ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4 εκεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4 εκεμβρίου 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ ( Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα Τ.Κ ος όροφος Γραφείο 10-11) Τηλ: fax: Αρ. Πρωτ:169706/ Α..Α. : Β4ΣΦΟΡΕ1-ΥΜΨ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΠΛ ΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤ ΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22-2ος όροφος Αίθουσα.Σ. 4 εκεμβρίου 2012 Τρίτη π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Έως πλέον ΦΠΑ ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΕΠΙΛΟΓ ΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Χαμηλότερη τιμή Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπ όψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπ ως τροπ οπ οιήθηκαν και ισχύουν: α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ τa) ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων''. β) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/ τa) ''Κανονισμός Προμηθειών του ημοσίου'' (Κ.Π..) γ) του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ τa) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, π ρομηθειών και υπ ηρεσιών. δ)του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ τa) άρθρο 8 παρ. 8 (α) ε) του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204// τa) άρθρο 4 παρ. 3 στ) του Ν. 4072/2012(ΦΕΚ 86// τa) άρθρο 238 ζ) την απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 31 ου θέματοςτης 205 ης / συνεδρίασης του. και τέλος στ) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ / , Α..Α. Β49ΞΟΡΕ1-2Ω2/ , για την πληρωμή ισόπ οσης δαπ άνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και Ε Ε - Κ.Α.Ε οικ. Έτος 2012, για την δαπάνη << ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ>>, που 1

2 καταχωρήθηκε με α/α 145 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣ ΕΙ Ανοιχτό, πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥ ΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ Η - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜ ΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α.» 1. ΕΙ ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το είδος, οι π οσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης αυτής. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπ ής ή της αλλοδαπής - συνεταιρισμοί ενώσεις π ρομηθευτών, που υπ οβάλλουν κοινή προσφορά, εφ όσον έχουν ήδη εκτελέσει ίδια ή παρόμοια με την ζητούμενη στο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α εργασία. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3μελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχε ιρων ιαγωνισμών, που ορίστηκε με την απ όφαση επ ί του 49 ου θέματος της 189 ης / συνεδρίασης του Σ του Ε.Τ.Α.Α., στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του.σ. στις 4 εκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα πμ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν λαμβάνονται υπ όψη και επιστρέφονται χωρίς να απ οσφραγισθούν. Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπ άνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥ ΡΩ, πλέον του ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται, όλες οι εργασίες που προαναφέραμε και βαρύνουν το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛ ΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές εκείνων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και θα επ ιδίδονται στην επιτροπή την ημέρα και ώρα που θα γίνεται ο διαγωνισμός, πέραν της οπ οίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές μπ ορεί να αποστέλλονται στην Υπ ηρεσία με οπ οιοδήπ οτε τρόπ ο και παραλαμβάνονται με απ όδειξη, με την απ αραίτητη, όμως π ροϋπ όθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπ ηρεσία μέχρι τη π ροηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και τις και ώρα Οι προσφορές απ οσφραγίζονται απ ό την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αυτού, στις 4 εκεμβρίου 2012 και ώρα π.μ. στον τόπ ο διενέργειας του διαγωνισμού αυτού, όπ ου δικαιούται να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπ ρόσωπ ος του κάθε συμμετέχοντος. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο π λήρης τίτλος της αρμόδιας υπ ηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του απ οστολέα. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 1. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οπ οίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά (πρωτότυπο και αντίγραφο), του άρθρου 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, του Π.. 118/2007 ( ΦΕΚ 150/Α/ 2007). 2

3 2. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οπ οίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). 3. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οπ οίος θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). Η μη τήρηση των αναφερομένων στις παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, καθιστούν τη προσφορά απαράδεκτη. Τόσο η οικονομική όσο και η τεχνική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφημένες και θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, π ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπ άρχει στην προσφορά οπ οιαδήπ οτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη απ ό τον προσφέροντα, η δε επ ιτροπ ή αξιολόγησης του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απ ορρίπ τεται, όταν υπ άρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οπ οίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπ ιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. Προσφορά για μέρος της ανάθεσης του έργου που π ροκηρύχθηκε, απ ορρίπ τεται επίσης ως απ αράδεκτη. Οι προσφορές ισ χύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό, (120) ημερολογιακές ημέρες απ ό την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που απ οδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισ χύος μικρότερο του προβλεπομένου απ ό τη διακήρυξη, απ ορρίπ τεται ως απ αράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπ οβολής τους απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓ ΗΤΙ ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Όσοι θα λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ. 5.2 Ο προσφέρων στον οπ οίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υπ οχρεωμένος εντός 20 ημερών απ ό τη κοινοπ οίηση σε αυτόν, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με βεβαίωση παραλαβής, να υπ οβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 2, προκειμένου να ελεγχθούν απ ό την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 5.3 Η μη υπ οβολή των δικαιολογητικών του Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, συνιστά λόγο αποκλεισμού απ ό το διαγωνισμό. 5.4 Για τις ενώσεις π ρομηθευτών ισ χύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του έργου. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥ ΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥ ΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες. Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπ έρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οπ οίο υπ άγεται το κατά περίπτωση είδος, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι π εριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές. Εφόσον απ ό την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται τιμή για όλο το έργο, η προσφορά απ ορρίπ τεται ως απ αράδεκτη. Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τιμές για όλα τα είδη του πιο κάτω πίνακα και του Παραρτήματος Α. 3

4 Παράλειψη αναφοράς ζητούμενης τιμής αποτελεί λόγο απ οκλεισμού απ ό τον διαγωνισμό. Οι τιμές προσφοράς δεν υπ όκεινται σε καμία αναπ ροσαρμογή ή αναθεώρηση για οπ οιονδήπ οτε λόγο ή αιτία, θα ισ χύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο θα υπ ολογίζονται στο καθαρό προ ΦΠΑ ποσό των τιμολογίων, σε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και χαρτοσήμου 2,4 % επί του 3%. Ο ανάδοχος επιπλέον βαρύνεται με κράτηση ίση με το 0,1% της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204 Α / ) Το ποσό της κράτησης αυτής (0,1%), θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Επ ίσης θα π αρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ ποσό. Τέλος ο ανάδοχος θα υπ όκειται σε όπ οιες νέες κρατήσεις, ενδεχομένως θεσμοθετηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για τη παρουσίαση της οικονομικής προσφοράς, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να κάνει χρήση του πιο κάτω πίνακα. ΕΤ ΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών 1.1 των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤ ΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 2.1 Εκτύπωση βεβαιώσεων π ληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων στις βεβαιώσεις Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 3 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Α εξαμήνου Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Β εξαμήνου, με πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ 4

5 4 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4.1 Εκτύπωση, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩ Ν ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙ ΒΛΙΑΡΙΩ Ν ΜΙΣΘΩΤΩΝ 5 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων 5.1 δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ Τιμή μονάδας, για την εκτύπωση περιοδικά αποστελλόμενων εντύπων του Ταμείου μεγέθους Α4 (επιστολές, βεβαιώσεις κλ π) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για αποστολή: τιμή σε /τεμάχιο = Όλες ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ..%. 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει : 7.1 Όλα τα δικαιολογητικά που θα απ οδεικνύουν τις τεχνικές τους δυνατότητες για τα πιο κάτω: Οργανωμένο σύστημα διασφάλισης π οιότητας π ιστοπ οιημένο κατά τα διεθνή πρότυπα ISO Πλήρες τμήμα ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων ακριβείας. Αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα π αρακολούθησης των αριθμήσεων και της εκτύπωσης όλων των εντύπων. Εναλλακτικές προτάσεις εφεδρικής παραγωγής, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του αρχικού εξοπ λισμού η χώρου παραγωγής. υναμικότητα εμφακέλωσης. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ ΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ οθέματα χαρτιού βάρους 80 & 90 gr/τεμ. ικανά για την άμεση έναρξη παραγωγής και έγγραφες δεσμεύσεις π ρομηθευτών χαρτιού, ότι θα τους π ρομηθεύσουν έγκαιρα τις ζητούμενες π οσότητες, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της ιακήρυξης. Εμπ ειρία στην έγκαιρη και απ ροβλημάτιστη διακίνηση μεγάλων π οσοτήτων εντύπου υλικού, που θα αποδεικνύεται απ ό αντίστοιχες παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί σε άλλους πελάτες του ημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα. ραστηριότητα του συμμετέχοντος σε αντίστοιχα έργα κατά τη τελευταία τριετία ( κατάλογος επ ιχειρήσεων και δημοσίων υπ ηρεσιών) 7.2 Τε χνική περιγραφή του υπ ό εκτέλεση έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 7.3 είγμα του χαρτιού εκτύπωσης του ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ. 7.4 Αναφορά του χρόνου παράδοσης των φακέλων στα ΕΛ.ΤΑ.(Αριθμός ημερών μετά την παράδοση της μαγνητικής ταινίας). Επειδή τα ζητούμενα είδη θεωρούνται ότι είναι άμεσης παράδοσης, η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 5

6 8. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κινηθεί ως εξής: Κατ αρχήν θα απ οσφραγίσει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και τους υπ οφακέλους των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς που εμπεριέχονται. Στη συνέχεια ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή και την τεχνική περιγραφή (μονογραφές ανά φύλλο). Επ ίσης μονογράφει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια θα π ροχωρήσει στην απ οσφράγιση των οικονομικών προσφορών μόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν απ οδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα απ ό τη π ροκήρυξη δικαιολογητικά. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν απ οδεκτές δεν απ οσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η απ οσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει απ ό την ίδια επιτροπή, στις 4 εκεμβρίου 2012, στον ίδιο τόπ ο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπ ως π ροαναφέρθηκε. Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία απ οσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που π ροσφέρθηκαν. 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣ Η ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο για την επιλογή του π ρομηθευτή θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει απ ό το.σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οπ οίο μπ ορεί επ ίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άπ οψη του οι τιμές που επ ιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οπ οιοδήπ οτε άλλο λόγο. Οι αναγραφόμενες π οσότητες εργασιών είναι ενδεικτικές και δεν μπ ορούν να λειτουργήσουν δεσμευτικά για τη τρέχουσα περίοδο. Θα χρησιμεύσουν μόνο για τον υπ ολογισμό της επίσης ενδεικτικής συνολικής τιμής της προσφοράς για ένα έτος, βάσει της οπ οίας θα π ροσδιοριστεί ο μειοδότης. Οι εργασίες που θα π ραγματοπ οιηθούν κατά τη τρέχουσα περίοδο, θα μπ ορούν να υπ ερβαίνουν ή να υπ ολείπ ονται των αναγραφόμενων και ο ανάδοχος θα είναι υπ οχρεωμένος να τις πραγματοποιεί, με τις τιμές μονάδας ανά είδος εργασίας που ήδη προσέφερε, χωρίς να δικαιούται να μεταβάλει τις τιμές της προσφοράς του. Για το προσδιορισμό του μειοδότη του διαγωνισμού, θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη συνολική ενδεικτική προσφορά. Εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 5 αυτής της π ροκήρυξης, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά εκείνου στον οπ οίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, αναφέροντας μόνο τις τιμές μονάδας για κάθε επί μέρους εργασία, όπως αυτές θα προκύψουν από τη προσφορά του, για διάστημα ενός έτους και για συνολική ετήσια δαπάνη όχι μεγαλύτερη των ,00 πλέον ΦΠΑ. 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 10.1 Η απ όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως με απ όδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οπ οίος υπ οχρεούται να π ροσέλθει μέσα σε 10 ημέρες απ ό την ημερομηνία κοινοπ οίησης της ανακοίνωσης για την υπ ογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας (ετήσια ) χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τα δικαιολογητικά για την εκπ ροσώπ ηση του Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα Εάν ο Ανάδοχος στον οπ οίο έγινε η ανακοίνωση δεν π ροσέλθει εντός 10 ημερών να υπ ογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απ όφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οπ οίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υπ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οπ οίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπ ογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση ανεξάρτητα απ ό το όργανο που την εκδίδει και τον τύπ ο που περιβάλλεται, πρέπει απ αραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα : Την ημερομηνία έκδοσης. 6

7 Τον εκδότη. Την υπ ηρεσία προς την οπ οία απ ευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) Τον αριθμό της εγγύησης καθώς και τον ΑΦΜ. Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση αυτού υπ έρ του οπ οίου εκδίδεται η εγγύηση Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τον τίτλο του προς ανάθεση έργου. Την ημερομηνία λήξης της ισ χύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπ ιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπ ηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία απ ό μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απ αίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες απ ό της απ λής έγγραφης ειδοποίησης. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπ όκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υπ οχρεούται να προβεί στην παράταση της ισ χύος της εγγύησης, ύστερα απ ό απλό έγγραφο της υπ ηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν απ ό την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Στην περίπτωση ένωσης π ρομηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπ οχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (όλων). Οι εγγυήσεις συντάσσονται υπ οχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται απ ό αναγνωρισμένες Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων. 12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 12.1 Ο υπ οψήφιος Ανάδοχος που δεν θα π ροσέλθει μέσα στην π ροθεσμία που ορίζεται, να υπ ογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος απ ό την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και απ ό κάθε δικαίωμα που απορρέει απ ό αυτήν με απ όφαση του.σ. του E.T.A.A Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υπ οχρεωτικά έκπτωτος απ ό την σύμβαση και απ ό κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ ό αυτήν, εφόσον εκτελεί π λημμελώς τα καθήκοντα του ή παραβεί τους όρους της υπ ογεγραμμένης σύμβασης Στον υπ οψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος απ ό την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απ όφαση του.σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : α) Κατάπ τωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε απ ό τους υπ ολοίπ ους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι π ροϋπ οθέσεις του Π.. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση π ροκαλούμενη ζημία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί το νέο έργο σύμφωνα με το Π.. 118/07. γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου απ ό τις π ρομήθειες του δημόσιου τομέα. δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται ή τροπ οπ οίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης απ ό τις οπ οίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπ ολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπ όψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει απ ό τροπ οπ οίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οπ οία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 13. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των ειδών και των υπ ηρεσιών του διαγωνισμού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε εξάμηνο, μετά την παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. και τη παραλαβή των εργασιών απ ό την έκτατη επ ιτροπ ή που θα συσταθεί απ ό το Ταμείο με σκοπό τη παράδοση - παρακολούθηση και παραλαβή του έργου και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα π ληρωμής απ ό τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο δικαιούχος θα υπ όκειται σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των τιμολογίων του, όπ ως αυτή του 3% υπ έρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήμου 2,4 % επ ί του 3%, καθώς και 0,1% 7

8 επ ί της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204 Α / ) ή ενδεχομένως σε άλλες εάν αυτές θεσμοθετηθούν στην διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απ αιτείται να προσκομίσει: α) Φορολογική ενημερότητα. β) Ασφαλιστική ενημερότητα. γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί απ ό τις αρμόδιες υπ ηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: ΕΠΩΝΥ ΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Καταρχήν θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως, μεταξύ των συμβαλλομένων, για οπ οιαδήπ οτε διαφωνία ή διαφορά υπ άρξει μεταξύ τους, σχετικά με το παρόν έργο. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά Πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : Α) Στοιχεία των προς π ρομήθεια ειδών - ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑ Α Β) Τους Συμπ ληρωματικούς γενικούς όρους - ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Β Γ) Τον Κανονισμό Προμηθευτών ημοσίου (Κ.Π..) Επ ισυνάπ τονται τα Παραρτήματα : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙ ΩΝ» ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑ Β «ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑ ΡΑ ΡΤΗΜΑ Γ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κάθε π ληροφορία σχετική με τη διενέργεια του διαγωνισμού θα δίνεται στα γραφεία των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, 5ος όροφος Γραφείο 10 11, απ ό 8:00 μέχρι 13:30 και στο τηλέφωνο , fax Οι ενδιαφερόμενοι μπ ορούν να αναζητήσουν τη παρούσα διακήρυξη στις ηλεκτρονικές σελίδες και Κατά τα λοιπά και όπ ου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. αριθμ. 118/07, που θεωρείται ότι αποτελεί αναπ όσπ αστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. Αργύριος Ζαφειρόπουλος 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Ω Ν Το αντικείμενο του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού, είναι εργασίες ετήσιας εμφακέλωσης, ταξινόμησης και μεταφοράς - παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των πιο κάτω ειδών, για τα οπ οία παρέχεται υπ όδειγμα απ ό την υπ ηρεσία: 1. ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩ Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. Στο ειδοποιητήριο αυτό υπ άρχει πράσινο δελτίο ταχυπ ληρωμής ΕΛ.ΤΑ. εκτυπωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που απ αιτούν τα ΕΛ.ΤΑ. για την ταχυπληρωμή, τόσο στην π οιότητα του χαρτιού και τα υπ οχρεωτικά πεδία εγγραφών, όσο και στην ανάγνωση OCR B. Οι διαστάσεις του χαρτιού (μαζί με το δελτίο της ταχυπ ληρωμής), θα είναι 21 Χ 29,70 c m (A4) και το βάρος 90 gr περίπου. Συνολικά θα τυπ ωθούν ειδοποιητήρια ανά εξάμηνο. Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου θα γίνει με εκτυπ ωτή LASER και θα είναι κατάλληλο για οπ τική ανάγνωση. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω ειδοποιητηρίων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου ειδοποιητηρίων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 2. ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ α. Εκτύπωση μία φορά ετήσια, περίπου βεβαιώσεων π ληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισ μένων στις βεβαιώσεις. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ετήσια. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ετήσια. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ετήσια. 3. ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, περίπου ανά εξάμηνο. Στις βεβαιώσεις Β Εξαμήνου θα υπ άρχει και πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 4. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩ ΡΗΣΗΣ ΒΙ ΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. περίπου ανά εξάμηνο. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 5. ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α. Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών, συνήθως για ένα χρόνο. Αυτό το ειδοποιητήριο έχει χρωματική παραλλαγή πορτοκαλί - μπ λε και περιλαμβάνει δελτίο ταχυπ ληρωμής, εκτυπωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που απ αιτούν τα ΕΛ.ΤΑ. για την ταχυπ ληρωμή, τόσο στην π οιότητα του χαρτιού και τα υπ οχρεωτικά πεδία εγγραφών, όσο και στην ανάγνωση OCR B. Οι διαστάσεις του χαρτιού (μαζί με το δελτίο της ταχυπ ληρωμής), θα είναι 21 Χ 29,70 c m (A4) και το βάρος 90 gr περίπου. Η ετήσια π οσότητα θα είναι περίπου ειδοποιητήρια. 9

10 β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ετήσια. γ. Εμφακέλωση περίπου ειδοποιητηρίων διακανονισμών ετήσια. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ετήσια. Οι προσφορές θα αφορούν εργασίες ετήσιας εκτύπωσης, εμφακέλωσης ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛ.ΤΑ. ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ όσοι έχουν ήδη εκτελέσει ίδιες εργασίες στον δημόσιο τομέα την τελευταία τριετία, με επ ιτυχία και χωρίς την παραμικρή παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση, παρουσιάζοντας συστατικές επιστολές των φορέων στους οπ οίους παρείχαν τις υπ ηρεσίες αυτές. Συμπληρωματικά και εκτός της διαδικασίας ανάδειξης του μειοδότη, θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να δώσουν τιμή μονάδας, για την εκτύπωση περιοδικά απ οστελλόμενων εντύπων του Ταμε ίου μεγέθους Α4 βάρους χαρτιού περίπου 80 gr (επ ιστολές, βεβαιώσεις κλπ) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή. Η τιμή αυτή θα χρησιμοπ οιηθεί, σε περίπτωση που οι Τομείς Μηχανικών θελήσουν να κάνουν χρήση αυτής της υπ ηρεσίας. Κάθε τέτοια απ οστολή υπ ολογίζεται να αποτελείται απ ό επ ιστολές περίπου. Επ ίσης ζητείται να υπ άρχει η δυνατότητα απ ό το Ταμείο, να έχει τη δυνατότητα παραγγελίας και απ οστολής για οπ οιοδήπ οτε νέο έντυπ ο απ οφασιστεί. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα χρησιμεύσουν για τον υπολογισμό της επίσης ενδεικτικής συνολικής τιμής της προσφοράς για ένα έτος, βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί ο μειοδότης. Οι πραγματικές ποσότητες των επί μέρους εργασιών του όλου έργου, θα έχουν διακύμανση μέσα στο έτος και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια από τώρα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. με τις τιμές μονάδας ανά είδος εργασίας και έως του συνολικά προϋπολογισθέντος ποσού των πλέον ΦΠΑ ετήσια. Το.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μπ ορεί επ ίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άπ οψη του οι τιμές που επ ιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμε ίο, ή για οπ οιοδήπ οτε άλλο λόγο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Γ ΕΝΙ ΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παράδοση του κύριου όγκου των εργασιών θα γίνει δύο φορές ετήσια (Α και Β εξάμηνο), εκεμβρίου για το Α εξάμηνο και στις Ιουνίου για το Β εξάμηνο, των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ( Β εξαμήνου ) με τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. έως τις 25 Νοεμβρίου και των ειδοποιητηρίων διακανονισμού στις 5 10 κάθε μήνα, κατ ευθείαν στο γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. που εξυπηρετείται το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Για τις πιθανές επί πλέον εργασίες που θα ζητηθούν θα καθορίζεται απ ό το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. η ημερομηνία παράδοσης στο έγγραφο παραγγελίας των νέων εργασιών. Για κάθε μέρα που θα περνάει απ ό την π ροθεσμία παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ., θα επιβάλλεται π οινική ρήτρα 200, η οπ οία θα καταβάλλεται απ ό τον π ρομηθευτή χωρίς αντίρρηση. Με τά την πάροδο 10 ημερών απ ό την π ροθεσμία παράδοσης, ο π ρομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και τότε καταπίπτει υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης, και καταβάλλεται επί πλέον το ποσόν της προαναφερόμενης ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή ο π ρομηθευτής επιβαρύνεται και με χρηματική ποινή ίση με τις θετικές ή απ οθετικές ζημίες του Ε.Τ.Α.Α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάγνωση του OCR απ ό τον εξοπλισμό των ΕΛ.ΤΑ., ο π ρομηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επ ίσης ο π ρομηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε θετική ή απ οθετική ζημία του Ε.Τ.Α.Α. Το Ταμείο έχει το δικαίωμα μέσω εκπροσώπων του, να επισκεφτεί τους χώρους των εργοστασίων του αναδόχου προκειμένου να σχηματίσει άπ οψη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τους χώρους, την ασφάλεια και την γενικότερη ροή των εργασιών που ακολουθείται. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤ ΗΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜ ΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα.., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ ενός του Ν.Π..., που εδρεύει στην Αθήνα επ ί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ , με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απ ασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα εκπροσωπείται απ ό τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. και αφ ετέρου του.. που έχει έδρα.., Τ.Κ..., με Α.Φ.Μ..Ο.Υ.. τηλ..., συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία απ οδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος απ ό τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπ ροσώπ ου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, ύστερα απ ό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού έως ,00 πλέον του Φ.Π.Α. για το έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ Η ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» που διενεργήθηκε στις 4 εκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την απ όφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 31 ου θέματος της 205 ης / συνεδρίασης του και την 18/2012 διακήρυξη, απ ό την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπ ως αυτή ορίστηκε με την απ όφαση επ ί του 49 ου θέματος της 189 ης / συνεδρίασης του Σ του Ε.Τ.Α.Α. και μετά : Α) την κατακυρωτική απ όφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επ ί του ου θέματος της Συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και Β) την απ όφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ / , Α..Α. Β49ΞΟΡΕ1-2Ω2/ , για την πληρωμή ισόπ οσης δαπ άνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και Ε Ε - Κ.Α.Ε οικ. Έτος 2012, για την δαπάνη << ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ>>, που καταχωρήθηκε με α/α 145 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο το πιο πάνω έργο για περίοδο ενός έτους και αυτός αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει, με τις τιμές μονάδας που καθορίζονται στην προσφορά του, κατά τον διαγωνισμό και αναφέρονται πιο κάτω και μέχρι του συνολικού ποσού των ,00 πλέον του Φ.Π.Α. με τους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν. ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.1 Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών των Τομέ ων Μηχανικών &. Ε..Ε. 1.2 Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 1.3 Εμφακέλωση. 1.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 2 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 2.1 Εκτύπωση βεβαιώσεων πληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων στις βεβαιώσεις Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 11

12 2.3 Εμφακέλωση. 2.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 3 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Α εξαμήνου Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Β εξαμήνου με πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων. Μηχανικών & Ε..Ε. 3.2 Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 3.3 Εμφακέλωση. 3.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 4 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4.1 Εκτύπωση, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 4.3 Εμφακέλωση. 4.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 5 ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 5.1 Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 5.3 Εμφακέλωση. 5.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. Τιμή μονάδας, για την εκτύπ ωση περιοδικά απ οστελλόμενων εντύπ ων του Ταμε ίου μεγέθους Α4 (επιστολές, βεβαιώσεις κλπ) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή.. Οι πιο πάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση αφορά εργασίες εκτύπωσης, εμφακέλωσης ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛ.ΤΑ. ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. έχει ετήσια διάρκεια και ως ημερομηνία έναρξης της ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπ ογραφής της. Η παράδοση του κύριου όγκου των εργασιών θα γίνει δύο φορές το χρόνο (Α και Β εξάμηνο), εκεμβρίου για το Α εξάμηνο και στις Ιουνίου για το Β εξάμηνο, των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ( Β εξαμήνου ) με τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. έως τις 25 Νοεμβρίου και των ειδοποιητηρίων διακανονισμού στις 5 10 κάθε μήνα, κατ ευθείαν στο γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. που εξυπηρετείται το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Ο εργοδότης υπ οχρεούται να κοινοπ οιήσει στον ανάδοχο επιστολή, με την οπ οία θα ορίζεται η επιτροπή π αρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Η παραλαβή θα γίνεται απ ό την ειδικά συσταθείσα σύμφωνα με την απ όφαση επ ί του.. ου θέματος της ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Για πιθανές επί πλέον εργασίες που θα ζητηθούν θα καθορίζεται απ ό τον «εργοδότη» σε συνεννόηση με τον «ανάδοχο», η ημερομηνία παράδοσης στο έγγραφο παραγγελίας των νέων εργασιών και με τιμή ανά τεμάχιο πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες αυτές θα τιμολογούνται σε ξεχωριστό τιμολόγιο Για κάθε μέρα που θα περνάει απ ό τη π ροθεσμία παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλεται π οινική ρήτρα 200, η οπ οία θα καταβάλλεται απ ό τον π ρομηθευτή, χωρίς αντίρρηση. Με τά τη πάροδο 10 ημερών απ ό τη π ροθεσμία παράδοσης, ο π ρομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και τότε καταπίπτει υπ έρ του «εργοδότη», η εγγύηση καλής εκτέλεσης και καταβάλλεται επί πλέον το ποσό της προαναφερόμενης ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή ο π ρομηθευτής επιβαρύνεται και με χρηματική ποινή ίση με τις θετικές ή και απ οθετικές ζημίες του «εργοδότη». 12

13 Εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάγνωση του OCR απ ό τον εξοπλισμό των ΕΛ.ΤΑ. ο π ρομηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπ έρ του «εργοδότη», η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επ ίσης ο π ρομηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε θετική ή και απ οθετική ζημία του «εργοδότη» Για πιθανές νέες εργασίες ή τροπ οπ οιήσεις υφισταμένων εργασιών, θα ισ χύουν οι τιμές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του «εργοδότη» και του «αναδόχου», μετά απ ό έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Ο «ανάδοχος» για τη καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπ ηρεσιών και ειδών π ρομήθειας, προσκόμισε την με αριθμό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού που εκδόθηκε στις απ ό την.. υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. για το έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» Η εγγυητική επιστολή θα επ ιστραφεί στον «ανάδοχο» μετά τη λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει τοις μετρητοίς, σε Ευρώ, με χρηματικό ένταλμα π ληρωμής στο όνομα του δικαιούχου ( μετά την έγκριση απ ό τον πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου), μετά τη παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. όλων των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση. Ο δικαιούχος θα υπ όκειται σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των τιμολογίων του, όπ ως αυτή του 3% υπ έρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήμου 2,4 % επί του 3%, καθώς και 0,1% επί της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 (ΦΕΚ204 Α / ) ή ενδεχομένως σε άλλες εάν αυτές θεσμοθετηθούν στην διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέ ων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κατά τη πληρωμή ο «ανάδοχος» θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Η παρούσα σύμβαση διέπεται απ ό την Ελληνική νομοθεσία και για οπ οιαδήπ οτε διαφωνία ή διαφορά, οπ οιασδήπ οτε φύσεως, που τυχόν υπ άρξει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με οπ οιοδήπ οτε θέμα που αφορά τη παρούσα σύμβαση, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά Πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απ αράβατοι. Η παρούσα σύμβαση, αναπ όσπ αστα μέρη της οπ οίας απ οτελούν η Νο 18/2012 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α. και η προσφορά του αναδόχου που υπ οβλήθηκε στον διαγωνισμό της 4 ης εκεμβρίου 2012, αντίγραφα των οπ οίων επισυνάπτονται στην σύμβαση, κατισχύει κάθε άλλου σχετικού κειμένου. Τροπ οπ οίηση της παρούσας σύμβασης μπ ορεί να γίνει μόνο έγγραφα και μετά απ ό συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Καμία άλλη συμφωνία προγενέστερη και μη αναφερόμενη στην παρούσα είναι ισχυρή. Προς απ όδειξη των πιο πάνω συμφωνιών, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, τα οπ οία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπ ογράφηκαν απ ό τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και πήραν ο κάθε ένας απ ό ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 13

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 Στην Αθήνα σήµερα την 16 Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι : Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 5 8 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8)

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα