Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY"

Transcript

1 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου July

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο. Το δημοσίευμα, γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία, όσον αφορά στις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, καθώς και πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις. Παρέχει πληροφορίες για τους κύριους οικονομικούς δείκτες, καθώς και στατιστικές χρονοσειρές που καταρτίζονται, κυρίως, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ (τηλ , Υποδείξεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος είναι ευπρόσδεκτες. Ανδρέας Β. Γεωργίου Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ 3

3 FOREWO R D The Greek Economy publication aims to provide the latest key economic information on Greece in a clear and comprehensive manner. Written in both the greek and english languages, it is designed for users of statistics who seek updated information on recent economic developments, as well as long-term economic trends. It provides information on major economic indicators and time series compiled mostly by the Hellenic Statistical Authority (ELSTAT). For further information on the data and statistics provided in The Greek Economy, please contact the Division of Statistical Information and Publications of ELSTAT (tel: We welcome any suggestions on the content of the publication. Andreas V. Georgiou President of ELSTAT 5

4 ΠέρΙέχΟμέΝΑ - contents Σελίδα Page ΝέΑ ΚΑΙ ΑΝΑθέΩρΗμέΝΑ ΣτΟΙχέΙΑ Σέ ΑυτΗ την έκδοση - new and revised data in this issue Δημόσια οικονομικά (νέα) Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (νέα) Βιομηχανία (κύκλος εργασιών, νέες παραγγελίες, τιμές παραγωγού) (νέα) Αφίξεις μη κατοίκων (νέα) Πίνακες διεθνών συγκρίσεων (νέα και αναθεωρημένα) Στην παρούσα έκδοση οι πίνακες 21 και 23 δεν περιλαμβάνονται, λόγω αναθεώρησης της χρονολογικής σειράς, η οποία αποσκοπεί στην ενσωμάτωση αναθεωρημένων πρωτογενών στοιχείων που διαβιβάστηκαν πρόσφατα από τις Τελωνειακές Αρχές και αφορούν, κυρίως, στα πετρελαιοειδή. Οι πίνακες 19, 20, 22 και δημοσιεύονται χωρίς πετρελαιοειδή. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - announcement Public finance (new) GGD (new) Industry (turnover, new orders, producer prices) (new) Non-resident arrivals (new) Tables of international comparisons (new and revised) Tables 21 and 23 are not released in the present edition due to a revision of the respective time series, which is under way. The revision aims at incorporating revised primary data that have been recently transmitted by the Customs Authority, and mainly refer to oil products. Data in tables 19, 20, 22 and do not include oil products. Πίνακας 1. Επιλεγμένοι Οικονομικοί Δείκτες, Πίνακας 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, Πίνακας 3. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές 2005, Πίνακας 4. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ετήσιες μεταβολές όγκου, Πίνακας 5. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 6. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές 2005, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 7. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ετήσιες μεταβολές όγκου, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 8. Αποταμίευση - Επενδύσεις, Πίνακας 9. Εθνικοί Λογαριασμοί - Μισθοί, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας, Πίνακας 10. Εθνικοί Λογαριασμοί - Μισθοί, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 11. Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης, Πίνακας 12. Κύρια Μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 13. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, Πίνακας 14. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 15. Ποσοστό ανεργίας για το σύνολο του πληθυσμού, για άνδρες - γυναίκες και για νέους ετών, Πίνακας 16. Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, Πίνακας 17. Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, Πίνακας 18. Εθνικός ΔΤΚ, Εν. ΔΤΚ, Πυρήνας Πληθωρισμού και ΔΤΠΒ, Πίνακας 19. Εμπορικό ισοζύγιο, χωρίς πετρελαιοειδή, Πίνακας 20. Εμπορικό ισοζύγιο, χωρίς πετρελαιοειδή τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 22. Εισαγωγές - αφίξεις, εξαγωγές - αποστολές, κατά προέλευση/προορισμό, χωρίς πετρελαιοειδή, Πίνακας 24. Εισαγωγές - αφίξεις, εξαγωγές - αποστολές, κατά προέλευση/προορισμό, χωρίς πετρελαιοειδή, τριμηνιαία στοιχεία, Πίνακας 25. Εισαγωγές - αφίξεις, εξαγωγές - αποστολές, κατά χώρα προέλευσης / προορισμού, χωρίς πετρελαιοειδή, Πίνακας 26. Εισαγωγές - αφίξεις, κατά κύριες κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ, χωρίς πετρελαιοειδή, Πίνακας 27. Εξαγωγές - αποστολές, κατά κύριες κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ, χωρίς πετρελαιοειδή, Πίνακας 28. Συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (NXI), Πίνακας 29. Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες χωρών ευρωζώνης Πίνακας 30. Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες των κυριότερων χωρών - εισαγωγέων Ελληνικών προϊόντων Table 1. Selected Εconomic Ιndicators, Table 2. Gross Domestic Product at current prices, Table 3. Gross Domestic Product at constant prices of 2005, Table 4. Gross Domestic Product, annual volume changes, Table 5. Gross Domestic Product at current prices, quarterly data, Table 6. Gross Domestic Product at constant prices of 2005, quarterly data, Table 7. Gross Domestic Product, annual volume changes, quarterly data, Table 8. Savings - Investment, Table 9. National Accounts - Wages, productivity and labour cost, Table 10. National Accounts - Wages, productivity and labour cost, quarterly data, Table 11. Main Aggregates of General Government, Table 12. Main Aggregates of General Government, quarterly data, Table 13. General Government debt, Table 14. Population aged 15 years and over, by employment status, quarterly data, Table 15. Unemployment rate for total population, males - females and for persons aged years, Table 16. Employed persons aged 15 years and over, by branch of economic activity, Table 17. Indices of economic activity, Table 18. CPI, HICP, Core Inflation and PPI, Table 19. External trade balance, excluding oil products, Table 20. External trade balance, excluding oil products, quarterly data, Table 22. Imports - arrivals, exports - dispatches, by area of origin/destination, excluding oil products, Table 24. Imports - arrivals, exports - dispatches, by area of origin/destination, excluding oil products, quarterly data, Table 25. Imports - arrivals, exports - dispatches, by area of origin / destination, excluding oil products, Table 26. Imports - arrivals, by main product categories according to SITC, excluding oil products, Table 27. Exports - dispatches, by main product categories according to SITC, excluding oil products, Table 28. Aggregated balance sheet of Monetary Financial Institutions (MFIs), Table 29. Selected economic indicators of the eurozone countries Table 30. Selected economic indicators of the main importers of Greek products 6 7

5 Πίνακας 1. έλλασ: έπιλέγμένοι ΟΙΚΟΝΟμΙΚΟΙ δέικτέσ, (8) table 1. Greece: selected economic indicators, (8) (% μεταβολή. εκτός άλλης αναφοράς) Εγχώρια οικονομία ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 Συνολική εγχώρια ζήτηση (συμβολή) Ιδιωτική κατανάλωση Δημόσια κατανάλωση Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Εξωτερικό ισοζύγιο (συμβολή) Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Αποπληθωριστής ΑΕΠ ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δισεκατομμύρια ) ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές Εθνικός ΔΤΚ (1) (μέσος δείκτης 12μήνου) Εν. ΔΤΚ (2) (μέσος δείκτης 12μήνου) Πυρήνας Πληθωρισμού (3)(4) (μέσος δείκτης 12μήνου) Ανεργία (μέσο ετήσιο ποσοστό) (% change. unless otherwise indicated) Domestic economy GDP at constant prices of 2005 Total domestic demand (contribution) Private consumption Public consumption Gross fixed capital formation Foreign balance (contribution) Exports of goods and services Imports of goods and services GDP deflator GDP at current prices (billion ) GDP at current prices CPI (1) (annual average) HICP (2) (annual average) Core inflation (3)(4) (annual average) Unemployment (annual average rate) Δημόσια οικονομικά (Γενική Kυβέρνηση) (5) Σύνολο εσόδων Σύνολο δαπανών Πρωτογενείς δαπάνες Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Πρωτογενές ισοζύγιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) Public finance (General Government) (5) Total revenues Total expenditures Primary expenditures Overall balance Primary balance Gross debt (% of GDP) Ισοζύγιο Πληρωμών (4) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Εμπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο υπηρεσιών Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Τρέχουσες μεταβιβάσεις Καθαρές εισπράξεις εισοδημάτων Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση Balance of payments (4) Current account balance Trade and services balance Exports of goods and services Imports of goods and services Current transfers Net income receipts Net international investment position (% μεταβολή. εκτός άλλης αναφοράς) Επιτόκια και χρηματοδότηση (4) Επιτόκιο δανεισμού (6) Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα (7) (% change. unless otherwise indicated) Interest rates and credit (4) Lending rate (6) Credit to private sector (7) Συναλλαγματικές Ισοτιμίες (4) Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (με βάση το ΔΤΚ) Exchange rates (4) Nominal effective exchange rate Real effective exchange rate (CPI - based) Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, εκτός άλλης αναφοράς. (1) ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (εθνικός). (2) Εν. ΔΤΚ: Εναρμονισμένος ΔΤΚ. (3) Πυρήνας Πληθωρισμού: ΔΤΚ, χωρίς διατροφή, ποτά, καπνό και ενέργεια. (4) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. (5) Από το έτος 2006 στο έλλειμμα και στο χρέος περιλαμβάνονται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που έχουν αναταξινομηθεί στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. (6) Δάνεια σε επιχειρήσεις. μέχρι 1 έτος. Ποσοστό στο τέλος Δεκεμβρίου, μη περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων. (7) Εξέλιξη της εγχώριας χρηματοδότησης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. (8) Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων για την περίοδο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ.2), και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου και των αναθεωρημένων της περιόδου Source: ELSTAT, unless otherwise indicated. (1) CPI: Consumer Price Index. (2) HICP: Harmonized Index of Consumer Prices. (3) Core Ιnflation: CPI excluding food, beverages, tobacco and energy. (4) Source: Bank of Greece. (5) From 2006 onwards, the deficit and debt figures, reflect also data of the Public Corporations that have been reclassified into the General Government sector. (6) Loans to corporations, up to 1 year. Percentage at the end of December, excluding charges. (7) Domestic credit growth to households and enterprises. (8) GDP (and components) data for have been revised with 2005 as benchmark year. The revision works for have not yet been completed (except the implementation of the new classification NACE Rev.2), and thus there is a break in the series, between the unrevised data for provided here and the revised data of shown in the same table. 8 9

6 Πίνακας 2. έλλασ: ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ Σέ τρέχουσέσ τιμέσ, (1) Σε εκατομμύρια ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (σε βασικές τιμές) Ενδιάμεση ανάλωση (σε αγοραίες τιμές) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές) Γεωργία, θήρα και δασοκομία, αλιεία Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης ενέργειας και κατασκευών Υπηρεσίες Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ δαπανησ Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (2) Νοικοκυριών ΜΚΙΕΝ (2) Γενικής Κυβέρνησης Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Μεταβολή αποθεμάτων Εγχώρια ζήτηση Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ έισοδηματοσ Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / μεικτό εισόδημα Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών Eπιδοτήσεις ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Τα δεδομένα για την περίοδο έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων για την περίοδο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ.2), και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου και των αναθεωρημένων της περιόδου (2) Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά , , , , , ,272 95, , , , , , , , , , , ,595 7,943 8,275 8,187 8,447 8,208 8,428 25,533 27,259 27,038 29,576 31,819 34,007 86,907 93, , , , ,159 18,518 19,526 20,262 20,784 21,590 22,747 2,619 2,067 2,762 2,656 2,864 2, , , , , , ,662 98, , , , , ,725 97, , , , , ,207 1,274 1,807 1,806 1,900 2,012 2,518 24,271 25,430 28,656 29,430 31,897 34,937 31,778 33,979 34,937 42,205 41,697 41,322 29,450 31,665 35,211 40,165 40,788 40,020 2,328 2, , , , , , , , ,984 33,882 35,186 33,004 34,509 41,412 44,807 52,277 54,457 54,221 55,649 60,045 62,741-18,395-19,271-21,218-21,140-18,633-17,934 45,313 47,873 55,370 59,988 64,851 69,313 74,678 80,762 83,624 94, , ,676 19,293 20,219 20,793 21,342 22,145 23,301 3,003 2,426 3,172 3,158 3,278 3, , , , , , ,050 Πίνακας 3. έλλασ: ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ Σέ ΣτΑθέρέΣ τιμέσ 2005, (1) Σε εκατομμύρια ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (σε βασικές τιμές) Ενδιάμεση ανάλωση (σε αγοραίες τιμές) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές) Γεωργία, θήρα και δασοκομία, αλιεία Βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης ενέργειας και κατασκευών Υπηρεσίες Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ δαπανησ Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (2) Νοικοκυριών ΜΚΙΕΝ (2) Γενικής Κυβέρνησης Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Εγχώρια ζήτηση Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές 262, , , , , , , , , , , , , , , , , ,595 8,600 8,558 8,241 7,514 8,325 8,428 29,749 31,239 29,749 32,123 33,070 34, , , , , , ,159 21,403 22,388 22,696 22,758 22,826 22,747 2,631 2,057 2,597 2,318 2,627 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,207 1,959 2,709 2,551 2,597 2,665 2,518 31,166 31,398 33,666 33,373 34,547 34,937 37,438 38,908 39,399 46,687 45,578 41,322 33,170 34,774 38,069 42,575 42,726 40, , , , , , ,984 39,527 39,522 36,205 37,262 43,712 44,807 58,597 59,274 58,532 60,267 63,682 62,741-19,396-20,038-22,399-23,080-20,000-17, , , , , , ,050 Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Τα δεδομένα για την περίοδο έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων για την περίοδο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ.2), και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου και των αναθεωρημένων της περιόδου (2) Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά , , , , , , , , , , , , , , , , , ,573 6,838 6,864 6,197 6,370 6,296 5,846 40,258 39,581 38,383 39,647 37,764 34, , , , , , ,620 24,882 28,178 28,558 25,556 27,127 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,880 3,277 3,415 3,202 3,523 3,601 3,440 35,521 39,719 42,211 47,349 41,326 37,535 50,593 57,233 55,149 42,421 36,809 31,259 49,508 53,445 51,568 44,141 37,771 30,012 1,085 3,788 3,581-1, , , , , , , ,114 47,733 52,423 56,238 44,457 48,880 51,665 70,317 82,432 89,803 70,754 69,059 67,691-22,584-30,009-33,565-26,297-20,179-16,026 72,198 78,002 83,828 86,381 81,976 73, , , , , , ,793 25,706 29,040 29,548 26,605 28,099 27,121 3,008 3,557 3,500 3,748 3,339 3, , , , , , ,088 table 2. Greece: Gross domestic Product at current Prices, (1) Production approach Output of goods and services (at basic prices) Intermediate consumption (at purchasers' prices) Gross value added (at basic prices) Agriculture, hunting and forestry, fishing Industry, including energy and construction Services Taxes on products Subsidies on products expenditure approach Final consumption expenditure Households & PNPISH (2) Households PNPISH (2) General Government Gross capital formation Gross fixed capital formation Changes in inventories Domestic demand Exports of goods and services Imports of goods and services External balance of goods and services income approach Compensation of emloyees Gross operating surplus / mixed income Taxes on production and imports Subsidies Gross domestic Product at market prices In mllion Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Data for have been revised with 2005 as benchmark year. The revision works for have not yet been completed (except the implementation of the new classification NACE Rev.2), and thus there is a break in the series, between the unrevised data for provided here and the revised data of shown in the same table. (2) Private Non-Profit Institutions Serving Households. table 3. Greece: Gross domestic Product at constant Prices of 2005, (1) In mllion , , , , , , , , , , , , , , , , , ,313 7,145 6,657 6,507 6,582 6,543 6,705 38,743 37,286 33,274 33,402 31,423 27, , , , , , ,031 23,921 26,283 25,330 22,976 22,158 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,038 3,176 3,217 2,895 3,148 3,152 2,935 35,736 38,459 37,635 39,454 36,633 33,294 49,240 54,207 49,867 36,599 31,719 27,138 48,198 50,801 47,405 40,221 34,187 27, , , , , , ,461 46,195 49,401 50,883 40,973 42,695 42,554 67,913 77,857 80,431 64,181 59,528 54,706-21,718-28,434-29,526-23,200-17,027-12, , , , , , ,077 Production approach Output of goods and services (at basic prices) Intermediate consumption (at purchasers' prices) Gross value added (at basic prices) Agriculture, hunting and forestry, fishing Industry, including energy and construction Services Taxes on products Subsidies on products expenditure approach Final consumption expenditure Households & PNPISH (2) Households PNPISH (2) General Government Gross capital formation Gross fixed capital formation Domestic demand Exports of goods and services Imports of goods and services External balance of goods and services Gross domestic Product at market prices Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Data for have been revised with 2005 as benchmark year. The revision works for have not yet been completed (except the implementation of the new classification NACE Rev.2), and thus there is a break in the series, between the unrevised data for provided here and the revised data of shown in the same table. (2) Private Non-Profit Institutions Serving Households. 11

7 Πίνακας 4. έλλασ: ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ (1) Ετήσιες μεταβολές όγκου (%) ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (σε βασικές τιμές) Ενδιάμεση ανάλωση (σε αγοραίες τιμές) Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές) Γεωργία. θήρα και δασοκομία. αλιεία Βιομηχανία. συμπεριλαμβανομένης ενέργειας και κατασκευών Υπηρεσίες Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ δαπανησ Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (2) Γενικής Κυβέρνησης Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Εγχώρια ζήτηση (3) Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (3) ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Τα δεδομένα για την περίοδο έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων για την περίοδο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ.2). και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου και των αναθεωρημένων της περιόδου (2) Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά. (3) Συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ table 4. Greece: Gross domestic Product (1) Production approach Output of goods and services (at basic prices) Intermediate consumption (at purchasers' prices) Gross value added (at basic prices) Agriculture. hunting and forestry. fishing Industry. including energy and construction Services Taxes on products Subsidies on products expenditure approach Final consumption expenditure Households & PNPISH (2) General Government Gross capital formation Gross fixed capital formation Domestic demand (3) Exports of goods and services Imports of goods and services External balance of goods and services (3) Annual volume changes (%) Gross domestic Product at market prices Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Data for have been revised with 2005 as benchmark year. The revision works for have not yet been completed (except the implementation of the new classification NACE Rev.2). and thus there is a break in the series. between the unrevised data for provided here and the revised data of shown in the same table. (2) Private Non-Profit Institutions Serving Households. (3) Contribution to GDP growth rate. ΑέΠ (ρυθμός ανάπτυξης) και Συνιστώσες (συμβολή) GdP (growth rate) and components (contribution) έγχώρια ζήτηση: Συνιστώσες domestic demand: components έξωτερικό ισοζύγιο: Συνιστώσες έxternal balance: components Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Gross value added Εγχώρια ζήτηση - Domestic demand Εξωτερικό ισοζύγιο - External balance ΑΕΠ - GDP Ιδιωτική κατανάλωση - Private consumption Δημόσια κατανάλωση - GG consumption Επενδύσεις - GFCF Εξαγωγές - Exports Εισαγωγές - Imports Γεωργία - Agriculture Βιομηχανία - Industry Υπηρεσίες - Services

8 Πίνακας 5. έλλασ: ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ. tριμηνιαια ΣτΟΙχέΙΑ (1) Σε εκατομμύρια. Σε τρέχουσες τιμές. Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία table 5. Greece: Gross domestic Product. QuarterLY data (1) In million. At current prices. Νon-seasonally adjusted data Q1 Q2 Q3 Q4 ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές) Γεωργία. θήρα και δασοκομία. αλιεία Βιομηχανία. συμπεριλαμβανομένης ενέργειας και κατασκευών Υπηρεσίες Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων 50,527 46,442 52,286 54,093 53,789 47,815 51,487 1,517 1,595 1,608 1,589 1,578 1,567 1,591 9,971 9,175 10,162 10,061 10,250 9,049 9,811 39,040 35,672 40,516 42,444 41,960 37,198 40,086 7,956 5,315 6,456 6,294 7,491 6,095 6, ,319 49,008 44,503 48,831 50,391 45,849 41,631 1,588 1,551 1,489 1,472 1,454 1,432 1,333 9,430 9,474 8,307 8,768 8,696 8,336 7,566 41,302 37,983 34,706 38,591 40,241 36,081 32,732 7,351 6,984 5,958 6,430 6,954 6,576 5, Production approach Gross value added (at basic prices) Agriculture. hunting and forestry. fishing Industry. including energy and construction Services Taxes on products Subsidies on products ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ δαπανησ Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (2) Νοικοκυριών ΜΚΙΕΝ (2) Γενικής Κυβέρνησης (3) Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Μεταβολή αποθεμάτων Εγχώρια ζήτηση Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 51,685 50,247 54,345 54,300 56,627 53,614 54,111 41,125 40,691 42,567 42,949 41,962 43,694 43,539 40,340 39,873 41,679 42,034 41,060 42,761 42, ,560 9,555 11,778 11,350 14,665 9,920 10,572 15,307 9,739 10,383 9,116 13,183 8,616 8,457 13,268 10,622 11,578 10,455 11,486 9,837 10,070 2, ,195-1,339 1,697-1,221-1,613 66,992 59,985 64,728 63,415 69,810 62,229 62,568 11,699 8,759 11,224 14,617 9,857 9,245 12,267 20,338 17,106 17,340 17,786 18,523 17,634 16,735-8,639-8,347-6,116-3,169-8,665-8,389-4,469 52,014 50,951 50,210 51,067 50,757 47,820 46,971 42,165 39,965 41,695 41,622 40,879 38,125 38,883 41,270 39,118 40,811 40,740 40,013 37,317 38, ,850 10,985 8,516 9,446 9,878 9,695 8,088 9,484 10,251 7,279 7,895 7,342 8,743 4,922 8,502 9,362 7,474 8,122 7,122 7,294 5, , ,499 61,201 57,489 58,962 58,099 56,563 51,893 15,421 11,948 9,862 13,091 16,942 11,769 10,394 17,361 17,329 16,965 16,898 17,802 16,025 15,097-1,940-5,382-7,103-3, ,256-4,704 expenditure approach Final consumption expenditure Households & PNPISH (2) Households PNPISH (2) General Government (3) Gross capital formation Gross fixed capital formation Changes in inventories Domestic demand Exports of goods and services Imports of goods and services External balance of goods and services ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ έισοδηματοσ Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα / μεικτό εισόδημα Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών Eπιδοτήσεις 22,999 17,514 21,840 21,840 25,187 19,195 20,543 27,955 29,485 31,104 32,951 28,864 29,235 31,592 8,262 5,537 6,624 6,427 8,019 6,181 6, ,938 22,300 16,727 18,749 18,201 19,917 14,140 33,019 26,736 28,452 30,811 32,794 25,736 27,980 7,459 7,667 6,012 6,476 7,124 7,508 5, income approach Compensation of emloyees Gross operating surplus / mixed income Taxes on production and imports Subsidies ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Προσωρινά στοιχεία. 58,353 51,638 58,611 60,247 61,145 53,841 58,099 (2) Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά. (3) Από το 2009 εφαρμόζεται νέα μέθοδος υπολογισμού των τριμηνιαίων λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. ως εκ τούτου τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με τα προηγούμενα τρίμηνα. 59,559 55,820 50,386 55,156 57,239 52,307 47,189 Gross domestic Product at market prices Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Provisional data. (2) Private Non-Profit Institutions Serving Households. (3) From 2009 onwards. a new method is applied for the compilation of quarterly General Government accounts; thus the data are not comparable with the previous quarters

9 Πίνακας 6. έλλασ: ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ. tριμηνιαια ΣτΟΙχέΙΑ (1) Σε εκατομμύρια. Σε σταθερές τιμές Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία table 6. Greece: Gross domestic Product. QuarterLY data (1) In million. At constant prices of Νon-seasonally adjusted data Q1 Q2 Q3 Q4 ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές) Γεωργία. θήρα και δασοκομία. αλιεία Βιομηχανία. συμπεριλαμβανομένης ενέργειας και κατασκευών Υπηρεσίες Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων 45,565 41,740 45,635 47,381 45,570 42,420 44,637 1,705 1,671 1,595 1,643 1,674 1,753 1,734 8,649 7,844 8,600 8,409 8,548 7,569 8,169 35,213 32,238 35,421 37,330 35,341 33,138 34,751 7,002 5,415 5,127 5,839 6,594 4,879 5, ,338 41,519 38,989 41,720 43,013 38,590 36,401 1,744 1,312 1,796 1,813 1,768 1,328 1,795 7,843 7,842 6,822 7,168 7,051 6,746 5,994 35,783 32,326 30,446 32,806 34,263 30,516 28,745 5,385 6,178 4,580 4,986 5,212 5,458 4, Production approach Gross value added (at basic prices) Agriculture. hunting and forestry. fishing Industry. including energy and construction Services Taxes on products Subsidies on products ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ δαπανησ Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (2) Νοικοκυριών ΜΚΙΕΝ (2) Γενικής Κυβέρνησης (3) Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Εγχώρια ζήτηση Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 45,991 45,549 47,613 48,005 47,984 47,227 46,256 36,615 36,629 37,893 38,369 36,778 38,108 36,941 35,911 35,891 37,101 37,548 35,980 37,278 36, ,380 8,916 9,714 9,631 11,193 9,159 9,329 14,357 8,858 8,169 7,866 11,706 6,903 7,697 12,128 9,670 10,557 9,526 10,467 8,914 9,119 60,346 54,438 55,823 55,915 59,704 54,129 53,966 10,753 8,232 10,474 13,237 9,029 8,405 10,671 18,645 15,665 15,702 16,081 16,735 15,416 14,340-7,892-7,382-5,238-2,924-7,658-6,948-3,732 44,591 42,750 43,019 42,421 42,424 39,382 39,772 35,696 33,492 34,818 34,190 33,827 31,138 31,846 34,915 32,758 34,055 33,441 33,086 30,456 31, ,914 9,231 8,192 8,228 8,609 8,266 7,932 7,675 9,444 6,126 7,134 6,083 7,795 4,080 7,693 8,461 6,754 7,329 6,428 6,584 5,316 52,282 52,241 49,168 49,574 48,529 47,190 43,944 13,403 10,215 8,202 10,757 14,003 9,592 8,319 14,894 14,881 13,902 13,697 14,334 12,773 11,599-1,655-4,695-5,685-3, ,236-3,301 expenditure approach Final consumption expenditure Households & PNPISH (2) Households PNPISH (2) General Government (3) Gross capital formation Gross fixed capital formation Domestic demand Exports of goods and services Imports of goods and services External balance of goods and services ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Προσωρινά στοιχεία. 52,438 47,024 50,605 53,063 52,022 47,202 50,228 (2) Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά. (3) Από το 2009 εφαρμόζεται νέα μέθοδος υπολογισμού των τριμηνιαίων λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. ως εκ τούτου τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με τα προηγούμενα τρίμηνα. 50,605 47,549 43,448 46,575 48,090 43,964 40,612 Gross domestic Product at market prices Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Provisional data. (2) Private Non-Profit Institutions Serving Households. (3) From 2009 onwards. a new method is applied for the compilation of quarterly General Government accounts; thus the data are not comparable with the previous quarters

10 Πίνακας 7. έλλασ: ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ. tριμηνιαια ΣτΟΙχέΙΑ (1) Αλυσωτοί δείκτες όγκου. Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία (Ετήσιες μεταβολές %) ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (σε βασικές τιμές) Γεωργία. θήρα και δασοκομία. αλιεία Βιομηχανία. συμπεριλαμβανομένης ενέργειας και κατασκευών Υπηρεσίες Φόροι επί των προϊόντων Επιδοτήσεις επί των προϊόντων Q1 Q2 Q3 Q table 7. Greece: Gross domestic Product. QuarterLY data (1) Chain-linked volume. Non-seasonally adjusted data (-on-year change %) Production approach Gross value added (at basic prices) Agriculture. hunting and forestry. fishing Industry. including energy and construction Services Taxes on products Subsidies on products ΠρΟΣέΓΓΙΣΗ δαπανησ Τελική καταναλωτική δαπάνη Νοικοκυριών και ΜΚΙΕΝ (2) Γενικής Κυβέρνησης (3) Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου Εγχώρια ζήτηση (4) Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (4) expenditure approach Final consumption expenditure Households & PNPISH (2) General Government (3) Gross capital formation Gross fixed capital formation Domestic demand (4) Exports of goods and services Imports of goods and services External balance of goods and services (4) ΑΚΑθΑρΙΣτΟ έγχωριο ΠρΟΪΟΝ σε αγοραίες τιμές Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Προσωρινά στοιχεία (2) Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά. (3) Οι μεταβολές δεν εμφανίζονται λόγω μη συγκρισιμότητας των τριμηνιαίων στοιχειών της περιόδου με τα προηγούμενα έτη. (4) Συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ Gross domestic Product at market prices Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Provisional data. (2) Private Non-Profit Institutions Serving Households. (3) The changes are not presented due to the fact that the quarterly data of the period are not comparable with the quarterly data of the previous years. (4) Contribution to GDP growth rate. ΑέΠ (ετήσια μεταβολή) και Συνιστώσες (συμβολή στη μεταβολή του ΑέΠ) GdP (y-o-y change) and components (contribution to GdP change) έγχώρια ζήτηση: Συνιστώσες (ετήσια μεταβολή) domestic demand: components (y-o-y change) έξωτερικό ισοζύγιο: Συνιστώσες (ετήσια μεταβολή) έxtrenal balance: componets (y-o-y change) Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ετήσια μεταβολή) Gross value added (y-o-y change) 1 Εγχώρια ζήτηση - Domestic demand Εξωτερικό ισοζύγιο - External balance ΑΕΠ - GDP Q1 Q2 Q3 Q Ιδιωτική κατανάλωση - Private consumption Δημόσια κατανάλωση - GG consumption Επενδύσεις - GFCF Q1 Q2 Q3 Q Εξαγωγές - Exports Εισαγωγές - Imports Q1 Q2 Q3 Q Γεωργία - Agriculture Βιομηχανία - Industry Υπηρεσίες - Services Q1 Q2 E Q3 Q

11 Σε εκατομμύρια. Σε τρέχουσες τιμές Χρήση εξωτερικής αποταμίευσης (Sp-Ip)+(Sg-Ig) (3) Ιδιωτικός τομέας (Sp-Ip) Γενική Κυβέρνηση (Sg-Ig) (4) Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Προσωρινά στοιχεία. Τα μακρομεγέθη για το σύνολο της οικονομίας είναι εκτιμήσεις Σεπτεμβρίου ( ) και Φεβρουαρίου 2012 (), ενώ τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης ( ) είναι οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις (Μάρτιος 2012). (2) Επενδύσεις = Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (περιέχονται και τα αποθέματα). (3) = - [Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Αλλοδαπής]. Εθνικολογιστική έννοια παρόμοια με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Ισοζυγίου Πληρωμών. (4) Αντίστοιχο με το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης συν τις καθαρές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις μείον τις καθαρές αγορές μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων. Πίνακας 8. έλλασ: ΑΠΟτΑμΙέυΣΗ - έπένδυσέισ, (1) table 8. Greece: savings - investment, (1) ΑΕΠ Ρυθμός αποταμίευσης (Ακαθάριστη Αποταμίευση / Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα) Ακαθάριστη Αποταμίευση / Επενδύσεις (2) Ισοζύγιο Αποταμίευσης - έπένδυσης 208, , , , , , Eπενδύσεις 50,593 57,233 55,149 42,421 36,808 31,259 Ιδιωτικός τομέας (Ip) 43,477 49,706 46,563 35,179 31,776 27,845 Γενική Κυβέρνηση (Ig) 7,116 7,527 8,586 7,242 5,032 3,414 Ακαθάριστη αποταμίευση Ιδιωτικός τομέας (Sp) Γενική Κυβέρνηση (Sg) Χρήση εξωτερικής αποταμίευσης (Sp-Ip)+(Sg-Ig) (3) Ιδιωτικός τομέας (Sp-Ip) Γενική Κυβέρνηση (Sg-Ig) (4) (% του ΑΕΠ) ΑΕΠ 23,433 31,383-7,950-27,160-12,094-15, ,494 29,194-9,700-37,740-20,513-17, ,418 28,619-15,201-41,731-17,944-23, ,284 36,555-27,271-33,137 1,376-34, ,783 28,505-19,722-28,025-3,271-24, ,878 24,222-17,344-24,381-3,623-20, Eπενδύσεις Ιδιωτικός τομέας (Ip) Γενική Κυβέρνηση (Ig) Ακαθάριστη αποταμίευση Ιδιωτικός τομέας (Sp) Γενική Κυβέρνηση (Sg) In million. At current prices GDP Savings ratio (Gross Savings / Gross Disposable Income) Gross Savings / Investment (2) savings - investment Balance Investment Private (Ip) General Government (Ig) Gross savings Private (Sp) General Government (Sg) Use of foreign savings (Sp-Ip)+(Sg-Ig) (3) Private (Sp-Ip) General Government (Sg-Ig) (4) (% of GDP) GDP Investment Private (Ip) General Government (Ig) Gross savings Private (Sp) General Government (Sg) Use of foreign savings (Sp-Ip)+(Sg-Ig) (3) Private (Sp-Ip) General Government (Sg-Ig) (4) Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Provisional data. Macroaggregates for the total economy are estimates of September ( ) and February 2012 (), while General Government data are the most recent estimates (March 2012). (2) Investments: Gross Capital Formation (including inventories). (3) = - [Current external balance of the Rest of the World]. National accounts concept similar to the current account balance of the BoP. (4) Equivalent to General Government overall balance plus net capital transfers minus acquisitions less disposals of non-financial non-produced assets. Πίνακας 9. έλλασ: έθνικοι ΛΟΓΑρΙΑΣμΟΙ - μισθοι, ΠΑρΑΓΩΓΙΚΟτΗτΑ ΚΑΙ ΚΟΣτΟΣ έργασιασ, (1) table 9. Greece: national accounts - wages, ProductivitY and LaBour cost, (1) Ετήσια μεταβολή (%) -on-year change (%) Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό (2) Παραγωγικότητα εργασίας Μοναδιαίο κόστος εργασίας (3) Αποπληθωριστής ΑΕΠ Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Προσωρινά στοιχεία. (2) Περιλαμβάνονται όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. (3) Το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ULC) μετρά το μέσο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και υπολογίζεται ως ποσοστό της αμοιβής της εργασίας επί του πραγματικού ΑΕΠ Compensation per employee (2) Labour productivity Unit labour cost (3) GDP deflator Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Provisional data. (2) All branches of economic activity are included. (3) Unit labour cost (ULC) measures the average cost of labour per unit of output and is calculated as the ratio of labour compensation to real GDP. Πίνακας 10. έλλασ: έθνικοι ΛΟΓΑρΙΑΣμΟΙ - μισθοι, ΠΑρΑΓΩΓΙΚΟτΗτΑ ΚΑΙ ΚΟΣτΟΣ έργασιασ, τριμηνιαια ΣτΟΙχέΙΑ, (1) table 10. Greece: national accounts - wages, ProductivitY and LaBour cost, QuarterLY data, (1) Μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία (Ετήσια μεταβολή %) Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό (2) Παραγωγικότητα εργασίας Μοναδιαίο κόστος εργασίας (3) Αποπληθωριστής ΑΕΠ Q1 Q2 Q3 Q4 Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) Προσωρινά στοιχεία. (2) Περιλαμβάνονται όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. (3) Το μοναδιαίο κόστος εργασίας (ULC) μετρά το μέσο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και υπολογίζεται ως ποσοστό της αμοιβής της εργασίας επί του πραγματικού ΑΕΠ Non-seasonally adjusted data (-on-year change %) Compensation per employee (2) Labour productivity Unit labour cost (3) GDP deflator Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) Provisional data. (2) All branches of economic activity are included. (3) Unit labour cost (ULC) measures the average cost of labour per unit of output and is calculated as the ratio of labour compensation to real GDP. έθνικοί Λογαριασμοί: μισθοί, παραγωγικότητα και κόστος εργασίας (ετήσια μεταβολή) national accounts: wages, productivity and labour cost (y-o-y change) ρυθμός αποταμίευσης savings ratio - -1 χρήση εξωτερικής αποταμίευσης ως ποσοστό του ΑέΠ use of foreign savings as percentage of GdP Χρήση εξωτερικής αποταμίευσης - Use of foreign savings Ιδιωτικός τομέας - Private Γενική Κυβέρνηση - General Government Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό - Compensation per employee Παραγωγικότητα εργασίας - Labour productivity Μοναδιαίο κόστος εργασίας - Unit labour cost 2010Q2 2010Q3 2010Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 21

12 Πίνακας 11. έλλασ: ΚυρΙΑ μέγέθη ΓέΝΙΚΗΣ ΚυΒέρΝΗΣΗΣ, (1) Σε εκατομμύρια Εσοδα Φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές, εισπραττόμενοι Φόροι στο εισόδημα, εισπραττόμενοι Κοινωνικές εισφορές, εισπραττόμενες Λοιπά τρέχοντα έσοδα Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, εισπραττόμενες 58,537 59,816 63,041 67,290 70,583 75,219 18,502 19,406 20,159 20,756 21,637 22,753 13,158 12,528 13,415 13,498 14,825 16,589 16,989 18,397 21,310 23,722 24,671 26,104 5,954 7,340 6,237 6,365 6,360 6,694 3,934 2,145 1,920 2,949 3,090 3, (2) ,844 90,915 94,833 88,601 90,247 88,075 25,948 28,425 28,985 26,153 27,344 26,610 16,975 18,219 18,714 19,146 17,515 17,945 25,942 28,962 30,748 29,457 29,764 27,502 7,825 9,588 11,150 10,608 11,017 11,062 5,154 5,721 5,236 3,237 4,607 4,956 table 11. Greece: main aggregates of GeneraL Government, (1) In mllion Revenue Taxes on production and imports, receivable Taxes on income and property, receivable Social contributions Other Capital transfers, receivable Συνολικές Δαπάνες Πρωτογενείς Δαπάνες Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, πληρωνόμενες Κοινωνικές παροχές Προϊόντα και υπηρεσίες Επιδοτήσεις, πληρωνόμενες Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες Τόκοι, πληρωνόμενοι 63,626 66,318 70,614 77,143 84,333 86,097 53,572 56,861 61,873 68,556 75,347 77,090 14,270 15,180 17,308 18,641 21,345 22,384 20,155 22,499 24,184 27,332 28,873 31,814 8,778 9,063 10,229 10,387 10,155 10, ,388 1,442 1,563 2,393 3,421 3, ,482 8,384 9,565 11,313 8,430 10,054 9,457 8,741 8,587 8,986 9,007 94, , , , , ,769 84,629 95, , , ,913 92,739 23,334 25,464 27,986 31,002 27,770 26,066 35,625 39,941 45,757 48,972 47,220 47,026 12,387 15,030 15,067 17,135 13,692 9, ,239 3,631 3,981 3,486 3,358 2,491 9,767 11,115 13,165 12,011 8,744 7,306 9,778 10,684 11,937 11,917 13,193 15,030 Total expenditure Primary expenditure Compensation of employees, payable Social benefits Goods and services Subsidies, payable Other current transfers, payable Capital transfers, payable Interest payments Πρωτογενές ισοζύγιο Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (3) Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (4) 4,965 2,955 1,168-1,266-4,764-1,871-5,089-6,502-7,573-9,853-13,750-10,879-5,031-6,542-7,465-9,738-13,940-10,540-2,785-4,410-11,193-24,128-10,666-4,664-12,563-15,094-23,130-36,045-23,859-19,694-11,973-14,418-22,866-36,103-23,521-19,565 Primary balance Overall balance (3) Overall balance (4) Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, κατά Μάαστριχτ (5) 140, , , , , , , , , , , ,616 Gross debt (Maastricht) (5) (Ως ποσοστό του ΑΕΠ) (6) Εσοδα Φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές, εισπραττόμενοι Φόροι στο εισόδημα, εισπραττόμενοι Κοινωνικές εισφορές, εισπραττόμενες Λοιπά τρέχοντα έσοδα Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, εισπραττόμενες (As percentage of GDP) (6) Revenue Taxes on production and imports, receivable Taxes on income and property, receivable Social contributions Other Capital transfers, receivable Συνολικές Δαπάνες Πρωτογενείς Δαπάνες Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, πληρωνόμενες Κοινωνικές παροχές Προϊόντα και υπηρεσίες Επιδοτήσεις, πληρωνόμενες Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες Τόκοι, πληρωνόμενοι Total expenditure Primary expenditure Compensation of employees, payable Social benefits Goods and services Subsidies, payable Other current transfers, payable Capital transfers, payable Interest payments Πρωτογενές ισοζύγιο Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (3) Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (4) Primary balance Overall balance (3) Overall balance (4) Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, κατά Μάαστριχτ (5) Gross debt (Maastricht) (5) ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές (σε εκατομμύρια ) 136, , , , , , , , , , , ,088 GDP at market prices (in million ) Πηγή: Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ΕΛΣΤΑΤ. (1) : Προσωρινά στοιχεία. (2) Από το έτος 2006 στο έλλειμμα και στο χρέος περιλαμβάνονται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που έχουν αναταξινομηθεί στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης. (3) Ισοζύγιο κατά ΕΣΛ95 (δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές της ανταλλαγής ομολόγων). (4) Ισοζύγιο κατά ΔΥΕ - Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (περιλαμβάνονται οι συναλλαγές της ανταλλαγής ομολόγων). (5) Το χρέος όπως ορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. (6) : Αναθεωρημένα στοιχεία ΑΕΠ. Source: National Accounts Division ELSTAT. (1) : Provisional data. (2) From 2006 onwards, the deficit and debt figures reflect also data of the Public Corporations that have been reclassified into the General Government sector. (3) Balance according to ESA95 (swaps transactions are not included). (4) EDP Balance (swaps transactions are included). (5) Debt as defined in the Maastricht Treaty. (6) : Revised GDP data