγιακάποιοαπό τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για κάποιο από τα κάτωθιαδικήματα: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου(EE L 351 της 29è01è98 σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίουτης26ηςΜαΐου1997(EEC195της25è6è1997σελ.1)καιστοάρθρο3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31è123è 1998,σελ.2), iii)απάτη,κατάτηνέννοιατουάρθρου1τηςσύμβασηςσχετικάμετηνπροστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 316 της 27è 11è1995,σελ.48), iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο1τηςοδηγίας91/308/εοκτουσυμβουλίου,της10ηςιουνίου1991,γιατην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28è6è1991 σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της 28è 12è2001 σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α /95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(305/Α /05), v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, τηςψευδορκίαςκαιτηςδόλιαςχρεοκοπίας. Σεπερίπτωσηνομικούπροσώπουπρέπειναδηλώνεταιότιδενέχουνκαταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικώνεταιριών(ομόρρυθμηςκαιετερόρρυθμηςεταιρίας)ήοπρόεδρόςτους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. [6]

7 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και, επίσης, ότι δεν τελούνσεδιαδικασίακήρυξηςπτώχευσης,εκκαθάρισης,αναγκαστικήςδιαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους, όπως συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμόήοποιαδήποτεάλληπαρόμοιαδιαδικασία Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσειςτους ΕίναιεγγεγραμμένοιστοσυγκεκριμένοοικείοΕπιμελητήριοκατάπερίπτωση. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένουοικείουεπιμελητηρίουστοοποίοείναιεγγεγραμμένοι Δενέχουνδιαπράξεισοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα Αναλαμβάνεταιηυποχρέωσηγιατηνέγκαιρηκαιπροσήκουσαπροσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωναμετοάρθρο14τηςπαρούσαςπροκήρυξης, Η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε πάσης φύσεως διαγωνιστικέςδιαδικασίεςτουδημοσίου Παραιτείταιαπόκάθεδικαίωμααποζημίωσηςγιατηνοποιαδήποτε απόφαση της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας ΑΠΟΣΤΟΛΗ που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσηςήακύρωσηςτουδιαγωνισμού. [7]

8 6.3.9.Η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ως προς τουςειδικούςκαιγενικούςόρους,τιςυποχρεώσειςτουαναδόχουκαιωςπροςτις τεχνικέςπροδιαγραφές Ότιδενέχειπροβείσεψευδείςήανακριβείςδηλώσειςκατάτηνπαροχή πληροφοριώνπουζητούνταιαπότηναναθέτουσααρχή Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσωαντιπροσώπουτους. Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία ή η κατάθεση στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονταιστοάρθρο6,αποτελείλόγοαποκλεισμούαπότοδιαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ7.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Γιαναγίνεικάποιοςδεκτόςστοδιαγωνισμό,επίποινήαποκλεισμού,απαιτείταινα καταθέσειτακάτωθιδικαιολογητικά: Α)Πλήρηςκαιαναλυτικήπεριγραφήτωνειδικότερωνχαρακτηριστικώντου προσφερόμενουπροϊόντος,παροχήδιετούςεγγύησηςκαιεπάρκειας ανταλλακτικώνκαιαναφοράτηςχώραςκατασκευήςτου. Β)ΣυνοδευτικάαποδεικτικάέγγραφατωνυπόΑ)αναφερόμενων. Γ)Φωτογραφίεςτουπροϊόντος,εφόσονείναιδιαθέσιμες. ΆΡΘΡΟ8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.1.Ηοικονομικήπροσφοράτωνενδιαφερόμενωνθαπεριλαμβάνει: Τηντιμήανάμονάδατουπροσφερόμενουείδους,μησυμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. [8]

9 8.2. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του προσφερόμενου είδους στον/στους επωφελούμενο/επωφελούμενουςσυνεταιρισμό/ούς Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8.4.Ηπροσφερόμενητιμή,δενθαπρέπειναυπερβαίνειτοοικονομικόαντικείμενο της Διακήρυξης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικέςλύσεις,ησχετικήπροσφοράαπορρίπτεταιστοσύνολότης. ΆΡΘΡΟ9.ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΚάθεσετανταλλακτικώνSTIHLπρέπειναπεριλαμβάνει:πέντε(5) λάμεςstihl3/845cc,duro,πέντε(5)καδένεςstihl3/8,τρία(3) τεμάχιαλαδι2τ.ηp5lt,τρία(3)τεμάχιαλαδικαδέναςsynthplus5lt 2. ΚάθεσετανταλλακτικώνΗUSQVARNAπρέπειναπεριλαμβάνει:πέντε (5)λάμεςΜΕΣΤΕΛΙΤΗγιαHUSQVARNA18''Ñ45εκ.,πέντε(5)λάμες ΜΕΡΟΥΛΕΜΑΝγιαHUSQVARNA18''Ñ45εκ,τρία(3) τεμάχιαλαδιαλυσιδασsae30δοχειο15ltñ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ,τρία(3)τεμάχιαΛΑΔΙHUSQVARNALS2T [9]

10 ΑΡΘΡΟ10.ΥΠΟΒΟΛΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1.ΟιυποψήφιοιΑνάδοχοιπρέπειναυποβάλουντιςπροσφορέςτους,σύμφωνα μεταοριζόμεναστηνπαρούσαδιακήρυξητοαργότερομέχριτην21 η Αυγούστου 2015,ημέραΠαρασκευήκαιώρα15:30στηνέδρατηςΑναθέτουσαςΑρχής Προσφορέςπουθακατατεθούνμετάτηνπαραπάνωημερομηνίακαιώρα,δεν αποσφραγίζονταιαλλάεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες Μετηνυποβολήτηςπροσφοράςθεωρείταιότιοδιαγωνιζόμενοςαποδέχεται ανεπιφύλακτατουςόρουςτηςπαρούσαςδιακήρυξης.ηισχύςτωνπροσφορώνείναι 120ημέρες Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανοτουσυμμετέχοντοςνομικούπροσώπου.οιενδιαφερόμενοιυποβάλλουντην προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένηεπιστολήήιδιωτικόταχυδρομείο(courier)στηνέδρατηςαποστολησ Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνίααποστολής,ηάφιξητουφακέλουδε,θαπρέπειναλάβειχώραέωςτην ημέρα και την ώρα λήξεως του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο της παρούσης Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασανστηναναθέτουσααρχήέγκαιρα ΗΑναθέτουσαΑρχήουδεμίαευθύνηφέρειγιατημηεμπρόθεσμηπαραλαβή τηςπροσφοράςήγιατοπεριεχόμενοτωνφακέλωνπουτησυνοδεύουν Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο φάκελος της προσφοράς του κάθε διαγωνιζομένου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)σφραγισμένουςεπιμέρουςφακέλους(«υποφακέλους»): [10]

11 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης σε ένα (1) πρωτότυποκαιένα(1)αντίγραφο. Στον πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας.όλεςοισελίδεςτουπρωτοτυπουθαπρέπειναείναιμονογραμμένες απότοννόμιμοεκπρόσωποτηςεπιχείρησηςπουσυμμετέχειστοδιαγωνισμό. Β. «Φάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Επάρκειας» ο οποίος περιέχει τα απαραίτητασχετικάέγγραφαταοποίαπεριγράφονταιαναλυτικάστοάρθρο7της παρούσαςδιακήρυξηςσεένα(1)πρωτότυποκαιένα(1)αντίγραφο. Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένεςαπότοννόμιμοεκπρόσωποτουπροσφέροντα. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστόςκαισφραγισμένος,καιπεριέχειένα(1)πρωτότυποκαιένα(1)αντίγραφο τηςοικονομικήςπροσφοράςτωνσυμμετεχόντων. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμοεκπρόσωποτηςεπιχείρησηςπουσυμμετέχειστοδιαγωνισμό. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,αριθμότηλεομοιοτυπίας(fax)καιηλεκτρονικήδιεύθυνση(eèmail)της επιχείρησης που συμμετέχει στον διαγωνισμό καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑΤΟΝΠΡΟΧΕΙΡΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΜΕΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΠΑΡΑΔΟΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΕΩΡΓΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Αρ.Διακήρυξηςπρόχειρουδιαγωνισμού:013/2015 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:ΑστικήΜηΚερδοσκοπικήΕταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕΩΣ:21/08/2015 [11]

12 10.9.ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γιατηνεύκολησύγκρισητωνπροσφορώνπρέπεινατηρηθείστησύνταξη τους,ητάξηκαιησειράτωνόρωντηςδιακήρυξης Όλαταπιστοποιητικάήέγγραφαπρέπειναυποβάλλονταισεπρωτότυπαή σεεπικυρωμένααντίγραφα Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμίακαιδιεύθυνση,καθώςκαιαριθμόςτηλεφώνου,φαξκαιτυχόνδιεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείουόλωντωνμελώντης Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούνκαιναεπανασφραγιστούνχωρίςνααφήσουνίχνη ΟιπροσφορέςθαυποβληθούνστηνΕλληνικήγλώσσα,μεεξαίρεσητατυχόν συνημμένατεχνικάέντυπα,σχέδια,πιστοποιητικάκαιλοιπάτεχνικάστοιχείαπου μπορείναείναιστηναγγλικήγλώσσα Σ'ένααπότααντίτυπαπουορίζεταιωςπρωτότυποκαισεκάθεσελίδατου, πρέπεινααναγράφεταιευκρινώςηλέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ καιναμονογράφεταιαπό τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλααντίτυπα,σεπερίπτωσηασυμφωνίαςαυτώνμετοπρωτότυπο Οιαπαντήσειςσεόλαταερωτήματατηςδιακήρυξηςπρέπειναείναισαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικώνοίκωνεπιτρέπονται,εφόσονπροσαρτώνταιστηνπροσφοράκαι εφόσονδίνεταιοσυγκεκριμένοςαριθμόςπαραγράφουκαισελίδας.κατάτηνκρίση τηςεπιτροπήςδιενέργειαςδιαγωνισμούκαιαξιολόγησης,προσφοράμεγενικέςκαι ασαφείςαπαντήσειςθααποκλείεταιαπόπεραιτέρωαξιολόγηση Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματατηςδιακήρυξης,σύμφωναμετιςκατάπερίπτωσηοδηγίες Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην [12]

13 προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένηαπότονπροσφέροντα Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρειστοσυντασσόμενοπρακτικό,ώστενααποδεικνύεταιαδιαφιλονίκηταότι προϋπήρχαντηςστιγμήςτουκλεισίματοςτουδιαγωνισμού Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάςτους Οιμετέχοντεςστοδιαγωνισμόπρέπεινααναφέρουνστηνπροσφοράτους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πάντως η γνώση των όρων της παρούσας και η αποδοχή τους θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεταιμεαντιπροσφοράείναιαπαράδεκτηκαιδενλαμβάνεταιυπόψη Προσφοράπουείναιαόριστηκαιανεπίδεκτηεκτίμησηςήείναιυπόαίρεση απορρίπτεταιωςαπαράδεκτη,μετάαπόγνώμητηςεπιτροπής Μετάτηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνδενγίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουσηόρουτηςδιακήρυξηςήτηςπροσφοράς. [13]

14 ΔιευκρινίσειςδίνονταιμόνοότανζητούνταιαπότηνΕπιτροπήΔιενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνοπουθαορίζειηεπιτροπήδιενέργειαςδιαγωνισμούκαιαξιολόγησης Όλες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι αυτές της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Η ημερομηνία σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων όπως ισχύει, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφήςαπόαρμόδιαδιοικητικήαρχήήκ.ε.π Ητήρησηόλωντωνανωτέρωδιατάξεωντουπαρόντοςάρθρουτίθεταιεπί ποινήαποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ11.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Ανάρτησητηςπαρούσαςδιακήρυξηςκαθώςκαιτηςσχετικήςπερίληψηςθαγίνει καιστηνιστοσελίδατηςαποστολησ ΑΡΘΡΟ12.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διευκρινήσειςσεσχέσημετηνπαρούσαπαρέχονταιτιςεργάσιμεςημέρεςαπότους ΥπεύθυνουςτουΠρογράμματος:ΔέσποιναΚατσιβελάκη, καιΓεώργιο Δασκαλάκι ΆΡΘΡΟ13.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13.1.ΗδιεξαγωγήτουΔιαγωνισμούκαιηαξιολόγησητωνπροσφορώνθαγίνειαπό τηνεπιτροπήδιενέργειαςδιαγωνισμούκαιαξιολόγησης(εδδα) ΗδιαδικασίααξιολόγησηςτωνπροσφορώνγιατηανάδειξητουΑναδόχου [14]

15 περιλαμβάνειταακόλουθαστάδια: Έλεγχοςπληρότηταςτωνδικαιολογητικώνπουβασίζεταιστοπεριεχόμενο τουυποφακέλου«δικαιολογητικασυμμετοχησ» ΑξιολόγησηκαιβαθμολόγησητηςΤεχνικήςΕπάρκειαςτουΥποψηφίουπου βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθείσεπροηγούμενοστάδιοαξιολόγησης Οι Προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος του έργου. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφορά,είναιηπροσφοράεκείνουτουπροσφέρονταπουθα συγκεντρώσειτημέγιστησταθμισμένηβαθμολογία Τελική Αξιολόγηση κατάταξη τωνπροσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερηςπροσφοράςσύμφωναμετονακόλουθοτύπο: Λi=0,40*(ΤΠi/ΤΠmax)+0,60*(Kmin/Ki) όπου: ΤΠmaxησυνολικήβαθμολογίαπουέλαβεηκαλύτερηΤεχνικήΠροσφορά ΤΠiησυνολικήβαθμολογίατηςΤεχνικήςΠροσφοράςi KminτοσυνολικόκόστοςτηςΠροσφοράςμετημικρότερητιμή ΚiτοσυνολικόκόστοςτηςΠροσφοράςi Λi=ΣΒτοοποίοστρογγυλοποιείταιστα2δεκαδικάψηφία. [15]

16 ΟόροςΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΠΡΟΣΦΟΡΑ,δενσημαίνειτηνπροσφοράμετομικρότερο συνολικόκόστος,αλλάτηνπροσφοράμετηνκαλύτερησχέσηποιότητας προσφερόμενωνειδώνσεσχέσημετηνπροσφερόμενητιμή. ΕπικρατέστερηείναιηΠροσφοράμετομεγαλύτεροΛ.13.5.ΑξιολόγησηΤεχνικής Προσφοράς Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες Κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας ΤαΚριτήριαΑξιολόγησηςτηςΤεχνικήςΕπάρκειαςτωνΥποψηφίων,τα οποίααποτελούνταυτόχρονακαικριτήριαανάθεσης,περιλαμβάνουνταακόλουθα στοιχεία,μετουςαντίστοιχουςσυντελεστέςβαρύτητας: Α/Α ΚριτήριαΑξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Α. ΕΠΑΡΚΕΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 100% Α.1. Βαθμός συμφωνίας προσφοράς με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης Α.2. Βαθμός παρεχόμενης εγγύησης προϊόντος (έτη εγγύησης, επάρκεια ανταλλακτικών, δυνατότητασέρβις) Ηβαθμολογίακάθεπροσφοράςδιαμορφώνεταιωςεξής: [16]

17 Ηβαθμολογίατωνεπίμέρουςστοιχείωντωνπροσφορώνείναι100γιατις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικέςπροδιαγραφές Ησταθμισμένηβαθμολογίατουκάθεστοιχείουείναιτογινόμενοτουεπί μέρουςσυντελεστήβαρύτηταςτουστοιχείουεπίτηβαθμολογίατουκαιησυνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιώνόλωντωνστοιχείων Οι Προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος του έργου. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφορά,είναιηπροσφοράεκείνουτουπροσφέρονταπουθα συγκεντρώσειτημέγιστησταθμισμένηβαθμολογία. ΑΡΘΡΟ14.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού, της παρούσας διακήρυξης αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προςόλουςτουςδιαγωνιζόμενουςτουσταδίουαποσφράγισηςκαιαξιολόγησηςτων οικονομικών προσφορών. Μαζί με την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το σώματουσχετικούπρακτικούτηςεπιτροπής Μετά την έκδοση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της παρούσας διακήρυξης περί κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με σχετική έγγραφηκοινοποίηση,μεαποδεικτικό,ναπροσκομίσειεντόςπροθεσμίαςδέκα(10) ημερώνταεπιμέρουςδικαιολογητικάκαιέγγραφατηςεπόμενηςπαραγράφουτου παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με την παρ.14.4.τουπαρόντοςάρθρου Οπροσωρινόςανάδοχοςπροσκομίζει,τακάτωθιδικαιολογητικά: [17]

18 απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιοαπότααδικήματατηςπαρ.1τουάρθρου43τουπδ60/2007,ήγιακάποιο απότααδικήματατηςυπεξαίρεσης,τηςαπάτης,τηςεκβίασης,τηςπλαστογραφίας, τηςψευδορκίας,τηςδωροδοκίαςκαιτηςδόλιαςχρεωκοπίας, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,απότοοποίοναπροκύπτειότιδεντελείυπόπτώχευση,εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως106τουπτωχευτικούκώδικαήδιαδικασίααναδιοργάνωσηςτουάρθρου107 του Πτωχευτικού Κώδικα και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,εκκαθάρισης,αναγκαστικήςδιαχείρισης,πτωχευτικούσυμβιβασμού πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριαςκαιεπικουρικής)καιωςπροςτιςφορολογικέςυποχρεώσειςτου πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένοςμέχριτηνεπίδοσητηςωςάνωέγγραφηςειδοποίησης εάνείναινομικόπρόσωπο: ταπαραπάνωδικαιολογητικάτηςπαραγράφου τουπαρόντος πιστοποιητικόαρμόδιαςδικαστικήςήδιοικητικήςαρχής,έκδοσηςεντόςτου τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,ότιδεντελούνυπόπτώχευση,εκκαθάριση,αναγκαστικήδιαχείρισηή πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικήςδιαχείρισης,πτωχευτικούσυμβιβασμού. [18]

19 Ειδικότερα,ταανωτέρωνομικάπρόσωπαπρέπειναπροσκομίζουνγιατους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικώνεταιριών(ομόρρυθμηκαιετερόρρυθμηεταιρία)καιγιατονπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώουήάλλοισοδύναμοέγγραφοαρμόδιαςδιοικητικήςήδικαστικήςαρχήςτης χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματατηςπαραγράφου τουπαρόντοςάρθρου εάνείναισυνεταιρισμός: απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτειότιοπρόεδροςτουδιοικητικούτουσυμβουλίουδενέχεικαταδικασθεί μεαμετάκλητηδικαστικήαπόφαση,γιακάποιοαπότααδικήματατηςπαραγράφου τουπαρόντοςάρθρου Τα δικαιολογητικά των παραγράφων και του παρόντος άρθρουκαθώςκαιτηςπαραγράφου τουπαρόντοςάρθρου, Βεβαίωσηαρμόδιαςαρχήςότιοσυνεταιρισμόςλειτουργείνόμιμα Εάν είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθεσυμμετέχονταστηνένωση Η παράγραφος της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζεται αναλογικά και στοστάδιουποβολήςκαιαξιολόγησηςτωνανωτέρωδικαιολογητικών Η Επιτροπή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα [19]

20 μέλητηςεπιτροπήςοισελίδεςτωνεγγράφωντουωςάνωφακέλου.στησυνέχεια,η Επιτροπήελέγχειανοφάκελοςδικαιολογητικώντουπροσωρινούαναδόχουπληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών γίνεταιυποχρεωτικάσεμίασυνεδρίασητηςεπιτροπής ΓενικέςΔιατάξεις: Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωσηγίνεταιστονδιαγωνιζόμενομετηναμέσωςεπόμενηχαμηλότερητιμή, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί προσωρινού αναδόχου.σεπερίπτωσηπουκαιαυτόςδενπροσκομίζειέναήπερισσότερααπότα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωσηγίνεταιστονδιαγωνιζόμενομετηναμέσωςεπόμενηχαμηλότερητιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμόςματαιώνεται. ΆΡΘΡΟ15.ΣΥΝΑΨΗΚΑΙΥΠΟΓΡΑΦΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της περί κατακύρωσης της σύμβασης,μαζίμεσχετικήανακοίνωσηπροςτονπροσωρινόανάδοχο. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα.τοδεέγγραφοτηςσύμβασηςπουθαυπογραφείέχειαποδεικτικόκαι μόνοχαρακτήρα. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσειγραπτάτησχετικήαναιτιολόγητηαντίρρησήτου,εντόςπέντε(5)ημερών απότηνκοινοποίησηπροςαυτόντηςωςάνωανακοίνωσης.στηνπερίπτωσηαυτή, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία. [20]

21 Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσέλθει, εντός τριών (3) ημερών, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. Η υπογραφή της Σύμβασης από πλευράς αναδόχου, θα λάβει χώρα εκ μέρους του νόμιμουεκπρόσωπούτης. Από πλευράς αναθέτουσας αρχής, η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένοεκπρόσωπότης,δηλαδήαπότονγενικόδιευθυντή. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενοτηςσύμβασηςκηρύσσεταιέκπτωτος. ΑΡΘΡΟ16.ΑΜΟΙΒΗÑΤΡΟΠΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α)Ηπληρωμήθαγίνεταιτμηματικώςκαιειδικότερα: Καταβολήποσούέως30%μετηνυπογραφήτηςσύμβασης Καταβολή του υπολοίπου ταυτοχρόνως με την παράδοση του εξοπλισμού στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίαςκάθεποσότηταςπρομηθευομένωνειδώνκαιτοσχετικόδελτίο αποστολήςèτιμολόγιο, με την προσκόμιση των Τιμολογίων και των Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσειήρυθμίσειτιςφορολογικέςκαιασφαλιστικέςυποχρεώσειςτου. β)ηκαταβολήτουφ.π.α.βαρύνειτηναναθέτουσα. γ)επίτηςτιμήςθαγίνονταιοινόμιμεςκρατήσειςκαιτυχόνφόροι. δ)ταέξοδαμεταφοράςκαιφορτοεκφόρτωσηςβαρύνουντονπρομηθευτή. ε)οανάδοχοςπουδενπροσέρχεταιμέσαστηνπροθεσμίαπουτουορίστηκεγιανα υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέειαπόαυτήν,μεαπόφασητουδιοικητικούσυμβουλίουτηςαποστολησ. [21]

22 Άρθρο17.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει και να παραδώσει το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραγγελία και προσηκόντως τον σχετικό εξοπλισμό στις έδρες των επωφελούμενων Συνεταιρισμών στον νομό Θεσσαλονίκης,όπωςαυτέςαναλυτικώςμνημονεύονταιστοάρθρο1τηςπαρούσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικάανωτέραςβίας. Ηαπόδειξητηςανωτέραςβίαςβαρύνειαυτόνπουτηνεπικαλείται. Ωςπεριπτώσειςανωτέραςβίαςαναφέρονταιενδεικτικάοιπαρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματοςήτουεργοστασίουτουανάδοχου. ΓενικήήμερικήπυρκαγιάστοκατάστημαήστοεργοστάσιοτουΑνάδοχου. Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου),Εμπορικόςαποκλεισμόςεισαγωγής(EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την «Αποστολή» και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση της«αποστολής» της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσηςτηςπρομήθειας. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές καιναπαραδίδεταισεάριστηκατάστασηκαικατόπινελέγχου. [22]

23 ΆΡΘΡΟ18.ΕΛΕΓΧΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΕΙΔΟΥΣ Οποιοτικόςκαιποσοτικόςέλεγχοςτουπροσφερόμενουείδουςθαλάβειχώρααπό τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ελέγξει την ποιότητακαιτηνπροσήκουσαπαράδοσήτου,συνταχθέντοςπροςτούτοσχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης è Παραλαβής. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θααναφέρονταιτυχόνπαραλείψειςκαιπαρατηρήσειςπουέχουνπροκύψειαπότην μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτονταςκαιτησχετικήέγγραφηαναφορά. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προσφερόμενου είδους κατά την παραλαβή. Κατά την παραλαβή στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό / Ένωση διενεργείται ποιοτικόςκαιποσοτικόςέλεγχοςτουείδους,ώστεναδιασφαλιστείησυμφωνίατης παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και του είδους που παραλαμβάνεται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξειέκθεσηπαρατηρήσεωνγιαμησωστήεκτέλεσητηςσύμβασης.οισχετικές εκθέσειςθαυποβάλλονταιστοδιοικητικόσυμβούλιοτηςαποστολησκαιαυτόθα προβείστιςανάλογεςκυρώσεις.ηενημέρωσητουαναδόχουθαγίνεταιεγγράφως απότηναποστολη,επισυνάπτονταςκαιτησχετικήέγγραφηαναφορά. ΆΡΘΡΟ19.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη η Αναθέτουσα,έχειτηνευχέρεια: Να ακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση βρίσκεται αυτός. [23]

24 Ναεπαναπροκηρύξειτονδιαγωνισμόανδενευοδωθείοπαρών. Να παρατείνει μονομερώς επί τρίμηνο την εκτέλεση της σύμβασης με τους ίδιουςωςάνωόρους. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αποστολής ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' οιανδήποτε αιτία. Άπαντεςοιόροιτηςδιακήρυξηςείναιυποχρεωτικοί. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι αυτοί γνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους ανεπιφυλάκτως. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας και τον ΚανονισμόΠρομηθειώντης«Αποστολής». ΑΡΘΡΟ20.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, καθώς και της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ένστασηγιαλόγουςνομιμότηταςκαιουσίας(ενδικοφανήςπροσφυγή) Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεταικαιηπροβολήλόγωνπουαφορούντηνπληρότητακαιτηννομιμότητα τωνδικαιολογητικώνταοποίαπροσκομίζειοπροσωρινόςανάδοχος ΟιανωτέρωενστάσειςυποβάλλονταιεγγράφωςστηνΕπιτροπή,ωςεξής: Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Επί της ένστασης αυτής γνωμοδοτεί η Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριναπότηνημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών. [24]

25 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκειαδιεξαγωγήςτουιδίουτουδιαγωνισμούκαιεντόςτηςεπόμενηςεργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.ηένστασηαυτήδενεπιφέρειαναβολήήδιακοπήτουδιαγωνισμού,αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφασής της, μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερώναπότηνυποβολήτης Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενοςέλαβεγνώσητηςσχετικήςπράξηςήπαράλειψηςτηςαναθέτουσας αρχής.ηένστασηαυτήκοινοποιείταιυποχρεωτικά,εντόςδύο(2)ημερώναπότην υποβολήτης,σεαυτόνκατάτουοποίουστρέφεται.ηένστασηεξετάζεταιαπότην Επιτροπήκαιηαναθέτουσααρχήεκδίδειτηνσχετικήαπόφασήτης,τοαργότεροσε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, αναφορικά με τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώσητηςανωτέρωκατακυρωτικήςαπόφασηςκαιτωνωςάνωδικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον προσωρινό ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεταιαπότηνεπιτροπήκαιηαναθέτουσααρχήεκδίδειτηνσχετικήαπόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίαςυποβολήςενστάσεων Ενστάσειςπουυποβάλλονταιγιαοποιουσδήποτεάλλουςλόγους,εκτόςαπό τουςπροαναφερόμενους,δενγίνονταιδεκτές. [25]

26 20.5 Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυποκαιεμπρόθεσμοαυτών,εντόςτουεργασίμουωραρίουτηςαναθέτουσας, ήτοιμεταξύ08:30έως16:30. Οποιοσδήποτεάλλοςτρόποςυποβολήςενστάσεωνθεωρείταιαπαράδεκτος Το σώμα της σχετικής απόφασης επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους,χωρίςυπαίτιακαθυστέρησητηςαναθέτουσαςαρχής.μαζίμετηνεν λόγωαπόφασηκοινοποιείταικαιτοσχετικόπρακτικότηςεπιτροπής. Αρμόδια Δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση τυχόν ανακυπτουσών διαφορών είναιαυτάτωναθηνών. ΓιατηνΑστικήΜηΚερδοσκοπικήΕταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΓενικόςΔιευθυντής ΚωνσταντίνοςΔήμτσας [26]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με την ένδειξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

με την ένδειξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- "ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ" Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ KAI ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού είναι η υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 008/2014 «Προμήθεια και διανομή 2.000 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 020/2015 «Προμήθεια τεμαχίων υπνόσακων στα. πλαίσια στήριξης των προσφύγων στα νησιά του.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 020/2015 «Προμήθεια τεμαχίων υπνόσακων στα. πλαίσια στήριξης των προσφύγων στα νησιά του. Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 020/2015 «Προμήθεια 5.000 τεμαχίων υπνόσακων στα πλαίσια στήριξης των προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου» [1] ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 267 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα, 30/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21529 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Εβδομάδας. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 15 05 2013 Τετάρτη 11:00 Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος όροφος. αίθουσα Α. Παγιατάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Εβδομάδας. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 15 05 2013 Τετάρτη 11:00 Κτίριο ΙΤΕ, 1 ος όροφος. αίθουσα Α. Παγιατάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Ταχ. Διεύθυνση: Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 407.960,00 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 19% ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω... Αρ.Πρωτ: Βαθμός Προτεραιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ . ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΥ CPV 16000000-5 Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της από 27.06.2016 αποφάσεως του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα