ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2014» Στην Τρίπολη, σήμερα την 21 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν (ΦΕΚ 87 Α / ), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ (8) μελών της Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2. Σαββάκης Σάββας 3. Κάρλος Γεώργιος 4. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 5. Κοσκινάς Δημήτριος 6. Κουκάκης Σταύρος 7. Μπούρας Ανδρέας ΑΠΟΝΤΕΣ Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα Αν και νόμιμα είχε κληθεί Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Κάμαρης Ηλίας και η υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης κ. Χιώτη Ελένη για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης, εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2014»λέγει: Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. γ του Ν. 3852/2010 καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Στο άρθρο 266 παρ.1 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται : «Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α του Ν. 3852/2010 για το Τεχνικό Πρόγραμμα γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Για το λόγο αυτό, θα κατατεθεί η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου για γνωμοδότηση σε επόμενη συνεδρίασή της. 1

2 Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος ελήφθησαν ακόμα υπόψη οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006. Στη συνέχεια, ο κ. Δήμαρχος λέγει : Θα ήθελα να τονίσω ότι προσπαθήσαμε να καταρτίσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, που να ανταποκρίνεται στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών του Δήμου, στην μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την εφαρμογή του Καλλικράτη αλλά και στο όραμα και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει προς τους συμπολίτες μας σαν Δημοτική Αρχή. Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπ όψη των μελών της Επιτροπής την ακόλουθη εισήγηση : Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ α) Η υπ αριθμ. 3966/ Υπουργική Απόφαση, όπου δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού, όπου ορίζεται ρητά ότι οι επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ του έτους 2012 δεν θα προβλεφθούν, αλλά θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς των Δήμων με αναμόρφωση. β) Σε ότι αφορά τα προς εκτέλεση έργα των Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 74452/ , το ύψος των πιστώσεων θα καλύπτει το 80% της εισπραχθείσας και το υπόλοιπο 20% θα διατεθεί για έργα, που αφορούν το σύνολο του Δήμου. Συνεπώς, στο καταρτισθέν Τεχνικό Πρόγραμμα υπολογίσαμε συνολικό ποσό ,20 το οποίο αποτελεί άθροισμα των υπολοίπων παλαιοτέρων ετών που αφορούν συνεχιζόμενα έργα και μελέτες υπό εξέλιξη και του ποσού 2014 ύψους ,00 που αφορά νέα έργα και τις νέες μελέτες και κατανείμαμε το 80% με βάση το ποσό, που εισπράχθηκε από την κάθε Δημοτική Ενότητα και το υπόλοιπο 20% για έργα και μελέτες στο σύνολο του Δήμου. γ) ΥΑ 30842/ (ΦΕΚ 1896/Β/ ) για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Κατά συνέπεια, ανά Δημοτική Ενότητα προκύπτει η ακόλουθη κατανομή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 Σ = ,00 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ. Ε. Β = 0.80*Σ = ,00 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ (απογραφή 2011) : κατ. Άρα σε κάθε κάτοικο αντιστοιχεί ποσό Β / κατ. = 11, /κατ. Α/ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ /κατ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 (0,80* 2013) 1 Δ.Ε. ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ , ,99 2 Δ.Ε. ΚΟΡΥΘΙΟΥ , ,54 2

3 3 Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ , ,40 4 Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ , ,28 5 Δ.Ε. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ , ,26 6 Δ.Ε. ΤΕΓΕΑΣ , ,88 7 Δ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ , ,83 8 Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ , ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1. β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Λάβαμε υπόψη όλες τις προτάσεις, καθώς και προτάσεις Αντιδημάρχων, φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου. Αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν οι ενέργειες, τα έργα και οι μελέτες σε σειρά προτεραιότητας με βάση τις ανάγκες, το ύψος της δαπάνης τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2014 και τις δεσμεύσεις μας. Προσπαθήσαμε με τις εντάξεις έργων και μελετών να ικανοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα δύο πρώτα κριτήρια, παρά το γεγονός ότι αυτά λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη : 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ,15 2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ , ΜΕΡΟΣ I ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ , ΜΕΡΟΣ II ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Δ.Ε ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,15 Αυτό προϋποθέτει ότι οι οφειλές της κεντρικής εξουσίας θα εξοφληθούν. Όλα τα μέρη του προγράμματος έχουν τον ίδιο τρόπο παρουσίασης. Σε κάθε κατηγορία αναγράφονται το οφειλόμενο ποσό ή η εκτιμώμενη δαπάνη και η πηγή χρηματοδότησης. Δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες και οι λοιπές δράσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό. 3. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης διαμορφώθηκε με βάση α) Τα διαμορφούμενα για το 2014 οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, που όπως γνωρίζει κάθε ενεργός πολίτης, δεν καλύπτουν τους πόρους εκείνους που είναι αναγκαίοι τόσο για τις λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, όσο και για τις επενδυτικές ανάγκες. 3

4 β) Τις αυστηρές οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος και κατ επέκταση του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων, που θα πρέπει να εγγραφούν πόροι από εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδοτήσεων τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι παλαιά έργα και μελέτες και συνεχιζόμενα με χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα όπως, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ, ΔΑΝΕΙΟ, ΥΠΕΣΔΑΑ/ ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΟΣΚ/ΥΠΠΟ, ΕΣΠΑ, ΕΠΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Δεύτερη κατηγορία είναι τα νέα έργα και προτεινόμενες μελέτες, που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τρίπολης, αλλά και έργα, μελέτες και απαλλοτριώσεις, που αφορούν συνολικά όλο το νέο Δήμο Τρίπολης και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει: Βελτιώσεις και διανοίξεις οδών και πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας των Δημοτικών Ενοτήτων για την εξυπηρέτηση των αγροτών. Έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πυροπροστασίας. Επεκτάσεις Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και έργα φωτισμού πλατειών. Εγγειοβελτιωτικά έργα. Βελτίωση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων. Έργα Δημιουργίας ή συντήρησης και ασφάλειας των μουσείων του Δήμου Έργα ανάπλασης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. Κατασκευές νέων παιδικών χαρών και αναπλάσεις υφισταμένων. Απαλλοτριώσεις. Ίδρυση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Χρηματοδότηση για σύνταξη μελετών, που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση έργων και την μελλοντική ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 4. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η συγκεντρωτική εικόνα χρηματοδότησης του τεχνικού προγράμματος ανά υποπρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης καθώς και ένας συνολικός απολογισμός έργων επιχορηγούμενων από το ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο κ.α για τα έτη 2011, 2012,

5 4.1 Συγκεντρωτικός πίνακας ανά υποπρόγραμμα και πηγή χρηματοδότησης ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ A/A ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ε. ΕΡΓΑ Δ.Ε 1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ , , , ,20 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) , ,05 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ) , ,31 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ) , ,85 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (ΕΛΕΓΧ. ΣΤΑΘ.) 6.592, ,42 7 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , ,56 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ LEADER , ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ , ,40 11 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ , ,31 12 ΔΑΝΕΙΟ , ,51 13 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ 2.878, ,88 14 ΤΑΠ , ,00 15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΤΑ , ,97 16 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΣΚ , ,50 17 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛ 6.199, ,20 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , , , ,15 5

6 4.1 Πίνακες έργων ΕΣΠΑ Συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ ή άλλων χρηματοδοτήσεων που προτάθηκαν εγκρίθηκαν και υλοποιούνται κατά το έτος 2013 ύψους ,87 και είναι τα ακόλουθα: Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ανέγερση 10 ου νηπιαγωγείου Ανέγερση 12 ου Δημοτικού σχολείου Ανέγερση 4 ου νηπιαγωγείου , , ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,85 Ολοκλήρωση ΣΧΟΑΠ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ολοκλήρωση πλατεία Άρεως ,02 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΤΆΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ,00 LEADER Ανάπλαση της πλατείας στην Κανδύλα ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ Διαμόρφωση χώρου στο κατρέικο Πηγάδι Οικισμού "Μηλιάς" Νεστάνης ,00 LEADER ΕΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΑΤΙΝΕΙΑΣ ,00 «Flashing lighthouse and not Harbor Το παρελθόν είναι αναλαμπών φάρος, όχι λιμάνι!» LEADER ,00 ΕΕ Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης (ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύων και αμιαντοσωληνών ύδρευσης στην ΤΚ. Ριζών Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύων και αμιαντοσωληνών ύδρευσης στην ΤΚ. Σταδίου Αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού από πηγές Πιάνας Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Κανδύλας , , , ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εντός του 2013 ολοκληρώθηκαν έργα ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτήσεων ,00 Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Διαδικτυακή πύλη Δήμου Τρίπολης Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθνικής Αντίστασης και Τάσου Σεχιώτη (Τζ. Κέννεντη) ,00 ΕΣΠΑ/ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ,00 Ανάπλαση οδού Γρηγορίου Λαμπράκη () ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ Ανάπλαση πλατείας Πετρινού Δ.Ε. Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών δήμου Τρίπολης ΔΕ Τρίπολης (Θεοκρίτου) ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 6

7 Προμήθεια οργάνων -παιχνιδιών, δαπέδων ασφάλειας και λοιπού εξοπλισμού παιδικής χαράς επί της οδού Θεοκρίτου ΟΤ284δΔΚ Τρίπολης Συλλογή και αποκομιδή αστικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με σύστημα υπόγειων κάδων στο Δήμο Τρίπολης , ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Έργα που προτάθηκαν κατά το έτος 2013 στο ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού ,00 αναμένεται η έγκριση τους εντός του έτους Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ανάπλαση Πλατείας Συνοικισμού Κολοκοτρώνη ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΕΕΤΑΑ «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)» Ανακαίνιση Ματζουνείου ,00 ΕΣΠΑ/ΑΝΑΠΤ. ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ(2013) «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Ανάπλαση πλατείας Αγ Βασιλείου και οδών Γεωργίου Α και Εθνομαρτύρων Ανάπλαση πλατείας Αγ Βασιλείου (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΌΤΑΣΗ) , , , ,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Η ΕΕ ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ Υλοποιούνται επίσης τα ενταγμένα από το 2011, 2012 έργα ύψους ,00 Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ύδρευση ΤΔ Βλαχοκερασιάς - Κερασιάς ,00 Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης ,00 «Αρκαδικό δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή» που εντάσσεται στη δράση «Τοπικές Δράσεις για την Κοινωνική Ένταξη για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)» ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΑΝΑΠΤ. ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης Δήμου Τρίπολης ,00 Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό και ιστορικό υλικό της Τρίπολης , ,00 ΕΣΠΑ /ΓΓΙΦ ΕΣΠΑ /ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΣΠΑ/ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ανάπλαση Πλατείας Άρεως (Β' Φάση) ,00 ΕΣΠΑ ΔΕΠΙΝ ΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7

8 Επίσης αναμένεται η αξιολόγηση προτάσεων 2011,2012 ύψους ,83 Τίτλος Προϋπολογισμός Σύνολο Χρηματοδότηση Ανακαίνιση και ανάπτυξη χώρων Δ.Ε Βαλτετσίου Διαμόρφωση Χώρων Άθλησης-Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΔΔ Βελτετσίου Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του Γυμνασίου Τεγέας ,00 ΕΣΠΑ/ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 ΕΣΠΑ/ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης Ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση μορφών ΑΠΕ για το κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης Προάσπιση της αγωγής και προάσπισης υγείας πρόληψη υγείας, για όλους τους πολίτες του Δήμου Τρίπολης με τη χρήση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΠΕ) , , , ,83 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ/ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητήριου Τρίπολης ,00 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ/ Έργα θα προταθούν στο ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού ,00, για τα οποία εξετάζεται ο φάκελος τους για την υποβολή πρότασης και θα αναζητηθεί χρηματοδότηση στην νέα προγραμματική περίοδο ή σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τίτλος Ύδρευση Τοπικού Διαμερίσματος Βαλτετσίου, Αντικατάσταση εσωτερικού Δελτίου ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Καλτετζών και Ύδρευση οικισμών τοπικών κοινοτήτων Καλτετζών Αγριακόνας Κουβέλια και Ι Μ Καλτετζών και Δεξαμενή Συλλογής Νερού με μονάδα αποσιδιροποιήσης. Αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου σπηλαίων Κάψια Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίας Φωτεινής Προϋπολογισμός Σύνολο , , ,00 Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην τκ Βλαχοκερασιάς ,00 Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στις τκ Βουρβούρων και Κολλινών ,00 Αναβάθμιση Τεγεατικού Μουσείου Δημιουργία Σκοπευτηρίου στη Δ.Ε. Τεγέας Ύδρευση Κολλινών Μαυσωλείο Κολοκοτρώνη Δημιουργία Μουσείου Πόλης Δημιουργία ποδηλατοδρόμου Συντήρηση ανάδειξη δικτύου μονοπατιών Μαινάλου , , , , , , ,00 8

9 Το αναλυτικό σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών η Εκτελεστική Επιτροπή Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2014 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 7/2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης ΤΑ ΜΕΛΗ Οι Αντιδήμαρχοι 1. Σαββάκης Σάββας 2. Κάρλος Γεώργιος 3. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 4. Κοσκινάς Δημήτριος 5. Κουκάκης Σταύρος 6. Μπούρας Ανδρέας Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης 9

10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΑ 73 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση Πνευματικού κέντρου οικισμού Δεμιρίου, Τ.Δ.Στρίγκου 6.897,29 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Σκυρίτιδας ,00 Ανέγερση 4 ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ Ανέγερση 10 ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ Ανέγερση 12 ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης ,00 ΕΣΠΑ Αντικατάσταση τμήματος στέγης Λυκείου Τ.Κ. Αλέας Δ.Ε. Τεγέας ,41 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ( ΜΟΝΙΜΩΝ ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. 732 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης νέων στο Πετροπούλειο Κληροδότημα 4.405,00 ΥΠΕΣ Επισκευή - συντήρηση σχολείου Τ.Κ.Ροεινού 6.500,00 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Αναβάθμιση δημοτικών γηπέδων ,03 Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δ. Τρίπολης ,00 Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Βαλτετσίου ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ανάπλαση πλατείας Άρεως (Β φάση) ,00 ΕΣΠΑ Οδοί οδοστρώματα Διάνοιξη οδού πάροδος Βαλαωρίτου 3.373,97 Διάνοιξη οδών περιοχής Φιλικών ,43 ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑ Οδοποιία Τεγέας ,00 Διαμορφώσεις δημοτικών οδών ,00 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης ,00 10

11 Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Τρίπολης ,43 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ Οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου ,00 Διανοίξεις δημοτικών οδών Δήμου Τρίπολης ,00 Οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου ,00 Διαμόρφωση πεζοδρόμου οδού Ιάσωνος 1.658,40 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου θέση Χούνες Τ.Κ. Μανθυρέας Δ.Ε. Τεγέας ,65 Αποκαταστάσεις οδών Δήμου Τρίπολης ,00 Πεζοδρόμια Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Τρίπολης 6.592,42 Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Τρίπολης ,00 ΕΛΕΓΧ. ΣΤΑΘΜ. Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Λεβιδίου 3.175,27 Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ναυπλίου (είσοδος πόλης) Ολοκλήρωση νησίδας Τάπιας ,00 Κατασκευή πεζοδρομίων ΔΕ Λεβιδίου (β φάση) ,00 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Πν. Κέντρου ,00 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δήμου Τρίπολης 1.553,83 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Κορυθίου 2.349,66 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Λεβιδίου 5.166,78 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Μαντινείας 2.749,76 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Τεγέας 3.814,15 Επεκτάσεις μετατοπίσεις δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φαλάνθου 744,30 Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Αριστοφάνους 2.560,86 Φωτισμός ΤΚ Σταδίου 6.300,00 Φωτισμός ΤΚ Πικερνίου 6.300,00 Αντικατάσταση τσιμεντοιστών πλατείας Φιλικών ΔΚ Τρίπολης 6.125,40 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Ύδρευση τ.δ/τος Βουρβούρων ,00 ΘΗΣΕΑΣ 11

12 Κατασκευή Δεξαμενών ύδρευσης στον οικ. Κουβέλια του ΤΔ Καλτεζών και στο ΤΔ ΘΗΣΕΑΣ ,27 Αραχαμιτών Κατασκευή γεφυριών 1.787,82 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Μάναρη ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Δόριζας ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Σκιρίτιδας ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαντινείας ,22 Φωτεινή σηματοδότηση κόμβων ΔΕ Τρίπολης ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Ύδρευση ΤΔ Βλαχοκερασιάς - Κερασιάς ,59 ΕΣΠΑ Αποχετευτικό δίκτυο και ΕΕΛ οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης ,63 ΕΣΠΑ Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Σκιρίτιδας ,00 Κατασκευή μανδρότοιχων Δ.Ε. Τεγέας 4.900,00 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τεγέας ,00 Ανάπλαση οδού Γρηγορίου Λαμπράκη ,24 Αποπεράτωση του θεάτρου Τ.Κ. Δάρα 2.195,62 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Μπατίτσα Τ.Κ Δόριζας 2.820,39 Αν. Πηγές Ενέργειας Κατασκευή μανδροτοίχων Τ.Κ. Μάναρη 9.426,56 Αν. Πηγές Ενέργειας Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Πάνω πηγάδι Τ.Κ Μάναρη 4.233,15 Αν. Πηγές Ενέργειας Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μάναρη 5.088,86 Αν. Πηγές Ενέργειας Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Αποπεράτωση προαυλίου χώρου νηπιαγωγείου Μερκοβουνίου 2.356,50 ΟΣΚ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Σταυρούλι Τ.Κ. Κανδήλας 2.349,15 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μαινάλου 2.500,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Αλωνίσταινας ,00 Αλλαγή δικτύου ύδρευσης πηγών Κανελάκι ΤΚ Μαυρικίου (σατα) 2.196,65 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης ΤΚ Αγιωργήτικων (σατα) ,00 Αποκατάσταση μανδρότοιχου στο χώρο του δημοτικού σχολείου Νεστάνης (σατα) ,00 Αντικατάσταση - συντήρηση τάφρων και αγωγών ΔΕ Τεγέας (σατα) 1.643,34 Διαμόρφωση χώρου στο Κατρέϊκο πηγάδι Οικισμού Μηλιάς Νεστάνης , ,00 και ,00 LEADER Κατασκευή τοιχίων Δ.Ε. Τρίπολης ,65 Κατασκευή μανδρότοιχου Οικισμού Αγ. Σώστη ΤΚ Σταδίου ,22 Επισκευή συντήρηση μάνδρας στο ΔΑΚ Τρίπολης 6.900,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 733 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Συντήρηση κτιρίου δημοτικού σχολείου ΤΚ Βαλτετσίου ,11 Συμπληρωματικά έργα στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου Δ.Ε. Φαλάνθου 497,20 12

13 Συντήρηση κοινοτικού γραφείου Δ.Ε. Σκιρίτιδας 5.480,00 Συντήρηση δημοτικού σχολείου ΤΚ Βλαχοκερασιάς ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Τεγέας 1.143,14 Συντήρηση κτιρίων ΔΕ Κορυθίου ,00 Συντήρηση κοινοτικού γραφείου ΤΚ Βαλτετσίου 6.850,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Επισκευή στέγης Πετροπούλειου Κληροδοτήματος ,00 Επισκευή και συντήρηση στέγης 10 ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης ,00 Συντήρηση-επισκευή 2 ου παιδικού σταθμού και βρεφονηπιακών σταθμών Καραμελόσπιτο και Σχίζα Δήμου Τρίπολης 7.500,00 Συντήρηση στέγης δημοτικού κτιρίου στην πλατεία της Τ.Κ. Λουκά Δ.Ε. Μαντινείας ,99 Πλατείες - πάρκα Παιδότοποι Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ. Τρίπολης ,89 ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση πλατείας Άρεως ,21 ΘΗΣΕΑΣ Ανάπλαση πλατειών - δρόμων Δήμου Σκιρίτιδας 5.383,35 Συντήρηση - ανάπλαση πλατειών & χώρων ΤΔ Βλαχοκερασιάς 1.651,09 Συντήρηση - ανάπλαση πλατειών & χώρων ΤΔ Κερασιάς 1.134,64 Κατασκευή φυλακίου παιδικής χαράς 3.300,00 Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Άρεως Δ.Ε. Τρίπολης ,00 Ανάπλαση πλατείας Πετρινού Δ.Ε. Τρίπολης ,21 ΕΣΠΑ Διαμόρφωση και συντήρηση πεζοδρομίου τμήματος οδού Καλαμών ,00 Αποκατάσταση κοινοχρήσρων χώρων στη Δ.Ε. Τρίπολης ,00 Οδοί οδοστρώματα Ασφαλτοστρώσεις στο τ.δ.αγ. Κων/νου 1.521,30 Ανάπλαση-διαμόρφωση των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ουάσιγκτων ,00 ΕΤΕΡΠΣ Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις στα τ.δ/τα 3.320,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης ,00 Οδοποιία και αναπλάσεις ΤΔ Ζευγολατίου 1.872,31 Οδοποιία ΤΔ Στενού 2.878,88 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου ,00 Βελτίωση οδοστρώματος από οικία Μπεζεριάνου Β. μέχρι δρόμο Αναλήψεως ΤΔ Λεβιδίου 1.414,74 Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Βαθύ Ρέμα ΤΔ Λεβιδίου 1.191,89 Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Λεβιδίου ,00 Αποκατάσταση οδού προς Σωτηρόπουλο στο ΤΔ Κώμης 6.900,00 Έργα οδοποιίας ΤΔ Δάρα, Κώμης, Παναγίτσας και Βλαχέρνας , ,88 και ,60 ΘΗΣΕΑΣ ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 13

14 Οδοποιία ΤΔ Λουκά 1.564,93 Οδοποιία Δ.Ε. Μαντινείας ,00 Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Σκιρίτιδας ,27 ΘΗΣΕΑΣ Οδοποιία Δ.Ε. Φαλάνθου 3.900,00 Οδοποιία στα ΤΔ Καμαρίου & Μανθυρέας ,00 και 5.329,30 ΥΠΕΣ ,30 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου 2.187,30 Οδοποιία ΔΕ Μαντινείας 2.342,68 Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας 3.873,86 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τεγέας ,00 Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Τρίπολης 9.735,72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τρίπολης 1.767,01 Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Λεβιδίου 1.304,58 Διαμορφώσεις δημοτικών οδών ΔΕ Τρίπολης 3.242,88 ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑ Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Μαντινείας ,00 Συντήρηση οδοποιίας ΔΕ Σκιρίτιδας ,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Τρίπολης 1.723,17 Κατασκευή τεχνικού κατάντι Δ.Ο. Τ.Κ Δόριζας 1.913,40 Αν. Πηγές Ενέργειας Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Κ Δόριζας 1.155,19 Αν. Πηγές Ενέργειας Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ Δόριζας ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Τσιμεντοστρώσεις οδών Τ.Κ Μάναρη ,58 Αν. Πηγές Ενέργειας Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ Βλαχοκερασιάς ,00 Αν. Πηγές Ενέργειας Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων στα Τ.Δ. Λουκά και Πικέρνι 374,72 Αν. Πηγές Ενέργειας Βελτίωση δρόμου στην θέση Παλαβοντίτσα - Τζαβαρα στην ΤΚ Ροεινού (σατα) 6.150,00 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Κερασταρίου Δ.Ε. Τεγέας ,00 Βελτίωση υφιστάμενων οδών ΔΕ Μαντινείας ,00 Άρση καταπτώσεων, συντήρηση, διαμόρφωση και καθαρισμός δρόμων στις ΤΚ Αθηναίου, Αραμιτών, Ασέας, Βαλτετσίου, Δόριζας κ.λ.π. Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Άρση καταπτώσεων, συντήρηση, διαμόρφωση και καθαρισμός δρόμων στις ΤΚ Αμπελακίου, Αγριακόνας, Μάναρη, Μαυρογιαννη κ.λ.π. Δ.Ε. Βαλτετσίου ,00 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κορυθίου ,74 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Φαλάνθου ,72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τεγέας ,72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαντινείας ,74 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεβιδίου ,00 Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Τρίπολης ,00 Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Τρίπολης ,80 Διαπλάτυνση & αντιστήριξη δρόμου από οικία Δ. Κορολή έως εκκλησία Αγ. Μαρίνα Τ.Κ ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 14

15 Ελαιοχωρίου Βελτίωση ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου από Μιχαλόπουλου Ι. έως Άγιο Νικόλαο ΤΚ Αγιωργήτικων ,00 Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Τρίπολης ,00 Οδοποία Τ.Κ. Κερασταρίου ,00 Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Ηρώων 1912 & Ασκληπιού Δ.Ε. Τρίπολης ,36 Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών οδών ΤΚ Πιάνας Δ.Ε. Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης ,34 Πεζοδρόμια Κατασκευή πεζοδρομίων ΤΔ Σταδίου 1.964,36 Κατασκευή πεζοδρομίων στο τ.δ. Τρίπολης 3.875,07 Διαμόρφωση πεζοδρόμων Εθνικής Αντίστασης και Τάσου Σεχιώτη (Τζ. Κέννεντη) ,17 ΕΣΠΑ Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών και σωμάτων Δ.Δ. Αγ. Κων/νου ,05 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Τρίπολης 6.300,00 Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης ,00 Συντήρηση η/μ εγκαταστάσεων Δήμου Τρίπολης 6.300,00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Ανασχετικά τοιχία αντιπλημμυρικής προστασίας τ.δ. Δάρα 1.746,82 ΘΗΣΕΑΣ Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης (χρήση 2013) 2.353,86 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μαντινείας 8.000,00 Επισκευή νεκροταφείων Δ.Ε.Σκιρίτιδας 5.800,00 Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στα ΤΔ Σταδίου, Μανθυρέας και Ριζών Δήμου Τεγέας 1.326,89 ΘΗΣΕΑΣ Αποκατάσταση ζημιών και αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στο ΤΔ Μαυρικίου ,74 ΘΗΣΕΑΣ Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΔ Ροεινού ,82 ΘΗΣΕΑΣ Αναπλάσεις και βελτιώσεις πλατειών, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Δήμου Τεγέας 1.469,87 ΘΗΣΕΑΣ Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω φυσικών καταστροφών στο ΤΔ Παναγίτσας 6.555,00 ΥΠΕΣ Αναπλάσεις στα Δ.Δ. του Δήμου Τριπόλεως ,47 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου & κατασκευή εξωτερικών χώρων υγιεινής, εργασίες που είναι αναγκαίες για την στέγαση του Δημ. Σχ. Λεβιδίου ,00 ΟΣΚ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορυθίου 8.000,00 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Αγ. Βαρβάρας στη ΔΕ Σκιρίτιδας 7.800,00 Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου εξωκλησιού Δ. Τρίπολης ,00 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Πικερνίου 1.913,40 Αποκατάσταση βλάβης γεφυριού προς ΤΔ Σιμιάδων 1.644,00 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΔ Κάψα ,00 15

16 Αναπλάσεις ΤΔ Αρτεμισίου ,81 ΘΗΣΕΑΣ Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε λιθοδομές στο ΤΔ Ριζών 2.092,82 Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΔ Στρίγκου 6.199,20 ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επισκευή δημοτικού σχολείου Γαρέας σε πολιτιστικό κέντρο (μελέτη, κατασκευή) Ν. Αρκαδίας ,99 ΘΗΣΕΑΣ Διαμόρφωση δημοτικών χώρων ΔΕ Κορυθίου ,00 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Μαντινείας 4.305,07 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τεγέας 1.189,62 Κατασκευή στεγάστρων ΔΕ Τεγέας 3.065,03 Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τρίπολης ,00 Κατασκευή ταφικού συμπλέγματος στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Θάνα 1.674,64 Επίστρωση Κυβόλιθων στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Θάνα ,00 Αποστραγγιστικά έργα όμβριων υδάτων στην ΤΚ Σταδίου ΔΕ Τεγέας ,00 Κατασκευή αγωγού ομβριων υδάτων ΤΚ Π. Επισκοπής Δ.Ε. Τεγέας ,00 Αναπλάσεις κοιν. χώρων Τ.Κ. Αμπελακίου, Ασέας, Δάφνης, Καλτεζών κ.λ.π. της Δ.Ε. Μαντινείας ,00 Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου ,00 Περίφραξη περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Κάρτσοβα 6.305,84 Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παλαιόπυργου 3.000,24 Συντήρηση αύλιου χώρου στο 9 ο Δημοτικό Σχολείο ,00 Συντήρηση αύλιου χώρου στο 7 ο Δημοτικό Σχολείο ,00 Διαμόρφωση χώρου Αγ. Αθανασίου ΤΚ Νεστάνης 2.000,00 Αποπεράτωση κατασκευής μανδρότοιχων Δ.Ε. Τεγέας ,16 Πλακόστρωση ΤΚ Κερασταρίου ,00 Συντήρηση γεφυριών στην Τ.Κ. Σιμιάδων ,10 Διαμόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ Κανδήλας ΔΕ Λεβιδίου ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 741 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη επισκευής & διαμόρφωσης κτιρίου Δημαρχείου ,00 Λοιπές μελέτες Μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (μελέτη ανάπλασης & πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου του Δ.Δ Τριπόλεως διαμόρφωση στοάς Αθανασιάδη) ,00 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτες προετοιμασίας έργων Ε.Π.ΤΑ. (Μελέτη εμπλουτισμού των υπογείων υδροφόρων ,97 ΕΠΤΑ ,92 στρωμάτων στην περιοχή Δερβένι με την κατασκευή φράγματος, Δ.Δ. Στενού). 101,95 ΕΣ. ΔΗΜΟΥ Γεωλογική και Περιβαλλοντική Μελέτη εκβάθυνσης και εξοπλισμού γεώτρησης στο Τ.Δ. Ελαιοχωρίου ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Σύνταξη γεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης ανόρυξης γεώτρησης στη θέση 2.142,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 16

17 «Πηγαδούλια» στο τ.δ. Κώμης του Δήμου Λεβιδίου Μελέτη αποχετευτικών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. Λεβιδίου 2.398,50 Μελέτη αποχετευτικών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τ.δ. Κανδήλας 2.398,50 Μελέτη εκσυγχρονισμού υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στο ΤΔ Δάρα ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη αποκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας των αποστραγγιστικών τάφρων (αναδασμού Λεβιδίου) ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη αποκατάστασης υδραυλικής λειτουργίας των αποστραγγιστικών τάφρων ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (αναδασμού Κανδήλας) Σύνταξη μελέτης αποκατάστασης βλάβης γεφυριού δρόμου προς τ.δ. Σιμιάδων 4.674,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Σύνταξη μελετών για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή δ.δ. Σάγκα 1.800,00 Σύνταξη υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την αξιοποίηση των πηγών ΜΑΝΑ ΝΕΡΟΥ και ΜΟΥΡΙΕΣ Νεστάνης για την υδροδότηση των τ.δ/των Νεστάνης και οικισμού Μηλιάς 2.400,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτες (τοπογραφική, υδραυλική, στατική) για την ύδρευση τ.δ/τος Βλαχοκερασιάς 3.570,00 ΘΗΣΕΑΣ Μελέτες αποχέτευσης & επεξεργασίας λυμάτων τ. δ/τος Βουρβουρών : , ,44 ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη κατασκευής ανασχετικών βαθμίδων στον ποταμό Σαρανταπόταμο-Ξηριά Δήμου ΘΗΣΕΑΣ ,00 Τεγέας Μελέτη κατασκευής ανασχετικών βαθμίδων στον ποταμό Δολιανίτη Δήμου Τεγέας (5ος και ΘΗΣΕΑΣ ,00 6ος ανασχετικός βαθμός) Περιβαλλοντική μελέτη για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Κανδάλου του ΘΗΣΕΑΣ 5.000,00 Δήμου Τεγέας Μελέτη «Τεχνητού υγρότοπου επεξεργασίας λυμάτων για τα Τ.Δ. Σταδίου και Μαγούλας» ,00 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης (Τοπογραφική, 2.940,00 Υδραυλική, Περιβαλλοντική) στο Τ.Δ Ριζών Μελέτη αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης (Τοπογραφική, 2.940,00 Υδραυλική, Περιβαλλοντική) στο Τ.Δ Σταδίου Μελέτη ανάπλασης πλατείας Δημαρχείου και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Σταδίου 3.273,40 Μελέτη ανάπλασης πλατείας και κοινοχρήστων χώρων T.Δ. Στρίγκου 2.100,00 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Μαγούλας 1.500,00 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Ριζών 2.748,90 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης ευρύτερου χώρου υπαίθριου μουσείου προβολής και ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 2.850,00 ενημέρωσης Δήμου Τεγέας Μελέτης διαμόρφωσης και ανάπλασης πλατείας και κοινόχρηστων χώρων Αλωνιών στο ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 2.849,99 Τ.Δ. Σταδίου Μελέτη ανόρυξης και εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης 8.785,72 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη βελτίωσης Επαρχιακής οδού Σταδίου-Γαρέας-Μαυρικίου- Άνω Βέρβενα σε τμήμα 3 km με τέλος την υφιστάμενη γέφυρα στην είσοδο του οικισμού Μαυρικίου ,00 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτη ύδρευσης Δήμου Λεβιδίου 1.902,32 Μελέτη ανόρυξης γεώτρησης Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς 2.500,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 17

18 Μελέτη ύδρευσης ΔΕ Μαντινείας 4.428,00 Μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου 4.500,01 ΥΠΕΣ Μελέτη παροχής υπηρεσιών για τον καθορισμό δράσεων και αξόνων προτεραιότητας για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Τρίπολης ,00 Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης ,00 ΥΠΕΣ Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (ΕΣΠΑ) ,00 ΕΣΠΑ Καταγραφή και ταξινόμηση εξοπλισμού δημοτικού φωτισμού στην ΔΚ Τρίπολης ,00 Ψηφιακή περιήγηση στο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό της Τρίπολης (ΕΣΠΑ) ,00 ΕΣΠΑ Συνάντηση αδελφοποιημένων πόλεων Τρίπολης ΕΣΠΑ 6.137,80 ΕΣΠΑ Αρκαδικό δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή Δήμου Τρίπολης (ΕΣΠΑ) ,00 ΕΣΠΑ Μελέτη ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Αθήναιου 2.500,00 Μελέτη ύδρευσης Κανδήλας ,56 Παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης για υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξης στο ΔΕΠΙΝ ,00 Μελέτη σχεδίου γενικής διάταξης χώρων στάθμευσης ,00 Παροχή υπηρεσιών γενικού συμβούλου για την προετοιμασία Τρίπολη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πόλη Πολιτισμού ,00 ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ 18

19 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 40. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΩΗΡ-7ΑΛ Λοιπές μελέτες Σύνταξη πράξης εφαρμογής επέκτασης σχ. πόλης Τρίπολης στην πολεοδομική ενότητα Κολοκοτρώνη ,00 ΔΑΝΕΙΟ Ταχυμετρική αποτύπωση τροποποίησης και αναλογισμού του Β. τμήματος της περιφερειακής οδού (από οδό Ταξιαρχών μέχρι την ενότητα Σέχι) 5.000,00 Ταχυμετρική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στην οδό Ήβης 3.600,00 Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού για την διάνοιξη περιφερειακής οδού στο τμήμα της από οδό Αγ. Κων/νου έως Ο.Τ ,00 Σχέδιο χωροταξικής και Ανάπτυξης του Δήμου Τριπόλεως και της περιαστικής περιοχής ,00 Ανασύνταξη πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής στο ακυρωθέν τμήμα της Π.Ε ,00 Σταδίου (Ο.Τ.740,741,742) Ταχυμετρική αποτύπωση μετά προτάσεων πολεοδόμησης & πράξεως εφαρμογής των Δ.Δ. του Δήμου Τριπόλεως ,51 ΔΑΝΕΙΟ Μελέτες σύνταξης Πράξεων Αναλογισμού 3.987,30 Ολοκλήρωση της ταχυμετρικής αποτύπωσης Β/Δ Τμήματος σχεδίου πόλεως Τρίπολης 3.995,00 Ολοκλήρωση της ταχυμετρικής αποτύπωσης Ν/Δ Τμήματος σχεδίου πόλεως Τρίπολης ,00 Οριοθέτηση Διευθέτηση και Περιβαλλοντική αδειοδότηση χειμάρρων Δήμου Λεβιδίου 3.808,00 ΘΗΣΕΑΣ Τοπογραφική μελέτη για οριοθέτηση του ρέματος στη θέση κατασκευής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για το δίκτυο αποχέτευσης τ.δ/τος Βλαχοκερασιάς 1.190,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στο Δ.Δ. Αλέας 5.000,00 Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην περιοχή "Ξυλογέφυρο" στο Τ.Δ. Τζίβα 8.000,00 Μελέτη πολεοδομικών ρυθμίσεων σχεδίου πόλης Τρίπολης 3.800,00 19

20 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 1) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ,20 2) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ,40 3) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ,31 4) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ,00 5) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ,56 6) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Εισφορά σε χρήμα) ,31 7) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Ανταποδοτικά) ,05 8) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Ελεγχ. Στάθμ.) 6.592,42 9) ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ (Αν. Πηγές Ενέργειας) ,85 10) ΘΗΣΕΑΣ ,99 11) ΔΑΝΕΙΟ ,51 12) ΟΣΚ ,50 13) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ LEADER ,00 14) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,20 15) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΤΑ ,97 16) ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΑΛΑ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ,15 20

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.)

Πράξη 27η (Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ιθάκης οικ. έτους 2013.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 27 η Ιθάκη, σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 015 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Το γενικό πλαίσιο... 3 1. Στρατηγικοί στόχοι / άξονες προτεραιότητας... 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜ ΕΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015 ΑΞΟΝΑΣ. 1.1.1 ΕΠ 0,00 0,00 ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ Μ Δ ΤΥ ΘΙΣ Γ 63.342,89 30.7425.19 62.818,99 ΥΠΑΑ&T 61.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΛ Ε Δ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ... 1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ... 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_02: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα