ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2014» Στην Τρίπολη, σήμερα την 21 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν (ΦΕΚ 87 Α / ), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών της Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2. Σαββάκης Σάββας 3. Κάρλος Γεώργιος 4. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 5. Κοσκινάς Δημήτριος 6. Κουκάκης Σταύρος 7. Μπούρας Ανδρέας ΑΠΟΝΤΕΣ Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα Αν και νόμιμα είχε κληθεί Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Κάμαρης Ηλίας και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κ. Χιώτη Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης, εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2014»λέγει: Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. γ του Ν. 3852/2010 καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Στο άρθρο 266 παρ.1 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται : «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α του Ν. 3852/2010 για το Τεχνικό Πρόγραμμα γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Για το λόγο αυτό, θα κατατεθεί η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου για γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίασή της. 1

2 Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος ελήφθησαν ακόμα υπόψη οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006. Στη συνέχεια, ο κ. Δήμαρχος λέγει : Θα ήθελα να τονίσω ότι προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, που να ανταποκρίνεται στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών του Δήμου, στην μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την εφαρμογή του Καλλικράτη αλλά και στο όραμα και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει προς τους συμπολίτες μας σαν Δημοτική Αρχή. Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπ όψη των μελών της Επιτροπής την ακόλουθη εισήγηση : Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Η υπ αριθμ. 3966/ Υπουργική Απόφαση, όπου δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού, όπου ορίζεται ρητά ότι οι επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ του έτους 2012 δεν θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των Δήμων με αναμόρφωση. β) Σε ότι αφορά τα προς εκτέλεση έργα των Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 74452/ , το ύψος των πιστώσεων θα καλύπτει το 80% της εισπραχθείσας και το υπόλοιπο 20% θα διατεθεί για έργα, που αφορούν το σύνολο του Δήμου. Συνεπώς, στο καταρτισθέν Τεχνικό Πρόγραμμα υπολογίσαμε συνολικό ποσό ,20 το οποίο αποτελεί άθροισμα των υπολοίπων παλαιοτέρων ετών που αφορούν συνεχιζόμενα έργα και μελέτες υπό εξέλιξη και του ποσού 2014 ύψους ,00 που αφορά νέα έργα και τις νέες μελέτες και κατανείμαμε το 80% με βάση το ποσό, που εισπράχθηκε από την κάθε Δημοτική Ενότητα και το υπόλοιπο 20% για έργα και μελέτες στο σύνολο του Δήμου. γ) ΥΑ 30842/ (ΦΕΚ 1896/Β/ ) για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Κατά συνέπεια, ανά Δημοτική Ενότητα προκύπτει η ακόλουθη κατανομή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 Σ = ,00 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ. Ε. Β = 0.80*Σ = ,00 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ (απογραφή 2011) : κατ. Άρα σε κάθε κάτοικο αντιστοιχεί ποσό Β / κατ. = 11, /κατ. Α/ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ /κατ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 (0,80* 2013) 1 Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ , ,99 2 Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ , ,54 2

3 3 Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ , ,40 4 Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ , ,28 5 Δ.Ε. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ , ,26 6 Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ , ,88 7 Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ , ,83 8 Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1. β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Λάβαμε υπόψη όλες τις προτάσεις, καθώς και προτάσεις Αντιδημάρχων, φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν οι ενέργειες, τα έργα και οι μελέτες σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ανάγκες, το ύψος της δαπάνης τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2014 και τις δεσμεύσεις μας. Προσπαθήσαμε με τις εντάξεις έργων και μελετών να ικανοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα δύο πρώτα κριτήρια, παρά το γεγονός ότι αυτά λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη : 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ,15 2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ , ΜΕΡΟΣ I ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ , ΜΕΡΟΣ II ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Δ.Ε ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,15 Αυτό προϋποθέτει ότι οι οφειλές της κεντρικής εξουσίας θα εξοφληθούν. Όλα τα μέρη του προγράμματος έχουν τον ίδιο τρόπο παρουσίασης. Σε κάθε κατηγορία αναγράφονται το οφειλόμενο ποσό ή η εκτιμώμενη δαπάνη και η πηγή χρηματοδότησης. Δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες και οι λοιπές δράσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό. 3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης διαμορφώθηκε με βάση α) Τα διαμορφούμενα για το 2014 οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, που όπως γνωρίζει κάθε ενεργός πολίτης, δεν καλύπτουν τους πόρους εκείνους που είναι αναγκαίοι τόσο για τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, όσο και για τις επενδυτικές ανάγκες. 3

4 β) Τις αυστηρές οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και κατ επέκταση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων, που θα πρέπει να εγγραφούν πόροι από εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδοτήσεων τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι παλαιά έργα και μελέτες και συνεχιζόμενα με χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα όπως, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΝΕΙΟ, ΥΠΕΣΔΑΑ/ ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΟΣΚ/ΥΠΠΟ, ΕΣΠΑ, ΕΠΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Δεύτερη κατηγορία είναι τα νέα έργα και προτεινόμενες μελέτες, που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τρίπολης, αλλά και έργα, μελέτες και απαλλοτριώσεις, που αφορούν συνολικά όλο το νέο Δήμο Τρίπολης και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει: Βελτιώσεις και διανοίξεις οδών και πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας των Δημοτικών Ενοτήτων για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πυροπροστασίας. Επεκτάσεις Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και έργα φωτισμού πλατειών. Εγγειοβελτιωτικά έργα. Βελτίωση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων. Έργα Δημιουργίας ή συντήρησης και ασφάλειας των μουσείων του Δήμου Έργα ανάπλασης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. Κατασκευές νέων παιδικών χαρών και αναπλάσεις υφισταμένων. Απαλλοτριώσεις. Ίδρυση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Χρηματοδότηση για σύνταξη μελετών, που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση έργων και την μελλοντική ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 4. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική εικόνα χρηματοδότησης του τεχνικού προγράμματος ανά υποπρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης καθώς και ένας συνολικός απολογισμός έργων επιχορηγούμενων από το ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο κ.α για τα έτη 2011, 2012,

5 4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας ανά υποπρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΡΓΑ Δ.Ε 1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ , , , ,20 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) , ,05 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) , ,31 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ) , ,85 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΕΛΕΓΧ. ΣΤΑΘ.) 6.592, ,42 7 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , ,56 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ LEADER , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ , ,40 11 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ , ,31 12 ΔΑΝΕΙΟ , ,51 13 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ 2.878, ,88 14 ΤΑΠ , ,00 15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΤΑ , ,97 16 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΣΚ , ,50 17 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛ 6.199, ,20 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , , , ,15 5

6 4.1 Πίνακες έργων ΕΣΠΑ Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτήσεων που προτάθηκαν εγκρίθηκαν και υλοποιούνται κατά το έτος 2013 ύψους ,87 και είναι τα ακόλουθα: Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ανέγερση 10 ου νηπιαγωγείου Ανέγερση 12 ου Δημοτικού σχολείου Ανέγερση 4 ου νηπιαγωγείου , , ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,85 Ολοκλήρωση ΣΧΟΑΠ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ολοκλήρωση πλατεία Άρεως ,02 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΆΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,00 LEADER Ανάπλαση της πλατείας στην Κανδύλα ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ Διαμόρφωση χώρου στο κατρέικο Πηγάδι Οικισμού "Μηλιάς" Νεστάνης ,00 LEADER ΕΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΑΤΙΝΕΙΑΣ ,00 «Flashing lighthouse and not Harbor Το παρελθόν είναι αναλαμπών φάρος, όχι λιμάνι!» LEADER ,00 ΕΕ Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης (ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύων και αμιαντοσωληνών ύδρευσης στην ΤΚ. Ριζών Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύων και αμιαντοσωληνών ύδρευσης στην ΤΚ. Σταδίου Αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Πιάνας Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Κανδύλας , , , ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εντός του 2013 ολοκληρώθηκαν έργα ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτήσεων ,00 Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Διαδικτυακή πύλη Δήμου Τρίπολης Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθνικής Αντίστασης και Τάσου Σεχιώτη (Τζ. Κέννεντη) ,00 ΕΣΠΑ/ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ,00 Ανάπλαση οδού Γρηγορίου Λαμπράκη () ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ Ανάπλαση πλατείας Πετρινού Δ.Ε. Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών δήμου Τρίπολης ΔΕ Τρίπολης (Θεοκρίτου) ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 6

7 Προμήθεια οργάνων -παιχνιδιών, δαπέδων ασφάλειας και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς επί της οδού Θεοκρίτου ΟΤ284δΔΚ Τρίπολης Συλλογή και αποκομιδή αστικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με σύστημα υπόγειων κάδων στο Δήμο Τρίπολης , ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Έργα που προτάθηκαν κατά το έτος 2013 στο ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού ,00 αναμένεται η έγκριση τους εντός του έτους Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ανάπλαση Πλατείας Συνοικισμού Κολοκοτρώνη ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)» Ανακαίνιση Ματζουνείου ,00 ΕΣΠΑ/ΑΝΑΠΤ. ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ(2013) «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Ανάπλαση πλατείας Αγ Βασιλείου και οδών Γεωργίου Α και Εθνομαρτύρων Ανάπλαση πλατείας Αγ Βασιλείου (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΌΤΑΣΗ) , , , ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Η ΕΕ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ Υλοποιούνται επίσης τα ενταγμένα από το 2011, 2012 έργα ύψους ,00 Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ύδρευση ΤΔ Βλαχοκερασιάς - Κερασιάς ,00 Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης ,00 «Αρκαδικό δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή» που εντάσσεται στη δράση «Τοπικές Δράσεις για την Κοινωνική Ένταξη για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)» ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΑΝΑΠΤ. ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Τρίπολης ,00 Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό και ιστορικό υλικό της Τρίπολης , ,00 ΕΣΠΑ /ΓΓΙΦ ΕΣΠΑ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΠΑ/ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ανάπλαση Πλατείας Άρεως (Β' Φάση) ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7

8 Επίσης αναμένεται η αξιολόγηση προτάσεων 2011,2012 ύψους ,83 Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ανακαίνιση και ανάπτυξη χώρων Δ.Ε Βαλτετσίου Διαμόρφωση Χώρων Άθλησης-Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΔΔ Βελτετσίου Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του Γυμνασίου Τεγέας ,00 ΕΣΠΑ/ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 ΕΣΠΑ/ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης Προάσπιση της αγωγής και προάσπισης υγείας πρόληψη υγείας, για όλους τους πολίτες του Δήμου Τρίπολης με τη χρήση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΠΕ) , , , ,83 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητήριου Τρίπολης ,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ/ Έργα θα προταθούν στο ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού ,00, για τα οποία εξετάζεται ο φάκελος τους για την υποβολή πρότασης και θα αναζητηθεί χρηματοδότηση στην νέα προγραμματική περίοδο ή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τίτλος Ύδρευση Τοπικού Διαμερίσματος Βαλτετσίου, Αντικατάσταση εσωτερικού Δελτίου ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Καλτετζών και Ύδρευση οικισμών τοπικών κοινοτήτων Καλτετζών Αγριακόνας Κουβέλια και Ι Μ Καλτετζών και Δεξαμενή Συλλογής Νερού με μονάδα αποσιδιροποιήσης. Αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων Κάψια Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίας Φωτεινής Προϋπολογισμός Σύνολο , , ,00 Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην τκ Βλαχοκερασιάς ,00 Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στις τκ Βουρβούρων και Κολλινών ,00 Αναβάθμιση Τεγεατικού Μουσείου Δημιουργία Σκοπευτηρίου στη Δ.Ε. Τεγέας Ύδρευση Κολλινών Μαυσωλείο Κολοκοτρώνη Δημιουργία Μουσείου Πόλης Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Συντήρηση ανάδειξη δικτύου μονοπατιών Μαινάλου , , , , , , ,00 8

9 Το αναλυτικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών η Εκτελεστική Επιτροπή Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2014 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης ΤΑ ΜΕΛΗ Οι Αντιδήμαρχοι 1. Σαββάκης Σάββας 2. Κάρλος Γεώργιος 3. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 4. Κοσκινάς Δημήτριος 5. Κουκάκης Σταύρος 6. Μπούρας Ανδρέας Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης 9

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΑ 73 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση Πνευματικού κέντρου οικισμού Δεμιρίου, Τ.Δ.Στρίγκου 6.897,29 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Σκυρίτιδας ,00 Ανέγερση 4 ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ Ανέγερση 10 ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ Ανέγερση 12 ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ Αντικατάσταση τμήματος στέγης Λυκείου Τ.Κ. Αλέας Δ.Ε. Τεγέας ,41 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ( ΜΟΝΙΜΩΝ ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 732 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης νέων στο Πετροπούλειο Κληροδότημα 4.405,00 ΥΠΕΣ Επισκευή - συντήρηση σχολείου Τ.Κ.Ροεινού 6.500,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Αναβάθμιση δημοτικών γηπέδων ,03 Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δ. Τρίπολης ,00 Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Βαλτετσίου ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ανάπλαση πλατείας Άρεως (Β φάση) ,00 ΕΣΠΑ Οδοί οδοστρώματα Διάνοιξη οδού πάροδος Βαλαωρίτου 3.373,97 Διάνοιξη οδών περιοχής Φιλικών ,43 ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑ Οδοποιία Τεγέας ,00 Διαμορφώσεις δημοτικών οδών ,00 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης ,00 10

11 Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρίπολης ,43 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ Οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου ,00 Διανοίξεις δημοτικών οδών Δήμου Τρίπολης ,00 Οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου ,00 Διαμόρφωση πεζοδρόμου οδού Ιάσωνος 1.658,40 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου θέση Χούνες Τ.Κ. Μανθυρέας Δ.Ε. Τεγέας ,65 Αποκαταστάσεις οδών Δήμου Τρίπολης ,00 Πεζοδρόμια Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Τρίπολης 6.592,42 Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Τρίπολης ,00 ΕΛΕΓΧ. ΣΤΑΘΜ. Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Λεβιδίου 3.175,27 Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ναυπλίου (είσοδος πόλης) Ολοκλήρωση νησίδας Τάπιας ,00 Κατασκευή πεζοδρομίων ΔΕ Λεβιδίου (β φάση) ,00 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Πν. Κέντρου ,00 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δήμου Τρίπολης 1.553,83 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορυθίου 2.349,66 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Λεβιδίου 5.166,78 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μαντινείας 2.749,76 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Τεγέας 3.814,15 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φαλάνθου 744,30 Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Αριστοφάνους 2.560,86 Φωτισμός ΤΚ Σταδίου 6.300,00 Φωτισμός ΤΚ Πικερνίου 6.300,00 Αντικατάσταση τσιμεντοιστών πλατείας Φιλικών ΔΚ Τρίπολης 6.125,40 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ύδρευση τ.δ/τος Βουρβούρων ,00 ΘΗΣΕΑΣ 11

12 Κατασκευή Δεξαμενών ύδρευσης στον οικ. Κουβέλια του ΤΔ Καλτεζών και στο ΤΔ ΘΗΣΕΑΣ ,27 Αραχαμιτών Κατασκευή γεφυριών 1.787,82 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Μάναρη ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δόριζας ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σκιρίτιδας ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαντινείας ,22 Φωτεινή σηματοδότηση κόμβων ΔΕ Τρίπολης ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Ύδρευση ΤΔ Βλαχοκερασιάς - Κερασιάς ,59 ΕΣΠΑ Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης ,63 ΕΣΠΑ Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Σκιρίτιδας ,00 Κατασκευή μανδρότοιχων Δ.Ε. Τεγέας 4.900,00 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τεγέας ,00 Ανάπλαση οδού Γρηγορίου Λαμπράκη ,24 Αποπεράτωση του θεάτρου Τ.Κ. Δάρα 2.195,62 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Μπατίτσα Τ.Κ Δόριζας 2.820,39 Αν. Πηγές Ενέργειας Κατασκευή μανδροτοίχων Τ.Κ. Μάναρη 9.426,56 Αν. Πηγές Ενέργειας Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Πάνω πηγάδι Τ.Κ Μάναρη 4.233,15 Αν. Πηγές Ενέργειας Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μάναρη 5.088,86 Αν. Πηγές Ενέργειας Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Αποπεράτωση προαυλίου χώρου νηπιαγωγείου Μερκοβουνίου 2.356,50 ΟΣΚ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Σταυρούλι Τ.Κ. Κανδήλας 2.349,15 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μαινάλου 2.500,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αλωνίσταινας ,00 Αλλαγή δικτύου ύδρευσης πηγών Κανελάκι ΤΚ Μαυρικίου (σατα) 2.196,65 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΚ Αγιωργήτικων (σατα) ,00 Αποκατάσταση μανδρότοιχου στο χώρο του δημοτικού σχολείου Νεστάνης (σατα) ,00 Αντικατάσταση - συντήρηση τάφρων και αγωγών ΔΕ Τεγέας (σατα) 1.643,34 Διαμόρφωση χώρου στο Κατρέϊκο πηγάδι Οικισμού Μηλιάς Νεστάνης , ,00 και ,00 LEADER Κατασκευή τοιχίων Δ.Ε. Τρίπολης ,65 Κατασκευή μανδρότοιχου Οικισμού Αγ. Σώστη ΤΚ Σταδίου ,22 Επισκευή συντήρηση μάνδρας στο ΔΑΚ Τρίπολης 6.900,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 733 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση κτιρίου δημοτικού σχολείου ΤΚ Βαλτετσίου ,11 Συμπληρωματικά έργα στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου Δ.Ε. Φαλάνθου 497,20 12

13 Συντήρηση κοινοτικού γραφείου Δ.Ε. Σκιρίτιδας 5.480,00 Συντήρηση δημοτικού σχολείου ΤΚ Βλαχοκερασιάς ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Τεγέας 1.143,14 Συντήρηση κτιρίων ΔΕ Κορυθίου ,00 Συντήρηση κοινοτικού γραφείου ΤΚ Βαλτετσίου 6.850,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Επισκευή στέγης Πετροπούλειου Κληροδοτήματος ,00 Επισκευή και συντήρηση στέγης 10 ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης ,00 Συντήρηση-επισκευή 2 ου παιδικού σταθμού και βρεφονηπιακών σταθμών Καραμελόσπιτο και Σχίζα Δήμου Τρίπολης 7.500,00 Συντήρηση στέγης δημοτικού κτιρίου στην πλατεία της Τ.Κ. Λουκά Δ.Ε. Μαντινείας ,99 Πλατείες - πάρκα Παιδότοποι Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ. Τρίπολης ,89 ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση πλατείας Άρεως ,21 ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση πλατειών - δρόμων Δήμου Σκιρίτιδας 5.383,35 Συντήρηση - ανάπλαση πλατειών & χώρων ΤΔ Βλαχοκερασιάς 1.651,09 Συντήρηση - ανάπλαση πλατειών & χώρων ΤΔ Κερασιάς 1.134,64 Κατασκευή φυλακίου παιδικής χαράς 3.300,00 Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Άρεως Δ.Ε. Τρίπολης ,00 Ανάπλαση πλατείας Πετρινού Δ.Ε. Τρίπολης ,21 ΕΣΠΑ Διαμόρφωση και συντήρηση πεζοδρομίου τμήματος οδού Καλαμών ,00 Αποκατάσταση κοινοχρήσρων χώρων στη Δ.Ε. Τρίπολης ,00 Οδοί οδοστρώματα Ασφαλτοστρώσεις στο τ.δ.αγ. Κων/νου 1.521,30 Ανάπλαση-διαμόρφωση των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ουάσιγκτων ,00 ΕΤΕΡΠΣ Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις στα τ.δ/τα 3.320,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης ,00 Οδοποιία και αναπλάσεις ΤΔ Ζευγολατίου 1.872,31 Οδοποιία ΤΔ Στενού 2.878,88 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου ,00 Βελτίωση οδοστρώματος από οικία Μπεζεριάνου Β. μέχρι δρόμο Αναλήψεως ΤΔ Λεβιδίου 1.414,74 Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Βαθύ Ρέμα ΤΔ Λεβιδίου 1.191,89 Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Λεβιδίου ,00 Αποκατάσταση οδού προς Σωτηρόπουλο στο ΤΔ Κώμης 6.900,00 Έργα οδοποιίας ΤΔ Δάρα, Κώμης, Παναγίτσας και Βλαχέρνας , ,88 και ,60 ΘΗΣΕΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 13

14 Οδοποιία ΤΔ Λουκά 1.564,93 Οδοποιία Δ.Ε. Μαντινείας ,00 Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Σκιρίτιδας ,27 ΘΗΣΕΑΣ Οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου 3.900,00 Οδοποιία στα ΤΔ Καμαρίου & Μανθυρέας ,00 και 5.329,30 ΥΠΕΣ ,30 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου 2.187,30 Οδοποιία ΔΕ Μαντινείας 2.342,68 Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας 3.873,86 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας ,00 Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Τρίπολης 9.735,72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τρίπολης 1.767,01 Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Λεβιδίου 1.304,58 Διαμορφώσεις δημοτικών οδών ΔΕ Τρίπολης 3.242,88 ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑ Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Μαντινείας ,00 Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Σκιρίτιδας ,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης 1.723,17 Κατασκευή τεχνικού κατάντι Δ.Ο. Τ.Κ Δόριζας 1.913,40 Αν. Πηγές Ενέργειας Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Κ Δόριζας 1.155,19 Αν. Πηγές Ενέργειας Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ Δόριζας ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Κ Μάναρη ,58 Αν. Πηγές Ενέργειας Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ Βλαχοκερασιάς ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στα Τ.Δ. Λουκά και Πικέρνι 374,72 Αν. Πηγές Ενέργειας Βελτίωση δρόμου στην θέση Παλαβοντίτσα - Τζαβαρα στην ΤΚ Ροεινού (σατα) 6.150,00 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Κερασταρίου Δ.Ε. Τεγέας ,00 Βελτίωση υφιστάμενων οδών ΔΕ Μαντινείας ,00 Άρση καταπτώσεων, συντήρηση, διαμόρφωση και καθαρισμός δρόμων στις ΤΚ Αθηναίου, Αραμιτών, Ασέας, Βαλτετσίου, Δόριζας κ.λ.π. Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Άρση καταπτώσεων, συντήρηση, διαμόρφωση και καθαρισμός δρόμων στις ΤΚ Αμπελακίου, Αγριακόνας, Μάναρη, Μαυρογιαννη κ.λ.π. Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κορυθίου ,74 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φαλάνθου ,72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τεγέας ,72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαντινείας ,74 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεβιδίου ,00 Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Τρίπολης ,00 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τρίπολης ,80 Διαπλάτυνση & αντιστήριξη δρόμου από οικία Δ. Κορολή έως εκκλησία Αγ. Μαρίνα Τ.Κ ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 14

15 Ελαιοχωρίου Βελτίωση ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου από Μιχαλόπουλου Ι. έως Άγιο Νικόλαο ΤΚ Αγιωργήτικων ,00 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Τρίπολης ,00 Οδοποία Τ.Κ. Κερασταρίου ,00 Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Ηρώων 1912 & Ασκληπιού Δ.Ε. Τρίπολης ,36 Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών οδών ΤΚ Πιάνας Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης ,34 Πεζοδρόμια Κατασκευή πεζοδρομίων ΤΔ Σταδίου 1.964,36 Κατασκευή πεζοδρομίων στο τ.δ. Τρίπολης 3.875,07 Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθνικής Αντίστασης και Τάσου Σεχιώτη (Τζ. Κέννεντη) ,17 ΕΣΠΑ Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών και σωμάτων Δ.Δ. Αγ. Κων/νου ,05 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Τρίπολης 6.300,00 Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης ,00 Συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων Δήμου Τρίπολης 6.300,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Ανασχετικά τοιχία αντιπλημμυρικής προστασίας τ.δ. Δάρα 1.746,82 ΘΗΣΕΑΣ Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης (χρήση 2013) 2.353,86 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαντινείας 8.000,00 Επισκευή νεκροταφείων Δ.Ε.Σκιρίτιδας 5.800,00 Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στα ΤΔ Σταδίου, Μανθυρέας και Ριζών Δήμου Τεγέας 1.326,89 ΘΗΣΕΑΣ Αποκατάσταση ζημιών και αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στο ΤΔ Μαυρικίου ,74 ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΔ Ροεινού ,82 ΘΗΣΕΑΣ Αναπλάσεις και βελτιώσεις πλατειών, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Δήμου Τεγέας 1.469,87 ΘΗΣΕΑΣ Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω φυσικών καταστροφών στο ΤΔ Παναγίτσας 6.555,00 ΥΠΕΣ Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου Τριπόλεως ,47 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου & κατασκευή εξωτερικών χώρων υγιεινής, εργασίες που είναι αναγκαίες για την στέγαση του Δημ. Σχ. Λεβιδίου ,00 ΟΣΚ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορυθίου 8.000,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγ. Βαρβάρας στη ΔΕ Σκιρίτιδας 7.800,00 Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου εξωκλησιού Δ. Τρίπολης ,00 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Πικερνίου 1.913,40 Αποκατάσταση βλάβης γεφυριού προς ΤΔ Σιμιάδων 1.644,00 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Κάψα ,00 15

16 Αναπλάσεις ΤΔ Αρτεμισίου ,81 ΘΗΣΕΑΣ Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε λιθοδομές στο ΤΔ Ριζών 2.092,82 Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΔ Στρίγκου 6.199,20 ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επισκευή δημοτικού σχολείου Γαρέας σε πολιτιστικό κέντρο (μελέτη, κατασκευή) Ν. Αρκαδίας ,99 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση δημοτικών χώρων ΔΕ Κορυθίου ,00 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Μαντινείας 4.305,07 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τεγέας 1.189,62 Κατασκευή στεγάστρων ΔΕ Τεγέας 3.065,03 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τρίπολης ,00 Κατασκευή ταφικού συμπλέγματος στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Θάνα 1.674,64 Επίστρωση Κυβόλιθων στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Θάνα ,00 Αποστραγγιστικά έργα όμβριων υδάτων στην ΤΚ Σταδίου ΔΕ Τεγέας ,00 Κατασκευή αγωγού ομβριων υδάτων ΤΚ Π. Επισκοπής Δ.Ε. Τεγέας ,00 Αναπλάσεις κοιν. χώρων Τ.Κ. Αμπελακίου, Ασέας, Δάφνης, Καλτεζών κ.λ.π. της Δ.Ε. Μαντινείας ,00 Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου ,00 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Κάρτσοβα 6.305,84 Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παλαιόπυργου 3.000,24 Συντήρηση αύλιου χώρου στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο ,00 Συντήρηση αύλιου χώρου στο 7 ο Δημοτικό Σχολείο ,00 Διαμόρφωση χώρου Αγ. Αθανασίου ΤΚ Νεστάνης 2.000,00 Αποπεράτωση κατασκευής μανδρότοιχων Δ.Ε. Τεγέας ,16 Πλακόστρωση ΤΚ Κερασταρίου ,00 Συντήρηση γεφυριών στην Τ.Κ. Σιμιάδων ,10 Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Κανδήλας ΔΕ Λεβιδίου ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 741 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη επισκευής & διαμόρφωσης κτιρίου Δημαρχείου ,00 Λοιπές μελέτες Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (μελέτη ανάπλασης & πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου του Δ.Δ Τριπόλεως διαμόρφωση στοάς Αθανασιάδη) ,00 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτες προετοιμασίας έργων Ε.Π.ΤΑ. (Μελέτη εμπλουτισμού των υπογείων υδροφόρων ,97 ΕΠΤΑ ,92 στρωμάτων στην περιοχή Δερβένι με την κατασκευή φράγματος, Δ.Δ. Στενού). 101,95 ΕΣ. ΔΗΜΟΥ Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη εκβάθυνσης και εξοπλισμού γεώτρησης στο Τ.Δ. Ελαιοχωρίου ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Σύνταξη γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης ανόρυξης γεώτρησης στη θέση 2.142,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 16

17 «Πηγαδούλια» στο τ.δ. Κώμης του Δήμου Λεβιδίου Μελέτη αποχετευτικών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. Λεβιδίου 2.398,50 Μελέτη αποχετευτικών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. Κανδήλας 2.398,50 Μελέτη εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στο ΤΔ Δάρα ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη αποκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας των αποστραγγιστικών τάφρων (αναδασμού Λεβιδίου) ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη αποκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας των αποστραγγιστικών τάφρων ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (αναδασμού Κανδήλας) Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης βλάβης γεφυριού δρόμου προς τ.δ. Σιμιάδων 4.674,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Σύνταξη μελετών για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή δ.δ. Σάγκα 1.800,00 Σύνταξη υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την αξιοποίηση των πηγών ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ και ΜΟΥΡΙΕΣ Νεστάνης για την υδροδότηση των τ.δ/των Νεστάνης και οικισμού Μηλιάς 2.400,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτες (τοπογραφική, υδραυλική, στατική) για την ύδρευση τ.δ/τος Βλαχοκερασιάς 3.570,00 ΘΗΣΕΑΣ Μελέτες αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων τ. δ/τος Βουρβουρών : , ,44 ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη κατασκευής ανασχετικών βαθμίδων στον ποταμό Σαρανταπόταμο-Ξηριά Δήμου ΘΗΣΕΑΣ ,00 Τεγέας Μελέτη κατασκευής ανασχετικών βαθμίδων στον ποταμό Δολιανίτη Δήμου Τεγέας (5ος και ΘΗΣΕΑΣ ,00 6ος ανασχετικός βαθμός) Περιβαλλοντική μελέτη για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Κανδάλου του ΘΗΣΕΑΣ 5.000,00 Δήμου Τεγέας Μελέτη «Τεχνητού υγρότοπου επεξεργασίας λυμάτων για τα Τ.Δ. Σταδίου και Μαγούλας» ,00 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης (Τοπογραφική, 2.940,00 Υδραυλική, Περιβαλλοντική) στο Τ.Δ Ριζών Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης (Τοπογραφική, 2.940,00 Υδραυλική, Περιβαλλοντική) στο Τ.Δ Σταδίου Μελέτη ανάπλασης πλατείας Δημαρχείου και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Σταδίου 3.273,40 Μελέτη ανάπλασης πλατείας και κοινοχρήστων χώρων T.Δ. Στρίγκου 2.100,00 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μαγούλας 1.500,00 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Ριζών 2.748,90 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης ευρύτερου χώρου υπαίθριου μουσείου προβολής και ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 2.850,00 ενημέρωσης Δήμου Τεγέας Μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης πλατείας και κοινόχρηστων χώρων Αλωνιών στο ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 2.849,99 Τ.Δ. Σταδίου Μελέτη ανόρυξης και εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης 8.785,72 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη βελτίωσης Επαρχιακής οδού Σταδίου-Γαρέας-Μαυρικίου- Άνω Βέρβενα σε τμήμα 3 km με τέλος την υφιστάμενη γέφυρα στην είσοδο του οικισμού Μαυρικίου ,00 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτη ύδρευσης Δήμου Λεβιδίου 1.902,32 Μελέτη ανόρυξης γεώτρησης Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς 2.500,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 17

18 Μελέτη ύδρευσης ΔΕ Μαντινείας 4.428,00 Μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου 4.500,01 ΥΠΕΣ Μελέτη παροχής υπηρεσιών για τον καθορισμό δράσεων και αξόνων προτεραιότητας για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Τρίπολης ,00 Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης ,00 ΥΠΕΣ Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (ΕΣΠΑ) ,00 ΕΣΠΑ Καταγραφή και ταξινόμηση εξοπλισμού δημοτικού φωτισμού στην ΔΚ Τρίπολης ,00 Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό της Τρίπολης (ΕΣΠΑ) ,00 ΕΣΠΑ Συνάντηση αδελφοποιημένων πόλεων Τρίπολης ΕΣΠΑ 6.137,80 ΕΣΠΑ Αρκαδικό δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή Δήμου Τρίπολης (ΕΣΠΑ) ,00 ΕΣΠΑ Μελέτη ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Αθήναιου 2.500,00 Μελέτη ύδρευσης Κανδήλας ,56 Παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης για υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξης στο ΔΕΠΙΝ ,00 Μελέτη σχεδίου γενικής διάταξης χώρων στάθμευσης ,00 Παροχή υπηρεσιών γενικού συμβούλου για την προετοιμασία Τρίπολη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πόλη Πολιτισμού ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 18

19 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 40. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ Λοιπές μελέτες Σύνταξη πράξης εφαρμογής επέκτασης σχ. πόλης Τρίπολης στην πολεοδομική ενότητα Κολοκοτρώνη ,00 ΔΑΝΕΙΟ Ταχυμετρική αποτύπωση τροποποίησης και αναλογισμού του Β. τμήματος της περιφερειακής οδού (από οδό Ταξιαρχών μέχρι την ενότητα Σέχι) 5.000,00 Ταχυμετρική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Ήβης 3.600,00 Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού για την διάνοιξη περιφερειακής οδού στο τμήμα της από οδό Αγ. Κων/νου έως Ο.Τ ,00 Σχέδιο χωροταξικής και Ανάπτυξης του Δήμου Τριπόλεως και της περιαστικής περιοχής ,00 Ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής στο ακυρωθέν τμήμα της Π.Ε ,00 Σταδίου (Ο.Τ.740,741,742) Ταχυμετρική αποτύπωση μετά προτάσεων πολεοδόμησης & πράξεως εφαρμογής των Δ.Δ. του Δήμου Τριπόλεως ,51 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτες σύνταξης Πράξεων Αναλογισμού 3.987,30 Ολοκλήρωση της ταχυμετρικής αποτύπωσης Β/Δ Τμήματος σχεδίου πόλεως Τρίπολης 3.995,00 Ολοκλήρωση της ταχυμετρικής αποτύπωσης Ν/Δ Τμήματος σχεδίου πόλεως Τρίπολης ,00 Οριοθέτηση Διευθέτηση και Περιβαλλοντική αδειοδότηση χειμάρρων Δήμου Λεβιδίου 3.808,00 ΘΗΣΕΑΣ Τοπογραφική μελέτη για οριοθέτηση του ρέματος στη θέση κατασκευής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για το δίκτυο αποχέτευσης τ.δ/τος Βλαχοκερασιάς 1.190,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Δ.Δ. Αλέας 5.000,00 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην περιοχή "Ξυλογέφυρο" στο Τ.Δ. Τζίβα 8.000,00 Μελέτη πολεοδομικών ρυθμίσεων σχεδίου πόλης Τρίπολης 3.800,00 19

20 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 1) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ,20 2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ,40 3) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ,31 4) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ,00 5) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ,56 6) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Εισφορά σε χρήμα) ,31 7) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Ανταποδοτικά) ,05 8) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Ελεγχ. Στάθμ.) 6.592,42 9) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Αν. Πηγές Ενέργειας) ,85 10) ΘΗΣΕΑΣ ,99 11) ΔΑΝΕΙΟ ,51 12) ΟΣΚ ,50 13) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ LEADER ,00 14) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,20 15) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΤΑ ,97 16) ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,15 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. Ελληνική 1 ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 992/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. απόφ. 177 /2011. ΘΕΜΑ: 2 ο Έκτακτο «Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων πληρωμής συνεχιζόμενων έργων, εργασιών και μελετών».

Αριθμ. απόφ. 177 /2011. ΘΕΜΑ: 2 ο Έκτακτο «Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων πληρωμής συνεχιζόμενων έργων, εργασιών και μελετών». Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 177 /2011 ΘΕΜΑ: 2 ο Έκτακτο «Ψήφιση και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος

1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 7/2011 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΑ 73 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ( ΜΟΝΙΜΩΝ ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Αριθμός Απόφασης 1/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Αριθμός Απόφασης 1/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθμός Απόφασης 1/2014 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 09-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ : 47691 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 09-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ : 47691 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 09-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ : 47691 ΠΡΟΣ 1) Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρίπολης 2) Γ.Γ. Δήμου Τρίπολης 1 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 17 από 17 Οκτωβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 17η του μηνός Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ Αριθ.Αποφ. 53/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 8/2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ουάσιγκτων της Δ.Κ. Τρίπολης, στο άκρο του πεζοδρομίου στη βορειοδυτική πλευρά του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2012 από 4/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193/2014 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 25 της 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 448/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης.

Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγ. Γεωργίου έμπροσθεν Ο.Τ. 735 στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγ. Γεωργίου έμπροσθεν Ο.Τ. 735 στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αγ. Γεωργίου έμπροσθεν Ο.Τ. 735 στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 340/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ -ΑΡΑΧΟΒΑΣ- Αριθμ. Πρωτ. 10596/9.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100.

Ολοκλήρωση αποκατάστασης κτηριακών μετώπων περιοχής Αγ. Σπυρίδωνος ,00 Ανακατασκευή καθέτων οδών στις Ι.Θεοτόκη και Γερ.Μαρκορά 100. Α : ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΣΑΤΑ A1 Ανακατασκευή οδών Σπ. Ραθ και Σπ. Βασιλείου 180.000,00 A2 Ανάπλαση άλσους φυλακών 80.000,00 Διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης 150.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης και προσήλθε η κ. Πίκουλα)

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο κ. Μαργαρώνης και προσήλθε η κ. Πίκουλα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 9 Νοεμβρίου 06, ημέρα Τετάρτη και ώρα 0:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗΡ-ΥΥΚ. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗΡ-ΥΥΚ. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Αναδάσωση Δημοτικού αλσυλλίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά 20-7132.002 και ) 63.299,42 81.700,58 145.000,00 15-7322.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 172/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Έκδοση Απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για τον ορισμό θέσεων (πιάτσα) ΤΑΞΙ στην οδό Δαρειώτου και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δαρειώτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 4/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 0-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑ LEADER ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 11-11 -2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 60787 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους. Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τον κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 914/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 914/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/31.08.2015 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 03/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας».

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 08/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 16/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 16/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/ /7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/ /7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 169/2011-22/7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 19/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό της 03-02-15 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα (45%) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημοτικά Έργα Δ. Αγράφων Ν. Ευρυτανίας 6 7 8 9 0 9 8 7 80 8 8 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ. (Απόφαση Π.Ε.Π.) 6 /06/, Η ΠΕΠ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 02/ συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 02/02.09.2016 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Αριθμ. Απόφασης 02/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΠΕΕ 2015 Σ ) ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ 61.595.824,76 26.570.000,00 ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ. 420. 9733.06.001 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα πέντε µέλη του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας παρόντες ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 04 / 2011 συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ήµου Χερσονήσου. Σήµερα την 30 η / 03 / 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2014 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 11-4-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 13865 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο Τρίπολης Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 2/2017

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. 1/2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 2/2017 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΡΙΘ. /207 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 2/207 Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 207 και ώρα 9:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα