ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτηµα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και µέτρα Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Υλοποίηση Αιτήµατα πληρωµής Πληρωµές και κανόνας ν Προβλέψεις πληρωµών Ποιοτική Ανάλυση Συνοπτική ανάλυση των επιτευγµάτων Πρόοδος σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Ενηµέρωση για το Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών Περιγραφή εταιρικής σχέσης Ρυθµίσεις Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Πέµπτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παρακολούθηση Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Ορισµός Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Σύστηµα Παρακολούθησης Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου... 67

3 Έλεγχοι ιενέργεια προληπτικών-διοικητικών ελέγχων ιενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων) Επάρκεια διαδροµής ελέγχου Αποτελέσµατα ελέγχων - Συµπεράσµατα Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρόταση τροποποίησης/αναθεώρησης του προγράµµατος Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους υσκολίες που προέκυψαν Ανθρώπινο δυναµικό Έγκριση θεσµικού πλαισίου ιοικητικά θέµατα Λοιπά προβλήµατα Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωµοδότηση της Αρχής Ελέγχου Συστάσεις της Επιτροπής µετά την ετήσια εξέταση του επιχειρησιακού προγράµµατος Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους Εφαρµογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του προγράµµατος Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδροµής Σηµαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Επιτροπή ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Συµπληρωµατικότητα κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων... 93

4 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Κράτος µέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ CCI: 2007GR14FPO001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2007)6402/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2009)2454/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2012)9622/ Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Έτος υποβολής στοιχείων: 2013 Ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Απόφαση αριθ.1200/ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας , καλύπτει περιοχές εντός του στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ευρώ Ευρώ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ευρώ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ευρώ 1

5 2. ΣΥΝΟΨΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του κανονισµού 1198/2006, η ιαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση έως την 30ην Ιουνίου κάθε έτους και για πρώτη φορά το έτος Η ετήσια έκθεση προετοιµάζεται από την ιαχειριστική Αρχή, εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ιδίου κανονισµού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτηµα XIV του Κανονισµού 498/2007. Οι εκθέσεις κρίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισµού 1198/2006. Η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος όσον αφορά το αποδεκτό της έκθεσης εντός δέκα πέντε εργάσιµων ηµερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει απόφαση όσον αφορά το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την διαχειριστική αρχή εντός δύο µηνών. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Συνοπτικά, η εφαρµογή του προγράµµατος κατά την διάρκεια του έτους 2013 συνοψίζεται στην έκδοση 175 αποφάσεων ένταξης ισάριθµων πράξεων, συνολικής ηµόσιας απάνης ,33 και στην πληρωµή ύψους ,07 ηµόσιας απάνης. Συνολικά από την έναρξη του Προγράµµατος και µέχρι , συµπεριλαµβανοµένης της προκαταβολής, έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) πιστώσεις ύψους ,85. Ποσό ύψους ,23 αντιστοιχεί στις περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους ,62 αντιστοιχεί στις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Ακολουθεί πίνακας µε συνοπτικά στοιχεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης: 31/12/2013 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Mέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - µεταποίηση & εµπορία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Βοήθεια ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (.. σε ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ** (.. σε ) Ποσοστό Απορρόφησης , , , ,32 72, , , , ,58 33, , , , ,68 41, , ,15* , ,41 14, , , , ,21 61,14 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 46,23 76,39% 64,57% 46,23% της ηµόσιας απάνης της ηµόσιας απάνης της ηµόσιας απάνης *Το ποσό αντιστοιχεί στη δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων πράξεων και όχι στη δηµόσια δαπάνη των συµβάσεων µε τις Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας συνολικού ύψους 51,8 εκατ.ευρώ. ** Οι πληρωµές αντιστοιχούν στη δηµόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους 3

7 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Στις 31 εκεµβρίου 2013 και λαµβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες από την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, καθώς και τις τροποποιήσεις και ανακλήσεις µέρους αυτών, ήταν σε ισχύ διακόσιες πενήντα πέντε (255) Αποφάσεις Ένταξης χιλίων διακοσίων εβδοµήντα επτά (1.277) πράξεων, συνολικής δηµόσιας δαπάνης ,50, ήτοι ποσοστό 76,39% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος, ενώ οι πληρωµές έφτασαν στα ,18 ήτοι ποσοστό 46,23% της ηµόσιας απάνης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Ειδικότερα για το έτος 2013 ( έως ), οι επιπλέον εντάξεις αφορούν τα Μέτρα 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», 2.3 «Μεταποίηση και εµπορία», 3.3 «Αλιευτικοί Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», και 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Οι εντάξεις αφορούν σε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) πράξεις, συνολικής ηµόσιας απάνης ,33, και οι πληρωµές ανήλθαν σε ποσό ύψους ,07. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από µέχρι

8 ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (από ) ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 1 1η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 286 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 500 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 179 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 13 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης Χρηµατοδότησης Πράξης διάλυσης ενός επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους , , Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ν825 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ν174 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ ΙΙ Ν223 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους Ο ΝΙΚΟΣ Ν579 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν299 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ν117 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν21 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π Ν326 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ1027 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν6009 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑ Λ617 GRC ,12 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΝ ΡΕΑΣ Σ49 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ Ν58 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΠΙΚΟΝΙΚΟΣ Σ07 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ζ Ν30 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ Σ19 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ Λ411 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν159 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν25 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Λ235 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΙΙ Ν100 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Ν26 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Κ Ν4045 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Σ41 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΑ Λ160 GRC , ,35 5

9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ Λ2014 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΦΟΒΟΣ ΙΙ Ν52 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΗΜΗΤΡΗΣ Λ1148 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΦΙΝΙ Ν1208 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ Ν62 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ Ν84 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ Ν861 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ168 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ32 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ Ν81 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΓΥΡΩ Ν716 GRC ,33 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ Σ42 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ908 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΘΟ ΩΡΗΣ Λ601 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν381 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ Ν4 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΤΟΛΗΣ Ν744 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΑΣ Ν497 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ Λ1599 GRC ,87 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ν254 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν103 GRC ,91 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ660 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ Ν258 GRC ,03 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ Ν268 GRC ,32 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ Ν48 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Λ931 GRC ,09 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ Ν347 GRC ,40 0,00 2 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , , Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Κοραή" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ ,12 0, Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ,00 0,00 6

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ανδροµάχη" της ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ακρωτήρι Πούντα" της ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΑΦΟΙ ΗΜ. ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Παρθένι" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ , , ,00 0, ,00 0, ,05 0, ,32 0, ,00 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ,00 0, Επέκταση και εκσυγχρονισµός µονάδας πάχυνσης µεσογειακών ειδών της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός µονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Μάκρυ Χάλκης" της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ ,91 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Λαγονήσι" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) ,34 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών θέση "Ακρωτήρι ενδρούλια" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία Όστρακα Θράκης Ο.Ε ,00 0, ,39 0, ,33 0, ,00 0, Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία Αλεξανδρίδης Γεώργιος ,67 0, Εξοπλισµός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων ήµου Πρεσπών , , Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΑΜΑΣ Ε , , Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΝ!ΡΕΑΣ» ΑΜΑΣ ΕΛΟ ,68 789,54 7

11 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 8 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2 2 Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΝΙΝΑ» ΑΜΑΣ Ε ,08 0, Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ,86 0, Ελαφριάς µορφής µεταποίηση και τυποποίηση επί του αλιευτικού σκάφους "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" της ,60 0,00 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 3 Ίδρσυη µονάδας συσκευασίας νωπών αλιευµάτων της ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ , , Ίδρυση µονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και καπνιστών ψαριών της ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,52 0, Επέκταση και εκσυγχρονισµός της επιχείρησης µεταποίησης και εµπορίας αλιευµάτων της ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ,59 0,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας µεταποίησης αλιευµάτων της ΤΡΥΦΩΝΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ,63 0, Κτηριακή και Μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας οστρακοειδών της ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ,57 0,00 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ίδρυση και κατασκευή εγκατάστασης εµπορίας προϊόντων αλιείας της ΑΘAΝΑΣΙΟΥ Χ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΟΕ Εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΕ ,47 0, ,07 0, Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων εµπορίας, αγοράς µεταφορικού µέσου και λοιπού εξοπλισµού της ,09 0,00 ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισµός της επιχείρησης µεταποίησης και εµπορίας αλιευµάτων της ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ ,79 0, Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Ίδρυση µονάδας επεξεργασίας - συσκευασίας και αποθήκευσης βρώσιµων αλιευµάτων της ΛΥΡΑΣ Γ. - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ "ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε." Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας αλιευµάτων µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής της DELI FISH AE Εκσυγχρονισµός µονάδας µεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων της ΒΙΑΛΚΟ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισµός, επέκταση δραστηριότητας και αύξηση δυναµικότητας κέντρου αποστολής οστράκων της "ΠΟΣΕΙ ΟΝ"-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας κονσερβοποιηµένων ιχθυηρών της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ 2 3 Επέκταση µοναδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγµένων ιχθύων και αλιευµάτων της ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,11 0, , , ,14 0, ,00 0, ,14 0, , , ,69 0,00

12 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2 3 Ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων µεταποίησης προϊόντων - αλιευµάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ , , Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙ Η ΟΕ ,26 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας αλιευµάτων - ψυκτικοί θάλαµοι της ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων αλιείας της ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ,00 0, Ίδρυση εγκαταστάσεων εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΣΙΟΥΤΑΣ. & ΣΙΑ ΕΠΕ , , Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης Σπιρουλίνας της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ ,50 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ ,41 0, Ίδρυση / Κατασκευή κέντρου αποστολής και εξυγίανσης οστράκων της ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "FRUTTI DI MARE" ,00 0, Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων βιοµηχανίας µεταποίησης ιχθύων της FISH FILLET HELLAS ,64 0, Εκσυγχρονισµός συσκευαστηρίου - παρασκευαστηρίου της ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕ ,00 0, Επέκταση ψυκτικών θαλάµων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων εγκαταστάσεων εµπορίας κατεψυγµένων προϊόντων αλιείας της ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΑΒΕΕ - "ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ" ,53 0, ηµιουργία µεταποιητικής και τυποποιητικής µονάδας αυγοτάραχου και αυγοτάραχου Π.Ο.Π. Μεσολογγίου της ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,80 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση κτηρικαών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασία και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας και εµπορίας ιχθυηρών και οστρακοειδών της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ ΩΝ Εκσυγχρονισµός επιχείρησης µεταποίησης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Εκσυχγρονισµός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τυποποίησης, συσκευασίας και εµπορίας κατεψυγµένων προϊόντων αλιείας της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ Βελτίωση υποδοµής και διαπίστευση του Τµήµατος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισµών - Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών ίθυρων Μαλακίων Ελλάδας & Κύπρου, του Ινστιτούτου Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Εκσυγχρονισµός, εξοπλισµός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευµάτων ,00 0, ,00 0, ,04 0, , , ,00 0, ,00 0,00 9

13 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3 1 Εκσυγχρονισµός Εργαστηρίου ιατροφής, Ποιότητας και Ιχθυοπαθολογίας του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ,00 0, Επιστηµονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύµνου και Πρέβεζας ,66 0, Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας , , Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας ,00 0, Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεµου µώλου) , , Κρηπίδωση µώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου , , Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας , , Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου ** , , Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. Ηρακλείου , , Προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων παραγωγής πάγου , , Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων , , Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρύστου , , Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας , , Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου , , Κατασκευή κρηπιδώµατος στο λιµενίσκο Λουτρών , , Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας , , Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Μούδρου , , Αλιευτικό καταφύγιο όρµου Ευδήλου Ικαρίας (Β' στάδιο, Β' φάσης έργων) , , Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Σάρτης ** , , Επέκταση Προσήνεµου µόλου αλιευτικού καταφυγίου.. Βελανιδίων ήµου Βοιών Λακωνίας , , Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου στο.. Αγίου Νικολάου Προφήτη Ηλία , , Βελτίωση αλιευτικού λιµένα Καλύµνου ,00 0, Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση ήµου Έλους Λακωνίας , , Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας , , Αλιευτικό καταφύγιο ήµου Ορφανού (Β' Φάση) , , Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας ηµοσίου Πατρών , , Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαµπου (Σάµου) , , Συµπλήρωση λιµενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Όρµου Βότση Αλοννήσου ,00 0, Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας Θεσ/νίκης ,79 0, Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου σκάλας Πάτµου ,00 0, Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγµένων αλιευτικών προϊόντων , ,79 10

14 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3 4 Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα µεσογειακά είδη (τσιπούρα-λαβράκι, κλπ) ιχθυοκαλλιέργειας , ,63 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , ,00 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α , ,94 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,99 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή ωδεκανήσου Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,64 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε , ,45 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,22 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,17 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ "Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. "ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ,00 0,00 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε., Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α ,00 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Βελτίωση των εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου µουσείου χαρακτικής Βάσω Κατράκη) ,34 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος / εστιατόριο-καφετέρια-µπαρ και πώληση τουριστικών ειδών) , ,47 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση εστιατορίουκαφέ) , ,64 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για επιχείρηση γραφικών τεχνών) , ,12 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Τουριστικές κατοικίες, παραδοσιακή ταβέρνα και χωροι αναψυχής σε βιολογικό αγρόκτηµα) ,71 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καφετέριας "Κίτρινο ποδήλατο") , ,48 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και προβολή τοπικών βιολογικών προϊόντων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Μονάδα παραγωγής πάγου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καταστήµατος ηλεκτρολογικών ειδών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ανακαίνιση καταστήµατος "Κωστία") ,81 0, , , , , , ,35 11

15 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καταστήµατος οπωροπαντοπωλείου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισµός επιχείρησης ταχυµεταφορών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος εµπορίου πλακιδίνω, πέτρας, µαρµάρων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής παρέµβασης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού Ναυπάκτου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης "Ναυµαχία Ναυπάκτου") Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση τµήµατος µονοπατιών Εξοδιτών Μεσολογγίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση υγροβιοτόπων Μεσολογγίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση µνηµείων πολιτισµού Αιτωλικού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εξοπλισµός και προβολή του αναρριχητικού κέντρου Καλύµνου ως σηµείο προώθησης του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της περιοχής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. ( ηµιουργία και βελτίωση αναρριχητικών διαδροµών στο ήµο Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Κέντρο υποδοχής πληροφόρησης και παρουσίασης του καταδυτικού πάρκου Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Προµήθεια παραδοσιακών στολών και µουσικών οργάνων στο ήµο Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Μετατροπή του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Παναγιάς Κυρά Ψηλής σε µουσείο πολιτιστικής κληρονοµιάς) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ολοκληρωµένη ανάπλαση Εµπορειού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ολοκληρωµένη ανάπλαση Σκαλίων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση σνακ-µπαρ / εστιατορίου ψαροταβέρνας) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) , , ,00 0, , , ,95 0, ,90 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,75 0, ,00 0, ,29 0, ,60 0, ,86 0, ,00 0, ,00 0, ,62.335,07 12

16 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση παραδοσιακού καφενείου, σνακ µπαρ ουζερί) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Αναβάθµιση ξενοδοχείου από κατηγορία 2 αστέρων σε 3 αστέρων και αύξηση δυναµικότητας στις 40 κλίνες, µε εσωτερικές διαρρυθµίσεις, κατασκευή νέου µπαρ και προσθήκη δωµατίων και βοηθητικών χώρων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Επέκταση και εκσυγχρονισµός υφιστάµενης επιχείρησης παραγωγής έργων τέχνης/γκαλερί σε καφετέρια-µπαρ) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Κατασκευή νέου κτιρίου - µετεγκατάσταση γυµναστηρίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος εµπορίας και επισκευής Η/Υ, εµπορίας και συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας καθώς και δορυφορικών συστηµάτων µε εξειδίκευση στις αλιευτικές εφαρµογές) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση και εξοπλισµός επιχείρησης ιπποτουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καταδυτικού κέντρου - ανάδειξη καταδυτικών δραστηριοτήτων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. ('Ιδρυση επιχείρησης παροχής προσωπικών υπηρεσιών φυσιοθεραπείας) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση υποκαταστήµατος σπογγεµπορίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ανάπτυξη καινοτόµων ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών στη νέα προβλήτα Καλύµνου - προώθηση τοπικών επιχειρήσεων και τουριστικού προϊόντος) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Μετατροπή παραδοσιακού κτίσµατος σε 2 τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µε παράλληλες δραστηριότητες αγροτουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός φωτοτυπείου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης αναγόµωσης πυροσβεστήρων και αερίων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων στον οικισµό Σκαλια Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης παροχής υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού και άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση πρατηρίου τοπικών ειδών αρτοποιίας) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,86 0, ,13 0, ,28 0, ,75 0, ,30 0, ,00 0, ,20 0, ,25 0, ,56 0, ,70 0, ,98 0, ,50 0, ,00 0, ,95 0, ,92 0, ,94 0,00 13

17 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ανέγερση 4 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών µε παράλληλες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ.Τσιµανδρίων)) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ.Κοντιά)) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ( ΗΜΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση ανάδειξη βήµατος Αποστόλου Παύλου στο Τ.. Μεθώνης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Μυδοχαρά») Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. ( ηµιουργία τουριστικού περιπτέρου στο Τ.. Μακρυγιαλού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κατασκευή κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή του Επισκοπικού συγκροτήµατος»λουλουδιών» Κίτρους) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Προµήθεια µουσικών οργάνων και στολών Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση της ηµοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε αλιευτικό µουσείο στα Κύµινα) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. ( ιαµόρφωση και εξοπλισµός χώρων Ωδείου Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Περιβαλλοντική αποκατάσταση οικοτουριστική ανάπτυξη Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ανακαίνιση κέντρου υποδοχής, πληροφόρησης και φιλοξενίας περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην Παραλία Χαλάστρας) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του Ποταµού Λουδία) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «ιεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ») Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρµπάνι») ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,52 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 14

18 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση Κέντρου Αποστολής Οστράκων σε Κέντρο Αποστολής - Κέντρο Καθαρισµού Οστράκων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ίδρυση εργαστηρίου µεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης ιχθυρών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού Κέντρου Αποστολής Οστράκων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εισαγωγή καινοτόµου τεχνολογίας ψηφιακών εκτυπώσεων στο εργαστήριο του κ. Βερδαρη Αλέξανδρου στη Σίνδο Θεσ/κης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Υπό ίδρυση Γατσιού Γεωργία - Αρτοποιία/παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρέσκου ψωµιού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αµπατζίδου Ιωάννα & ΣΙΑ ΟΕ- Αρτοποιία/παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρέσκου ψωµιού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης Παναγιώτης Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ - Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος λιανικής πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων Θάσου και ειδών λαϊκής τέχνης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση µονάδος τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Κεραµωτή - ηµητριάδου Κασσιανή) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός µονάδος διανοµής τοπικών προϊόντων και αλιευµάτων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση δραστηριότητας σε υπηρεσίες κέντρου τεχνητού ελέγχου οχηµάτων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση µονάδας τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Κεραµωτή Ονουφριάδης Νικόλαος) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός κοµµωτηρίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός υφιστάµενης µονάδος παραγωγής αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης αναψυκτηρίου και θαλασσίων σπορ) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,00 0, ,60 0, ,65 0, ,00 0, ,88 0, ,89 0, ,68 0, ,29 0, ,78 0, ,25 0, ,99 0, ,59 0, ,57 0, ,50 0, ,98 0, ,00 0, ,83 0,00 15

19 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση δραστηριότητας µε τη δηµιουργία µονάδος διανοµής τοπικών προϊόντων Θάσου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4* στην Κεραµωτή) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση επιχείρησης ιστιοπλοϊκών περιηγήσεων στη Θάσο) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αµµόγλωσσας Κεραµωτής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων ήµου Κεραµωτής - νέου Καλλικρατικού ήµου Νέστου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Α.Ε. (Ανάδειξη παραποτάµιας περιοχής Αράχθου από το.. Νεοχωρίου ως το.. Ακροποταµιάς) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Α.Ε. (Βελτίωση συντήρηση σήµανση του µονοπατιού που οδηγεί στον φάρο της Κόπραινας Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Στα βήµατα του Αριστοτέλη») Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. ( ηµιουργία θεµατικού πάρκου αναψυχής στην Τ.Κ. Ολυµπιάδας του ήµου Αριστοτέλη) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. ( ηµιουργία νηπιακού σταθµού Σάρτης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση παντοπωλείου στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός εστιατορίου στην Συκια Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός του τουριστικού σκάφους Κατερίνα - Ανέστης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός - ποιοτική αναβάθµιση του εστιατορίου "Germany" στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Σύσταση οδοντιατρίου - επιχείρηση παροχής υπηρεσιών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός του πρατηρίου πώλησης στο καφέ-ζαχαροπλαστείο του κ. Μωραϊτη Χρήστου στη Σάρτη Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ανέγερση αυτόνοµων τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Ιερισσό Χαλκιδικής) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,83 0, ,19 0, ,64 0, ,74 0, ,85 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,29 0, ,62 0, ,12 0, ,40 0, ,07 0, ,31 0, ,65 0, ,02 0,00 16

20 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση πολυχώρου εστίασης και αναψυχής) ,41 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης που αποτελείται από πέντε τουριστικές επιπλωµένες ,45 0,00 κατοικίες) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. ( ηµιουργία πρότυπων αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση και αναψυχή στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής) ,31 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση τουριστικής µονάδας 7 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) ,72 0, Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ , , Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ ** , , Σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ , , Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες του ΕΠΑΛ , , Ηλεκτρονικές εφαρµογές διαχείρισης , , Ενέργειες προετοιµασίας, επιλογής, αξιολόγησης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ , , Υποστήριξη της λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ , , , ,20 17

21 Ακολουθούν στοιχεία για κάθε ποσοτικό δείκτη αποτελεσµάτων που αναφέρεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα σχετικά µε τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για κάθε άξονα του επιχειρησιακού προγράµµατος. Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- Ολοκλήρωση *** ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός Στόχος* σκαφών που διαλύονται Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός σκαφών που εκσυγχρονίζονται ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός νέων αλιέων ΕΙΚΤΗΣ 4 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT) Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** - - Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 5 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση ισχύος Στόχος* αλιευτικού στόλου (σε KW) Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού ** Τιµή βάσης έτους 2005 *** Η τιµή αφορά πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο 18

22 Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια Αλιεία εσωτερικών υδάτων Μεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Ολοκλήρωση Αριθµός µονάδων υδατοκαλιέργειας Στόχος* (ίδρυση-επέκταση εκσυγχρονισµός ) Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας (ίδρυση επέκταση εκσυγχρονισµός) Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 3 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Παραγωγή µονάδων Στόχος* υδατοκαλλιεργειών (τόνοι) Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 4 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Παραγωγή µονάδων Στόχος* µεταποίησης και εµπορίας (τόνοι) Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 5 - ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας ΕΙΚΤΗΣ 6 - ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης σε µονάδες µεταποίησης και εµπορίας Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού **Τιµή βάσης έτους

23 Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός λιµένων, τόποι εκφόρτωσης & καταφύγια, όπου θα βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός περιοχών που έχουν τοποθετηθεί Τεχνητοί Ύφαλοι, για προστασία & ανάπτυξη υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας Σύνολο Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** 4 4 ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ηµιουργούµενες νέες εκτάσεις για προστασία & ανάπτυξη υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας (τ.χ.) Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού ** Τιµή βάσης έτους 2006 Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- Ολοκλήρωση ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός περιοχών που θα Στόχος* ενταχθούν Αφετηρία** - ΕΙΚΤΗΣ 2 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Ωφελούµενος Πληθυσµός (αριθµός κατοίκων) Στόχος* Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 3 - Ολοκλήρωση ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: νέες µόνιµες θέσεις Στόχος* απασχόλησης Αφετηρία** - * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού ** εν υπάρχει τιµή βάσης 20

24 Άξονας 5: Τεχνική βοήθεια ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός ενεργειών Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού **Ο αριθµός ενεργειών που εκτελέστηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και µέτρα Οι ενέργειες υλοποίησης που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2013 ανά Άξονα Προτεραιότητας του προγράµµατος αναλυτικά ήταν οι εξής: Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Η µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προβλεπόταν στο εγκεκριµένο ΣΠΑΠ (1492/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας ) επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή τριών Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού. Στο πλαίσιο της αρ. 123/ Πρόσκλησης, συνολικής δηµόσιας δαπάνης , η οποία έληξε στις , εκδόθηκαν 5 αποφάσεις ένταξης οι οποίες περιελάµβαναν αρχικά πράξεις απόσυρσης ισάριθµων επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών, δηµόσιας δαπάνης ,58. Μέχρι τα τέλη του 2013, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων ΕΠ Αλιείας, προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων ανάκλησης για 191 από τις ανωτέρω πράξεις, λόγω έγγραφης 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Τοπικού Προγράµµατος Α Πρόσκλησης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 14η Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε..Τ.Π. Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Πλούτωνος 27 - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 375/09-08-2013 Α/Α Πρακτικού: 26 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 16/08/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας)

2007-2013 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) 8ο Πρακτικό Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού 007-03 (Ε.Δ.Τ. Π. Αλιείας) Προγράμματος Άξονα 4 ΕΠΑΛ Σήμερα στην Καβάλα, στις 3 Ιουλίου 03 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α Τ ε χ ν ι κ ώ ν Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α Τ ε χ ν ι κ ώ ν Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1 Πλήθος Προγραμμάτων που θα εγκριθούν: 1 ΝΟΜΟΣ: Αρτας ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ΤΙΤΛΟΣ: 11.01 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 70 ΤΗΛ: 60 4990-496, FAX: 60 499 email : anol@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΟ ΤΗΣ ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» (ΕΔΠ LEADER

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. ΜΕΤΡΟ L123 Δράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΫΠ.

LEADER. ΜΕΤΡΟ L123 Δράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΫΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων LEADER Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-201 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλαμπάκα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΠΡΟΣ -ΤΟΠΙΚΑ Μ ΜΕ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 3 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου & Μακεδονίας Πολύγυρος Χαλκιδικής Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται

Π/Υ πρότασης. Αερινό 375.895,50 187.947,75 358.794,86 179.397,43 58 Εγκρίνεται. Δράκεια 213.969,52 106.984,76 197.094,52 98.547,26 52,67 Εγκρίνεται Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ Ε.Α.Π. Α.Ε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER META ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ L123.α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ IEYΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας : 540 08 Πληροφορίες : K. Παπαγεωργίου Τηλ. : 2313309464 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ( ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 402.469,64 50% 201.234,82 400.400,00 200.200,00 36,97% ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ( ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 402.469,64 50% 201.234,82 400.400,00 200.200,00 36,97% ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ LEADER 2007-2013 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 1 186/30-03-2011 ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 08/05/0 και ώρα :00 μ.μ. και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Στοιχεία Μηχανών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Σχεδιασµού Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Τ.Π. Αλιείας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :22ας Απριλίου & Μακεδονίας Πολύγυρος Χαλκιδικής Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Θεσσαλονίκη, 9 /01/2015 ΤΜ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΣΥΜΒ 5 ης ΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 30 Β. ΟΛΓΑΣ 162 ΤΚ 54646 Αρµόδιος: Χατζηαγαπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Ταχ.Δ/νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΝΠΤΥΞΙΚ ΟΛΥΜΠΙΣ..Ε. Ο.Τ. (Ν.ΟΛ..Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝ ΛΕΙΣ Τ.Κ. 7055 ΤΛ: 650 990-965, FAX: 650 99 email : anol@otenet.gr ΝΚΟΙΝΩΣ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤΩΝ ΞΙΟΛΟΓΣΣ ΣΤO ΠΛΙΣΙΟ ΤΣ ης ΠΡΟΣΚΛΣΣ ΕΚ ΛΩΣΣ ΕΝ ΙΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ ΤΝ ΥΠΟΒΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 12η/ 04-09-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου και με μνεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα