ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4 εκεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 4 εκεμβρίου 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ ( Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα Τ.Κ ος όροφος Γραφείο 10-11) Τηλ: fax: Αρ. Πρωτ:169706/ Α..Α. : Β4ΣΦΟΡΕ1-ΥΜΨ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 18/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΠΛ ΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤ ΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22-2ος όροφος Αίθουσα.Σ. 4 εκεμβρίου 2012 Τρίτη π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Έως πλέον ΦΠΑ ΚΡΙΤ ΗΡΙ Ο ΕΠΙΛΟΓ ΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Χαμηλότερη τιμή Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπ όψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπ ως τροπ οπ οιήθηκαν και ισχύουν: α) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/ τa) ''Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων''. β) του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/ τa) ''Κανονισμός Προμηθειών του ημοσίου'' (Κ.Π..) γ) του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ τa) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, π ρομηθειών και υπ ηρεσιών. δ)του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ τa) άρθρο 8 παρ. 8 (α) ε) του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204// τa) άρθρο 4 παρ. 3 στ) του Ν. 4072/2012(ΦΕΚ 86// τa) άρθρο 238 ζ) την απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 31 ου θέματοςτης 205 ης / συνεδρίασης του. και τέλος στ) την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ / , Α..Α. Β49ΞΟΡΕ1-2Ω2/ , για την πληρωμή ισόπ οσης δαπ άνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και Ε Ε - Κ.Α.Ε οικ. Έτος 2012, για την δαπάνη << ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ>>, που 1

2 καταχωρήθηκε με α/α 145 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣ ΕΙ Ανοιχτό, πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥ ΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο: «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ Η - ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜ ΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΩΝ ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩΝ & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α.» 1. ΕΙ ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το είδος, οι π οσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης αυτής. 2. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπ ής ή της αλλοδαπής - συνεταιρισμοί ενώσεις π ρομηθευτών, που υπ οβάλλουν κοινή προσφορά, εφ όσον έχουν ήδη εκτελέσει ίδια ή παρόμοια με την ζητούμενη στο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α εργασία. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της 3μελούς επιτροπής διενέργειας Πρόχε ιρων ιαγωνισμών, που ορίστηκε με την απ όφαση επ ί του 49 ου θέματος της 189 ης / συνεδρίασης του Σ του Ε.Τ.Α.Α., στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα του.σ. στις 4 εκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα πμ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν λαμβάνονται υπ όψη και επιστρέφονται χωρίς να απ οσφραγισθούν. Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπ άνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥ ΡΩ, πλέον του ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συμπεριλαμβάνονται, όλες οι εργασίες που προαναφέραμε και βαρύνουν το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛ ΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές εκείνων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και θα επ ιδίδονται στην επιτροπή την ημέρα και ώρα που θα γίνεται ο διαγωνισμός, πέραν της οπ οίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. Οι προσφορές μπ ορεί να αποστέλλονται στην Υπ ηρεσία με οπ οιοδήπ οτε τρόπ ο και παραλαμβάνονται με απ όδειξη, με την απ αραίτητη, όμως π ροϋπ όθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπ ηρεσία μέχρι τη π ροηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως και τις και ώρα Οι προσφορές απ οσφραγίζονται απ ό την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αυτού, στις 4 εκεμβρίου 2012 και ώρα π.μ. στον τόπ ο διενέργειας του διαγωνισμού αυτού, όπ ου δικαιούται να παρίσταται εξουσιοδοτημένος εκπ ρόσωπ ος του κάθε συμμετέχοντος. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο π λήρης τίτλος της αρμόδιας υπ ηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του απ οστολέα. Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 1. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οπ οίο θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά (πρωτότυπο και αντίγραφο), του άρθρου 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, του Π.. 118/2007 ( ΦΕΚ 150/Α/ 2007). 2

3 2. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οπ οίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). 3. Σφ ραγισμένο υποφάκελο, που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οπ οίος θα περιέχει την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος ( πρωτότυπο και αντίγραφο). Η μη τήρηση των αναφερομένων στις παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, καθιστούν τη προσφορά απαράδεκτη. Τόσο η οικονομική όσο και η τεχνική προσφορά, θα είναι δακτυλογραφημένες και θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, π ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπ άρχει στην προσφορά οπ οιαδήπ οτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη απ ό τον προσφέροντα, η δε επ ιτροπ ή αξιολόγησης του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απ ορρίπ τεται, όταν υπ άρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οπ οίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπ ιφύλακτα, όλους τους όρους της διακήρυξης. Προσφορά για μέρος της ανάθεσης του έργου που π ροκηρύχθηκε, απ ορρίπ τεται επίσης ως απ αράδεκτη. Οι προσφορές ισ χύουν και δεσμεύουν όσους μετέχουν στο διαγωνισμό, (120) ημερολογιακές ημέρες απ ό την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που απ οδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισ χύος μικρότερο του προβλεπομένου απ ό τη διακήρυξη, απ ορρίπ τεται ως απ αράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υπ οβολής τους απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓ ΗΤΙ ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Όσοι θα λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ. 5.2 Ο προσφέρων στον οπ οίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υπ οχρεωμένος εντός 20 ημερών απ ό τη κοινοπ οίηση σε αυτόν, της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με βεβαίωση παραλαβής, να υπ οβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 2, προκειμένου να ελεγχθούν απ ό την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 5.3 Η μη υπ οβολή των δικαιολογητικών του Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α. 150/07), άρθρο 6 παρ. 1, εδαφ. β και γ, συνιστά λόγο αποκλεισμού απ ό το διαγωνισμό. 5.4 Για τις ενώσεις π ρομηθευτών ισ χύουν πλέον των ανωτέρω και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του έργου. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥ ΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥ ΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απ ορρίπ τονται ως απ αράδεκτες. Στην τιμή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπ έρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οπ οίο υπ άγεται το κατά περίπτωση είδος, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι π εριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές. Εφόσον απ ό την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται τιμή για όλο το έργο, η προσφορά απ ορρίπ τεται ως απ αράδεκτη. Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τιμές για όλα τα είδη του πιο κάτω πίνακα και του Παραρτήματος Α. 3

4 Παράλειψη αναφοράς ζητούμενης τιμής αποτελεί λόγο απ οκλεισμού απ ό τον διαγωνισμό. Οι τιμές προσφοράς δεν υπ όκεινται σε καμία αναπ ροσαρμογή ή αναθεώρηση για οπ οιονδήπ οτε λόγο ή αιτία, θα ισ χύουν δε και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Οι κρατήσεις που θα βαρύνουν τον ανάδοχο θα υπ ολογίζονται στο καθαρό προ ΦΠΑ ποσό των τιμολογίων, σε ποσοστό 3% υπέρ ΜΤΠΥ και χαρτοσήμου 2,4 % επί του 3%. Ο ανάδοχος επιπλέον βαρύνεται με κράτηση ίση με το 0,1% της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204 Α / ) Το ποσό της κράτησης αυτής (0,1%), θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Επ ίσης θα π αρακρατηθεί φόρος σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ ποσό. Τέλος ο ανάδοχος θα υπ όκειται σε όπ οιες νέες κρατήσεις, ενδεχομένως θεσμοθετηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για τη παρουσίαση της οικονομικής προσφοράς, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να κάνει χρήση του πιο κάτω πίνακα. ΕΤ ΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών 1.1 των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤ ΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 2.1 Εκτύπωση βεβαιώσεων π ληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων στις βεβαιώσεις Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 3 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Α εξαμήνου Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Β εξαμήνου, με πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ 4

5 4 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4.1 Εκτύπωση, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩ Ν ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙ ΒΛΙΑΡΙΩ Ν ΜΙΣΘΩΤΩΝ 5 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων 5.1 δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων Εμφακέλωση Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ Τιμή μονάδας, για την εκτύπωση περιοδικά αποστελλόμενων εντύπων του Ταμείου μεγέθους Α4 (επιστολές, βεβαιώσεις κλ π) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για αποστολή: τιμή σε /τεμάχιο = Όλες ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ..%. 7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει : 7.1 Όλα τα δικαιολογητικά που θα απ οδεικνύουν τις τεχνικές τους δυνατότητες για τα πιο κάτω: Οργανωμένο σύστημα διασφάλισης π οιότητας π ιστοπ οιημένο κατά τα διεθνή πρότυπα ISO Πλήρες τμήμα ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων ακριβείας. Αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα π αρακολούθησης των αριθμήσεων και της εκτύπωσης όλων των εντύπων. Εναλλακτικές προτάσεις εφεδρικής παραγωγής, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του αρχικού εξοπ λισμού η χώρου παραγωγής. υναμικότητα εμφακέλωσης. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ ΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απ οθέματα χαρτιού βάρους 80 & 90 gr/τεμ. ικανά για την άμεση έναρξη παραγωγής και έγγραφες δεσμεύσεις π ρομηθευτών χαρτιού, ότι θα τους π ρομηθεύσουν έγκαιρα τις ζητούμενες π οσότητες, σύμφωνα με τους όρους παράδοσης της ιακήρυξης. Εμπ ειρία στην έγκαιρη και απ ροβλημάτιστη διακίνηση μεγάλων π οσοτήτων εντύπου υλικού, που θα αποδεικνύεται απ ό αντίστοιχες παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί σε άλλους πελάτες του ημοσίου και Ιδιωτικού Φορέα. ραστηριότητα του συμμετέχοντος σε αντίστοιχα έργα κατά τη τελευταία τριετία ( κατάλογος επ ιχειρήσεων και δημοσίων υπ ηρεσιών) 7.2 Τε χνική περιγραφή του υπ ό εκτέλεση έργου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 7.3 είγμα του χαρτιού εκτύπωσης του ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ. 7.4 Αναφορά του χρόνου παράδοσης των φακέλων στα ΕΛ.ΤΑ.(Αριθμός ημερών μετά την παράδοση της μαγνητικής ταινίας). Επειδή τα ζητούμενα είδη θεωρούνται ότι είναι άμεσης παράδοσης, η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 5

6 8. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα κινηθεί ως εξής: Κατ αρχήν θα απ οσφραγίσει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και τους υπ οφακέλους των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς που εμπεριέχονται. Στη συνέχεια ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή και την τεχνική περιγραφή (μονογραφές ανά φύλλο). Επ ίσης μονογράφει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια θα π ροχωρήσει στην απ οσφράγιση των οικονομικών προσφορών μόνο εκείνων που οι προσφορές τους κρίθηκαν απ οδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα ζητούμενα απ ό τη π ροκήρυξη δικαιολογητικά. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν απ οδεκτές δεν απ οσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η απ οσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει απ ό την ίδια επιτροπή, στις 4 εκεμβρίου 2012, στον ίδιο τόπ ο, αμέσως μετά την αξιολόγηση των λοιπών δικαιολογητικών όπ ως π ροαναφέρθηκε. Οι συμμετέχοντες που δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία απ οσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και των τιμών που π ροσφέρθηκαν. 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΡΙΣ Η ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο για την επιλογή του π ρομηθευτή θα είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει απ ό το.σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οπ οίο μπ ορεί επ ίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άπ οψη του οι τιμές που επ ιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οπ οιοδήπ οτε άλλο λόγο. Οι αναγραφόμενες π οσότητες εργασιών είναι ενδεικτικές και δεν μπ ορούν να λειτουργήσουν δεσμευτικά για τη τρέχουσα περίοδο. Θα χρησιμεύσουν μόνο για τον υπ ολογισμό της επίσης ενδεικτικής συνολικής τιμής της προσφοράς για ένα έτος, βάσει της οπ οίας θα π ροσδιοριστεί ο μειοδότης. Οι εργασίες που θα π ραγματοπ οιηθούν κατά τη τρέχουσα περίοδο, θα μπ ορούν να υπ ερβαίνουν ή να υπ ολείπ ονται των αναγραφόμενων και ο ανάδοχος θα είναι υπ οχρεωμένος να τις πραγματοποιεί, με τις τιμές μονάδας ανά είδος εργασίας που ήδη προσέφερε, χωρίς να δικαιούται να μεταβάλει τις τιμές της προσφοράς του. Για το προσδιορισμό του μειοδότη του διαγωνισμού, θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη συνολική ενδεικτική προσφορά. Εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις της παραγράφου 5 αυτής της π ροκήρυξης, σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά εκείνου στον οπ οίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προτείνει τη κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, αναφέροντας μόνο τις τιμές μονάδας για κάθε επί μέρους εργασία, όπως αυτές θα προκύψουν από τη προσφορά του, για διάστημα ενός έτους και για συνολική ετήσια δαπάνη όχι μεγαλύτερη των ,00 πλέον ΦΠΑ. 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΩΣ ΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 10.1 Η απ όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως με απ όδειξη παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οπ οίος υπ οχρεούται να π ροσέλθει μέσα σε 10 ημέρες απ ό την ημερομηνία κοινοπ οίησης της ανακοίνωσης για την υπ ογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας (ετήσια ) χωρίς το ΦΠΑ, καθώς και τα δικαιολογητικά για την εκπ ροσώπ ηση του Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα Εάν ο Ανάδοχος στον οπ οίο έγινε η ανακοίνωση δεν π ροσέλθει εντός 10 ημερών να υπ ογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απ όφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οπ οίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υπ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οπ οίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπ ογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση ανεξάρτητα απ ό το όργανο που την εκδίδει και τον τύπ ο που περιβάλλεται, πρέπει απ αραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα : Την ημερομηνία έκδοσης. 6

7 Τον εκδότη. Την υπ ηρεσία προς την οπ οία απ ευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) Τον αριθμό της εγγύησης καθώς και τον ΑΦΜ. Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση αυτού υπ έρ του οπ οίου εκδίδεται η εγγύηση Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τον τίτλο του προς ανάθεση έργου. Την ημερομηνία λήξης της ισ χύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπ ιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπ ηρεσίας που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία απ ό μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απ αίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες απ ό της απ λής έγγραφης ειδοποίησης. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπ όκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υπ οχρεούται να προβεί στην παράταση της ισ χύος της εγγύησης, ύστερα απ ό απλό έγγραφο της υπ ηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν απ ό την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Στην περίπτωση ένωσης π ρομηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπ οχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (όλων). Οι εγγυήσεις συντάσσονται υπ οχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται απ ό αναγνωρισμένες Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων. 12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 12.1 Ο υπ οψήφιος Ανάδοχος που δεν θα π ροσέλθει μέσα στην π ροθεσμία που ορίζεται, να υπ ογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος απ ό την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και απ ό κάθε δικαίωμα που απορρέει απ ό αυτήν με απ όφαση του.σ. του E.T.A.A Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υπ οχρεωτικά έκπτωτος απ ό την σύμβαση και απ ό κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ ό αυτήν, εφόσον εκτελεί π λημμελώς τα καθήκοντα του ή παραβεί τους όρους της υπ ογεγραμμένης σύμβασης Στον υπ οψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος απ ό την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απ όφαση του.σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : α) Κατάπ τωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του Αναδόχου είτε απ ό τους υπ ολοίπ ους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας ανάθεση αν συντρέχουν οι π ροϋπ οθέσεις του Π.. 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση π ροκαλούμενη ζημία του E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί το νέο έργο σύμφωνα με το Π.. 118/07. γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του Αναδόχου απ ό τις π ρομήθειες του δημόσιου τομέα. δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται ή τροπ οπ οίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης απ ό τις οπ οίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπ ολογισμό της διαφοράς σε βάρος του, λαμβάνεται υπ όψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει απ ό τροπ οπ οίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οπ οία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 13. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των ειδών και των υπ ηρεσιών του διαγωνισμού θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, κάθε εξάμηνο, μετά την παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. και τη παραλαβή των εργασιών απ ό την έκτατη επ ιτροπ ή που θα συσταθεί απ ό το Ταμείο με σκοπό τη παράδοση - παρακολούθηση και παραλαβή του έργου και εφόσον εγκριθεί το σχετικό ένταλμα π ληρωμής απ ό τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο δικαιούχος θα υπ όκειται σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των τιμολογίων του, όπ ως αυτή του 3% υπ έρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήμου 2,4 % επ ί του 3%, καθώς και 0,1% 7

8 επ ί της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 ( ΦΕΚ204 Α / ) ή ενδεχομένως σε άλλες εάν αυτές θεσμοθετηθούν στην διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απ αιτείται να προσκομίσει: α) Φορολογική ενημερότητα. β) Ασφαλιστική ενημερότητα. γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί απ ό τις αρμόδιες υπ ηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία: ΕΠΩΝΥ ΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑ: Ν.Π... ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Καταρχήν θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως, μεταξύ των συμβαλλομένων, για οπ οιαδήπ οτε διαφωνία ή διαφορά υπ άρξει μεταξύ τους, σχετικά με το παρόν έργο. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά Πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : Α) Στοιχεία των προς π ρομήθεια ειδών - ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑ Α Β) Τους Συμπ ληρωματικούς γενικούς όρους - ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Β Γ) Τον Κανονισμό Προμηθευτών ημοσίου (Κ.Π..) Επ ισυνάπ τονται τα Παραρτήματα : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙ ΩΝ» ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑ ΡΤΗΜΑ Β «ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑ ΡΑ ΡΤΗΜΑ Γ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κάθε π ληροφορία σχετική με τη διενέργεια του διαγωνισμού θα δίνεται στα γραφεία των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, 5ος όροφος Γραφείο 10 11, απ ό 8:00 μέχρι 13:30 και στο τηλέφωνο , fax Οι ενδιαφερόμενοι μπ ορούν να αναζητήσουν τη παρούσα διακήρυξη στις ηλεκτρονικές σελίδες και Κατά τα λοιπά και όπ ου δεν αντίκειται στους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.. αριθμ. 118/07, που θεωρείται ότι αποτελεί αναπ όσπ αστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. Αργύριος Ζαφειρόπουλος 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Ω Ν Το αντικείμενο του ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού, είναι εργασίες ετήσιας εμφακέλωσης, ταξινόμησης και μεταφοράς - παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των πιο κάτω ειδών, για τα οπ οία παρέχεται υπ όδειγμα απ ό την υπ ηρεσία: 1. ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩ Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. Στο ειδοποιητήριο αυτό υπ άρχει πράσινο δελτίο ταχυπ ληρωμής ΕΛ.ΤΑ. εκτυπωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που απ αιτούν τα ΕΛ.ΤΑ. για την ταχυπληρωμή, τόσο στην π οιότητα του χαρτιού και τα υπ οχρεωτικά πεδία εγγραφών, όσο και στην ανάγνωση OCR B. Οι διαστάσεις του χαρτιού (μαζί με το δελτίο της ταχυπ ληρωμής), θα είναι 21 Χ 29,70 c m (A4) και το βάρος 90 gr περίπου. Συνολικά θα τυπ ωθούν ειδοποιητήρια ανά εξάμηνο. Η εκτύπωση του ειδοποιητηρίου θα γίνει με εκτυπ ωτή LASER και θα είναι κατάλληλο για οπ τική ανάγνωση. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω ειδοποιητηρίων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου ειδοποιητηρίων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 2. ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ α. Εκτύπωση μία φορά ετήσια, περίπου βεβαιώσεων π ληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισ μένων στις βεβαιώσεις. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ετήσια. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ετήσια. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ετήσια. 3. ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, περίπου ανά εξάμηνο. Στις βεβαιώσεις Β Εξαμήνου θα υπ άρχει και πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 4. ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩ ΡΗΣΗΣ ΒΙ ΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ α. Εκτύπωση δύο φορές ετήσια, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. περίπου ανά εξάμηνο. β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ανά εξάμηνο. γ. Εμφακέλωση περίπου βεβαιώσεων ανά εξάμηνο. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή των περίπου φακέλων ανά εξάμηνο. 5. ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α. Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών, συνήθως για ένα χρόνο. Αυτό το ειδοποιητήριο έχει χρωματική παραλλαγή πορτοκαλί - μπ λε και περιλαμβάνει δελτίο ταχυπ ληρωμής, εκτυπωμένο σύμφωνα με τους κανόνες που απ αιτούν τα ΕΛ.ΤΑ. για την ταχυπ ληρωμή, τόσο στην π οιότητα του χαρτιού και τα υπ οχρεωτικά πεδία εγγραφών, όσο και στην ανάγνωση OCR B. Οι διαστάσεις του χαρτιού (μαζί με το δελτίο της ταχυπ ληρωμής), θα είναι 21 Χ 29,70 c m (A4) και το βάρος 90 gr περίπου. Η ετήσια π οσότητα θα είναι περίπου ειδοποιητήρια. 9

10 β. Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων με π αράθυρο και την απ αιτούμενη απ ό τα ΕΛ.ΤΑ. σφραγίδα, για την εμφακέλωση των πιο πάνω βεβαιώσεων, περίπου ετήσια. γ. Εμφακέλωση περίπου ειδοποιητηρίων διακανονισμών ετήσια. δ. Ταξ ινόμηση σε δέματα κατά ταχυδρομικό κώδικα και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή, των περίπου φακέλων ετήσια. Οι προσφορές θα αφορούν εργασίες ετήσιας εκτύπωσης, εμφακέλωσης ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛ.ΤΑ. ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης που θα υπογραφεί, ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της. Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ όσοι έχουν ήδη εκτελέσει ίδιες εργασίες στον δημόσιο τομέα την τελευταία τριετία, με επ ιτυχία και χωρίς την παραμικρή παράλειψη, αμέλεια ή καθυστέρηση, παρουσιάζοντας συστατικές επιστολές των φορέων στους οπ οίους παρείχαν τις υπ ηρεσίες αυτές. Συμπληρωματικά και εκτός της διαδικασίας ανάδειξης του μειοδότη, θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να δώσουν τιμή μονάδας, για την εκτύπωση περιοδικά απ οστελλόμενων εντύπων του Ταμε ίου μεγέθους Α4 βάρους χαρτιού περίπου 80 gr (επ ιστολές, βεβαιώσεις κλπ) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή. Η τιμή αυτή θα χρησιμοπ οιηθεί, σε περίπτωση που οι Τομείς Μηχανικών θελήσουν να κάνουν χρήση αυτής της υπ ηρεσίας. Κάθε τέτοια απ οστολή υπ ολογίζεται να αποτελείται απ ό επ ιστολές περίπου. Επ ίσης ζητείται να υπ άρχει η δυνατότητα απ ό το Ταμείο, να έχει τη δυνατότητα παραγγελίας και απ οστολής για οπ οιοδήπ οτε νέο έντυπ ο απ οφασιστεί. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα χρησιμεύσουν για τον υπολογισμό της επίσης ενδεικτικής συνολικής τιμής της προσφοράς για ένα έτος, βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί ο μειοδότης. Οι πραγματικές ποσότητες των επί μέρους εργασιών του όλου έργου, θα έχουν διακύμανση μέσα στο έτος και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια από τώρα. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. με τις τιμές μονάδας ανά είδος εργασίας και έως του συνολικά προϋπολογισθέντος ποσού των πλέον ΦΠΑ ετήσια. Το.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. μπ ορεί επ ίσης να ακυρώσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό, αν κατά την άπ οψη του οι τιμές που επ ιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμε ίο, ή για οπ οιοδήπ οτε άλλο λόγο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Γ ΕΝΙ ΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η παράδοση του κύριου όγκου των εργασιών θα γίνει δύο φορές ετήσια (Α και Β εξάμηνο), εκεμβρίου για το Α εξάμηνο και στις Ιουνίου για το Β εξάμηνο, των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ( Β εξαμήνου ) με τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε. έως τις 25 Νοεμβρίου και των ειδοποιητηρίων διακανονισμού στις 5 10 κάθε μήνα, κατ ευθείαν στο γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. που εξυπηρετείται το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Για τις πιθανές επί πλέον εργασίες που θα ζητηθούν θα καθορίζεται απ ό το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. η ημερομηνία παράδοσης στο έγγραφο παραγγελίας των νέων εργασιών. Για κάθε μέρα που θα περνάει απ ό την π ροθεσμία παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ., θα επιβάλλεται π οινική ρήτρα 200, η οπ οία θα καταβάλλεται απ ό τον π ρομηθευτή χωρίς αντίρρηση. Με τά την πάροδο 10 ημερών απ ό την π ροθεσμία παράδοσης, ο π ρομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και τότε καταπίπτει υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης, και καταβάλλεται επί πλέον το ποσόν της προαναφερόμενης ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή ο π ρομηθευτής επιβαρύνεται και με χρηματική ποινή ίση με τις θετικές ή απ οθετικές ζημίες του Ε.Τ.Α.Α. Εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάγνωση του OCR απ ό τον εξοπλισμό των ΕΛ.ΤΑ., ο π ρομηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επ ίσης ο π ρομηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε θετική ή απ οθετική ζημία του Ε.Τ.Α.Α. Το Ταμείο έχει το δικαίωμα μέσω εκπροσώπων του, να επισκεφτεί τους χώρους των εργοστασίων του αναδόχου προκειμένου να σχηματίσει άπ οψη για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τους χώρους, την ασφάλεια και την γενικότερη ροή των εργασιών που ακολουθείται. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤ ΗΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜ ΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα.., μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: αφ ενός του Ν.Π..., που εδρεύει στην Αθήνα επ ί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ , με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απ ασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και νόμιμα εκπροσωπείται απ ό τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, που σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. και αφ ετέρου του.. που έχει έδρα.., Τ.Κ..., με Α.Φ.Μ..Ο.Υ.. τηλ..., συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία απ οδεκτά τα πιο κάτω: Ο πρώτος απ ό τους συμβαλλόμενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νομίμου εκπ ροσώπ ου του κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, με την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, ύστερα απ ό ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό, προϋπολογισμού έως ,00 πλέον του Φ.Π.Α. για το έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣ Η ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» που διενεργήθηκε στις 4 εκεμβρίου 2012, σύμφωνα με την απ όφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 31 ου θέματος της 205 ης / συνεδρίασης του και την 18/2012 διακήρυξη, απ ό την επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, όπ ως αυτή ορίστηκε με την απ όφαση επ ί του 49 ου θέματος της 189 ης / συνεδρίασης του Σ του Ε.Τ.Α.Α. και μετά : Α) την κατακυρωτική απ όφαση για το διαγωνισμό, που λήφθηκε επ ί του ου θέματος της Συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και Β) την απ όφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ / , Α..Α. Β49ΞΟΡΕ1-2Ω2/ , για την πληρωμή ισόπ οσης δαπ άνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ειδικός φορέας: Τομείς Μηχανικών και Ε Ε - Κ.Α.Ε οικ. Έτος 2012, για την δαπάνη << ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΙΣ>>, που καταχωρήθηκε με α/α 145 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο το πιο πάνω έργο για περίοδο ενός έτους και αυτός αναλαμβάνει να το διεκπεραιώσει, με τις τιμές μονάδας που καθορίζονται στην προσφορά του, κατά τον διαγωνισμό και αναφέρονται πιο κάτω και μέχρι του συνολικού ποσού των ,00 πλέον του Φ.Π.Α. με τους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν. ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΕΙ ΟΠΟΙ ΗΤ ΗΡΙΑ ΕΛ ΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.1 Εκτύπωση του ειδοποιητηρίου π ληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών των Τομέ ων Μηχανικών &. Ε..Ε. 1.2 Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 1.3 Εμφακέλωση. 1.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 2 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦ ΟΡΩ Ν ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΡΙΑ 2.1 Εκτύπωση βεβαιώσεων πληρωμών εισφορών έτους για την εφορία, με τυπ ωμένα τα στοιχεία των ασφαλισμένων στις βεβαιώσεις Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 11

12 2.3 Εμφακέλωση. 2.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 3 ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤ ΗΤΑΣ Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Α εξαμήνου Εκτύπωση Βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας Β εξαμήνου με πλαίσιο αυτοκόλλητων για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Τομέ ων. Μηχανικών & Ε..Ε. 3.2 Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 3.3 Εμφακέλωση. 3.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 4 ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣ ΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4.1 Εκτύπωση, βεβαιώσεων με αυτοκόλλητα για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας μισθωτών των Τομέ ων Μηχανικών & Ε..Ε Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 4.3 Εμφακέλωση. 4.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. 5 ΕΙ ΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 5.1 Εκτύπωση ειδοποιητηρίων π ληρωμής των μηνιαίων δόσεων διακανονισμού οφειλομένων εισφορών Εκτύπωση κατάλληλων φακέλων. 5.3 Εμφακέλωση. 5.4 Ταξινόμηση και παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ.. Τιμή μονάδας, για την εκτύπ ωση περιοδικά απ οστελλόμενων εντύπ ων του Ταμε ίου μεγέθους Α4 (επιστολές, βεβαιώσεις κλπ) και των αντιστοίχων φακέλων, την εμφακέλωση τους, την ταξινόμηση ανά ταχυδρομικό κώδικα και την παράδοση τους στα ΕΛ.ΤΑ. για απ οστολή.. Οι πιο πάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση αφορά εργασίες εκτύπωσης, εμφακέλωσης ταξινόμησης και μεταφοράς στα ΕΛ.ΤΑ. ειδοποιητηρίων και βεβαιώσεων ασφαλισμένων των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. έχει ετήσια διάρκεια και ως ημερομηνία έναρξης της ορίζεται η επόμενη της ημερομηνίας υπ ογραφής της. Η παράδοση του κύριου όγκου των εργασιών θα γίνει δύο φορές το χρόνο (Α και Β εξάμηνο), εκεμβρίου για το Α εξάμηνο και στις Ιουνίου για το Β εξάμηνο, των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας ( Β εξαμήνου ) με τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας των Τομέων Μηχανικών & Ε..Ε. έως τις 25 Νοεμβρίου και των ειδοποιητηρίων διακανονισμού στις 5 10 κάθε μήνα, κατ ευθείαν στο γραφείο των ΕΛ.ΤΑ. που εξυπηρετείται το Ε.Τ.Α.Α./ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑ ΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. Ο εργοδότης υπ οχρεούται να κοινοπ οιήσει στον ανάδοχο επιστολή, με την οπ οία θα ορίζεται η επιτροπή π αρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Η παραλαβή θα γίνεται απ ό την ειδικά συσταθείσα σύμφωνα με την απ όφαση επ ί του.. ου θέματος της ης / συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Για πιθανές επί πλέον εργασίες που θα ζητηθούν θα καθορίζεται απ ό τον «εργοδότη» σε συνεννόηση με τον «ανάδοχο», η ημερομηνία παράδοσης στο έγγραφο παραγγελίας των νέων εργασιών και με τιμή ανά τεμάχιο πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες αυτές θα τιμολογούνται σε ξεχωριστό τιμολόγιο Για κάθε μέρα που θα περνάει απ ό τη π ροθεσμία παράδοσης στα ΕΛ.ΤΑ. θα καταβάλλεται π οινική ρήτρα 200, η οπ οία θα καταβάλλεται απ ό τον π ρομηθευτή, χωρίς αντίρρηση. Με τά τη πάροδο 10 ημερών απ ό τη π ροθεσμία παράδοσης, ο π ρομηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και τότε καταπίπτει υπ έρ του «εργοδότη», η εγγύηση καλής εκτέλεσης και καταβάλλεται επί πλέον το ποσό της προαναφερόμενης ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή ο π ρομηθευτής επιβαρύνεται και με χρηματική ποινή ίση με τις θετικές ή και απ οθετικές ζημίες του «εργοδότη». 12

13 Εάν δεν καταστεί δυνατή η ανάγνωση του OCR απ ό τον εξοπλισμό των ΕΛ.ΤΑ. ο π ρομηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα καταπέσει υπ έρ του «εργοδότη», η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επ ίσης ο π ρομηθευτής θα επιβαρυνθεί με κάθε θετική ή και απ οθετική ζημία του «εργοδότη» Για πιθανές νέες εργασίες ή τροπ οπ οιήσεις υφισταμένων εργασιών, θα ισ χύουν οι τιμές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του «εργοδότη» και του «αναδόχου», μετά απ ό έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων. Ο «ανάδοχος» για τη καλή εκτέλεση των παρεχομένων υπ ηρεσιών και ειδών π ρομήθειας, προσκόμισε την με αριθμό. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού που εκδόθηκε στις απ ό την.. υπ έρ του Ε.Τ.Α.Α. για το έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΙ ΟΠ ΟΙ ΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑ ΝΙ ΚΩ Ν & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.» Η εγγυητική επιστολή θα επ ιστραφεί στον «ανάδοχο» μετά τη λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει τοις μετρητοίς, σε Ευρώ, με χρηματικό ένταλμα π ληρωμής στο όνομα του δικαιούχου ( μετά την έγκριση απ ό τον πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου), μετά τη παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. όλων των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση. Ο δικαιούχος θα υπ όκειται σε κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (εκτός ΦΠΑ) των τιμολογίων του, όπ ως αυτή του 3% υπ έρ του Μ.Τ.Π.Υ. και χαρτοσήμου 2,4 % επί του 3%, καθώς και 0,1% επί της συνολικής αξίας της συμβάσεως εκτός Φ.Π.Α. (50.000,00 ), σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 αρ. 4 παρ. 3 (ΦΕΚ204 Α / ) ή ενδεχομένως σε άλλες εάν αυτές θεσμοθετηθούν στην διάρκεια της σύμβασης. Το ποσό της κράτησης (0,1%) θα π αρακρατηθεί κατά τη πρώτη πληρωμή του αναδόχου. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει το προϋπολογισμό των Τομέ ων Μηχανικών και Ε..Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Κατά τη πληρωμή ο «ανάδοχος» θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Η παρούσα σύμβαση διέπεται απ ό την Ελληνική νομοθεσία και για οπ οιαδήπ οτε διαφωνία ή διαφορά, οπ οιασδήπ οτε φύσεως, που τυχόν υπ άρξει μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικά με οπ οιοδήπ οτε θέμα που αφορά τη παρούσα σύμβαση, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως μεταξύ των συμβαλλομένων. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται με προσφυγή των ενδιαφερομένων στα Ελληνικά Πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και απ αράβατοι. Η παρούσα σύμβαση, αναπ όσπ αστα μέρη της οπ οίας απ οτελούν η Νο 18/2012 διακήρυξη του Ε.Τ.Α.Α. και η προσφορά του αναδόχου που υπ οβλήθηκε στον διαγωνισμό της 4 ης εκεμβρίου 2012, αντίγραφα των οπ οίων επισυνάπτονται στην σύμβαση, κατισχύει κάθε άλλου σχετικού κειμένου. Τροπ οπ οίηση της παρούσας σύμβασης μπ ορεί να γίνει μόνο έγγραφα και μετά απ ό συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Καμία άλλη συμφωνία προγενέστερη και μη αναφερόμενη στην παρούσα είναι ισχυρή. Προς απ όδειξη των πιο πάνω συμφωνιών, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, τα οπ οία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπ ογράφηκαν απ ό τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και πήραν ο κάθε ένας απ ό ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 13

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.03.2014 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Διακ: 3/2014 Αρ.πρωτ:44732/18-03-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. :BIΞΠΟΡΕ1-5ΛΔ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002846065 2015-06-15

15PROC002846065 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,10-12-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 482115/16187 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Θεσ/νίκη 2/12/2005 Αριθµ. ιακήρυξης: 51/05 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙ ΟΣ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (έντυπες και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α /7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 27-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρ: 2125 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Ταχ. Κώδικας: 35100 - Λαµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα