ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4 εκεμβρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4 εκεμβρίου 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ ( Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα Τ.Κ ος όροφος Γραφείο 10-11) Τηλ: fax: Αρ. Πρωτ:169706/ Α..Α. : Β4ΣΦΟΡΕ1-ΥΜΨ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΠΛ ΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤ ΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22-2ος όροφος Αίθουσα.Σ. 4 εκεμβρίου 2012 Τρίτη π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Έως πλέον ΦΠΑ ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΕΠΙΛΟΓ ΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Χαμηλότερη τιμή Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπ όψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπ ως τροπ οπ οιήθηκαν και ισχύουν: α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ τa) ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων''. β) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/ τa) ''Κανονισμός Προμηθειών του ημοσίου'' (Κ.Π..) γ) του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ τa) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, π ρομηθειών και υπ ηρεσιών. δ)του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ τa) άρθρο 8 παρ. 8 (α) ε) του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204// τa) άρθρο 4 παρ. 3 στ) του Ν. 4072/2012(ΦΕΚ 86// τa) άρθρο 238 ζ) την απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 31 ου θέματοςτης 205 ης / συνεδρίασης του. και τέλος στ) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ / , Α..Α. Β49ΞΟΡΕ1-2Ω2/ , για την πληρωμή ισόπ οσης δαπ άνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και Ε Ε - Κ.Α.Ε οικ. Έτος 2012, για την δαπάνη << ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ>>, που 1

2 καταχωρήθηκε με α/α 145 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣ ΕΙ Ανοιχτό, πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥ ΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ Η - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜ ΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α.» 1. ΕΙ ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το είδος, οι π οσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης αυτής. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπ ής ή της αλλοδαπής - συνεταιρισμοί ενώσεις π ρομηθευτών, που υπ οβάλλουν κοινή προσφορά, εφ όσον έχουν ήδη εκτελέσει ίδια ή παρόμοια με την ζητούμενη στο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α εργασία. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3μελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχε ιρων ιαγωνισμών, που ορίστηκε με την απ όφαση επ ί του 49 ου θέματος της 189 ης / συνεδρίασης του Σ του Ε.Τ.Α.Α., στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του.σ. στις 4 εκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα πμ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν λαμβάνονται υπ όψη και επιστρέφονται χωρίς να απ οσφραγισθούν. Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπ άνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥ ΡΩ, πλέον του ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται, όλες οι εργασίες που προαναφέραμε και βαρύνουν το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛ ΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές εκείνων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και θα επ ιδίδονται στην επιτροπή την ημέρα και ώρα που θα γίνεται ο διαγωνισμός, πέραν της οπ οίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές μπ ορεί να αποστέλλονται στην Υπ ηρεσία με οπ οιοδήπ οτε τρόπ ο και παραλαμβάνονται με απ όδειξη, με την απ αραίτητη, όμως π ροϋπ όθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπ ηρεσία μέχρι τη π ροηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και τις και ώρα Οι προσφορές απ οσφραγίζονται απ ό την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αυτού, στις 4 εκεμβρίου 2012 και ώρα π.μ. στον τόπ ο διενέργειας του διαγωνισμού αυτού, όπ ου δικαιούται να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπ ρόσωπ ος του κάθε συμμετέχοντος. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο π λήρης τίτλος της αρμόδιας υπ ηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του απ οστολέα. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 1. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οπ οίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά (πρωτότυπο και αντίγραφο), του άρθρου 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, του Π.. 118/2007 ( ΦΕΚ 150/Α/ 2007). 2

3 2. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οπ οίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). 3. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οπ οίος θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). Η μη τήρηση των αναφερομένων στις παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, καθιστούν τη προσφορά απαράδεκτη. Τόσο η οικονομική όσο και η τεχνική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφημένες και θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, π ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπ άρχει στην προσφορά οπ οιαδήπ οτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη απ ό τον προσφέροντα, η δε επ ιτροπ ή αξιολόγησης του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απ ορρίπ τεται, όταν υπ άρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οπ οίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπ ιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. Προσφορά για μέρος της ανάθεσης του έργου που π ροκηρύχθηκε, απ ορρίπ τεται επίσης ως απ αράδεκτη. Οι προσφορές ισ χύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό, (120) ημερολογιακές ημέρες απ ό την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που απ οδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισ χύος μικρότερο του προβλεπομένου απ ό τη διακήρυξη, απ ορρίπ τεται ως απ αράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπ οβολής τους απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓ ΗΤΙ ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Όσοι θα λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ. 5.2 Ο προσφέρων στον οπ οίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υπ οχρεωμένος εντός 20 ημερών απ ό τη κοινοπ οίηση σε αυτόν, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με βεβαίωση παραλαβής, να υπ οβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 2, προκειμένου να ελεγχθούν απ ό την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 5.3 Η μη υπ οβολή των δικαιολογητικών του Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, συνιστά λόγο αποκλεισμού απ ό το διαγωνισμό. 5.4 Για τις ενώσεις π ρομηθευτών ισ χύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του έργου. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥ ΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥ ΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες. Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπ έρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οπ οίο υπ άγεται το κατά περίπτωση είδος, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι π εριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές. Εφόσον απ ό την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται τιμή για όλο το έργο, η προσφορά απ ορρίπ τεται ως απ αράδεκτη. Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τιμές για όλα τα είδη του πιο κάτω πίνακα και του Παραρτήματος Α. 3

4 Παράλειψη αναφοράς ζητούμενης τιμής αποτελεί λόγο απ οκλεισμού απ ό τον διαγωνισμό. Οι τιμές προσφοράς δεν υπ όκεινται σε καμία αναπ ροσαρμογή ή αναθεώρηση για οπ οιονδήπ οτε λόγο ή αιτία, θα ισ χύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο θα υπ ολογίζονται στο καθαρό προ ΦΠΑ ποσό των τιμολογίων, σε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και χαρτοσήμου 2,4 % επί του 3%. Ο ανάδοχος επιπλέον βαρύνεται με κράτηση ίση με το 0,1% της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204 Α / ) Το ποσό της κράτησης αυτής (0,1%), θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Επ ίσης θα π αρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ ποσό. Τέλος ο ανάδοχος θα υπ όκειται σε όπ οιες νέες κρατήσεις, ενδεχομένως θεσμοθετηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για τη παρουσίαση της οικονομικής προσφοράς, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να κάνει χρήση του πιο κάτω πίνακα. ΕΤ ΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών 1.1 των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤ ΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 2.1 Εκτύπωση βεβαιώσεων π ληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων στις βεβαιώσεις Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 3 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Α εξαμήνου Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Β εξαμήνου, με πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ 4

5 4 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4.1 Εκτύπωση, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩ Ν ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙ ΒΛΙΑΡΙΩ Ν ΜΙΣΘΩΤΩΝ 5 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων 5.1 δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ Τιμή μονάδας, για την εκτύπωση περιοδικά αποστελλόμενων εντύπων του Ταμείου μεγέθους Α4 (επιστολές, βεβαιώσεις κλ π) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για αποστολή: τιμή σε /τεμάχιο = Όλες ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ..%. 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει : 7.1 Όλα τα δικαιολογητικά που θα απ οδεικνύουν τις τεχνικές τους δυνατότητες για τα πιο κάτω: Οργανωμένο σύστημα διασφάλισης π οιότητας π ιστοπ οιημένο κατά τα διεθνή πρότυπα ISO Πλήρες τμήμα ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων ακριβείας. Αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα π αρακολούθησης των αριθμήσεων και της εκτύπωσης όλων των εντύπων. Εναλλακτικές προτάσεις εφεδρικής παραγωγής, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του αρχικού εξοπ λισμού η χώρου παραγωγής. υναμικότητα εμφακέλωσης. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ ΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ οθέματα χαρτιού βάρους 80 & 90 gr/τεμ. ικανά για την άμεση έναρξη παραγωγής και έγγραφες δεσμεύσεις π ρομηθευτών χαρτιού, ότι θα τους π ρομηθεύσουν έγκαιρα τις ζητούμενες π οσότητες, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της ιακήρυξης. Εμπ ειρία στην έγκαιρη και απ ροβλημάτιστη διακίνηση μεγάλων π οσοτήτων εντύπου υλικού, που θα αποδεικνύεται απ ό αντίστοιχες παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί σε άλλους πελάτες του ημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα. ραστηριότητα του συμμετέχοντος σε αντίστοιχα έργα κατά τη τελευταία τριετία ( κατάλογος επ ιχειρήσεων και δημοσίων υπ ηρεσιών) 7.2 Τε χνική περιγραφή του υπ ό εκτέλεση έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 7.3 είγμα του χαρτιού εκτύπωσης του ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ. 7.4 Αναφορά του χρόνου παράδοσης των φακέλων στα ΕΛ.ΤΑ.(Αριθμός ημερών μετά την παράδοση της μαγνητικής ταινίας). Επειδή τα ζητούμενα είδη θεωρούνται ότι είναι άμεσης παράδοσης, η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 5

6 8. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κινηθεί ως εξής: Κατ αρχήν θα απ οσφραγίσει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και τους υπ οφακέλους των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς που εμπεριέχονται. Στη συνέχεια ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή και την τεχνική περιγραφή (μονογραφές ανά φύλλο). Επ ίσης μονογράφει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια θα π ροχωρήσει στην απ οσφράγιση των οικονομικών προσφορών μόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν απ οδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα απ ό τη π ροκήρυξη δικαιολογητικά. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν απ οδεκτές δεν απ οσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η απ οσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει απ ό την ίδια επιτροπή, στις 4 εκεμβρίου 2012, στον ίδιο τόπ ο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπ ως π ροαναφέρθηκε. Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία απ οσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που π ροσφέρθηκαν. 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣ Η ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο για την επιλογή του π ρομηθευτή θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει απ ό το.σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οπ οίο μπ ορεί επ ίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άπ οψη του οι τιμές που επ ιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οπ οιοδήπ οτε άλλο λόγο. Οι αναγραφόμενες π οσότητες εργασιών είναι ενδεικτικές και δεν μπ ορούν να λειτουργήσουν δεσμευτικά για τη τρέχουσα περίοδο. Θα χρησιμεύσουν μόνο για τον υπ ολογισμό της επίσης ενδεικτικής συνολικής τιμής της προσφοράς για ένα έτος, βάσει της οπ οίας θα π ροσδιοριστεί ο μειοδότης. Οι εργασίες που θα π ραγματοπ οιηθούν κατά τη τρέχουσα περίοδο, θα μπ ορούν να υπ ερβαίνουν ή να υπ ολείπ ονται των αναγραφόμενων και ο ανάδοχος θα είναι υπ οχρεωμένος να τις πραγματοποιεί, με τις τιμές μονάδας ανά είδος εργασίας που ήδη προσέφερε, χωρίς να δικαιούται να μεταβάλει τις τιμές της προσφοράς του. Για το προσδιορισμό του μειοδότη του διαγωνισμού, θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη συνολική ενδεικτική προσφορά. Εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 5 αυτής της π ροκήρυξης, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά εκείνου στον οπ οίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, αναφέροντας μόνο τις τιμές μονάδας για κάθε επί μέρους εργασία, όπως αυτές θα προκύψουν από τη προσφορά του, για διάστημα ενός έτους και για συνολική ετήσια δαπάνη όχι μεγαλύτερη των ,00 πλέον ΦΠΑ. 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 10.1 Η απ όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως με απ όδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οπ οίος υπ οχρεούται να π ροσέλθει μέσα σε 10 ημέρες απ ό την ημερομηνία κοινοπ οίησης της ανακοίνωσης για την υπ ογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας (ετήσια ) χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τα δικαιολογητικά για την εκπ ροσώπ ηση του Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα Εάν ο Ανάδοχος στον οπ οίο έγινε η ανακοίνωση δεν π ροσέλθει εντός 10 ημερών να υπ ογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απ όφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οπ οίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υπ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οπ οίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπ ογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση ανεξάρτητα απ ό το όργανο που την εκδίδει και τον τύπ ο που περιβάλλεται, πρέπει απ αραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα : Την ημερομηνία έκδοσης. 6

7 Τον εκδότη. Την υπ ηρεσία προς την οπ οία απ ευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) Τον αριθμό της εγγύησης καθώς και τον ΑΦΜ. Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση αυτού υπ έρ του οπ οίου εκδίδεται η εγγύηση Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τον τίτλο του προς ανάθεση έργου. Την ημερομηνία λήξης της ισ χύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπ ιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπ ηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία απ ό μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απ αίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες απ ό της απ λής έγγραφης ειδοποίησης. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπ όκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υπ οχρεούται να προβεί στην παράταση της ισ χύος της εγγύησης, ύστερα απ ό απλό έγγραφο της υπ ηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν απ ό την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Στην περίπτωση ένωσης π ρομηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπ οχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (όλων). Οι εγγυήσεις συντάσσονται υπ οχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται απ ό αναγνωρισμένες Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων. 12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 12.1 Ο υπ οψήφιος Ανάδοχος που δεν θα π ροσέλθει μέσα στην π ροθεσμία που ορίζεται, να υπ ογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος απ ό την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και απ ό κάθε δικαίωμα που απορρέει απ ό αυτήν με απ όφαση του.σ. του E.T.A.A Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υπ οχρεωτικά έκπτωτος απ ό την σύμβαση και απ ό κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ ό αυτήν, εφόσον εκτελεί π λημμελώς τα καθήκοντα του ή παραβεί τους όρους της υπ ογεγραμμένης σύμβασης Στον υπ οψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος απ ό την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απ όφαση του.σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : α) Κατάπ τωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε απ ό τους υπ ολοίπ ους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι π ροϋπ οθέσεις του Π.. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση π ροκαλούμενη ζημία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί το νέο έργο σύμφωνα με το Π.. 118/07. γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου απ ό τις π ρομήθειες του δημόσιου τομέα. δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται ή τροπ οπ οίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης απ ό τις οπ οίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπ ολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπ όψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει απ ό τροπ οπ οίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οπ οία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 13. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των ειδών και των υπ ηρεσιών του διαγωνισμού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε εξάμηνο, μετά την παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. και τη παραλαβή των εργασιών απ ό την έκτατη επ ιτροπ ή που θα συσταθεί απ ό το Ταμείο με σκοπό τη παράδοση - παρακολούθηση και παραλαβή του έργου και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα π ληρωμής απ ό τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο δικαιούχος θα υπ όκειται σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των τιμολογίων του, όπ ως αυτή του 3% υπ έρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήμου 2,4 % επ ί του 3%, καθώς και 0,1% 7

8 επ ί της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204 Α / ) ή ενδεχομένως σε άλλες εάν αυτές θεσμοθετηθούν στην διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απ αιτείται να προσκομίσει: α) Φορολογική ενημερότητα. β) Ασφαλιστική ενημερότητα. γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί απ ό τις αρμόδιες υπ ηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: ΕΠΩΝΥ ΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Καταρχήν θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως, μεταξύ των συμβαλλομένων, για οπ οιαδήπ οτε διαφωνία ή διαφορά υπ άρξει μεταξύ τους, σχετικά με το παρόν έργο. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά Πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : Α) Στοιχεία των προς π ρομήθεια ειδών - ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑ Α Β) Τους Συμπ ληρωματικούς γενικούς όρους - ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Β Γ) Τον Κανονισμό Προμηθευτών ημοσίου (Κ.Π..) Επ ισυνάπ τονται τα Παραρτήματα : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙ ΩΝ» ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑ Β «ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑ ΡΑ ΡΤΗΜΑ Γ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κάθε π ληροφορία σχετική με τη διενέργεια του διαγωνισμού θα δίνεται στα γραφεία των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, 5ος όροφος Γραφείο 10 11, απ ό 8:00 μέχρι 13:30 και στο τηλέφωνο , fax Οι ενδιαφερόμενοι μπ ορούν να αναζητήσουν τη παρούσα διακήρυξη στις ηλεκτρονικές σελίδες και Κατά τα λοιπά και όπ ου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. αριθμ. 118/07, που θεωρείται ότι αποτελεί αναπ όσπ αστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. Αργύριος Ζαφειρόπουλος 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Ω Ν Το αντικείμενο του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού, είναι εργασίες ετήσιας εμφακέλωσης, ταξινόμησης και μεταφοράς - παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των πιο κάτω ειδών, για τα οπ οία παρέχεται υπ όδειγμα απ ό την υπ ηρεσία: 1. ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩ Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. Στο ειδοποιητήριο αυτό υπ άρχει πράσινο δελτίο ταχυπ ληρωμής ΕΛ.ΤΑ. εκτυπωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που απ αιτούν τα ΕΛ.ΤΑ. για την ταχυπληρωμή, τόσο στην π οιότητα του χαρτιού και τα υπ οχρεωτικά πεδία εγγραφών, όσο και στην ανάγνωση OCR B. Οι διαστάσεις του χαρτιού (μαζί με το δελτίο της ταχυπ ληρωμής), θα είναι 21 Χ 29,70 c m (A4) και το βάρος 90 gr περίπου. Συνολικά θα τυπ ωθούν ειδοποιητήρια ανά εξάμηνο. Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου θα γίνει με εκτυπ ωτή LASER και θα είναι κατάλληλο για οπ τική ανάγνωση. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω ειδοποιητηρίων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου ειδοποιητηρίων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 2. ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ α. Εκτύπωση μία φορά ετήσια, περίπου βεβαιώσεων π ληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισ μένων στις βεβαιώσεις. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ετήσια. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ετήσια. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ετήσια. 3. ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, περίπου ανά εξάμηνο. Στις βεβαιώσεις Β Εξαμήνου θα υπ άρχει και πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 4. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩ ΡΗΣΗΣ ΒΙ ΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. περίπου ανά εξάμηνο. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 5. ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α. Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών, συνήθως για ένα χρόνο. Αυτό το ειδοποιητήριο έχει χρωματική παραλλαγή πορτοκαλί - μπ λε και περιλαμβάνει δελτίο ταχυπ ληρωμής, εκτυπωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που απ αιτούν τα ΕΛ.ΤΑ. για την ταχυπ ληρωμή, τόσο στην π οιότητα του χαρτιού και τα υπ οχρεωτικά πεδία εγγραφών, όσο και στην ανάγνωση OCR B. Οι διαστάσεις του χαρτιού (μαζί με το δελτίο της ταχυπ ληρωμής), θα είναι 21 Χ 29,70 c m (A4) και το βάρος 90 gr περίπου. Η ετήσια π οσότητα θα είναι περίπου ειδοποιητήρια. 9

10 β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ετήσια. γ. Εμφακέλωση περίπου ειδοποιητηρίων διακανονισμών ετήσια. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ετήσια. Οι προσφορές θα αφορούν εργασίες ετήσιας εκτύπωσης, εμφακέλωσης ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛ.ΤΑ. ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ όσοι έχουν ήδη εκτελέσει ίδιες εργασίες στον δημόσιο τομέα την τελευταία τριετία, με επ ιτυχία και χωρίς την παραμικρή παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση, παρουσιάζοντας συστατικές επιστολές των φορέων στους οπ οίους παρείχαν τις υπ ηρεσίες αυτές. Συμπληρωματικά και εκτός της διαδικασίας ανάδειξης του μειοδότη, θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να δώσουν τιμή μονάδας, για την εκτύπωση περιοδικά απ οστελλόμενων εντύπων του Ταμε ίου μεγέθους Α4 βάρους χαρτιού περίπου 80 gr (επ ιστολές, βεβαιώσεις κλπ) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή. Η τιμή αυτή θα χρησιμοπ οιηθεί, σε περίπτωση που οι Τομείς Μηχανικών θελήσουν να κάνουν χρήση αυτής της υπ ηρεσίας. Κάθε τέτοια απ οστολή υπ ολογίζεται να αποτελείται απ ό επ ιστολές περίπου. Επ ίσης ζητείται να υπ άρχει η δυνατότητα απ ό το Ταμείο, να έχει τη δυνατότητα παραγγελίας και απ οστολής για οπ οιοδήπ οτε νέο έντυπ ο απ οφασιστεί. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα χρησιμεύσουν για τον υπολογισμό της επίσης ενδεικτικής συνολικής τιμής της προσφοράς για ένα έτος, βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί ο μειοδότης. Οι πραγματικές ποσότητες των επί μέρους εργασιών του όλου έργου, θα έχουν διακύμανση μέσα στο έτος και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια από τώρα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. με τις τιμές μονάδας ανά είδος εργασίας και έως του συνολικά προϋπολογισθέντος ποσού των πλέον ΦΠΑ ετήσια. Το.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μπ ορεί επ ίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άπ οψη του οι τιμές που επ ιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμε ίο, ή για οπ οιοδήπ οτε άλλο λόγο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Γ ΕΝΙ ΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παράδοση του κύριου όγκου των εργασιών θα γίνει δύο φορές ετήσια (Α και Β εξάμηνο), εκεμβρίου για το Α εξάμηνο και στις Ιουνίου για το Β εξάμηνο, των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ( Β εξαμήνου ) με τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. έως τις 25 Νοεμβρίου και των ειδοποιητηρίων διακανονισμού στις 5 10 κάθε μήνα, κατ ευθείαν στο γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. που εξυπηρετείται το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Για τις πιθανές επί πλέον εργασίες που θα ζητηθούν θα καθορίζεται απ ό το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. η ημερομηνία παράδοσης στο έγγραφο παραγγελίας των νέων εργασιών. Για κάθε μέρα που θα περνάει απ ό την π ροθεσμία παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ., θα επιβάλλεται π οινική ρήτρα 200, η οπ οία θα καταβάλλεται απ ό τον π ρομηθευτή χωρίς αντίρρηση. Με τά την πάροδο 10 ημερών απ ό την π ροθεσμία παράδοσης, ο π ρομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και τότε καταπίπτει υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης, και καταβάλλεται επί πλέον το ποσόν της προαναφερόμενης ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή ο π ρομηθευτής επιβαρύνεται και με χρηματική ποινή ίση με τις θετικές ή απ οθετικές ζημίες του Ε.Τ.Α.Α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάγνωση του OCR απ ό τον εξοπλισμό των ΕΛ.ΤΑ., ο π ρομηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επ ίσης ο π ρομηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε θετική ή απ οθετική ζημία του Ε.Τ.Α.Α. Το Ταμείο έχει το δικαίωμα μέσω εκπροσώπων του, να επισκεφτεί τους χώρους των εργοστασίων του αναδόχου προκειμένου να σχηματίσει άπ οψη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τους χώρους, την ασφάλεια και την γενικότερη ροή των εργασιών που ακολουθείται. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤ ΗΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜ ΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα.., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ ενός του Ν.Π..., που εδρεύει στην Αθήνα επ ί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ , με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απ ασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα εκπροσωπείται απ ό τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. και αφ ετέρου του.. που έχει έδρα.., Τ.Κ..., με Α.Φ.Μ..Ο.Υ.. τηλ..., συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία απ οδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος απ ό τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπ ροσώπ ου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, ύστερα απ ό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού έως ,00 πλέον του Φ.Π.Α. για το έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ Η ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» που διενεργήθηκε στις 4 εκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την απ όφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 31 ου θέματος της 205 ης / συνεδρίασης του και την 18/2012 διακήρυξη, απ ό την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπ ως αυτή ορίστηκε με την απ όφαση επ ί του 49 ου θέματος της 189 ης / συνεδρίασης του Σ του Ε.Τ.Α.Α. και μετά : Α) την κατακυρωτική απ όφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επ ί του ου θέματος της Συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και Β) την απ όφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ / , Α..Α. Β49ΞΟΡΕ1-2Ω2/ , για την πληρωμή ισόπ οσης δαπ άνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και Ε Ε - Κ.Α.Ε οικ. Έτος 2012, για την δαπάνη << ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ>>, που καταχωρήθηκε με α/α 145 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο το πιο πάνω έργο για περίοδο ενός έτους και αυτός αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει, με τις τιμές μονάδας που καθορίζονται στην προσφορά του, κατά τον διαγωνισμό και αναφέρονται πιο κάτω και μέχρι του συνολικού ποσού των ,00 πλέον του Φ.Π.Α. με τους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν. ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.1 Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών των Τομέ ων Μηχανικών &. Ε..Ε. 1.2 Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 1.3 Εμφακέλωση. 1.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 2 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 2.1 Εκτύπωση βεβαιώσεων πληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων στις βεβαιώσεις Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 11

12 2.3 Εμφακέλωση. 2.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 3 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Α εξαμήνου Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Β εξαμήνου με πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων. Μηχανικών & Ε..Ε. 3.2 Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 3.3 Εμφακέλωση. 3.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 4 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4.1 Εκτύπωση, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 4.3 Εμφακέλωση. 4.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 5 ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 5.1 Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 5.3 Εμφακέλωση. 5.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. Τιμή μονάδας, για την εκτύπ ωση περιοδικά απ οστελλόμενων εντύπ ων του Ταμε ίου μεγέθους Α4 (επιστολές, βεβαιώσεις κλπ) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή.. Οι πιο πάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση αφορά εργασίες εκτύπωσης, εμφακέλωσης ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛ.ΤΑ. ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. έχει ετήσια διάρκεια και ως ημερομηνία έναρξης της ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπ ογραφής της. Η παράδοση του κύριου όγκου των εργασιών θα γίνει δύο φορές το χρόνο (Α και Β εξάμηνο), εκεμβρίου για το Α εξάμηνο και στις Ιουνίου για το Β εξάμηνο, των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ( Β εξαμήνου ) με τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. έως τις 25 Νοεμβρίου και των ειδοποιητηρίων διακανονισμού στις 5 10 κάθε μήνα, κατ ευθείαν στο γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. που εξυπηρετείται το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Ο εργοδότης υπ οχρεούται να κοινοπ οιήσει στον ανάδοχο επιστολή, με την οπ οία θα ορίζεται η επιτροπή π αρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Η παραλαβή θα γίνεται απ ό την ειδικά συσταθείσα σύμφωνα με την απ όφαση επ ί του.. ου θέματος της ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Για πιθανές επί πλέον εργασίες που θα ζητηθούν θα καθορίζεται απ ό τον «εργοδότη» σε συνεννόηση με τον «ανάδοχο», η ημερομηνία παράδοσης στο έγγραφο παραγγελίας των νέων εργασιών και με τιμή ανά τεμάχιο πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες αυτές θα τιμολογούνται σε ξεχωριστό τιμολόγιο Για κάθε μέρα που θα περνάει απ ό τη π ροθεσμία παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλεται π οινική ρήτρα 200, η οπ οία θα καταβάλλεται απ ό τον π ρομηθευτή, χωρίς αντίρρηση. Με τά τη πάροδο 10 ημερών απ ό τη π ροθεσμία παράδοσης, ο π ρομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και τότε καταπίπτει υπ έρ του «εργοδότη», η εγγύηση καλής εκτέλεσης και καταβάλλεται επί πλέον το ποσό της προαναφερόμενης ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή ο π ρομηθευτής επιβαρύνεται και με χρηματική ποινή ίση με τις θετικές ή και απ οθετικές ζημίες του «εργοδότη». 12

13 Εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάγνωση του OCR απ ό τον εξοπλισμό των ΕΛ.ΤΑ. ο π ρομηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπ έρ του «εργοδότη», η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επ ίσης ο π ρομηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε θετική ή και απ οθετική ζημία του «εργοδότη» Για πιθανές νέες εργασίες ή τροπ οπ οιήσεις υφισταμένων εργασιών, θα ισ χύουν οι τιμές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του «εργοδότη» και του «αναδόχου», μετά απ ό έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Ο «ανάδοχος» για τη καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπ ηρεσιών και ειδών π ρομήθειας, προσκόμισε την με αριθμό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού που εκδόθηκε στις απ ό την.. υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. για το έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» Η εγγυητική επιστολή θα επ ιστραφεί στον «ανάδοχο» μετά τη λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει τοις μετρητοίς, σε Ευρώ, με χρηματικό ένταλμα π ληρωμής στο όνομα του δικαιούχου ( μετά την έγκριση απ ό τον πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου), μετά τη παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. όλων των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση. Ο δικαιούχος θα υπ όκειται σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των τιμολογίων του, όπ ως αυτή του 3% υπ έρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήμου 2,4 % επί του 3%, καθώς και 0,1% επί της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 (ΦΕΚ204 Α / ) ή ενδεχομένως σε άλλες εάν αυτές θεσμοθετηθούν στην διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέ ων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κατά τη πληρωμή ο «ανάδοχος» θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Η παρούσα σύμβαση διέπεται απ ό την Ελληνική νομοθεσία και για οπ οιαδήπ οτε διαφωνία ή διαφορά, οπ οιασδήπ οτε φύσεως, που τυχόν υπ άρξει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με οπ οιοδήπ οτε θέμα που αφορά τη παρούσα σύμβαση, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά Πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απ αράβατοι. Η παρούσα σύμβαση, αναπ όσπ αστα μέρη της οπ οίας απ οτελούν η Νο 18/2012 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α. και η προσφορά του αναδόχου που υπ οβλήθηκε στον διαγωνισμό της 4 ης εκεμβρίου 2012, αντίγραφα των οπ οίων επισυνάπτονται στην σύμβαση, κατισχύει κάθε άλλου σχετικού κειμένου. Τροπ οπ οίηση της παρούσας σύμβασης μπ ορεί να γίνει μόνο έγγραφα και μετά απ ό συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Καμία άλλη συμφωνία προγενέστερη και μη αναφερόμενη στην παρούσα είναι ισχυρή. Προς απ όδειξη των πιο πάνω συμφωνιών, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, τα οπ οία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπ ογράφηκαν απ ό τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και πήραν ο κάθε ένας απ ό ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 13

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 5/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY) ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, Τετάρτη 16/05/2012 µεταξύ των πιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ..Α. Στην Αθήνα σήµερα την 21/11/2012 µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Διακ: 5/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΟΛΙΤΗ. Α.Δ.Α. : Β44ΕΟΡΕ1-614 Τηλ: 210 5217312, 210 5217304 - fax: 210 5217315

Αριθμ. Διακ: 5/2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΠΟΛΙΤΗ. Α.Δ.Α. : Β44ΕΟΡΕ1-614 Τηλ: 210 5217312, 210 5217304 - fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE  (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ SITE www.tsmede.gr (e ΤΣΜΕ Ε) ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την 30/05/2013, ηµέρα Πέµπτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα