ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτηµα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και µέτρα Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Υλοποίηση Αιτήµατα πληρωµής Πληρωµές και κανόνας ν Προβλέψεις πληρωµών Ποιοτική Ανάλυση Συνοπτική ανάλυση των επιτευγµάτων Πρόοδος σε σχέση µε τους αρχικούς στόχους Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Ενηµέρωση για το Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών Περιγραφή εταιρικής σχέσης Ρυθµίσεις Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Πέµπτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παρακολούθηση Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Ορισµός Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης Σύστηµα Παρακολούθησης Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου... 67

3 Έλεγχοι ιενέργεια προληπτικών-διοικητικών ελέγχων ιενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων) Επάρκεια διαδροµής ελέγχου Αποτελέσµατα ελέγχων - Συµπεράσµατα Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πρόταση τροποποίησης/αναθεώρησης του προγράµµατος Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους υσκολίες που προέκυψαν Ανθρώπινο δυναµικό Έγκριση θεσµικού πλαισίου ιοικητικά θέµατα Λοιπά προβλήµατα Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωµοδότηση της Αρχής Ελέγχου Συστάσεις της Επιτροπής µετά την ετήσια εξέταση του επιχειρησιακού προγράµµατος Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους Εφαρµογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του προγράµµατος Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδροµής Σηµαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Επιτροπή ιάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Συµπληρωµατικότητα κριτήρια διαχωρισµού µεταξύ των Ταµείων... 93

4 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Κράτος µέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ CCI: 2007GR14FPO001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2007)6402/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2009)2454/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2012)9622/ Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Έτος υποβολής στοιχείων: 2013 Ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Απόφαση αριθ.1200/ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας , καλύπτει περιοχές εντός του στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ευρώ Ευρώ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ευρώ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ευρώ 1

5 2. ΣΥΝΟΨΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 67 του κανονισµού 1198/2006, η ιαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση έως την 30ην Ιουνίου κάθε έτους και για πρώτη φορά το έτος Η ετήσια έκθεση προετοιµάζεται από την ιαχειριστική Αρχή, εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ιδίου κανονισµού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτηµα XIV του Κανονισµού 498/2007. Οι εκθέσεις κρίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισµού 1198/2006. Η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος µέλος όσον αφορά το αποδεκτό της έκθεσης εντός δέκα πέντε εργάσιµων ηµερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαµβάνει απόφαση όσον αφορά το περιεχόµενο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την διαχειριστική αρχή εντός δύο µηνών. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Συνοπτικά, η εφαρµογή του προγράµµατος κατά την διάρκεια του έτους 2013 συνοψίζεται στην έκδοση 175 αποφάσεων ένταξης ισάριθµων πράξεων, συνολικής ηµόσιας απάνης ,33 και στην πληρωµή ύψους ,07 ηµόσιας απάνης. Συνολικά από την έναρξη του Προγράµµατος και µέχρι , συµπεριλαµβανοµένης της προκαταβολής, έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) πιστώσεις ύψους ,85. Ποσό ύψους ,23 αντιστοιχεί στις περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους ,62 αντιστοιχεί στις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Ακολουθεί πίνακας µε συνοπτικά στοιχεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης: 31/12/2013 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Mέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - µεταποίηση & εµπορία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Βοήθεια ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (.. σε ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ** (.. σε ) Ποσοστό Απορρόφησης , , , ,32 72, , , , ,58 33, , , , ,68 41, , ,15* , ,41 14, , , , ,21 61,14 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,20 46,23 76,39% 64,57% 46,23% της ηµόσιας απάνης της ηµόσιας απάνης της ηµόσιας απάνης *Το ποσό αντιστοιχεί στη δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων πράξεων και όχι στη δηµόσια δαπάνη των συµβάσεων µε τις Οµάδες Τοπικής ράσης Αλιείας συνολικού ύψους 51,8 εκατ.ευρώ. ** Οι πληρωµές αντιστοιχούν στη δηµόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους 3

7 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Στις 31 εκεµβρίου 2013 και λαµβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες από την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, καθώς και τις τροποποιήσεις και ανακλήσεις µέρους αυτών, ήταν σε ισχύ διακόσιες πενήντα πέντε (255) Αποφάσεις Ένταξης χιλίων διακοσίων εβδοµήντα επτά (1.277) πράξεων, συνολικής δηµόσιας δαπάνης ,50, ήτοι ποσοστό 76,39% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος, ενώ οι πληρωµές έφτασαν στα ,18 ήτοι ποσοστό 46,23% της ηµόσιας απάνης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας Ειδικότερα για το έτος 2013 ( έως ), οι επιπλέον εντάξεις αφορούν τα Μέτρα 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», 2.3 «Μεταποίηση και εµπορία», 3.3 «Αλιευτικοί Λιµένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», και 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Οι εντάξεις αφορούν σε εκατόν εβδοµήντα πέντε (175) πράξεις, συνολικής ηµόσιας απάνης ,33, και οι πληρωµές ανήλθαν σε ποσό ύψους ,07. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από µέχρι

8 ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (από ) ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 1 1η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 286 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 500 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 179 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης - Χρηµατοδότησης Πράξεων διάλυσης 13 επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών , , η Απόφαση Ένταξης Χρηµατοδότησης Πράξης διάλυσης ενός επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους , , Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ν825 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ν174 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ ΙΙ Ν223 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους Ο ΝΙΚΟΣ Ν579 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν299 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ν117 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν21 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π Ν326 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ1027 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν6009 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑ Λ617 GRC ,12 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΝ ΡΕΑΣ Σ49 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ Ν58 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΠΙΚΟΝΙΚΟΣ Σ07 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ζ Ν30 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ Σ19 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ Λ411 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ν159 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν25 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Λ235 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΙΙ Ν100 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Ν26 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Κ Ν4045 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Σ41 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΑ Λ160 GRC , ,35 5

9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 1 3 Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ Λ2014 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΦΟΒΟΣ ΙΙ Ν52 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΗΜΗΤΡΗΣ Λ1148 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΕΛΦΙΝΙ Ν1208 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ Ν62 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ Ν84 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ Ν861 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ168 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ32 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ Ν81 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΓΥΡΩ Ν716 GRC ,33 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ Σ42 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ908 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΘΟ ΩΡΗΣ Λ601 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν381 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ Ν4 GRC , , Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΤΟΛΗΣ Ν744 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΑΣ Ν497 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ Λ1599 GRC ,87 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Ν254 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν103 GRC ,91 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ660 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ Ν258 GRC ,03 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ Ν268 GRC ,32 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ Ν48 GRC ,00 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ Λ931 GRC ,09 0, Εκσυγχρονισµός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ Ν347 GRC ,40 0,00 2 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , , Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Κοραή" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ ,12 0, Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ,00 0,00 6

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ανδροµάχη" της ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ακρωτήρι Πούντα" της ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΑΦΟΙ ΗΜ. ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Παρθένι" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ , , ,00 0, ,00 0, ,05 0, ,32 0, ,00 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ,00 0, Επέκταση και εκσυγχρονισµός µονάδας πάχυνσης µεσογειακών ειδών της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός µονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Μάκρυ Χάλκης" της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ ,91 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Λαγονήσι" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) ,34 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας εκτροφής θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Εκσυγχρονισµός πλωτής µονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών θέση "Ακρωτήρι ενδρούλια" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία Όστρακα Θράκης Ο.Ε ,00 0, ,39 0, ,33 0, ,00 0, Αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος, λόγω αναστολής συλλογής των µαλακίων για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, στην εταιρεία Αλεξανδρίδης Γεώργιος ,67 0, Εξοπλισµός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων ήµου Πρεσπών , , Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΑΜΑΣ Ε , , Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΝ!ΡΕΑΣ» ΑΜΑΣ ΕΛΟ ,68 789,54 7

11 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 8 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2 2 Εκσυγχρονισµός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΝΙΝΑ» ΑΜΑΣ Ε ,08 0, Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ,86 0, Ελαφριάς µορφής µεταποίηση και τυποποίηση επί του αλιευτικού σκάφους "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" της ,60 0,00 ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 3 Ίδρσυη µονάδας συσκευασίας νωπών αλιευµάτων της ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ , , Ίδρυση µονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και καπνιστών ψαριών της ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ,52 0, Επέκταση και εκσυγχρονισµός της επιχείρησης µεταποίησης και εµπορίας αλιευµάτων της ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ,59 0,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας µεταποίησης αλιευµάτων της ΤΡΥΦΩΝΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ,63 0, Κτηριακή και Μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας οστρακοειδών της ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ,57 0,00 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ίδρυση και κατασκευή εγκατάστασης εµπορίας προϊόντων αλιείας της ΑΘAΝΑΣΙΟΥ Χ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΟΕ Εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΕ ,47 0, ,07 0, Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων εµπορίας, αγοράς µεταφορικού µέσου και λοιπού εξοπλισµού της ,09 0,00 ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισµός της επιχείρησης µεταποίησης και εµπορίας αλιευµάτων της ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ ,79 0, Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Ίδρυση µονάδας επεξεργασίας - συσκευασίας και αποθήκευσης βρώσιµων αλιευµάτων της ΛΥΡΑΣ Γ. - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ "ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε." Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας αλιευµάτων µε στόχο την ποιοτική αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής της DELI FISH AE Εκσυγχρονισµός µονάδας µεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων της ΒΙΑΛΚΟ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισµός, επέκταση δραστηριότητας και αύξηση δυναµικότητας κέντρου αποστολής οστράκων της "ΠΟΣΕΙ ΟΝ"-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισµός µονάδας κονσερβοποιηµένων ιχθυηρών της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ 2 3 Επέκταση µοναδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγµένων ιχθύων και αλιευµάτων της ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,11 0, , , ,14 0, ,00 0, ,14 0, , , ,69 0,00

12 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2 3 Ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων µεταποίησης προϊόντων - αλιευµάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ , , Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙ Η ΟΕ ,26 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας αλιευµάτων - ψυκτικοί θάλαµοι της ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ,00 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων αλιείας της ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ ,00 0, Ίδρυση εγκαταστάσεων εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΣΙΟΥΤΑΣ. & ΣΙΑ ΕΠΕ , , Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης Σπιρουλίνας της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ ,50 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασίας και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ ,41 0, Ίδρυση / Κατασκευή κέντρου αποστολής και εξυγίανσης οστράκων της ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "FRUTTI DI MARE" ,00 0, Εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων βιοµηχανίας µεταποίησης ιχθύων της FISH FILLET HELLAS ,64 0, Εκσυγχρονισµός συσκευαστηρίου - παρασκευαστηρίου της ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕ ,00 0, Επέκταση ψυκτικών θαλάµων και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων εγκαταστάσεων εµπορίας κατεψυγµένων προϊόντων αλιείας της ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΑΒΕΕ - "ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ" ,53 0, ηµιουργία µεταποιητικής και τυποποιητικής µονάδας αυγοτάραχου και αυγοτάραχου Π.Ο.Π. Μεσολογγίου της ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,80 0, Εκσυγχρονισµός και επέκταση κτηρικαών εγκαταστάσεων µεταποίησης συσκευασία και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εκσυγχρονισµός µονάδας επεξεργασίας και εµπορίας ιχθυηρών και οστρακοειδών της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ ΩΝ Εκσυγχρονισµός επιχείρησης µεταποίησης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ Εκσυχγρονισµός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τυποποίησης, συσκευασίας και εµπορίας κατεψυγµένων προϊόντων αλιείας της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ Βελτίωση υποδοµής και διαπίστευση του Τµήµατος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισµών - Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών ίθυρων Μαλακίων Ελλάδας & Κύπρου, του Ινστιτούτου Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Εκσυγχρονισµός, εξοπλισµός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευµάτων ,00 0, ,00 0, ,04 0, , , ,00 0, ,00 0,00 9

13 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3 1 Εκσυγχρονισµός Εργαστηρίου ιατροφής, Ποιότητας και Ιχθυοπαθολογίας του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε ,00 0, Επιστηµονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύµνου και Πρέβεζας ,66 0, Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας , , Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας ,00 0, Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεµου µώλου) , , Κρηπίδωση µώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου , , Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας , , Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου ** , , Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιµένων Ν. Ηρακλείου , , Προµήθεια ψυκτικών θαλάµων, ψυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων παραγωγής πάγου , , Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Ηλίων , , Βελτίωση εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Καρύστου , , Βελτίωση και εκσυγχρονισµός αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας , , Συµπληρωµατικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου , , Κατασκευή κρηπιδώµατος στο λιµενίσκο Λουτρών , , Βελτίωση Εγκαταστάσεων Ιχθυόσκαλας Καβάλας , , Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Μούδρου , , Αλιευτικό καταφύγιο όρµου Ευδήλου Ικαρίας (Β' στάδιο, Β' φάσης έργων) , , Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Σάρτης ** , , Επέκταση Προσήνεµου µόλου αλιευτικού καταφυγίου.. Βελανιδίων ήµου Βοιών Λακωνίας , , Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου στο.. Αγίου Νικολάου Προφήτη Ηλία , , Βελτίωση αλιευτικού λιµένα Καλύµνου ,00 0, Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στη θέση Κοκκινιά Γλυκόβρυση ήµου Έλους Λακωνίας , , Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας , , Αλιευτικό καταφύγιο ήµου Ορφανού (Β' Φάση) , , Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας ηµοσίου Πατρών , , Αλιευτικό καταφύγιο Μαραθόκαµπου (Σάµου) , , Συµπλήρωση λιµενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Όρµου Βότση Αλοννήσου ,00 0, Βελτίωση εγκαταστάσεων ιχθυόσκαλας Μηχανιώνας Θεσ/νίκης ,79 0, Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου σκάλας Πάτµου ,00 0, Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγµένων αλιευτικών προϊόντων , ,79 10

14 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 3 4 Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα µεσογειακά είδη (τσιπούρα-λαβράκι, κλπ) ιχθυοκαλλιέργειας , ,63 Ταµείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , ,00 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α , ,94 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,99 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή ωδεκανήσου Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,64 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. ΕΤΑΛ Α.Ε , ,45 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,22 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α , ,17 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ "Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. "ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ ,00 0,00 Οργάνωση και λειτουργία της Ο.Τ.. ΑΛΙΕΙΑΣ Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε., Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α ,00 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Βελτίωση των εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου µουσείου χαρακτικής Βάσω Κατράκη) ,34 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος / εστιατόριο-καφετέρια-µπαρ και πώληση τουριστικών ειδών) , ,47 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση εστιατορίουκαφέ) , ,64 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για επιχείρηση γραφικών τεχνών) , ,12 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Τουριστικές κατοικίες, παραδοσιακή ταβέρνα και χωροι αναψυχής σε βιολογικό αγρόκτηµα) ,71 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καφετέριας "Κίτρινο ποδήλατο") , ,48 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες και προβολή τοπικών βιολογικών προϊόντων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Μονάδα παραγωγής πάγου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καταστήµατος ηλεκτρολογικών ειδών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ανακαίνιση καταστήµατος "Κωστία") ,81 0, , , , , , ,35 11

15 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καταστήµατος οπωροπαντοπωλείου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισµός επιχείρησης ταχυµεταφορών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος εµπορίου πλακιδίνω, πέτρας, µαρµάρων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχής παρέµβασης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού Ναυπάκτου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης "Ναυµαχία Ναυπάκτου") Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση τµήµατος µονοπατιών Εξοδιτών Μεσολογγίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση υγροβιοτόπων Μεσολογγίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Σήµανση µνηµείων πολιτισµού Αιτωλικού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εξοπλισµός και προβολή του αναρριχητικού κέντρου Καλύµνου ως σηµείο προώθησης του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της περιοχής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. ( ηµιουργία και βελτίωση αναρριχητικών διαδροµών στο ήµο Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Κέντρο υποδοχής πληροφόρησης και παρουσίασης του καταδυτικού πάρκου Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Προµήθεια παραδοσιακών στολών και µουσικών οργάνων στο ήµο Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Μετατροπή του παραδοσιακού ελαιοτριβείου Παναγιάς Κυρά Ψηλής σε µουσείο πολιτιστικής κληρονοµιάς) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ολοκληρωµένη ανάπλαση Εµπορειού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ολοκληρωµένη ανάπλαση Σκαλίων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση σνακ-µπαρ / εστιατορίου ψαροταβέρνας) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) , , ,00 0, , , ,95 0, ,90 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,75 0, ,00 0, ,29 0, ,60 0, ,86 0, ,00 0, ,00 0, ,62.335,07 12

16 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση παραδοσιακού καφενείου, σνακ µπαρ ουζερί) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Αναβάθµιση ξενοδοχείου από κατηγορία 2 αστέρων σε 3 αστέρων και αύξηση δυναµικότητας στις 40 κλίνες, µε εσωτερικές διαρρυθµίσεις, κατασκευή νέου µπαρ και προσθήκη δωµατίων και βοηθητικών χώρων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Επέκταση και εκσυγχρονισµός υφιστάµενης επιχείρησης παραγωγής έργων τέχνης/γκαλερί σε καφετέρια-µπαρ) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Κατασκευή νέου κτιρίου - µετεγκατάσταση γυµναστηρίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος εµπορίας και επισκευής Η/Υ, εµπορίας και συντήρησης συστηµάτων ασφαλείας καθώς και δορυφορικών συστηµάτων µε εξειδίκευση στις αλιευτικές εφαρµογές) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση και εξοπλισµός επιχείρησης ιπποτουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός καταδυτικού κέντρου - ανάδειξη καταδυτικών δραστηριοτήτων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. ('Ιδρυση επιχείρησης παροχής προσωπικών υπηρεσιών φυσιοθεραπείας) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση υποκαταστήµατος σπογγεµπορίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ανάπτυξη καινοτόµων ασύρµατων ευρυζωνικών υποδοµών στη νέα προβλήτα Καλύµνου - προώθηση τοπικών επιχειρήσεων και τουριστικού προϊόντος) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Μετατροπή παραδοσιακού κτίσµατος σε 2 τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες µε παράλληλες δραστηριότητες αγροτουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός φωτοτυπείου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης αναγόµωσης πυροσβεστήρων και αερίων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων στον οικισµό Σκαλια Καλύµνου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης παροχής υπηρεσιών θρησκευτικού τουρισµού και άλλων εναλλακτικών µορφών τουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ίδρυση πρατηρίου τοπικών ειδών αρτοποιίας) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,86 0, ,13 0, ,28 0, ,75 0, ,30 0, ,00 0, ,20 0, ,25 0, ,56 0, ,70 0, ,98 0, ,50 0, ,00 0, ,95 0, ,92 0, ,94 0,00 13

17 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής ωδεκανήσου Α.Ε. (Ανέγερση 4 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών µε παράλληλες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ.Τσιµανδρίων)) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Τ.Κ.Κοντιά)) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (Μικρής Κλίµακας Υποδοµές για την ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ( ΗΜΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ)) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση ανάδειξη βήµατος Αποστόλου Παύλου στο Τ.. Μεθώνης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Μυδοχαρά») Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. ( ηµιουργία τουριστικού περιπτέρου στο Τ.. Μακρυγιαλού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κατασκευή κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στην περιοχή του Επισκοπικού συγκροτήµατος»λουλουδιών» Κίτρους) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Προµήθεια µουσικών οργάνων και στολών Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση της ηµοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε αλιευτικό µουσείο στα Κύµινα) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. ( ιαµόρφωση και εξοπλισµός χώρων Ωδείου Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Περιβαλλοντική αποκατάσταση οικοτουριστική ανάπτυξη Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ανακαίνιση κέντρου υποδοχής, πληροφόρησης και φιλοξενίας περιηγητών Παραλίας Χαλάστρας) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στην Παραλία Χαλάστρας) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Βελτίωση φυσικού αλιευτικού καταφυγίου στις εκβολές του Ποταµού Λουδία) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «ιεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ») Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρµπάνι») ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,52 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 14

18 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αναβάθµιση Κέντρου Αποστολής Οστράκων σε Κέντρο Αποστολής - Κέντρο Καθαρισµού Οστράκων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ίδρυση εργαστηρίου µεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης ιχθυρών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού Κέντρου Αποστολής Οστράκων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εισαγωγή καινοτόµου τεχνολογίας ψηφιακών εκτυπώσεων στο εργαστήριο του κ. Βερδαρη Αλέξανδρου στη Σίνδο Θεσ/κης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Υπό ίδρυση Γατσιού Γεωργία - Αρτοποιία/παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρέσκου ψωµιού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Αµπατζίδου Ιωάννα & ΣΙΑ ΟΕ- Αρτοποιία/παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρέσκου ψωµιού) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων, παραγωγή διατηρούµενων ειδών ζαχαροπλαστικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης Παναγιώτης Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ - Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση καταστήµατος λιανικής πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων Θάσου και ειδών λαϊκής τέχνης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση µονάδος τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Κεραµωτή - ηµητριάδου Κασσιανή) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός µονάδος διανοµής τοπικών προϊόντων και αλιευµάτων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση δραστηριότητας σε υπηρεσίες κέντρου τεχνητού ελέγχου οχηµάτων) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση µονάδας τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Κεραµωτή Ονουφριάδης Νικόλαος) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός κοµµωτηρίου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός υφιστάµενης µονάδος παραγωγής αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός επιχείρησης αναψυκτηρίου και θαλασσίων σπορ) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,00 0, ,60 0, ,65 0, ,00 0, ,88 0, ,89 0, ,68 0, ,29 0, ,78 0, ,25 0, ,99 0, ,59 0, ,57 0, ,50 0, ,98 0, ,00 0, ,83 0,00 15

19 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση δραστηριότητας µε τη δηµιουργία µονάδος διανοµής τοπικών προϊόντων Θάσου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 4* στην Κεραµωτή) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Επέκταση και εκσυγχρονισµός επιχείρησης ενοικίασης τουριστικών σκαφών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ίδρυση επιχείρησης ιστιοπλοϊκών περιηγήσεων στη Θάσο) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Αµµόγλωσσας Κεραµωτής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. (Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων ήµου Κεραµωτής - νέου Καλλικρατικού ήµου Νέστου) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Α.Ε. (Ανάδειξη παραποτάµιας περιοχής Αράχθου από το.. Νεοχωρίου ως το.. Ακροποταµιάς) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακής Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού Α.Ε. (Βελτίωση συντήρηση σήµανση του µονοπατιού που οδηγεί στον φάρο της Κόπραινας Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Στα βήµατα του Αριστοτέλη») Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. ( ηµιουργία θεµατικού πάρκου αναψυχής στην Τ.Κ. Ολυµπιάδας του ήµου Αριστοτέλη) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. ( ηµιουργία νηπιακού σταθµού Σάρτης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση παντοπωλείου στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός εστιατορίου στην Συκια Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός του τουριστικού σκάφους Κατερίνα - Ανέστης) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός - ποιοτική αναβάθµιση του εστιατορίου "Germany" στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Σύσταση οδοντιατρίου - επιχείρηση παροχής υπηρεσιών) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Εκσυγχρονισµός του πρατηρίου πώλησης στο καφέ-ζαχαροπλαστείο του κ. Μωραϊτη Χρήστου στη Σάρτη Χαλκιδικής) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ανέγερση αυτόνοµων τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Ιερισσό Χαλκιδικής) ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ,83 0, ,19 0, ,64 0, ,74 0, ,85 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,29 0, ,62 0, ,12 0, ,40 0, ,07 0, ,31 0, ,65 0, ,02 0,00 16

20 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση πολυχώρου εστίασης και αναψυχής) ,41 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης που αποτελείται από πέντε τουριστικές επιπλωµένες ,45 0,00 κατοικίες) Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. ( ηµιουργία πρότυπων αθλητικών εγκαταστάσεων για άθληση και αναψυχή στις Καβουρότρυπες Χαλκιδικής) ,31 0,00 Ένταξη πράξης στο Τοπικό Πρόγραµµα της ΟΤ Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. (Ίδρυση τουριστικής µονάδας 7 τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών στην Ολυµπιάδα Χαλκιδικής) ,72 0, Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ , , Πληροφόρηση και ηµοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ ** , , Σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΑΛΙΕΙΑΣ , , Μελέτες και εµπειρογνωµοσύνες του ΕΠΑΛ , , Ηλεκτρονικές εφαρµογές διαχείρισης , , Ενέργειες προετοιµασίας, επιλογής, αξιολόγησης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου του Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ , , Υποστήριξη της λειτουργίας των επιτελικών φορέων του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ , , , ,20 17

21 Ακολουθούν στοιχεία για κάθε ποσοτικό δείκτη αποτελεσµάτων που αναφέρεται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα σχετικά µε τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για κάθε άξονα του επιχειρησιακού προγράµµατος. Άξονας 1: Μέτρα για την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- Ολοκλήρωση *** ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός Στόχος* σκαφών που διαλύονται Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός σκαφών που εκσυγχρονίζονται ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός νέων αλιέων ΕΙΚΤΗΣ 4 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση χωρητικότητας αλιευτικού στόλου (σε GT) Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** - - Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 5 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση ισχύος Στόχος* αλιευτικού στόλου (σε KW) Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού ** Τιµή βάσης έτους 2005 *** Η τιµή αφορά πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο 18

22 Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια Αλιεία εσωτερικών υδάτων Μεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Ολοκλήρωση Αριθµός µονάδων υδατοκαλιέργειας Στόχος* (ίδρυση-επέκταση εκσυγχρονισµός ) Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός µονάδων µεταποίησης και εµπορίας (ίδρυση επέκταση εκσυγχρονισµός) Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 3 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Παραγωγή µονάδων Στόχος* υδατοκαλλιεργειών (τόνοι) Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 4 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Παραγωγή µονάδων Στόχος* µεταποίησης και εµπορίας (τόνοι) Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 5 - ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης σε µονάδες υδατοκαλλιέργειας ΕΙΚΤΗΣ 6 - ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: Νέες µόνιµες θέσεις απασχόλησης σε µονάδες µεταποίησης και εµπορίας Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού **Τιµή βάσης έτους

23 Άξονας 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός λιµένων, τόποι εκφόρτωσης & καταφύγια, όπου θα βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις ΕΙΚΤΗΣ 2 - ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός περιοχών που έχουν τοποθετηθεί Τεχνητοί Ύφαλοι, για προστασία & ανάπτυξη υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας Σύνολο Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** 4 4 ΕΙΚΤΗΣ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ηµιουργούµενες νέες εκτάσεις για προστασία & ανάπτυξη υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας (τ.χ.) Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού ** Τιµή βάσης έτους 2006 Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- Ολοκλήρωση ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός περιοχών που θα Στόχος* ενταχθούν Αφετηρία** - ΕΙΚΤΗΣ 2 - Ολοκλήρωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Ωφελούµενος Πληθυσµός (αριθµός κατοίκων) Στόχος* Αφετηρία** ΕΙΚΤΗΣ 3 - Ολοκλήρωση ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: νέες µόνιµες θέσεις Στόχος* απασχόλησης Αφετηρία** - * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού ** εν υπάρχει τιµή βάσης 20

24 Άξονας 5: Τεχνική βοήθεια ΕΙΚΤΕΣ Σύνολο ΕΙΚΤΗΣ 1- ΕΚΡΟΩΝ: Αριθµός ενεργειών Ολοκλήρωση Στόχος* Αφετηρία** * Ο στόχος για το έτος 2010 αφορά στον ενδιάµεσο στόχο του προγράµµατος ενώ για το έτος 2015 αντιστοιχεί στο σύνολο της περιόδου προγραµµατισµού **Ο αριθµός ενεργειών που εκτελέστηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και µέτρα Οι ενέργειες υλοποίησης που πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος 2013 ανά Άξονα Προτεραιότητας του προγράµµατος αναλυτικά ήταν οι εξής: Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Η µόνιµη παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προβλεπόταν στο εγκεκριµένο ΣΠΑΠ (1492/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Αλιείας ) επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή τριών Εθνικών Σχεδίων Παροπλισµού. Στο πλαίσιο της αρ. 123/ Πρόσκλησης, συνολικής δηµόσιας δαπάνης , η οποία έληξε στις , εκδόθηκαν 5 αποφάσεις ένταξης οι οποίες περιελάµβαναν αρχικά πράξεις απόσυρσης ισάριθµων επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών, δηµόσιας δαπάνης ,58. Μέχρι τα τέλη του 2013, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων ΕΠ Αλιείας, προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων ανάκλησης για 191 από τις ανωτέρω πράξεις, λόγω έγγραφης 21

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 / 10 /2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 1911 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013

ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΑΧΑΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ((ΠΑΑ 2007 -- 2013)) ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΙΣΗΣ LEADER» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΥΛΙΙΚΟ 3 ηη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013»(ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές. Πιερική Αναπτυξιακή

2007-2013»(ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές. Πιερική Αναπτυξιακή ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086

Ταχ. /νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 10443 Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: 210 5275086 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Π.Α.Α.Χ.) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

3Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. Δ/νση : Πλούτωνος 27 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποδοχείς Παραγωγικών& Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων» ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ MASTER-PLAN ΛΙΜΕΝΑ Ν.

«Υποδοχείς Παραγωγικών& Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων» ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ MASTER-PLAN ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ MASTER-PLAN ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Υποδοχείς Παραγωγικών& Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα