ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠ $ΑΡΙΘ.$013/2015$ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ$ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η«ΑΠΟΣΤΟΛΗ»,αστικήμηκερδοσκοπικήεταιρείασεσυνεργασίαμετονΔιεθνή ΑνθρωπιστικόΟργανισμόInternationalOrthodoxChristianCharities IOCC,στο πλαίσιοτηςυλοποίησηςτουπρογράμματος,«ενίσχυσηελληνικούαγροτικού Τομέα»προκηρύσσειπρόχειροδιαγωνισμόμεαντικείμενοτηνπρομήθειακαι παράδοσηεξοπλισμούγεωργικώνμηχανημάτων,πουθαεξυπηρετείτιςανάγκες τωνεπωφελούμενωναπότοπρόγραμμασυνεταιρισμού/ένωσηςβορείου Ελλάδος.ΑποστολήπροσφορώνέωςΠαρασκευή21Αυγούστου2015,ώρα15:30 στηνταχυδρομικήδιεύθυνσηήρας8&δέσπωςσέχου37,11743αθήνα μετηνένδειξη«προγραμμαενισχυσησελληνικουαγροτικουτομεα» Υπεύθυνοιεπικοινωνίας: ΔέσποιναΚατσιβελάκη, ΓεώργιοςΔασκαλάκις, [1]

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΥΠ ΑΡΙΘ.013/2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΠΑΡΑΔΟΣΗΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΆΡΘΡΟ1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και παράδοση σαράντα(40) σετ ανταλλακτικών αλυσοπρίονων STIHL, σαράντα (40) σετ ανταλλακτικών αλυσοπρίονων ΗUSQVARNA,δύο(2)ΑλυσοπρίοναΗUSQVARNA372XP,έντεκα(11)Αλυσοπρίονα ΗUSQVARNA 560XP, ένα (1) Κοντοαλυσοπρίονο ΗUSQVARNA 372P4, μία (1) γεννήτριαmitsubishimge6000seloσύμφωναμετιςτεχνικέςπροδιαγραφέςπου ορίζονται στο άρθρο 9 της παρούσης, στους κάτωθι επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς: Α) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΕΝΩΣΗ», ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΒΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β)ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΔΑΣΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΑΝΩΣΤΑΥΡΟΥ«ΗΠΡΟΟΔΟΣ»,ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΒΗΣ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ, ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ, ΒΟΛΒΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ)ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΔΑΣΙΚΟΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΧΩΡΙΣΤΗΣ,ΧΩΡΙΣΤΗ,ΔΡΑΜΑ 1.2.Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους είτεγιατοσύνολοτωνπροϊόντωνείτεγιαμέροςαυτών. 1.3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος Αθήνα, ενώπιονεπιτροπής. [2]

3 ΑΡΘΡΟ2.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ ΑναθέτουσαΑρχήείναιηΑστικήΜηΚερδοσκοπικήΕταιρείαΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔιεύθυνσηΑναθέτουσας:Ήρας8&ΔέσπωςΣέχου37,11743Αθήνα Τηλ.:2130è Fax:210è ΑΡΘΡΟ3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 41,000 χωρίςτοναναλογούνταφ.π.α. Προσφοράπουδίνειτιμήμεγαλύτερηαπότοανωτέρωποσόθααπορρίπτεται. ΆΡΘΡΟ4.ΚΡΙΤΗΡΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριοκατακύρωσηςείναιησυμφερότερηπροσφορά,ήτοιηπροσφορά μετηνκαλύτερησχέσηποιότηταςτωνπροσφερόμενωνμηχανημάτωνσε σχέσημετηνπροσφερόμενητιμή. ΑΡΘΡΟ5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΣΤΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.1.(α)Φυσικάήνομικάπρόσωπατηςημεδαπήςήτηςαλλοδαπήςήσυνεταιρισμοί, εφόσονασκούνεμπορικήήβιομηχανικήήβιοτεχνικήδραστηριότητα,συναφήμε τοαντικείμενοτηςπαρούσαςπρομήθειας. (β)ενώσειςπρομηθευτώνπουυποβάλλουνκοινήπροσφορά. (γ)κοινοπραξίεςπρομηθευτών. 5.2.Οιενώσειςπρομηθευτώνκαιοικοινοπραξίεςπρομηθευτώνδενυποχρεώνονται ναλαμβάνουνορισμένηνομικήμορφήπροκειμένουναυποβάλλουντηνπροσφορά τους. [3]

4 ΑΡΘΡΟ6.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γιαναγίνεικάποιοςδεκτόςστοδιαγωνισμό,επίποινήαποκλεισμού,απαιτείταινα καταθέσει: 6.1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής στην οποία θα αναγράφεται η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας) προς την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποίαυποβάλλουντηνπροσφοράήησύμπραξη,ηκοινοπραξίαήηένωσηηοποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη, ΚοινοπραξίαήΈνωσηθαδηλώνονται,επίσης,ταποσοστάσυμμετοχήςκαιτοείδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράςκαιηχώρακατασκευήςτουτελικούπροϊόντοςπουπροσφέρουν. Ηαίτησησυμμετοχήςθαυπογράφεται: γιαφυσικάπρόσωπα,είτεαπότοίδιοτοφυσικόπρόσωπο,είτε,εάναυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση δε υπογραφής της αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή ειδικήςεξουσιοδότησης για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου πουυποβάλλειτηνπροσφορά.γιατηνομιμοποίησήτου,απαιτείταιηυποβολήμε την προσφορά: α) του καταστατικού του νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αναφορικάμετοότιδενέχειτροποποιηθείπεραιτέρωτοενλόγωκαταστατικόκαι βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής [4]

5 απόφασης/πρακτικού του αρμοδίου, κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στον διαγωνισμόκαιεξουσιοδοτείταιονόμιμοςεκπρόσωπόςτουναπροβείπροςτούτο σεόλεςτιςαπαραίτητεςενέργειες γιαΚοινοπραξίες,απότονκοινόεκπρόσωποτηςΚοινοπραξίας,σύμφωναμε το κοινοπρακτικό καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού.εάνηκοινοπραξίαδενέχειακόμασυσταθεί,στηνπερίπτωσηαυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την προσφοράτωνσχετικώνεξουσιοδοτήσεωντωνμελώντηςκοινοπραξίας,οιοποίες θα φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφήτωνενλόγωεξουσιοδοτήσεωνεφαρμόζονται,αναλόγως,οιπαράγραφοι και του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονταισεαυτές σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες,αναλόγως,οιπαράγραφοι6.1.1.και6.1.2.τουπαρόντοςάρθρου,με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεταιμετηνπροσφορά Απαραίτητα έγγραφα νομιμοποίησης εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο (καταστατικόκαιτυχόντροποποιήσειςαυτού,φεκεκπροσώπησηςκλπ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τα πρόσωπα που υπογράφουν την αίτηση συμμετοχής, δυνάμει του άρθρου 7.1.καιεπόμενακαιστηνοποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο αριθμός, καθώς και τα στοιχείατηςπαρούσαςδιακήρυξης, β)ναδηλώνεταιότι,μέχρικαιτηνημερομηνίαυποβολήςτηςπροσφοράςτους: [5]

6 6.3.1.Δενέχουνκαταδικασθείμεαμετάκλητηδικαστικήαπόφασηγιακάποιοαπό τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για κάποιο από τα κάτωθιαδικήματα: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της Κοινής Δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου(EE L 351 της 29è01è98 σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίουτης26ηςΜαΐου1997(EEC195της25è6è1997σελ.1)καιστοάρθρο3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της 31è123è 1998,σελ.2), iii)απάτη,κατάτηνέννοιατουάρθρου1τηςσύμβασηςσχετικάμετηνπροστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 316 της 27è 11è1995,σελ.48), iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο1τηςοδηγίας91/308/εοκτουσυμβουλίου,της10ηςιουνίου1991,γιατην πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28è6è1991 σελ. 77) η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L344 της 28è 12è2001 σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (173/Α /95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(305/Α /05), v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, τηςψευδορκίαςκαιτηςδόλιαςχρεοκοπίας. Σεπερίπτωσηνομικούπροσώπουπρέπειναδηλώνεταιότιδενέχουνκαταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικώνεταιριών(ομόρρυθμηςκαιετερόρρυθμηςεταιρίας)ήοπρόεδρόςτους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. [6]

7 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και, επίσης, ότι δεν τελούνσεδιαδικασίακήρυξηςπτώχευσης,εκκαθάρισης,αναγκαστικήςδιαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση της χώρας εγκατάστασής τους, όπως συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως και 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμόήοποιαδήποτεάλληπαρόμοιαδιαδικασία Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσειςτους ΕίναιεγγεγραμμένοιστοσυγκεκριμένοοικείοΕπιμελητήριοκατάπερίπτωση. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένουοικείουεπιμελητηρίουστοοποίοείναιεγγεγραμμένοι Δενέχουνδιαπράξεισοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα Αναλαμβάνεταιηυποχρέωσηγιατηνέγκαιρηκαιπροσήκουσαπροσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωναμετοάρθρο14τηςπαρούσαςπροκήρυξης, Η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε πάσης φύσεως διαγωνιστικέςδιαδικασίεςτουδημοσίου Παραιτείταιαπόκάθεδικαίωμααποζημίωσηςγιατηνοποιαδήποτε απόφαση της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας ΑΠΟΣΤΟΛΗ που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσηςήακύρωσηςτουδιαγωνισμού. [7]

8 6.3.9.Η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ως προς τουςειδικούςκαιγενικούςόρους,τιςυποχρεώσειςτουαναδόχουκαιωςπροςτις τεχνικέςπροδιαγραφές Ότιδενέχειπροβείσεψευδείςήανακριβείςδηλώσειςκατάτηνπαροχή πληροφοριώνπουζητούνταιαπότηναναθέτουσααρχή Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσωαντιπροσώπουτους. Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση από τους υποψηφίους οποιουδήποτε από τα πιο πάνω στοιχεία ή η κατάθεση στοιχείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονταιστοάρθρο6,αποτελείλόγοαποκλεισμούαπότοδιαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ7.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Γιαναγίνεικάποιοςδεκτόςστοδιαγωνισμό,επίποινήαποκλεισμού,απαιτείταινα καταθέσειτακάτωθιδικαιολογητικά: Α)Πλήρηςκαιαναλυτικήπεριγραφήτωνειδικότερωνχαρακτηριστικώντου προσφερόμενουπροϊόντος,παροχήδιετούςεγγύησηςκαιεπάρκειας ανταλλακτικώνκαιαναφοράτηςχώραςκατασκευήςτου. Β)ΣυνοδευτικάαποδεικτικάέγγραφατωνυπόΑ)αναφερόμενων. Γ)Φωτογραφίεςτουπροϊόντος,εφόσονείναιδιαθέσιμες. ΆΡΘΡΟ8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.1.Ηοικονομικήπροσφοράτωνενδιαφερόμενωνθαπεριλαμβάνει: Τηντιμήανάμονάδατουπροσφερόμενουείδους,μησυμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. [8]

9 8.2. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του προσφερόμενου είδους στον/στους επωφελούμενο/επωφελούμενουςσυνεταιρισμό/ούς Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8.4.Ηπροσφερόμενητιμή,δενθαπρέπειναυπερβαίνειτοοικονομικόαντικείμενο της Διακήρυξης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Στην περίπτωση υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, ώστε σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικέςλύσεις,ησχετικήπροσφοράαπορρίπτεταιστοσύνολότης. ΆΡΘΡΟ9.ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΚάθεσετανταλλακτικώνSTIHLπρέπειναπεριλαμβάνει:πέντε(5) λάμεςstihl3/845cc,duro,πέντε(5)καδένεςstihl3/8,τρία(3) τεμάχιαλαδι2τ.ηp5lt,τρία(3)τεμάχιαλαδικαδέναςsynthplus5lt 2. ΚάθεσετανταλλακτικώνΗUSQVARNAπρέπειναπεριλαμβάνει:πέντε (5)λάμεςΜΕΣΤΕΛΙΤΗγιαHUSQVARNA18''Ñ45εκ.,πέντε(5)λάμες ΜΕΡΟΥΛΕΜΑΝγιαHUSQVARNA18''Ñ45εκ,τρία(3) τεμάχιαλαδιαλυσιδασsae30δοχειο15ltñ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ,τρία(3)τεμάχιαΛΑΔΙHUSQVARNALS2T [9]

10 ΑΡΘΡΟ10.ΥΠΟΒΟΛΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.1.ΟιυποψήφιοιΑνάδοχοιπρέπειναυποβάλουντιςπροσφορέςτους,σύμφωνα μεταοριζόμεναστηνπαρούσαδιακήρυξητοαργότερομέχριτην21 η Αυγούστου 2015,ημέραΠαρασκευήκαιώρα15:30στηνέδρατηςΑναθέτουσαςΑρχής Προσφορέςπουθακατατεθούνμετάτηνπαραπάνωημερομηνίακαιώρα,δεν αποσφραγίζονταιαλλάεπιστρέφονταιωςεκπρόθεσμες Μετηνυποβολήτηςπροσφοράςθεωρείταιότιοδιαγωνιζόμενοςαποδέχεται ανεπιφύλακτατουςόρουςτηςπαρούσαςδιακήρυξης.ηισχύςτωνπροσφορώνείναι 120ημέρες Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανοτουσυμμετέχοντοςνομικούπροσώπου.οιενδιαφερόμενοιυποβάλλουντην προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένηεπιστολήήιδιωτικόταχυδρομείο(courier)στηνέδρατηςαποστολησ Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνίααποστολής,ηάφιξητουφακέλουδε,θαπρέπειναλάβειχώραέωςτην ημέρα και την ώρα λήξεως του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο της παρούσης Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασανστηναναθέτουσααρχήέγκαιρα ΗΑναθέτουσαΑρχήουδεμίαευθύνηφέρειγιατημηεμπρόθεσμηπαραλαβή τηςπροσφοράςήγιατοπεριεχόμενοτωνφακέλωνπουτησυνοδεύουν Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο φάκελος της προσφοράς του κάθε διαγωνιζομένου περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)σφραγισμένουςεπιμέρουςφακέλους(«υποφακέλους»): [10]

11 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 6 της παρούσας Διακήρυξης σε ένα (1) πρωτότυποκαιένα(1)αντίγραφο. Στον πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας.όλεςοισελίδεςτουπρωτοτυπουθαπρέπειναείναιμονογραμμένες απότοννόμιμοεκπρόσωποτηςεπιχείρησηςπουσυμμετέχειστοδιαγωνισμό. Β. «Φάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Επάρκειας» ο οποίος περιέχει τα απαραίτητασχετικάέγγραφαταοποίαπεριγράφονταιαναλυτικάστοάρθρο7της παρούσαςδιακήρυξηςσεένα(1)πρωτότυποκαιένα(1)αντίγραφο. Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένεςαπότοννόμιμοεκπρόσωποτουπροσφέροντα. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού είναι χωριστόςκαισφραγισμένος,καιπεριέχειένα(1)πρωτότυποκαιένα(1)αντίγραφο τηςοικονομικήςπροσφοράςτωνσυμμετεχόντων. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμοεκπρόσωποτηςεπιχείρησηςπουσυμμετέχειστοδιαγωνισμό. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,αριθμότηλεομοιοτυπίας(fax)καιηλεκτρονικήδιεύθυνση(eèmail)της επιχείρησης που συμμετέχει στον διαγωνισμό καθώς επίσης και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΟΥΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑΤΟΝΠΡΟΧΕΙΡΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΜΕΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΠΑΡΑΔΟΣΗΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΓΕΩΡΓΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Αρ.Διακήρυξηςπρόχειρουδιαγωνισμού:013/2015 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ:ΑστικήΜηΚερδοσκοπικήΕταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝΕΩΣ:21/08/2015 [11]

12 10.9.ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γιατηνεύκολησύγκρισητωνπροσφορώνπρέπεινατηρηθείστησύνταξη τους,ητάξηκαιησειράτωνόρωντηςδιακήρυξης Όλαταπιστοποιητικάήέγγραφαπρέπειναυποβάλλονταισεπρωτότυπαή σεεπικυρωμένααντίγραφα Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμίακαιδιεύθυνση,καθώςκαιαριθμόςτηλεφώνου,φαξκαιτυχόνδιεύθυνση ηλεκτρονικούταχυδρομείουόλωντωνμελώντης Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούνκαιναεπανασφραγιστούνχωρίςνααφήσουνίχνη ΟιπροσφορέςθαυποβληθούνστηνΕλληνικήγλώσσα,μεεξαίρεσητατυχόν συνημμένατεχνικάέντυπα,σχέδια,πιστοποιητικάκαιλοιπάτεχνικάστοιχείαπου μπορείναείναιστηναγγλικήγλώσσα Σ'ένααπότααντίτυπαπουορίζεταιωςπρωτότυποκαισεκάθεσελίδατου, πρέπεινααναγράφεταιευκρινώςηλέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ καιναμονογράφεταιαπό τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλααντίτυπα,σεπερίπτωσηασυμφωνίαςαυτώνμετοπρωτότυπο Οιαπαντήσειςσεόλαταερωτήματατηςδιακήρυξηςπρέπειναείναισαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής ελήφθη υπόψη, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικώνοίκωνεπιτρέπονται,εφόσονπροσαρτώνταιστηνπροσφοράκαι εφόσονδίνεταιοσυγκεκριμένοςαριθμόςπαραγράφουκαισελίδας.κατάτηνκρίση τηςεπιτροπήςδιενέργειαςδιαγωνισμούκαιαξιολόγησης,προσφοράμεγενικέςκαι ασαφείςαπαντήσειςθααποκλείεταιαπόπεραιτέρωαξιολόγηση Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήματατηςδιακήρυξης,σύμφωναμετιςκατάπερίπτωσηοδηγίες Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην [12]

13 προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένηαπότονπροσφέροντα Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρειστοσυντασσόμενοπρακτικό,ώστενααποδεικνύεταιαδιαφιλονίκηταότι προϋπήρχαντηςστιγμήςτουκλεισίματοςτουδιαγωνισμού Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάςτους Οιμετέχοντεςστοδιαγωνισμόπρέπεινααναφέρουνστηνπροσφοράτους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Πάντως η γνώση των όρων της παρούσας και η αποδοχή τους θεωρείται δεδομένη με την υποβολή της προσφοράς. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης εξομοιώνεταιμεαντιπροσφοράείναιαπαράδεκτηκαιδενλαμβάνεταιυπόψη Προσφοράπουείναιαόριστηκαιανεπίδεκτηεκτίμησηςήείναιυπόαίρεση απορρίπτεταιωςαπαράδεκτη,μετάαπόγνώμητηςεπιτροπής Μετάτηνκαταληκτικήημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορώνδενγίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουσηόρουτηςδιακήρυξηςήτηςπροσφοράς. [13]

14 ΔιευκρινίσειςδίνονταιμόνοότανζητούνταιαπότηνΕπιτροπήΔιενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνοπουθαορίζειηεπιτροπήδιενέργειαςδιαγωνισμούκαιαξιολόγησης Όλες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι αυτές της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Η ημερομηνία σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων όπως ισχύει, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ημερομηνία αυτή και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφήςαπόαρμόδιαδιοικητικήαρχήήκ.ε.π Ητήρησηόλωντωνανωτέρωδιατάξεωντουπαρόντοςάρθρουτίθεταιεπί ποινήαποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ11.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Ανάρτησητηςπαρούσαςδιακήρυξηςκαθώςκαιτηςσχετικήςπερίληψηςθαγίνει καιστηνιστοσελίδατηςαποστολησwww.mkoapostoli.gr ΑΡΘΡΟ12.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διευκρινήσειςσεσχέσημετηνπαρούσαπαρέχονταιτιςεργάσιμεςημέρεςαπότους ΥπεύθυνουςτουΠρογράμματος:ΔέσποιναΚατσιβελάκη, καιΓεώργιο Δασκαλάκι ΆΡΘΡΟ13.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 13.1.ΗδιεξαγωγήτουΔιαγωνισμούκαιηαξιολόγησητωνπροσφορώνθαγίνειαπό τηνεπιτροπήδιενέργειαςδιαγωνισμούκαιαξιολόγησης(εδδα) ΗδιαδικασίααξιολόγησηςτωνπροσφορώνγιατηανάδειξητουΑναδόχου [14]

15 περιλαμβάνειταακόλουθαστάδια: Έλεγχοςπληρότηταςτωνδικαιολογητικώνπουβασίζεταιστοπεριεχόμενο τουυποφακέλου«δικαιολογητικασυμμετοχησ» ΑξιολόγησηκαιβαθμολόγησητηςΤεχνικήςΕπάρκειαςτουΥποψηφίουπου βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, που βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθείσεπροηγούμενοστάδιοαξιολόγησης Οι Προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος του έργου. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφορά,είναιηπροσφοράεκείνουτουπροσφέρονταπουθα συγκεντρώσειτημέγιστησταθμισμένηβαθμολογία Τελική Αξιολόγηση κατάταξη τωνπροσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερηςπροσφοράςσύμφωναμετονακόλουθοτύπο: Λi=0,40*(ΤΠi/ΤΠmax)+0,60*(Kmin/Ki) όπου: ΤΠmaxησυνολικήβαθμολογίαπουέλαβεηκαλύτερηΤεχνικήΠροσφορά ΤΠiησυνολικήβαθμολογίατηςΤεχνικήςΠροσφοράςi KminτοσυνολικόκόστοςτηςΠροσφοράςμετημικρότερητιμή ΚiτοσυνολικόκόστοςτηςΠροσφοράςi Λi=ΣΒτοοποίοστρογγυλοποιείταιστα2δεκαδικάψηφία. [15]

16 ΟόροςΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΠΡΟΣΦΟΡΑ,δενσημαίνειτηνπροσφοράμετομικρότερο συνολικόκόστος,αλλάτηνπροσφοράμετηνκαλύτερησχέσηποιότητας προσφερόμενωνειδώνσεσχέσημετηνπροσφερόμενητιμή. ΕπικρατέστερηείναιηΠροσφοράμετομεγαλύτεροΛ.13.5.ΑξιολόγησηΤεχνικής Προσφοράς Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες Κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στη συνέχεια της παρούσας ΤαΚριτήριαΑξιολόγησηςτηςΤεχνικήςΕπάρκειαςτωνΥποψηφίων,τα οποίααποτελούνταυτόχρονακαικριτήριαανάθεσης,περιλαμβάνουνταακόλουθα στοιχεία,μετουςαντίστοιχουςσυντελεστέςβαρύτητας: Α/Α ΚριτήριαΑξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας Α. ΕΠΑΡΚΕΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 100% Α.1. Βαθμός συμφωνίας προσφοράς με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης Α.2. Βαθμός παρεχόμενης εγγύησης προϊόντος (έτη εγγύησης, επάρκεια ανταλλακτικών, δυνατότητασέρβις) Ηβαθμολογίακάθεπροσφοράςδιαμορφώνεταιωςεξής: [16]

17 Ηβαθμολογίατωνεπίμέρουςστοιχείωντωνπροσφορώνείναι100γιατις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικέςπροδιαγραφές Ησταθμισμένηβαθμολογίατουκάθεστοιχείουείναιτογινόμενοτουεπί μέρουςσυντελεστήβαρύτηταςτουστοιχείουεπίτηβαθμολογίατουκαιησυνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιώνόλωντωνστοιχείων Οι Προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά Συνολικού Βαθμού τους (ΣΒ). Από τον πίνακα αυτό θα προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος του έργου. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψηπροσφορά,είναιηπροσφοράεκείνουτουπροσφέρονταπουθα συγκεντρώσειτημέγιστησταθμισμένηβαθμολογία. ΑΡΘΡΟ14.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Το σώμα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού, της παρούσας διακήρυξης αποστέλλεται, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προςόλουςτουςδιαγωνιζόμενουςτουσταδίουαποσφράγισηςκαιαξιολόγησηςτων οικονομικών προσφορών. Μαζί με την εν λόγω απόφαση αποστέλλεται και το σώματουσχετικούπρακτικούτηςεπιτροπής Μετά την έκδοση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής της παρούσας διακήρυξης περί κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται με σχετική έγγραφηκοινοποίηση,μεαποδεικτικό,ναπροσκομίσειεντόςπροθεσμίαςδέκα(10) ημερώνταεπιμέρουςδικαιολογητικάκαιέγγραφατηςεπόμενηςπαραγράφουτου παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν, σύμφωνα με την παρ.14.4.τουπαρόντοςάρθρου Οπροσωρινόςανάδοχοςπροσκομίζει,τακάτωθιδικαιολογητικά: [17]

18 απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιοαπότααδικήματατηςπαρ.1τουάρθρου43τουπδ60/2007,ήγιακάποιο απότααδικήματατηςυπεξαίρεσης,τηςαπάτης,τηςεκβίασης,τηςπλαστογραφίας, τηςψευδορκίας,τηςδωροδοκίαςκαιτηςδόλιαςχρεωκοπίας, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,απότοοποίοναπροκύπτειότιδεντελείυπόπτώχευση,εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως106τουπτωχευτικούκώδικαήδιαδικασίααναδιοργάνωσηςτουάρθρου107 του Πτωχευτικού Κώδικα και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,εκκαθάρισης,αναγκαστικήςδιαχείρισης,πτωχευτικούσυμβιβασμού πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριαςκαιεπικουρικής)καιωςπροςτιςφορολογικέςυποχρεώσειςτου πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένοςμέχριτηνεπίδοσητηςωςάνωέγγραφηςειδοποίησης εάνείναινομικόπρόσωπο: ταπαραπάνωδικαιολογητικάτηςπαραγράφου τουπαρόντος πιστοποιητικόαρμόδιαςδικαστικήςήδιοικητικήςαρχής,έκδοσηςεντόςτου τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,ότιδεντελούνυπόπτώχευση,εκκαθάριση,αναγκαστικήδιαχείρισηή πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή των άρθρων 99 έως 106 του Πτωχευτικού Κώδικα ή διαδικασία αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώδικα και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικήςδιαχείρισης,πτωχευτικούσυμβιβασμού. [18]

19 Ειδικότερα,ταανωτέρωνομικάπρόσωπαπρέπειναπροσκομίζουνγιατους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικώνεταιριών(ομόρρυθμηκαιετερόρρυθμηεταιρία)καιγιατονπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες, απόσπασμα ποινικού μητρώουήάλλοισοδύναμοέγγραφοαρμόδιαςδιοικητικήςήδικαστικήςαρχήςτης χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματατηςπαραγράφου τουπαρόντοςάρθρου εάνείναισυνεταιρισμός: απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτειότιοπρόεδροςτουδιοικητικούτουσυμβουλίουδενέχεικαταδικασθεί μεαμετάκλητηδικαστικήαπόφαση,γιακάποιοαπότααδικήματατηςπαραγράφου τουπαρόντοςάρθρου Τα δικαιολογητικά των παραγράφων και του παρόντος άρθρουκαθώςκαιτηςπαραγράφου τουπαρόντοςάρθρου, Βεβαίωσηαρμόδιαςαρχήςότιοσυνεταιρισμόςλειτουργείνόμιμα Εάν είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθεσυμμετέχονταστηνένωση Η παράγραφος της παρούσας διακήρυξης εφαρμόζεται αναλογικά και στοστάδιουποβολήςκαιαξιολόγησηςτωνανωτέρωδικαιολογητικών Η Επιτροπή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα [19]

20 μέλητηςεπιτροπήςοισελίδεςτωνεγγράφωντουωςάνωφακέλου.στησυνέχεια,η Επιτροπήελέγχειανοφάκελοςδικαιολογητικώντουπροσωρινούαναδόχουπληροί τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών γίνεταιυποχρεωτικάσεμίασυνεδρίασητηςεπιτροπής ΓενικέςΔιατάξεις: Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η κατακύρωσηγίνεταιστονδιαγωνιζόμενομετηναμέσωςεπόμενηχαμηλότερητιμή, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί προσωρινού αναδόχου.σεπερίπτωσηπουκαιαυτόςδενπροσκομίζειέναήπερισσότερααπότα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωσηγίνεταιστονδιαγωνιζόμενομετηναμέσωςεπόμενηχαμηλότερητιμή και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμόςματαιώνεται. ΆΡΘΡΟ15.ΣΥΝΑΨΗΚΑΙΥΠΟΓΡΑΦΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφασή της περί κατακύρωσης της σύμβασης,μαζίμεσχετικήανακοίνωσηπροςτονπροσωρινόανάδοχο. Με την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα.τοδεέγγραφοτηςσύμβασηςπουθαυπογραφείέχειαποδεικτικόκαι μόνοχαρακτήρα. Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσειγραπτάτησχετικήαναιτιολόγητηαντίρρησήτου,εντόςπέντε(5)ημερών απότηνκοινοποίησηπροςαυτόντηςωςάνωανακοίνωσης.στηνπερίπτωσηαυτή, η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία. [20]

21 Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσέλθει, εντός τριών (3) ημερών, στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. Η υπογραφή της Σύμβασης από πλευράς αναδόχου, θα λάβει χώρα εκ μέρους του νόμιμουεκπρόσωπούτης. Από πλευράς αναθέτουσας αρχής, η Σύμβαση θα υπογραφεί από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένοεκπρόσωπότης,δηλαδήαπότονγενικόδιευθυντή. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενοτηςσύμβασηςκηρύσσεταιέκπτωτος. ΑΡΘΡΟ16.ΑΜΟΙΒΗÑΤΡΟΠΟΣΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α)Ηπληρωμήθαγίνεταιτμηματικώςκαιειδικότερα: Καταβολήποσούέως30%μετηνυπογραφήτηςσύμβασης Καταβολή του υπολοίπου ταυτοχρόνως με την παράδοση του εξοπλισμού στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίαςκάθεποσότηταςπρομηθευομένωνειδώνκαιτοσχετικόδελτίο αποστολήςèτιμολόγιο, με την προσκόμιση των Τιμολογίων και των Πιστοποιητικών αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσειήρυθμίσειτιςφορολογικέςκαιασφαλιστικέςυποχρεώσειςτου. β)ηκαταβολήτουφ.π.α.βαρύνειτηναναθέτουσα. γ)επίτηςτιμήςθαγίνονταιοινόμιμεςκρατήσειςκαιτυχόνφόροι. δ)ταέξοδαμεταφοράςκαιφορτοεκφόρτωσηςβαρύνουντονπρομηθευτή. ε)οανάδοχοςπουδενπροσέρχεταιμέσαστηνπροθεσμίαπουτουορίστηκεγιανα υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέειαπόαυτήν,μεαπόφασητουδιοικητικούσυμβουλίουτηςαποστολησ. [21]

22 Άρθρο17.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει και να παραδώσει το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραγγελία και προσηκόντως τον σχετικό εξοπλισμό στις έδρες των επωφελούμενων Συνεταιρισμών στον νομό Θεσσαλονίκης,όπωςαυτέςαναλυτικώςμνημονεύονταιστοάρθρο1τηςπαρούσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικάανωτέραςβίας. Ηαπόδειξητηςανωτέραςβίαςβαρύνειαυτόνπουτηνεπικαλείται. Ωςπεριπτώσειςανωτέραςβίαςαναφέρονταιενδεικτικάοιπαρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματοςήτουεργοστασίουτουανάδοχου. ΓενικήήμερικήπυρκαγιάστοκατάστημαήστοεργοστάσιοτουΑνάδοχου. Πλημμύρα, Σεισμός, Πόλεμος, Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου),Εμπορικόςαποκλεισμόςεισαγωγής(EMBARGO). Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς την «Αποστολή» και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση της«αποστολής» της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσηςτηςπρομήθειας. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές καιναπαραδίδεταισεάριστηκατάστασηκαικατόπινελέγχου. [22]

23 ΆΡΘΡΟ18.ΕΛΕΓΧΟΣΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥΕΙΔΟΥΣ Οποιοτικόςκαιποσοτικόςέλεγχοςτουπροσφερόμενουείδουςθαλάβειχώρααπό τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ελέγξει την ποιότητακαιτηνπροσήκουσαπαράδοσήτου,συνταχθέντοςπροςτούτοσχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης è Παραλαβής. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θααναφέρονταιτυχόνπαραλείψειςκαιπαρατηρήσειςπουέχουνπροκύψειαπότην μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτονταςκαιτησχετικήέγγραφηαναφορά. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προσφερόμενου είδους κατά την παραλαβή. Κατά την παραλαβή στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό / Ένωση διενεργείται ποιοτικόςκαιποσοτικόςέλεγχοςτουείδους,ώστεναδιασφαλιστείησυμφωνίατης παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και του είδους που παραλαμβάνεται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξειέκθεσηπαρατηρήσεωνγιαμησωστήεκτέλεσητηςσύμβασης.οισχετικές εκθέσειςθαυποβάλλονταιστοδιοικητικόσυμβούλιοτηςαποστολησκαιαυτόθα προβείστιςανάλογεςκυρώσεις.ηενημέρωσητουαναδόχουθαγίνεταιεγγράφως απότηναποστολη,επισυνάπτονταςκαιτησχετικήέγγραφηαναφορά. ΆΡΘΡΟ19.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη η Αναθέτουσα,έχειτηνευχέρεια: Να ακυρώσει τον παρόντα διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση βρίσκεται αυτός. [23]

24 Ναεπαναπροκηρύξειτονδιαγωνισμόανδενευοδωθείοπαρών. Να παρατείνει μονομερώς επί τρίμηνο την εκτέλεση της σύμβασης με τους ίδιουςωςάνωόρους. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αποστολής ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' οιανδήποτε αιτία. Άπαντεςοιόροιτηςδιακήρυξηςείναιυποχρεωτικοί. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό αποτελεί αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι αυτοί γνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους ανεπιφυλάκτως. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας και τον ΚανονισμόΠρομηθειώντης«Αποστολής». ΑΡΘΡΟ20.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, καθώς και της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ένστασηγιαλόγουςνομιμότηταςκαιουσίας(ενδικοφανήςπροσφυγή) Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεταικαιηπροβολήλόγωνπουαφορούντηνπληρότητακαιτηννομιμότητα τωνδικαιολογητικώνταοποίαπροσκομίζειοπροσωρινόςανάδοχος ΟιανωτέρωενστάσειςυποβάλλονταιεγγράφωςστηνΕπιτροπή,ωςεξής: Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Επί της ένστασης αυτής γνωμοδοτεί η Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριναπότηνημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών. [24]

25 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκειαδιεξαγωγήςτουιδίουτουδιαγωνισμούκαιεντόςτηςεπόμενηςεργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.ηένστασηαυτήδενεπιφέρειαναβολήήδιακοπήτουδιαγωνισμού,αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφασής της, μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερώναπότηνυποβολήτης Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενοςέλαβεγνώσητηςσχετικήςπράξηςήπαράλειψηςτηςαναθέτουσας αρχής.ηένστασηαυτήκοινοποιείταιυποχρεωτικά,εντόςδύο(2)ημερώναπότην υποβολήτης,σεαυτόνκατάτουοποίουστρέφεται.ηένστασηεξετάζεταιαπότην Επιτροπήκαιηαναθέτουσααρχήεκδίδειτηνσχετικήαπόφασήτης,τοαργότεροσε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, αναφορικά με τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώσητηςανωτέρωκατακυρωτικήςαπόφασηςκαιτωνωςάνωδικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον προσωρινό ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεταιαπότηνεπιτροπήκαιηαναθέτουσααρχήεκδίδειτηνσχετικήαπόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίαςυποβολήςενστάσεων Ενστάσειςπουυποβάλλονταιγιαοποιουσδήποτεάλλουςλόγους,εκτόςαπό τουςπροαναφερόμενους,δενγίνονταιδεκτές. [25]

26 20.5 Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυποκαιεμπρόθεσμοαυτών,εντόςτουεργασίμουωραρίουτηςαναθέτουσας, ήτοιμεταξύ08:30έως16:30. Οποιοσδήποτεάλλοςτρόποςυποβολήςενστάσεωνθεωρείταιαπαράδεκτος Το σώμα της σχετικής απόφασης επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους,χωρίςυπαίτιακαθυστέρησητηςαναθέτουσαςαρχής.μαζίμετηνεν λόγωαπόφασηκοινοποιείταικαιτοσχετικόπρακτικότηςεπιτροπής. Αρμόδια Δικαστήρια για τη δικαστική επίλυση τυχόν ανακυπτουσών διαφορών είναιαυτάτωναθηνών. ΓιατηνΑστικήΜηΚερδοσκοπικήΕταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΓενικόςΔιευθυντής ΚωνσταντίνοςΔήμτσας [26]

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 01/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας» [1] ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003066095 2015-09-18

15PROC003066095 2015-09-18 Εκ νέου Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και διανομή 1.900 πακέτων τροφίμων/γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας» Σεπτέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ για την υλοποίηση του υποέργου 3 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο ΓΚΡΕΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001826069 2014-01-14

14PROC001826069 2014-01-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : 10226 Τ.Κ. : 54655- Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα